Skip to main content

Full text of "Tychonis Brahe Dani Epistolarvm astronomicarvm libri, quorum primvs hic illvstriss: et lavdatiss: principis Gvlielmi Hassiae landtgravii ac ipsius Mathematici literas, vnaq; Responsa ad singulas complectitur"

See other formats


Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
TrcHOJL'S "Brahe T)jNt \ EPISTOLARVM 

ASTRONOMICAFLVM 

LIB RI Ouorum HIC ILLVSTRISS: LAVDATISS: 

PRINCIPIS GVLIELMI HASSIAE LANDTGRAVII 

ac ipfius MathcmaticiXitcraS) vnaq; 
Refponfa ad fingulas 

compleftitur. // 04/1 7// \u.r VR ANIBVRGI 

CVM CAESARIS ET REGVM 

Oy ORVNDAM PRIVILEGIIS. 

A N N O crj 10 .XG VL Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
IN EFFIGIEM MAGNTFICI ET 

^OBILISSIMI VIRI D. TYCHONIS 

BrAHEI, MaTHEMATICI INCOM'. 

parabilis : Epigramma. 

Tlantem,Mauros dum deferic (ecce) Vetuftas 
Credula mutatum in montein abijfTe putat, 
Multa fuper malis, aurca fuper arborc multa> 
Multaq; de volucri finxic Abancaida. 
Nuga; I Nam qualis folitus, quantusq^ videri 
Mauris > Cimmerijs calis adhuc fuperert, 
Mirumat; Cimmerijs Maurum occultarc tenebrls 

Dum cupis, hoc ipfo Maurus is arguitur. 
Mirum; Cimmeri^ ciim obfcurent cunda tcnebra^, 

Has tamen illuftret lumine Cimbcr Atlas. 
Mirum i Cimmeriae quantum haud nocuere tcnebrac> 

Tantum lucc Aclas Cimbricus ille iuvet. 
Mirum ; ilh fubfit vice quod vcrla ultima Thule, 

Cui quondam Regnum eft Axc fub oppuhto. 
Sed magls hoc mirum; Ingenio Terras quod & Aftra 

Supponat, Regio cui fatis una fuit. 
Maxime at hoc mirum , quod quem vix Terra vel AEthcr 

Excipiuncjparva ha:cpi£la Tabclla capit; 
Quafacies vuhufq; viri fpcdatur honeftus, 

Auguftum AEtherei pciioris hofpitium- 
Aft Animus,C^lo iuxtaTcrrifq; potitus, 

Vix Cselo, vix fe continct ille Solo. 
Remigio hinc pennas fatagic tranfire gcmello, 

Archetypi quj^rcns Orbis in Arce Larem.^ 
Totus is adBoream notus>mod6 vifit & Auftrum, 

Notus ad E6os> notus ad Hefperios. 
Ergo nec Maurus proprium hunc> nevc incola Thulcf, 

NonSoI cxoriens^ non tenet occiduus. 
Sed clarus toto pafsim dominatur in Orbe, 

Maximus Arte Solo, maximus Artc Polo. 
Servate huncMufa?; nifienimferveminiabillo, 

Aaum cnt Vjvax^ia, veftraq; Tcropla rucnc. 

ALBERTVS VOrTV5 BOKVSSVS, 

Volticcs PYofcffor Witcberg^ , Ohfcnmtia 
cr icbiti cvitw tclianii grntii, V. 

^ 2 T)E 
DE TYCHONE BRAHEO, 
MATHEMATICO NOBlLISSIMO> m 
ETDANORVM ATLANTE, 

Vod cercbro Inclufiim Q^Xx curfum atq; rccurrura > 

Stcllaruniq; viccs>Caelivagofq; chbros, 
Circumfcrret AT L A SjcftCaelifer appellatUf, 
Rcx illc Afrorum maximus ingemo. 
Proptcr Atlantcum Pelagus dum Sidcra luftrat, 

Lapfaq; fub tcrras, ortaq; figna notar. 
Nunc pra:rtantis idem Studium cft T i c h o i4 1 s > Huxnni 

Celfa vbiBalthiacam fufcipit VRANiAMi 
Hic illc Inftrumcnta vias fcrutantia Caeli 

Struxitjadaptatis difpofuitq; locis, 
SicjUt vix alibi quicquam proeftantius cxtct, 

Regificumvc magis>magnificumve magls, 
Ergo C^liferum quia T t c h o imitatur Atlantem , 
D A M o R v JML cur non illc habcatur A T L A S ? 

AD NOBILISSIMVM VIRVM 

TYCHONEM BRAHE, ASTRONO- 

M O Bw V M HVIVS SACVLI 
P RINCIF EM» 

r\ 

OAnlmaeilluftres, otcrq; quatcrq; bcatj* i 
Eft quibus itthcreas fcandere cura doraos \ 
Hinctualaus Ptolemae Viget/undamina prima, 

Tcftruftorc ingensars habet Vkawia. 
Proxima debetur tibi magnc CopiJ^NicE^pcrtc 

Longe alia, ac prifcis itur ad Aftra via. 
Tertia T tchonis propria eft, fed maxuma; cuius 

Vivct Atlanteus fcmper in Orbc labor. 
Pofteriras fis grata Viris, quibus inclytus AEiher 

Panditur? &quorum Sidcra fcandis opc. 
Teq; fub hisDucibus Carlipcnetrahbus infer, 
Ingenio uc fapcres pennipotentc Polos. 
Qaim fapit illeccenim, quifquis fuper Achera vcSus, 
Ec Tcrram , & nihili terrea cunQa facit I HENRICV5 H0IERV5 f. DB 
Necpclllii| 
Jivcavcasi 

EtquisCii 
Qnispaicri 
Sivc Pom? 
Qiii(j;Ari^ 
VtGeminij 
Efferat:ut^ 
Qux(];tfnj 
Atq;mini^ 
EtNepa:q 
Nccnonf(j 
Necnoru^ 
Rcaius,al)j 
Quidverbij 
Matcriaiiii 
QuanonJii 
Vclietdcl 
Quoscrgoi 
Quormni 

Pr^darasi 
Cxlcftemi Ue Ttchone Brahe Dano 
AD\10HANNEM ANTONIVM 

MAGINVM PATAVINVM, MATHEMA- 

TICAKVM DISCIPLINAHVM IN BoNO- 

K 1 1 K $ 1 Gymnafio Profeflbrem. 

Thiopum populis placuit Sapientia valdc 
Ccpheij generis : Mauris & claruit Atlas > 
Aftronomusvelut optimus: Afsirijfq; Promethcus. 
Sic Dani Aftronomumprxftantem^Doilc Maginc 
Concelebranta magno Studio^ Ingenioq; potcntenf)> 
Nobihtate Illuftremj Do6lrinaq; TvcHONtM. 
Necpoflunt alibi melius cognofcier Aftra j 
Sive aveas varios LuncE pcrdifcere motus, 
Seuquis Mercurius, quae Diva Gnidiq^ Paphiq;, 
Et quis Cinthius, ac Mavors^ Hominumq; Deumq^ 
Quis pater & Rex 5 & fenior quis Falcifcr is fit: 
Sivc Domos cupias Cxli cognofccrc cunftas; 
Quiq; Aries: & quiTaurus: tum fub caput Ardi 
Vt Gemini ftent : ut ferventia fidera Canccr 
EfFerat : utq; Leo quatiat de corporc flammam: 
Quxq; tenet fpicam manibus iuftifsima Virgo: 
Atq; miniftrantcs parili fub pondcre Chclas : 
Et Nepa : & Arcitcnens : & frigida vis Capricorni : 
Ncc non fquammifcri Pifccs : & Sidera qu^q. 
Nec norunt alij Cxleftia pandcre Fara 
Rcdius, abftrufas hominum rcferantia (brtcs. 
Quid verbis opus eft? doftij cclcbresq; Poctx 
Materiam illuftrem funt nadi , clangcrc verfu 
Qua non dignior ulla fuitj nec celfior ulla ; 
Vel te tcftc ctiam tantum celebrantc T 1 choni 
Qu^os crgo argilli finxit meliore Promethcus , 
Quorum circundat Grinasus tcmpora lauro 5 
Quorumqs ad nutum tribuunt modulamina Mufae; 
Prceclaras dicanc refonanti Carminc laudes, 
Carleftemq; ferant Caleftia ad Aftra T i c h o n « m. 
Parvis namq; meis ea rcs haiid viribus ^qua cft, 
Quen; magc verborum Ciccronis cura faiig^t. 

ANT0NIV5 RICCOBONVS ItALYS. F. 
D E 

AS 
TYCHONE BRAHT; DA^^O, 

TRONOMIAE ARCANORVM INQvyil- 

TORE EXIMIO, AC MaTHEMATICA. DiSCI- 

plinx Principe, adloHANNEM Antoniym 
Maginvm^Bononia Mathcmatmu 
Profeflbrem celeberrimuai; 
O D E 

Vifq; Mufarm fapicns SamdoSj^ 
Artc qui diul dommatur Aflris , 
Laudc mmc dignm fupcr Aftra B R A H E 

Carmm toUut 
Infupcr Phocbi chorm^atc^ Vhccbwi 
Ldctus affurgcns mcditarc dccu^ 
Qjiod datwm ntinc Afironomo pcrito 

Nwwwie Diuum^ 
Claritasflorct mcrito T Y C H Q N 1 5 , 
Cui louis StcUa cr nmcrofa Virtm 
lam caput cmgit^ dccorat^ , fcrcns 

florcafcrta, 
Vt bonifcnfm hilarentur ufq;, 
Atq^ laudator populu^ fupcrfitz 
fama miratrix uolitans pcr Orbcnt ' 

Viuat m Kum. 
lUc Rcx ATLAS fxUat; PROMETHEVS 
Mort (luto formanshomms) furctut 
AmpliusflammamfcruU; flupcfcat 

CLAVDIVS iUc. 
Ccdat HIPPARCHVS uctm U; quod hicct 
Sidcra^ cr Cdclifacicm mmutim 
NowiY, cr folwi uigili laborc 

C(eUdapandit* ' 
Q«0(J COPERNICVM latuit, ncc uUm 
Vc Polo tra^ansrcfcrauit unquam, 
lam potc{t nofci, bcnc iam uidctur 

Ucntc TYCHOmS^ 
l^otio C<eli, cclcr atc^ motut 
Rthcris tantum patct ac patcfcct 
Ommbus, multm uigilantc D A N O 
No^c dicc^. 
Qutm pYCcor fupptcx, propcri abfoluttm 
Vt dct hoc mgcns Opus expctitm^ 
Quod uirii doilii placct cr placcbit 

OmncpcY£Uum* 
ODaka 

Nanquaml 
Tanto. Pri 
Miratur, li 

Prsftantcmi 
Artilicem,i 
Falcatasreft 
Nurainis ait( 

DANIA(lon| 

DoQfcHfi 

Extabit,loca 
VicinasVrb 
ODiYsJ 
Cuftodirevi 
HAftris 

Mcntcagiti 
W,8 

AD NOBILISSIMVM ET PR^STAN^ 

TAfSIMVM VIRVM, TYCHONEM BRAHE 
Danvm, Dominvm de kn vds tilvp> e t vka- 
NiBYRGi FVNDATOREM. Aftronomia: 110- 
ftro Safculo inftauratorcm 
primarium. 

AEIo dignus erit, zelo qui Ca^llca fcrutans 
Sidera 5 non Terris vitam traducit incrtem. 
Quod Tycho perfufus CdeftiNumincprseftaSj 
Dcfpiciensyhominum fordes pompafcj; caducas. 
O Dana gentisluxj gloria, vera voluptas, 
Vivcjvaleq-, Deo, cuius veftigia luftras 
Mirandis radijs, & grato perficis Orbi ; 
Nunquam vifa alijs, nunquam confe£la laborc 
Tanto. Propterea te vafti Machina Mundi 
Miratur, te laude vehet poft Sa^cula multa 
PofteritaSjfi dotla foret: te Occafus & Ortus^ 
Infignem meritis, indagine mentis acuta 
Pra^ftantem celebrabitj Opus laudabit in AEvum 
Artificem, dum Solis Equi^dumLuna fuperftcs 
Falcatas referct facics, dum Pontus & Acr 
Numinis attollcnt laudes, quo Sidera conftant: 
D a N I A doncc erit, rcj nomine, & omine felix ; 
Donec HvjtNNA fuisfundis& gurgite multo 
Extabit, loca Iseta vidcns , atq; ore patentc 
Vicinas Vrbes, & difsita Regna falutat. 
O Devs, Aftrifcrifapicnsfandator Olympi, 
Cuftodire virum talcm,vitaq; beare, 
Atq; Aftris inferre velis^qui Sidcra fcandit, 
Ncc Terrena facit magni, fublimia faltcm 
Mcntc agitat , vulg^q; volcns commercia linquit. 
O Gencrofe Poli cultor T i c h yive valeq; y 
Tc fcrvantc DEo^cuiusmoderamine Cxlum 
Circuit, & vitac pcrcurritur Orbita noftr^. 

MARTINVS PLECrVS F*^ 

ILLVSTRISSIMO PWNCJPI 

AClDOMlNO, DOMINO M A V RITIO, L ANDT- 

CR.AVIO HASSIAE, COMITI IN C ATZ £ H EL LE B O N, 
DIET3S, *IOPHHA«M ET NIPPA; 

Principi ac Domifio CUmieof ifjimo» 
S. D. 

\LlVSTRISSIME:, ET GEN EROSI S ST ME 

Princcps, mirabcns forte, cjuod defacic 
'ignotus, & tanta viarum intercapedine, 
^^^^^^^^^^tcrrlmariq; diffitus, hifcc te compellarc 
i^v^ar ; At ubi rationes, qux me huc adduxe- 
runt, pcrfpexeris, nihil ambigo, quin dcpofita om- 
ni admiratione, clemcnti 6c benigno animo hxcfis 
acccpturus. Sunt prsetcrlapfi Anni unus 5c vigintf, 
quando pcr Germaniam itcr facicns,2>c in Italiam co- 
gitan^, Caffcilis laudatiilim^e mcmorix Parcntcm 
tuum GvLiELMVM HaffiDc Landtgravium, Amore 
fludiorum, quibus utrinq; impenfe afficiebamur, 
Aftronomicoru (inquamjScCaelcftium, quaelong* 
fupra vulgi captum evc^U, circa Palchatis fcftum 
invifcrem ; Cumq; illic capropter ultra hebdoma- 
damiiibfiflcrem, mcmini me i Parente tuo clemen- 
ter 6c benevole faepe invitari , ut <juotidiana ipfius 
converiatione ex voto frucrer. Itaq; interdiu dc Rc- 
bus Aftronomicis,pr3eIcrtim ad Obfervationcs Sidc- 
rum facientibus affatim, nec fine voluptate contulx- 
mus: No(5tu ver6,quando fcrenitas opportuna finc- 
bat,Aftrorumquorundamlocisdenotandisinvigila- 
uimus , quo cius Inftru^icnta Aftronomica , qu3C 
in cdito quodam Arcisloco fub di6 tuncftatucban- Ci 

Artcl 
vcnti tur j cum quibufHam noftris ^ patria advc^is (qu3C 
tamcn minora, & portatilia faltem crant ) conferrc 
Jiccrct. Ac rcperio ctiamnum inter chartas meas Ob- 
iervationes quafclam , Spicae vk praeiertini, tunc tem- ^ ,j 

pori^ in me5 praelentii dcnotatas, ipOq; Patris tui 
manuconfignatas. Supervenicntever<51ugubriquo' 
dam cafu, cum tenelfa eius filiola, ibror tua diem 
obiret, ScParens ob id inlu6\ueffet, ego, nc mole- 
fti^ aliqul animum, aegritudine tunc c ^^iy! paterni 
iaborantem afficerem, ifthinc dilcedens, adNun- mis< 
dinas Francofurtenfes (quae inftabant) me contuh, tistt 
dcpoftmodumreliquam Germaniam tranfiens, bo- Scc| 
realcs Italiae partes ingrelfus Cum. Inde autem ad Co- 
mitia RatiljDonenfia, quando Kfdolphv s Maxim: Kj 
Imper : F: Rex Romanorum inauguraretur, confiil- nul 
to rcdiens , ut cum claris 6c erud itis viris , quos fcie- mi! 
bam c<5 frequentes venturos, familiaritatem inirem: ^ 
Expc6tabam tum Parentem tuum ifthic cum alijs bij 
GcrmaniaePrimatibusaffuturum: Avebatenimani- ;ej 
mus cum co potilfimiim Principe ulterics colJoqui. fuij 
Sed hac ipc h-u/iratus, muJtos tamen praeilantes 5c jjjj 
cruditos viros, qui eo convcnerant, mihi famiJia- 
Tcs rcddidi ; quibufcum de rebus PhiJoiophicis gra- ^ 
tc 8c iucunde diifcrui. Hinc in patriam antc hyc- ^ 
mcm rcvcrfus , intcUcxi a quibukJam prDecipuis vi- |J 
ris, qui Legationc nominc Scrcniifimi Regis noftri 
Opt: mem: Yrederic^ II. intcrcii, dum cgo e pa- 
trii abeffem , CaJfeUis perfun6ii erant , iaudatffli- ( . ^ 
mum Parentcm tuum Jblicitc dc me quseiivilfe: Atq; ^ 

uon ^ non parum in votishabuiifc, ut dcnu6 cius inviicn- 
di occaiio mihi pricbcrctur : Qui 6c cos fimul roga- 
vit,fuo nominc Rcgem noflrum diligcntcr horta-- 
rcntur, utmcos conatus in Aftronomi^ inftauranda 
6c iUuftrandi, clemcnter 5c bcncvoie promoverct; 
affc vcrans id non folBm Regi futurum honorificum, 
(ed Schinc non parum cmolumcnti in tam fubbmi 
Artc repurganda, ftabiliendaq; ad Pofteritatem per- 
vcnturum. Quod etiam Rex SerenilT: 6c de pluri' 
mis optime meritus, cum hac laudatilfimi Parcn- 
tis tui admonitionc, tum proprio quoq; inftin6tu> 
ScquoFamiham meam meq; prolequi fohtus erat, 
Reoio favore , clementer &c hberahter prseAjtit. 
Nam haud mult6 poft conceffa hac, quam ctiam- 
num inhiibito, Inilila, 8c .^^dificia, 8c Organa Mathc- 
matica in Aftronomise honorem atq; reftitutionem 
Wc magnifice extrui,6c fohdeelaborari voluit; qui- 
bus iam annos pene viginti Sidcra indefello labo- 
rc, nec pocnitendo (uti fperamus") fruau fcrutati 
fumus. Quam rcm adc6 Illuftriffimo Parenti tuo 
dcinccps placuiffc cognovi, ut antc oaennium, 
proxime , Scrcniffimum Regem «oftruni m Au- 
{irahorc Cimbria commorantcm invifercfatagcns, 
ctiam hiic deindc iter flcaerc, atq; Vraniburgum 
hoc cum fuis quas aflTcrvat, Aftronomix Machmis> 
cor^ intucri, mccumq; congrcdi, & dc tam ab- 
flrufis Myftcrijs confcrrc , utut corporc 6c rctatc 
iam inpravcfccns> omnin^ propofuerit ; Vt ctiam 
ab ipfius Mathcmatico pcr litcra? mihi indicatum cft. Quod 5c Scrcniff: Rcgi noAro ut ficrct, admo- 
dum placuiile conftat : qtio vel iiac occafione lilu- 
AriiT: Parcns tuus ad vicinum Qoronobv rgv My 
maf^nifice prx-tcritisaiiquotannisab lilius Maieftatc 
cxtnidlam, dcduccrctur. Qucm in ufum naues ct- 
iam finoulari induftriaRcxadornari iuflbrat : ut mi- 
hi ab ijs^reiatum eft , qui iiseccx orc rcgio liaurcrunt. 
Idq; proculdubio iucceiriffet, nifi fata, non foium 
huic Regno; fcd ipfi etiam Germaniae, adeoq; ma- 
gnxparti i:urop3e auerla , Sclugubria, optimum il- 
Tum Reocm fub idem tempus terris abftuiiffcnt. In- 
tcrei ver6 tuus Pater, dum Iiic AftronomiDe repa- 
rationcm moiior, me fliis clementiffimis, Sc pari- 
tcr cruditilTimis iiteris invifcre, atq;abfensid prDc- 
ftare , quod prsefenti ob viarum intercapedincm 
non iicuit, minime cft degravatus; Idq; occafionc 
pnmKmfumpt^iCometaanni 15S5 a paucifr;misa- 
iias animadvcrfo,quod cauda prafter foiitum dcfti- 
tucrctur; de quo, cum adNobiiiiT: & Ampliif: Vi- 
mm Henricvm Kanzofivm Producem Rc- 
oium in Hoiiatia , rerum ctiam Aftronomicariirri 
apprime cupidum, fpeciatim iitcras dediiTet.unaq; 
rogaifet , ut meam de codem Comet^ fentcntiam, 
atq; obfervata fcifcitarctur, fimul innuens, quod 
Ini^trumenta iiia Aitronomica ex informatione cu- 
iuiclam VVratiflavienfis Mathcmatici (quem tunc 
ignorabat hic apud me eam in conformandis ilhs 
rationem antea didiciife') dc novo rcdintegrarit; 
quibus iam tum mdta fubtilnis Mrorum fitus dt^ metiri^Qiiamprioribiis conccdebatur; Qucmadmo- 
dum-Exempium literarum Parentis tui ad Ran^o- 
vium,(quodetiamob id inhoc Epiftolarum Aitro- 
nomicartim hbro primum locum obtincre volui- 
mus ) teftatur. Hmc ver6 arrepta commoda opor^ 
tumtate, ipremetadllluftrifr'. tuumParentem, cum 
de Cometa, de quo rogabat; tnm de ahjs ad Aitro- 
nomix ne^otium non modicc facientibus, atq; dc 
eo ipfo Inftrumentorum componendorum modo , 
quo divihones & pinnacidia > aliaq; requihta reeti- 
is 6c commodius, quim communiter fieri loletjat, 
adaptarentur, ac plenius, quim i Mathematico ilk> , 
qui hinc per patriam defleaens, ad ipfum difcellc- 
rat, indicatum animaduerti, meam aperui ienten- 
tiam. Ad quas literas tuus Iliuftriir: Parens cie- 
menter, Scappofite refpondit, unaq; Mathematico 
fuo, quem tiinc in Aula habuit, ut pienius mecum 
de hoc nesotio iiteris aoeret, iniunxit. Hinc porro 
faaum eft , ut aii:e , atq, ali:e rupervenirent, atq; 
inter nos communicarentur Epiftol3e,de re Alirono- 
mic^, adeoq; pr^cipuis quibufdam "pUibus hanc 
concernentiiils,affatim6ccopioretraaantes;Quod 

ctiam interfnitti non defijt, donec optimus liie, 5c 
laudatifflmusPrinceps,totiusGermamDeocuius,ca- 

lumen, 6cdecus,in terrisefre defijt. Quem ante men- 
nium hinc evocatum magnotamGermanioe, 6cad- 
iacentiumRegionum incommodo qiiam bonorum 
omnium oravi dcfiderio, inauq;. ^ Rerum quoq; 
Afuonoimcaium (ik hoc prxccream; quas impen. 

0 3 
fov8bat> 5c promovebat (im6 ipfcmct fuis ocu- 
iis, 6c manibus magna cum induftria cradlabat) in- 
gcnti difpendiojfummopcrc indoluimus. Quoni- 
am ver6 a quibuldam prDcftantibus Viris rogatui 
fum, ut, quae hinc inde ab Eruditis dc rc Mathc- 
matica ad mc perlcripta , 8c viciifim relcripta , in 
Archivis meis conlcrvo, publici iuris faccrem,c<3, 
quod muJta in ijs continercntur, qux AftronomiDC 
penctraba rcferarcnt, 5c Divinam hanc Scicntiam 
illuftriorem reddcrcnt : Eorum cgo defidcrio vt fa- 
tisfaccrcm, 6c publico bono pro viriii coniulcrem> 
hdc meadduci paffus fum. Vcr^jm intcromnesEru- 
ditorum e divcrils Europac partibus ad me milTas 
literas,cx, quae ab IlIulirilTimo Patrc tuo, ciuiq; 
Authoritatc profc<5^ae liint, primas ftaruimus ac ci- 
fe voluimus; idq; non faJtem, quod a viro Princi- 
pc c vctcri liiuflriq; Famiiia oriundo, adcoq; ipfo 
lumincScprimatcGcrmaniac prodierint; icd ctiam 
quod rc$ ipfa 6c materia fic poftuilrit: quam ratio- 
nem fiduntaxat iccutus fuiffcm, non cxorbitaffem. 
Quem cnim ci praeferrc oporterct , qui intcr om- 
ncs iiir 3ctatis Aftronomos, quotquot fbuit Gcr- 
mania (aiias horum ptx rcliquis Europx Rcgioni- 
bus muito iam tcmporc fcrax ) principcm iocum 
merit^ obtinuit ? Is cnim non in tugurijs > aut ii- 
bris, aut vaporarijs (ut dc vuJgaribus Aflronomif 
conqucritur KEGtoMONTANys^ hanc Artcm 
cxcrcuit, fcd in iplb Cseio pcrappofita, 8ciblid^ 
claborata Organa fuiimct ipfius iarpcnumerd ocu- 

iis Ppta,iii 

Rcientiam 

riovtfi. 
ilcrcm, 

[intiRiSas 
/o.fioiq; losacfl- 
toPrind- 

, adco^i ipfo 
intjfcclctiara 

i/flifcni. 
itcroni" 
iuit Gcr* 
[licgioni- 
locujn i;i/rfm lis illi fcduia invigilarc non dctrcMiir; camq;,/u- 
flent^ltis idoneis Artificibus plurim^m promovit. 
In quo ctiam Hcroico, 8c vere Atlantico propolito, 
ufq; dum Sidera 8c Solem intucri licuit (quorum 
cauffl hominibus cffc oculos attributo^ > quidani 
antiquitBs Philofophantium non abs rc protulcrunt) 
conftantcr permanfit: Ade3,ut vifibile hoc^ & tcm- 
poraneum CseliTheatrum contemplari nonomiie- 
rit, antequam ab Horizontc temporis in ^ternita- 
tem tranrmigratione faaa, Cjclum illud scviternum, 
6c invihbile , De/ beneficio , pro hoc altero com- 
mutarit. Quapropter quis iure inficiabitur, decuiilc 
omnino Literas Aftronomicas a tanto Atlantc, noii 
faltcm Generc illuftri; fcd 5c in hac arte Principc> 
profeaas , principales partcs in hoc voluminc hbi 
vendicare ? Quibus reac adiungi videntur , quse 
illius iuffu i Mathematico quoq; ipfius mitteban- 
tur : un^ cum noftr^ ad fingulas rcfponfionc : Vtut 
ah'3eabEruditis,8cprxftantibusviiis paiTim denoc 
Csclefti negotio mihi pcrfcriptse htcrsc, 6c tcmpore 
8c loco nonnunquam priorcs vidcri polTint. Quod 
vcr6 has ipi^s , d tuo Illuftriffimo patrc mecum com- 
municatas dc re Caelefti Literas, nunc tandem iuccm 
puWicam vid^rc, & tcrras pervagan fmo; vtaJijS 
acccptilfimum efre fcjo (utpotc i muitis hoc nomi- 
nc ropatus,qui harumEpiftolarum editionem feri^ 
flagitarunt) lic tibi, 8c fplcndidiffimse Domui Hai: 
fiacse minime ingratum futurum confido. Idq; vcl 
hinc mihi audentius poiliccor> ex quo in Oradonc 

func' funcbri, cum prDedidti tui Parcntis fcpulturDC Pom- 
pacelebraretur, publice in Illuflrium Ampliftimo- 
rumq; Virorum conventu ab cruditilTimOjScprac- 
ftantilfimo I: C^.Hierojvimo TrRLERo in hunc 
modum dcclamatum rcperiam. De exercitijs Mathe- 
maticis priore parte explicare aperamM , cfua rationead 
ea Princeps accejferit , cjuantum in ijfdem , vivente adhuc 
lliHftrifimo Parente profecerit. An uerb fui plane luris 
faBuSy (S) tot alijs involutm curis , remifms ea traHavit ? 
minime omnium- Sed vt fotet animus adhArefiere circa 
ea, quA cum deledatione vifa funt femel fufcipi : Jta nofier, 
non aliter, ac Atlas njetufiipmm iUe Mauritania Rex, 
Cdum humeris ejuaflfuis,dum vtxityfufiinuit^et nuncjuam 
grauijtimam illamrerum Afironomicarum farcinamdc' 
fofuit. Itaj^ in Aula fua Artifices femper aluit prula- 
ros : et fi quos in locis etiam remotis circa eas Dodrinas ex- 
cellere comperiffet , eos velmagnis prAmijs adfe invitabat, 
njelfi nec id poffet,per Literas crehro de dtftciliimis QuAfti^ 
onibtis cum iUis conferebat. Qupd fi eas tantum Epifiolas 
edi inpublicum aliquando contingat , quas ijs derebusad 
virum, ^ genere, ^ fcientia Mathematick NobiLifSi' 
mum Tychonem a Brahe Danum fubinde ,.extremis 
maxime annis mifit , vel indeconftabit Pofteritati,quam 
induftriuf , cjukm exercitatus fuerit , quantum adTabu^ 
larum Aftronomicarum tollendos errores , ad loca Stel/a" 
rium exattiiis cognofcenda, laboriofis fuisObfervatiombHf 
contulerit. Jnftrumenta fibi comparaverat plurima^ppeU 
k£ltlem ^^athematicam habmt exquifiitiftimam , Speau 
lam huic ufiui extruxit pecuiiaremJntempeftafifienotJe, 

fomno fomno interrupto, in eadem A/irorum /peculationiv^cs- 
Ut. Ita ilie de prseftantifrimo Pnnc]pe5 8cvere,8c 
laudabiliter verba fecit. E qiiibus liquct^ inter alia 
Epiftolas ctiamde hk fublimiAftronomije cultura 
ab Illuftriff: tuo Parente mihi infcriptas,^ virisEru- 
ditis,adeoq; ab ipfis veftrse.ditionis prxftantiffimis 
quibufq; avide cxpeti, SCjUt in publicum edantur, 
dcfidcrari. Quod 6c in tuo ipftus, 6c aliorum lilu- 
ftrium virorum confeffu publice pronunciare, 8c te- 
ftari , ceiebris ille Orator tuus non dubitabat. Qll^ 
ctiamdc caulfl earum publicationem (Jicet aiias, 
donec totum voiumen de liac Epiftolari materia 
compleretur, mecumconfervandas fiatuerim) non 
diutius difTcrendam ccnfui. Cui ver<5 potius, quam 
tibi has Aflronomicas Epiftolas infcribcrem, non 
reperi, cum Patris potiffimum contineant Literas, 
vci fi quas alias, eius tamcn Authoritatc, 8c hinc 
fumpta occafionc jfcriptas. Sic cnim apud E ruditos, 
adeoq; ipibs Poftcros (fi quos horum cura tangct) 
ccrtiorem fidcm mcrebuntur ; fiquidem ipfi Fiiio 
PatcrnasLiterasofferrcnondubitarim. Quin Scca^ 
rum in Archivis Canccliarise vcftraccxcmpiaria ad- 
huc confervari non cfl: dubium: Vnde me nihil in 
his dc mco interferuiffc (quod alia's per fe nefas fu- 
iffct) quivis faciie colligct. Dcinde nemini Erudi- 
tiffimi PrincipisEruditas literas,quamFiiio, non (al- 
tem Patcrnorum bonorum haercdi; fcd 8c Virtutis. 
atq; Eruditionis Patcrnae fucccffori,dcdicare vifunl 
fuit. Licet cnim non ade6 cx profcifo Aflronomia: 

):( pcnc- pcnetralia pcrvelhgarc^ct tam opero(am Artcm pcni- 
tius cxcolcre, aliae Curx,aliaq; excrcitia tibi pcrmic- 
tant (Tiquidem.Vnus par fludijs omnibus eHe nequit) 
tamen 6c his nonnunqua iucunde tc affici , haiid am- 
higo. Nam Sc Inflrumcnta,^ Parcnte in huius prxcLv 
rx Artis reftaurationem liberalitcr per idoneos Arti- 
fices cxtru{5lajedamnum tua cur^ far^^a teda con(er- 
vari.Sc qui ijs per oportunitatcm utantur^ tua i'jbcra- 
Ikate luftcntan^perlubentcr inaudivimus. Inquoeti- 
am propofitOj&utiii provihone,ut conRantcr pcrfc- 
vcrcs, iiimmTfle liortamur. Quantum vcro profcdu 
in alijs iibcraiibus Artibus.prDcicrtim FiiHoriarum co- 
gnitione 5c Linguis , fcccrls, apcrtius quimplurimis 
perJ(j3e(5lum cft, quam ut mea commemorationc in- 
digcat. Quantus indipcr fis in i ucundo.Sc crudito Poc- 
tarumStudio^utalia a tcconcinnata,6<:Eieganti vc- 
na rcionantiaMetra iiquido ollendunt; fjc etiam Pial- 
morii omniumRcgij lilius Vatis Davidis,in Carmina 
divcrfi ctiam generis,meliifluo iono prxdita, iampri- 
dcm , adcoq; in ipia AdoIeicentiaVirca Annum /Eta- 
tis decimu odavum^a te cxhibita Vcrlio (qua; poftei 
Typis edita cAj quam arguta,ct facili vena I^octica dc- 
coratus fts; non obicure tcftatur. (^ucm Librum Antc 
paucos annos huc in 'Daniam miifum non finc vo- 
iuptateintroipcxi.etlngenij tuiin facultatc Poetica,c- 
tiam illa aetatc nondu maturo iudicio confirmata,fcr- 
tiIitatem,plurimQm, vna cum alijs^quibus ofl endeba- 
tur, admiratus iiim. Quin Sc J=>t««.;^»y jliudjquod ^dhuc 
vivcnte Patrc j 6c cx cius voluntate in Operum meo- 

rum Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 runi comrnendationem concinnarc^tX propnjs djgi- 
tis exaratum>mihi mittcrc non dcdignatus cs id ip- 
fum palam efficit : oAcndcns, quim gra tus Mul^irum 
fucris Alumnus, Scquam Vraniae primogcnit?c, 
prrcipux harum^orori, 6<:quam deniq; mihi hu- 
ius> pro virib, cultori, Hcroica, ac Cicmenti propen- 
fione f^veas. Quod Carmen, ut ahas Libris mcis ho- 
norifice pnrfigere; fic etiam hifcc Epil^olarum Pri- 
mitijs fuo loco"mierere,adiun6lis proprijs tuis h^c dc 
cauffa ad me perfcriptis titeris, non neghcendum 
duxi. Itaq; vclhoc c^uoq; nominc ifteEpinolarum 
Ijber tibi confccrandus vidcbatur, occafione videh- 
cec prxbcnubus Litcris.non fblum i Parcnte comen- 
datiifimo; fed 6c teipfo cius Fiho, minimc a patria 
Virtute degenere,profe(5lis. Concurrentibus proin- 
de totfimui rationibus, te in hacNuncupationc prDC- 
tcrire.&cin: ratum.&indccorumnobis ll)rejVidcba- 
tur : vtvt in Libris, quos ha(5\enus in pubhcum emifi- 
mus.autinpolkrum, favente C3elefliNuminc,evul- 
gare decrcvimus, a pcculiari ahqua dcdicatione.a- 
lijs viitata, hbentius 6c iatiils, ccrtis de caulfis, abfli- 
neamus. Habes iamnunc llluflrifT: Princeps no- 
flr3eintentionis6cconfih) rationes,6ccur tc hifcein^ 
terpcllare.Librumq; huncEpiftolarum tuo Nomini 
iniignirc 6cconfecrarc, animum induxerim. Quod 
te nunc non amplius miraturum; fed clemcnti vo- 
luntate, 6c approbationc accepturum, omnino mi- 
hi pcriuadco. Ea fpe fubnixus, quibus polfum prc- 
cibuj.iubmiffe 6c obnixe te lUuflrifi': Princcps ora- 

):( l tum tiim habeo^ut quDC dcAffixarum StcUarum rcflitii- 
tione, multo tempore, 6c crebns vigilijs, ncc par- 
vo labore 6c fumpcu ab honoratilTimo tuo Paren- 
te conquilita &c elaborata fimt , non intcrire ; fcd 
mature in publicam Aflronomise utihtatem prodi- 
rc linas. Qua in parte Dod^i/T: ille Chriftophorus 
Rothmannus , ficubi adhuc in Germani^ reperie- 
tur, {iiam operamjliberahter in vitatus, non dcne- 
gcibk; Qui 8c commodiffime omnia perficiet : Si- 
c^uidcm isj 8c Obfervationum, 8cSupputationum> 
cum in Aula honoratiifimi tui Parcntis Mathemati 
cum ageret , adminiftrator extitit. Vcl li fbrte is 
nuUibi compareat, aut ad aha fludia ie contulerit, 
fivc prDe invalctudine> qu^ fortaflis ctiamnum affi- 
citur> c6 pcrduci nequcat > invcnies faciie pro tuo 
liberali & favorabiJi erga Do(5tos animo> ahum 
qucmpiam Afironomiae peritum^ qui eam Opcram 
fuicipiat. Nam ubi adfuerint MccaenatcSj non dec- 
runt Maroncs. Si vcr6 nuUum in Gcrmanil (quod 
tamcn non crcdidcrjm,j qui hoc muncre perfun- 
gi fliilincatj repcrire dabitur, egOj» volens, lubcnfq; 
mcam opcUam tibi Mc in parte dcfero, omni dili- 
gcnti^ 8c ftudio cnixurus^ ncc fumptibus parfurus, 
ut tui Optimi Parentis, 8c dc Rc Ajflronomica prx- 
clariffime mcriti Laborcs illi AtIantici,inPublicum 
quam emendatiffim^ cdantur, 5c Poftcritati gratae 
in perenncm ciu^ memoriam, ncc poflremam lau- 
dem confecrentur. Quare tuse voluntatis crit 8c ar- 
bitrij, vciifne;» id quicquid crit, hdc de re, viuen- 

cead- tcadhucPatrc confcrjptum, mc3e fidci concrcJe- 
rc. Fquidem polliceor.mc fideliter m ijs vcrlatu- 
rum , ncc iliis abufurum ; ncque quicquam corum 
^'^^^ mihi vendicaturum : Sed omnia in Parcntis, 8c 
Domus Hafljac^, undc profcaa funt, honorcm 5c 
Tm gratiam,candjdc ac ing enue direaurum. Neq; cnim, 
"P^"^' ii quim maxime vcllem > hinc aliquid iiibfidij 6c e- 
^fie- molumcnti, ad cam, quam cgo mohor, Fixarum 
■^'^^ Reaificationcmamphu5accederc poteft ; riquidcm 
onuni, noflra de his Canonica Expofitio, qua^ ultra oam- 
Hmii gentas Stcllas ; in ipfiffimo minuto C^elittJS tam quo- 

i^f««is ad Lonoum , quim i-atum denotatas continet , iam 
antca Typis cxcufa fit, & earum fundamenta, de- 

fmib monftrationefq; ex:planatDe : prout primi Tomi dc 
protuo Aftronomia jniburandi lamdudum abfoluti, Caput 
^moiuin fecundum fatis fuperq; teftaturrAde6,ut addiaam 
Openifl .StcIIarum reformationcm Globi lamnunc m Beigio 
nondec- - paraticxtent,8cpluresadorncntur. Njhilq;nosmo- 
rabitur, quod in omnium Fixarum longitudmibus 
PffL mcie verificationcs,diaoTomo lam antca cdit3e,un- 
L(n' cii cirdter gradus Parentis tui dcnotationcs fcrmt 
ubiq; anticipcnt. Qm cnim id fiat, 8c in pr^edi^o ii^ 
broindicatumcft,6c h^e ipf3e,quas nunc tibi mitto, 
. . un^q; in Pubhcum cmitto , Litcrae , fubinde dccla- 

n, 1 rmt. Quin 6c differcntia hxc per fe adeo cft cxi- 
P ua , ut liu jus Pragmati3e difficultatcm intcUigcntcs 
non iakem nihil offendat, fcd ctiam plusdc verita- 
tc ipfi,cx quo in divcrfi^ locis Obfcrvationcs faasc 
dm prope coincidant, confirmct. Nam omnw tam bcllc iihi invjccm in quadrins^cntis Stcllis tot 
cnim eiic Patiis tiii Opera pariter reAitutas Roth- 
mannus rctulit) correfpondent', vt ad tantam pme- 
ciTionem, 8c concord.\ntiam, nuUi Vctcrum Aflro- 
nomorum a Rerum primordijs (abiit inwidih di- 
€io) unquam pervenerint. Illi cwm tantcm iex- 
tas quafc^ue Graduum partes in fiiis dimenlionibus 
annotare aufi iunt; Imo nc intcr has c]uidrm lato 
ialf^m modo acceptas metas, Vcritatisicopum col- 
Jinearunt. Indiper etiam te lilu/lrilT: Princcps pcr 
APironomiDc Sacra obte/lor, ut Organa Ailrono- 
mica a Parentc magna feduiitatc, dc cura elabora- 
ta, in fiio vigore 5c uHi, pcrpetuo iJhbata conier- 
vare ( quod 6c iponte te fine vlJo monitu fa(5lurum 
fpcro ) non intermittas ; unaque dc idoneis Ob- 
fervatoribus, 5c Artis excuJtoribus bcnicne Sc Ji- 
beraJitcr proipicias : Ac fi c^uae in PJanctis, vei Co- 
metis CaeJitus iffhic habitx fuerint accuratx Deno- 
tationcs, eas mecum per oportunitatem cJemcnter 
communicarc vcJis,quo cum noflris fimiiibus con- 
ferantur. In primis vero, fi quid in Cometa uitimo 
Anni 1 5 p iflhic &dul6 cit animadverfum , cu- 
pio me certiorem fieri. Kam is h*c ob x^o-f^ctTct, Sep- 
tentrionaJcm PJagam (ubi itcr cxercuit j perpetu6 
obveJantia, Animadvcrfiones nofiras eiulit. Atta- 
mcn a Studiofb quodam Dano , qui ante aJiquoC 
Annos mihi in Exercitijs Aflronomicis per trien- 
nium infervierat, idcm Caudatum Sidus .Servefisc 
AnJialdinorum, ubi is tiim Studiorum cauffl mo- 

raba- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
.Vtot 

^VW 
.Alito. 

lonitus 
lato 

:fpspcr 
lAHrcno- 

ineis 01)- 
jne k li- 
ijVclCo- 
irjcDeno- 
(lemfnitr 
iboscon' rabatiir, abquali diligentii 6c prxcihone , jDrout • 
per R^dium Aftronomicum.quo iJIc tunc uius elt, 
fieri potcrat ( cum cxquifitiora Sc commodiora In- 
/Irumenta deficcrent) CDelittis denotabatur : Idq; .1 
vicenmo fecundo die menlis lulij, u% in viccnmum 
cuartum Augufli, paululum vitra menfem durati- 
one eius continuata. At quoniam Radius Aftrono- 
micus, quantacunq; tandem diligentia elaboratus, 
vix accuratas prxbet Siderum dii tantias, nec Qua- 
drans^quo is und utebatur.iuftse fuit magniiudinis;, 
aute latis folidamateria confe^us : Ideo ilta Obkr- 
vationum adminiftratio nobis inftifficiens ccnfctur. 
Verum ii qux tui Optimx Mem: Parentis exaatio- 
ribus Organis in cadem Crinita .Stella obtentx funt 
Aduerfiones , eas prsecihonc debita non deaitui, 
mihi perfvadeo; qu6 ea , qux d nobis tunc, ob 
pri^-dicbs cauffas, intermifra funt, exinde commo- 
dc fupplcri, atq; in Dcmonflrationcm noitra ope- 
radeduci queant. Cscteri vcro quotquot intra qua- 
tuor luflra apparuerunt,Comet:e, quosomnes in al- 
tilOmo^therc, & nequaquam Elementari Regio- 
ne,tramitemfuumabfolviffedeprehendimus,unaq; 

Geometrice demonftravimus(contri quamGrsecus 
ille Ariftoteles tot iam fa^culis vulgaricer in Scholis 
Philofophari docuit) maximl fedulitate a nobis 
confiderati, 8c ^ certis h^of^hm Mathematice lunt ex- 
aminati. Quod 6c in Mundo coxvorum Siderum, 
Planetarumque Apparentijs diligentiffime fcrutan. 
dis, indcnnenter faauamus. (^xautcm m hac Pa- 
* laclxra 


Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Ixftra hiicufcj; prDcAiccrimus, brcvi, volcntc Cxk- 
ftiiim Opificc,manifcflum faciemusj 8c dbi quoq; 
introlpicicnda acftimandaq; tranlmittemus. Quod 
Illuftriffimus 6c laudatiffimDc memoriDc Parens tu- 
us, ut fe vivo fieret) atq; ilii communicarctur, fsepi- 
us cxoptabat : Quemadmodum Literje quoq; non- 
nuliac ob id miiii pcrlcriptae , 8c liuic iibro inlertac 
hoc ipdim non obfcure teitantur. Veriim quibus ego 
rv^moris implicitusj Scproximis iiiice Annis retar- 
datus fuerim, quo minus iiaec tim citc), atq; conlli- 
totram, abfolvcrc, 8cin i^ublicam vtiLtatem evul- 
garc potuerim j non eft liuius ioci refcrre : Ipfa eti- 
am Materii;, quam tra(5iamus>multorumAnnorum 
cundlationem requircnte. Moram itaq; iianc cle- 
menter exculatam iiabeas> propedicm (uti Ipero) 
cum foenore compeniandam. Intcreadcfempcrtibi 
mCj meaq; ftudia quam commendatilfima efte cu- 
pio. Et ne diutids, quim par eft, te liluftriff: Prin- 
ceps, aiijs forte occupatum detincamf nunc finem 
facio : Deo Optim : Maxim : ad fciicem Guber- 
nationis Pubiicae adminiftrationem > & lionefta- 
rumj ac libcralium Artium promotioncm, te de- 
vote commendans. Vale Illuftriirimc Princeps. 
Dat3C Vraniburgj jpfo dic -<^quiiio6lij Vcrnalis, 
Anno Epochac Clliriftianac vuigaris m. d. xcri. 

^FAE Cels : ADDICTIS: 

T reffo Brahb. 4 non. 

lisreur. 

itmfiiil. 

•l^ficti- 
k« 
■iincclc. 
utifpfro) 
pcrtibi 
Kfecii- 
tifi:Priii' 
orfom 
Gukt' 
lioncfta- 
,tede- 
■Princeps. 
Vcrnak 
IN EPISTOLARVM ASTRONOMIGA- 

'RVM LIBROS OMNES PRAEFATIO 

GENEJLALIS, TVM QJTOQJE IN HV>JC 

Primum Argumentum. 
\fM DlVi MV LTFM^VE RE AsTRO- 

\mmicainftauranda,loCHpletanda(j^,fuHmes, 
\^ homine ingenuo (uti arbttror) non indig^ 
,,,^,^,^nas alerem curas : Effetautem boc negotium, 
utt per fe arduum , (S) fi^dtj laborifcj^ ingentis , fic etiam 
non parkm temporis, antequam commode abfohi, atcy 
inadum diduci poffet ,omnino recjuireret i Ideo cuntlan- 
dum nobis alitjuandtu, imb per ali(]Uot continuos Annos 
bdC res differenda neceffario fuit. PrMercjuam enim, 
ejuod Inftrumenta varia, eadem(jf magna, ^ exada,c 
folida, (f conftanti materia, affabre ante omnia elabo- 
randa forent, ^ StruciurA bis dtjfonendis idoncA una Ar- 
chiteSionico opere exAdiJicandA : Qux. omnia non faliem 
impenfas incredibtles i fed ^ ma cum labore moras, ut 
rite conficerentur, abjoluerenturtj^ , pofiulabant : Ipficjuo^ 
Aftrorum circuitHS, ^ Apparentia, cfuarum caufta tantt 
fierent Apparatus , ut rite cditus hifce medijs denotaren^ 
tur, non paucorum Annorum periodos efflagttabant. 
Nam etfiSolare curriculum intra cjuadriennium adj 'irn- 
mum,coUatis invicem fingulorumAnnorumObferyatio- 
nibtis in diverfis EclipttcA locis habitii {ne(^ enim par 
ubi(JjCjUOtannis concedttur ferenitas) abfohiqueat : Luna. 
nihtlominus huius jocia,^ cfuafi miniftra, Itcet fingulis 
menftbusrevolvatur; tamen ipjoSole longe plurium An^ 
fjorum Obfervationes defiderat, antequam eim Phmomh na eognttiorji exaSlA pateant: Idq^ tam.propter Eclipf^^ 
eitis ^arie examinandas {cjt4<&^ cjuam^vis fingnlis ^el al^ 
ternis Annis fupra Horiz^ontem contingant; rarius tamen 
[ui af^ecliis commoditatem oh CdHrn tunc ptpenumero 
nuhil?us ohvelatum largtuntur) quam alias eipis Apparen- 
tias^ultra Pleniluma etiam m Quadraturij yi^ locis in- 
termedijs dtligentcr firutandas ; idc^ potifimum in pyin" 
cipaliorihiis y utpote ApogM^^ PengjiOy medijs^ elonga- 
iionihus fui Eccentriciy/lveyCjHod idcmesi ^ maioris Epi^ 
cycliy locis: Vti nec omnes Lunares Eclipfes ^ijue ad eius 
errores extricandos idone^ funt : Sed intcn illas pot ''orcs^ 
cfUA pr&cipuis Eccentriciy aut Epicycli diBis locis vi- 
ciniores funt^ exifiunt. Adeo ut utriufc^ Luminaris ex- 
cjuijitos y quales in Cdo ipfo exercent motns ^ altauis vix 
intra fedecimAnnos adamuj^im in normam redigat, ^ 
per convcnientem Hjpolheftn in numeros cdefii harma- 
ni^ congruos diducat. Veneris ^ Alercurij fldera ^ etfi 
und cum Sole^^ circacf^ ipfum fingulis Annis convohan^ 
tur; tarneny ut maxim^ eorum a Sole digrej^iones ^ tam 
matutinAy quam "vefpertinA in diverjis Eccentrici Locis 
difcernantur ; tum cjuoc^alu^intermedi^y^ Soli propm* 
quiores Apparenti^ytam cjuoad longum^ cjuam latum ritc 
denotentur ^multorum certe Annorum Animadverflones 
exigunt ; Aiercurio oh Solisvicmttatemya cjuo rari^tmt 
ita digreditur y ut confj^eciui pateat^non modtcam his 
inijcimte remoram. Sic etiam trium tardigradorum Pla^ 
netarum^ quos fuperiorcs vocanty Ohfervationes ^ ut rc^ 
flitutioni motuum tliis competentium ft.fficiant ^ haudpa-- 
rum tcmporij pofcunt. Mars etenim , utut mtra hienni^ 

um um Qrhem conficiat ; tamen, antecfuam Soli in Alternts 
faltem fignis opponatur,vt Acronjchiu^ fufficienter denote- 
tur, duodecim Anni pnterettnt : Siverbin fingulis {quod 
prAfiaret) "jiginti ojmtuofr expeBandi funt. iorvi^ curri-^ 
culumy uti 12 Amis completur; fic etiam intrd hos ter- 
minos eius motiones, ^ 'vix antea, emendari poterint; 
ctim Soli in fingulis Dodecatemorijs interea diametralis 
reddatur. Saturni wrb alticr, ^ ctin£lahunda Stella , «- 
// so. pene Annos confumit intra unicam Zodiaci comple- 
ttonem , ita totidem ferme opt^ effet in omnihus eius A- 
cronychijs locis oportune fignandis ,altjs(^ intermedijs ad 
Soiem dtfpoftiomhus examinandis) quo eim incejfm eo ex- 
' aciiiis pateret. Potcrittamen id ipfum intra ^o.^uel 24.. 
Annos fatis commode cffici. Ohjecerit hic forte alifiis , 
antecedmcs Ajlronomos, Ptolemaev m pr^fertim ac 
CopERN icv non tantamtemporum diuturmtatem ia 
confignandis Planetarum Apogm, ^ Eccentricitatihus, 
eorundemi^ reliqfAis Pkmomenis expeSlaffi^. Fateorid 
qutdcm; attamen ita fateor,ut in ea ipsk prAcipitatione 
non parim defidere : Ideo^ evemfe haud minima ex par- 
to fulptcer, ftod ambo ilii Artifices, pr^fertim verb Co- 
PERNicvsin Apogais, Eccentricttatibas Errantium 
fiderum, reliquifcj^ eorundem, tam in longitudinem, quam 
latitudtnem divcigationibus,tantopere ab ipfo etiam Ccclo 
dtvagati fint. Nam cfuod ternas Acronychias Obferva - 
ttones, eafdem^ fuhinde a fe invicem non longe remotas 
htc fufftcere arhitrabantur , ingeniofe cfutdem Demon- 
flrationi,^ Numsris circaeadem loca fatisfecerunt,m' 
fiin ipfis etiam quidpiam vitij latuiffet Ohfervationi- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 V bM : attamen ad, fmgulos per totum Zodiact amhttum 
trdnfum ^ ^ latttudinum digref^ioncs falvandas nequa^ 
{juam fic fummam adhtbuere manum : Etiamnum id ip^ 
ftim teflante cditus derivata Experientia : cjUA inerrantia 
Sideraaliam choreamducere^ quam ipforum in numeros 
refoluta melodia fonat y apcrte ijsy cjm talia dlfcernere no-^ 
runty ofiendit. Recjuiruntur itac^ ad minimum ^suely lu^ 
fray antequam Planetarum omnium apparenti^ in tot ^ 
tamcy di^erfis.proutopm fuerit^ locis^ convenientihui Or^ 
ganis fufjictenter Ohfervarl cfueant : vnaq^ m Hypofhe^ 
fm^ JSlumeros.quod alterim eH lahorU.nec parum in^ 
fuper recf uirit temporis , refolvi. Vt nihil dJtcam de Affi-^ 
xarum Stellarum ingenti exercitu^ cjuas ftgtUatim tam 
fecundum longttudtnem ^ ojuam latitudinem rejpedu Ec-* 
liptics convenienter demetiri, ^ termtnos ijs a punBis 
j^quino6lialthi44 prififinire , haud pofiremam temporum 
cundattonem defderat. Si vero vniuerfa earundem Pe^ 
rtodM dehito modo explicanda foret y ne multorum cjui^ 
dem hominum fibi invtcem fuccedens AtaSyetfi Methufa^ 
Ua effety huic Experimenlationi fufficeret. ZJt igttur tdm 
Errantium ^(juam Inerrantium lcca^ mottones oportu- 
ne ex Obfervattonthtis Cdefitbtis in Numerorum cognitio^ 
nem perducantur ^ ^ ufui communi adaptentur ^ abfoU 
vantur(j^jCiuantumab uno homineeitu Atateprafiaripo- 
tert^tres ctrciter Annorum decades{fi modb non plures) 
recfuiri videntur : Quas etiamnos haclenus inde k prima 
Adolefcentik huic arduo fiudio impendtmus^ Quamvis 
( utdtcam quod res eH ) primo circiter decennioMon tan^ 
tk acc:iratione oh Inftrumentorum idoneortmy if opor^ 

tuni^ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
8W. 6 lllf.m 10' tmitatis tdta exercendi pemriam , atq^ relicjiuu proxime 
eUpfis Annu 20. U ipjum pr&[iittmui. Nam inde a 
dtcimo fexto &tatii ^nno Stdera iucundo labore fcru-^ 
iattis fum, id(j^ in adolefcentik LtpfiA Studiorum^ cau^a 
morans , jaltem per Radtum Afronomicum, cum alta 
Oroana inea tenuiore Atate drficerent, cjuantumfieri po- 
te^at,periclttabar. Qu& omnta propttrea commemoro, 
parttm ut inteUtgant harum rerum amantes , cjuantA 
molis fuerit Cxlefies condere normas , partim,ut mo-- 
ram, c^tMm nos tn evulgandis ijs,qu£ circa Afironomta 
refliiutionem abfq, intermifiione moltmur ,fi forte tjs t&- 
diofa en,eQ lubentius, ^ promptius excufatam habeant: 
Vtd fimul Epifioiarum Afironomtcarum 'volumtnt, quod 
nunc publtci luris facere decrevi, hac pr&monttione ccca^ 
fiones pr&firuam, atcf, aperiam. Accidtt entm {ut eo de- 
mimi quo volui perventam,) quod, dum tot tam Laben- 
itbm Annts Cdefita indefeffo fiudio fcrutarer ,muLtt , ^ 
maini Vtri , Erudttione m Phiiofophicts ^ O^athema^^ 
tic^pr&fertim , exceUentes ^ CLartfimi, Ltteras mectim e 
dtverfis Europ& parttbm de tam fuUimi negotto commu- 
tarent • Quas, etfimect&m prorfui confervare (utt dtu ett- 
am faaum eU) ab initio animum induxertm , tamen 
tandem , Amtcorum,^ pr&fi^nttum virorum adhorta- 
tiombus perfuafus fum , ut easTypts edere,(f pubLtce le- 
cendas alijs communicare non renuerem. ^Ante omnes 
iero me eo perduxerunt , NohtLt/tmm^ Ampifmuf 
n;ir, Henricvs RjNZoy i rs , ^omtnusde;^^^^^ 
denberfhefc. Serenif^tmi'Regisnoflrttn HoLfatta, 
MiunciU Ditiombus Vtcarius ^<rnt£cus : tum e,uo<u CLa- Clari/fimm ilie , inter Germarios magni nomirfls Vit 
2). Casvar pErcERvs, PhilofophHS, ^^M,edicnt 
celebcrrimm; ^pr^Lterea ExceUenuJ^imm ille D. Th a t> 
DAEvs Hacgecivs ah Haick Bohemus , efui uti Me- 
dtcins, ojHamexercet^fic etiam Philofophi&, ^ prafertim 
rermn Aflronomicarum eU ^erittpmus 'yCfuodcj^ majorii 
Ajtimo, Virtntis, ^ Vsritatis amans, ac Integritate, Inge^ 
mitatej^ morum eximie pr&ditus. Hi, wcjuam, quorum 
etiam LiterA hocce volumine fuislocisinfertA tdipfum fa- 
tis prohant,nos hiic adduxerunt , (ut dealijs itidemmO' 
nmtihus nunc fuhticeam ) cjuo Puhiicationem hanc exe^ 
cjucremur. Quin mthi ipfi privatim, hunc lahorem 
hau l inutilem, aut ingratmn fore njtfum eU: ficfuidem 
Epiftoh mtdta, -varia compledantur , ob id a (juam-' 
plurimis auide legantur ; idc^ minori t&dio, cfuam alia 
eadem fere tradantia, Cf copiose replicantia ^volumina. 
Quin^ ficaliorum de ijfdemrehuf diverfs. fententiA re- 
dii^s cognofcuntur, (ff expenduntur : quando quilihet , id 
cjuod in nota materia exploratum ^ con/iitutum hahety 
Amico pcr literoi ingenue, ^ liberaliter impertit : fcq^ 
ex hac coUattone amica ^ candida , veritas eb promptius 
(3* dilucidius exlricatur. Jdeo^ multi Eruditionis lau- 
de celehres, tam inter veteres , quam recentiores hacjcri- 
bendi, ^ adPofieros fiia inventa deducendi ratione, non 
infrugifere ufi funt. Quare illorum vefiigia imitando, 
G?" Epijlolarem hunc fafcem paulatim in puhlicum emit- 
tendo,voiui alijs infuper Eruditis viris , etiam intereos, 
CjUi mihi adhm forte ignoti funt, anfam prabere, ut de 
K^hus Philofophicis, potiftmiimvero ijs , qu& Sideralcm 

Scien- pris '■Ifk wbia. Sclentlam comernmt, mecum pariter perLiteras dijfert-^ 
ro, 'atc^ huic ^volumini plurihm Tomis augendo mate- 
riam fubminilirare,non fuperfedeant: qua etiarn inpar- 
te mihi rem acceptam, €5' alijs {uti fpero) non inutilem 
prAjiabunt. In^venient ojuoc^ me ad refpondendum nec 
imparatum, nec dtfficilem. Continebunt autem hi Libri, 
(^uos de Epiftolis cdere animm esi , eas potifimiim pra- 
Jiantipmorum 'virorum ad me datas literas , cjus, de re 
Aftronomica afjatim agunt : interpofitis tamen nonmm- 
quam alijs Philofophicts (ju^fionilm , ad Phjjlcam,^ 
' Pyronomicum , pr&fcrtim , ftudium pcrtinentthiu. Re~ 
Ucjuas, cju& penes me reperiuntur , erudttas etiam Do^ 
clorum utrorum literas , quatenm ab hac materia ahe- 
niorss effent , hifce intevmtfcendas non duxi. Servavi 
njero tn ijs,quas edere decrevi , hanc diff ojitianis metha- 
dum, ut non femper Annorum feriem , cjuihmfcript & funt , 
Jed potiiis perjonarum Cf locorum, tum quo^j^ materi<£, 
(juam conttnent,ration€m hahucrtm. IdeoJ^ primoTomo 
Landtgravianas fokmmodb Epifiolas, de rehm Cdefii- 
hm mecum tuculenter aqentes, una cuni mea ad fingulas 
Reffonfione,comple^or. Secundo Eruditorum ,^ Ami' 
corum in Patrta noftra, eimcj^^uicinia Literas, tdm anti- 
cjuiores, fiam recentiores feligo, (5f in unum com^ono: 
uhi etiam Carmina nonnuUa , Epifiolari utplurimiim 
modo,de rehm hiic utcuncj^ pertinentihm ,a ncbis inter-^ 
dum ammi caufa confcripia, intexuntur. Tertia^ fe- 
qucntihiis ahorum e dinjcrjis Regionibm adme varijs tark' 
porihm exaratas, meas^ refcnptiones convcnienti ordi- 
ne,qucad dm Jieri J>o:ek collocoi Vhi id^quantum licet, 

chjer" 


Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ohfirvoj^vt eormdem AuthorHm Litera in unum coUigan* 
tur^^^je invicem fubfequantur : nonhabita ubic^confi' 
deratione , quod aliorum EptftoU tempore fint,vel ante^ 
rioreSiVel etiam pofteriores. Relicjua, quA in hacdt/po^ 
fitione fa^a, vel etiam nonnunquam prMermiJfa funt^ 
prudens, (fcandidui Ledor ipfemet factle per(j>iciet, atq^ 
uti confido, pncere interpretabitur. Porro id etiam be* 
nevolum ledlorem admonttum, ^ rogatumvelim ,ne in 
ijs , quas ipfimet nos confcripfimm ,vel ad alios refcripfi' 
mi^, Epifiolts, admodum rigide ^ curioseverhorum ille' 
cebras , ac fermonis Lattni fuhttlem eleganttam requi- 
rat. FrAtercfuam enim quod nos ab ineunte siate maio- 
rem curam Kebpis, cjuam verhis difcendis ^ pervefligan- 
dis adhtbuerimus , ipf& literA utplurimiim extempora- 
ncA funt carptim inter alias graviores occupationes , 
vel 4 me ipfoexarats., vel Amanuenfibus meis diBatix.; 
utcas uix relegendt, nedum compta^ terfa orationeex^ 
ornandi ,ottum mihi fuperfuerit,tametfi quam maxime 
id prxfiare volutffem , aut etiam fuflinuiffem. Criticos 
verhorum nofir^, ^ fuperioris Atatis ^ malo fufficere 
laudare, quam imitari : ne Verha nimis ftudiose, nedi* 
cam curtose,fe£lando, Res longe pr&jiantiores, ^ cogniti^ 
utiliores omittam, vel potius amittam , ficq^ maitu di- 
ffendium, quam lucrum factam, £5* in il^tid SenecA di- 
derium impingam : Parkm nos hahere temporit , fed 
multum perdert^. Et althi: Neceffaria ignoramtif,quia 
non neceffaria dtdicimus : licet ^ is verhorum haud negli^ 
gens fuerit, attamen rerum gravium, ^fcitu dignarum. 
pariter gnarud: quA duo fifimul coniungi poffent , equi^ 

dtm Qm dem eo laHdabiliora efi non inficior ifalva tamen Rerum, 
uti par efl,pr£ro^ativa, ^ ludicij ardua,gravi^ cen/ura: 
ante omnta vero Veritatis intemeratA fincera ^ nonfo^ 
phtfiica incjuifiione,ac Demonjlrattone/arta teBa perma- 
nente. Quamvis{utdtcam id ^uod res efi) hac excufatio- 
ne, vel eam ob catiffam non optu ftiiffet, quod €^athema- 
tica per fe talia fint.ut vsrborum lenocinia ^ fucos,vd 
colores ^uofcun^ averfenlur, potiusfimpltcibpis,acnu- 
disverbis tradlari aveant ; utt ettam eB in trito ^Mianilij 
nojiri verficulo , ejui de hac ipsa re fic pro fe ^uocf^ protefla- 
tus eH: Ornari res ipHi negat, contcnta doceri. Simpli- 
cibus iiaq^ verbisgaudet Mathematica Veritas,ciim etiam^ 
perfe fimplex fit Verttatis oratio ; Vtut non inficier, eximiu 
illum fuperioris frcidi apudGermanos €M.athematicum 
JoH ANNEM Regiomontanfm Francu,Vicnnen- 
fts Academi& lumen , admodum terse Latine jua literis 
mandaffe. Quod fane in ohfcuro iiio xvo, ^fuando humanio- 
res LiterAnondumapudGermanos plane inoluerant ad- 
mtrationi non minimA effet , nifi fimile cjuid in altjs 
auo^ eirn Atatis Mathematicis , aui fatis compte ioejue- 
bantur (ciim reliqm fereomnest>odlrinAalicuiusnomen 
fihi vendicantes, barbarice fua efarentur) animadvertere 
liceret. Quin et ingens ilie Copern icrs A/ironomorum 
decus, (f fuccindis, ^ Latinitati terftori congruis, in fu6 
ilio plufcfuam Atlantico Revolutionum CdejiiumOperey 
ufus eH verhis . Sed de ijs plus fatis. Si vero in his ipfts no- 
ftris Literis alicjuando prolixior forte fui , cjuam Epift ola- 
rum famtltartum leges patiuntur^pra/ertim in ijs, autbus 
Landtgravianis reffondimns, ^ nonnuHis alijs; ieiA^uus 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Infl^eftoy ut in mdiorempartem accipiat, rogo-^fimulji ex- 
penJat, hafce non,titaIias familianter fcriptM^^vuigaria 
tra£lare;feddeardHisrebm,ipfis(jj Divine, tUiiiS Afirono- 
mix intimis penetralihM,utplnrimum agere,^ pro maiori 
parte Dogmatica.s ejfe; ideoc^ dercbus hoc mgotium concer- 
nentihm nonnunojuam pro et contra prolixiiis dtffcrere. Ac- 
cedit ^ hoc , quod mulia in hifce dfiucidius plenius ex- 
plicare njoiuerimtiS, ctrca nonnuUa eorum ^, gua in Tomis 
nofris Trogymnafmatu Afironomicoru mimsforte incu- 
lenter,(juam ut omniijHS piane fufficerent, pertra6tatafunt. 
Ad cjuodetiam execjuendum ,partim alij, dum Quffiones 
(S^dubia in his y^vei fimiiibM mihi mo^erent , occaflonem 
dederunt , partim ipfemet , dum ifla per otiism reiegerem, 
mt de taiibm uiterius cogitarem,/tc faciendummwi per- 
fliafi. Ideotf^ ^ in ijfdem Progymnafmatum Tomis ad 
haJfce Epiftoias Afironomicas fubinde me refero ,fi cjuid 
forte ifihic dicitur^^vei pratermijfum eJi,quodper has mani- 
feftiiis eiucidari cjueat. Sednoio taiibus coptose hac Fr&fa- 
tione exAggerandis ^ commemorandis diutius immorari, 
cttm proitxiore informatione , re ipfa fatis pro fe ioquen- 
te , non indigeant; nec etiam oper& pretium fit , eam potif 
fimum ob cauffam, cjuod finguii Tomi pecuiiares cjuoe^ 
PrAfatiuncuias feorfim habiiuri fint ,cjUA eorum conten- 
ta diffofitionem breviter, quantumcj^ opm fuerit^pa- 
tefacient. Quod ut in hoc ipfoPrimoTomoomnium 
etiam primo prdftetur, eins fuc cin£lam fiim- 
mariam expiicationem , umucrfa- 
itori indicationi nunc 
fubmngemns. 

IN IN H VNC TOMVM PRIMVM 

SIECIALE AROVMENTVM. 

^ cepLgrLiELMFs HafuLandtgraviH-s,pcrNobilt(' 
fimmn ^ Ampltftmum virum Hen ricvm Ran zo- 
rivM Vtcartum Regtum in Holfatia, CometiAnni ijSS* 
"Defcripttonem a nobu expe!ivifet,&' de reformattonefao- 
rum Injlrumentormn nonnulla fimul indicafet,fadum eft, 
ut CQO luculenter refpondendo, de Inftrumentorum reflt- 
tutione Hlterius, quam Wratijlavienfis ille Mat^ema- 
ticiis, qut talia htc vidit, ^ adipfum detulit,admonerem> 
atq, infuper diaiComet& accuratasObfervattones , htnci}f 
deduaoi Mathcmaticas conclufiones,ipficommmtcarem> 
Ad ciUA VhjlrifimHS ille Frinceps tam proprtjs fms LUe" 
ris, quam per eum , quem tunc in Aula hahmt Mathenia^ 
ticumCHRisroPHORVM Roth man NVM,tnhif 
ce (itidtjs eximie verfatum, mihi Ckmenter ^ Erudtte re- 
fcrtbt curauit, nojlrasq, Ohfervationes ^ rattoctntaap^ . 
prohando, convenientiam in denotatione eiujdem Comet» 
demtrattis eHimtfttq^ fimulnonnuUas e fuis Ammadver' 
ftonibM CdttHs deduais , quas calculo a nobis fubijct , atcfg 
cum nofiris conferri defideravit; quA deinde examtnata 
remift, ^ dtfconvenientiam nonnulUm Mechanicx tra- 
aationis ab ipfo in Globo faB^, a calculo Geometrico, 
oflendi: moxq^ diftantias nonnuUarum Ftxarum nofirts 
Sextantibtis acceptas recenfui; qub coUatio cum iUis, quA 
in ijfdem SteUts ^mediantibus ipfins Organps,adinventA 
erant,infittmpo[fet. Eandem quoq.obcauffam AltttHdf-' 
nes €^^eridiana4quarundam infigntQrHm SteUarumhtc 

X 2 «oftrts nopris Qu^tdranubtis , certis Annu , denotatas fuhteci ; ut 
T>eclmat'tones earundem hinc derivaU, cum ijsy cfUA Caf- 
feliis pari rattone concjui/itA effent, ad invicem expende- 
renttir. Quin ^ ^o. circiter feleSlarum inerrantium SteU 
larum loca ad initium Anni ijS7-exnoftris,e Ccelo tpfo, 
defitmtis Vertficationtbm,tam in longum, cjudm latum.ac' 
curate in ipfo Mimitorejiitutaimpertivi : applicata fimul 
tam Alphonfma , cjuam Copernicea in ijfdem fupputatione: 
tit dtfcrtmeny quod nonnunquam admodum evidens eB, 
promptiits pateret. Demum etiam omnium Planetarum 
ternis diebu4 in lanuario prxdtcit Annt noflris Organis 
CditiiSi adcerta horarum momenta, denotatosSitu^, una 
apgnavi : partim ejjuia alias raripmum efl ommsPia~ 
l^etas intra unicam Uniuerfi revolutionem Obfervationi 
commode patere ; partim vt diferentia ab utro^^ ufitato 
Cakuloy eandcm etiam ob caujfam appofitOyCitius elucefce- 
ret : Qua tamen fubinde in quoltbet horum Planetarum 
maior, cjuam tunc deprehenfa efl, evenire potefl. eAtque 
hs.cfere funt» qUA feptenis circiter prioribus continentur 
Spiflolis. Pofimodum fubfequcntibns nonnullis; De Infru- 
mentoru Fabrica,et accurata emendatione; De varijs Ob- 
fervationibus Afironomicisy idc^ tam inSolequam Ltinky 
^ reliquis Stellts;De PoliAltitudine adamufimfrHtan- 
da; De Obliqtiitate Ecltptic&maxima psnitiuSyquam an- 
tcafaSiifmftiit, difcernenda;De Hjpothefibut Aftronomi- 
cis; DeLuminartiiyStellartimq^Kefradtombui Opticara- 
t tone conttngentibus; et De Crepufculisydtjferuimuf : unac^ 
De tnateria Cdt atc^^ fimiltbm multifariam egimus: Tum 
quo^^ prAcipue de Ftxarum terminis prAfimendis ; ubi de qtme^ vel fexMinutorum dtfferema, qm inter Laridt- 
gravianasObfervationes ^ noftras,ejuoad Longttudines, 
fere femper incidit, nonmmcjHam dtfceptavimus ; Vtroc^ 
noftrum pro fiia Inventione ftante. Vhi otcafionem y cur 
uncia il/agradufin Landtgravij-JongitudimbHS ahundet, 
fuftcienterojlendi -.fitnodo idlocum mereri potmlfet,pr&-^ 
fertimapud ipftui Mathematicum ftn qmm tritum iUud 
quadrare videtur : Qui volet ingenio cedere , rnmis ertt. 
Jpfemet tamen Princeps , cuminteliextffet, me nonfaltem 
perVeneris Ohfervationes veffertinas,fed(3' £oai,Fixa- 
rumlimttes diligenttfiime examinap , cfmdinferrtt , aut 
obijceret, non reperit, Sicjuidem ab tpfim Mathemattc o in 
hoc fubtili ^ principali negotio hdbtt£determinationes,ex 
Altitudinibpu ^ Azjrr^thi^.mediame loco Solis ^ tem- 
pore,in certis Sideribm percjuifitA , tam accuratam perve- 
fHgationem haud fufiinuerint. Necetiamea,ejtiapoftmo^ 
dum uffu efl adnofiri imitationem,per Venerem,vtdeltcet^ 
tam interdiii, cfuam nodti apparentem, ^ ad Solem at^ 
Stellascollatam,Katiocinatio,tantAprAcifiionifufficeret:8x 

cjuo rariores eiufcemodi habuerit , intermecliante Venerts 
Stella confitderationes, ^ eafdem circa occiduam faltem 
Cdt pUgam , Venere ipfa vefperugtne exifiente : Qua in eo 
tantummodb fiitu Animadverfio , ob Refraaionum altam 
atcjg aliam inftnuattonem , exaaifiimum, cjuem pe.ttmtis, 
fcopum non attingit. Ideoj^ pttirihm , ijfdemj.^ Eots 
^Occtduishkopuseft in Venere coUtmattonihns : Eadem 
pariter fere ^ a Sole, ^ ab Hortz.onte, adeocf^ tpfa Terra, 
remota , inc}^ confimili pene Solis ^ SteUarum utrinq^ fub^ 
limitatc. QuemAdmodum nosCapitefecundoLtbn prtmt 

j vatie. 'vane , ^ luculenter prd/I}tim,'iS. Imo cum mecum htc 
iujfu fui Prtficipii alicfuandm fuijfet Kothmannm , att^ 
noflram in his perveftigandis , accnrationem , confidera- 
titis expendiffet , tandem de Landtgravianii a fe ipfo ordi- 
natis Longitudtnum limitibm, ^uoad cjuina illa Aiinuta» 
kt/itare fe non inficiabaturftn Az^imutha ^ AltitudineSy 
per Quadrantes lubrict acceptas, culpam illam minutulam 
reijaens. Qua etiam de re apud Pnncipem fuum, dubita- 
tionem fe antea moviffe aiehat. Quin de Cometa Anni 
Jfpo. breuiter ^ fedulo tradamm. ^Agimt^s infupermox 
de Motibiu TerrA tribus aCopERN ico tntrodudis : cfuos 
Rothmanmis tueri nititHr.prttfertim i^uoad duos illos prio- 
res : Ego verb omnes tres irritos redderc^. ^At^, ut brevi- 
ter, et f ummatim dicam : Hjic (fpleracj^ alia ad negotium 
Aftronomicum facientia , hinc inde; difc^uifnioni enu- 
cleattoni fubijcimtM. Cumq^ Kothmannui me hlc per ali- 
quot Septimanas (uti didum) inviflffety quo Machinas 
noflras Aflrsnomicas cordm diligenttiis infpiceret, atcjj ad 
Frincipem fuum de tjs referret; Is vero per Patriam 
fuam hinc redeundo iflic pra invaletudine detentus , ad 
Laridtgravium non reverteretur ; evenity ut miffo hucJi 
Landtgravio Nobili quodam Adclefcente Dano , cfui ei 
tunc in Aula tnferviebaty Inftrumentoritm meorum De- 
fcriptionem pereundem ilii,fic expetenti,miferim : prout 
tunc a meo Amanuenfe Germano,carptim concipicfex^ 
arari poterat. Quam Synopfin poftea in Latinum idioma 
con verfam,paulo locupletiiis augeri curavi. Adiundis in- 
fptper Iconibm y JEdificiorum (f Loccrum AftronomiA In^ 
ftmrattoni a nobis in hac Infula ordinatorum. Qua om- 

nia nia circa finem hartm tftjloUrmn tam Girwamcc, 
quam Latinejn unmnquafi fafciculum dtgcfta,compre- 
■henduntur: Deltneationcs tamen ^ pienarm eorundcm- 
Inflrumentorum ufui, non aftgnantur, eb, cjuod h&c pccu- 
liari Itbro traCianda^veniant : Et cjuia pUrorumq^Orga-. 
norum AftronomiA injervientium defignationes tn tpfis 
'Tdmis Progymnafmatum a nobis fuis locis appoftA, una 
cum eorundem explicatione fuccin£la, exhibeantur, Sc- 
^mmtur poftmodum patiCJi adhuc EpiftoU Ipfius Gfli- 
ELMi Landtgravtj, tiim quo<^ vna Ftlij etm Mavri- 
rii. ^gitautemPaterin ijs de AfrQnomicis parcemn- 
milla : tum cjuocj^ de Alcibus Animantibus NorvegiA pro- 
ctirandis plera^ immifcet: ptlitis vero,mihi benigne re- 
fcribendojCarmen in m,eorumOpcrum commendationem 
a fe conctnnatum , clementer tmperiit. Hifce fuhiect- 
mtis Kothmannica4 quafdam Litera^^ojuoi poH tongum 
fdentium ad me c patria dedit , ubi nofrorum de Cometis 
Librorum editionem, maturari exoptat. ^d quas ego re- 
fcribens , morx huiui caujfa^ expofui , ^ fimul de Ari- 
fiotelici cuiufdam Philofophi in Scotia, contra nojiras de 
Cometis Affertiones , InvetTtvk, quxdAm illi commemora- 
vi , ^ de nonnullis alijs admonui. Tandem vero interve- 
niente luguhri Fato , quo Optimus tlle Prtnceps Gvliel- 
Mvs^de Aftronomia prAclare merttus , ex hi4 Terris evo- 
caretur , Literarum ex Hafia nobifcum commutatio, ea- 
demfatali necefitate conquievit. Ideoj^ Confolatoria.s fal. 
tem ad Mav riti v MFtUumperfcriptai,^ de Alabits 
tranfmif^is mentionem facientes ^addtdimi^: Ac demiim 
Parentationem ijerfibfU i pro nofiro modtilo, in obttum 

Paren* 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Faret2tu ei/is.tanti HerGis,perenm memoria laude(^ dig- 
nijiimi exaratam,Colophonis loco Jubmnximus. Sicej^huic 
Primo Spijiolarum T^omo extremam manum impojuimns. 
Jd 'verb tnfuper indtcandum cenfui, cjuod ippi lliuprif^i- 
mi Principis Landtgravij LiterA,Germamco ^/verna- 
culo ipjius Idiomate confcriptA , utut multa Latina {cuius 
etiamLinguA ille apprime gnartis erat) tmd immifceant; 
tamen eas totaliter in Latinum fermonemyUt ab exteris 
ttiam Germanicx. Lingux. ignaris, inteiltgerentur, conver- 
tendas , (S' una apponendas duximus. In Rothmanni 
vero , ^Msathematict eiujdem Princtpis, Literis,hac cura 
opus non erat ; Jiquidem ifiA omninb Latine exaraU, mihi 
mittebantur. Jdtamen , cjuoad has, admonere volo, Roth- 
mannum ipfum , cum nobis htc ante fexennium prAfid 
futffet, dixijfe, Epifiolas iiias non minits cjuam nofiras 
extemporaneasfmffe,^iuJJu Principis,celeripentiaad me 
datas; ideocf^ Je maluijfe , ut non puUicarentur ; Quod^ 
ego in eimgrattam intermiffurm p&ne fueram, nifi ex Ora- 
ttone Funcbri Clartl?imiJ:C:Treutieri,in Sxequijs Landt- 
gravij publice habita, huc impulfm fuijfem. Ea enimy 
ut Epifiolx. Afironomici, ipftus LaudattJ^imi Princtpis 
ad nos datA, alicfuando evuigarentur , exoptari, innue- 
bat. Quod fane abfc^ Rothmannicarum una editione fieri 
commode vix potuit. Hxc fuere, cjU/t generali ^ hreui 
indtcatione de huius primi Libri contentis prfifari hoc lor 
co volui. C&tera parttculariora , ^ Jlcfus, forte hic ne- 
gle£ia funt,<jHiltbet ea Jtdulo introJfictens,faci/e 
ajfequetur. Tu itacj^ benigne Le6Ior his 
fruere , & Valc^. 

EXEM^ L f I S T O L A R V M A S T R O N O M I C A R Y M ^ 

EXEMPLAR EPISTOLAE NO BIL I SSI MI E T 

A N\ P L I S S I M l V I K I > D O M I N r H E N R l C I I\ A N Z O V I I 
DE PREDENBERGA, VICAKII REGII IN HOLSATIA ET AD- 

iunclis prouiocijs adTYCHONEM Brahe datx^ cjua 
requentium ediiioncm cxpctit & 
impetrat, 

^^^^J^S,^^T0 tKl.^Cl VIR CLARISS: ET NOBILISSI DILIGENTEi, 

f liceras Illuftnfsimi Principis L a n d t g r a v 1 1 ad tc tranfmif- 

' .% fas>vni cum refponfione tua fcmel atq: itcrum refcriptaj qua- 

rum leftio mihi accidit iucundifsima^tum quod plurima cogni- 

Jtu vtilia 5 & arti Aftronomicar plcnius excolendje idonea in ij$ 
contincri perccpi 5 tum quod a Principe 5 quo nemo inter rc- 
liquos hoc temporc Aftronomiam magis coHt, atquc a tc noftri a:ui prarftai- 
tifsimo Mathcmatico vltro citroque funt confcriptar. Ac fane non pofsum 
non fjratulari noftro Seculo 5 quod D e v s optimus maximus non folum Vi- 
rosNobilesacPlcbeioSjfed ctiamaliquotPrincipcs excitctjquihuiusfcien- 
t\x Srudio deledtemur. Nin cnim vtvulgusopmatur, huius Artis cognitio 
omni ccrtitudinc caret, fed certis fundamcntis &Obferuationibus nititur, hu- 
nian jquc ::;eneri imprimis cft neccftana. Q^ocirca to:o etiam Caloerrant, 
qui hanc ab ociofis mgeni;s e^cogitatam efle arbitrantur. Si quis cnim ems 
pi-ima indagabic ini :ia 5 deprxhcndet a Patribus eam profcftam ^ ac deinde ad 
pofterospropagaiam^bngoqircram vfaacObreruationibascrebris& diu- 
turnis landem confirmarain efl^s^.Nc autem huius Scienti^ vtiHtatcslongius 
perfcqiiar , tanrumniodo huius Doclrin^ conremtorcs ob oculos fibi pone- 
re velim> quantis in tencbris verfaremui^fi Scientia dc motibus SoIis^Lunx 
&S!:ellarum5 itcmde Aqumoaiisac alijs, carere nus. Huius enimDosStrinx, 
fi ei^eries elfemus, prceftantifsima Corpora Coeleftia non fecus ac bruta 
animalia afpicercmus. Quod ad Doftrmamdc pra:di£tionibus attinctjCtfi 
m^^enu^uidcmfarendumeft^non femper cuentus pr.^diaionibus refpon- 
dere : Tameneius reiculpa Scienti;vAitrologica^minimcimputanda,lcdpo- 
tius impcrfe6ix cius cognitioni. Tum eriam confiderandum eft, quod D e v s 
torius Orbis arbiter ac modcrator non (emper aUigacus fit caulis fecundis, 
feJ mulca pro fua Diuina Sapientia ita d^fponatjVi: ahosjarque nospu:ara- 
mus y euc n;us confwquanrur. Neque tamen propterea tora Ars adfpcrnanda 
cft.- Proindeinprimishuius Ariistamvrilis&neccfsari.^cultorcslaudedigni 
funr,tum qaoJ Do^ti^inamconfcriienj^ex cuius craditione^vtadcrj^eranim 
Scicnriaru.n Do^lores^nuUa adcos non folum redundat vrili.as 5 fiue lucri 
ahcuius percep-io) fed eriam vilis vulgi conteiTip:Us. Attu longe alircrdc 
hac fubiirni $cien:ia i pra»fer:im quo ad moruum conferuaiionem iudicas. 
Nafcusenun in cumviliaipecul:;ircm& idoneanilnlidanbcurfusCaleftiuin 

A Corpormii i T Y C H O N I 5 K K A H E L I.BEP, I.^ 

Corporum maxima diligemia obfcruaS) Inftrumcntis in.eum vfum cxcegi-. 
tatis& confe6lis quamplurimis, m^gnitudme forma& artificioinxdimabi- 
libus. Quin& ex illa Infiila qnam mcolis, aliqui Libn A ftronomici tuoLa- 
bbre & Indudriaiam publicamlucem viderunt , fperamulquc indies plures 
tang; cx EquoTroiano prodituros, quj in/igne Dodlrinctux tcftimonium 
toti pofteritati patefacicnt. Nam & ij^qui editifunt , nonfolum iam aViris 
Prmcipib^& Doftis , magnocum applaufu excipiunturac adprobanrur, fl^d 
& illi venturjepofteritatieruntgraLilsimijnominifque tui pra:dicationcm in 
omnia^uiSeculapropagabunt. Subfequuturositaq; idipfumluculcntmsfa- 
aurosnon ambigo. Sedvtad inftitutumVir Dodifs. reucrtar.cum teiterum 
quQddamopusMathematicum fub prdoliaberecognouerim, non pofsum 
iion te adhortari , yt Illuftrifsimi Principis L a n d r c, k a v,i i ad te fcnpras 
Literas.tuif jue adeum^tum ad Excellcntifs- fuiuiD Mathpmaticum5& fi Qucis 
prxtcrea habes (vtte haberenon dubito) Clarifiimorum & Doaifsjmorum 
yn-orum tec&dehacrcconferentes Lkeras.vna cum tua adfingulas refpon- 
fione^Operiquod pra^manibus habesfubiungerevclis. Id en»m mihi inprimis, 
conuenicns videtur.non folum, quia adAftronomia^pcnitiorejii culturam, fed 
ctiamquiaproprheadeam materiam^quam in eo Opere tradas, plurimiim 
ifta;Liter;^faciant,magnamque cum eanpn folumaftinitatemhabeaqt, fed 
illam plcmusetiam illuftrent. Hoc fi feceriSjnontantum mihi, fedrehquis 
etiam huius Artis ftudiofis rem prafftabis longe gratifsimam. Et fi tandem 
ctiam incake adieceris refoIutioncmQuarftionis eius jquajri non ita diu tibi 
perliteras propofui, dc contracta Solari, vt a plurimis putatury.Sphcera , fj- 
ceris &hac in partc cum mihi, tum alijs rem pergratam^nequc vdi 
Ipero inutilem. H^c breurbus a tc pctere volui 5 nec dif-. 
'lido quin votis noftris & ahorum iis hac in partc.. 
fatisfadurus. Valc& Amicitia^ooftrit^ 
mcmoriamjvtfedulo conferues, jxe- 
10. Iterum valc. Dat-e cx 
ArccRcgia Segeber- 
ga 17 lanuarij. 

Anno 
Salutiferipartus I ;litink 
. . VM A S rRON OMl C VM J 

EXEMPLAR Ll 1 EKAKVM ILL VSTRISSI Mi 

Pl^INClPlS VVJLHELMl HASSIAE LANDTGR,AVII A .J 
AD I/OBILISSIMYM DOMINVM HENRICVM R A N T X O- 

V I V M 5 de Cometa Anni 85^ (\nx ex parte occafionem 
pnrbiicrunt aliquot lubfequentibus. 

QBi(C»c(tnoon (BotM (Bmm 2anbtm^\c 

iu J;>ifm I ©ratic jti ^TviRrnedibogctt / .©tc^ / 
gtjjcttlaptt vtt^ ^ltDDa. 
^^rfrn ^itebiiicn gfup iutior/93c(Tcr bcbcr fccron&cr/wir 5akn nt><« 
fcbrctbcndedato^Scgcnbcr^Dcn wfcbtcncdCO^onateSeptemb, 
jicbcn fccttt wite jugcfc^tcf (cit ^ucl> ctnpfattgcn / 2:6tm otte Dcf?tt?tS5 
^ ^ ^ vjc» fifdf" ^> 3nct»i<5(tc[? bcDancf cn / vn& wollcn DaOcJbtV^c ju fcittdr 
ictt ttttt (iqIt>crlcfcn.;iDantcbcn wollctt tittr cticij aticf? ntcljt »cr^a(rcn/Da6 vff an# 
arbcn Pauli Vvittichij / tmV vnfo-clnarumenta Mathematica Dcri1ta|Tct! l»cr=s 
bc}Tcrt/Dae/ Datinr juuor fauttt 2 9};tn. fcfjarf / n>tr fctjo i fa \ ctncr ittm. obfer- 
mren Fdnnrn/i^abcn vne Dcrhalbcn t)jf Nc21rtQuadrantem Honzontalcm, 
bcr;,^cicf>cn cm Sextante, ad obferuandas diftantias Stellarum inter (c, {^^iXi 

{uncfHcn/jcDc6 t)on gutcm 5i)?cf6mij t)nt)bicubital. ^altcn aucf> brcp ©crcUm 

Aftronomice& Obferuationumpcritos ad iuftificanda loca Stcllarum Fixa- 

rum, iBica>o( t^nfcrc t)ongc Obferuationes, &ic nnr rclb(1 in otio v>or an^chun^ 
i^nfcr Dvcvjicrung noftns oculis j^cnommcn / t)n& Douon >^r a(6 n^n* nicf>( anDcre 
unflcnV ^Topcpgchabt / mt \>l>cr 4 oDrr 5- minut. t)ff^ maflc ab hifce difcrc- 
pTcntt>crDcn/f^offcn aucfj l>a(&t)ami( }ucnbtiufommcn/a>annu>irnurftar 
'XScttcr cuca nouilunium ^c(tcn/n>c(cbc6t)n6Dif; gan^c3afii*t)bcr9cmangc((. 

^^iUfm M t>nt^ vnfcr Mathematicus Christophorvs Rothmannvs 

5ugcrcf>ncbcn / ^ rr dncn flancn Cometen \)ff bcn 8 huius , 2U>cnD6 \)mb 9 t^f^ 

ini^^rad.i^minut. pifcium, cumLatitudine merid. 14 grad. o.mm. ^Vi^ 
Vff &cn9 eiufdem in i^grad. 50 min. pifciumcum Latitud. merid. i3grad.& 

^ min. obferuiret , jS^^cnfcfbi^cn ^^^Uw ti>ir gcftcrn Dcn 19 ^u 3lbcii& allbur Docfj 

mit fcmcn Inftrumcnten , fonDcm aUcm per Imeas redas t>|f i>n|crm Globo 
obferuiret , t)nD )f>n im 21 gr. Arictis , cum Dcchnacione latirud. 4 gr. mend. 
gcfunDcn. tSr if! f (cm / t)nD t)mb vnD t)mb &cro t^oUcr ^>acr/ Da^ u>jr avf)t i n / rr 

kX) ex ocnere Cometarum, fo man t>nfcn^ t>cr|c(>cn^ Cu'c 3?os ncnLCt/t>nD tcm- 
nore imximarum coniundionum ;ucrfcbcmcn p^cacn/ U^ai^cr nun bcDcutctt 
n>irD/i0UDCi(ub DuWllcr gar Saturnmus, t>nDSarurno coniunctus, ^ibt DlC 
icit/ t?nD m dct>tcn tvo( tt>i(fcn/ ob cr aucb bcp cucf) gcfc;; cn ti>crDc / a^fd^n auc(j 
n>o( laDcn/ Dal^ |hr T y c h o n e m B r a h e n nut v>ormc(Dunv? t>n|cr6 i^ncDivjai 
an'|Tca/Appar!cionemS(: Obferuacionemhums Cometa^^jmoilfot thu(/mit 

baurcn / &a;> cr vn^ 5uu>i|Tcn tlAUC / u>ic cr jhn Obkr uiret Ijabc / <^cnu ti>ai <t 
^ A i foftxlf Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TTCIIONMS BRAHE I r. 1 fofTnn/ HUc\\ mtis ^nfilr/cr mvbt vcn n^nmcnt obferuirttrrr^rM / 

6xdcm lilcr^L latir/itate dor^at^^ fr?grai}^r>7 conirn^ 
cjmCjerrriantcuyri Idioma noncallcnt. 
VVILHELMVS DEI G R A TI A «L AN D T G R A VI V S 

II A S S I AR> C O M E S E C A T Z E N E E 1. E B O G E N , 
DIETZ, 7:iEGENHAIN ET NIDDA. 
^RATIA ET FAVORE NOSTRO P R M I S £ I f . N O T I L I S- 

' fiinc.&flngulanterdileac. AccepiiTins quas nos f^c^ebcrga 
_ 22.Seprembriselapfldedifu litcras^vnaouerr^nlmifium Libr m, 
clcmenrerq,proeo agimusgratiasjeuirjuoteirpore cum volup- 
r^Vte perleauri. Ignorare te aureni nolumus , nos ex inftrudione Pavli 
V\ I r, T I c H II Inlirumenra noftra Marhematica in m.elms redituiflc, adeo vt 
cum prius vix 2. min. exactcj iam vnius dimidium, imo quana nartcm .mimnd- 
uerrerelicear.Curauimus iraq; tdi forma QuadrancemHur/zontal^.fimulq; 
Scxtantem ad obrerurmdasdiftancias Srcllarum ex puro Crichiilco bicubita- 
lemconfici Suftenramus quoqi • rcsSiudiofos Aftronom.i^&Obrcruationuin 
f eritos^ad luftificanda loca Stcllarum fixanim, licet priores noftrarCbfer- 
ua^iones 5 quas ipfi in otio, anre Regiminis initium noftris oculis accepi- 
pimus, quarum ciiam 5 fi redcmeminimus Exemplar habuifti. nc aur 5. 
minuris ab his difi:repent. Speramus enam brcui nos ha-c ad finem dcdu- 
fturos, modo acrnobis firrenior affuHcrit circa nouiluniumj quod/toro hoc 
Anno dcfiderauimus. Scripfit auu'm nuper ad nos Mathematicus noftcr 
C H R I s T o r H o R V s R o T H M A N N V s , fc Mcnfis huius dic 8. Hora 5>. 
vcfpcreina Comeram in p. 25./. 15. ^ .cum Latitud. xMerid. part.14. min.o. 
&Die5> eiufdemin2c grad. 50. min. ^ 5 cumLatitud. Mer. p.15. /. (^. obfer- 
uaftc. Eundem nos ipli heriDic itovelperi^nulloquidemlnftrumcnro^kdro-. 
lummodo pcrLineasRc^lasin Giobonoltroobferuarum dcnorauim^^jcumq; 
in P.21 V cum Dcuiatione Latiuud. 4 pari.Merid. deprahendimus. Exi- 
guus cft5& vndiquriquecrinirus^vt eum exiftiniem!:s eflccx gcncrc Conie- 
tarum, quos Circa^os nominanc i quique tcmporc Maximarum coniunciio- 
num apparcre folcn:. Quid aurem porrcndatjpralertim cum Saiuininus fic 
& Sarurnoconii:ndu> ]>ics docebi:. Qtiin& nos hbcn er icircaucrcniUSj an 
jdcm apud vos fir confpe6i:us , cuperemLiq; magnopere T yc h o n i Ji r a £ , 
pra?mifla clemenii noltra faluraiione . apparijonem & Cbfcruaiioncm huius 
l.gnihcarevcliS:,petitione addira, vc nobisindicci, qua raJonc eum obferua- 
rit. QiJia enim am exiguuseft^ ali.;sa pancis eum obicrua -iimiri rvftfinanius. 
Tla:c vt fianc, clemen er erga ic atfccti 5 coiifidmius. Da:a: Rcitnb^uri 
l^ic io. Oaob. Anno 8j. ILLV S- OJliij. a:n!voIi![). 
iiccvt i.obler- 

:iiius. Epistolarvm astronomicar ym f 
ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO 

i>. aVl Li Ri.MO HASSTAR 1 A N r>T G K A V J O, C O M I T i IN 
CATZENELLEBOGEN5DIETZ5ZIEGENUAIM 

& nidda: I nncipi ac Domino 
Clemcncilsimo. 
s. D. 

\' ''^VM NVpt-n APVD SEBENTSSIMVM RECBM NOSTB.VM TK 

..A^l Aula verrarer^Pnnceps lUuftrifsime, reddidit mihi generofus lu- 
p,^:t#t|uenis Gerakdvs R ANTzovivs^ArcisCroneburg.quami- 
\ dem inclytus Rcx, in vicino Selandia-littore 5 iam primum magni- 

licec\a:difican curauir^Pr^feflusJiteras quafdam a Parcnte fuoNobilifsi- 
mo &: Hrudinfsimo , rerurnque Aftronomicarum amantifsimo Viro 5 Domi- 
no Henrico Rantzovio Regio m Holfatia Vicario , ad me daras ; 
Quibus refer^tis reperi in ijs Hxemplar Literarum Tua: Celfitudinis ipfi 
D. Henrico R AN rzovio Scriprarum ,quod percupide acceprum, fe- 
mel arque iterum magna cum vbluprate relcgi. Mirificeenim me recrea- 
luc ^ quod mde non oblcuri pcrceperim , Celh.udin. Tuam erga Diuinct illi- 
us Aftrorum Sc ien:ire peninorem pernelligationem dudum inchoaram affe- 
ilionem & ftudium , ne in hac quidem maairiore xrare inrer tam varias Rci- 
pub. adminiftrandje occupariones & curas , ex animo depofuifse ; Sed poti- 
us denuo inftauraris Vinbus adauftdquc diligenr a , noua qua-dam & pnori- 
busexac^iora adornafic Organa, quibus Siderum ipfifsima loca, mulrofcru- 
pulofius qi:am anrea refticuantur. Quo fane nominc, ram Tu^e Celfirudinis 
Hcro cieVirtutiS: apudgraram poilenrarem Fama? nunc[- inrermorirurar, 
qu-un rerum Aftronomicarum Incremento plurimum congratulor. Facit aii- 
temmijfdemLicCnsTna Celfiiud. menrionem cuiufdam exigui & vndiquc 
rorundi Cometx^prcecedenti Anno circa 8 Odobris a Tuit Celfir. Marhe- 
matico 

CHRTSTOPHORoRoTHMANNoin vltima dccuHa ^ , & Lariru- 
dmeAuftraIianimaduerfi,quemT.Celfitudo ipfamer 19 Odobnsmziy 
cum Lariiudine 4 parr . adhuc Mericiionah , deprjehendir ; peruque Celfitud, 
Tua a Domino R a n t z o v i o 5 vt fignificet num Comcra is in noftns ons 
confpeSus fuent. Nominatim vero 1 ua Celfitud. a me cognofcere defidc 
rar , an & ego , quaque porifsimiim rarione eundem Cometam ccrhtus obler- 
uanm. EAi vero Tuse Celfitudini lcnbcre aliquoiies m animum induxc- 
nin 5 tum obfublimem illam, nec vnquam fatis laudaram , qua diuinitus prar- 
dicuses in rebus A:hereisabfolutiusinquirendis (quonomine omnestamfu- 
per ons quam noftri jeui Viros Pnncipes longe anrecellis ) induftriam & fe- 
duli-atcm indefcfiam^tumCxiamquodCelfiiud. luaante Annosfermc ela- 
p(os 11, meCafellislibi pr2efen:cm clemen cr admodumque beneuolc com- 
p'- -a^f d-ovc rciiiis Arironouiicis^ qux noftra eit volupcas , pcrlu ^ r Y C i: O N 1 S ^ A ii fc L 1 !• 

bcntf rYaricqiTcmcaimcontuterir. Veruntamcn cum vcrercrne Cel/itudini 
Tux intcmpeftiais meis lirerismolcfti.r quidpiam adkrremi pra-rertimcum 
tot Annorum interuallo, &HitertantaRcipub.adminiH:rand:^:ncgotiaCcl 
fiLudini Tuce memoria mci ex animofucilc excidiHe poterat, fadumeft> vt 
diuturnum fcribendi propofitum in hunc vfque diem prorogarim. Cum vero 
Cclliiud.Tua per diclas Literas D. Rantzovio tranlinilTas, me lalu-. 
rare clemen:ernondedignatafucrit5&: adlibifcribendfijfumta arecentervi- 
fo Comera occafione vltro inuitarit y animum audcntius refumpfi) & plurmia 
mihi congratulatuS) hanc multorum Annorum defiderium explendi oportu- 
nitaremquam commodifsime ofFerrijminimc vlterius differendumduxijquin 
aliquid Literarum adTuamCelfit.^rcuerentermitteremj fretus hac Celf. 
T^ux clementi muitationc, qua? meam audaciam excufabit. Dc Comcta itaq, 
cuius ObferuationemT. Celfitud. a me dihgcnter defiderat 5 notum facio 
Celf. Tua^jCum 18 Die Oftobris proximc elapfi Annijmihi Sidera more fo- 
lito contemplanti omniumprimoapparuific, & ab hoc ipfoDic , vfq; m me- 
dmm Noucmbrisjquamdm videlicet confpici poterat^quotielcunq, ferenitas 
oportuna concedebatur) Inftrumcntis exquifitis &nulli errori obnoxijs dili- 
gentifsime obferuatufui/re. Quod vero mtegro decendio tardius nobis quam 
Tua;Celfitud: Mathematico hic Comctes innotuerit ^incaufa fiiere conti- 
nu;£ Nubium obfcuritates , mixtis creberrimis & tempeftuofis humiditatibus, 
qux noftrum Hemifpha^num inde fere ab initioOdobris ica obduxerant , vt 
Cocli Sjderuuique afpeclum toto illo tempore, vfque in pro^diftum Diem 5 
quoComcta viluseft>penitusintcrcIufennt.Kx ijs vero (\ux abhoctcmpore, 
quo nobis primiim confpici carpit , per totam ipfius durationem 5 quotieicun- 
que ferenitas optata affulfit ,varie & fedulo cxlitus hic deprxhenfa funt, 
principaliora qu^dam pcculiari charta (nc hic infcrendo nimium Epifto- 
la excrefceret) defcripta, Tuce Celfitudini per ocium cognofccnda mitto. 
Pleniorem vero &c magis abfolutamjpluribufque Obferuatiouibus , & his 
innixis certis Demonftraciombus conftabilitam declarationcm, non folum 
dchoc nupervifo Cometa, fed etiamde tribus alijs proximc elaplis aJiquot 
Annis confpcclisj tum etiamde Nouailla& adnnrabdi prope Cafsiopea: 
conftellationem cxorta Stclla^ Cehitudo Tua vbi Opus noftrum dc Nouis 
^ciierei Mundi Phjenomenis hoc a:uo confpcctis, inlucem prodicrit;, adi- 
pifcetur. Quamprimiim cnim omnia in eo ad Colophonem deduda , & hic 
inpropria mea Typographia (faueme Numme ) excufa fucrint, 1 ua-Cel- 
fitudmi infpicienda 6c dijudicanda tranfinitLam. Quia vero in his omnibui; 
cnucleatiusad Vcritatis normam tanquam Lydmmlapidemprobandis, ali- 
orumeciam quorquochabere licuit Obleruaciones & piacita , fuo loco pro^ 
ferre.CiCtum incerle, tum cum ipfis Apparenjjs ablquc omni pra-iudicio 
& aliorum immodcfta rcprxhcnlione^faltemvt Vencas ipfa c6 mamfeltius 

ciacelcc^ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLAHVM ASTR ONOMICARYM.^ 7 

cluccfccrct 5 cxpendere decreiii , Tuam Celfitudinem fubmiflc & obnixc 
oratam volo, vt fuastum de illa ad Cafsiopeiam Steila, tum de alijs fubfe- 
quemibus Cometis Obfcruationcs , quas liabet exachs, mecum ^j^"^"^^* 
nicarc non dedignetun Nec cnim dubiro , c]uin veluti Tua Celfitud. in di- 
da noua Stella/pra' mulrisali)sveritatis penctralia re£tius ingreffafit, (dum 
videlicetcam infenfbilem habuiflc parallaxin , ideoque in lupremo Athe- 
reconltitiflcaffent, quamplurimis Aftronomorum qui eam Elementarcm 
iiatueruntjimoUcrabiliter aberran:ibus)fic ctiam in Comerarum Obferua- 
Monibus longeaccurariusquumcajteri nietam propofitam attigerit. Impn^ 
tivs vero a Tua Celfitudine quibus poflum precibus obtineredefidcro 5 yt 
ea etiam^qux in cceteris Mundocoxuislidcribusi prcefertim per noua illa 
Organa^tamquoaddiftantias, quamDechnationes liue Meridianas Altitu- 
dines haclenus admuenerit, mecum clementcr impartiri non grauetur. Ego 
vicifsim tum earundcm , tum etiam aliarum Steliarum confimiles Obfcruati- 
ones , prout noftris Inftrumentis ca^litus depnehenf^ funt ^Tu^eCellitud. pcr 
Gtium defcriptas^remitti curabo^ vt collationeinuiccmfaftajdelnftrumen- 
tx:)rtzm & Obfcruationum certitudine eo rectius diiudicetur. Formammfu- 
per& ftruvlurx rationem in Tuc^Celfitudjnis nouitijs Inftrumentis;pr(rfer- 
tim quo ad Sextantcm attinet.fi Tua Celfitud. mihi delineatamvna miierit, 
rem etiaiTi fecerit longe acceptifsimam. Nam plurimum fcire aupo ^ anne 
(veluti ^x probabili coniedura aflequor) CelfitudmisTua' noua ha^c Inftru- 
menta plurimum fimilitudinis c:um quibufdam ex meis habeant^ idquepr^- 
fertim quo ad fubdiuifignes graduum per Punfta tranfuer/alia.&Pinngci^ 
diorumper nmulasParalleksynoaurttis Stellarum Obferuationibusappn- 
meldonca^pecultarem ccnfedionisraodumatLinct., Fuit enim hicmecum 
ante quinquennium Pa v l v.s iile Vy i t t i c h i.v s , cx cuius prxfcripto Tua 
Celfitudo fua Organa inuouata eflc aflerit, & Inrtrumentorum quorun^ 
dam, qua^ partimtunc parata hal^jcbam, partimin pofterum elaborare de- 
creui, ejaborationem & vfum, diuiliomfque & Pinnacidiorum ^quibus ino- 
mmbus fimihter ferme vtor, rationem explorauit, fcque mox in Gerniani^ 
am-, quce<!am aiiaproftendecs, recepit. Ex ipfa vero Sextantis foia appeiiati- 
one conijcerclicec Vuirichium non multum A noftris ahenaTua: Cellitudi- 
ni propofutffe. NamSextanrisInftrumentum , cuius& fabrica adeoqi ipfum 
nemen.reccns a me excpgitatum^crat, tunc in vfu paratum habebam^cum 
Vuificliius mihi adeflct.. Verum cum ipfa experientia mc muiiOLies com- 
inonefaceret eam Sextantis. Fabricam v quara tunc admueneram, obcerta 
(jua?dam impedimenta Steilarum intercapedinibus pr.vcifc indagandis non 
fuffiieere, eius vfus iam duduma qobis antiquatus eft. Qu^are liSextans ille 
quoT,. Celiitud. Siderum inLerualla Qbfcruari cxirat , eadem ratione confe- 
it^en^qua js quci;i Vvucjchms hic coiifpexit^vix^adttiodu ratasnuliiq; faiiaciar 

obnoxias 
cUioxias cius 6cneficio licebic obtinere dilhntias. Impo/sitile cnim cft cx 
vnico oculo^circaCentrum Inftrumento ciuicrccnte^binarumSrellarum, prx- 
fcnim fi remoriores inuiccm fuerint , diuerfa limul prxcile conrucri loca. 
Ncc cnim Ccn:rum vifus Ccritrolnftrumcnti apt j vniri poteft.auipcrvllai, 
Parallaxcs Ha;x differentia faris conucnientcr excufari j Ncc pupilii Oculi m 
maioribus intcrftitijs binas S^eHas inrucndo immota mancr, vndc Centrum 
vifus etiam aliquantulum variarc ^neceflanum cuadit. Imc> vcro, quod in 
hoc fubtili ncgotio magni momcnticft, cum non vtrinquc qua-libct Stclla 
circa Pinnacidium pcr rimulasParallelas a^cjuabilircr & bifariamfeaa con^ 
fpiciatur^ vtrum accepta diftantia lufto innior minorue fucrit , nequaquam 
ccrto conftabit. Hxcogiraui itaquc poftcaaliiim Scxtanns conficicndi mo- 
dum, eumquc bifurcatum ^ita vr pcr binosObferuatores qua^libet Stclla fc- 
orfim confpicercturjvrrinquc pcr duodiucrfa Pinnacidia. Qium criamcon. 
ftrufrionis rarionem Vvitticho dum hic prjefens cflcr , aperui , p6ftc|uc 
ipfms difccflumciufccmodi Scxrantcm parari curaui , qui fane fitis cxaftus 
crar5&: Stellarum inrcruallis citra omncmfenfibilcm crroremcapiendis fuf- 
ficiebar. Verum cum fua rraftarionc paulo difficilior & iaboriofior efler , nec 
fatis ciro negotium expedirer , hic etiam Sexrans npud me in vfu efledcfijr. 
Quod fi Tui^ Celfitudinis Inftrumcntum ad eius fimilitudinem Confcdtum 
( nam Ideam huius Vvitrichio hic monftraui y qua- ipfi pcrpiacuir ) 
non dubito quin diftantia,- pcr cum acccptar re£tef.^ habeant, licct paulodit 
ficilius & tardius (vt dixi) obtineantur. Vt itaq; tum errorem omnem , rum 
criamdifficultarem inhocnegotio dextrc abfolucndocuitarcm , aliam& di- 
uerfam a prioribus camquc cxpcditifsimam, anrequadriennium inueni Scx- 
rantis conficiendi rationem planc fimplicem & naturalem ^quo per bmos 
ctiam Obfcruatores in circumfcrcntia Inftrumenti motis Pinnacidjjs > quar 
rimulas habeni Parallelas 5 diftanti^e StcIIarum circa .Cylindrum in Ccntro 
quiefccntemjvtrinqj cxpcditifsime citra omnem crroris fii/picionem difccr- 
nuntur. Talcs autem binos affabrc elaboratos huic vfiii dcftinatos habeo, 
quorum quilibet 4 c ubiros fua capacirarc ada-quar, Vr vero Celfitud. Tua 
huius Scxtanris compofitionem facilids compra-hcndat) mitco tumardificij ii^ 
Aftronomi^ honorem proximis Annis in hac Infula Hucnna, non mcoipcri 
fijintu a me extruai , piduram, tumeriam Sextanris (de quoiocjuor) aliquo 
modorepra:fenraiam dehneaiionem, vnacum defignacionc fulcri, cuiusbc- 
ncficio in omnem S:ellarum fitum 3 ac inclmanonem commodc ccnuoliiitur. 
Addira eft ab ahcra parre pidtura Armillarum Aquaronarum j Sic enim hoc Inftrumennun iam pridcmame cxcogiracum^eo quod Afcenfiones Rectas 

refpeftu Aquaroris me:iarur , appellarc hbuit. & Dcclinaiioncs Siderum 

i 1 f Tr *'i-'--i.:t. 

Talium autem Armillarum duo Organa ranra: quan.irans 5 vc fin^uia 
ftrupula dikriminarim exhibcanr, confici curaui. Sca & m his ipfis^qux 

Ptol 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IPISTOLARVM ASTRONOMIC^ARVM. 9 

PtolemaicisArmillis longefunt cxpcairiorcs& minn$ciTonbnsol^noxia?(ve. 
lut nos ipfa clocuit experientia, cum Ptolcniaicas etiam Annillas c folido 
Metallo eiufdem peni quantitatisinpromptu habeamus)ante biennium no- 
uamquandam& multoexpeditiorem ftru^turam excogitani ^quaj falrem fcl* 
quiaitcro Circulo&Axerorundo, totumnegoriummu-a facilicatc&certitu- 
dine abfoluit, Huius Organi Machinam mCoIle quoJam extra xdcs hafcc 
Vranix dicatas conftirutamj & ad vfus commoditatem gradibus fubrerra- 
neisvndique fucccfsmc afcendcntibus, circumdaram ^ fumma cum diligen- 
tiaconftruxijCumsDiameterio pedesconrmet. Huic plarimum tribuo, quo 
ad Sidcrum Afcenfiones Redas &Declinationes , in quouis eorum apparen- 
te ficu adamufsim indagandas , cuius etiam admJnicuIo vcplurimum Cometar 
apparennas, quas T. Celfitud. mittoperueftigaui. Nonaurem diflicilceflc 
cx datis Akenlionibus Reftis & Declinationibus refpedu Aquatoris 5 cas in 
Longitudines & Latitudmes, q^-uncum ad Eclipricam, rcdigere T. Celfit. 
fatisperfpetlumhabe:,fiue id fiatperTriangulorum SphaTicorumrationes, 
aut peculiarem aliquam Tabulam ex hisdenuatam (qualem nos ad fingulos 
Afcenfionis Re 'ix gradus , & Declmationis vtrinque ab Aquatore 52 grad. 
fctupulole fuppuiaram huic negorio dcftinauimus) fiue eciam Mechanicc 
per Globum magnum, qualem eriam 6 pedum in Diamecro vndique Ori- 
chalcoapcifsimc obduaum& omni fui parte rorundifsmium, paratum ha- 
beo. Sed nimis longum foret hoc loco onmiamea Inftrumenca Aftrono- 
mica eorundcmque^vfum commemorare : qua; numero fedecim > (Iruftu- 
rx Maeniaidmc 5 Formx* varietatc 5 & vfus multiphcis apritudine, exadi 
claborata5pr.TcIariThefauriloco (nec enim mediocri diligenria , labore & 
fumrupararafunt) pofsideo; quorum pleraque c folido Merallo exiftunt, 
quardam verojlicete certa&durabili lignea materia^vc po:e leuiori) nec ni- 
mio pondereob quantitatismolemfe iplainepte aggrauancc, pecdiariqua- 
dam rarione multipiiciter componunrur 5 ira vt ne per fe quidem mutarioni 
facile fubijciantur: nihilominus tamen exccriias Orichalcicis lammis, par- 
timvt diuifionis fubrilitati accommodaeuadant, parrimvt eofirmius perfi- 
ftant^aftabremuTiiuntur. Magnitudinem vero diftmftiom fcrupulofvfaifi- 
cientem habent, adeo vt nonnulla fenos & quinos, quxdam quatcrnos & 
ternos cubitos adxquent.Quibus vfurpandis^ tum eiiam ijs^quce exObferua- 
tionibus demonftrari poflunc , c Triangulis in numeros reducendis , vcpluri- 
mum octonosjinterdum eciam plures Arn Aftronomic;.^ operam nauances 
Studiofos 5 hic mecLi alo & inftruo , nec vlfius Sercnicaris co nmodi atemiiue 
Diurnam > fiue Nodurnam , in Sohs 5 Lun;^ , reliquorumq; qtii confpici que- 
unt Plancrara& AffixarumeriamScellaruPhajnomenis ca^htas incjuirenJis, 
incaflum aba-e permitcjmus.De Inftrumenrorum veroimgulonim Fabnca& 
Vfu, Quia peculiarem Librd conlcnberc decreui y qui Mcchamcam Aftrono- 
TVCHONTS RRAHE L 1 15 E R I, mx partem complcaetur (qiio ctiam nomine nunc illa omnia dclineari, Sc 
figuras corum jtneis autBuxeislaminis mfculpicuro)I(icircolon^>iorc dc his 
commemorarioncfuperrcdeo.Vbiaritlaborem hunc (Deo fuccdTumlaroi- 
cnte) abfolucro, vel faltem Figurce omnes excife fuerint, Tu^ Celi: i J quic- 
quid crit perfpiciendum cxpendendumquc rranfmittam. Tum cnim Cclilt. 
T.folomtuitu ommafaahuscpgnofcct.quam exlonga &ta'diofade h'S re- 
latione. Qnpd vero hxc ipfa Inftrumenta^quibus in Sideribus obferuan- 
disafsidue vtor, admodum exafta llnt , & ne quidem temiiter fenfibilem 
errorem admittant, vel cx hoc folo comprobatur^ quod euifdem Siderislo- 
cusperplura&diuerfimodcfabricata Organavaria ratione depra^henfus^m 
idemprorfus fcrupulamfcdiiloartcndennbus recidat. Vt autem Celfitudo 
Tua fpecimen ahquod corum.qu^xexmeisObferuaiionibus haJtenusparta 
funt, habeat^adiunxi vnu Solaris curfus huius Anni cx propria rellitutionc 
deriuatam Ephemeridem ,edmquead Longitudinem ^opart : cuiCellltadi- 
nis Tux ditio H A s s I A congruitjdireftam. Scrupula Secunda, prout Ta- 
hulx noftr^in moru Sohs^Obferuationibus certis Geometricc fundata^ ex- 
hibent^annctaui^nonquodittafubtihtasfit vllo Inflrumento in ipfo Calo 
comprehenfibihs 5 vt Tua Celfit.optimenomtjfednenegleais fecundis de 
fcrupulis primis aliqua ambiguitas oriretur, Peto iraque a Tua Cei/irudine 
obnixc, vt hanc noflram in curfus Solaris numcratione inftaurationem pcr 
fualnftrumentaexperirijmiluque de hacfuamSententiam clementer /icmi- 
ficari curarc velit. Oportet autem in his rite peafitandis Dechnationem Ec- 
lipticce maximam pr^fupponere p. 23. Min.3i|. qualem nos pecuhari qua- 
dam ratione^non exaltitudine Sohs maxima invtroque Solftitio (hcec enim 
praxis ob Refraciionem radiorum, qux Rt Sole circa Brumam decliui, in 
noftro Horizonte de/icir a vcro plus quarcrnis fcrupulis ) aliquoties pluribus 
Organis deprahendimus. ParaJlaxin quoque Solarem vbique Altitudini- 
bus obferuatisaddendamefscjnon dubiumeft, quin Cellitud. T. fatis com- 
pcrtumhabeat. Refracliones infuper Radiorum Solarium, qu^r decliuiorcs 
Altitudines maiores fenfibusingerunt^quam rcucra cxiftunt(idqi obDia- 
phanum Aeris paulominusperfpicuumDiaphano Atheris^vtinOpticis hxc 
demonltrantur) euitandce funt; pra^fertim fi.AItitudines obfcruata,- minores 
terria aut ad fummu dimidia Quadrantis parte fucrint.Nam vfq^ in hunc fere 

terminuRefra6tionem aJiquam perceptibilem fieri 5 pec^uliari quadainduftria 
cxper .usfum. Quo vero adhuc propiores Horizonti euaduntjeocriannna- 
iprcLi RefracLionem caufantqr 5 adeo vt Sol in ipfo Ortu & Occafu 5 ciia.n 
in Aere puriJsimo ^dimMio ad minimum ^radu altior apparcat 5 quam rei 
veritas admirtat. Sic cciam in Luna^ca^tenTque Planetis, & aifixis Sideri, 
bus pcrRcfractionemcum decliuiores fimt, eoruin Altitudinesck Declina- 
Uoncs veraque loca afiquantulum variantur. Quare in hmnilionbus Alti- 

tudinibusj 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLAKVM ASTKONOMICARVM It 

tudinibiis jfi fcriipuloleres traftandafitj non nimiumcrit Obferuationibus 
fidcndum. Pra'cerea mulrum intercftj quibus modis Aquatoris ad Hori- 
zonrem inclinaiio in locoObferuationis deprarhenia fit, Nam pcrSolisAl- 
titudmes Meridianas ^ licet invtroqucSolftitio, adhibita etiamParallaxi ac- 
cipiantur, ob Refradtioncm (de qua dixi) inBrumalidecliuitate {efeinfjnU- 
anrem 5 nequaquam ncgotium hoc ea qua par eft pra^cifione abfoluitur. 
Confultifsimum iraque f\icrit Poli fubhmitatem exipfa Polari Stcllajcum 
eftin Alritudine maxima& minima ftudiofe perquirere. Eaenimcummc^ 
diocris m magnirudine farilque pcrfpicuafit paruum circa Polum de- 
fcribat Circulumjuec ob id Horizonti tantum appropinquet, vt Refraclio 
aliqua veram Altitudinem immutet , in hac Pragmatia citra omnem crro- 
rem abfoluenda , quam commodifsima eft. Si jtaquc Tua Celfitudo 5 &C 
huiusPolaris (inquam) Stella; Altitudinem maximam vel minimam, rcli- 
quisObferuationibus adiungi) mcquede ca ccrtioremreddi curaucrit, fccc- 
rit rem mihi admodum exoptatam. Sic enim adhibita ipfius a Polo diftantia. 
(quac hoc Anno ex noftris Obferuationibuseftparr. 2. minut. 55. fecund.50) 
ad txadifsimamPoli& Aquatoris^eius lociin quoTuaCelfitudo Obferua- 
tioncs fuas fieri procurat Eleuationem jindubitantcr perueniemus , & dc 
Declinarionibus Solis, Stcllarumquecertitudinemratamj modo Inftrumen- 
- ta rcde fe habeant ) conftituemus. Quapropter fi Cclfitud. Tua ea (de qui- 
bus iam dixi^omnia^videlicct Parallaxin Solis^ afsignatam Declinationem 
maximam5& prxdida ratione inucntam Aquatoris Elcuationem in confi- 
lium adhibuerit, Refradionifque quce fit infra tricefimum gradum Altku- 
dinis implicationem pr;:ecauerit y experietur vtique Solaris curfus numeratio- 
nem a nobis adinuenram Apparentijs Cceleftibus exadte confenrire. Quam 
veroanteomnianeceflanum fuerirSohs motum fcrupuloG exploratum ha- 
berCj fi ea quje in Aftrorum cognitione defiderantur certius inftauranda 
fint 5 Tua Celfitudo nequaquam ignoratrcum fine hoc, nec Anni exafta 
quanciras, quce motuum menfura eft^ nec inerrantium quidem Stellarum', 
mulio minus erraticarum qui ex his patet , fitus indagari queat. Siquidem 
Solis reuolurio omnium ccEteranim rcuolutionum Caleftium norma regu- 
larisexiftit. Quid vero in Lunari etiam curlu non minori diligentia anobis 
csehtus pcrueltigato 5 mque c^eterorum Planetarum motu examinando , & 
redificandis Affixarum Stellarum locis Jiadenus non mediocri Labore & 
Dilii^cntia pr;>:ftirerimuS)CeIfiLud T. fuo temporejvbi omnia inordinem re- 
dacta, & plunbus Obfreuationibus adaucta fuerintj cognofcet ac d judicabit. 
In primis enim T. Celf ludicio hofce meos labores fubie£los velim 5 eo quoi 
fciam Celfitud. Tuammhac Scientia eximium Artificcm^folide dc his rc- 

J3 z b-i^hv. T YC H ON 1 S B R A H E L I B. I, 

bus iudicarc pofle. Scd video me dum auidius cum Tua Celf. de Afl:ro- 
nomicisnegotijscolloquorjEpiftoIa: leges nimia prolixitate tranlcendere ^Sc 
duuiusjqudmparcft jCellituJinem Tuam hifcelegendis occupatam detine- 
re. Itaque calamum inhibeboj Tuamque CeHitudinem Deo tamCarlefti- 
um 5 quam Terreftrium Creaturarum Authori commendabo. Is Tuam Celf. 
& in fu^ Ecclefia: , cuius curam 5 quod nunc rariffimum eft 5 agis 5 & Reipub. 
Tur.c!am5 ac bonarum Artium, inprimifq; DiuinaMllius Aftronomia:propa. 
garionem^quam diutifsime incolumem& florentem conferuet. Valeat T. 
Celf &: fi qua: mihi ad ha-c refpondere dignetur, exhibitori harum committat, 
cui nomen eft P e t r v s I a c o 5 1 , qui nuhi per aHquot Annos domefticus fu- 
it 3 & tum in Aftronomicis 5 tum Pyronomicis exercitijs fidelem nauauit opc- 
ram. Idcoq; non per alios mearum rerum ignaros y fed potiiis hunc mihi cha- 
rum & fidelem, qui plura etiam 5 quam calamolibet comprahendere 5 vbi opus 
fuent^referre poflet^ negotiumperferendiad T. CeU.hasLiterasexpedirCj 
certius& conuenientmsefleduxi. Huic itaque T, Celficud. fidem in 
omnibusadhibeatj&qux adme referendafuerint tuto concre- 
4at. Itf runi Tua Celfitudo quam felicifsimc & diutifsi- 
me valeat. Data Vraniburgi in Infula Porthmi 
Danici Huenna 3 Calendis Martij 5 
Anno 1 5 8 T.C.addiaifs. TrcHo Bkjlhz. VicetTomo tcrtio dc hoc Comctj( ^ Artni xyST> cuius principalitcr in Literis 
antecedcntibus fitmcntio:, cx profejlo cr luculcntcr tru6i<irim ^tu^ 
men cr hlc, qu£ lUufinfimo Principi Landtgrauio , dc 
eodcm communicaui , fubiungcrc 
non inconucnicns duxi^ OBSER- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
■ PISTOLARVM ASTRONOMICAB-VM ^ 

OBSERVATIONES COMETAE ANNI i^-S^ 

VK.ANIBVR.G1 IN D A N 1 H A B I T AE , E T I LL VS T R.1S S i- 
MO r)».INCIPI VVILHELMO HASSIA LANDT- 
GB.A VIO C O M M V N 1 C A T JS. A 
T YCHONE BRAHE. 

Rarccdente Anno,quifuitanatoCHB.isTO 15:8 Thtii 
Oftobris, cum poft diuturnas indefere ab imtio eiufdem Men- 
fis obfcuritates, & pluuiofum tcmpeftuofumque Aeris Itatum, 
exoptata feremtas reftitutaeffet, volens confueto more,vna 
icum meis Aftronomiar Studiofis, Stellarum apparentijs per 
-Inftrumentademetiendisinuigilai-e,animaduertiex improui- 
foStcllamquandam Afciticiam., obfcuro, raro & nebulofolumine pra;ditam, 
prope linum Auftraliccis Pifcis , quce tota fua forma nebulofo gyro, qucm 
prcefepe 55 vocant, quam fimilima erat,nifi quodabimtiocirca hunc &ali- 
quot fequentes dies , hoc ipfo gyro ahquanto maior videbatur; Adeo vt h 
ipfas extrcmitates acciu-atius qius intucretur, louis Stcllam apparenti ma- 
gnitudine, quamproxime ada.'quaret , licet ob luminis obtufi tencbricolum 
afpeaum,nequaqu.un adeo perfpicui, vt Planccs vel Fixa Sidera Mundo 
coxua ocuhs fe(e ingereret. Fuit autem m media fui Corporis parte conipa- 
diori lumine prardita, circa extremitates ver6ranor & dilparentior. Cir- 
cumquaque etiam plane rotunda extitit, nec vllam caudam aut barbam m 
vnammaeisquamaliam partem protendebat, n.fi quodD.e 20 &. 22 cx.ie 
quoddam veftie.um cuiuldam tenell. rad.ol. vix fpithams long.tud.ne,quo ad 
?,fum verfus Occafum extendere acutifsime d.uque intuentibusputaretur. 
Neque quicquam e.ufcemodi m ea ali^s pcr totam durat.onem contueri li- 
ciut. Succefsiue autem i,nmmuebatur,ita vtc.rca4Nouembr.sahquantu- 
lum minor prsdidonebulofo gyro 6sfucnt,cuiadhuc colore & fornia appri- 
me congruebat :Deinde paulatim adhuc minor facta, c.rca mcdium Nouem- 

bris prorfusdifparuit.. 

Pnma No£te qua cam obferuauimus ,.4Saturno, qui tunc iuxta Stellulaf 
in Lino ^ retrocedebat , non longe remouc.ba.tur, quem .am erat aliquanto 
pliis quinis gradibus verfus Ortum pritcrgrefla. Tranfiuitde.nde totam 
Anct.s conitellationem , Taurlque dorfum verfus Septemrionem iupera- 
u,r , vb, non longe a Pleiad.bus (quas Iicet Latitud.ne Borca excederet, Lon- 
e,cud.ne tamen non eft afl-equuta) confpici defijt. Qua; vero mhu.us pere- 
enna: Stell^ fitu&: promonone,finguhsNoa.bus,qu.bas perieremtacisop- 
nortunitatem aipeaabilis erat, toto duration.s tempoie depr^hend, ,quu 
nimislom^umforetomma hfc receniere , c mult,plicibus, quashabui Obler- 
uatiombus , pra:c.puas cjuafdam ad certas Horas feks,, quas 'n^ubieaa f a- H TTCHONIS BRAHE L IB. 1. 

bella;Vt vno intuitii commodiiis oculis patcant^fubiiciam: Vbi nnima Juci- 
cendum eft , J^iebus qui dcliJerantur , Coelum fuifle hic nubibus obdu- 
ftum, quxSiderum afpeduminrercludebant , velut (vtde cjEteris taceam) 
internoaemqua-fequtbaturii DiemOdobris , vfque m quartam Nouem- 
bris, pcr integros 13 Dies, nulla conftans Serenitas offerebatur, & fi c\ux 
momeritanea mrer recurrcntes nubes interdum extitit ^aLunaribus Radijs 
nihilommus adeo obfufcabatur hxc Crinita Stella 5 per fe alias admodum 
tenuiter apparens, vt nulhs Inftrumentis toto hoc tempore Obferuationi 
patuerit^vtut abfq; intermifsione dihgenter Coelum 3 tum ob aharum Stel- 
larumdifpolitioneaccurate denotandam, tum pr^fertim obhoc ipfum Afci- 
titium Phirnomenon, quodnon ita diu duraturum prafciebam, plenius& 
fufficienter contemplandum afpexcrim. Licetveronon continua affulferit 
ferenicasjtamen ex his ipfis, quibus apparuit defarcatis Noaibus^interme- 
dij moaiSj quideliderantur facile refarciri atq; compleripoterint.Nunc Ob- 
fcruationum fummatmicompr«3ehenfos numeros ob oculosponam. 

Seie^£ cfiudam OhferHatwnes ad diuerfa tem- 
pora interea dum nohis appareret hic 
Cometay cdttus d/ligentcr 
acceptiZ. 0 C T 0 B E R- 
0 
Afc.Reft; 


Declinat. 


1 Longit. Latitud.- 


i 0 
50 


Z 


G. 


M. 


G. B. AlT 


1 Ci. V M. 


1 G.M.M. 


1 w 
10 
±_ 


Jj_ 


3 


^ 1 


X — ~ 


t 
43 


I 
4 


54 


1 19 


44 


3 


5^ 
1 


4 


45f 


3 


24 

\6 


zz 


35 


7 


_43_ 
4) 


1 1 


59 
J.L 


11 


40 


7 


48 


1 


51 


I 


36 
22 


10 
10 
: ^7 


20 


0 


7 


22 


32 


10 
1^7 


71; 


0 
i iT 


10 


^5 


4^ 


10 


44 '! 27 


4^^' i tHSTOLAB-VM » »TR rtWOMlCARVM NOVEMBER. I w X 

o 

5= ^ Alcenl.K i Declinac. 6 lO 1 1 1? I X H 12 5o_ 
5 ii 

55 
»9 c. M. .4i ^8 29 
39 16 
II 3° 

20 2B- 

40 

±° 

40 4_o 
42 _45 

34 
38| G. M, 21 ! 51 21 22 J3i 
^4 2Z 2 2 2? 
21' 22 )-2 -3 4- i 24 5i 58 19 21 Longii:. 
G. S. l,aiuua. 

G. M. 14 I2| 3l 10 14 1 H2 49 ii 

14 58 15 15 15 J3 
i±2 16 10: 17 43 
4^ 48^ 15 ±!±1?.'±? 

' K -18 4<^l ±1?. 

Q 44| J8j 
36i W 1?- 
58i 51 54^ 59 4| 6k 34 5i 
7 6 9 12 Has Afce irionesR.edas&Deduuciones,pcrquifiui,p<irtim magno 
quodam, & lolid j-elaborato Armillarum is.quatoriarum Inltrumenio , quoct 
fenos cubitos in diametro conpletritur , partim beneficio Sextantis qua- 
dricubitalis,perexaaasdi/lantiasvnadilie;entercomprobaui. Ste.larumaut 
Fixarfi loca, quib'^ in hac Pragmatia vfiis fimi , & lamdudu antea, & hoc eode 
etiam tempore exafte verificata adliibui, vt m his Obferuationib'' ne mmimus 
quiinfenfusincurrerepofsit,errorlateat. Longicudinesvero&Latitudines 
ha:perAfcenfionesRedas & Declinationcs e TnangulorumSphcEncorum 
fbntibus deriuatct funt. Ipfa infuper temporum afsignata momenta, non iaU 
tem per bina Horologia ,Horarum minunas portiunculas correde indican- 
tia, led-fimuletiam A.quatoriis quarundamStcllaruma Mendiano di(tanti)S 
examinaca funt. Si autem hic Comets motus Geometrice perTrian^ulos 
expendacur, apparebiteumfuopropriodu6ludefcripfi/fe ArcumCirculi rc- 
ueri maximi, qui tam£ ad jtquat orem &Ecl!pticam, aliquanto variabiiem in- 
chnacionem fuccefsiueadmiiej-ic,quique Aquatoremin ?. i4./.55ablnterk- 
dione verna, Echpticamveroin r.27. /.58 V perrranfiucrit. Mutatio aut.,dc 
qua dixi) ea lege fiebat, vt circa media Noaem fequentem Meridiem L lei 18 
njeric Aneulus Declinationis ad Aquator^ gr. 45 cum feniil. tae, ad Echpti- 
° 1 <j camv«- 
iS TTCKONIS BRAHE LIB. 1. 

cam vcro 2; gr. 17 min. qui pedetcntim diminuebatur, ita vt Dic 4 Noncmb. 
fuerit ad Aquarorcm 44 gr.^omin. Inclinatioud Eclipticani iigr.iimin. 
& m finc Apparitionis , Die iz inuenta eft Eadem rcfpedu jtquatoris 44 gr. 
19 min. Ecliptic^e vero 21 grad. 54 min. Atque hoc modo ctiam m intermcdijs 
fpacijsportionisCirculiCometjead Aquatorem&Eclipticam obliquacio^rc- 
gulari imminutione paulatim decrefcebat. Motus criam diurnus ipfi propri- 
us in hoc duft u, ab initio paulo maior extitit , ita vt a Die 18 in 1 9 circ a prima 
a nobis fadtam Obferuationem fuerit part. 2. /. 18 , qui lequentibus diebus 
fuccefsiue tardior fiebatj ita vt a ^in 5 Nouemb. 55^ min. a 12 veroini^eiuf- 
dem34faltemfcrupuhsprocefrerit. Afque hanc curfusinhibitioncmordina- 
rie& proportionabihter feruabat , vt vel exhoc gcnerah Comcrce dudu, 
tum ratione Inchnationis Arcus Circuli maximi, quemfuomotudefignauir, 
tum ctiam incefsus proprij muiccm coUati 3 fatis comprobari queat cum ne- 
quaquam Elementaris Rcgionis, tanquam igneum quoddam inhac gcncra- 
tum Meteoron fuiffe participem , vehit Anftotehci omnibus Comeris id 
commune cffe , fuis quibufdam fubtilitanbus nulla experieniia , aut Demon- 
ftrationib*^Geometriceftabihtispcrfuadere nituntur.Qui enim fieripotcrat, 
vt Comcta tantotempore in totofuocurfu, tam regularem &propor.iona- 
lem motus Anaiogiam feruaffet^fi in fuprema Rcgione Aeris:> more Metc- 
ororum, inftabihtati muhiformi obnoxius fuiflet. 

Muko autem euidcntiuse collatione diuerforum locorum ^qua! per 
ahquot Horarum inueruallum eodem die cxacte obunuit^cum inahifsimo 
itthere curfum fuumabfoluifle conuincitur. Qood vtcenius innorefcatj c 
pra^fcnptis Obferuationibus quafdam liibincudem reuocabo. 

Die iSOdobrisHoris aMe^ridie elapfis lo, fcr. i^jinuenra eft Afcen- 
fio Reda Cometar 19 gr. Dcchnauo 4gr 25/. Septenr. DeindcHo- 

ra 13./. 30 fuit cadem Afcenfio> r. 15). /. 32 5 & Dechnat. p. 4, /. ^^ictiam Bor. 
Exhis(fiquidemperCompIementaDechnationudanturinTrianguloSphx- 
rico bina Latera ^ & per ditfcrentiam vtriufque Afcenfionis Kcttx , Anguhis 
compra:henfus ) colhgitur morus in fiio proprio dudu interuaUo 3^, Hora- 
rum ninutorum^cuificonferatur curfus diurn^^muentus accnoahquo 
fitu 5 doncc poft vnam primi mobihs rcuolutionem in confimilem reucrraiur , 
(nam Parallaxis^fi qua cflTcc, nuUam a motu vero diiferenriam hocmodoin- 
finuat) inucnituris habita rationc fubfcquentibus duobus diebus fadarum 
Obferuarionum p. i.fcrup.i^. Quare iecundum huncdiurnummocum de- 
buit Cometa, prcedido temporisinteruallo in fuo proprio dudujverc promo- 
tus fuifle fcrup. i^f? deficicnte in moru perObferuarionem apparenre ^non 
rnuko plus vnicominuto 5 quofahem ParalJaxis curfum verumanricipauit j 
Cuui tamen intam diuerfoiitu, fi vel in ip/aproximaconcauiratc Orbis Lu- 
nanseiLtiuflei: (iicet hanc cum Copermcoiun^L vltra Pcolcmaicam ratioci- 

mocii 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLAiWM ASTlVONOMlCAr VM I7 

nationem remov.eri ftatuamus SemidiamernsTerrc^'^2. /• ij^P^ralhy^r.n^ 
motupro- rio mauxiflcc 27 fcrupulorum primon5m> veluu per f nang^.:lo- 
rilm raciones, toram rem examinando,ndinueni.DilFerentia iraque extuiixet 
ab Obreruacione ipfa fcrjp ferc26 , c\mx fanc vel perexiguo inrirumcnto 
animaduerti potuiirct^fiCometa non altiusquam concauitasLunarisSphaf- 
ra: pollulac^ remo:us ekatiflct. 

Par: ratione Die 22 Odobris ex AfcenfioneRecT:a, qucEfuit Hor, 13. 
/. 15. part. 25. mm. 5:?. , & Declinatione ]0 gr. 3^ mmut. Bor. vfquem h. i<?. 
min. io. quando Afcenfio Recta inuentaelc 25 grad. 42. min. & Declinprio 
10 gr. 44 mm. intcruallo Hor.^rum parc. 2. min. indaga^iur^ Come.a n in 
fuo Arcu proprio procefsifle 12^ min: cum ratione mo.usdiurni, quierat 
igr. 55 min. debuuTec interea abfoluifle 13^ minuta , ideoque & hic motus 
apparens non midrum vkra vnicum fcrupulum difFcrt a irotu vero, longc 
maiori fiprope Lunarem SphaTam extiriflet hic Cometa , incidente ciiicr- 
fiiate. idem vlrerius per Obfcruationes Menfe Nouembri fac^as compro- 
batur, Nam.Die eiufdem Menfis 5. Hor. y.minut.^o pm. depr^henra eft 
Afjenfio Recta Cometa- gr. 59. min. 28 5 & Declinario parr. 22, /. 24 Borea. 
Hora vero 13. inin. 30 , fuii eadem Afcenfio part. 39. min. 38|, & Dcclinario 
pan. 22 - min. ^pl-Borea : Quapropier fpacio ^Horarum^^o minuLorumin- 
uemtur in proprio dudu abfolmffc /.u\, cum refpeau motus diurni (qui 
collarjone fequen:is dici fuit^o mm.) dcbuiflerinterea conficere n|,deficu 
encc fahem inObferuatione dimidiofcrupulo a motu vero^ideoque Paral- 
laxis pene infenfibilis euadit. At fi prcefupponamus Comeram in proxima 
par.e Lunaris Orbis exrinfset, Parallaxin m motu proprioperTrianguIorum 
luppuraiionem obrinuiflec ^yfmin : quod plus tribus quarcis vnius gradus 
abObferuatione abundat, tanque euidcns diuerliras mcer mo:um verum 
&apnarentem,fieareueraexiitiffet,TiuIIatenus latere potuit j quod ma- 
iori adhuc difcnmine Die 6 proxime fequente confirmatur. Cum enim Ho- 
ra 6. mm. 5. fuiflet Afcenfio Refta gr. 40. A 9 5 Dechnatio part. 22. /. 52 , 
eadem Afcenfio Reda, Hor. 14. min. 55 , inuenta eft grad. 40. mm. 2ijp & 
Declinatio part. 23. min. 4. Quare inceruallo Horarum 8- mmut. 50 , motus 
Comecar apparens in fuo duCtu 16^ minutorum depr^hendicur ,qui mxca 
curfum diurnum(quaIisabhoc die in fcqucntem inccr conlimiles Comer^ 
poficus 46 mmuc. obferuabacur ) minutorum 16. fccundorum ^(^efl^cdebuic, 
ica vcnonplencdimidi) fcrupuli ratione Parallaxeos,inmo:u apparcnci a ve- 
ro fuerit defedus. At longe maior varietas necefl^irio procreareairjm tam 
difsimili Cometa: firu & tanro temporis inceruallo, fi in proxima concaui- 
taceLunaris Regioniscurfumabfolmflcc.lllic enim per SphxricorumTrian- 
oulorum Demonftrationes jn numeros refolutos , Parallaxin incidcre ince- 
gri gradus &fcrupuli vnius, manifeftumcuadit. 

C Hjec ve- *8 TTCHONIS ERAriE L I n. I. 

Hxc vero adeo infignis in motuapparenri diuerfirns , vel folo inrnim 
adricinasFi^as depra;henJi potuiflet, nedum vt Inftrunientis qua? fcriipu- 
lorum primornm ahquot parcesfua magnitudlneexliibentjnon dignofcere- 
tur. Neveroquis fulpicetur per Refradionisimpedimen a eucni/ie,vtCo- 
meta hic apparenrem mo'uin ade-^ confoimem vero & diurno curfui pro- 
por.ionali promot.one feruarit, felegimus eum potifsiinuin /itum, m quo 
tam akc fupra Honzontem eleuaretur, vt nulla fen/Ibilis Rcfraitio rei in^ 
quilira-certitudinemlabefaaare po/fet. Nam Diei8 Octobris in priori Ob- 
feruat.one fu.t Alt.tudoCoinetie 37ipart.maltera j.igrad. D.e^Noucn,- 
bris fu.t pnmo tempore Eleuaiio /up.a Horizontem 35,! grad : fequenti 
485giad.D.e<>m pvmia Obfei-uationeei-,at Alr.tudoi^pai-r. Inalcera :<N>r 

Inlnsvero taiuisfublimitaribus haudpocuit RadiorumRetla6tiovllanifalTa- 
cia n in Parallaxibus rite enucleandis in/inuare. 

Patet itaque ex his Obferuationibus diligentcr in hunc modum exa- 
minatis Comeiam hunc pcne infenfibilem admi/i/rePai-allaxin, quodreli- 
qux Obferua.-ionesfupranotata;, fi pari trutina expendantur, ita /e ha- 
bcre a/},pulabuntur. Idem etiam ex diftantia Cometa; a Capella (vcrfus 
qiiam Srellam cirr/um fuum dingebat) in diue.-fo /Jtu ,pi-£ererlapfoaliquot 
Horarum interuallo fcrupuIo£- accepta , euidenter expertus fum , Siue enim 
i-ometa m decliu. , /lue inalt.ore circa Mer.dianum pofitu ve.-fabatu.- , non 
aliter i-emouebatur 1 pr.£nominara Stelia , quim pi-omotionis diurna; ver- 
hiseandemi-atioexigebat. Idquodnequaqu;im/ieripo-ui/Iet ,/I nonl. n-c 
maion .ntercaped.ne quim Lunaris Sphira a Terris diltitiflet. QiKipro- 
pter non falccm in Elemenrari Regione infra Lunam (cum adhuc ion-.> 
maiorem illic a<peitus diuer/itaiem admi/iflet) hunc Comeramnullarenus 
cxritiflcfed in Altifsimo Athe.-e , autfupia ip/um Solem, aut certcnon 
kng j mfra hunc generatum fiiifl~e, Pai-allaxeos ex.Iitas , quje pene m/en/i- 
bihs eratiiquidifs.mc .lemon/trauit. In ipfo autem Athcre nouasgenerati- 
ones ahquando pi-ocreari , non /altem ea,qua; adCa/siopeam an e 13 An- 
nos inOctaua Spharra immotaplus integ.-o Annoconflifir,recensnata S.el- 
Ja ,fede>iam tres al.j Comet;^ mre.-ea nob.scon/pefti , qui lon^^e /up. a Lu- 
naminipfj Athere cu.-famf iu;n abrouieban: , fufficienter comp.-obanint" 
■Vc:ut.nos(DEo conatuspromoucnre}peculiari Opere dc his omnibus c- 
laborato, eu.denr./sime per cerras Ob/eruationes , & hjs fundctas Demon- 
irraiiones breui /idem faciemus, 

Quandoquidem igirur Cometam Huncmotum jtthereumS: crdina- 
tum ,qui ne per Parallaxes quidem , velu.i mLuna/it inr.-icariorreddci c- 
tui-,obtinuiflc.' ex antecedencilius, citraojnne dubium,inanifcflaturperea$ 
quas haberelicuit Obferijaiiones, apri.nQ die quo nobisapparu.r,vic]uead 
15 iNyuciiibns , c.irca que:r.,(;gn/p.ci de/i;t, piia[)ar.tjo. al coJaiionc fa:tu vni- 

u-rXtjin. Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM ASTRONOMICARVM 

ucrrum cius mocum admcdiamNoflem fingulorum intermediorum dicnim 
adai)-abimaS5 totiufqueinterea fa(^ce promorionis Ephemeridem Colopho- 
nis i.)co fubiungemus, Licet enim finguhs Nodibus, ob Acrem perpecuo 
dumdarauicnon defjecatumhanc Crini.am contueri minimMicuit (vt antca 
quoque inonmmus) tamen ad eas ctiam Noftcs 5 quibus non confpiciebatur , 
mocum eiusproporLionahter adaptare 5 eunicmque mediof Nofti, vtvt tunc 
non femperanunaduerfum vb.que conciliare j non eftdirtiCik; idquodnunc 
prasftabimus. 0 Diariiis motm Comet^ a iSOclohris 
^ftjHcin ij Nouembrls. 

0 c 


T 0 B E R. 
-1 


Motusin ' Inclinatio Afcenfio 
^rop.dud adA.qua^ Reda | 


Decli- 
natio 


Inclinat. 
adEclip. 


Longi- i 
tudo. 1 


Lati- 
tudo. 


r- 1 

rrt 
</> 


G. 


M. 1 
M. 
M. 


G. S. M. ( 


G. ; 


M. 


G. V M. '■( 


3. M. M', 


"is 


Ts' 


»9 


cr _ — - - 


4 


33 
.38 i 


Ji 


24^1 
8 


4^ 


45 


26 


21 


•> 
) 
1 1 


^3 


7 ^ 
451^, 


2 


3^ 
10 
45 


13 


22 


^5 


7 


_43_ 


22 


57 


,^3 


4^ 


1 


39_ 


12 it 


12. 
45 


21 


14 


7 
II 


22 


_54 
_4i 


-ol 


5^ 


1 


H 


5^ 


_45_ 


18 


^5 


52- 


10 


J_L 


• 22 


52_ 
29 


\6 
13 


49 

53 


•45- 
45 


1(5 
14 


,2d 
28 


5^ 
^3 


1 1 


50 
2 


22 

''22 


5o_ 
47 
;q 

49 


0 
i 


J9_ 
10 


JO 
12 


!--— 


25 
9 


2-2 


45_ 
20 


I 


57 
21 


,40 


1 45 


10 
55 1 


15 


II 


22 


45_ 
3 


44 


4 


1 

4J_ 


8 


I3. 


40 
8 


22 


_5_ 


2 
,1 

T2 


2S 
45 


6 
40 


1-7 


I 
6 
Q 


.3± 


££ 
1 40 


45_ 


_4 


i 3=! 


33 


22 


7 


i4 


1 4 


i z 


30 


I -6 

': , 
45 ' 


z 


'i8 


^8 


2 2 


34 


1 


8 


31 


4 


2S>_ 


31 


28 


0 


; 45 
1 35 


3^ 


1 i> 


^5 


2 2 


31' 


9 


' 34i' 4 


55 c 20 TYCHONIS BRAHE L I B. !• N o V E M B E R. 

1 Motusin 
iprop.dudt 


Inclinatio 
ad jtquat. 


' Alcenfio 
Reda 


: DecJi- 
|l natio 


Inclinat.' Longi- 
.'adEclip.! tudo. 


Laii- 
j tudo. 
G. 


M. 


G. 


M. 


c. 


M. 


'■ c. 


1 M. 


G. 


M. 


.1 G. 


M. 


G. 


|M. 


I 
_5 


44" 


58 


3<5 


^3 


:j 20 


1 < 

) 


22 


2y 


I 


55 


j 5 


18 


2 
6 


tL 


55 1 


37 
20 


44 


22 


^7 


1 11 


34 


40 


-> 
4 


44 


53 ' 


38 
i 21 

1 


2 I 


22 
! I- 


28 


6 


I 


4 ' 
J_9 


44 


50 j 


38 


50 


2 I 


5^ 


' 22 


2 1 


I ^-^ 


2 1 
20 


c 

f 
5^ 


11 


^6 j 

1 


39 


_35 
29 


ii 

'1 22 


11 


1 ■ 


58 


y 


JL 
44 


41 i 


'40 


17 


22 


59 


1 

; 22 


8 


14 


58 


\6 


34 


28 


44 


3^ 


40- 


58 


25 


25 


! 


0 
43 


|7 


10 
55 


11 


44 


3 1 ' 


41 


37 
50 


21 


.53 


16 
I7 


23 
35 


52 


44_ 


26 


42 


13 


24 


^3 


21 


45 


i''7 


3 ! 


7 
10 


3<? 


30 


44_ 


•7 ■> 


4^ 
^4 


3) 
41 


i.7 


40 


_7_ 


4f 


11 


37 
44 


19 


43 
24 


5^ 


21 


37 


18 


15 


7 i 


57 


12 


37 
44 


16 


43 


13 1 
16 


H 


34 


18 


49 


8 


_7 
38» 


16 


44 


13 : 


44_i 


24 1 


25 


?i 


19 


2 2 


8 


18 


H 
49 j 


44 


12 ' 

1 


44 j 


54 


25 


"1 


21 
8 


18 


IC 


39 


21 J 


44 


10 j, 


I5J 
2d 


15 1 


21 
20 


24 [f 


T 


38 i Ha^c funt quce Illuftrifsimo Principi tnnc temporis in hoc Cometa, 
fummatime noftrisObferuationibus deriuata^communicaui; pleniorem (vt 
fuperms dixi)de hoc traaationem, Liber nofter Tertius Afcititiorum Ca-li 
Ph^nomenon 5 compleftitur. Vbi etiam Ephemeris motuseiusabhac ante- 
cedente non difsimihs, fedaliquantulum locupletata 5 expciiitur. Quantum 
veroad Solarem Ephemeridemattinet^^ye qua in Xit^ns fit menrio , eam II- 
luftrifsimoPrincipiame tranlmiftamjnoluihoc locoapponere^eoqiiod 
primo TomoSoJariscurricuhnormam, ad quoduisproximo- 
morum Seculorum tempus expediie calculandi, 
Canones fuftlcienies , exhibuerim. IPISTOLARVM ASTRONO MIC ARVM. 

2)cm 'Scftcit mfmn 33iieiifccm 

T V c 11 o N 1 B A H E , jr)crrn iu ^nu^jlrup. 

gBiIf)clm()on ©ottc^ (Bnabcn ianDegrauc 

^pcj^cM / (?5raue ju t^aiKnclnbojjcn / I 
^ic^cn^jani vnD 'yii&Da / ctc . 
^Rfcrn gun(?iscn®rur?5uuor/ WcritcbcrQScMcr/^JBir^a* 
'^cncwcr fchcibcn de dato^cn i Martij cmpfiim3cn/(ic(cfcn/wil> 
'■P' V ^ ,iraU!J ncbcn anCcrn vcrflanfcn/Dao ^cr .^dn : '^B: ju ^cnm.ircf/ 
€^ ^ otaDtbaltcrn ni i3ol(1cin J>cnrtch Ovani^on^ ^nth vnfcr fcbrcibcn/ 
fo tt>n- iia fnncn Dct^ lciu crfcbtcncn (fontcfcne f>albcn ^jct^an /iuacfc^ictt / -iOas 
ir WlSnun Darauff iwrc Obferuationes DcfTflbli^cn Cometen roguttrtflii^^uj^csi 
fct)tcf t/ % fl>un tt)ir t>ng j?nct>Kj(icf)cn bc&anif cn/vtt trolicn cucf) ntcfjf vcrbaltcn/ 
tiag fo balt) ttMr circrcObleruationes gcfcbcn/babcntt)trt5nfcrnMatheroati- 
cum gcforDcrt/ V»n& fcinc Obferuationes eiufdem Cometx mif &cn Ctvcrn con- 
fenrt,vnI)bcfunDcn/DaiMtacbacbltcrcnDcr ^quation temnoris & Longitu- 

^inumbcp^crlri^Obferuationes ^ufcbauo fauni »bcr ctnminuten wn cntan# 
&fr difcrepu ' wclcf^cstt^arlicf) cnt (jrofTc? / »nt) cin jjcicbcn t(T / baebcit) wnfcrc 
vnDatcb^aHrclnt.u^^ 

?n/£trrnS 

rcn/|OnOCrn|C.nonuiSuaa up proptermolem Dc^o wblcr i« 

fcr tDacn / fic nntrDcn Df ^o vnin-cucblKJ^f r / \ v ^ , , ' r.lobn.n 
[raairenrc«t/Docbmc)cf)tcntt.rat)CrcInftrumientaMunDM 

aucfj acrn fcbcn vnD exam.niren , aucf) ^nicb ^onncn / &^e)§r «^^^^ 
onaIi& vaponbusminusobnoxioctt)Crc BoblllUtg (^CtfCf / » # &a m% 

t)cfTo bcfTr obferuiren fonfcf. nubn bcfriitc/ i'^^'^ ttnr^-iid) w|cre 

Obferu " iones nouo. Stell^ ad Cafsiope.am^Dcf^gfcicfjcn Dcr anCcm Con.eten 

«nDaucb Sol.s tt>olfcn iufcbicfcn / tft^ an Ccm / t»ae ^'^•"«i'^/;*''^^*^!!?....^; 
fcruationes (^cfcbcbcn/vnflTcInftrumenta nocbntcfjf fo (^ctfe^fcino abwtcM 
.VWf fcn/ gfcKt. roic fic |Ci?o M.rcb angcbcn t)ce Vv i t x t c h n , & d.l.genr.a & 
mduftnaSnrcrfi^Sbrniacbcre 3)?.3u(I Burrj,, qu. quafi mdagine alter Ar- 
ch.medes tsV fctn&an-3cricf)fcf/ mabcrDcm/ jobabcn wxt^xxm 51« v)n6 
aKKfcrfiacn vcramiinacf / Dicfcfbcn ab,ufcf^rcibcn/ t^nnDeucb ^tMubnnrtcm 
'"in abcr pnvdidam nouam Siellam aufnf t/ babcit ttnr an t)cmfcfbcn tct# 
n7Parallax.n, a;irf>aar Pc^^scn morum ttH'Dcr in Long.tud.nem nocb Larru- 
dmem, fedtantum in rcaaL.neain Al.jtud.nem aurprotund.tate.n mcrcmt 
F.Mincn/abcr mlxT.t ,aro}TfnComet«n,fo Anno 77 cr(-cf)tcn«t/Dababcn inr 
&r ';.na!.>fctncn aulicum Mathe.naticum(5c^abf/&arumb babcn ttnribn (c:n( 
]>a.a!laxinmcbfctaenritcbobferu.renf()/mai/abcrt- v.(^Ki5i9jn vnlcre 1) TVCHOKIS EKAHE LIB. I. 

Mathcmatici Obferuation jufcftcn/rounlDcr aticf>nicf>f /bo^&cr Ui^O UiytCU 
fcbicnca Comet cin^C Parallaxin vjc&vlbt f>abc/ Ergo ifl i^ai^ fundamentum 
Philolophicum nicfjtKJ / blt Comecen m fiimma Kegione Aens mfra cir- 

culos Luna^fb(tcngenerirtn:^crDcn/2(lioa!<:l?ttnDcn Wit nid)t allcm m6 
rr^cn mfem fon^crn aucfj imqcn iMtfcro Marhematici ^ar flaftM^cn Obleiua- 
tionibus, Daetparlicb S.cllx Rax miin cinan ani>cm f?an&c|VmD/Damt fic m 

Tabuhs annorirt , ^^Mn j^rcr t>lc(\)Utb Cl^dcfjCgradus vtnDcr^bcfUnDcn/ tam 
in Longitudine, quam in Latitudine, accedit quod Laticudo, qu-:etamen con- 
fenfuomnium Altronomorudebebat efle inuariabilis, t"n W(cn\>nDfa(l atlcn 

ficJ) valde fenfibihter, fa fcf)icr\)|f cm Mbcni^raDmtDmcl&rtJcrruift. ^bimn 

fotcbCtMjcfcfjC^cn fcp vitio Tvpographorum , oD(Tob DiC Srclli^ fixx in fe pro- 

prium ahc]uem motum hvibcn/ gcbcntrircucf^ Dcnt iwncmb|?cn Dicfcr^cit 
Mathematico, Dcr Dic facf)aitcb fcibfi anv^rcifft x^nD virr|lchct/t>nD nicf)t cm 
Mathematicus \)nDcrm;©vtcfM|| /tricDic mcificnfctnD /^u mdicircn antpm. 
QBaa mfcvc Inftrumenia bctrifft / ^abcn tt>ir fic cxvcrn abgcfcrtu^tcn aflcr fcbrn 
fa)Tcn/Dcrcucl)Daruontt>trDbcrtcf)f\f>unfdnncn/5)annD^^ (ajfcn 
trir tt>ar(icf) nicbt t^cracbecn/iSmtc^mvtfmtr ct;(icf>cn maftfcn i^nfcrm Mathe- 
matico jtt)ccn @tcrn DarDurcl) ab^ufcficn bcfotfcn/ 5)atrirnun fcibfl diftan- 
tiam vtriufque gcnommctt/ Da^ Inftrument t)crrucFr/ mb )l)n vfon ncivcm abfc^ 
^cn laffcn / ()at cr furtrar fic fo fcf)arff abijcfcl^cn / Dai^ mirci pn nam 5 fecundam 
& tertiamObferuationem ntcljtan t)imc(ctncrminutendifterentz jufpttrcit/ 

^Darumb mnn fchl Da ifi/ mm man Dcn Dnfcn^ bcDund^cn^in ccncro vifus fo 
fubtil nicht fuchcn/ fonDcrn v>ic( mc&r bci;^m arnfice. ^crncr ^abcn mr ^mv 

iudicium de inquirenda vera AkitudmePoh vel ^quaroris v^arvijcrntwnom;? 

mcn/ Dann mrauch bcfuntcn/ Da^ttwn man Dic Din<j ex Ahirudme SoJis ma- 

xima in vtroquc tropicofucf)Cnn)i(/ Da6 C6 ^ar nicf)t tmt Dcr Obferuation cir- 
cumpolarium Steharum thut cintrcffcn / ^©crhafbcn fubcn ttnr Durcf) vnfcrn 
Mathematicum cp(lcf)C @tcrn/ c[ux non occidunt, (a(7cn m Meridianocis 
&: vltra Polumobferuiren, ttnc)f)rl)tcrncbcn^ufc^cif/^arvtut^n?ir 
uationc PoIaremhui^Moci & C[ux hisaccidunt v^cnomcn/ .?((foaucl) f^vtbcntt)ir 
J)On Cf?(tc(?cn3^rcn Refradtionem vald i fenfib:lem,bc);D in Sole & Si eliis circa 
HonzontenrgrfunDcit/aucf)Ctnmvtl Venerem occidcntem (c]uam diligentif- 
fiine obferuauimus) fafi bcpnabcctn t)tcrtc(cmcr flunD ftationanam bcfuuDcn/ 
adeo vt eo tempore nihil raptu pnmi mobihs moueretur, &: adhuc apparerec 
iLleuata duobus & amphus gradibus lupra Horizontem , cum tocidem reuc- 
ra cfletfubHorizontCj deindeautcm quaii admomentum cuanuit. Qua» o- 
mnianobis videbanturmiraculofanifiVirellioinfuisOpticisharum rationein 
prafbuifl ct. ^ir fchictcn cuch auch (ncrncbcn : Docf> m ijutcm t>cru an^cn / Dvt^? 
rm fhtt ancf) bc(>a(tcn vnD nocf)^ur Acufpargiren ,|onDcrnnurmit i^trrcn 
Obferuationibus confcnrentt>C)act;Obferuationes c^dcfecr vornc^mcr V?tciV 

mcfic Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ,1: - E?I$TOIAB.»MASTRONOMlCARVM. »5 

WtcrtCVnfcvMathei.iancus bajt>m Meridiano , t>nt)micf) per Sextantenob- 
feruir;. U^o i^r nubll lu\l ni rccbcil habf/ niOCl>t )hr Mnui^ loca vera ram I.on- 
giadi-udims, quamLantudinis tvib finDcn/mollfcrmGlobo trcffcil ftC fcill 
iU /v^0fo(abcrvnfcr,Matliematicus&Kfi(l)cn nocfj dtopcrcaLulumrefor- 
miren, ?.wn Dcn Inllrumcnten/fic wr Dcn fo fiClfsti^ ^^cnUKfH <l(t>ftCtt^dUcn/ 

adamufsim mc[>t trM\>(\u iBcdbc^ mt md} vff ctrcr fcf;rcikn ^iiiptDcic 
ttii(>ttt>oitcn wr^a(fcn/ tnit (!tticM'9cn jjcfini#n /)f)nf oflct rtto (wcrc Obfcrua- 

tipnes, DcralCtcfKn loca vera nolfrarum^ Obferuationum , WU l^rvnjcrCj^C^Cll 

Dcn cwrcit pcr cnrculum rmDct / f»intrit>cr jufcf^icf cn/ ^Mtit mr cp mtf i>m m- 

fcrsiJU collationiren. Cxtera ex adiunfta. Mathematici Epiftola infeiliges. 

<2)nD tt)ir fct*») t u . Ij mit v^ncDi^cn unflcn jcfcrjcit tvoffscttcijjt / Datum m wnfcP 

gc|tUHj€artc(aiWi4 Apnhs, Annog^. 

QlBi(|jc{m (an^f^niff /pclTcit. POSTSCRIPTA. 
^5'*^^ ,„ Epiftola mc(bcn/^a!:vn.Mr N'c Obferuationcs 

f" ' ' ctpcrm abi^cfcriytcn ac^ufcbrctbcn iti>fcpc(t/.©ictrct( fic ctbcr ta|1 
{: . milfic|miitv^ulecerniren,<$o|irtbcntrir&urc^cinanDcrnacNu-b# 
ixi^^^ tC dbferuationes b(X}i> Comerarum , xmt> auci) Solis , fo vicl IVtr 
t>a-o wdy bci) inandcn habcn I abfcf)rctbcn faDin / vttt> tbuit fic cucf) J»tcrtmt \sbm 
fcnt?m. abcrdbferuationeniFixarumbctrifft/ fiabcntvir loca Longi- 
tudinum & Latiiudinum , toic fic wnfcr GIoI^s (\\b% / hincm wcr^cicf^ncf. 
fofl frc af>cr vnfcr Ma. hematicus , trcnn cr DiC vbrtgcn / fo cr proptcr vaporo- 
fum C.xlum t>it:licro ttic()t obfcruiren fdimcn /aucf) ^ar^tt / bcfitmvt atlcr rccf)# 
ncn/ ^faiibcn Cocfj/ce trcr&cmcf^f cm groftcr diflerentz iwtlcfccn bct^Dcrfc^ 
Obfcruation fcni. Ocidum "e, dextrum hum : Orionis , Canem minorem 
&: maiorem , Die Babcn ttvir ntcl)t aflCin pcr diftanciam inter fe , & Latitudmenj 
Meridianam(a)Tcnobferuiren,;5onOcrnDurcf)V>nfcrminutenwiDSecunden 

93i3r(cm : tin(cl)Ce <^<tr j^unDcn 3Cbcn/t?tlD a Mendie inMeridiem o|f(i« 

ma(^nicf).'cWmimiten varijren,jhrteir,pusoDcrciilniina:ion in Me- 

ndiano otar ffl)ar)f 7» fififl? ^'f^ mab(cii/\inD Darau6)(;|rf 
Longicudinem vel potius Cali. mediationem 
gcnomincn/ Da^ vnfcre bcDiin^ 
ffcitptinr DcrogcttnO 
fctnDf. ^i(.^c(m -(an^fijraff ^u .^cnVn. 24 T T C H O N 1 S B K A K ^ ippL JJter^ in latinum Sermonem cGntierU y 
propter exteros Teutonic^ lingm igmtros . 
VVILHELMVS DEI GRATIA LANDTGRAVIVS 

HASSIAE: COMES IN C ATZEN ELLfiBOGENjDiE rZ, 
ZIGENHAINET NIDDA. 

' Ratia&fauore noftropra^mifsisiNobilirsi&fingTiIariterciileclc. 
Liceras tuas I Manii fcripras acccpinins 5 quib! -s perlccftis 5 inter 
ca^tera cognouimus, Regrs veftri Serenils. in HolfanaLocumte- 
^^K?^'- nentem H E N K 1 c V M Ranzovi vm 5 eas qi^^as deCometapo- 
fterioread ipfum dedimusIiterastibiLranfmifille. Quiaverolioc tantumno- 
mme > tuas fupereodem Cometa Obferuationesj^nuiiobeneuolonobifcum 
communicaueris^gratias dementer agimusjucque celarc volumus, acce- 
pnis tuis Obferuationibus 5 contmuo nos M athematicum noftnim accerfiuif- 
fe ifaciaque collatione Animaduerlionum inilloCometa vtriufque ve(l:rum, 
adhibitaq debira Aquatione temporis & LonG;ir. depraDhendimus> neutriim 
vixinminutoafeinuicemdifcrepalfe , quodfanemagnumeft, certumquein- 
dicium^Inftrumenta tamnoftra quam tuaiufte & recte fe habere, Cbferua-. 
tores etiam diligen!:esfuifle,& acuteomnia vtrinque collimafte. Noftra In- 
ftrumenta, Qradrans videlicct& Sextans ^quibus Mathematicusnofter vu- 
tur, magnitudinetuisnonadi^quanrurjVtpotefaltem quadrapedaliaja-ftima- 
musenim^li maiora forent,ea ad vcenduminhabilorajaique proptermoleai 
incommodiora reddi. Tua tamen Inftrumenta 5 Globum pra^eriim illum ma- 
ioremvidere5& expenderelibentercuperemus. Quin&hoc tibi exoptare- 
mus, vt in Ioco'MeridionaIiorc & vaponb^-^m inus obnoxio degeres, quo com- 
modius &plenius hifce rebus animaduercendis operam nauares. Ad noux 
cius Steli;:e luxta Sidus Cafsiopea^ ObferuationeS) alteriufque Cometit & So- 
lis 5 vt mitteremuspetitionem 5 ita rcshabet, quod fint accepta' Inftrumen- 
tis noftris nondum ea diligencia rectificatis 5 atque nunc inftinau \ vit- 
T I c H 1 1) diligenriaque & induftria Automararij noftri, IvsTiBYKCiijqui 
quafi indagine Archimedes alter eft : Qualefcunque autem funt, quem ad 
nos mififti 5 concefsimus , vt defcnptas ad te perferret. Qiiod vero ad Stellam 
nouam pra'di6tam 5 nullam in ea Parallaxin nullumque m Longitudinem& 
Latitudinemmotum;fedtantuminreda Lmea verfus Ahitudmem aut pro- 
funditatemdepra^henderepotuimus. Comeiaaut mngnoiiio, Anno 1577, 
apparente, aulicum MaJiematicumnuilumhabuinrai^ideoque eiusParal- 
laxinexade obferuarenonlicuit. Exnunc pra^fcntis tahienMaihematicino- 
ftn Obieruaticnibus faciL collegens 5 quod is non minus quam tu nullam ad- 
mitrat eius, qui recens apparuu^Parailaxin. Philoiopho/icum itaque illud 
nulhus eft momenti fundamemum y quod Coaiecit jniuuiL.a Auis Kegic.ne> 

mfra Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM ASTRONOMICARVM 2j 

infra circuitiisLuncejgenerentur. Sic etiamnon modo ex pnoribus, fed & 
huius nollri MarhematicidiligentifsimisObreruationibusaduertimuS:, Stel- 
las fixas longe ahter fe habere , atque in Tabuhs eil annotatum ; plurimas 
fiquidemearum^tam inLongitudinequamLatitudinead ah*quotgradus ah- 
ter difpofitas deprxhendirur. Accedit&hoc quod Latitudo ^qux tamen 
confenfu omnium Aftronomorum debcbat cfle inuariabilis , in muL^is & pe- 
ne omnibus vaide fenfibihter, ad dimidium etiam gradum , aut plus immutata 
fiti Anideuenerit vitioTypographor.umjautquod Stella: Rxx in jfe moriiiTi 
proprium ahquemhabeantjtibi vtpnrcipuo huiiis temporis Mathematico, 
qui etiam manum opcri admoues 5 nec fub tedo dehtefcenti , vc pleriq; funt 3 
dijudicandurehnquimus. Inftrumentaquoque noftraomnia, ei quem adnos 
milifti inipicienda concefsimusjifq; tibi dc ijs pleniLis rcfcrre poceft : At fanc 
Sextantcm non ducimus 5 afpcrnandum. Eo fiquidcm binarum Scellarum 
incercapcdinem aliquorics inquiri per Mathcmaticum noftrumfecimus &r 
cum eandemipfimet obfcruaremusjeriamlocomutaro Angulolnftrumenri, 
denuoque diftantiam reuidendo^eandemita exquifitecolliaiauit>vt intrapri- 
mam jirecundam & tertiam Obferuationem^ne quarta^quidem parcis vnius 
minuti, differentia animaduertcrctur. Q^iodfi itaque errorisquicquam fub- 
fit, id noftroiudicio>non tam fubtihtcr Centrovifus afcribendamveaic, feJ 
potius artinci rem tradcanti. Porro iudicium tuum de inquirenda vera Ahi- 
tudine Poh vel Jtquatoris libentcrcognouimus. Nam& nos depndiendira^, 
huiufmodi fi ex Altitudine maxima Solis in vtroque Tropico rcquirancur, 
cumObferuationeSrclIarum circumpolariumomninononcoincidere. Ideo- 
que Opcra Mathematici noftri aliquot Srellas 5 qux non occidun: iu Mcridi- 
ano^jCisvelvhraPoIum obreruaricurauimusjVt in adiunilisvidebisjatquein- 
deEleuationem Polarem huius loci 5 & quxliis acciduntdefumfimus. Qiiin 
& clliquotiam rctrolapfis AnnisJlcfracLionem valJc fenfibilem, tum inSo- 
lejtuinetiam inStellis circa Horizonrem muenimu^. S^jmel c: iam Vener:? 
Stellam Occidenccm 5 quam dihgentifsime obreruauimus ad Horx pene 
quadranrem, Stationariam apparentcm:, adeo vr eotempore rap:u prii/:! 
mobilis nihil moucrctur, atquc adhuc appareret eleuaLad^iobus.^>(:amphus 
gradibusfapra Horizontcm, cum tondem reueraefletfub Horizonte. Dc- 
indcauremquafi admomentum euanuit, qu.^ omnia nobis videbancnr mira- 
culofa 5 nifi Vitcllio in fuis Opticis horum rationem prx^Siiifter. Mictimus 
mfuperbona tamen fide^ vt rcferucnrur 5 neque Juni fpargan-.ur, fed ialcem 
cum tuis conferantur 5 Obferuationcs aliquot prxcipuaiTim Stcllarum, a 
Mathematico noftro 5 cumm Meridiano , tum pcr Sexcantem acccptas; 
Quasfi ad calculum reuocareplacuerit^loca vera tamLongitudinum quam 
LatitudmumStellarumeruerefacilcerir. InGlobo noftro r.cc coniicn ^1 , 
nihilominus Marhematicusnoilcrcasomncs pcr ralculumreformabi: Z6 TYCHONlSBiVAHELIJJ. I. 

bis enimcxtrema ctiamdiligentiafabrefaftis 5 adamiifsim noneft fidcndum-. 
Hxc habuimus , quce Literis tuis refpondere non fuperfedendum duximus , 
clementi etiam affeftione rogantes, velis nobis tuas Obferuationes 5 tum 
quoque noftras animaduerliones veluti ad calculum expenderis , vicifsim 
niirtere^quo cumnoftris coliatio vltcrior fieri queat. C;:etcra exadiun£ta 
Mathematici Epiftolaintelliges. Nos vero gratiojfa voluntate perpctuo 
tibi faucmus. Datumin Caftellonoftro Caflellanoi^ Apilis, Anno 86". 

VvilhelmvsHassiaLandtgravivs. P O S T S C R I P T A. 

(^^?§<^ V^A M V I S I N E P I S T O L A D I X E R I M V S > N O 5 O B S E P.- 

F/V uationes eij qui ad nos a tc miflus eftj defcribendas dediflc, 

| _ quia eas difcernete nimis laboriofum erat^per aliumj 

jfeK<^^cumeaS) tum Cometarum & Solis, quotquot ad manuserant 
defcribi, curauimus 5 eafquetibi vnamittimus. Quod autem ad Obferuati- 
ones Fixarum artinet 5 loca Longitudinum & Latitudinum 5 prout Globus 
nofter fubminiftrat, conflgnauimus. Sed&Mathcmaticusnofter & has& 
reliquas 5 quas nondumproprer vaporofum Corlum afl^equi potuimus vtpri- 
mum eas alfecutus fuerit , numeris expediet. Confidimus tamcn inter vtran- 
que Obferuationem non magnam inucntum iri differentiam. Oculum 
Dextrum HumerumOrionis, Canem minorem & maiorem 5 non modo 
quo ad diftantiam interfe ? &c Latitudinem Meridianam ^ fed etiam per Ho- 
rologianoftra, qua^ minuta &fecundamonftrant accurataque funt, iia vta 
Meridie inMeridiemfxpenumero ne vno quidem iriinuto variantj 
eorumtempus culminationis in Mendiano jfipius pra^- 
ciie obferuaricurauimusj indeque Longi- 
tudinem vel potius Cochmc- 
diationem earum 
defum- 
fimus, vt cxiftimc- 
mus nos in his certos eflK Vv ILHILMVS HaSSIaLaNDTGRAVIVS, NOBI- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 E P I S T O I. A R V M A S T R O N O li I C A R V M. 27 ■ptraliaiii, 
3iiBcraii( 

iH. Impcr 

NOBILISSIMO ET VIRTVTE SAPIENTIA AC 

lNGn,NIOS/V ER.VD1TAQJE DOCT^rNA, CLAl^lSSI MO VJR,0 
DOMINO TYCHONI HRAHEjDOMINO- DE KNVDSTRVP3ECLVI- 

T I D A N o 5 Mathematico noH:ro Seculo pr^ftantifsimo , 
&c. Domino fuo cum obferuantia co- 
lendo) &c. s. p. 

AXIMA ILLVSTRISSIMVS PRINCEPS NOSTER AEPECTVS 

e(l Ixtitia Literis tuis, Vir Nobilifsime &: Doftifsime Marhe- 
maticorum pra^ftantifsimc , tum quod reconditiorem Aftrono- 
mia^Scientiam acRegium Ingenioforumlnftrumentorum appa- 
ratum , actutilsimumque de Obferuaticnibus longe aliter inftituendis iudi- 
ciumcontinerent, tumquod abs te, quem propterfummam in Aftronomicis 
rebus peritiam fumme diligit , proficifcerentur. Etfi autem llhiftrifs : i- 
pfius Celfitudofeorfim Literis tuis eft refponfura , mihi tamen mandauit , vt 
6c ipfejde Mathematicis prxfertim , tux exccllent. rcfponderein. Neigitur 
longis vtar ambagibus, cum Illuftrifsimus Princcps Scriptum tuum dc Co- 
meta nancifceretur , mihi id infpicere non hcuit , lUuftrifs. ipiius Celfitudinc 
prohibentc, donec & ipfe meumde eodemCometa fcriptum attuhfl^em, in 
quibus cum Obferuationes in tam longe difsitislocis inftitutasjfibiinuicem 
ad minutum vfque refpondcre videremus 5 dici vix poteft 5 quanto fimus gau- 
dioperfufi. Quoigitur& tueandem concordantiamvidere pofsis, tibi vicifl 
finb meum de eodem Cometa Scriptum tranfmitto, prafcrtim cum Capite v. 
conrmeae difputationcm de Refraclione Stellarum, cuius tu in Literis tuis 
mentioiiemfacis, quanquam nondum fit abfolutum^deficientibus nimirum 
in fine tribus Capitibus 5 quie propter cccupationes abfoluere non potui. 
Q^d fi qua^dam differentia in locis Cometce conftitutis reperitur, ea efie po- 
telt5& propterlocorum^in quibus noftras Obferuationes habuimus> difiun- 
£iionem5& propter locaStellarum fixarum non codemfortc modo afliin:- 
ta 5 & propter diuer/am Zodiaci obhquiiatem 5 quam ego m meis Obferuat i- 
onibusafliimfi 23 gr.30 min. tantam nimirum quanram tot annos IUuft. Prin- 
ccpsnofteradmuenit. Quanquam autem Inftrumenta m ijs Obferuationi- 
bus non adeOjVt nunc .fuerunt exafta ^ nec etiam Parallaxeos aut Refra- 
dionis ratio habita 5 malui tamen Obferuationibus > quamTabuiarum anno- 
tatis refpondentem Zodiaci cbliquitatemafsumere, prafenim cum ipfead- 
muenerim, Obferuationes eas non multum a Verirate abefte. Quanquain 
ipfe Solftitialem Sohs Altuudinem inaftate propter venLolam& nubilofam 
Aeris conftitutioncnoBdu exadte obferuare potuerim. Etfi vero non dubitq, 
quintuajquam afteris Zodiaci obliquirasfit vera : eam tamen& egO) Deo 
benignum fucceflum, benigna nque Acris conftiaitionem largiente, dili- 
titnalsimc obferuabo, vc ica Veritas diuerfis diuerforum locorum fulcita 
^ V 1 Cbfevu^i- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 T Y C H O N I S B JL H E LIBER I. 

Obferuationibusacomaioremfidem apud poftcritatem mcreatur. AdOb- 
leruationum calculum in Cometa afrumfi Oculum 'fci in 4 grad. 7 min. H , 
cum Latitudine 5 . grad. 29 min. Mcridionali. Tertiam V Scdhm in 1. grad. 
58 mm. Tauri, cum Latitudme Septencrionali 9 gr. 57 min. &c. vt nos dili- 
gcntifsimis noftris Obferuationibus adinuenimus, nec video eas multum a 
tuis difcreparc. De barba Comet:e ^quod fcribis^ eam 21 Odobris non ha- 
butt. At 22 Octobris fub Occafum eam quoque hk animaduerti. Verum 
cumfallaciamexLuna-Radijs elfe iudicarem(vergebat cnim ad Lunam)nec 
talequicquamanteadepriehendiflem^eam Scripto naeoinfercrc nolui.QiJod 
autem Cometam adhuc 12 Nouembris obferuafti , ipfe profecto lo Nouem- 
bnseumobnimiamrarieratemperL.fh-umentirimulasobferuare nonpotui, 
necetiam n Nouembrisamplius viderej quanquam Acr erat impurusac va- 
porofus. Forte eumob nimiam rarirarem vaporibusfimilemjpr:^ vaporibus 
dcpra-hendere non potui. Nullam omnmo Parallaxin tam per accuratifsmm 
illum, quemScripromco inferuijParallaxes obferuandi modum, quamper 
tempus& diftantiam eiusa Meridiano^deprdiendere in eo potm^quamuis 
diligeniifsime eam venarer. Differcntia ^qu:^ exigua in extremis Cometai 
fullionibus inter noftras Obferuationcs interuenitjfortafsis efta nimiaCo- 
meta: raritate. Equidcm femper proportionalemineo adinuenimotum. Sed 
hcechaftejius de Cometa. Adlnftrumentanoftra quod attinet ^attuht nihil 
Vv I r T i c H 1 v s 5 pra-ter partitionem (quce , quicunque Autor fit , ingeniofa 
ccrte eft)& SextanLisnomen3& Pinnacidiorum rimulas. Et quanquamVvit- 
tichius putabat Inftrumenta eacorrcaiorafierinonpofle^nos tamenpoftei^ 
difceflum multismodisea correximus. Fecerat enim Vvittichiusper Auio- 
matopaumnoftrumfimplicestantuminvifonjs rimulas ^in QLiadrantequi- 
dem duas^alteram in fuperna viforij partCjalteram ad Latus^in Sextantc 
vcrotantumvnicam.in centrofcihcct vifus. Veriim cumlnftrumema in v- 
fnm deducerem^ multa tandemexpcrientia inuenij ciufir.odirimulasnonfuf- 
ficere^nec quicquamccrti deprahendi ijs pofle.QuapropterinSextantedu. 
as ahas adhuc rimulas^ adLatera Pinnacidiorum:» prope oculum fieri curaui^ 
vtdiftanti.T Stellarum perrimuIasParallelasvtrinquecernerentur. Cumquc 
Vvittichius nullam rationem Anguli vifionis habuiflet , huic quoquc malo 
fuccurrimus, atque viforia Centro Inftrumenti ita appofuimus, vc fcmper 
eandemab illo Sextantis Centro diftantiamrctineant, Centrumquefempcr 
pracifcinmediomedia-rimula-reperiatur. Ac nc Angulusvifiis fit minoreo 
quem Inftrumentum nobis exhibet 5 finguhs Pinnacidij^sfuperioribus interne 
tantum detraximus^ quantum inferius refpondens Pinnacidium a Cenrro 
diftat. Itaenimperlineas paralielas eundem AnguIumceinimuS) quam In- 
ftrumentumnobisexhibet, nec vlla difterentia inter An^ulum vilimi& An- 
aulum Initrumenti e*fle poteft. Praterea cum antea media Regula in Sex- 

tanLc Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
'»111,5 
""•Sfii 

••Vtra. u ')ipiii|itr ir.,m ■mVvi:- iiffliiliipte- 
nir.CMif 

flianil''' EPISTOLARVM A S T R O N O M I C A R V M , *5 

cante manibus hinc indc ducenJa,in Coferuationibus plunm.m negoci) 
nobis facelieret, mukumque temporis requireret, priufquam meum, quo 
debebat , locum efTer perdufta , Catenirlam artificiolelnftrumento appolui- 
mus,per quam inquemcunquelocum & Angulum regulam meduim tacUi- 
me abfq; neeociodcducere pofTlmuis. In Quadrantis quoque mfenore 1 m- 
nacidiorum parte,adhuc rimulam infern^ fien curaui, vt Altitudmem btcl ar, 
&fuperne& inferneparallehterviderepofsim. Nifi enim Stellapernmulas 
parallehter circaPmnacidiumxquahter fcda confpiciatur, nequaquamcer- 
ta ent eius Ahitudo. Umdudum etiamad Latera Pinnacidiorum nmulas 
Paralleiasexaptaui, vttranfitumSiellcEvtnnq; vidcrepofll'm. Qu)dfi Vvit- 
tichiiisrimulas illasParallelas apud Tuam Excell. vidit, nec Iiifh-umcntis 
noilns appofait , mulro nos inani labore onerauit. Cum enim vuona Inltru- 
mentorum MenfeMartio pra;tcriti Anm corrigeremus,inuenimus Oblcr- 
uationcsante viforiorum corrcaionem in(Htutas,prorfus futfle incertas & 
falfas. Qiiapropccromncs de nouo itcrare coafti fumus. Rchqua qua: de In- 
ftrumentisnoftnsdcfideras,exdomcfticotuoc6gnofccrepotcns.Dedmcrfo 

Athens&AerisdiaphanovcHmctiamatq;etiamcogitcs. Ipfe profeito rem 
inomncs partcsvoluens acreuoiuensjnihil talerepcrirepotui. SedcumScn- 
tentiam ea de re meam in Traaatu dc Cometa Capite v fatis fuperque decla- 
rauerim , nolohic aaum agere : Tantum peto a tc maiorem m modum in ta- 
lutcm & ccrtimdinem Aftronomixetiam atque etiam,vtea dihgenterexa- 
mincs,atque ad eamihirefponderenondedigneris. Video emmob nullam 
aliam rcm magis huic pulcherrimx Arti derrahi , quam quod (vt i;, qui quid 
Hypothefes Aftronomica-fint, non intelligunt, arbitrantur)futilibus& tallis 
Hypothcfilxis fit refcrta, pcrque fdlfas Hypothefes contranaturam,con- 
naquenaturiKLcgcsverumPianetariunmotumdemonftret.Vtigiturveter- 
imm illumex animis vuigi eriperem,atqiquidfibiveiicntHypotheles Aftro- 
nomicje , oftenderem, luculentcr& perfpicuc,vt opinor, ex ipfarci natura, 
quantum per occupationeslicuit,de ijsdifierui,prsfertim cum diuniultum- 
que cxpertus fim , ctiain eos , qui fc multum in hac Arte profecifle voiunt , m 
fimltra hac inuemnopimone, fedufti, vtarlMtrorafutihtatibus Ariftotelis, 
qui contra experienriam tantum futilibus coniecturis , de his rebus difputat. 
Refractioncm vfquc ad ab Horizonte gradus in Sole repenre non potm, 
nec cnam in Horizonce dimidij gradus ,iedplerunque 15 , aut ad fummum 
20 minutorum. Sedeam maiore m pofterumdiiigcntia non tantum in Sole , 
' verumeriam in Stclhs fixis obferuabo. Qucmadmodum & ex dextro Latere 
Perfci m Ahitudme 9 gr, 42 min. inucni Refraaionem i|minutorum. Ex 
CaudaCy^ni in Aitirudine 5gr. 18. min.inueniRcfraaionem ^fminutoru. 
InueniaetumexObferuationilHis diligcntilsimis , Steiias fixas luas mutare 
Latirudines, contra aliorum rraditionem , idque fieri proportionaliter fecun- 

D 3 dummu- T V C 11 O W 1 S is A L 1 l. dum murntloncm obliqiiiratis Zodiaci. ita vc qno ma gis ad Solfiitia acccdni 
comagisLatitudinesiLiasmutenr, adeovt Stellximmoto: videantur; Hdipti- 
ca vero pro mucatione obliquicacis hmc inde ad eas accedere tk recedere. 
Quodveroincerdum quxdam StcllThuic fuppofitioni reclament, id(vtarbi- 
tror) ObreruacionuMis ve.crum rnbuendum eric, inquibus Sexcantcs ^aut 
criam Trienres graduum non fucrunt apud ipfos magni momenti , vel ctiam 
cuifmodierror in tranrcribtndomreruenirepotuit; quanq; videam, dumre- 
cencioresProkmoium inSnelhs fixis emendare voluerunr , in longc maiores 
crrorcs effedelapros, vrcx Alanac, Algorab^cic. manifeftum eft. -Mocum 
Sohs m Ephemeride tua poficum fatis cxafte cum noftns Obferuacionibus in- 
venio congruere : a quibus tamen Tabulce Prucenicce circa Aquinoftium 
vernumvlira dimidium gradum abfunc. ipfe eciam cantam fere Solis Ec- 
centricitatem reperio , quanram ru ajfleris. Alcirudo PoH hic Caflelhs eft 
51 grad. 20 min : Inueni enim per dihgcmifsim.as Obferuacioncs Srellam Pola- 
rem ^infuperiori Meridiani parte, Alcitudinem obtineiT^^grad. min: in 
inferiore 48 grad. 24 minur. Peftus Cafsiopea-fupernc 87 gi'. 5 "^i"- infemc 
15 gr. 37 min. inAfcenfu medio Carhedr;r Cafsiopca: fuperne84 gr* 2^^min. 
inl-ern;^ iSgni;;! min. Ad genua CafsiopeaTuperne S^gr.i^^ min.infcrnc 
19 gr. iil mm.'ln cibia Cafsiopea^ fupcrne 79 gr. 44! minur. infernc 22 grad. 
5^ min.'Quod fi Echpfinillam, qua? Anno 15 8 45 ^Nouembris apparuic^ob- 
feruaftbiam quoq; difFerenciam Longitudinummrer noftra loca habebuuus. 
Obleruauiienim Vvi ttichivs hicCanelhs eius mediumincidifTe ini3 ho- 
ram ^mmut. poft Meridiem; quanquam videp^iuftam diligentiam in ea 
Obferuacioncnon efie adhibicam. Ac cocies lam dolui ^me eo cempore hic 
nondum fuiffe (ocliduo enim poft huc veniebam ) ^tinam pcr diftanaas ad 
Sccilas fixas non cantum Ecliprm, vcrumetiam motum& Para!laxhi Lunx 
obleruaflec. Sincam Eclipfin obferuare nonpotuifti 5 alia nobis via jngredi- 
cnJa errcjvc differentiam inter Meridianos noftrorum locorum nanciica- 
mur ; quod commodc per Lunam f^eri pofle , puco , fi eam vna & eadcm Dic 
auc eriam diebus non miilcum a fe diftantibus vierque fimul diligenter Obfer- 
uauerimus. Ira enimfeparaca Parallaxi.permocumexObferuationibusin- 
ucn:um facile qusrlitum patebit. Sin per calculum malueris ( qux ratio ca- 
men mihi minus ccrta vidccur) poceris calculum Luna^ Meridiano noftro 
concTruentemadmcmiccere. Ica enim fi Lunam circa nonageTimum grad. 
obie^aucro , ex cuo coufticuto motu , ii is Apparenci^s fatisfacic, facile qua>.. 
liLuminueniam. Narrauit quoque mihi Petrvs Iacobi gomefticus cu- 
us,teperStudiofumtms corrediilsimis Inftrumenris, Eleuationem Polarem 
&i Ahitudmem Meridianam Spicir m Eruenburgi Boriifsiir, vbiCopER- 
t^icvs plerafque fuas Obferiianones habuic , obleruaflc. Cum iguur per- 
ULeaterfcirem, quGenam fuilfet cercitudo Inftrumentorum, quibus in fuis 

Obfcruatio- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 V 

locatiitas. « # I STO L A R.V M ASrR.ONO»HCARVM. 

Obferuationibus vlus eflec Copernfcus, Etanea Fruenburgi e/Tet Poli Eie- 
uatio , quam Copernicus Libro 1 1 u Capite 2 allerit ,peto a te maiorem .0 
modum , vt eas mecum conununicare non de Jigneris. V ic.fsim tibi mea otti- 
c.apolliceor ac Jefcro. muftrifsimus Princeps mittitad tc Obferuat.ones 
fuas dc Cometis, & Altimdmcs Solis Merid.anas pcr v^tera Organa oWer- 
uatas,quas pro tuaprudcntia advfumaccommodare, & cum tu.s conferre 
poteris. M.tt.titemnoftras Stellarum fixarum per noua 0.-gana .aft.tutas 
imeObferuationes, quas calculo pcr Studiofos tuos exammab.s, dcquc .js 
nos admgnebis. D. 1 o a c h i m v s C a m e r a lu v s tibi falute.ti ; cu.us Li- 
teras ad te pcrfcriptas .nter reliqua rcperies. His bene & feliciter valc. 
CalftiiiS 18 Calend'. Maij , Anno Chrifti 1 5 8 6'. T. T. CHB.ISTOrHOR.vs R O T H M A N N Y-S 

Bernburgenfis. 

t>cm ^cfm mfcxm 2ukn 55cfout)crii 

Tychoni BB.AHE,^cmt5u5\!mlfrup. 

gicjjcnl^un »ni> ^"itDD^i /ctc. 

' i c^cntjnefcfncnitrcifcl/j&r wcrDct »nrcr .inmwt icb rclrcikn / 
i Jrnrtr&'ni4 wcrfcHcitce C0?on<>(6 ApriI.s,<tu(J wifcrcr ^^cpung 
ii^M*^«l!fncr.weucNcfftmi/nuntc^rkncbcn^cnt>ktfcb^ 
uarionibus wi- (ctt(^)rc»nrf<ttJan!/ vrt&vnfcit iitcinitttii «crncb^ 
Ux\. ^tcttfitwnealHTSifj norfj Mttm ^wm^w t^fScrc" «']f!?/5^^f^'tr '.m 
mttttioit^tifontincn/ 9Gntnm<3 ^.nit Mcrcgf(f5?ft'C.^otffcNm eti cucbvctijc. pcacrcn/n'cti>o£i}crc tfnoviircrc «JDiciuduuiJi.3,fv v. ••. -c 

Cometam, Srellam no.iam ad Cafsiope.am .nittlftf/ t<'X tl^C ittiairnnctt 

frclfci! / ^vftr '.roflct wte ntd- f affcin <f tycr ludicium v.bcr vnrcrc O bleruancnes 
Stellarum fixarum injtunrcr^ufcfHcfc!!/eonbnttatu-f;ait^crc Obfe. - 

tt)ae Iftr fo m\\ f a&;«or/afi^ oucfj'Darrtc5tr 'cm StcHis fix^cbieru:rt , commu- 

niciren, ..iinrtr fic vK*'<«^ntv!i;(rn conrei-ucn , tr.cnkr!^^^^^^^ 

{iXX,m Alntuimem vefti". Fc.li/iyiCJ§rDtf k!? ^•UC^IiaPc/iUfcfjtCCCn,/ ^A>U& 
ii 25 TICHONIS hKARE L 1 B. 1. 

frcr^cf jhr au$ Uj^^cfi^tm vnfcre Mathematici fcf^rcitvit / rtifnc mchmc^ 
wdtcv vcvnchmcW' '^oUcn mv tfucfjalfo (jncDiglicf? mcHm^altcn/mnt^ 
fcm?i£ucb mitgucbycn gufcii TBjUcn trollvjcncigt/Dacumm t)nfcr^ta^t 
ioni> 9G^cfiun3 ^af\cUm'^6 AuguiH , Anno i ^ S 6. 

^ilftcfm ian^Qvaff j u ft^cn. 

Lilerde^dem Latimtate donaU. 
NOBILISSIMO^NOBIS SINGVLARITER 

DILECTO, TTCHONI Bi^AHE DOMINO 
DE KNVDSTRVp. 

VVILHELMVS DEI GRATIA LANDTGRAVIVS 

HASSIAE,COMES DE CATZENELLEBOGEN, 
DIETZ5ZIEGENHAINET NIDDA5&C. 

Ratia & fauorc noftro prarmifsis. Nobilifsime, fingulariter dilc- 
fte. Nullu nobis facimus dubium, quin relponfionc noftram per 
literas^quasi^elapjfiMcnfis Aprilis.cx liocipfo noftroCaftro 
adtcdcdimusjvna cum tranfmifsis Obferuationibus iampridem 
acceperis, atq; cxipfisSententiamnoftramcognoucris. Quia veroha£i:eniis 
flagitanteidclementi noftrapetitione, adeamnullam nadifumus refponfi- 
onem)Commodumq;hicnuncius adte oblatusfitjprtrterire ncquiuim^> quin 
priores noftrasLiteras in memoria tibi reuocaremus jpropterea te clementer 
rogamus, cum noftra: tua.'que Obfcruationes , quod ad Comctam recenier 
apparcntem)Stelldmq;nouamad Cafsiopeiam attinet, admodum propeco- 
incidant, velis nobis ncn modo tuum de noftris Obferuationib'^ Stellarum Fi- 
xariiiudiciumjvicifsim mittcrc, fed & proprias t uas Obferuationesj quas tum 
priuS) tum etiam poftea in Stcllis Fixis obtmuiftijcommunicare^vt cum no- 
ftris conferamus. Pra^fcrtimvcro vcHsnobis Altitudinem velcri Poli^ vteam 
denotatam habcSjtranfmittcrc. Exadiundta quoq^ Mathcmacici Epiftola 
noftram Sententiam plenius cognofces. Harc te clementer celare no- 
luimus 5 fumiifque fauorabili & bona voluntate crga 
te alFeiti. Data^in Vrbe &: Arcenoftra 
Caflellis 16 Augufti, 
Anno 1 ) 8 VviLHELMVS LaNDTGRAVIVS HASSIi^. 

O U I L I s S. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOT.AB.VM A S T R 0 N O M I G A 8. V M ?5 lOPEv, irsct 
NORILISSIMO VIRO.DOMINO TYCHONI 

BR^AHE, E QJITI DAN O, DOMI NO A KN VDSTRVP, 
MATHEMATICO NOSTRO SECVLO PRASTANTIS- 

siMOj &c. Domino ac fautori fuo vnice 
colcndoj&c. s. P. 
oNdubito^NobilifsimeDominc , Mathcmaticorum pr:r(lan- 
.tifsime, quinin recentiadhuchabeasmemoriajqucE in proximis 
immdinis Francofordienfibus mandato Illuih-ifsimi Principis no- 
g^,,,j^^,;.^4^n tranfmittendo ahquot Obferuationcs adT. Excell. perfcri- 
pfcrim'5& vtaT. Excell. etiam atque etiam petierim^vthisnoftnsLitens rc- 
fponderedignaretur. At cumnullumadhuc a T. ExcelK viderimus refpon- 
fum 3 valdc dubitat Illuftnfs. Princcps nofter, num e^ ad manus tuas peruc- 
nerint. Mandauerat enim muftrifs. ipfius Celfitudo, vt non tantuin fu^ 
Celfitudinis clementem faharationem , verumetiam ingens tua; refponfionis 
videnda- defiderhim per miniftrum tuum tibi fignificarem. Quaproptcr cum 
nulhis Dies intercedat , qum de T. ExcelL refponfione abllluftrifsimo prm- 
cipe noftro interroger, eiufque intermilsionemfemperadifiunaione loco- 
rum cxcufare cogarjpetoaT.Excell. adhuc maiorem in modum^ne rc- 
fponfionem in Salutem & promotionem Aftronomia^ diutius intermittat. Ipfc 
quidem , quibufcunque poflum rationibus , Aftronomiam Illuftrifsimo Prin- 
cipi noftro etiam atque etiam commcndare non defino: dummodo T. Excell. 
mihi m fubfidium veniat , atque currentem & bene admonitum acrioribus 
calcanbus inftiget. Accr & ad palmx perfe curfurus honores: Si tamcn 
horteris 5 fortiiis ibit equus. De Altitudinibus Stellarum Mendianis a mc 
per Quadrantem obferuatis, inuenio Quadranti non iufte fecundum Hori- 
zontispIanumaVvittichio&HoroIogiarionoftro perpcndicula cfle apphca- 
ta , fedoftendi abeo Altitudines Stellarum lufto & quidem intcgro minuto 
maiores, quam reuera fint : Quodlicet toties IUuftrifs. Pnncipi noftro ab eo 
tempore^quohic Mathematicum ago^dixerimjcredere tamennoluit^donec 
nuper defedtionem tam HoroIogiano^quamllluftrifs.ipfiusCelf ad oculum 
oftenderem. Nec dubito , quin tu quoque eundem errorcm in noftris Obfer- 
uationibus lamdudum animaduerteris. Iteratis igitur Obferuationibus in- 
uenio corredtis perpendiculis Eleuationem Poli huius loci ex Stella Polari 
51 grad. 15) min. vno fcilicet minuto minorem. Ad fummani) non dubito,quin 
pro tuo erga Aftronomiam fingulan Amore Nobilifsimam hanc Scientiam 
ctiam atqueetiamapudllluftrilsimum Pnncipem noftrum fiscommendatu- 
rus. Scis hanc Artem omnino Regiam eflfe , ac Regum ac Principum fauo- 
rcm defiderarc. Plura fcnberem 5 pra-fertim de impuro illo nebulonc Nico- 
lao Raymaro VrfoDithmarfojqui fupenori Hyemc apudT.Excell. Typo- 
graphicam Literarum colledtionem & ordinationem> vt opinor, excrcuit, 

E quomoio Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 5+ TY^MONIS BB.AHE I. I B. I. 

fluomodo fcilicct hic re conuicijs profcinderc non de/Terlt , & quomodo tt 
'• 3"8"ft'2 temporis me impediret. Cum nuper in pra.-fentia 
IllultnfsimtPrmcipis Ioannis Casimiri Ducis Palat;ni,&c. rremc];, 
Incly ti Domini i Donavv, tu! honorificam, vt par crat, faccrem mcntionem • 
dici vix poted , quomodo Dominus d Donavv te commendarit, adco vt me 
lam pride.-n tui amore flagrantem iam totum inflammarit. His igitur ben • & 

^''n^f/' ^'^n ?^''Tc T V c H o, & de Alh-onotnia beii^ ni.ercri ne deilnc. 
V-ailcllis 7 Calend.Septcmbns, Anno 8 6. 

T. T. 

ChRISTO? HOR v$ RoTHMANNTS 

Bernburgeniis. 

Z)m 'Siftm mfmn 9ic6:n ^doimn 

TrcHoNiBRAHE, ^cmi iu Mit)iimp, 

gic^ciiljain »iiD '5?it)t)a/c(f. 

; ^^fcrii 5iicbi(icti ©nif? ^uttor/ 93cf?cr ric6cr kfontcfnViir Mcn 
cucf> iiun auitt)cpcnt)nt)crrcf)ict)cncn mahkn/ fo wol cmcnt 
5)icncr / ^cn 14 Apnlis, ab auci) ftcrnacf)cr t)cn 26 Auguili m 

_ ^fc^ricbcn/ t?nt)t)nrcrc Obferuationcs Stellarum fixarum vUr^ 

(ckidt/ x>ttt) barncbcn lii gnat>cn bcgcrct/ tncfy aUcin avcr ludicium ^araiilf 
»115 ^ujufcbrcibcn/ fonDcrn aucfj cwrc Obferuationes bargcQcn auuf>nfcf>icPcn. 
^anii vn& abcr Uf; nocb »on cucf) fcin anftport cinfoinmcn/ trclcf^ce tftta 
glcicfjwoltJcrn?unt)crf/2(fj5 §abcti trir tiicf^t »nt)crfaffcit tooUcn/ bcn &tcffracfc=« 

gcncn^offcl>afft/cucf)nacf>tjia^f6^ucrinncrit/93nDtflancucf>t)tifcranc^tac0 
tcgcrcn/ 3§rtt>ofIcfvn6ntc^.f allct.»iauff fofcf)cr vnfcr fcf)rctkn fiintt^tcDcr k»» 
(in(tt)orfcn/@ont)crn aticf) ctrrc Obferuationes t?bcrfcn^cii / Daniit tt>iV 
fi( mit bcn vnfcrn ^u confenren ^abcn. ^ae wcrfcftcit tpic 
VW/ mi> fcint)(X-ucbtnifgnat)cn3cnc%t/Datum 
m mfcr efat)f mi> 95cflung Caffcfl 

(«n 14 Odob. Anno 86, 
Eddem 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 iPIXrOLARYM ASTRONOMICARVM 35 E^dem Litcrji Latine reddit^. 
VVILHELMVS DEI GRATIA LANDTGRAVIVS 

UASSIAE,COxMES IN CATZENELLEBOGEN, 
DIETZ5ZIEGENHAIN ET N1DDA-)&C. 

^J^^aP^ RATIA ET PAVORE NOSTRO PRAMISSIS* HOBILISS. 

WW^^^ lingulariter dilede. Duabus iam diuerfis vicibus, tam per propri- 
^^^^Bumtuum Miniftrum die 14 April. quam poftea die 16 Auguftiad 
^^^jK^ite dedimus Iireras, noftrasque etiam Obferuationes Scellarum 
Fixarum tranfinifimus, clementer infuper rogantes^velis non modo iudicmin 
de noftris perfirribere, fed & Obferuationes tuas vicilsim mittere. Quia vero 
huc vfque.refponfum non accepimus, quod etiam miramur 5 intermitterc 
noluimus,quinper commodum hunc nuntium in animum tibi illa reuocare- 
mus. Eftque benigna noftra petitio, vehs non faltem noftris Uteris refponderc, 
fed & Obferuationes mittere, quo eas cum noftris conferre hceat. Hoc a tc 
cxpedamus gratiofa voluntate tibi fauentes. Datx in Vrbe & Arce no- 
Itra Caffellisdie HOdtobris, Anno 8er. 

YVILHELMVS LANDTGB.AVIVS 

Ha s $ I a ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO 

D. GVILIIELMO LANOrGR^AVIO HASSIAE, COMITI 
INCATZENELLEBOGEN5DIETZ5 ZIEGENHAIN 

E T N 1 D D A : Principi ac Domino fuo 
Clementifsimo 
S. P. 

^.^^s^ iteras celsitvdinis tva princeps illvstris?: 
ad me circa Vernum tempus proxime elapfi Anni datas, quibus 
[j|pM meisrefpondere dignabaris , per eundem quem ad Tuam Cclf. 
' ' 7 ableaaiierammihidomefticum, accepi, pro qua clemena Tui^ Cdiuud. er<?a ine beneuolentia , deinifsc ago granas. Quod vero tanto 
teniporis interuallo, nihil ijs refpondenin, & T. Cclf.defiderijs fatisfacerc 
tam diu internnferim,licet etiam intereabis pcr alias a T. CeH. Literas hoc 
nomine commonefaaus , non cftquod Celfit. T.exift.met, vel incuria qua- 
dam,vel data opera fadlum cffeM locorum potius nimia intcrcapedo;raraqi 
iUuc micteudi Literas oporcunitas, me d fcnbcndo hadenusretardaru.nt. 

* £ j Duobu$ 
^6 T Y C H O N I S II R A H E LIBEK !• 

Diiobus cnim falccm Anni temporibus 5 commo iior hinc CaflcUas vcrfu$ 
fcribendijconcedituroccafiojcumvidelicetad vtrafqueNundinas Francofor- 
dianas noftrates proficifcuntur. Quapropter, cum paulo poft nundinas 
vkimas vernalcsj Tux Celfitudinis literas acccpiffem 5 in eas qua! proxi- 
me fcquebantur Autumnalesy re/ponfiim differre neccfsitas cocgit." Vbi 
vero circa id temporis, quo ad prcetcritas proxime elapfo Autumno, Franco- 
forci celebratas nundinas Mercatorcs hmc eofc conferre vellenc^cum quo- 
dam Bibhopola fedulocgiflem^vt pauloantc difceffum^meinhac InfuLicon- 
ueniret/ecumquc Literas T. Celf Secretario CafleUis tradendas afporcarct. 
Quod etiam illepromiferati& pr^ftarc omnino confticuerat. Sed accidit prar- 
ter opinionem^ vt ijs ipfis diebus 5 quibus illi huc accedendum forec, Illultrif 
Princeps V d a l r i c v s Dux Megapolenfis, vna cum Illuftrifsima Principc 
Domina E l 1 z a b eth a Coniuge (qua? poftea in ipfo reditu Mechelburgam 
verfusjantequam Mare rraiecifletj magnoomniumluclu diem obijc)& Fra- 
tris Filio Duce S i g i s m v n d O;, deducence illos ipfa eciam Serenifs : R e g r- 
N A noftra vna cum magno Nobilium Virorum comicatu , me hic Vraniburgi 
inuifere fint dignati^ partim vt machinas Aftronomicas, quibus has se- 
desrefertas fciebant 5 coram contemplarenturj partim vt InclycusDux V- 
D A L R I c V S5 Pyronomicos meos labores (quibus non minorem quam Aftro- 
nomicis operam impendo) & his inferuiencem apparacum Mechanicum 5 pc- 
nicius incrofpicerec 5 Nam ipfius Celficudo, niulcis ab hinc Annis , ijs ex- 
ercicijs plurimum deledacur5& non vulgaria in hisj propriaindufh-iaadin- 
uenicj quemadmodum & Serenifsima Regina ipfius Filiaj hifce Arcificijs 
Spaeyricis magnopereafficicur ^ quo nomine cciam prii^ccrico Anno^ Marc 
hoc bis craijcercjnoftrosqi larcs fubirenon grauara eft. Cumicaqueeo ipfo 
tempore, quo T. Celfic. commode refcribendum efltc , his tam llluftribus 
Holpitibus excipiendis occuparcr, idque Bibhopola ille ? qui me ex promif- 
fo acccderc animum induxerat Haffnia: (eoquod indenauigia Regia 5 qui- 
bus traijciendum erat procurabanrur)cognouiflet5propoficummutauiC)& 
nc Nundinarum, diucius pr^eftoIando:> cempus negligeretjmc^jqucm incelligc- 
bat impedicum eflTcj non accedens, icineri fe commifit. Hinc icaque faftum 
cftj vchacoporcuna occafioneTuo^ Celfic. refcribendijprseccromnemcxpc- 
^tacionem/ruftratusfim. Ciimqi ex eocemporCjnulla eiufcemodi commodx- 
tas Literas ad T. Celf mittendi 5 mihi oblata fueritj refponfionc, quamuis in- 
uicusi lupcrfcderc cogebarjidqueinhoc vfque tempus, quo hic alccr noftras 
Bibhopola Francofurtum ad vcrnales nundinas proficifcitur, mihi in pcrfc- 
rendis ad T. Celficud. Liccris fuam opcram polliccrccur. Hxc vcro eo plu- 
ribus T. Celficud. ob id commcmoro 5 vc incelligat nullatenus mca incuria 
fadum cfle 5 quod in refcribcndo iufto tardior fuerim. Tuam itaque Celfic* 
fubmifse rogatam volo, vt ob prardidtas racionesmoram hanc candidc intcr- 

pretctur. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 BPJSTOLARVMASTB.OHOMieAB.VM. 37 

prctctiir,mcqueclementcr hacinpartc cxcufatum liabeat, Quodcgo fpe- 
I-ans me pro cximia CeHltudinis Tux a-quanimitatc omn.no impctraturuni , 
nunc vtar oblata oportuniore refcribendioccafioneA' ad fingula cap^a m T. 
Cclfitud litcrisparticulariterrefpondebo. Qupd itaque Cell.tudo Tua, m 
prioribus ad me datis litcris refponfionem ad mcas contmentibus, ab muio al- 
fcrat , conuenientiam illam mter fui Mathematici Obferuationes , & mcas in 
Comcta Amii 85. adcocxquifitam, admodumplacuifie, & magni pondens 
locum meru.fle , id fane & me plurimum obleilauit. Neque cmm fimilem in 
aliorum Mathematicorum fcriptis dc Cometis aliquot prarter.tis cum iplo 
cdo, noftrisque Obfcruation.bus congruentiam, vfpiam ferme muenio, quod 
iUorumin obleruando &demonrtrandoneghgentia faaumnondub.to. Di- 
iierfitas autem , fi qua erat inter Tux- CcK Mathematici & noftras in d.clo 
Cometa ammaducrfiones, potiusinde cueniebat, quod Srellarum fixarum 
loca , quarum vlus rcquirebatur , non prxcife in ijflem fcrupuhs aflumferi- 
mus , licct ea ipfa , qux mhis nobis interccfsit diln epant.a, paucifsimorum & 
nufiius peno momenti fcrupulorum fuerit, vt ex coUat.one cumnoftnsJoc.s 
plenms videre licet. Inprimisver^mihiperceptu lucundum fuit , quod Tux 
Celfitud.Marhcmaticus nullam in codemComctadeprehenderit paralkxm, 
quemadmodum & ego vel nuUam, vel penc infenfibilem, "^"l^P '^^^"^ ^/^" 
curatis Obferuationibus inuenire potui. Ideo^ue plane in eo Re. vcuta e d- 
ipfum exigentc confcntimus , non m Elemenrari orbe , fed in fupremo xthei c 
g^en..um^uflHnmcCometam,contraquamhaaenusPer.patet,c.&^^^^^^^^^ 

Ph.lofophi, ipfique ade6 Mathematic, , pro rato .ndubuatoquc afleu^^^^^^^^ 
rant Quodetiam fienpoflc,Noua illa,&miraculo(aadCafs.opeamStclla 
Sp;-ionir:sLmsconfp'eaa,velexpropr.,sTu.Ce^ 
bus,quibusmea'apprimeaftipulabantur,liquidifsimccomprobauit. ImoSi 

no m 4 a' s Cometis interea confpea.s nuUum corum infra i^unum fed om- 
n«iniproatherccurfumfuumabfolmfle,cc 

^tr S ver tedemonftrammus, vt ob id prorfus ex.ftimemomncs Comc- 

V>.,s Cometis vcteribus, & recentiorum quorundam placita , in lus ipns, quo- 
t)Us<.^omcub vciciiuiij,^. ^„ ' ^pkirT nai^h fumus.diuerlurnoften- 

nuunosinueftigat.oncmperlnftrumcntadcbitanactnun.. . _ ^ - J..^ nnnnniin illorum Obferuationibus fiden- 

f ^:b itns S t ficii cxiftkparallaxcs tamcxiguas dilccrncrc,pra.fcrt,m 
longc ^^'btil.oi.sart h c p ■ h.acnus commumrcr vbiL.uspropr,vnaikl^^^^^^^^^^^^ 
vfitata apparcnt,as ^^^'^^'^"^^'^; ObR^ruau^ h2>q; innixas demon- 33 TYCHONIS BRAHE LIB. I, cet vLi Opusjquod nuncdehac ipfa materiaadprx-him adorno, in publicam 
vtihtatem euiilgatum fuerit. Quantum ad Obfcruationcs Tu^ Celfitudinis 
niihitranfTiiflas (c]uo ctiam nominc Tux Ccllitud. phirimas rcuerenter ha- 
bco gratias) attinet, contuh eas tum inter fe, tum vn.i cum mcis dihgenter, 
& quidcm m diRantijs ipfis nuHum reperioahcuiusmomenti difcrimcn, quin 
tuum Inftrumcntum eafdem pra-beat, quas mei Sextantes. Id quod vel ex fo- 
la mrcr Reguhim & Spicam m intcrcapcdinc (eo quod Obferuatio Ivxc fiat 
iuxta extremos Sextantis hmites, vnde eiiam exihores interuallorum An- 
guh minus dubij euadunt ) manifeftum redditur. Hanc cnim Tux Celfitud. 
Sextans prxbuit part. 54. m. 2; Nos eandem ahquoties vix Sexta partc vnius 
mmuii (difcrimmcpenemfenfibih& nulhus ponderis) mmorcm deprchen- 
dimus>atteftantibus etiam ca^teris diftantijs Tua^ Celfitudinis cum noftris in- 
mceni collatis, cum Sextanrem, quem Tua Celf in vfu habet , fatis exaftas, 
& ipfi coclo congruas prxberc intcrcapedines. Quod tamen vix eius opcra 
fachtatumopmorj qui ftruduram illius ad mei qucm hic confpexerat (quod 
procuidubio filentio prarterijt) imitationem primum Tux Celfitudimordi- 
nauit. Nota cmm fatis mihi eft ipfius, in his Mechanicis rcbus vel mqui- 
rendisjvcl imitandis.minus exaaadihgcntia. Idcoque id potiiispropriiE T. 
Celf induftria;, & Mathemarici ipfius Roihmannij arrificisciue vna Mccha- 
nici ab ipfa experientiaindagat^KfoIcrtiar afcribendumcenfeo. Qupdadal- 
titudmcs Mcndianas mihi tranfmiflas attinct , in ijs parum quiddam difcrimi- 
nisameis inuentis repcriojadeo vtDccIinationcs Stellarum indepetita^, in 
Boreahbus^duobus propemodum vbique fcrupulis abundcnt. In Auftralibus 
vero totidemdeficiantj idque prr:efuppofita Aquatoris inclinationc part.^S* 
40. quo: cx ca Poh eleuatione^quam Rothmannus e Scellarum quarundam 
nonoccidentium vtraq^ altitudine mihi perfcnpfit,refultare deprchenditur. 
Ci\m autem fatispcrfpcctum habcrem, Dechnationes Stellaruma me inda- 
gatas in nullo minuto vel abundare 5 vel deficere , eo quod quinis vel fenis va- 
ne fabricatisjiufta^que magnitudinis Inftrumentis, ita vt inquibufdam fexta 
parsminuti difcerni commode qucat^certo exploraise eflent: & fatisvna 
mihi conftaret, Tuam Celfitud. in Obfcruationibus ctiamj pr^efcrtim per 
h^c Ncotericaorgana reiteratis, fummam adhibcre curam & dihgcntiam, 
vndc harc binorum fcrupulorum inter nos diuerfitas contmgerc?, primo 
mecum plurimum admirabar. Deinde cum eandem penc vbique eflc dilFe- 
rentiam confiderarcm, ftatiminmentem inciditjfacile cuenifl^e, vt velpinna- 
cidiorum non rite appofitorum vitio binafcrupula iuftoaltius in Tua; Cclfit. 
Quadrante perfpicercntur , vel etiam perpendicuh in vnico falte^ minuto, 
non ritc ordinati errore , qui vtrmque aflumtus, tam in Poh quam Stellaruin 
Mendianarum altitudine dcclinationcm earundem binis variaret fcrupulis> 
aut forte vtraque rationc. Id quod facile m Quadrante bicubitali cucnire 

poflc 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EriSTOLAP. VM A ST R O N O M I C A V M. ?9 

pofle inde colligebam , cjuod etiam in duplo vel triplo maioribus 5 fi non cx- 
aftifsima:, taminpinnacidijs, quam perpendiculo adhibeatur^fipplicatio, fa- 
^ :n:c':!.'midij5 vel etiam integri lcrupuli error obrepat. Nec enim diuifioni mi- 
nus certGe, autCcntro deuio hunc errorem impuiandum duxi. Habebain 
itaquein animoTuam Celfuud. per literas dehis commonefaccrejVt pr:rci- 
fiorcmvelpinnacidiorum) vel perpendiculij aut vtriufquc llmul examinano- 
nem denuo inftitueret, quoetiam in Declinationibus Srellarimi, nonmmus 
quam in diftantijs, exacla inter Tua' Celfitud. obferuationes & meas conue- 
nicntia ftabiliretur. Verum dum oportuna mittendi literas occifione defti- 
tuor^&circaNundinarumFrancofurtenfium temporajcaufa commemornta 
a fcribendo impediorjOptime mihi, & ex voto accidit^vt T. Celf Mathemati- 
cus interea indicarit/e deprehendifte Quadranrem T. Celf ob perpendiculi 
vitium altitudines priores oftendiffe vno icrupulo vbiq; lufto maiores. Quod 
fi eft (vti prorfus mihi perfuadeo.) Poli fublimitatem vho ctiam (crupnlo mi- 
norcm 5 & jtquatoris tantundem maiorem prouenire confentaneum eri: 5 vt 
ca reuera fit CaffeUis part. 38. m. 41. Huic itaq; fi applicentur altitudincs T. 
CelC mihi transmiffce, ita vt fingulis ob pcrpendiculi errorem vnicum adima- 
tur fcrupulum 5 fatis exadte cum meis Stellarum declinationibus confentient. 
Quare plurimum ktatus fum , per hoc vnicum fcrupulum , in vitio perpen- 
diculiemendatum^aliumlongemaiorem ob hanc, licct nonadeo magnam, 
Gua^Obferuationibus noftris mterccdebat dirterentiam> animo mco inhce- 
rentem fcrupulumademptum effe. Omnes enim caleftes Obferuationesad 
cxaftam amufsim , quatenus in fenfus humanos cadant, inftituendas cenlco, 
adeo^vt fi quidinhis defideretur vel tantillum , pro irritis habeam. Vtvero 
Celfitudo Tua collationem vlteriorem inter fuas & mcas Ob!eruaticncs,tam 
quoad intercapedines, quam quo ad altitudines Meridianns, fiue inde peti- 
tasDecIinationesinftituerequeat, mitco Tua: Celfitud. aliquot Stellarum, 
tum aliarum, tum pri^fertim infigniorum, qua? lux^a Zodiacum fiint diftan- 
tias , meis Sextantibus Trigonicis (fic enim eos appellare hbuit) fidcliter ex- 
ploratas.&prxtereafublimitatesquafdamMeridianasQuadrantibusdm 

lis, inuicemtamenconfentientibusmdagatas, idque tum cir:a finem Anm 
8 4. & labentem 8 5. tum etiam circa cxuum proxime elaph 8 6. 6: primuin 
initium hums currentis 8 7. vt Tua Celfitudo eo expeditms, ad deoKa tem- 
pora fuas altitudines cum meis confei re pofsit. Siquidem & hisipfis Anni« 
poft denu(^ redintegratalnftrumenta.Tuam Celfitudinem exacuorem aln- 
tudinumStellarum dimenfionem notaffe , nuUateniis dubitem. Nomt emm 
apprimc Tua Celfitudo Declinationes Stellarum , & ob id etiam earundeni 
altitudines, quotannis aliquantulum variarc , idqu^ prcelertim in i)s fideribus, 
Qux ^.quinodialibus locis propiora exiftunt. Eleuatio vero A.quatoris in no- 
ftris fublimitatibus Stellarum adhibendavemtpart.54. /. )|. co quod crcbns 

exp e 4^ TYCHONIS BKAHE LIJ5. I. 

expcrinicntis adinucncrim, Poliim hic Vraniburgi ^in loco mcce Obrcruatio- 
nis, qui cft mciiius Infulac Hucnce in celebri illo Freto Danico fitar, partibus 
y 5* fcr. 5 4 1. attolli , i J quod tam cx ipfa Polari Stella, quam ca^teris cirr ^ai- 
polaribus nonoccidcntibus, & ob decliuitatem non nimiam fenfibilem) re- 
tractionem cxdudentibus (ideribus, multoties comprobatum habco. Lon- 
gitudines & latitudines Stcllarum a Tua Celfitud. mihi communicataSjCtiam 
tum intcr fe, tum cum meis contuli, deprehendiquc afsignationem illam c 
GloboMechanice inftitutam, etfi non admodum difconuenientem, tamen 
nonvbiquefatis fcri7pulofe annotatisdiftantijs & altitudinibuscorrefponde- 
rcjquamuis perexiguainquibufdam reperiatur differentia. Qucmadmodum 
CelhtudoTua exnonnullisj quas in adiunfta charta annotaui collationibus, 
perfpicere poteft. Necfanemihi vfque adeoniirum videtur^ mcchanice in 
Globo perquifitas e diftantijs & Altitudinibus Stcllarum longitudines & la-i 
titudines non in ipfis fcrupulis cxaclce rationi confentire. Siquidem & ego 
Globum magnumOrichalcicum apprime rotiindum habeam^qui Sex pedes 
in diametro contineat^ in quo Ecliprica, Aquatorquc in fingula fcrupula, per 
pundla tranfuerfaha, more nobis in ca^terislnftrumcntis vfitato, fubnhtcr 
diuiduntur,- nihilominus tamen in vno vel fe/cjuialtero jfcrupulo vbique ra- 
tam ccrtitudinem in Stellarum locis perGIobum hunc cxObferuationibus 
certis indagandis vix mihi polliceor ; Adeo ea, qua^ Mechanicc, hcet fumma 
diligcntia elaborantur, Geomctrica:r & ArithmeticGe fcrupulofitati poftha- 
benda veniunt. In ipfis vcro LoDgitudinibus Stellarum a Tua Celfitudinc 
mihi tranfmifsis, quamuis Gcometrice, & per numeros Sinuum exadiori 
trutina cxpcndanturj vtplurimumquina vel fena aut circiter fcrupula, no- 
ftris Obferuationibus vlteriora ab arquinodio nume rari animaducrto. In 
Latitudinibus vero non maior ferc rcperitur differentia , quam qua^ vel ex 
Longitudinibus pauloaliter aflumtis, vel ObhquitatisEcIiptict^ diuerfacon- 
ftitutione, potifsimum vero c Dechnationibus, duobus minutis pcrpendiculi 
veftri vitio a noftris difsidentibus , cau.fiiri poterat, Eft fanediTcrimen hoc 
ctiam Longirudmum3nedumLatitudin'um,non adeomagni momcnri, fi ve- 
terum & Ncotericorum quorundam conferamus annotationes* Nec fatis 
mirari poftiUTi CcIfitudincmTuam) tani propc luis Inftrumentis Stellarum 
loca attigifle, pra::fcrtim cum colhgei-e queam, Celfitudinem TuaminAl- 
debora , vel quacunque alia pro fundamento vfa fit 5 Afcenfioncm eius Re- 
dam ex tranfitu per Meridianum, tenipore per Horologium inuento & cuin 
Sole collatoj deprehendifl^e. Qua^ fane rano mihi iemper minus tuta videba- 
tur. Licct cnim & ego quaterna eiufmodi habeam Horoiogia diuerfa» ma- 
gnitudinis, exadlarque ftrudurx, qii^ non folum fingula fcrupula prunaj fcd 
ctiam fecundaindiccnt; intam lubrili tamenncgotioei<i fidem adhibere fru- 
(iraneum duxij cum 4. faltem lccunda, qua: in plunbus horis facile excidunt, 

vnius m. ijieJtj 'lcni; iiceiluiniDa 
btiDoli- 
fflt 

Jiucrlafl»' 

Ci 

dilcninCDte 

1113' EPISTOLAKVM ASTKONOMICARVM. 4^ 

Tmiis fcrupuli primi in longitudine errorem inducant. Adde quod Horolo- 
gia ifta eciam diligentifsime , vel c rotulis Aurichalcicis claborara , mutatio- 
ni acirea^ fenfibilKer obnoxia finc. Taceo pondus non e/fe o^quale, quan- 
do rublnniLis declmiusque pendet, ob ligamenti , quo anneftitur , vanatam 
Longicudinem, quce ponden aliquid fuccefsiue addit, quod licet perexigu- 
um lic , tamen in fcrupulis fecundis deuiationem non negligetidam adfert. 
Quapropcer, cum hac rationc negotium hoc non fatis tuco fuccedere perfpe- 
dum habcrem^necignorarem) difficulcatem haud exiguam fubeffe , vt vel 
vmus Stelk Fixas vera ab Aquinoclio perueftigaretur remotio, qua cognita 
ccetcra?5 vel per diftantias ab inuicem^vel per dilferencias ^"Lquatorias, aut eri- 
am per Armillas Hipparcliicas Zodiacales, quas vna in vfu habcmusj cercio- 
n tamen compendio elaboratas , quam a veteribus 5 cartercc (inquam) quot- 
quot liberet , facilc conftarent. Nec modum illum quo veteres, Hipparchus 
inprimis & Ptolem.^us vfi funt , fuperioreque xtate N 1 c o l a v s C o p e r- 
K I c v .s 3 per Lunam diei &: nodis parcicipcm 5 tam Soli, quam Stellis per In- 
ftrumen' a applicatani) fuis carere dift^iculcacibus, errorique minus obnoxium 
cfteiudicarem. Nam hcec concedamus,locum Sohs adhibica exquifira diH- 
gencia , in vno vel altero fcrupulo, qu6 ad longicudinem fcicu polsibilem, & 
incercapedinem clus ad Lunam , huiufquc ad Scellas, facis exa6te dabilem 
efle; tamenParallaxes Lunares, qu:r adeo pra:cife non cognofcuncur, in 
vtraque Obferuatione variacioncm aliquam a vero inducunc. Adde quod 
ha^c racio obferuandi non commodc fic, nifi Sole circa Honzoncem decliui 
exiftenrcjvbi i^liuseft ciuslocus apparens> quam verus^qui iuxra Mtridia- 
num pacuic^idquenonfalLem racionc parallaxcos^fcd mulioporius obRefra- 
dionemjdc qua in prionbus luens TuiE Celfuud. mcam fencen:iam lacius in- 
dicaui;& incelligo ex TuiE CeHitudinis refponfo, cam ctiam tam m Sole, 
quam ca^cens Planecis & Fixis,deprehendifte in dcclmiori fitu Refra£fionem 
fcniibilem ; Quonomine eius dc noftris vcnnqueObferuationibus plurmiiim 
congratulor. Nec enim Veceres^vcIRccenciores, quod fciam^hanc in fide- 
ruin Collimationibusanimaduerccruntjvcidcbitepnecaucrunc. Hac^ingi, 
ab anLeccflbnbus noftns ftraca via^cum fatiscuco inccdereobprLrdiaas ali- 
alquc plures racionesnon Iicerec5Commodiori& cuciori femira, qua: ad Scel- 
larum exadtas Longitudmes perducerct, ingredicndum ccnfui, nullamquc 
aptiorem exadioremque inueni, quamqu:^ ex opporcunicate nobis , Anno 
1 5 8 2.quo;Veneris SLcllam Vcfpeninam cxiftcncem inccrdiu dilucidc appa- 
xencem conlpcximus, offerebacur. Tunc cnim Vcncrem a Sole in exada 
diftanLiaja 24. Febiuarij vlquc inmedium Apnhs, plunbus quam facile cre- 
di puisiL , VKLIXIS3 diurno tempore diligentiisime ob:eruauimus> idque non 
iolLm in dediuion Solis licu, lcd mulLoiics , cum is vel in Mendiano, vel lal- 
lem vmca, aut lelquiaiicra hora, vkra hunc rcmoucrc.urA $ admodum 

\i iubhuus 3 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
LN 430 4° copy 2 I 4^ TTCHONIS BKAHI L 1 B. t. 

fublimis vnacxiftcrcc, adeojvt & ipfius per Meridianum tranfitus, Solc ad- 
huc multiimeleuato, a nobis, tam quoad altitudinem, quam diftantiama So- 
fopenumero deprehenfus fit. Quare, cum locus Solis5& ex altitudinibuf 
Meridianis^acpcr antecedentium annorumanobis adamufsim in motu eius 
failam reftitutionem fatis exacte confraret, cx Declmatione Veneris & So- 
lis,data vtriufque per Sextantem exquifita & fibi confentientc diftanria, (ita 
vt Sol vnum pinnacidium illuminaret tota fua quantitate ; per alrerum ve r 6> 
Venus vtrinque per rimulas Cylindro fuperiori parallelas confpiceretur) lo- 
£us Stell:^ Vencris certo patuit. Qui noaurno tempore^quamprimum Affi- 
xarum aliqua iuxta Zodiacum afpeaui offerebatur^per acceptameiusabliac 
intercapedinem pari ratione applicatus, habira priis morus proprij imerea 
tranfadi ratione, Stelk eiufdem locum manifefhiuir, idque fxpenumero fie- 
bat in diuerfis etiam Stellis^ cum Sol , Venus , & Tixx obferuata; vbique ferc 
cftent in tanta fupra Horizontem altitudme, vt Ref radionem omncm exdu- 
derent. Si qua veromterdum erat pcrexigua , ea ex alijs Obfcruarionibus 
circa hanc faftis, prxcauebatur. Hac itaque infalhbili Merhodo in Longitu- 
dinis Stellarum exadkm nociriam tunc temporis muItipHci experimenfo in 
idemrecurrente, &SteIIarumenrundeminrerfediftantijs eandem compro- 
banrc , oprimc ex voto deueni. Adhibui etiam vbiqi - Parallaxes tam Sohs, 
quam Veneris, quatenus per horarum intcrualla varieban:ur ^ vt c6 exaftior 
ratio conftaret. Imo vero & ipfius Veneris Parallaxes perucftigare eodem 
anno non dubitabam> vt, an circa, vel infra Solem conuolueretur 5 ccrtius' 
pateret. Quod etiam in Stella Martis in fine prioris, & circa eiufdem annr 
initia expenri audebam, quando is Acronychus & fublimis in 6§ laritudinc 
ctiam Borea cum altius attoilente confpiciebatur, vt indagarem an Solc ma- 
iorem diuerfiratem afpeftus jnduceret^ quod neceflarium foret^ fi Copernia- 
na Hypothefis in rei veritate confifteret. Nam tertia fere partc per hanc 
Mars in Solis terris redditur propior quam ipfc Sol. Vnde eriam tunc 
maiorem Parallaxis diuerfirarem neceflario inducir, & per confequens , Or- 
bes Reuolutionum Martis nequaquam totalirer fupra Orbem Solarem, vc 
ferunt Hypothefes PtoIemaica^jConfHtuuntur. Ideoquc vel rotari Terrara 
annuo motu, quo Planetarum excufanrur omnes Epicych, vel aliam ccelc- 
ftiumReuoIurionum difpofitionem^^quamhadknus faaitatum,indagandaiTt 
«fle. Vcrum ha:c nunccxtrapropofitum didajalias dilucidms & copiofius, 
Deo volentc declarabuntur. Cum iraq^ (vt ad rem rcdeam) pr^edicla mini- 
niedubiarationeaSoleper Venercm indicato anno^in cognitionem Longi- 
tudinisaliquot infigniorum fixarum Stellarum circa Zodiacum, earum lati- 
tudine fefacile vna jngercnte, perueniffem j & cx Obferuarionibus quibuf. 
damah;$i^ Anuo 8>. circa autumnale Aquinoflium acccptis, qiio temporc 
y cnens Stella tunc Matutina, etiam intcrdm confpicicbatur, id.j, in confi- 

miU 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EFJ3TOLARVM ASrB.ONOUlCAB.VM. 43 

mlll fcr^, qua Anno 8 2. tum diftantia >iSo\t,^ Terra , tum et.am alntudine 
fapraHor.zontem (quodnegotij certitudinem plunmutnpromo.i.t) omn.a 
viceuerfa exploi-atius comprobaflem, hinc reliquarri ct.am aftixarum brella- 
rum, tam intra quam cxtra Zod.acum loca, quo ad longum & latum relt.tuc- 
re, vnaq; Planetarum omnium pcr hxc apparentias perueft.gare, nuUa tcm- 
poris fereni opportimitate haaenus intcrmifra,claboraui. Deprehendo autc 
in quamplurim.s StcUis idipfum, quod T. Ce!f. mihi perfcrihit,eas non faUem 
Lonaitudines obtinei-e,quam Vererimi trad.t.ones adieda quoqi Aqumodt. j 
prcKC^efsione correaiore cxhibent,fed etiamLatitudinesmuk6ahter,in qiu- 
bufdam minus, in quibufdam vcro plus,oftendere; cum tamen has ncceflano 
inuariatas oir.ni cruo pcrmanerc inde a vetuftifsmiis Aftronom.s,eo quod mo- 
tus oaauxSphira.-circaPolosEclipticjc contingat, citra omne dub.umpro 
compcrtohabeatur. VndeCelf T. menroin eiusvananonis admiranonem 
perduda, ctiam meum de hac re iudicium dementer requ.r.t,an videl.cet hn- 
cul.s F.x.s aliaucm pecuharem motum per fe inefle, quo Lantudincm quoquc 
diuerfimode i^iutent, confentaneum cxift.mem. Qiia de rc T. CeU. breu.bus 
meam fententiamnunc exponam. Loca omniumatt.xarum Stellarum .nde a 
prima mundi Origine in fingul.s & omnibus.quo adfe .nu.cem, prorfus inua- 
nata permanerc, omni dubio procul iud.co. Idque ind^ faclc comprobatur, 
qubd omncs dr.x Stelb, quas recenfctPtolemarus pnmo capite d.a.on.s 7. 
ab Abrachi feu Hipparcho proximc 260. ante fe anms mvnaext.nfle l.nea 
rcaa, eafdem etiam fuo a:uo in codemfitu, quo adfe muicem,permanlilsc. 
Cum6; c;vdem tum etiam ilk,quas poftei add.t Ptolemxus,vt Poftcns anfam 
experimentandi relinqueret,etiamhac jetateelaplis ab.pfo annis 1400. eun- 
dem prorfus , quem idem PtoIemcEUS recenfet , pofitum exaac retincre ani- 
maduert.-intur (quodnequaquam fieripofl"etfi vna Stellaal.terfiuc Loiig.tu- 
dinem fiue Latitudmem,qu6 ad propriam Sphxrammutaret, quam altera) 
facile ratiocinanlicebit, omniaaft"ixa Sidera ineodem,quoad fe iplaiitu,ci- 
traLatitudinis velLongitudinis diuerfam inordinatamq; mutationem omm 
«uo confiftere. Quod vero qua:dam rcperiantur Fixa.- etiani inter .nfign.ores, 
quimuIt^aIiamIatitudinemobtineant,qu.\mHipparchus&Ptolema:usan- 

notarunt,id partimcorum minus cxaaaObferuatione, parnmtottranicn- 
ptorum,qui fortenegotij fubtilitatcmignorabant,ncgl.gent.acomm.fliim vc- 
nfim.le eft. Etcnim vix ante 1 5 o. annos artificmm Typograph.cum exco- 
eitatum,& pnus tanto temporum intcruallo toties refcnbendo multa mendo- 
fe, prsfert.m in numerorum Charaaeribus afsignari poterant, cum etiam in 
hac ipfa artc imprefl"oria,nifi diligens adhibeatur correaura,facihs,pr3eIertim 

inhacmateria,Ianfus admittatur.Accedit& hoc,qu6d cerns documenns in a 
plun.nis aftlxis ciixa Zod.acum pra.-feitim Sideribus,ca:l.tus comprobetur pcr 
«m, qua: i Timochans, Hipparchi & Ptolemcei tempor.bus,hucu{q; taica clt 
indinationisEclipticiE adAquatorem immutationem , Latirudmes omn.um 44 TYCHONISBRAHELIB. I. 

affixanim Siiellarum, pro ea ratione,c]ua Tropicislocis ilhrum longitudines 
magis mihufTie appropmquanc, vna eciam fuccefsiiic variacas elfe. Quod 
fane mirum vidccur.cum aljis oAaux Sphxrx mocum circa Polos Eclipncjr 
ficri, ob lacitudyies Stellarumj non alicer, quam minutula hac oblicjuitatig 
Signiferi diuerfitatejimminutascerco conftec. Quia vero incelljgo cx litcris 
Tu.rCelfirud.Machemacici Rothmanni, cum in cadem mccum fcntentia 
h ac in parte verfari, latius ad ilhim de hoc negotio perfcripfi, & per plun na- 
rum Stellarum certiorcs Obferuationes , remotis intcrcidentibus dubiis, ia 
concepta opmione conhrmaui. Hmc Tua Celfitudo aiiqualem in latitudi- 
nibus quarundam Stellarum, variationis occafionem intclligec. Si vero qux 
maior coincidic, hanc vel ex Vecerum minus cerca annocacionc , vel Tran- 
fcnpcorum lapfu, vc prius dixi, euenirc ncccflarium cll. Ccetcrum vc Tua 
Celficudo perfpcaius cognofcac , quo ficu Sccllarum fixarum loca a mc, fu^ 
pradida racione indagata finc , defcripfi quarundam prcecipuarum, prcefcr- 
tim luxca Zodiacum^ Longicudines & lacicudines , quas ad principium huius 
labencis Anni redegi, prouc hx noltris exaaioribus Obfcruacionibus deprc- 
henfc func, vc T. Celf.ea loca cum fuis expediiius conferrcpofsic. Plurium 
Scellarum afsignacionem addere non duxiopera; preciumvcum vel expau- 
cioribus, imo ex vnica recte conftituca , cxuvx omnes cui Inftrumeiiia com- 
moda & cerca ad manus func , facile innotefcant. Interuallum autem mocus 
ab Anno 82. quo apcifsimas in his , vc fupra indicaui , Obferuaciones nactus 
fum^non ex Coperniana Aquinodiorum mutatione (quam is e Spica TU ob- 
feruata, inprimam Stellam V^rccentoinceruallolongitudinis PLoIemaico, 
Ik Cxlo inconfulto , deriuauit ) nec ab Alphonfina numeratione mutuatus 
fum, fcd ex ipfa Copcrnici Obferuatione in difta fpica m Anno 1525. habita, 
& cum noftra recentiori collata, negocium hoc abfolui. Cum enim Copeiv 
nicusafteratjco Anno fuifle Spicas Altitudinem Meridianam grad. 27. m. 0. 
& Polus Fruenburgi eleucturpart. 54. m. 22^^. veluc proprio exquificoq; In- 
/rrumenro ance Tricnniumpericuium fieri per Scudiofum quendam eo cum 
Organo a me miflum curaui, fuic dcclinacio Spica; cunc parc. 8. Min. ^yl. 
idcoque afi^iima eius lacicudinc, grad. i. min. qualcm nos adinuenimus 
(dimidio faltemfcrupuIoCopcrnicipofitionc minoremjquod nihil negocium 
hocvariat^cum vtrobique eandemprafupponam) prouenit Longitudo Spicx 
adid tcmpusin paro. 17. m. 14. Iicet iplc Copcrnicus hanc ^.fcrupulis 
vltenorem conftituac , idquc procul dubio^ vitio minus cxquifite cognitse 
EleuaiionisPoIaris, quam credibjlecftipfiimpcr Solem ex alcitudine maxi- 
ina & minima , ratione ob rcfraaJonem in decliui fitu fallaci , mquifiuifii. 
Cumq;hoctcmpore Spica dcchnet ex noftrisObleruaciombus part. 8. m. 57. 
pra-cile , & affumta priori latitudine, eius Longitudo incidat in part. 18. m.* 
4. odaua Sph2:ra& Copernici Obferuationc hucusquc^interuallo Anno- 

ruin 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 nliiiiiii 

Hnmiii 
iiDrflcijiin. 

uiamotia 

acnmniaiii 
lOiiaCop 

1» (Dllllil 

IiniiloSj"» 

l/Sllllf /a,;inaxi- 
jiiilluillf' 

,jrt. 

loAnn»- EPl STOLAILVM ASTRONOMICAB.VM. 4) 

rtim <?i.promota eft m. 50. Quare Annis 73. (modo nonpaucioi-ib*0 vnumgra. 
dum noftro xno confic.t,cum tamen Coperniana anticipatio sequinociiorum 
nnnc tardifsima fere Fixarum promotionem expoftulct,.ta vt centenis krmc 
Annisvnicum gradum abfoluant. Hinc itaq; pater quantumCppermanis m- 
«entis circa Aquino6tiorum piu'ccfsionem,vnde ocbucE Sp!ia:nv niotijs excu. 

fatur,(vt de Sole &c csteris nunc nihil dicam) inh«rendumfit,vtvc liibtililsime 
ab Aftronomo incomparab.H excogitatis. Sed apparcntis mot^oaaua: Sphar. 
ra;exa£lamcognitionemvixvllimortaliumabfoluteperfcrutabilemexihmo. 

Siquidem nullam adhuc integram ReuolutionS adimplerat , & particuia: cu- 
cuicus Timochare per Hipparchum, Ptolema;um, Albategnmm,& Coper- 
nicum ad nos d.duaa.- non fufiuiunt , nec f. .d pra-ftarent , latis fcrupuloic 
conftant. Cum itaqucper Expenentiampr;vdido modo antic.pat.o itqu.no- 
a.orum circa ha;c tcmpora innotuerit, facleerat motum proport.onalem 
ab 8 Anno in hunc vel quofuis alios noftra xtatc transfcrre. Non cnim 
vnius hom.ms suo aliqnam fenfibilem ina^quaUtatem hac .n parte cont.nge- 
re co.ifentnneum eft. Congruere vero etiamnum hxc loca SceUarumOb- 
feruat.ones mea; prsterito Anno,& hoc ipfo .nde a pfiiicip.o Linuan) ad:c, 
fufficientcrdeclarant. Quod v^ro in T. Celfitud. long.tudimbusSte! arum 
Geometrice , ex intercapcdinibus & Ueclu.atlonibus innumeros redad.s, 
quinavel fena,aut circ.ter, vtplunmum abundent fcrupok,f.ic.ic excufab.- 
tur fi conftec Celficud. T.tuncloco Sohs, inh.s l.mitaiid.s,vlamtmflc, cum 
SolVerfareturcirca vernum is.qu.noair., inparceEcl.pcicxafcendence. lll.c 
cn.m raaone .ll.us vn.c. fcrupuU, quodperpendicuJ. v.cio cau{ab.-icu.-, Dech- 
natioSol.s binis fc.-upulis fubhmioi-,quam oportu.c,reddebacur,.deoque lo- 
cus eius quinis in lo.igicudinem vlcerior. Id quod et.am .n Scellas fixas ad So- 
l,s I0CU.T1 adapcatas , neccflario redundauit , l.cct circa Autumnale squ.no- 
a.umin parte EclipticcEdefcendente, res ha;ccontrano modo fehabeat Vt 
ver6CellItudo T. etiam incarteris erraticisStellis al.quodfpec.mennoftiM- 
rum Obreruat.onum videat, ad.ungo omnium veraloca , quaUa me.slnftru- 
menfs accurata an.maduerfione intra vn.cam primi mol.. hs reuolut.onem, 
ter hoc.plo Menfe lanuar.oab .nicio noui anni deprehenf. iunt. Qiod iicet 
alias rarfus contingat , al.quoties tamen fuperior.bus ann.s a-me fait.tatum 
eft, prxfcrcim AnJoprceccdenc. .n Odobr., c^m $ eous mulc.s d.cbus appa- 
rc^Z SoUsmotum,eVcner.s fitu,pcrStellasfixas,nqu.Uto,cum per pecl,- 
nationes imped.ente etia Refraa.one hoc ann. tempore m.iius ccrto haberi 
qucat,comprobam. Interdiu enim Venus eciam ante Meridianmnh.fcedie- 
bus , Id .n ipio Meridic & antc , per pur.orem fercn.cacem fat.s eu.dcnter 
confp.ctur. Rcfraaioms veroparallaxeosq; SoUs & Vener.s .mped.mcnta 
prius in confim,l. alt.tud.nc explorata, rcmou, It.dem et.am .n Mercuna 
efreci,cum is admodum dechuis vix 5. grad.bus altus obferuaretur. In ca.-tcr.s 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ^6 T YCHONI S AHE LIB. !• 

hac limitationcopus non eratjfublimiores csclitus capiebantun Addidi vcr^ 
ad cadem teoipora Obferuationis noftra? loca Planetarum Alphonfina & 
Coperniana 5 vt Tua Celfi vnico intuicu difcrepantiam vtriufq; calculi a C;^- 
lo ipfo facilius confpicerct, quamuis f^penumero multo plus , quam ninic 
cxorbitent. Peto autcm a T. Celfitud. quibus pollum prccibus, vt Obferua- 
tiones has noftras nemini communicare velit, cauerequc, nc publica? fianc, 
pi\rfertim quantum ad Fixarumiongitudincslatitudinefquc attinct, quas ob 
id etiam^^peculiarichartajfeorfim notari curaui. NouitcnimTua Ccllitudo 
quam optimejquantum temporis3laboris:)diIigenti^e3& fumtuum requiratur, 
antcquamadliuius rei exadam cognitionem perucnire liceat^ Et fanenulli 
^tieri in toraGermania, vel alibi, cuiuscunque effet conditionis harcmea in- 
ucnta communicarem,fupprcfsic|ue ca haclenus^ quamuis a multis hoc no- 
mine folicitatus. Pierique enimcumnihilperfe egregij inhispr^sftarcvelint, 
«liorum inuentis & laboribus fefe ornare 5 eaqueprofuis vcnditare, nonfinc 
graui autoris iniuria haud erubefcunt^ Verum non dubito Celfitud. Tuam 
h^c fibi foli referuaturamjquemadmodum etiamObferuationum T^ Cdfit^ 
mihi communicatarum nemincm facio participem. In rota vero hac Aftro- 
nomica traftationc multa plura eflent , de* quibus copiofius cum Tua 
Celfir.pcrhbenteragerem.fe^^ "<^<^ Lftarta^^nec commodiras id nunc patitur. 
Habeo multoruni pr^eterea annorum accuratas & multipliccs Obferuatio- 
neS) non fakemin alfixis SideribuSjfcd ctiam inomnibus erraticis^quotief. 
cunque nobis afpectabiles illuxcrunt, quas prarclar:^ poflefsionis loco (nec 
cnim paucis Vigilijs5& cxiguo labore acdiligentiacomparatx funt) confer- 
uo. Eas vcro cum aliorum inuentis conferre 5 & tandem) in vfum publicum 
pr-oducerc > vt tota Aftrorum fcientia exade apparentijs ca^leftibus latisfaci- 
at, elaboro. Dedi autcm in mandatis huic viro ^ vt Cclfit. T^ vel ipfius Ma- 
thematico plura, quamnunc fcribere commodumerat^meonominc expone- 
ret* Hxc vero eo prolixius ad Celf Tuam nunc perfcripfij partim quod fci- 
tm Celfitud. T. his Aftronomicis rebus impenfe deledari 5 partim vt inoram 
in reipondendo haftenus admifl!am ipfa in refcribendo copia recompenfa- 
rem. Ne vero modum in vtroque excedere videar. Tuamq; Celfitud. nimii 
prolixiratc moleftem, nunc finem faciaiU) & ca^tera, fi quo: hic defiderantur, 
Tuar Celfirud, Mathcmaticoper literas indicabo. Id /altem Tuara Celfitud. 
Colophonis loco humiliter & obnixc obtcftor 5 vt omnibus neruis hanc 
dimnam Aftrorum fcientiam a mendis, quibus fcatct 3 vindicare, cxcultio- 
remq; rediJere, qiiod etiam fuaptcfponte ha£tenus egregic faciitauit, in po- 
fterum magis magisq; conari non intermittat. Hac enim ratione T. Celfit. 
«pud omnem Pofteritatem tam fublimem & Jiuinam fcientiam veneratu- 
ram^ gratifsimam diutifsimamq; fui memoriam conferuabit, qua:eoinai7is 
pcrpetuaprreftantiorqi erir^quodnon e terrenis5& interitui obuoxijs rcbuj, 

quas 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 m h EIISTOLAKVM ASTB.ONO MIC ARVM. 47 

quas vulgus fufpicit, comparata fir. Nouit Ccirit. Tua hoc ftudium non cfTc 
tcnuloris forcunaf hominum, nequc ab illis, etiamd quam maximecupercnt, 
intelligcrencq;, debito modo excoli pofTe. Cumqi nulius fir pr^tcr T. Ceirir. 
inter omnes Kuropce Principcs Viros , quem Deus hoc Hcroico mgenio or^ 
naritjvt tamarduam fcientiam penitius inrclligat , eamq; ab erronbus vin- 
dicare,&omnibus modis rcdintegrarenoritjdecet fane TuamCelfir. huius 
Principalis & Principis cognitione dignifsmix fcientix prx' ca?tcris vins Prin- 
cipibus prjecipuametiamcuramgercrejeiufq; inftaurationenb&r ad Poftcri- 
tatem conferuationcm^ omni conatu moliri. Hoc ctiam nomine 1 ua Cchir. 
fuum Mathematicum C h i s t o p h o r v m R o t h m a n n v m 5 fibi pr^ 
alijs commendatum habcar , eo quod ipfum hifce exercitijs admodum foler- 
tem & fidelem nauare operam , ac exacla^ veritatis percupidum efle indaga- 
torcm mulris indicijs cognofcam. Veriim fuperuacanee h^c Tua^ Celf lug- 
gero5 cumfuafpontc animo fit ad res Aftronomicas amphficandas propen- 
iifsimo. In quo propofito Deus admirandx & pulcherrimx' huius machinx 
ca^lcftis author , Tuam Celfit. quim dmtifsime , cum felici omnium animi & 
corporis bonorum fucceflu confirmet. Valeat Tua Celf & mecum de hoc 
ipfo Athereo & fublimi negorio vlteriiis conferre, fuisq; literis reui/ere noa 
^edignecur. D^tx Vraniburgi i8. die lanuarij, Anno 87- 

Tu^ Celfitudini addiftifsimut- 

T YC H O BrAHE. .veliplinsMi' Ef /? \n primo Tomo Keccntiorim JEthcrc£ Kcgionis P h^nomcnon , dcloas afflxmim 
Stcnuruminintcgrumrcjlitucndis^plcnmO-quaficxprofc^^ Mominus c^ 

aujc iWMPrincipi G V 1 L I E L M O HASSIJE LANDTGRA VlO.fwnc tcmporis iux^ 
L ipfm pctitioncm c nojlra Offianu prodcuntiu tr^nfmifcram.hic addcrc pUcct,ut uiaca^t 
MronomixStudiofj. cam ftqHac^.poficxrcpcrtamcorrcaioncm.admodum cfjccx^amr 
pcncqucinfcnfMcminollr^inuvntafibiipfsfcmpcrapprmcrcac coujvarc . d^jUH^ 
tias ctiam StcLrum incrrantium hi^ nonnulUs in promptu babcant. prionromo non ^nou 
tutur. Quibusfc cxcrccM .fuaq^ inf rumcnt.uf quafortc habucrint, cxpcriantur : Modo^ 
ahquiunduam fucrint, harumrcrumcurxintcnti. Quos fanc pcrpaucos ^Mu juijjc <T 
fcio, O- in tant^ ambitionis atc^ auariti^ tcrrcjlris colluuic tam prMara atc^ pcne prxci* 
pua impcdicntc, cum alitcrfcri ncqucac^cmcndari cnm non pojjc uidco^fcrrc ucl ini^iti co^ 
2imur Addidi quoq; ?Unctarum omnium ccclituifaaas dcnotationcs intra paucos c. jdcmqi 
continuos dics.cidcm Ulujlrijl Principi communicutas, ut cr hmc uidcant Artis hum Alnm^ 
ni duhndiffcrcnsfitmPUnctarummotibu^, eCanonibu^haacnmduarijs Artificibus con* 
f S ^ caloipfo difcrcpantia, quamuis cafa'pcnumcr6 rcpcnatur. multo qaxm tunc tc^vpo^ 
rilspatuit.maiar, Nccj cnimdcui^tLoncs iU^ ubiq; parcs fuiu. Oblermioncs auum cuij- 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ij3 T^CHONISBRAHELlBERl. 

lim, (JMO dd nonnuUds Incrrdntcs StcUas ab lUujlrij^. prjcdiao Principc mihi mffas nonad^ 
didiy ipfo Vrmc pc id uctantc , Colktioncm tmcn diii (nfionis utq^ dijj^ofitionis in Globo /p- ^ 
fiiii cchamccfuclam, ad Triungulorum normdm eypcndcrc , prouc ipfc Prlnccps uolcbdt^ ^ 
ntcj^ bic dppQncrc, non inconccffum duxi : ^uUd cmm hdc m pdrtc ipfus Celfitud. Ii7ipcnjif 
Atq;Uboribiisfit pr^ucntio , cum ipfcmct fuii hijlrumentis fddds Objerudtiones 
mdturius fortc qudm hxc cddntury uclnti db ipfm mtbemdtico co^no^ 
Hi.puhlici iurisfcriprocuret. Vtuero ordo jcqucntium, 
lUujlrij^imoPrmcipi tunc communicdtorum 
rc^ius pdteaty breui mdicdtionc 
prjemiffdy lUd Inti^ 
tuldbo* I. 

COlIatio locorum aliquot affixarum Stellarum cx Globo Illuftrifs. Princi- 
^-pis VviLHELMi Landtgravii Hassia>&c. defumtarum^ cum 
ijsj qua; calcuiatio numerorumjijfdem aflumtis Datis^ pra:bet. 

11. 

Enumeratio Diftanriarum nonnullarumFixarum quseper SextantcJ 
Aftronomicos TycHONis Brahe expioratxfunt. 

111. 

Altitudo Meridiana quarundam etiam Stellarum ad certorum anno- 
nim tempora per Quadrantes ciufdem Ttchonis Brahe Vrani- 
1 Y R G I Obferuata» 

IIIL 

Longitudines & iatitudines aliquot Affixarum Stellarum ad initium 
Anni 1587. ex Obferuationibus accuratis per Inllrumenra Allronomica 
T Y c h o N I s B R a H E verificat;:^, adiunciis Aipiioniinis & Copernianis ea- 
rundem iocis. 

V. ' 

Loca y.^Plancrarum Anno 87. ternis lanuarij Diebus ad ccrta hora- 
nim momenra Indrumentis Tych-onis B r a he ex ipioca^icfimul mqui- 
f t j,additis ijs qua^ Aiplioufinus & Copernianus Caiculus cxliibenc^ miongi- 
*udine loci tci i jc part* jd. inin. 4 5. 

Colla:io Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IPISTOLARVU ASTRONOMICAKVM. 

COLLATIO LOCORVM, QV ARVND AM INER 
tiuu. Srcllarum , ex Oblcruation:lnis Illultelsuni Pnnc^^^^ 
L A N n T o 1. A V 11 H v s s I AE . &c. quaUa tum pcr m GK>b . , r un 
etiam cx Suppucatio.c proueniunt , idq, ^^^^^^^^^^^^ 
biiiuedatis,Dcclmarioae parr.z^. mui. 30 , Altitua.n. i ou 
CalTcllma P.51./.20, £cpro tundamcnto allumra 
AfcenfiRcaa Aldcb:F.63. Ax^i NOMIN A 

S T E L L A- 
Y M 

jCrfpwf Androm : i^ExGToboUluft:Principis 
Vv: L: H: G. )6 

10 

I 

g 
O 
iSupputationc e Cinonc 

Sinuum 

rSngitudo 1' Latitudo 

28 ^ 
9 M. 

28 A - s. 

V 


G. ' 

27 j 


M. 


V 


— ■! 


1 1 
a 


T 
ii 


I I 


12 


a 
r 
8 


28 
14 


17 
69 


20 


II 
I 


?7 


Q 


1 

21 


4r 


a 24 


II 


TTt i<S 


i °" " (S s. 

2~M 

r4j- _4_[^' j! Aquild 29 ' 2t S. 

s, 

r9 X4_^ 
19 ^ A 
Diftantix 5^ TTCHONlSHKAHtLll. 1. 

^iJiarjtU nonnuUarum Fixarum Stellarum per 
Sextantes Jlftronomicos T^r chon i s 
Brah E cditus ex- 
ploratj^. . N O M I N A 


Di itantiae 


N 0 M I N A i 


Diftantix 


STELLAK,VM. 


STELLAR,VM. ' 


p. 


M. 
"^Prima V 


Coxa&iemur S2 


12 


44 


Aldeb.&s 


Scc. V 


58 


M ^ 


Coxa ceruix 


8 


51 


Tertia v 
5^ ; : 


Coxa&corfl | 


17 


Su:cau:v 


z6 


45_' 
Cor 9. Spica m. | 


54 


2 
fCalxBpr 


25 


55 ! 


1 


^ Spica, TUjCcruix ^ 


55 


12 


Aldeb.Sc J P^'^P^'^ 
5l! 
! Spica, m:,cauda''?2 


35 
[Cap.B.n 


43 


Spica,^* Auft.alaem 


14 
Luc.fupra caud. M.JJ 


45 


5_ 
Spica, nt cor ni 


Aldcb.luc.pcs n feq. 


29 


9 1 
Spica,Chele Auitr. 


21 


22 


Mcr.cap. JCalx pe^ 


19 


28 1 
Spica, ChelcBor. 


=■7 


54 


^ \Ext. pcdis 


21 


14 1 
ChelTBonCOpir 


40 


4>1 


Bor. cap. H & cor J2 


1 40 


1 
B. lanx Auft. lanx^^l; 


_9 
] Aidcb. Canismaior 


1 


57^' 
! Sp. B. in fin. m.Oph. 


42 
Mcrid. cap. Ii:,CapelIa 


J4_ 


Spica Bor. fron. m 


59 


16\ 


Luc.pcs Or. Syrius 
"4.f! 
. Spica, mcd. trontc 


58 


40 


Can.maior,Procyon, 
44 ! 
Spica, infima fron. ni 


59 
Lucpes Or. Procyon. 


38 


57i 
Sin. h.^ jinf cor. ?; 


'9 


57 


Procyon : luc. Hydrx 
20 
;Sm. h. fiip. cor. ? 


19 


-5 


Tcr. V • & I^-^c. Pleiad. 


22 


jDext. h. cct,VuItur 


54 


53i 


Cor ^ : exr. pcdis n 


5^ 


2(51: 


! 


jDcxt.h.^ctj Sin. h.cj 


-. 10 


1 


iCor :calxpcd. II 


54 


"75" 
Dcxt.h. 2:^5 manus;x:i 


• 21 
jCor S : Mcr. cap. H 


1 


Vult. luc fup. cor. ? 
15 


jCorR :Canisnnnor 


37 


Vulturinfer.cor ? 


^4 


45 


CorQ :cauda 
-34, 
Vult. lucid.caudx 


_38 


5 NOMlNA EPISTOLARVM ASTKONOMICARVM. 

. "jplurium ad'mc Stelkrum intercapedmes ijfdt 
Inflrumentis ddigcnter ac c epu. NOMINA 

S T E L L A- 


3iftanti3e 
p. 


M. 


~— — — — rr-r — 

'VultLir,os )(: Auftr. 
Prxc.man.^osPcg. 


10 


41 _ 


j Cap. ^ Auftr.Vultur 51 
Prxc.dorfi X Vultur ^ 55 


3- 
5 5 


Schcat Peg.lucida V j 
Cap.Androm.Iuc.vj 


41 

12- 


7z ! 


li ; • \' 

Vultur,caudaC ygni 
.Vultur,Lyra. 


2±_ 


y 


Vultur^caput Cygni 
Vultur, caputHcrc^ 


58 


40 

2-» I 


Vult.luc.man^O^. 
Cap.Ophi B. man.ci'' 

GcnuPcg: cap. An. 
i Ald:dcxt.hum. Or. 


55 
1 15 
18 

ZI 


a6 

28 


TcrTv^fin. h. Orion. 
Vterq^ hum : Orion. 
L.h"u^Or:L.mad.ccti 
Tcr; V,pn'.balth:Or 


50 
7 

43 
: 55 


•8 
7l 


jDcx.hu.Or: M.cap:!] 
jSin.pcs Or:Can. mi 


: 33 
: 58 
^"7\ldeb. pri.cing. Or 
! Aldcb.Canis minor 


: 21 

4« 


Z2 


i Aldcb.Bor. pesEiicb 
L.pcs Ericht.M^ca.x 


3'5 

X 50 

N 0 M I N A 

S T E L L A.- 


Diftantix [ 


KVM. 

irrTT! ^ " 


>• r 


M. i 


B.pcsErich.M.cap.Ti 
^rhn^r Pp^^afi , Lvra 

Sch.mcd.fin.alx.cyg: 


5 5^ 


^3^ 
3^11 
il 

Jlil 


Scheat,Pcaus Cygni 


35 

±1- 


39^; 


Polaris,Lyra 

PAl nric ^rllfdir Caft. 


3^ 


'34I 

_izi 


Luc.Cath. pesCafs. 
Luc. L^atn. cuig. ^ai. 


13 


18 

_izi 


Luc. Cath.gcnuCaf. 

VjCnU V^alS» riCAiiia 


3 


41 


Lucid.Cath^iLCafs. 
Schedir ^ Cineulum 


"4" 
I 


45 

_4^_ 


GcnujCingulum 
Luc. Cath. Schcdir 


5 
4 


ii> 
57i 


Luc. Cath. Flcxura 
Luc.V,lu.Cath Ca( 


• 41 
Luc.V,FIcxura 
Luc. V, GenuCafs. 


39 
57 


lOi 

27 


Luc.VjSchedirCais 
Aldeb. Genu Cafs. 


• 56 

55 


58| 


Polaris,vndccXafs 
GcnuCafs:cap:Andi 


: i6 

: .11 


4^1 
1 40 G 2 ^AitltHdl- 5? T r c n ON I s n A»i E 1. 1 E. i. . 

tAltitudines ^iCendtam aito^uot Ajjixarum Stellarum > 
iuxta afignatosAnnos per (jtiadrantes Tr chon is 
BrahEj ddigenter ol/(eruat£ Vraniburgiy vhi 
Polm eleuatur , f. fj. l-^4\. Ad finem Anni 1584 &l 


Labentem 1585 
NOMINA 

S T £ L L A- 


Altitudincs[ 
Meridianxj 
N 0 M I N A 

STELLA- 


Alritudincs 
Meridiana: 
p. 


M. 
1\ V A 1 • 


I'. 


M. 


Prima v 
Secunda v 


51' 
5i 


5° 
iuicr.in mand. Ceti 
CaputAIgoi. 


_73 


^31 
^^~\ 


1 Inforinisfup.caud.vi 59 
Pcnultima Plciadum' 56 


Prcrc.inant. p^a.PcrC 
^>cqucnsinplan.Pcri; 


64 


0 
40 


' AuftrXhclar: 59 ! 47 
Qujceftinfinrpcd. Q 45 


SiniftcrpcsErichr. 
DcxtcipcsBootis 


66 
49 


'3° 


\\\ Capirc 9 infcrior 
Quxcftin Vcntrc R 


5P 
45 


44 ! 
S° 
Prarccd.inCancmin. 

Lucida Hydrx, 


45 


8 

\ 


Supcr:Cox2e i2 
Gluu 
>4^ 
Lucid.in ClauaBpot. 
Dcxt.huni. Hcrc. 


68 
56 


59| ; 


Fcmur J2 
Cauda Q 
47; 
55> 
Sin. hum.Hcrc. 

^«|<UL rjcrLU jS. 


59 

j49 


i 

30 j 
_1 1 


Infimafrontism 
! Mcdia frontisTtl 


12. 


ZI 

47? 
Inf.infin.man.Oph. 
Sinift.hum.Oph. 


\o 
J4 


30 
11 j 


SuprcmafrontisTn 
Cor m 


15 

8 


33 
4) 
Gcnu dext. Oph. 
CapurOphiuthi. 


19 

_47 


^ 1 


Supcriuscornu ? 
Infcriuscornu ? 


zo 

18 


7| 
Lucida Vulturis 
Scap. Aquila; 


4' 

43 
Prxced: in cauda ? 
Scqucnsin cauda 7> 


15 

\6 


! 4"4 
iSin.manusAncinoi 
jOs Pegr.(i 


' 3^ 


7l' 

7 


iSin»humcrus52^ 
Dcxt.humcrus 2^ 
4^1 
__49 
iSchcatPcgnfi 
1 ScapulaP..g.ifi 


59 

_47 


•» 

^ , i 


McdiaVrna:^^? 
Mandib. )f Auftralis 


35 


\ 

11 ' 
{Lucidior poclor. Pog. 
i£xtr.al.vP •g.ifi 


5« 
46 


581 y Plitrcs EPliTOLARVM AirAONOMICAJ.VM. S2 T/«r(f/ Inerrantes StelU in ^O^erUUnu Altitudmhm 
circa finem <tAnm isS6 principium 15 87 
ad eundem Horilontem ^pari mo- 
do conqutfitA. 

I AdfincmAnnn^S^ & Pnncipii^^ NOMIN A 

STELLA- 

Luc. Lapitis V 

Pcftas >S 

Prima Sucularuin 
Secund. Siicu arum 

Bor. Oculus 
Qiur:. Sucularum 

j Aldcbora:n 
iBor.cornu >s Altitudines 
Mcridianxl Auftr» cornu ^ 
iPlantapcdis il 

Calx pcdis ;J 
Luc. p'vdum iT 

' Supcriuscaput H 
* Inferiuscaput il 

InfimcUoHi Q 
SuprcmjcoUi S2 p. 

48 ' 
59 M. ^ Mcdiaccruicis 
jjCorLcbnis 

!{ Mcd. Aurrr..il:em: 
jlCinguium m 

Vindcauaror 
Extr. inf.aLr n>. 

Spica V'rgwiis 
|>Bor.pcsVn-iunis 55 
48 59 34 
21 j 

T9-il 
J5_ 

1(5 

44 

_45|_ 

48 

59 45 ii 4: 7:3-7 4.7 NOMIN A 

S T E L L A- 
KVM. Altitudines 
Meridianx Aullr. Lanx^^ 
Bor. Lanx ^i^b Luc. cing. Androm. 
CapurAndromeda: 

XlgonibTcrB 
Capella 19 

2<5 ^7 
60 Sequcnsbadorum 
ExrrcmaEridani 

Sin. pcsOrionis 
SiniU. Hiim.Orionis 
PrlmliBalrbciOrion 
Scc.Balthci Oriojiis^ 
TcrrBalthciOrionis 
Lucidior cap-Orion. TL 
74 
28 ^5 43 8 ij 
i:^^ i: . InfimacnfisOrionis i 27 
ijDcxtcrpcsOrionis_lj^4 

ijDext.hum.Ononis 41 
ji Pcs ant. Canis maio. | 16 

Can'smaior ' 17 

jCanismir.or^ ! 40 

L Si:r;iEo<-lis 54 

;jAiLA»iriis ' 55 

i;Pra:c. incor.Gnofia 64 

Lucida coron.t. 62 54 

50 

j-i 

H_ 

il 

zi 

_59S 

Ji- 
5'l 
_45| 

13 

13 
54 

\6 

J < 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 54 ' TYCHONISBKAHELIB. 1 

Longitudhjes ^ LatitHdines alicjjHot AffixarHm Stellarmn y 
ad mitimn Anni ijSZ^^^ Obferiiattombiis accuratis ^ per 
Injlrumenta Affro-nomica Tr chon isHrahe ^veri^ 
jicatiiyadiiintits etiam Alphonjlnis ^ Coper- 
mankearundem locis. XJ \/f T XT A 

c cr r r a 
« 1 Jb JL A- 


' Obferuationes 
Calculus 


i. - 


Fychonicx 
Alphonlinus 
1 Copcrnianus 


iR V M 


\l^on2}tudo 


1 L<td>M(io 

.1 
Longit : i 


L4ri/-kd: 
Longnud: 
' P. 


M. 


P. 


M. 1 
P. 


» M. 1 


P. ; 


M. 
P. 


M. 


1 1 


M. 
7 


sTs: 
27 


rv; 


T 


^ ^ 

20 B. 
27 
' 7 


20 6. 


II V 


8 


29 s.. 
23 
8 


20 E. 
iS 


r7v 


3 


20 B. 


TcrfM cr Lwctirf V 


9 


I 
10 


0 B 
1 I 


42 b' 


i 

10 


oB. 
2.4 
j4 


0 5. 
24 


20 B. 
24 
X 


20 B. 


Oi b prim4 Sacj(/<tr : 


; 0 


I n 
^ 

47 M. 
29 


25-^1 


r 


4fM 
29 


77 "t^ 


_r 


47 M 


SccMrtJft 5wc«/tfrum 


4 


^ M. 
0 


4rir. 


_4 


15- M. 
I 


?7II 


4 


lyM. 


Eorcu/b' Ocw/h^ 
42 n 


2 


37 M. 
2 


if ir| 
0 M. 


711 


j ? 


oM. 


Q«4rr-ii SucuUrum 
iTn 


il 


jTm. 
I 


irHj 
foAT. 
2 


7n 


! r 


roM. 


Aujl : Oculiis 


|_4 


T"5 


rnj 


r 


lO^l. 


r7ii 
loM. 


BorCdle cornu 


1« 


4jin 
21 B. 


rn- 
0 B. 
I(S 


r7n 
0 B. 


Am^: cornu "tS 1 


1 


0 ir 
ij- M. 
17 


vrH 


2 


50 M. 
18 


27.a 
50 M. 


Crf/xpctiiSir 


li 
>r n 


I 


lyM. 
1- — 
i "^"^ 


270. 


T 


17 M. 


Supcriui Cdput JX 1 


!H 


29 159' 


10 


2 B.| 
9 


?oM. 
T4 


57^ 


9 

...... 
I;i crni^ Capuc H 


6 


C7 
6 


^B. 


1 
47E 
ly B. 


C/?dcBor:59 


0 
10 


22 B. 
28 


4r§9 
J'© B 


1 

1 


I 1 


70 B. 


?r£fcpc 69 


• I 
I 


14 B.j 
0 


4rQ.| 


0 


40 B. 


1 


0 


40 B. 


A/c/Z!{^Bor: ' 


I 


49 C 


l! 


8 b7; 
0 


4r i?^ 


1 ^ 
1 

! 


I 


^7P 


2 


40B. 


Aftliu^ ^ufir : i 


T 
0 1 


? ^ 
I 


4r£S 


0 


10 M. 
I 


37R 
roM. 


Cfjf/c AHjlr: 69 


7 


7iM.: 
c 
, r ^^^^- 


47S.:' 
70 M. 


Cor Lf 07:^5 


24 
0 


27 B.| 
22 
1-» 


10 B. 


47 
!0 B. 


Mcc//ci Ccrwfci;^ 
47_^ 
47 B. 
22 


B. 
il 


27^py 
B. 


SMpr:i« Cdx4 $2 
23 Tn 


J4 


18 B. 


40B. 
Ir 


27 m 
4cB. NOAU- 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 5^ TICHOKlt BRAHK.1,11, Loca 7 PUnetarum Anno ijSZ ternis ianuaYtj Diebm, ad 
certa HorarHm momentaylnfirumentii Tjchonicis Gh'fcr- 
uata , addito Alphonfino iS" Copcrniano Calculo. H. 1 o 
_ 


r 


40 QblcriTychon: 
Longitiid. \ Lc(,tuudo 
p. 

29 


M. i 

o ?| 


p. 


° 


17 
1 o 


iB 


I? 
X 


38 B 


I 
U- 


8V 


2 


23 A 


7 
o 


7b 
1 T^i ^ 


4B 


4 


7% 


o 


o 20^ 7» 29 B 
21 B 1= 0 


_r 


? 


1« 


r_ 


2( 


1 


10 ' 

T( 
•r 


f 0 : 
4 21 V 


2 


2(S A 


"sb" 
r 
12 B ^8i^2 2 'T^b 39 B 

A 
3B 
c9 A Longitwio L«noe «t/^i mxr.t 90 grdci. 
4{> fxoncrtfc Bcliptic£ pun^lo cc(picbdtUY. 
QUAYC uifa cr ucrd cadcm cit : fed lAtuu* 
dofjltcm uifa , d qiu f dufcYAtU)' ucu^ lu- 
xtJ. nojlram animadurrfi )n:m circd Lati^ 
tudmcmLunx ,clu:>ur ? 'ir.ilhrispn Crr» 
culo Altitud, ut in aciiC(fl4 TutcCu lutct, « 
EKVDI- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
I?I$TOT,A».YM AJTJ.ONOMlCAK.yj*. 17 oi 0 "0 ai I 

1-1— 

ojo' -5 4^1 
ERVDITISSIMO VIRO VARIAQVE DOCTRINA, 

IN P R^IMIS V E K O I N S 1 G N I ASTR^ONOMIAE PEF,ITIA 
IXCELLENTI D, ChRISTOPHORO R O T H M A N N Oa 

lUuItrifs. Principis Vvilhelmi Landtgb.ayii 
H A « s 1 /L, &c Mathematjco aulico, 
Amico fuo plurimum dilecto, 

VAS AD ME SVPBMORIANNO MENSEAPRILIjTTM 

MandatoIlluftrifsimiPrincipis tuijtumctiampropria erga mc, 
mcac]; (ludia beneuolcntia adduftus, dedifti literas, Eruditifsimc 

RoTHMANNE, longc mihi erant acceptifsimjr , eo prifertini 

nomine, quod rcconditiorcm circa res Aftronomicas mecum collationcm 
multifariam continerenc. Cur vero Illuftrifsimi Principis Hteris , & tuis eti- 
am, veftra expeftationc tardms rerpondeam 5 exculationem meam Uluftrifs. 
Principi expofui. Nec dubito ipfius Celfitudinem pro Hcroico illo animi 
fui candore 5 eam cequi bonique acccpturam. De Obleruationibus ctiam cx^ 
leftibus, tum veftris, tum meis 5 in trutinam inuicem vocatis 5 latiiis in Hterif 
meis ad Illuftrifsimum Principem cgijciufque Celfitudini nonnullas c noftris, 
vt clementi ipfius petitioni morcm gererem 5 communicaui. Dc his itaquc 
copiofius ad tepcrfcribere non duxi opcrar pretium, ne eandem cantilenam 
ta-diofc rccinercvidear. Siquidem ex ijs qu^ad Illuftnfs.Principem amc 
tranfmifta funt, hxc proculdubio tibi cognofcenda venicnt, Dc ijs itaque po- 
tifsimiim, qux proprijs tuis litcris, tam prioribus, quam fccundo mifsis, con- 
tinebantur, nuncvberius tccum agam. Conucnientiam illampropemoduin 
exaaamjintcr tuas& noftras in Comcta Anni 85- Obferuationes, Illuftrifs. 
Prmcipi tuo, & tibi adeo placuifle 5 vt admirationem inde iucunditatemquc 
ponexiguam perceperiLiS)mihinonminusinteIIe£i:uvoIupc crat. Qupdquc 
cam ob caufam mihi tuum percruditum lcriptum (licetnon ad Colophonem 
pcrdudum) de hoc Cometatranfmififti^vt congrucntiam noftrarum Obfer- 
uationum cummeis plcmus indecognofcercm, longc mihigratifsimumfuit, 
Pcrlegi fcriptum illud femd atq; iterum 5 mihiquc mirum in modum placuit. 
Optandum fane foret, vt ea qua^ de prateritis aliquot Comctis , fupenoribus 
annis confpectis, plenque Germanorum vcftrorum cfFutierunt potius, quam 
per exquifitas & mfallibiles Obferuationes Mathematice demonftrarunt, 
•pari diligentia & certitudine claborata fuiflent. Nec cnim tamum inter eo- 
rum &noftra placita infitu & motuComctarum difcrepamiar,& ab ipfo cx- 
lo vcritatifque qua:renda>iucIeodeuiationisjnonfine faftidio tum deprehen- 
diflTem. Cometam illum longc fupra Elementarem orbem, in alcifsimo athe- 
rc curfum fuum abfoluifle^ redifsimc mccum ftatuis, quamuis omnium penc 
Philofophorum, tam vcterum, quam recentiumrefragemur fcntentia. In Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 53 TTCKOHlSBRAHfiLlB. 1. 

hoc fsltcm pcrcxigunm 5 & nullius ctiam momcnti inrcr nos rcpcritur d\C 
criminis^quodtu plane nullam illi adfuiflc parallaxin colligiTs; cgo verocam 
vnius circiccr ab inicio fcrupuli ^ & poftea faltcm dimidij adinueni, Quam- 
uis, vc verumfatear 5 & ipfe eandem fnbinde planc nullam , obtcuuiLarcm 
cius tam exilcm 5 difccrnere potuerim. Verum quia ex motu proprio infe rrc 
licuit^eum longe infra oclauam Sphxram, vtvt fupra Solcm conftitutum fi- 
iffe, ideo aliqualem 5 licet perexiguam vixque perceptibilem afpeclus diuerd*. 
tatemobtinere confentancum erat. Quinnon M^rs fihcm, prccfertim 
cronycluis 5 Parallaxin obfcruabilem ingeratj vt nos in Principio Anni 82. 
experimentum fecimus; fed ipfe etiam 7f ^vt de J> Srella nihil dicam 5 cum 
fcnfibus in tenuifsima illic dilferentia non relinquatur Idcus. Ac difcrimen 
hoc inter nos adeo exiguum eft, vt fruftra de hoc verba facere vidcar. In 
Longitudinibus & Latiiudmibus Cometx' a te animaduerfis, paulo maior li- 
cet & ipfa quoque nullius pene momenri , repcritur inter noftrasObferua- 
tiones diffcrenria, qux tantillaeft, vt vix quina vcl fcna fcrupiila ad f im^ 
mum attingat. Imo ctiam mul:6 fafpiiis planc confentiat. Eucnit autcm^vc 
opinorjh-jec minurula inter nos difcrcpantiajCam potifsimum ob caufairijquod 
tuloca Fixarumjquarumvtrinqj vfus fuitjpaulo nliier, quam egOjaffumferis» 
Tibienim Aldebora in part. 4. m. 7. H cumLatitudine part. 5. m. 25^. Auft, 
collocatur^ quam egoa meis Obferuationibus inpart. 4. m.i. B' cum Latitu- 
dinc^. 31. Merid. conftituo , difcrimine falcem in Longitudine (l^. fc rupulo- 
rum 5 in Latitudinc vero duorum inter vtramq, pofitionem incidente. Luci- 
damvero incapite Vj quam tertiamappellatis, tuinpart. i. Min. ^8. 't^jcuin 
Latitudincpart.9. M.57. Bor: Egoveroinparr. 1.^.54* "dy cumLatitudinCj 
part. 9. M. 57. Bor. afTumebam^differentia in Longicud. faltem 4. in Latitudi- 
ne prorfus nulla nobis interueniente. Cumq; ego ijfdem potifsimum Fixisj in 
perueftigandis huius Comct:^ apparentijs vfus fuerim, leuiufculum quod va- 
rietatis ex hac licet pcrexigua diuerfitate, inter nos in locis Cometo; conftiti^- 
cndis contingere potuit. Qu^amuis difcrimen hoc ctiam m iplis rixarum lo- 
cis adeo fit exiguumj vc vix mentionem mereatur. Sif um vero harum duarum 
Fixarum^ quo ad longum & latum, exacti/sime fe haberC) vt noltra annotatio 
pro^bet ipfa didantia inter vtramq;, quam ego eandem penc vobifcumjaliquo- 
tics parr. 55:,fcrup. 32^. c:rlitus accepi 5 comprobat. Sin autem ex complc- 
mcntisLatitudinum, &: angulo per differen:iam longicudinis comprehenfo, 
Triangulorum rationibus intcrcapedinem rimeris, in tua afsignatione fcrc 
fcrupulum vnumabundac .Hoc vero tan:illum> licet per fj non magni mo- 
mentijtam fubtiliter expendi ridebunc merito vulgares C^li contemplatorcs, 
quibus dcna etiam fcrupula non reputanda cvftimanror. Idq; non immcrito, 
cum adfemiftes vcletiam integros gradus (pudec dicere)f^jpcnumeroc;vcu- 
tianc. Pmerluas MendMnorum noftrorumqua^ qumcam horjeparjcmj meo 

iudicio. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM A S T R 0 N O M 1 C A R V M. 

uidicio, falrem ad.vqiint, a'o initio, cum celeriorcr.it Comcta- motus,-non ni- 
fivnicorcrur.uloOblcruadonesnoi1rasvariarepotiiit. In finevero, cum tar- 
Jior fieret, infen.abilis peneq, nulla diftercn- ia hanc caufabatur. Dncrimen 
intcr aflumtam vtrinque Dedinationcm maximam niliil fere miportat. Lgo 
cnim prsfuppoiui cam part. 25. m. 51. licet dimidio fcrupulo (quod negligen- 
dum hoc loco duxeram) maiorem adinuenerim, quam tu part. 23. fcr. 50. fal- 
tem vno fcrupulo noilra minorem efficis. Neq,- fane intelligere pofiiim,quo- 
modo hanc , & non potius eanJem mecum, vcl adhuc maiorem Dechnatio- 
nem maximam,exObferuationibusSohs lliuftrifs.Principis , perQuadran- 
tcs,licet tuncnonadeocorreaos, habitis, colligere potueris. Ego cmmm 
Obferuationibus Solaribus mihi tranfmifsis, vbique fere inuenio Altitudmem 
maximam Solftiti.-iIem part.c^. m . 12. quibus fi Parallaxin addideris, prouenit 
vera part. 62. m. 15. s. 2o.Hinc ablata Altitudinc Aquatoris,quahs tunc pr.T:- 
fupponebaturpart.58. M.42- euadiLdeclinatioEclipticiabAquatoreparr. 
13. M. anoltra infenilbiliterdifferens.Sivero Altitudinem maxunampart. 
62. M. 13. vel. 14. qiia: etiamalicubioffertur,& verioremPoh Altitudmemin 
confihum adhibueris^adhuc maior euadct, vt ob id non videam.cur vel cx iphs 
Illuftrifs. PrincipisObferuationibustimc cognitis,cum noltra Declinationc 
maxima ftandum non foret, ciim eafimihs,& porius maior, qu.im minor col- 
latis fineulis, mde eruatur. Sed nondubito, quinpercorreaioravettraln- 
ftrumen:a mecum pollcl deprehenderitis , Dechnarionem hanc max.mam 
nunc eife part. 2; . m. 51^ quemadmodum & nos tum prxterito Anno,tuma i- 
quot pra:ccdentibus plurib'machinis experti fumus. Quamuis Solis Altitudo 
mendiana, in vtroq; Solilitio adhibitaParallaxi eamprsbeat fahem part. 23. 
M 2 7. plus 4. fcrupuhs minore n , confenr.entem quidem melius cum L oper- 
niciSc Coa:ianeorumannotationc , f^dob Refraitionem Solarem , m dedi- 
uion lltu iuxta Brumam peruenientcm , erron adeo fenfibih obnoxum. Sol 
enim nobis non inregre u. gradibus, in ipio Mendie luxta Soilbcium Hyber- 
num,eleuatur. NecmultoaltiorCopermcoFruenburg. extit.t Peto au em 
peramanter , vt m.hi prima quaqueoccaf.one, ,nter anai.gmhces, qualem 
5l,c perNeoterica vcL & corrediora Inifrumenta Solis Lleuationem ir.a- 
ximam & minimam dcprehendentis, tum quoq; candem cuxavtraque j^- 
q m.od,a , vel po.iis per totum Ann. curnculum, vt co llacionem cum 
Sns Obferuatln.hus%6 plenms inlt.tuere hceat, & Stellartim ct.am, 
tum C.rcumpolanum , tum ahaium Ahitudmes Mendianas exad.ores ad- 
r-ere vehs , Vcq.e inagrum luum fcriptum de Comeci vlcimo , me- 
m^ pertir. non graueris^, c.iam acque ec.am vna roso. Nec en.m du- 
b,'o le n-mc .Ili excremas m.poiu.fie manus. Q.uocl aurem m porao- 
nc e us mih. tranfmiiia Cdum .otum aereun. , nec e iohda >-«r.a con- 
ft.iC .m6n.I ahud qu^m Aucm >pium cflc aflcu.ras , id fa..k nb TYCHOHI9 BR.AHE t IJt. I. 

concelTerim, modoacrem qui fupra Lunam fit,mul:6 fubtiliorcm quJim fiuiic 
Elemcntarem intelligas , adeo vCAtheris potiusliquidifsimi& fubtilifsimi, 
quam Aeris elementaris nomen mereatur. Necenim ego,multisabliincan- 
nis.in ea fui fententia , orbes aliquos realiterin cdo exifterc, mareriamque 
cdi duram & imperuiim eflc , Stellasque tantiim ad motum orbium conuo, 
lui.Multa fiquidem hinc fequunturab(urda,& fi nilvl aliud,fane totCometai 
in arthere curlum pra;cedeniibus abquot annis exercere certifsime a nobi« 
«nimaduerfi,qui nuihus orbis duftum concomirabantur, idipfum fufflcientcf 
xefellunt. ludicaui itaque femper naturalem motus fcientiam fingulis Pla- 
netiscongcnitam,vcl potius diuinitus inJitam efle,qua inliquidifsiino& tc- 
nuifsimo ftherecurfus fui normam rcgularifsime & conllannfsime obferua- 
re coguntur, nullius fulciminis vel promotoris indigi, qucinadmodum ipfa 

etiamTerra,inaerehquido,nullofulcroftabihta,folopropriovndiq; mnixa 
Ccna-o.firmatur.Vt autem fic reuera ftatuam,& alia qu;rda,quam vel Ptolc- 
maica, vel Coperniana circa Reuolutionum cdeftium difpofiiionem ratioci- 
natio, multo hic competentior a me, ipfa cxperientia docentc, nouiter explo- 
rata,(dcqua nuncnoneftdicendi locus) plurimum confirmat. Quodauteni 
celeberrimus ille noltri jtui Philofophus PetrvsRamvs exiftimant,fine 
Hypothefibus pcr Logicas rationcs Aftronomiam conftituipoffe^carct fun- 
damento. Propofuit quidcmillc mihi ante annos clapfos i(J,cum Augufta 
Yindelicorum vna efl"cmus,hanc opinionem,& hortatorfimul erat, vt poft- 
quam pcr Hvpothefes Siderum curliimin exactum ordinem redegiflem,idem 
fine his tentarc afteaarem. Idenim fieri pofle, hanc rationem addidit, 
quod legiflct Agyptios facilimam olim habuifllc Alh-onomise cognitioncn^j 
Cumque hypothefium ratio difFicilis , & intricata videatur, oportcre cos alia 
compendiofiorc, & planiorc via fiderum curfus cognouifle, ideoq; citra o^n- 
nes hypothefes. At cgo illi refiftebam , oftendcns /ine hy pothefibus Pharno- 
mena ca:leftia non poflc in fcientiam certam rcdigi , neq,' vt intelligantur, ex- 
cufari. Facilitatcm vcro illam Agyptiacam faltem in JE.quatorijs Planeta- 
rum,qmbusfeafupputatione t£ediofaliberarunt, cum Ephemcridum expe- 
dita rationondum invfu forct, extitifl"e. Veriimcum is, viralias pcrfpicad 
ingeniopr.Tditus,&yeritatisfiquis alius , amans,penetralia artis huius non 
penitus, perfpexifle mihi videretur, varietatemque in motu fidcrum ftatis an- 
ni tcmporibus nequaquam recurrentem non ammaducrtifl"c, quicquain hac 
jn parte obtinerc ab ipfo nec potui, ncc volui. Habet is plerolque adhuc afle- 
clas, qui idem ficri pofle /perant, fed qui rem ipfam neque intelligant, nequc 
rnquam in cft^edum lint dcdudun. Cum cnim omnia conftent numeris, 
ponderibus, & menfura, fine his ctiam , quicquam in mundo vifibili cxplicari 
nequit. Hypothefesautem nihil aliud, quam menluram apparentis motus pci 
circulum ahasquc figuras oftendunt, quas Anthiactica mnunie ros refoluit. 

Sinc Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Mmcc! f4 
oci. 

4 rttii;ii. lcrit,r.pt iflpcncrccosiiii 

IpffifKlO iiunicriJ; 
lexplicari 

motuspe' 

'oli' IPISTOLARVM ASTRONOMICARVM. ^ 

Sinc his fi quis Aftrorum motus comprehendere vcht.fortunam^quocl dici fo- 
lctjmuocet 5& fupramundanam extra hominum inrelleftum, plancque m- 
corporcam , & plus quam angehcam rationem imaginetur , necefle dh Sed 
harc de his fatis. De Inftrumentis & Obferuatiombus hinc faftis, rcftac vt 
nunc pleniiis tecum colloquar. Non eft quod dubites, V Vicichium illum In- 
ftrumenroruminfti^urandorumrationcnbquamllluftrifs. Principi tuo pro- 
pofuit,hic ciimmecumeflct, acccpiflcjquamuis non omnia pari ratione^vel 
animaduertcrit , vel illic fatis fideliter cxpofuerit. Cum cnim is Anno^ni fal- 
lor. 80. huc accefsiflet , fe in mcam familiaritatcm facile infmuauit, parriin 
qubd hominem ob ingeniofam in Mathematicis^pr.Tfertim quo ad Gcomctri- 
am arrinet/olerriam magnifacerem^partim quod is fe perpetuo mecum man- 
furum, mihiqueinftudijs Aftronomicis fidumAcharem toro vitx rempore 
fururum/pon:e ofterret. Vnde faftum eft^vtliberalirer ilhmeainuentacom- 
inunicarim> nequcquicquamcorum celarim, qua: tunc inpromruhabebam, 
veletiaminpofterumelaboraredecrcueram. Verum ciim ispaulovltraaa. 
niquadranrem mecum commoratus eflct exiftimaretqi fe iam faris luis dcfi^ 
derijspGtitum, prartendebat auunculum fuum Vratiflauij cviuis deceisiflc, 
cuiushccredieaslucrummagmmbfimatureadefletjilhadferret. Imperrata 
iraque facilc difccdendi copia, intra 7. vel 8- hebdomadas huc fc reucrfurum 
fpondebat. Verum ex eo tempore , nec ipfum, nec quicquam hrerarum ab 
coprofcaum vidi, ncque de co^ vbinam efl^ct, audiui, priufquam Illuftnfsimt 
Principis tui literas , D. HenricoRanzovio fcnpcas, pcrlegercm.cx* 
quibus ftatimintellexi^eumlnftrumenrornm formam& rationemjquamluc 
viderat, magna ex parte ilhc exprefsifl^e. Quod forfan& alibi ab ipfo mterei 
faditatum elh Et fane hoc pa£to mihi rem non ingratam eftccir , fiquideni 
percuperem multis in locis quam plurimos extare^qui exquiluis & mmimc 
fallacibuslnftrumcntisfiderum apparentiasmecum fcrutarentur. Attamen 
fi mea Inuenta mulris anms,& longa Experientia nec paucis fumtib^& labori. 
bus comparara,pro fuis vcnditat.nec fatetur per quem ea habuerit.rem a viro 
bono& <-rat0 5 ac fincenrateintegritatequc Mathematicaahenamcommiu 
tit. InteUiooautcmpartim ^ tuis Ikeris, parcim e relarione mei domeftici, 
qui vobifcum fuit, eum non omma, prout hic viderat, fatis competenrcr Illu- 
ftriisimo Principi ordinafle. Dmifionem quidem , qua nos m omnibus ferc 
Inftrumenris fimiliter vtimur, fatis rcdc mdicaffe comperio,& mpinnacidi- 
erum rimulis pro noflurnis Srellarum Obferuationibus appnmc oporcunif 
(quod inuentum ciim primum ille hic vidiflet , fe non fruftii in Daniam vc- 
nifl^eaiebat, multoquc auropra>ftantius^ftimabac)quidem,licccimpcrfe6te, 
imitacumefle. Dum enim compcndium in his qu-^rebat, & per binas rimu- 
las.idem quod nos quaternis efficerc prxfumebac, veriraas quxrendx ddpen- 
aium fccit, noftrilque inuentis detrahendo, fibijph & Obferu^icionum ceni- 3 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 6Z TTCHONIS BRAHE L 1 B. 1. 

tiiJini derog.iiiir, Refert qiiiJammeorum, quitunctemporis) cum hicc/fct, 
ab eo auduierit, iplum, quando noftrorum Inlh-umentorum fabricam imira- 
turns effet^dixifle^fe paucioribus rimulis idem efFeclurumjhocqi compendiu 
fiWi ipfi rcferuaturum. Quam vero egregie id prarftiterit , vos non finc mui- 
tarum Obferuationum difpcndio experti ellis. Ego vbique, prvTxcnim in 
Qiiadrantibusjquaternas in inferioribuspinnacidijs 5 cum fupcrioris pinna- 
cidii 4.1ateribus vndique paralielas adhibeo rimulas^ quas auLLiores & la- 
2:iorcs inrerdum efficio, prout Srcllarum magnitudo efilagitat^ Alias eniin 
per bmas nmuias latcralem &: fuperius litam 5 Stellarum tranfitus &: alritu- 
dines cenrraliter exadcquc nequaquam difcernuntur> quod ipfa facilc oflen- 
dit Experiencia. Et nifi vos hac edofti 5 duplicem rimulam vifualem vice- 
ucrfa inferiori pinnacidio applicafletis, etiamnum in obferuandis -'damuf. 
lim fidcribus, frufl:ra laboraretis, Diuifionis autem illius pcr pundta tranf 
uerfalia inuentioncm 5 (quam tute cuiufcunque fit^ ingeniofam pradicas) 
primum Lipfice ab Homelio habui, ante annos plus minus 24. cum annum 
tcratis agerem 17. verum filrem in linea recla, vtpote in Radio Aftrono- 
mico pluribus particulis diuidcndo, ipfius imitatione ea tunc vtebar. Ac 
ciim poftea per Qnjidrantesj Altitudincs etiam Siderum pcrfcrutari inci- 
perem5& in minonbus Inftrumentis vulgarem diuifionem minimis por- 
ciuncuHs non fufficerc fatis cxperirer, ad Nonnianam illam 5 quam Pro- 
pofirione tercia de Crepufculis tradit^-fubtilitatem mc conuerii) eandemq^ 
adhuc exadiorem phn-ibus fubdiuifionibus reddidi, fupputatis etiam Ta- 
bulis^ e quibus cuiuslibet pundli altitudo fcrupulole fine mora cognofce- 
retur. Cumque res ipfa doceret , ne hoc quidem inuentum Nonnianum 
id habere in receflu, quod in acceflu pollicebatur, cirpi cogi^are,an diui- 
fio illa pnrdida, qua Isnca reiia fubrihfsime per pundta tranfucrfalia in 
minores fecatur parciculas 5 etiam curuis & circularibus applicari pofsit. 
Et quamvis ab initio non par videbatur ratio , ob redlarum & curuaruin 
difconuenientiam 5 tamen ci\m in tam paruo interuallo 5 vt quinorum vel 
denorum fcrupulorum hncce curu.^ paruo interftitio a fe inuicem duftce, 
non difterant fenfibihter a redis , negotium hoc fatis commodj fuccedc- 
rc animaduerci ^ hacque idcirco diuihone in Q^iadrantibusj Sextantibus, 
Armilhs ab hinc mulcis annis fehci fucceflu femper vfus fum, eamque vo- 
bis communicaramj quacunque tandem occafione , gaudeo, vc pari pror- 
cifione mccum Sidera pericrutari c6 commodius pulsitis 5 ita 5 vt nuftr^e 
Obrcruanones fimul collaia' eundem veritatis fcopum fcrupuloic , vt par 
cft, (quod etiam non fine voluptate fieri experior ) attingant. Sextantij 
Inftruinencum a me ance annos plus minus 18. cum Auguft^ Vindehco- 
rum d^gereinjexcoguatumj (quod ecum jbidem PtxKo Ramo cum 

mihi I 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 E r I S T O L A R V M A S T R O N 0 M I C A R V M. 

ftiihi adeiTct, vna ciim Qaadranre illo permagno 14. Cubirorum , qiifra 
e:<tra vrbem in horro quodam Confulis Henzelii conftrui ruraueramj 
oftendi, qui eorum a me defcriptionem auidc efflagitabat) ab eo tempo- 
re femper in vfu habui 5 eo quod certa ratione & mulra Experientia per 
Radium, cuiufcunque tandem foret magnitudinis vel diuificnis> ratas di- 
ftantias ilequaquam inueniri 5 compertum haberem. Quarc per Sexram 
circuH partem ( vt commodior fierer Inftrumcnti tractatio) reguHs appl:- 
catam, idem tentare certiorc euentu aggredicbar. Atquc ob id Inliru- 
mcnto huic Sextanris nomen indidi. Is vero 5 quem VVitichius hic vi- 
dit 5 qui chalybcus erat , catenula illa carcbat , qualem vos ndhibuiftis. 
Per Cochleain enim tranfierfam diftantia? ia Inftrumento anftabamur, 
diiatabcnrurque. Et licet Cochlea illa in diredhim porrigcbatur 5 tamen 
quia clauiculos, vbi afi'ixa erar 5 conuolubiles habuit 5 motioni nihilomi- 
nus circulari fu^nciebat. Hanc etiam ccmmodiiatem VVitichius 5 quo 
minus eam indicarit, neglexifte vidctur, vt ob id catenulam illam eius lo- 
co applicare vobis fueric neceflarium. In pinnacidijs quxdam ahter, qnam 
tunc in ifto Sextanre habebam, limitaftis 5 (]ux mihi admodum commodi 
ordmata videntur, Verum ifte Sextans^quo pcr vnicum Obferuarorcm 
diftantia? capiebantur 3 dudum apud wx in vfu effe defijt. Eius enim lo- 
co binis ajijs y quos Trigonicos ( ob difcrimen eius qucm habeo birnrcati) 
appello, in capicndis Stellarum remotionibus afsidue vtor , qui finguli 
binos requirunt Obferuatorcs , & per lineas circa Cylindrum in centro 
quiefLencem parallelas 5 exa£tifsime Scellarum fibi inuicem, & cum roto 
OxVi circuicu adamufsim confentientia pra?bent interualla, nulloque penc 
ce^otio Obferuationem abfoluunt. Ideam vero horum aliquomodo re- 
prccfentatam Illuftrifsimo Principi infpiciendam ( ni fallor ) vltimo mi- 
li. Scd & vefter Sextans 5 licet alia quadam & fimiHori primo mco fabri- 
catus fic ratione > fatis exaftas & meis apprime confentientes exhibec 
Siderum diftantias velut e Catalogo intercapedinum aliquot Srellarnm, 
lUuftrifsim.o Principi tuo nunc tranfmiiro, perfpicere potes. De Refra- 
ftionibus , C[ux ad lUuftrifsimum Principem vltinK) perfcnpfi 5 non eft qucd 
dubites, rem penitus ita fe habere. Nam & hoc proximc elapfo Anno per 
Armillaio.pcduminDiametroj qui circa axemPoIis mundicorrefpnnden- 
tem conuolubilis exiftitjdeprehendi^SoIemcirca Solftitium a^ftiuum, Refra^ 
ftionem Dcclinationis, iuxta 50. gradum altitudinis, tam ante quam poft 
Mcridianum, infinuare maiorem femifle vnius fcrupuli 5 circa Horizon- 
tem vero eandem 23. Minutorum efficere, idque cum Sol inferiori Innba 
Horizontem vifibilcm ftringeret. Si vero hx Declinarionum Rcfractioncs 
iaaldtudincm, habica edam racione Paraliaxeosj quxvcrfus Horizcmtrai 

kciVa- ^j^ TICHONISBRAHELIBEKI. 

Refraftioncmipfam nonnihil inhibet> dcriuentur, adhuc maiorcs cuadcnr, 
InSrcUis tamcnfixis nonvfque adco magna vidcturhcec dmerfitas, quamuii 
& m his maiorem inueniam, quam c tua afsignationc mihi perfcripta coHige- 
re licct. Nam hicidiorem m dextro later^ Perfei, tu in altitudme part. 9. m. 
42. vtpotc inMcridianoverf.isSeprcntrioncm minimajafleucras Refractio- 
ncm fieri faltem min. 2|. quam tamenefle ineiufdcmStelL^altitudinCjcriam 
in Meridianoad BorcamjhumiHmajquje hic eftgrad.14. min. id.inueni cflc 
nim. 2|. tua paulomaioremjCiim tamenpotiiis mmoreflcdeberet. Siquidcm 
tibi dcchuior, plus 4^. gradibus Stella ha:c obferuabatur^ Sic ctiam dextrum 
humcrum Perfeiin akitudine part.17. Min.45|. animaduerti Refradionem 
cificerc m. if^ vtobid akitudincs Stellarum Cafsiopex 5 quas infra Polum» 
proeiufdemalcitudine indaganda accepiftis, nonexadle rcfpondeant fupc- 
rioribus 5 ita vt Pohis adamufsim fit intermedms. Non enim carcnt omni 
Refraftionisfufpicione. Siquidemvix 20. gradumakitudinisapud vos in c6 
fitu contingant , ciim tamen in z8. gradu Rcfraftio fere bina minuta 5 vt cx 
pr^cedente mdicationcpatet, attingat. Hxc itaquc tibi confideratius cxa- 
aminanda rchnquo. Maxime vcro euidens difcrimcn in rcfraftionibus 5 intcr 
tuas & meas animaduerfioncsj cognofcitur indc , quod caudam Cygni indi- 
ces in ajtitudmc grad, 5. min. i8* efFicercRefra£i:ionem fakem )|. cum ta- 
mcn cgo dihgenti & ahquoties reiterata Obferuationc inuenerim caput Al- 
golinakitudme part. 5. m. 2i|.fere confimifi cum tua in cauda Cygni eflficc- 
rc Refraciionem m. 9^. tua fere duplo maiorcm. Hxc kaque pcr occafio- 
nemaccuratius Inftrumentis bene corre£lis perueftiga, & videbis rem to- 
tam ita fc habere^ nifi forte (quod tamen non facile crediderim) diuerfa Ho- 
rizontum natura maiorem hic quam apud vos Refratlionis infinnationem 
inj^erat. Vnde fequeretur in Boreahoribus locis eam ampliorem qudm in Au- 
ftralibus cuaderCjidqucetiamfi aer admodum purus & fercnus (quod nccef- 
fariomhacpotifsimumObferuationcrequiritur) vtrobique iuxta finitorem 
cxiftat, Cuius rci penitiorcm cogaitionem , tua; Obferuationes cxadlius , vt 
monui, repetita^ fuccefsiuc pra-bcbunt. Qiiaproptei;hcctpcrfuafum habc- 
as, Refraaioncmnullam>neinSolequidemfieri in fublimiori fitu quam 20. 
part.coquce vapores altiiis non afcendant , vc verifimilii^is comprobes matc- 
namca-h ab aere non diffcrrcj repudiata Alhafen & Vitellionis ob diuerfa 
diaphananimiaRcfraaione^qucK vfque ad verticem ahquatenus fenfimper- 
tm<^erct : tamcn cum expcrientia, yt fupra indicaui, teftetur in Sole etiam vl- 
tra^.gradumaliquale, hcct perexiguumRefradtionis veftigium apparerc, 
vt pervapores, cum eoufcjue non attollantur, vix excufariqueatj <k affwz 
etiamfiderainaltitudine 18. part. Refraclionem pene duorum /crupulorum 
admictant, (velut prius per dextrum humerum Perfei in mijiima altitudinc 
iJorca comprobauimus:>) oporcebit fane conftituere aercmillum, vt cu vis, 

calcfteo» arerC) 
a IPISTOLARVM ASTKONOMICAB.TM. 

cxleftem longc fubtiliorem &: tranfparentiorem effchoc Aerc Elcmcntari^ 
vcl potius, proprie magis loquendo, Atheris diaphanitatem, Aeris diaphani- 
tate puriorem &: perfpicuam magis exiftcre. Cum vero non adeo magna fit 
inter hxc ambo diaphana differenti^^atque inter Aerem & aquam? & /uccef. 
fiue 5 vbi fe inuicem contingunt, minuatur^ita vt fuprema Aeris portio Luna: 
Reuolutionibus contiguafere nihil differat ab ipfo^there (nam Elementum 
icrms illic exiftere, vt AriftoteHci fingunt, ipfa Experientia vcl hac fola ra- 
none improbat, ciim longe maior hinc fieret fiderum Refraftio, fi pcr tripli- 
ciadiaphana ad nos lumeneorum pertmgeret) ideoetiam perexiguacaufa- 
tur Refradiojnifi quatenus a vaporibus in dechuiori fitu augeaturA quando 
cleuatiora apparentfidera , planeinfenfibihsredditur,necintantumexcref- 
cit 5 quancum pra^dicla Alhafen & Vitelhonis ratiocinatio inducit. Ilh enim 
Carlum e fohda diaphana materia conftare^longe diuerfa ab ipfo Aere^opina- 
bantur. Quod Stellas fixas, fuas mutare latitudines, idque proportionahrer, 
iuxca obhquiiatis Eclipticoe variationem, animaduertifti, admodum mihi pla- 
cet. Nam &: ego dudum tale quid euenifle mecum colhgebam, ciim ple- 
rafquc Stellas in Semicirculo Aftiuo & Boreali ad Echpticam parte> Laritu^ 
dinemmrantum auxifle,quanrum mutatioObUqu!tatis requireret; m MerK 
dionah vero eandem tantundem ferc imminuiflTe^contrariumpari ratione m 
SemicircuIoKyberno accidiflenoftra^Obferuationes cumPtoIemaica anno- 
tatione coYmx , atteftarentur. Ide6que ob Kchptica^ ad Stellas ipfas accef. 
fum, receflumq; , per Declinationis maxima- immutationem id fieri, non ob- 
fcure iudicabatur. Veiiimcum quafdam Stellas^ etiam inter Illuftriores, 
pra:fertim Vulturis lucidam & Aldeboram, Canemque maiorem in numeris 
Laritudinis Prolcmaicis, huic fpeculationi reclamitare deprchende rem, c^pi 
nego:ium hoc altiori indagme^vc dubia,qua inciderent^ pr.Tfecarentur5 exa- 
minare. Cumque res hcec magni fit momenti,& a nemine alias, quod fciam, 
te folo excepto, animaduerfa , quafdam hac m parte , vt ad veriratis fcopum 
fepofitis cmmbus dubijs colhmaremehus hceat . exmeis conlideratiombus 
paulo vberius exponam.Cum numeros Longitudinum & latitudinum Stella- 
rum in Abaco Ptolemaico afsignatos , eo quod non vbiq, libi inuicem & cum 
Ca-Io ipfo habita intercapedinum Stellarum , (\ux inuanara permanent, ra- 
tioneconfentiant.non immente>fufpe6tos haberem, totamrempauloaltius 
fcrutatus funt, idque ex Declinatiombus quarundam aftixarum Stellarum, 
nuasidcmPtolem^uscap.5. hb.7. Alm^^geftij aTimochare , Hipparcho> 
& fe obferuatas recenfet, quibus apphcui earundcm Longuudines, qua- 
les finguhs illis temporibus eas obrmere conueniebat. Qoa eciam in re Pto- 
lomaicis incerualhs aon admodum connfus, pecuharem adlubui cauiioncn, 
Ira vt Spicam Tu pro fundamento ca-terarum conftkuerem. Eam enim cer- 
tius obleruatam, eo quod luxia Aqumo6haleeflec3&: quia totiesaPtolemxo 

I repecitur, 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 1 • TTCHONtSHRAMEtlS. t. 

repetitur, conrentaneum videtur. Cumque hanc temporc (iiarum Obferua- 
tionum ipfe aflerat dimidio gradu verfus Anllrum dcclinafTe, quas Tymo- 
chares depreliendit grad. i. m. 24. Hipparchus vero fci iipulis /alcem^fi. a.- 
quatore Boreahorem , fequitur aflumtavtrobique Spica;La:itudine 2.par;i- 
um AuftraH, prout per Lunamillotempore explorataeft, &qualis nunccti- 
am ferc reperitur , fuilTe eius Lcngitudinem Tymochari in grad. 21. Min. 55. 
Hipparcho in part. 25. m. ^3. Ptolem.xo in part. z6. m. 38. iigni ra,ideoquV^ 
Tymocharc ad Hipparchum 2.gradibus,abHipparchoad Ptolemarum par 
2|. promouebatur tum hxc tum cartera- omncs affixa: Stelk. Qnare pra;fup- 
polKis hisSpica- Iocis,aharumquarundamFixarum, quarum Dcclinationes 
ex vet eribus conftabant, Longitudines ad tempus Obieruationum authorum 
eorundcm,videlicet Tymocharis,Hipparchi& Ptolemaei applicui, idq; ea le- 
ge,vt q"antamd,fFercntiamant^velretr^,qu6adinteruallumLongitudinis 
a Spica noftnsObferuationibus nunc obtineredeprchendunrur, tantundem 
etiamin elongationca Spici locoeorum tcmpori conuenicntc confticuerim, 
vt vera Stellarum Longitudo refpcftu huius Stella; innocefcerct , ncolcaa 
Piolemaicaannotatione,qua:rariiis omnibus numeris abfoluta inuc^itur. 
Ncqueenimpofsibileeft,Longicudines Fixarum in vna Scella alicer variarc,' 
quam in altera, ciim omnes in vno fint orbe, & circa vnum& eundcm Polum 
vniformiter moucantur. Vndc cafdcm fuifle tcmporibus Ptolema-idifFercn- 
tiasLongitudinumin omnibus Stellis,qua; ctiamnuminueniuntur,ncceflari- 
um ent. Cum itaque hac rationcLongitudiues Sccllarumadaptaflcm,hinc, 
& exDcclinationibus,quasrccenfet Pcolcma^us citato capite, adhibitaob- 
liquationcSigniferi maxima,qua: corum Auofuitpart. 23. k.^iI. carundem 
cti.am Latitiidincs inquifiui,quod non difficultcr ficri potmt. Siqilidcm ex da- 
ta StelkdifrerentiaLongitudinis a proxinio Tropico vnus Trian?uli coii- 
ftatangulus, cuiusduo eciam latcra dantur, vnum acomplcmenro^Declina- 
tionis , vcl additamcnto ad Quadranccm , prout negotium exigic, alterum ex 
diircrcntiaPolorumEcliptica& ^quatoi-is, crgotertium per Spharicorum 
Tri.ingulorum legesfacilcinnofefcit,perquod ipfaLatitudo qua;fita Stell^v, 
quahs tunc erat, cognita venit. Inhunc,inquam,modumStcllarumLati- 
tudines ex aflumptis diuerfis Veterum Dechnationibus , adhibitis debitis 
Longitudinibus examinaui. Et licet hoc etiam pado in onmibus Stcliis non 
eandem,quamfperabam,confonantiamcompererim,e6qu6d Decbnationes 
earum vcl non fint fatis fcrupulolc k Vcteribus obferuatce , vel qu^,d mcndx 
aliqucE mafsignationc nuinerorum nonnullib, fub/mt, ( quas taulen vc quan 
tum in meerat prscauerem,adhibui etiam vecus quoddam exemplar Alma 
geih , ance annos proxime 70. Vcnetijs edicum , quod Declinacioncs non m 
■Cyphris numerorum, vt Trapezun^ina vcriio, fcd in al.quocis "r.duum 
panibus,lKcns expn,nit) nihilQmmuiniaioremhis fubeflc cercudmem quim 

1-acitu. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
olnaiiiiitini!!:, Jrenniifl 'slirefciicii EPISTOLARVM ASTRONOMICARVM. 

Latltudinibus in Catalogo Ptolemaico afsignatis iudicaui, & ficubi difco- 
hxrentia euidens apparebac, ipfos etiamPtolemaicos numeros inconfiliutn 
adhibuii Qtjce veroexhis in Latitudmibus quarundam Affixarum abeorum 
temporibus huculque didu(!:tis exploraui,nunc magna ex parte, qua fieri po- 
te(tbreuirate)indicabo>PrimiamconfiderandoSte!las circa Tropicum a'fti- 
uum, inuenio c Declinationibus vtriufque capitis Geminorum, quod ma- 
iorem nunc obtineant Latitudinem^quam Veterum temporibusj idque fc- 
cundumipfifsimam rationem mutata^ Declinationis Ecliptica:. Nam Bo- 
reale caput n; iuxta tcnorem fupradiclum , inuenitur tempore Tymocha- 
ris habuifle Laritudmem part. 9. mm. 43. fere. Hipparchi part, 9. min. ^z. 
Ptolema^i part.9. tBin.45. feime 5 vnde colligitur eam fuifle circa illorum 
tempora part. 9. min. 43, proximc 5 qna? nunc eft part. 10. min. 2. Qjoarc 
19. fcrupulis aucla 5 prouc recefliis Eclipticiv in eo loco requirit. Pari mp- 
do Meridionale caput ir ex Hipparchi Dedinatione & ca^teris, de qqi- 
busdixi^datisjhabuifle Latitudinem muenitur, part. 6, min. 19^ e Ptole* 
m'X\ vero part. 6^ m. zz^. fercj quarum medium eft part. 6. m. 21. Latitudo 
StelLi^ illorum auo competens 5 quct nunc exadta ratione deprehendicur eflJej 
part.^". M.s8 vt ob ideciam tantundem fere mutaritLatuudinemjquantuni 
obliqua: 10 Signiferi alcerata reqairit. Sic etiam Capella inuenitur Hippar- 
cho 6c Pcolem.ro Latirudinem e Declinationibus afsignatis obtinu.fle part, 
i2|)licecPtolemaici num*?ri hancconttituant part. 22. M.50. Vnde ha?cali* 
cjuatenus limirando probabilius fecerimus, fi Latitudinem tunc ponamus^ 
parr.22|. qua:nuncdeprehenditur eflc grad» 22. m.^cI. etiam ratione muta-r 
tseEcIipcica; dcbito fei emodovariata. Eiufdem etiam rei documentumad-. 
fert vterquehumerusOrionis. Habuit enim dexter Latitudinem e Declina- 
tionibus rymocharis& Hipparchi part. i6l. quam proximcj (Ptolemaic^ 
Dechnationi hoc inloco aliquis crror fubeft) qu^ nunc 16^^. ob:inere de-* 
prehenditurjCtiamdebitofere modominor reddita. Sinifter humerus eiuC 
(dem Orionis ex Hipparchi & Ptolemcei DecHnationibus, Latitudinem illo 
jLWo obiinuit grad. 17. min. ^.penc^quam nunc habecpart,i5, min. 55. etiam 
ratione accedentisEclipticse quafi proportionaliter imminutam. Haud ali-» 
terCor P,quam Scellam PtolemcBus paulo dihgentiias obferuauitjipli La^ 
titudinem obcinuic, part. u. m. 10. Boream 5 Iicet hoc prorcifius cum Hip- 
parchi Derhnatione quam ipfius propria confentiat , hanc nos accuratis 
animaduerfion;bus inuenimus 26. Minutis Ecliptica Borealiorcm , ita vt 
fcrupula 16. d Veterum inuentis nunc abundent, quod ob receflum Ec- 
lipiicx eftedum inientioni noftrx fatis conueniens apparet. Sed ab al- 
tera parre Siiclla Aldeboram aliquod ingcrit impedunentum 5 hquidem 
cius La:irudmem Prolemaici numeri proJanr parc. 5 -^. Mendionalem > 
quod eciam non adeo ab ipfius DeJinatione ahenum ell. Cuius tamen 

l z Lacitu^ 6S TTCHONTS BB.Ani 1 1 It. t. 

Latitudincm non minorem inuenire potui quam part. 5. m. 3o|. tcrtla part» 

vnius gradus Ptoleniaicamaiorem, cum tamen potius minorem ex aflumta 
Hypodiefimutationis Eclipticsc efle conuenicbat. Vnde inliuiusScellx- Ob- 
feruationc quo ad latum , ipfi etiam declinationi Ptolemaica' errorem non 
exiguum fuliefle autumo , id quod Declinationes eiufdem Timocharis & 
Hipparchi conuincunt , licet nec ha; fuis numeris abfolutcconftcnt. Nam 
Dedinario Timocharis dat S:ella;Latitudinem part. 5. m. -^6. iufto maiorem, 
Hipparchi part. m. :?3. nonmhil debico minorem, licet vrraque Ptolemai- 
cam ( prout res requirit) excedat. Kec video, quomodo pofsibile fuerit,vt 
Declmatio hums Stells, qua; tunc verfabaiur circa prunam decuriam Dode- 
catemorij •tf,a Timochare ad Ptolema;um murata At part.ii. cum tamen 
circa ipfiun jEquinoaium Spica intered eandom non aiteraru plus gr. i. 
M-H- Ideoquenonleuem errorem circa Lacicudmem Aldcbons ProleTiicto 
(modo numeri ad nos dsducti rede fe habcanr ) irrephfl"c iud.xo. Er i\ medi- 
um inter Timocharis & Hipparchi Laritudmem,qua; Vi ieiicet ex eorum De- 
clinacionibusprouenit, tanquamprobabiliusremaliasperplexamhmicando, 
acceperimus, prodit latitudo oculi ^ tunc part. 5|. quod a rci, quam intendi- 
mus,mquifitionenonmu!cumdeuiat. Efle autem Ptolemaicam, quam huic 
StelkattribuitLaticudinem,prorfuserroneam,indepatec,qu6dBoreaIiocu- 
lo •« Latitndinem in fuo Catalogo afsignet part.3. m. o. quam nos inueni- 
mus part. 2|. fere, ideoquePtolemaica afsignatione eriam paid6,plus quam 
Obhquitas Ediptics mutata requirit,minorem,cum tamcn Aldeboram con- 
trarium oftendebat. Et diftantia qnx eft inter has vtrafque Stellas in oculis 
^ , quam reiterata Obferuatione deprehendi efle part,^. m. loi. conuincit 
Ptolemaicam afsignationem in alterutra vd vtraque euidenter deileaerc. 
Sienim ex complemento Latitudinisvtriufque Stdla:,quam ille ipfis attribu- 
K & differentia Longitiidinum vtpoce e nocis duobus lateribus cum angulo 
comprehenfo, diftanciaminquiramus,proueniecillapart.2. m. 19. a vera 51. 
Minucis deficiens.Quare fiBorealioris oculi latitudo e numeris Proiemaicis 
ventati proximior ent, oportet Aldeboram maiorcmnecefl^ari6habuifl^e La- 
titudinem quam illc afsignat. Ncc enim tunc propiorem fuifl"e Boreali ocu- 
lo quam nunc, pofsibile. Ex his itaque patet , Latitudinem, quam Ptole- 
m^us Aldebors afsignat, miniis ratam efle, ideoque in hoc, quod noftrce in- 
tentioni refragan videatur, fidem non mcren, Venio nunc ad Stellas ad 
Hybernum Ediptica^ Semicirculumfpeaantes,& inprimis luxta Tropicum 
Brumalem, vbi (vt rci propofitcEdemonftratioeuidentior cuadar) occurrit. 
JLuc;daVulcuns volantis,cuius Lacicudinem,licecPco!cm£EiCatalogus exhi- 
beac parc. 29. m. 10. vt ob id prima fronce noftra: fententia;pnus idemrefra- 
gari videatur, tamen cum e Dechnatiomb^' Veterum Lacicudinem cius eruo, 
tancum abdt, vt hsc Stella jd quod incendiraus intciairbec, vt nuUa exadius 

& cer- 

Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 pi4plii inoQili! M.i:i,CO!l!i;!l.. 

Itkk -ca .joccm 
I &ccr- IPISrOLAXVM ASTB.ONOMICAR VM. ^9 

& ccrtiis Idipfum ftabilire comperiatur.Fuit cnim ha^c circa tempora Prifco- 
rS,de quibus loquor,proxima quo ad Longitudme TropKTo Hyberno, ideoq; 
velexfola DccUnat.one ipfius Latitudo faalcpatu.t. Nam anno Obierua- 
tionum Timocharis, quando vix Sexta parte vnius gradus .pfo Coluro bol- 
ftitiah antenor erat, Declinatioeius inuemebatur part. 5. m. 48, iJeoque La- 
titudo (ilfamta .U.us Aui Dechnatione maxima) part. 29. 392.euaa.t, cm 
etiamaft.pulaturHypparch.caan.iotatio,prodens eandem prorfus Dcc 1- 
natio.ie,n,e6qu6dhcecinfcnf.bd.tcrci.xaSolft.tiumvar.abatur.IndeLat.tu. 

doStelbetiatipermanebat part. .9. M.39. EtlicetPtolema.ca decl.nano, 
quserat duobus fcrupulis maior, videatur Lat.tud.nem hanc fefqu.a tero 
fc.-upido a.-£Uorem rcddere,c^ qu5d is forte non in ,pfts fc.-upul.s exact.ls.- 
mam adh.buent piuxifionem, tamenhoc n.hil importat,fed uft.aentcr viia 
cum ca.-.eris atteftatur Latitudinem ktcid.v in Aqu.la fu.lfe .lla mundi a^rate 
p.-.rt. tu. M.59. quamprox.mc. Cumque ea nunc .nuematm- part. 19. m. 21. 
mamfeftum eftlam Lat.tudinem .nte.-ea co.jeuffc krupulis 18. quantum 
ctiam acccftas Echpacx v.c.nior eo .u loco effiag.tat , vt vel ex hac fola Stcl. 
la iuxta Tropicum Hy bernum , pr^fert.m f. cap.ta Gem.norum prope 1 . o- 
picum *ft.u!.m .n J :e.-a mcJ.etate vna viceucrfa adh.beantur,fat.s compro- 
bar.queat,fi.<as S.ellas Lat.tud.nes ratione mutatx obhqu^ans S.gmferi 
proport.onab,htcr va.-ia.e. S.qu.dem tam vnani.n.ter .n hac Stella prx.tan- 
ufs.morum .llorum trium Arrificu.n obleruat^ Dcchnat.ones conlent.unt, 
n„. etiam ferc inuariatx erant, quomam Steila Trop.o,quo ad lonsuu^ne 

3. cina infenfib.hter,vt d.x, Dechnationcn mutamt. Vndc «lam fi qu.d d^^ 
bii ,n cms Lonsitud.nc latcrc potcrit, nullum errorem .n .,s qux .ntcnd.mus 
eo ,n loco infinuabit. Sed & An tares .n cadem Echpt.ca. mcd.etate .dc.n vl- 
tcr u confirmat, qux tam e Ty.nocharis quam Hypparch. Dcchnat.on.bus 
muenitur part. 4 m. 14. (Ptolemaic^ Decl.nat.on. eu.dcntem cr.-orem hac 
nSteIiafuLflelcccfl-i.Lcft,e6qu6dhx>cLaucud,nemc,uspra-beatp.^^^ 

4. M.,7. quamtamen.pfe inCatalogo Afr.xarum pomt part 4. m.o. af pfo 
Jbnm J difl-ent.ens) lum nunc cadcm fit part. 4. m. 24. Man.feftum .t q; 
?ftLat.tud,nemmhac ctiam Stclla nonmultum d.uerfi.node ab e^^^^^^ 
ceflus Echpr.ciE, co in loco poftulat, adaudam efle. Au tral.s cna.n lan. 
Scm Hypp rch. Dccl.nat.oni fides potius adh.benda cr.t, q-- h.c pi-o. 
ba\.Uorvidctur,Latitudinem.llo^uoobtinmtfered.m.d.,g.-adusBo.cam, 

ITZc 2.. fa ipuiorum efle deprche..d.tur,ar<a.or ob acccflum Echpt.cx 
?cddrLicct nonfolumT.mochansDeclinat.o,led.pfius ct.amPtolc.nx., 

n hac Stcl a .ntolerab.l.ter deu.et. Nam .Ua Latuud,nem v.x pr.bct 17. M.- 
nuto -um k-ec vero faltcm 2. Ciimtamen.pfe CatalosusPtolcma.cus eam 
«i raTlo fcrupulorum, quodl.cct.i.mium fit 

trnuti ft.pulatur vcroumenprox.mius Boreal.. quc^uc 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 r 

■ 7^ TTCHONIS BRAHE L I B. I. 

lancis Latitudinf m^tamTimocharis quamHipparchi D^clinatlo pra?bet par* 
S. 48* proximc, qunj exnoftra Obferuanonenunc e(t part. g. m.^^S. fere, 
vtob idrationeacccffusEclipticaMnhac etiam Stella Latitudo coarclatare- 
penatur. Nam quod Ptolemaica Declinatio eam exhibeat faltem grad.8. m. 
25. cui ipfius Abacus fere confentit^indicans eandem grad. 8. m.^o. ( vndc 
id quod proponimus labafaaari videtur) nihil moramur. Nam Dedinatio- 
nem & Latirudinem Ptolemaicam minuscertam effe inde facile patet^quod 
ab Hipparcho ad (e mutatam Declinationem admittat i. grad. 24. m. cuin 
tamen Spica lU interea eandem non nifi i. grad. 6. m. vanarit. Quare po- 
tius Declinationibus Tymocharis & Hipparchi in illa Stella ftandum cen- 
feo. Siquidem fecum confenriunt & idem interuallum m'nanonisprjebent, 
quod iplis Spica m efficere colligirur. Ex his itaque Stellis , tam circaBo- 
realem quam Auftralem EclipLic;^ Semicirculum verfantibus , fatis fuperqj 
demonftratum effe arbitror, pro Obliquitatis Ecliptic:^ variarione altcrari 
vna proporcionabiliter aftuarum Stellarum Latitudines. Nec vllus reftarc 
videretur hacde redubitationilocus> modo fplendidifsima illa in ore Canis 
maiorisnon contrariumquiddam innueret. CuiusLatirudo e De linanonc 
l ymocharis, qu-^ erat i6l. inuenitur grad. 39. m. 18. ex Hipparchiqu.T erac 
KS.part. prouenii cadem part.59. m.io. qualem etiam Prolemceus in luo Aba- 
CD ponit. Nam & ipfius Declinario quarta parre gradus Hipparchiana mi- 
norjLatitudinemStell^epra^bet part.39. m. 7^. quodad fextamparccm gra- 
dus vlcra integros proxime accedit. Siquidem is duorum vel trium fcrupu- 
lorum nuliam hacin parte rationem habuic, vt ob id tam iuxta Hipparhum 
quam Pcoiemx^um huius Stellx Latitudo tunc fuilfe deprehcndatur part. 39^. 
AuftrinajCjuam tamennos hoc auo adinuenimus part. 59. m.^i-. qux Vece- 
rum placitis tertia parte vnius gradus maior exiiht, cum potms nunc tan- 
tundem minor , cceteris paribus efte deberet. Cuius fane nodi refolucio non 
faciljobuiaeft. Siquidem in Obferuationibus Veterum errorem aliquem la- 
tere con/cnlus omnium vniformis difficulter admictit; nec in tam Ilhiftri 
qua? o:nnium Affixarum maxima & fulgentifsima eft, eos adeofen- 
fibihter hallucinatos effe, credibile videtur. Cumque noftra; etiam Obferua- 
tiones in hac ipfa Scella omni dubio careant^ non latis mirari poffum, quo- 
modo ha^c Laticudinem nuncmaiorem quam olim exhibeat. Neq,- enim con- 
ccdi poteft eam non ijfdem leg.bus, quibus reliquce Atfixce^obnoxiam efle, 
quin pariter cum ill.s Latitudinem ad nutum Obhquitacis Ecliptic:t vanet. 
Qnaproprer rem hanc vane ventilando , nihil aliud aftruere poffum 5 quam 
Obferuationes Veterufnin Declinacione huius Stellarj ecfi lacis forfan benc 
carhrus habicas , minus camiTn recte vicio cranlcnptorum ad nos tranfmiftas 
cffe. 1 Oieracliquidem in de/cnbendo limilis in iingulis error commicii.NaiTi 
quod amiotacioLatitudmis eius mAbacoPtuieauicoDeclmaaonib^ fubfri- 

bat^pa- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM ASTRONOMICARYM. 7I 

bar, pariim ad rem facir. SiqLiidem allas Latiriidmes illic afsignarar^non folum 
a Declinationibiis fed ipfoetiam Cxlo difsidere, fi pcr diftanciam Stelhiriim 
in rrutinam vocentar/cEpenumerodeprehendnntiir.Nec]; cnim obhanc vni- 
cam Stcllamjqnamuis caneris fulgentiorem^ijs c\ux in tot ahjs recie fe haberc 
pluribus documentis euicimus. aflertioni huic de mucatione Latitudinis Scel- 
larumad EchpcicGE variacam Obhquacionem, pr:eiudiciumahquod in:entari 
potefl::,prjefertim cum alceraCanis minoris lucidior^noftra* pofitjoni fuftrage- 
tur, quce tempor!busProlema:i fuit proxima Cohiro SoHHtiorum, habuitquc 
tunc ex ipfius numeris Latirudinem parr. i6. m. lo. quam nunc obtinct parc.i^. 
M. p. ob acceflum Eclipticipminorc^hcet nonin tancum^quantumeaa Tro- 
pico didantia requirir^eo quod Ptolemceus quina fcrupula qu:^ defideranuir, 
nonreputarit. QuodautemSpica ni Vccenb^^duosgradus inLatitudineob- 
tinere condiLuebatur^qualcm etiam hoc auo retinere inuenitur^vel fi fumma 
prxcifionemadhibeamus,diniidiofaltem fcrupulo minorem,cum porius ^.vel 
4. minu: is maiorem nunc eile^ ex murata Obliquirate Echpcica: euenirer, po- 
fiLionem iianc noitram mhilominus labefadare nequir. Siquidem Anriqui illi 
3. vci^. S:nipuiorum ra.ionem pene nullam habuerunt, Nam falremm fe- 
nis vniusgrcKlusparcibus uim Longirudines quam Laritudines Stellarum, vC 
in Abaco Piolcmaico videre eft, annotdrunc. Accedit & hocquod ex vifibili 
Lunx cum hac Stella copulatione, eius Laritudine vna cum Longitudme ali- 
quories rimatifmt , cum camen Parallaxes Lunares adeo certo nequaquam 
iihs condarent^quinpaucuhs Scrupulis hoc modo haliucinacioinfinuari poC- 
fitjpra^feriimcum Hypothefi Pcolemaira in Luna vfifmt^nulla enim ahaVe- 
teribus co^nita eratjquam noftrx etiam Obferuationes atteftantur^ncnnun- 
quam muho maiorem Lunx ad Terras appropinquarionem exhiberc, qr^m 
rei veritas exigit^vt obidParallaxes hinc dedudas minus racas cflejconien- 
taneuin euadat. Sed hafc forfan copiofius quam Epiftola: leges pariuntur-.nunc 
tractojquare his iadlis fundamentis tibi dodifsime Rothmanne omnia pe- 
nuius expendenda pluraqi his fuperaddenda rehnquo. Nunc ad cxttra pro- 
gredior. QuodinLatitudmibusStellarum mter lUuftrifs.Principis & mea« 
Obferuationes paucorum fcrupulorum diicrimen incidat, fit potilsimum ob 
id^quod Dechnaciones Srellarum ante eam , quam vlcimis cuis htcris mihi 
fionihcaftij perpcndiculi correiiionemjduobus Scrupulis minus raca^ fuerintj 
Obhquitate etiam Zodiaci maxima diueriimode ahquanculiun aflumta, non- 
nihilvna in his variante. Pluria^ium vero kvtacus fum, cum mi:elhgef ein ex 
pofterionbus cuis liceris^vos errorcm huncpcrpendicuh deprehenaJfc; nain 
alias veftra- Declinationes, vbiqj a mcis duobus pcnc fcrupulis difsidcbant, eo 
quod Alcitudo Aquatoris vnofcrupulominorvero:, & Sieharum vno maior 
cuadebat. Nec dubicO) quin li poft iianc Qiiadrands veftri exactc in IibelLm 
reftuutioncm, adamulsim Soiares ALuudmcs ^ adhibua eiiam Parallaxi, 

cuai TYCHONIS Bf.AHE L I !• 

cum mca reftitutionc incurfaSolis examinaueritisj mc fcopum ipfum omni 
pofsihili fubtilitate attigilfe, comprobetis, idque potifsimum in Borealiori- 
busSignis. Namin MeridionalibuSjprarfertimJX^&TTl (in 7> obperexi- 
guamDecIinationismutationem noftilvxc irrita effe) ob Refraftionem fen- 
fibilem, aliquid muenietis difcriminis, quodtamen perhanc ipfam priusali- 
unde cognitamprajcaueri poteft.In deliquioLunari Anni 1584. quodexpe- 
tis diligenter^ non minusquAm circaprcecedentiumaliquot annorum obfcu- 
rationcsLunares, ame accurate obferuatas deprehendijquod primLim initi- 
umfueritH.ii.M.u.a Meridie diei y.NouembrisjMedium h^i^. m.8- Fi- 
nis vltimus H.15. m. o. (nec enim hxc tempora femper funt a-quaha , vt ha- 
ftenus creditum eft) quemadmodum ex remotione certarumStellarum il^ 
quatoriaa Meridiano infalhbili rationeinquifiui. Quod autem VVitichius 
mediumhuius dehqui) Caflellis H.15. M.3. vtadme perfcripfiftijadinuenerit, 
caret exquilita pr^ecifione^ Vefter enim Meridianus ad minimum noftro eft 
quinta horse parte^vt fupra etiam dixi^occidentahor. Oportuit iraque deliqaij 
medmm iihc fmfle, proxime poft mediam noclem, h. o. m. 56. abundante in 
VVitichianaObferuatione dimidioquadranrehorar. Quam i:aque diiigens 
fuerit haxtemporis annotatio, yiderit cius autor, cuius in fidenbus caiiitus 
indagandis dihgentia dudum mihi perfpecia^ vel, vt veriusloquar, fufp^cta 
cxiftit. Henricvs Brvc a V s, eximius apudRoftochienfes Ma.hema- 
ticusj amicus nofter fingularis, eandem Eclipfin illic obferuauit) eiufdemquc 
mediuminuenitH. I. M.4. p^m.n. tcmporepaulo anteriori noftro, cum po- 
tius idcm fere efle debcret. Siquidem infenfibihs fir Meridianoruni difteren- 
tia . Veriim is per Quadrantem Orichalcicum quidem/ed minufculum 5 ohm 
fibi a me conceflum, ex Altitudmibus Stellarumj faltem in gradibus acceptis, 
tcmpora latiori modo fcrutabatur , id quod in Stellis, pra-lertim ad Meridia- 
num tendentibus, errori euidenti eft obnoxium. Nihilominus hinc magis ad- 
huc hquetj V Vitichij Obferuationem minus exadam fuifle^ ideoque ad Me- 
ridianorum noftrorumintercapedinemredius cognofcendamjuon fufticerc. 
Et quoniamper Lunse Obferuationem iuxia 90. gradum idem djhgcnti ad- 
hibita curaprceftari qucat^egoquam plurimas ciulcemodiLunares, cumPa- 
rallaxiLongitudmiscareretj confiderationes, aliquot pracedentibus annis 
cselitus hdeliteracceptasjin promptuhabeo. Si itaqne fciremjquibus diebus 
Luna eodem modo a tc deprehcnfa fuerit, vtique & meas communicarcm, vt 
collacio mucua infticueretur. Imo & ternas ciufcemodi Lun -e Obferuationes, 
inafs^gnationelocorumomniumPlanetarum^intra vnam Ca-litotiu^ Reuo- 
lutionem , ter hic ab initio huius anni j hoc iplo Menfe lanuario, meis Inftru- 
mencis ad amufsim indagatorum. iHuftriisimo Principi tuo'tranimifla rc- 
peries^fiLunalocuscircaaliquodhorumtemporum^a te prope Nonagefi- 
mum LciipticLe gradum ab Horizunce perueftigatus eft^ & temporis mo- 

menca IPISTOI. ARVAl ASTRONOMICARVM 7J mcnta exafteccnftant^habesqrodJefideras.PerParallaxesLiinarcsinaho 
fitu, quam prope 90. gradum 5 idem attentare^ ea qua: hic requiritur fcrupu- 
lofitasj ob Parallaxes m Tabularum numeris non omni dubio carentes ^ ne- 
quaquam certo admittit. In temporibus vcro his fubtilifsime numerandis 
non nimium fidas Horologio, nifi exactifsimc Reuolutionem obferuet, & in- 
termedijs hons vbiquc xquahtcr moueatur 5 fingulaque Minuta vna etiam 
cum Sccundis difcriminatim exhibeat. Qualia non dubito Illuftrifsimuni 
Prmcipem in promptu habere , cum Automatopceum tam artificiofum 
& prxftantcmhabeat. Ex Altitudinibus ctiam Stellarumhctc fubcilis prag- 
matia non fatis commodc (uccedit, prsefertim fi Meridianoproximiores ele- 
uentur. Nequc iuxta Horizontem^ob Refra6lionis incommodum^vitio ca- 
rent. Confukius itaquefucrit^cx ipfis Azimuthis Scellarumha^c temporurn 
momenta runari, modo Meridiei hnca non ex Sole, fed e Stclhs, potifsimLiin 
vcro ipfa Polari StcUa , ciim cft vtnnquc vcrfus ortum & occalun, a P0I05 in 
maxmu remotione Azimuthali (qua^ ratio ne minimo errori eft obnoxia, & 
com nodc ficnpo:eft)dihgenterpriuscxplorata fuerit. Ego momentatem- 
porumexacta per Armillas Aquarorias 5 diftantias Solis & Stellarum a Me- 
ridiano m ipfo jtquarorc, qui temporum menfura eft, m quociinque fitu.exi- 
ftc nt , numerances, cirra omnem erroris fufpicionem facihme aftequi folco, 
Si Echpfium Lunanum , hoc & futuro Annomftantium^ verifsima tempora 
vinnque, fautnte Numine, obferuare nobis contigent, de Mendianorum 
incercapedinibus, Lumrque motibus , ccrtiorcs reddemur. Animaducrten- 
dum vero , quod in torali deliquiocum mora^ mcliias difcernatur tempus m- 
grefsLis torius corporis Lunx m vmbram ierrenam5& primi emfdem egref- 
ius^ouani ca'tera duopnmi initij vltimique finis momenta. Quare ilhs poti- 
us accurate attendendum. Expedit etiam plures & difiundos ab muicem 
adhibere Obferuatores> qui acumine vifus poUeant. Lunaris motus Cal- 
culum nunc non mirto, eo quod eum pluribus Eclipfibus, & Luna: locis nixta 
Qiiadraturas, propc mediam diftantiam Epicych& ahbi etiam.fcepms diu- 
tiusq;, pnufquam mca inucnta hac in partc ahjs communickim, exanunarc 
conftiiui. V oloenim, vc qux a me in Aftronomicis proficilcuntur, vel nulla 
fint^vel longe exadtiisima , vt ad maiorem prxcifionem fenfushumani non 
pen:mi^an[. ^Pra:ftat enim hcec inrada relinqucre, quam ofcitanrer & rudio- 
n Min^crua traaare. Veneris & Mercurij motus latis fcrupulofc, per mul- 
tiphces (Jbferuationes exploratos habeo. In rnbus altionbus Planetis , plu- 
res Acronychias animadueiiiones, pr^fercim in diftanaonbus ab inuicem 
Bcccn:ncilocisrequiro,quasvbi fauenre Deo aflecutus fuero, fpero mc 
codem Nuiiiinc nolu os conacus dingenLC , Aftronoiuiam vniuerlam omni- 
bus luis numcTib abloluram^Poftcn.aii mulco pcrfccciu., quam ab aiueccflo- 

nbusnoltn. ractitatum cltjcoiiiccracurum, C^io ncnuinc Dcus vircs ammi 

& cor- 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 inue 74 TTCHONISHRAMXLTl^. !• 

& corporislarginclignetur,vt prceftantifsima & antiquirsima omnium, pU* 
neque diuina hxc fcientia, a mendis& erroribus aliquando repurgata in ve- 
ritatem Apparentiarum ipfi Ca*lo congruam rcftituatur. Nicolavs Co- 
1 E KNi cvs ingens & incomparabilis in hoc opere Athleta , fi exqui/itis& 
nulli errori ille obnoxijs Inftrumentis non deftitutus fuiflet 5 lon^e certiora 
nobisreliquiflet ; Nam fcientia & ingeDiojfiquis aliusjeminebat", qui^que c 
Geometna Arithmeticacjue ad fianc Artem confticuendam requircbanrurj 
erfectifsime callebat, Nec Ptolemceo hac in parte inferior erat, imo in qui- 
ufdam 5 pra^fertim Hypothefium concinnitate, & compendiofa Harmoni* 
mienda,eum longe exuperabat. Neq; obftat abfurditas prmu fronteap- 
parens inTerrje Reuolutione^cum^fi mot^circulans circa alicna centra re^ 
gularis aftruatur 5 vc Ptolemaica- in omnibus Planet:s, excepro Sole, ferunt 
Hypothefcsjlongcabfurdius&intolcrabilms contraipfaArtisprincipia^pec- 
cetuf, quam TerrcE motum aliquem atinbucndo; qui quoniam naturalis ent, 
infenfibilis euadit. Nec tot inconuenieniia hinc proueniunt 5 quot plenquc 
arbitrantur; qu;jec]; inPoematc Sphserico clarifsimi illius Poctie B v c h a n a- 
N I S c o T I, mei, cum in viuis eflTct, amici eximij.nupcr pubhcata funt, locuni 
Kicnonhabent. Is cnim nonanimaduercit, pofito motu terreno mare& cir- 
cumfluum proximumq; Aerem vnapari concitationeconuoluijideoq; nullam 
violentiam caufarijnecabfurdiiatem^quantam inomnibus ijs^quar in contra- 
rium adducit, prouenire. Scd non cft huius loci, copiofius de his d.-flTc-rere, Ea 
vero aliquandojDco volentejatiusin Operc noftro Aftronomicoexcuuem^j 
& forte aliam Hypothcfium rationem , qux nec Mathematice ncc Pliy fice 
abfurda vidcbitur5& contra ipfa Artis principia non peccetj introduccmus. 
Pctis vt Eleuationis Poli, qua? Fruenburgi cft, cxafiam hotitiam tecum com- 
municcm^ob Copcrnianas illic habitas Obferuationes, penitius explorandas, 
Scias itaq; mCj ante trienniu^eonomine quendam meorum Aftronomia,' opc- 
ram nauantiumftudioforum, El I AM Olai nominCjFruenburgnm naui- 
gio mififlTe^adiundo exquifito & minutifsimarum diuifionum capaci Inftru- 
inentoj qui iflic commodum apud Canonicos VVarmicnfcs, a quibus etjam 
bcncvole excipiebaturjnaclusObferuandilocum, plus mtegro Mcnfe cora- 
jmoratusjquam plurimas exquifitas, & fibi inuicem confencienresnadus efi 
Obferuationes. Ideoq; tam ex Aititudinibus Solis Mcridianisin Declinatio- 
nc cius Borealij quam FixarumElcuationibus maximis iUic deprchenfis, & 
cum ijsj quas idem Inftrumentum hic prorbuit collatis, Elcuationem Fi ucn- 
burgi admuenimus part. 54. m. 22;^, excedcntem Copernianam annotatio* 
nem fere ^Minutis.Id quod etiam fempcr fufpicabar^cx quo vidercm Eccen- 
tricratem Solarcm5& Apog.Tum^totumq; adcoSoliscurlum, tam brcui an^ 
norum inceruallo ab illius placitis adco cnormiter difcrepnre. Eum enim ex 
Al.itudine SoliS maxim^ & mmmid m vaoc^; Soiftitio; l^oli Alwjrudinem> & Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 &at.li ■iff iUffl 'ffffflEcccn- 
brfun»' linTOLAHVM ASTRONOMICARVM. 75 

Declinationem maximam indagaffe, idq; minus congru^, quid 

indecliu.ruu impl.cat.onemnoneu.tarit, & fortc et.an.Parallaxcos nullarn 

habuerit rat.onem, probab.litcr e fcr.ptis cius coll.gebam , & ob .d tcrna c.i- 

citer Pol, altitudim dee/Te fcrupula, etiam ancequam pcr.cumm hen cm au<, 

confentaneum duxi.Interea ver6,dum rtud.ofus meusFruenburg.OWerua- 

tion.busvacat,abIlluftrifs.moPr..K.pc Giokg .o ^ ^ ^ ^ ^ w^' 
CH.OKE ANSBACHXAKO,m.froadeumM.M^H.oProfefforcM^^^^ 

thematumRegiomontiPrufsix, illuc vocatur,vt Pol^,^ ■]^,Alt.tudme.n .bi- 
dem par. d.ligentia cxaminet ; quod ctiam per aliquot Hebdomadas .nhor a 
princ.pis, locuopportuno concefl-o,effedt. Atq; ex Alt.tud.mbus ^o.l'^^ ^^^' 
!-umu;illic muItot.cs acqu.f.tis, deprchcnditur Reg.omont. Prufs.x E eua 
tio Pol. part. 54. M. 45. prox.mc. Qupd t.bi vna ind.candum dux., f.qu.dem 
R E 1 N H o L D V s, P K vt E N 1 c A s Tabuias ad cum locum ord.nau.t , eiufquc 
Lat.tud.ncm 2^3.54- m.i?- fcrupul.s z6. mi\o mino.-em (App.an. ^"-«"f 
Catalogum perperam imitatus ) conft.cuit. Rcuerfus ad mc ftud.oa.s h.c 
meus , inftrumencum quoddam ab ipfoCopermco ^«[^^«'^^"'^^^'"'{.T^" 
habKumiD. loHANNE HANNov.oCanon.coVVarm.enf.m.h.dono 

nuflum, fecum attuht. EftqiParallaticum .IIud,cu.us hbro^. "P-^^- "": 
ftrud.onem explicat, quod commumter Regulas Ptolcma.cas vocar^ , eo 
Guod Ptolem^; olim et.am plurimum in vfu erat. Eft ^utcm prorfus .gne- 
um & abiegnum , b.n^ue Regul^ pares 4. vlnas in Long.tud.ne cont n.nt, 
d,u.r.one.B^; cxh.bet part.cularum 1 4 1 4- n^odo vu gar. '"it'^"""^''";;.,'^^^- 
hbet minor d.tferem.a qmnar.um numcrum prxlupponat Hmc tacUe eit 
coII,gere,quaI.bus mach.n.scxim.us .lle Copern.cusmftruaus,cxIeftes mt>. 
tus ad nos deriua.-e tentarit ; vt ob .d crrores , qm '"•^P^'='-""^V?rvtbatur 
ipfius .nduftnx , fed mcd.;s Organorum , qu,bus m,nus «S;"^ '^JXl 
imputandivemant.Egoctiamb,nacmfccmod,RcgularumInftrtu^^^^^^^^^^ 

duLinpromptuhabeo%t.l,terperOnchaIcumcaborata^^&.n^^^^ 
resport.u.Kulasfubt,l.fsimed.mfa,quoruvnumadmftarPtole...a^^^^^^^^^ 
cveL .nmt.tur , & .n ea commodc circumvolu.tur, atto l endo 6c dep .men- 
do 1 ng"orem Regulam , in qua d.u.f.ones ex.ftunt. In akero eadem ong.or 
Rcgula ad .qu.hbrium Ho.lontis falcrm conuoIu.tu.-,& vna ,n Cu cu'^^^^^^^^^ 
d.ametcreftlo.pedum,Az.muthaoftend.t,cxter.sduobusxquahb late.,bus 

aUuIum Ak,tudm,s fua tleuat.one deprefs.oneq; eff.c^nt.bus. Sun q; am- 
bomaio.ahocCope.mano,&d,hgem.ls.meeIaborata. N.lj. oum.u Sohs 
& Stellarum AU.tLd.n.buspr^c.ic .ndagand.snon tana.m H.shde. adh.beo, 
quantumQuaJranc.bus&Sextant,b ,s,pra.feramma.u^ Nec pols.bde 
S ."o" llbularum f.br.cam ad exad.fs.ma.n p. xc.l.onem , q... perpe.uo 
d onfte.r?d,gcre. Nun .amen facdi anu.mm mduco, Cop-.cum - j^^^^^ 
miidmeSp.ca:ri",qua.nl:b.3.cap,i.propon.t,.i.ul.umabe..Uk,hueFa^^^^^ II 
I / Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 7^ TYCHONIS BR.AHE L I B. I. 

Parallaticum Inftrumentum, fiue alia quacunqae rationc cam naftus eft, 
emsc|ue Declmationem hinc proueniente VVernerianaObfei-uatione multo 
certiorem eflc, verifimilimum eft. Alias enim nimiumconcitatus foret ofta- 
uce Spha^ra; motus, & Albategnianam celeriratem plus a-quo anteuerterec. 
Quo etiam argumento veftras Stellarum Longitudines, paulo vlreriores effc, 
quam huius Sphxrs promotio admittit,comprobatur. Sed videome,dumlu, 
benti» tecum de ijs,qucE ad rem Aftronomicam faciunt, colloquor,modum in 
fcnbenda Epiftola excedere. Idque eo porius admitto, tum quod hanc pro- 
lixitatem tibi non ta;diofam futuram , mihi perfuadeam, tum etiam vt tar- 
ditatemhaaenus m refcribendo admiflim, copiollori relponfo recompcnfa- 
tam habeas.^ Ciim itaque tuis defiderijs , & ijs quce pcr lireras mihi fignifi- 
cafti, abunde, vt cxiftimo, fitisfaftum fir, reftar,vr nunc vela conrraham , tc- 
que Deo Opt. Max. commend.uum habeam. Va!e, & mecum vlterius dc 
negotioAftronomico,faItemperLiteras,fiquidemcoram (quodconueni- 
cntms cflet ) non licet, conferre nullatcnus fuperfede : Qiin lidera mccum, 
lcahs minimc fallacibus, afccndere omni teinporis fei em opportunitare in- 
cepram operam continuando elabora. Iterum vale. Datj; Vranjburc^i 20 
die lanuarij , Anno § 7» ^ 

Tycho Brahe. 
ERVDITIONE EXCELLEKTI ET INGENIOSA 

P K AE S T A N T I S S I M O V I O D. C H R, 1 S T O P H O R, O 
Rothmanno^Illvstrissimi Pkincipi 

VVILHELMI LaNDTGRAVIT HassIAj&C 

Mathematico eximio, Amicofuo 
plurimum diiecio. 
S. D. 

E VERSVS AD NOS I S p E R Q^V E M IN5TANTI B VS V L- 

timo Francoforti vernalibus Nundinis liluftrifs. Principi tuo 
& cibidercbus Aftronomiciscopiofc perfcripfcram, veftr.Tque 
expeclationi, vtifpcro, pro jirili fatisfecerim, pr;]eter omnem 
meam opinionem niliil prorfus literarum retulit. Cuius caufam admiranti 
lciicitantique mihi^ Ilkiftrifsimum Principem LANDTCRAvivMeo tem- 
pore^quotranfaais Nundinis Caffellasrcdierat.miptijs quibufdam occupa- 
tum fuiffe, quo miniis tunc refponfioni vacare ipfius Celfitudmi commodum 
foret, & te etiam eadem de caufa varijs auocauonibus imphcitum fuifle re- 
fercbat 3 fubiungebatque ipfum Ilhiftrifsjmum Prmcipempt^r te fibifionifi. 
^afle^ quod brem milfo proprio Tabcllanoliceras;qua:meis refponderent, 

effein 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM A S T K O N O MI C A R V M. 77 UE. ilKCIIi Pnacipi iM 

(fSIIlIIlOilW 

f .(Ijrn ics ai effem recepturus. Huic Relationi haaenus lubens acquieui , & ind 
IllurtnfsimoPrincipe, tuineciam i te refponfionem cupidcexpcto,quain 
ciim vltra fperatum tempus diiferri videam , non potui non oblata per hunc 
BibhoDolam Henricvm, (eidem per quem priores mileram mferuien- 
lem) hac opportuna fcribendi occafione, ad te ahquid hterarum darc, & re- 
fcriptionem ha^lenus intermiflam in memoriam reuocare. Rogo itaq; per- 
amanter , vt vehs apud IUultrifsimum Principem tuum de rcfponfione mihi 
remittenda,meonomme obnixe & reuerenter foHicitare , vtque tu etiam 
ijs, quas ad te feorfim dedi hteris,ommmode refcribendo fatisfacere non 
diutius fuoerfedeas. Si per proprium Principis Tabellarium negotium hoc 
commodl-expedirinequeacidipfum per horum exhibitorem latis oppor- 
tune efficietur,mod6hteras ,qu.\mpnmiim is c Nundmis Francofordianis 
Cafrcllas reuerfus fucnt,in promptu pararas inuener:t, nam ne comitum 6c 
vehicuiidifpen Jmm faciat, moram ilHc ahquam neckre v.x illi commodum 
fucrit Retulit idem, qui meas vobis attulit, te impctrata a Pnncipe tuo ve- 
nia,me coram iniiifere decrcuifle,quod vt pnma quaque opportunitatc exe- 
qui non inrermiaas , tc ctiam atque etiam rogatum habeo, Lnc tuus accd- 
fus mii-ii pergrarus, & de muhis prurlentes oretenus plcnids & commodius, 
quam abfenres perhteras, iucunde, nec, vti fpero, inutiluer^conferemus, 
Vnaque Inftrumencoruin noihorum varia exquiataque ftructura, ooler- 
uandique per ha;c infallibihs apprimeq; concinna ratio oculan infpectione 
omnmm optime tibi patebit. Omnino<^; tibi perfuadeas, quod te eiusitme- 
ris2claboris non pieniteatvnquam. EfJipfinLunarem proxime mftancem, 
non dubit6,quin per feren.tatis opportunitate dihgentcr lis ca^htus amrnad- 
uerfurus. Eius ita^ue apparentias & temporum momenta , vel pot.us ipla 
Obferuationum Data mecum communicare non graueris , Ego etiam ean- 
dein h.c meis Organis adamufs.m perfcrutan ( volente Deo ) non mterm.t- 
tam, teq, de me.s inuentis poftmodum cert.orem reddam. \ ale & noftns 
defideriis, inpnmis vero ijs quce m l.tcris ad Il>uftnfs.mum Pnnc.pem tuum, 
& te vlum/datis co.umebantur , quxque earum exh.b.tor pnuat.m meo 
nomine fignificau.t, vt omm ex parte mature ante ingruenrem hyc 
inemfatisfiat,omnemmouelapidem,Iterumfelic.iervale, 

& abfque intermifsione Sacns Vranix l.ta. 
Dats Vraniburgi iz. Augufti, 
Anno 1587. Ttcmo Brak». K $ •r 7» TXCHONIS BB.AHE L I 1. 1. ^c^m tnifcrm ^ukn QScfonbmi 

Tychoni BKAHE,^crrn ju^nut)f?rup* 

ju S^cfm\/&ramiu (ra^ntdni>ogcn/<©ici?/ 
gicgcnljam rnD ^7iD&vi/cfc. 

^iS^i "^rcrn gncbtgcn ^ru^ {uuor/ 95cf?a tickr ftcfonbcr. q3?ir fiafcn cn?cr fcljrcibcn de Dato ^cn i8. lanuanj bcnckn &cn Obferuatio- 

^^it^us a\t),ian$ah ^ae jhr m$ nun Dicrclbivjcn auff vnfcr bCi^crcn 
€i^i^^(ogum?i!i{g augf|cbicf(/ ^cfTcn (f>un roir vm jcgcn cucf> a,ncthy 
luHn bcDancfcn. 0)?dgcn cucb abcr nicht t^crftaftcn / ba$ tvir DajuniaW mit 
an&mi gcfcbcfftcn bc(a&cn/t^n& an anDcrc drtcr t^crrc^fct i^cmfcn/ Darburcfj 
nnr cudj iu anttt^crfcn/ x^crhntDcrf n^orDcn. @o haWt wir ahcr mcUr anhcro 
^dan^t/^aUn mr cwcrc Obferuationcs nuf tcn vnfcrn Confenrt, w.b^nnt 

fonDvr{(cljcrt)Cnt)Uni)minv} bcfunDcn/Da^riCin diftantijs & Declmationibus, 

etiam in partibus Minuti mit cinant>a t)bcrctnf?nnmcn/ UHlcfxt^ ^uuor nic^ 
tnat^ifi crhdrf n^or&cn. ^a$ fic ahcrin Longitudinibus auff Jintff Minuten 
rr^ncmaaDcr difcrepirn^ mmpf vn$ mcfjf munDcr/ fmfcma§( \n\$ wol bcmifi/ 
ta$ mticr Hipparchus, Ptolema^us, nocb a((c an&crc feicbcuor vera Stella- 
rumloca au*^'5*Minuten jcma(^iJCtt>Uff/nocf> propter Armillarum paruita- 

tem 5abcn m(^n fdnncn. Scnn man m Dcn Armillis faum lo. Mmuten hat 

fdnncnmcrcfcn /UncDaaau^ Dcn Ob(eruationibusStellarum Fixarum aUi^Clti 
fc^cinUcfV <^cfcf>tri';gcn av.^ fbn|rcn propter Circulorum hinc indediftradio- 
nem m obferuando hat manc^cin fonncn/ bann Dic Circuli in |b(cf)cr Conne- 
xion im traftiren fici) balbt ^cbcn. 9Son mfcrn Obferuationibus fonucu tt)ir 

rocf) ^ur jcif nicfjf fcfjrcitfcn/ Dann fic l^nfcrMathematicusj etiam corre6lo 
Quadrantis perpcndiculo t>ic(fc(tig/ nicl^-f aKcin per Horologium, fonDa'n 

c.ucb im t)crfcfj:cncn lanuario ctiiicf^c mahl per Venerem 5 Dtc cr Qkichx^fal$ 
tvic }hr/ba) tagf / bcnckn Dcr ^onncn obferuirt, iuft kftntDcn. ^cJ^oc^ ha^ 
bcn mr Dnfcrn Mathematicum fticrumb crnfr(icfjkfpracf)f/Da f>af cr vnc- nicht 
fdnncn t>crra(ccn/ tt:^ic cr DanntiaWper Venerem bcfuntcn/ ba$ c\vcr Morus 
Solis^Dcnj^rrn^ in mxrcrEphemende.^tigcfchic{'f/circa odauum gradum 

r^, vmb ct;(jcfjc Mmuten ju (angfam/ Dcnn cr m finc lanuarij, auch Durcf) tnt^ 
fcrn Qiadranten lo:um Solis, mcl)f anDcrt^ (^cfunhcn / fhn aucbntcf^f anDcr^ 
ittt<tcnontntcn/ Daint tvic cr m ctrcr Ephemcnde ( \vcM}c cr auch auif Dicfc3 
^a&r lufto modo^af extendiret ) |ic{xt: ^7icfHt5 Dcf?o rocinigtr liat Docf) Ve- 
P'-'s fcincn vinL crn Locum S.eliarum 1 ixarum v^cfcn iroficu : SScnncincf / }hr 
rnb jiret tci\ K^^/ractionibus cttva;3 ^uuiif» Zucli vcrmcwt cr/ aUDutrvil 

ta^ 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TCuS::.... EPISTOLARVM A S T R O N O M I C A R V M. 7^ 

baetempus pcr AnniUas .quatorias ind.girr, «nb ^''^^^lj.^f^^^^^^^^^^ 
mCrculo verc.cal., vnD nicbtlecundum LonS'tuJ.nem E If '^^^^^^^^^^^ 

ind^f «ci--bcbcn f^nnc/ fo nian 6,^6 tempus per Azunuma So is 'n'^-iS're- Jf' 
S ?v ( b crp Venerem cn ca /qumoaium autumnale tc^ O^or^cna 

Im/ fon#n nnr ttcrf vcn vnfcrn Obienuation.bus, Dtc tvir rnd^^^ 
Zm^-im nc.r?/ ^«c cmcr.j5cn an,?cflcUct/ab^utrc«cn. f^^^^f^^;^ 
Sr„u.uclif>Ucrntiu«tObretuation.bus«^ 
S " Aftrono'..am .5crnkfor&crfcn/ Zle 

Jncbixfiich bcfobkn/ tlC Obferuationes aUcr JU calcul.ren , vnt» bcmbctX Dctl 
fcn c anmdDunv?tbun/aucb&.c caw^cn mcfjt iparg.ren. aUtt> j^i vnj, abcr 

fon r^^^^ 

Zr"ficanomi,usmencione.5UreIlitu.rentt>#.t. 3il|on>crbCf a(. Da U, 
l r.hyX^ vM,^ frnfci^fr tn vnfcrc Obferuationes fcn.lC.l inqu.riren , WUH fmatt 

cOITf3 ,\lo:ii 

infiiirt/l!' Z t mcvbcn iDatJ ba&cn tinr cucfj aiif^ civcr tci?roi)cit n uh xn.y.-.u. 

tr/inDfo«tJ.Uv^ 

Khematicus kautn^ortcu. ^O.iD fcr.tt)t cncfj tu. t gncDtsau 
UUfcm tt)ilU-.t (cDcr ^cit gani? tvol gctvoijcn. Datutu 
tit vufcr @wJ>t 93c(^unij ^aRcV 
am »• Scptembris , 
Anno 8 7« 8© T Y C H O N 1 S li K A H JL L 1 B. I. 

Eddcm LUcTA Latinc rcddtU. 
VVILHELMVS DEI GRATIA LANDTGRAVIVS 

HASSIAE.COMES IN CATZENELLEBOGEN, 
DlETZj ZIEGENH AIN ET NIDDA,&C. 

LEMENTI NOSTRA SALVTATIONE PRAMISSA* NOBt- 

Iilsimefingularirer diledc. Liceras tiiasiS. lanuarij datas, vna 
cum Obferuationibus accepim^agimufq; tibi clemencer grarias, 
quod nobis eafdem ad peritionem noftram beneuole concefsifti. 
Celareautem te nonpoflumus, nos eo tempore alijs negotijs occuparos, 
alipG; profe£tosfuij[]e5&: obidjquo minusrefponderemnsjim.pediros. Quam- 
primumvero huc reuerfi fuimus, Obferuationes noftras cnm tuis contuli- 
mus, atq; cum fingulari admiratione inuenimus, eas in Diftantijs & Dedi- 
nationibusjetiam in Minuti particuHs concordarc, quod antea nunquam au- 
ditum fuit. Quc^d autem in Longitudinibus, ad quinq; circiter Mmuta, inui- 
cemdifcrepent, non miramur. Satis enimnobis conltat, neq; Hipparchum, 
Ptolemcuum, aut reliquos omnes haftenus vera Srellarum loca ad qumquc 
Minura vnquam redegifle; ncc proprer Armillarum paruitarem difcernere 
poruifl^e. Nam in Armillis iftis vix lo. Minuta animaduertebantur) velut ex 
ObferuationibusStellarum Fixarum adoculum patcr, vttaceamus quidalio- 
quin proprer Circulorum hinc inde diftradionem in obferuando commirti 
poruerit ^ Circuli enim in tali connexione inrer traftandum facile a plano 
auercunrur. A noftris Obferuationibus adhuc dcfiftere non poflfumus, liqui- 
demeasMathematicus noftereriam correfto Qadranris perpendiculomul- 
tories non folum per Horologium^fed etiam prxterlapfo lanuarioaliquocies 
per Venerem^quam ad tui imitationem, vna cum Sole inrerdiu obferuauit, 
iuftas adinuenit. Marhematicum tamcn noftrum ea de re ferio compellaui- 
mus, qui nobis reruHr ^ fc tunc temporis per Veneris Srellam deprehendiffe, 
morumSoIisinEphemeride tuanobis tranfmifla, circaodauum gradum ^ 
aliquot Minutis tardiorem eflle, quam in fine lanuarij ; Per Qn^adrantem 
eciamnoftrum, Solismorum, non alirer inuenifle arque afllimplifle, quam 
Lphemeris tua, (quam eriam in hunc annum debiro modo excjndic,) ilkim 
cxhibet. Nihilommus tamen Venus nullum alium locum Stellarum tixarum 
concedic. Exiftimat itaque tc Refradionibus nimium tribucrc , Opinatur 
qMoque, ex quo cempus per Armillas jtquacorias indagare loleasi Ref-ractio 
aurcm Solisin Circulo veriicali, & non lecundum Longuudinem Eclipricar 
cun-ingat, facile accidiffe, vt tempus aliquaniO breuius aflumplcris 5 quod 
ficri ncqueac, fi id per Azimutha >olis in Jagctur. At quoniam tu idiplum 
circa Aquinoctium Autumnaleper VenercmManeproballi^ccrtO conclu- 

dcrc 
PPXSTOLA^VM ASTRONOMICAB.VM. 8l 

dcrc non potuit , qua in parte vitium lateat. Vtvt aurem fit , ncquimus a no- 
ftrisObieruarionibus^quas non minon diligentia atque tu tuas^inftituimus, 
dilcedere. Cumq; nunc multisannisObferuationes traaauerimus, & Aftro- 
nomiamlubcntifsime per nos promoueremus, IdcircoMathematico noflro 
clemcnter iniunximus huiufmodi Obfcruationum omnium fupputationem, 
carunde.nquevnacumDcmc^nftrationibus & modis obferuandi pubhcatio- 
nem , vt labor & fcduhtas noftra cuiquc paterenr. Proptereaquc etiam cir- 
citer 200. SL-ellas calculo fubduxit5& adhuc plures quamducenr;^ fupputan- 
dx rcftant. Faciet tamcn huius minimse & nulhus momenti difcrepanti^ mter 
noftra & tua nullam mcntionem , ncc tua in pubhcum fparget . Qu^ nobis 
ah)s communicafti, prodignitate commendabit, & tibi cum honorilica no- 
mmis mcnrione reftituerc non intermittct. Arque dehinc tanto mchus & 
dih^ent-us in noftras Obferuationcs inquircre potcris, Refque apud ahos 
cocicmsfidemmcrebitur^cumvtcrquc apud fuasObferuationcs maneat3& 
aher in alterius gratiam nihil mutct. Conftituimus his abfolutis noftra In- 
ftrumcnra in ahum modum denuo conftrui curarc. Et vbi inuenerimus nos 
circa 5. illa Minuta aberafle, nos ipfos haud inuite corrigcmus; Licct ha^c 
difterentia ranti non fit momenti, vtmagnopcre deea conrrouerfia mouea- 
tur. Qum &c ab Obfcruationum peritis non magni xftimabitur. Hxc tuis 
refponderc non intcrmittendum duximus 5 fi c[ux plura in ijs fuperfunt, 
ad ea noftcr tibi refpondebit Mathcmaticus. Nofqur crga te clcmcnti 
beneuolentia feqpcr fumus affcd^i. Datum in Ciuitate & Arcc noftra 
Caiiei, dic ii.Septembris, Anno 8 7. 

VviLHELUVS HaSSI A LaNDTGB.AVIVS, NOBILISSIMO ET VIRTVTE SAPIENTIA IN- 

CEMOSA ER,VD1TAQJ/E DOCTKINA,C L ARIS S IM O V1R,0, 
©OMlNOTTCHONlBRAHEjDOMlNO DEKNVDSTRVPjEQ^Vl- 

T 1 D ANO5 Mathcmaticoriim noftro Seculo omnium pra:- 
Itaniifsimoj&c. Domino fuo cum obferuantia 
coIendo)&c. s. p. 

^ESPONDISSEM IN SVPERIORIBVS NVNDINIS ERAN- 

cofordianisadliterascuas,VirNobiUfs.&Mathematicoruni 
" umnium pra^lbntifsimej nifi ea , de quibus in poderioribus Li- 
' leris fcr3b:s, mihi fuiifenE impedjmen oj aut n;fi in Aula vanif- 
^ '^"^'"^ ^^P^ rcbus teiDpus vanils.me cfler tianfgendum. Ve- 

i^i^a^i!lrlm ilUm maion iam copia corupcnLbo. Dc Cou.c.a igicur vc 

X- pnmo 
TYCHONIS r. I^AIir LI B. I. 

primo loco adhuc paucis rccum agam , non leui tu quidem argumento afTc- 
ris^ confentaneum fuifTe, vt Cometa aliquam, licet vix fcnfibilcm , habueric 
Parallaxin, cum lupirer & Saturnus eriam Parallaxm habcant. Scio Hy- 
poihefes Copcrniceas id omnino flagitare. Verum quomodocunque cxa- 
niinem meas Obferuationes , nuL^am tamen.renribilcm inuenire pollum^ 
PotuiflTem eodem infenfib^hs Parallaxeos argumentovti ad confirmandani 
meam rententiam, qua ipfum Sphxrcs Saturni attribui; cum Saturni Paial- 
laxis noftros fenfus facile eifug^at, vixquc tertiam Minun parrem atcinoat. 
Vcrum nolui incurre re in reprehenfionem eorum , qui cum nihil de arcc 
Mathematica inreHigantjimperite tamen& temeraricplanc clamitarc noa 
deflnunt , nos abfurdifsima qfia^c]ue affcrere. Sed quoniam te mcarum Ob- 
feruationum Ariftarchum habeo, nihil polthac id genus hominum curabo> 
fed forci & pra^fenti animo ca in medium producam , qux & per Obferuatio- 
nes & per cercifsimas Gcometrice demonftranones vera inuenio. Qu(-)d au- 
temmiraris, quomodo cunc maximam Sohs obliquitarem z^.Grad. :;o Min. 
aflumferim, nec eandem tecum 23. Gr. 5i|. M. ex Obferuacionibu/liluftrifsi 
Principis noftricolligereporuerim: in eo facilc 'Tniam mereor. Vidi eniin 
Obferiiationes Illuftrifsimi Principis noftri pra^berc modo Altitudmem So- 
lis maximam Solftitialem 61. Grad. 10. Min. modo di.Gr. 12. Min. etiaiu 
codemQuadranre: Vnde facile patuit , minori cura eas fuifle mftic-utas^ 
quammagnitudonegotij poftulabar. Pr;£terea nondum mihi conftabatvera 
noftri Poli Eleuatio, quam fcis quancis laboribus tandem indagaruh . Affum- 
fi jgitur cam Obliquitatem, quam tunc tcmporis vericati quam proximc con- 
fentaneam efle conijciebam , licet exaftam & pnrcifam exObferuationibus 
nefcirem. Inuenta autem vera Poh noftri Eleuatione , facile animaduerci,af- 
fignatam a teZodiaci OUiquitatem adObferuationes llluftrifsimi Principis 
noftriquamproximcaccedere. Vcrum quodtunctemporis a tedifceremihi 
neceflefuit, id iam ipfe verifsimum cfle dihgentifsimis meis Obferuationi- 
hus adinueni. Inueni enim in proximo Solftitio Aftiuo maximam Solis Altitu- 
dinem meridunam cxadie 62. Gr.ii.M.diligentifsime. Vnde addita ParaU 
laxi Sohs & afllumpta vera noftra Aquatoris Eleuacione part. 38. m. 41. tu^ 
Zodiaci Obliquitasrefultat. In Solfticiohyemali datur hic maxima Solis alti- 
tudo meridianaparci^. m. 14. VerumtunctemporisAerhicIongedenfior 
& vaporofior cxiftic, quam alijsanm temponbus, Refraaioque Solis circa 
Brumamlongemaioreftquam Sole circamcdium TU auc c^t verfante. H^c 
de Comcta deque incermixta Zodiaci Obhquitacc. Et quoniam video', te re- 
fiduumfcriptimeideCometadefidcrare, cius adhuctria capitaadtcmicto> 
cxquibusqu.TmeafitdcComecis lcntcniia , qualefque Hypochefes Aftro^ 
nomicasverascfleiudicem, facile in.clliges. Egi dc ijs rcbus ;'hquo uiodo 
dunus, quQnuin duro hgno dm us adhibcndus cU cuneusj nec hoc genus ho^ 

mmum «ttll. 

4 
m 

'•«tiic ttttt 
toiiii aiiiii nnot, [Oiikiimiiliit 

faii ilfraiMi» 

jnuSoliiilii' 
iloDgeJeoli" 

|f(,#f' 

idfsAftr»- 

gCDlli'"'' EPISTOLARVM ASTROMOMl CAR VM. 8? 

niin-im prx anteceptis aiuhoriMtib' &: pra; ftulta Arcis Mathcmatlc^v igno- 
ran:ia a liiis migis.nepursimis facile d.^cedit. Deeft adhuc caput defignifi- 
catione Cometarum , imprimis commendationi Aftronomis deftinaaim; 
ciuod licet animo conceperim, propter al a tamen ncgotia ab IUuftrilsimo 
Principe noftro mihi demandata, calamo excipere non potui. Accedet tunc, 
cum fcriprumilludad incudemreuocauero. NuncdemateriaSpa:rarumcx- 
lcftium paulo plemus tecum agam , Rettc tu quidem mecum ftatuis, inateri- 
am Spha;rarmn carleftium, non efte duram aut imperuiam, fed hquidam & 
jrubtilein, motmci; Planetarum facilc cedentem. At in eo di(rentimus,quod tu 
f ropterRefraclionesdiuerfa Atheris&AerisDiaphanaftatms h.e. f^P^'^' 
ris csleftibus non contineri Acrem Elementarem fed potius Athera hquidil- 
fimum & lubtihfsimum abAereElcmenrandiuerfum. AtargumentumRe- 
frac^ionis,quodprotemiUtareexiftimas, hanc tuamfentennamprorlus ex- 
pugnat & euertit. Si enim Refrac^io illa , quam per Obferuationes inueni- 
mus, eft a diuerfo Atheris & Aeris Elementaris Diaphano : fieri non potelt, 
quin duret vfq, ad verticem. Pone enim, circa Horizontem eam Refradtio- 
nem effc vix trium iVI inutorum: Erit nihilominus in Altitudine 45. G.cu-citer 
il. M. cum Tnangulorum mutatio& ratiominorcm vix admittant. Etli enim 
pio confirmatione tua; fentenrii alferas, non adeo magnam efle Diaphano- 
rMmA.iieris& Aerisdifferentiam,fedqua:fuccefsiuc, vbi feinuiccmcontin- 
gan.,minuarurira,vtfuprema Acrisportio,Lun.T:Reuolutionibusconngna, 

Url n.hil dilfei-ar ab iplo A.there : Eotamen.pfo, quo afleris,Refractionem 
tfleobdiuerraj5.rheris&: Acris Diaphanaprouemenre, coinquam ipfo con- 
cedis,Radios Soiisaut Steftarumpundum fibi nihilominusineadiueiforura 
Diaphanoru fuccefsma combinaiione & afsimilatione ehgere, in quo refi an- 
gantur: idq; necelfario fcmper eandcm u centroTei-rxdiftantiamrctinebit, 
propterca quod fuccefsiua illadiucrforumDiaphanorumcombinatio vbique 
scquahtera Terra abfit. Afllimto itaq; hoc Refraftionis punt^o vbiq; a;quah- 
tcr a Terra diftantc, vidc num Triangulorum rationes Refradionem .Ham in 
Altitudine ^o.aut 60. Graduum euancfcere pcrniittant. Vides igitur Refra- 
ftionuin euaneftcntiamdiuerfa Atheris & Acris Diaphanaconcederenuilo 
modo pofl*e. Qnx itaq; mea fit de Refi attiombus his lcntentia, quon. am for- 
tafsis in Cometa non latis exphcatc a mc propofita cft,exphcatms lam nbi 
iperiam. Inter Terram,vt fcis, & inter Spha;rain Stellarum Fixarum nihil ah- 
«d contineri ftatuo quam Aercm feptem Errantia fidera ambienrem,propte- 
reaquodRefradionesnondui-entvfq;adverticcmifedvix,vttuvis,vfq;ad50. 

Gradus. Hunc AeremdeindeNatura ipfa meficdocenrc , dift^nguoincraf- 
fiorem,& exhalationibus tenenis obnoxium, & m purum^qui exhaiauonibus 
iftisnon inficiatur. Huiulq, mcx d.ldnaionis fiindamenuim fun- lundker 
Prmcipiaop.ica. No.umcnimabi cft ex Aliiai:cno,ex Vi.elhone,exPc.ro 

L i Non 0 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 S4 TTCHONIS BKAHE LIB. li Nonio de Crepurculisjatque etiam oculorum reftiiiionioj efle certum Acrlj 
fpatium^quod i radijs Solaribus in Crepufculis illnmirlctur & albefcat; effc 
item vkra illud fpatium Acrcm , qui aradijs Sohribus non pofiic illuminari 
& albefcere; Alias enim eflent perpetua Crepufcula. Necefl^ ipijur eftj vt 
Acr ille^qui etiam ferenifsimoCa^Io inCrepufcuIisalbefcitjfita terrenisex- 
halationibus infedtus & crafsior redditus ; alias enim radij Solarcs illum illu-. 
niinare non poflenr; ille vero^qui non albcfcit, fit purus& a terrenis vapori- 
bus noninfedus : Quanquam non negauero , eiiam in purum illum Aerem 
cxhalationesjpr^lertim puriorcs pofle interdum afcendere. Nec tamcn 
hunc Acrcm crafsum per fe Refraftionem caufire poffc inuenio , fed ob 
muliiplicationem. Quanquamenim/patium illudAens crafsiorisfcreSemi- 
diametruTerr^afuperficieTerr^ecaingatjVtcxdidisOpiicis de Crepuf- 
culis manifeftumcft : Rad ios tamen Solis aut SLellarum vincere crafsitiem 
hanc^nec ob identitatem Diaphanorum in ea pundum Refractionis inuenirc 
pofle animaduerto; at circa Horizontem &: in fitu decliuiori ob duplicatio- 
nemilhusfpatij poflc. Afllimamus enim mclioris dcmonftrationis gratia> 
fuperficiem extremam Aeris crafsioris diftare a fuperficie Tervx per Semi- 
diametru Terrar : denotctq; fuperficiemTerra^ femicirculus B C D interual- 
loABdcfc riptusj & interuallo duplo delcribatur fiiperficies extrema crajP» 
fioris Aeris E FG. DefcribaturetiamcxtremusCircuIusexeodem centro> 
in quofcratur Stella aliquajquifit HIL^tantomtcruallo^vt nuUam ferefeik- 
fibilem propor- 
tionem habeat 
ad A C. Aflli- 
matur ttiam 
Stella in Aqua- 
rorc fortc con- 
ftituta 3 aut in 
alioIoco:)inquo 
ad Mendianii ^ 
pcrucniens ha- 

Leat Al:itudi-7;^ ________ 

nem maiorem ^ B 

part.30 : nullamq; amplius Refraftionem fcntiat toico igitur^ pundum in 
quo fit Refraftiojlongi^a fupcrficie cxtrema Acris crafsioris E FG diltarc, 
quam diftat extrcma (uperficies Aeris crafsioris a fuperficic Terrje, HE 
cjuam eft C F vel BE. Oriarur cnimStcIIa in H^ Ilhs igirurqui in Binfimili 
loci Latitudine habitant.Stella crit in Mcridianojaur in tanta Altirudine con- 
ftjtutajvc nullam eiusRefraciionem fcnrire p< Isinr. Cnmigirurnos inC con- 
fticutiRefra£iionem tunc maximam fcncianius^jneccllcjeii: vtpundum Rcfra- 

dion:s 
1 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 lflSTOI.AR.YM A»TKONOMlCA«.rM. m- 

•'tCtiii 
ffctiliiatj 

KiStm. 
BCDktTii 
fnremtiif 

.actBOi 

niikifiitb :Ttin Wtodi ,r,piiiiai«"'" flionisfitinterB&Cpunaa,acctiainlongiored.ftantiaab E F G fuper- 
ficiccnum eft E li. AHs enim .lli,qui in B habitarent,Rerra£t.onem fimi -tej 
fentirenr. Conftat igitur quod propofitum erat , nimirum rpauum .llud 
Acris crafsioris per fc non effe ta.uum,vt frangere Rad.os pols.t , icd v.m .1- 
lam accipere a conduplicatione fua c.rca Horizontem. Quod vt ad.iuc ma- 
Pis patcat,oftendam nunc, quantdm punftum Refraftionis d.ftet ab extrema 
fuperficie Aeris crafsioris , H E quanto fpatio radij Stellarum craflum lilum 
A%emin-efraai penetrent: adquamremaffumam,vt tu v.s,Reh-ad.o.iein 
iliam durars vfque ad triceiimum ab Horizonte gradum. Nec enim id, vl 
arbitraris,meam fentcntiam euertit. Cogitetur.g.tur,vtantead.xi, A 
nullam fer^: fenfibilem proportioncm , qux turbar: prxfens negot.um polsi., 
habcre ad A H, ita vt cum conneftantur H C punfta, angul.s t C H pcrmde 
fer>- rcaus fitacfieflet angul' CAH : quomodo Inftru.nent.s m obla-uando 

tanquam in ccntro mundi vti in Stellis fixis folcmus. lam abfc.ndatur arcus 
H K,qui fit P. ,o; & connedantur punda K & C per reaa,qua- fecet lupcr- 
fic.e.T. extremam Aeris crafsioris in O pundo : ponaturq; fi.n.l.ter obferua- 
tor in S, cui K punaum diftet ab Kor.zonte 29. gr. Quoniam ig.tur .s, qm 
in C, nuHam amphus inuenit Ref.aaionem, ex Hypothefi : ncccfl-e eft, vt 
nullum et,am Refraa.on.s punaum fit .nter K & C. At .s,qui .n S, fent.t ad- 
huc Refra-aionem pund. K,cum ei K fit .n Alt.tud.ne 29. graauum , .t.dem 
ex Hypothefi. Cumigitur punaumRefi-aaionise.,qu. .n C, .am lamdelie- 
rit ; ei ve.-6 , qui in S , adhuc appareat , necefle cft vt .Uud l.t .n vertice C. 
Quare man.feftum eft,lincam O C determinarc quam prox.me fpat.um, quo 
nu;iaumRefraaionud.rtatabcxtre.Tia fupcrficic Aer.s crais.oris, & quam 
lonKeRad.jcraflum .llum Aercm abfquc Refradione penet.^re poflunt. 
Duni .eitur Stella eft in Horizonte in pundoH, ent punaumRefraa,onn 
in N : dum in O, erit pundum .llud in R : femper4; mag.s ac .nag.s ad C ac- 
ccdet : vt ita in Horizontc d C punaoomnium longifs me abfic. Ex quo per 
14. I.b. 10. V.tellionis tanquam W^«r/*x fcquitur .Ilud, quod m Ub.er- 
„ation.bus verum reperitur : nim.rum Refrad.ones c rca Horjzontem e. ie 
omn.um max.mas, pofteaque femper magis ac mag.s d.m.nu,, Jo"e cpamio 
Refraaioms in C conftituto prorfus euenefcant. Qoanquam .d et.am efle 
pofs.t admerfa Acris crafs.ue. Qu^, enim Aer prop.us ad i ^"^'"^^«^f > 
crafsior & denfior a perpetuis fumis tk vaponbus read.tu.-. Lx q.i.ou» 
omn.bus manifeft.fs..iium, nec d.uerfa .ther.s & Acns D.apliana efle, n c 
Reh-aft.ones al.und. , quam i cr.flb & vaporolo Aere caman pofle Qiun 
hoc .pfum,fi nihil ahud cencdiuerfx.nd.ued.sloc.sRefract.ones oftetidc- 
rent Venrs.=^um enim eft, hic non tantas efle Kef.-aa.ones, quanrx Imjt 
apud vos. Cum enim tu .nuencris Stellarum F.xaruiii Refrattjonem in A - 
titud.nc 18. grad. cflb apud voi duorum M..iutorum:ipIc ex Steihs Vrfx 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 8^ T T r. n o N I s K A M E L 1 r. 

ions & nlijs in eadem Alcitudine eam hic non maiorem iniienio qiiam vnius 
Mmutijadco vtin Altitudine 25. Grad.vix quarra Minuti pars refrangatur* 
Solem quoq; Ccrlo clarifsimo & Radio forti inueni in Alcitudine trium Gra- 
duum, ciim abeflet a vifibili Horizonte nondum vnico Gradu 5 habcre Refra- 
ftionem vix ^l. Minutorum^feu addita Parallaxi^Mmutorum i2| : quam ta- 
men tu 28. Minutorum. inuenifti. Quanquam Refra£tiones Solis pro diuerfa 
Aens conftitutionemanifefte mutentur, adeo vt in Bruma, vbi Acr hic nun- 
quam [uliginibus &c denfa caligine caret 5 eam in Alcitudine 15. Grad. rcpere- 
rim 7. M mutorum, habita fcilicet Parallaxeos ratione. Vndc rccae tu aifcris, 
omnino ferenum & purum Aerem ad negotium Refraftionum ritc tradlan- 
dum requiri. Vides igitur manifefte 5 Refradiones eas non ahunde nifi ab 
Acre craflo&' dcnfo efle , veramque eflfe Veterum fentenriam, qua dixerc, 
Aerem inlocis Borealioribus efle denfiorcm&crafsiorem^quam m Auftra- 
lioribus, Anvero extrema craisi Acris fuperficies m locis Korealioribus 
JongiLisa Terra abfit, quam in Auftralionbus; valdc' vereor. Dequoenim 
Nonius p<irte 2.p.i. de Crepufcuhs dubitare videturjniaiirumCrepufcuIum 
terminari in alijs locis Sole 1 7. Grad. /ub Horizonre larenvcjm ali;s parr.iS- in 
aiijs part.19 : de eomihi dubirandum non viderur> prxlcrtim cum idem quo- 
quePcoIema^us mfinehb. 8- crujuTa^. aflerar. Scdnoftrun» cit, vcmo- 

jnenta temporum> quamprimum Aer albefcere vefperi deiinic autmanein- 
cipiatjdiiigentcrnotemus-^atque exnoftrarum Obrcruationum •'"ollanone li- 
tem hanc dirimamus, Horc de arduo hoc & fublimi negoiio paulocopiofius 
ad te perfcribere volul : atque vt ea djiigenrer examines, deque ijs mecuin 
conferre nedefinasjdte etiamatque eriam vehemen:ifsime peco. Nun: ad 
aha. Dc Laritudinibus Stellarum fecundum mutationem Obliquiratis Zo- 
diaci proportionaliter mutatis, cruditifsime difl^ens. Nec enim aiia via pro- 
cedi dexrre jneiusrei confirmarionc potuir, quam qua tu procefsifti : Prop- 
terea quodioca Srellarum Fixarum admodum perperam in l abulispofira 
fint-f&Cy vt autumo) nunquam a Ptolema^o obferuata , fed ranriim ex Hippar- 
cho tranfcripta. Apparet ex multislocis Almagefti5& pra^cipue ex addu- 
<fto cap.3. lib. 7. Ptulcma^um minus curio/e & nimis ofcitanter negotium 
Stcllarum Fixarum traclafle. Dum Vitebergx' adhuc verfarer , memini mc 
fimili modo examinare loca Srellarum in Canone Prolemaico pofira^cumq; 
affumercm Longirudinem& DccIinarionemReguli, prouta PfoIema»o tra- 
dunrur, prodijtLarirudoReguIi (5|.Mm. non boreajVt in Canone annota- 
tur, fed Auftralis. Ha^c cum manifc/te coniraria fint 5 nec ab vllo pofsint 
conciliari: necefle cft, vt vnum eorum fir falfum. At cumRcgulus fit vnica 
Stella , cuius Obferuationem Ptolemaus reciret , ncc noftr;^ Obferua:iones 
Longitudinem & Laticudinema Prolemseo inuenras , admodum reipuant: 
oeceliarioDecliiiatioadducuericfgillifsima. ^Sed cumDcclinarionis Prolc- 

Hiaicoe 
l erjineininiiiif 
EPISTOLARVM ASTRON0MICAB.VM. 87 

maicx decrementum vKlearur nihilojninus refpondere decremcnto Dcch^ 
nationum Timocharidos & Hipparchi , ira vraTimochare vfcjue ad Hip- 
parchum Declinario decreuent m. 40. abHipparchoadPtolemKum M.50: 
oportebat cnim ratione temporis decremcntum in fccuado interuallo dle 
maiusdecremenro primi interualli: man.fcltum inde cft> Ptolcmo^um nun- 
quam DecHnarioncs Srellarum Fixarum obferuaffcjfed tanrLrm cx Dcchna- 
tionibus Timocharidis & Hipparchi fecundum proportionem temporis fin- 
xiife, pra-fertim cum vt plurimum falfa:, nec progrefliii Stellarum rite re- 
fpondcre inueniantur, vt ipfe calculo tuo repcritH. Nec fanc video, quo In- 
Itrumentoeas obleruarit. Inftrumentum enim parallaticum ad Lunam tan- 
tiim comparatum erat , nec foramina viforiorum erant a:c|ualia, fcd fuperius 
ad Lunam erat mauis, ita vt per id tota Luna perfpici poflet ; inferius autem 
erac minus. Armilhs quoque eas non obferuauit; fiquidem Dechnano eius 
punfti Echptici' , in quo tunc ha-lit Regulus , maior erat ipfius Reguli De- 
dinatione a Ptolemxotradita. Nihiligiturnoftra: fentent!a» de mutataStel- 
larum Lantudine detrahere poreft Latitudo Ptolemaica Sirij, qucc, cum 
noilra hat maior effe debebat , minor tamen reperiatur. Licct enim Decii- 
naiiones ■l imo-handis , Hipparchi , & ipfius etiam Ptolemxi quodammodo 
lubfcribant Lantudini in Abaco Ptolemaico pofitiE : nihil tamen ijs ob dictas 
caufas tribuendum eft. Hoc enim po:ius calii quam obferuatione & arte ac- 
cidu- . Cum Griecum te vtum confidero, vereorne vitiofum Hipparchi e:<em- 
plar ipfi PcolemiEoobrepferit. Poiuit enim Dechnatio a Timocharide tradi- 
ta efle ^y. hoc eft part. 16. m. 50 ; ab Hipparcho 17. 7. hoc eft part. 16. m. 
:o; ac incuria tranfcribentmm , qui put:u-unc 55. fruftra geminatum , s po- 
mic omitti: ad quas viciofis Declmationes Pcolemxus deinde etiam fua:n 
fortafsis direxit. Latitudo quoque Sirij in Abaco Prolemaicopofita facile 
tranfcribennum incuria vitiari potuit ; cum idem acciderit non tantum in 
prope pofita Lucida Hydra: (cuius Latitudo hoc noftro feculo duobus pene 
Gradibus maior Ptolemaica reperitur, cum tamen debebac effe mmor) ve- 
rumetiam in mulns alijs , quarum Latitudo valde infigniter vmofa deprehen- 
duur. Sed quid de hac vn.ca Stella multa verba facimus, cum huius vnius vo- 
tum vo:a reliquarum omnium facilc fupprimant. Monenda cft poftcritas, vt 
pofthac hanc rem diligentius t.acter. Ac de his fortalfe plus^juam fat erat. 
In deliquio Lunari Anni 1584. nonmftam effe diligen:iam& pra:ciiionem h 
V Vittichio adhibitam, rectc aiferis. Aflumfit enim is locum Solis long ; alt- 
ter quam perObferuationes debuit; Dextn item humen Ononis, per quem 
tempus inda"auit,Sc DecImationem& Afcenfionemreaamvitioiam. Qupd 
cuni viderenf, non immencidc negligentia ipfius inpnoribus htensiumton- 
queltus. Sedvtipicvideas.qua diligcnna& perfpicacitace vlus tuenc,totaiu 
Ubieruatioius annotationO, vc eam rchquitj um lubijciaro, eftq, ea euUmodi. 

Anno rt 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 «8 TyCHONIS «F,AHE LIB. 1, 1 Anno Chrifil i f 8 4- D. 7. l^oHcmhris obfcrudtum cjl CdffcHis plcnilmum 
Bdipticum , cuim inci^it Tewfu^. Priin;^ oblcurationis in h. ii. lo, ?• m.'^ Totalis obfcurationis in 12. m. 20. 
Pnmje emerlionis in h. 15. m*45. 
Totalis emerfionis inH. 14M. 4), 

Solc per part. 25I. iri gradientc 5 cx Obferuationc prGecedentc Corredo vtroque Horologio per Azimutha Dextri Humeri 
Orionis. Hinc media obfcuratio h. 15. m. 3. Luna in t. Z). M.50, 'tf cum Latitudi- 

ne p. o, M^io. Merid. 
Mora in tcnebris Horarum 2. m. 2^. 
Integra duratio Horarum 5. m* 25. 

DexLri Humeri Orionis Afccnfio rcfla p. 83« M.31. Declinatio p. 7. m. 9, 
Ex Obferuationibus Anni 15 8 4« 

Ex his vides 5 quam tcmcre affirmarit, fe affumfifTe & locum Sohs & 
Afcenfionem reftam DextriHumcriOrionis, Dedinationemque exObfer- 
uaiiionibus : cum nihil horum per Obfesuationes verum reperiatur. Sed no- 
lo in demortuum plura dicerc. Si affumferis tuum locum Solis , & veram 
Dextri Humeri Orionis Afcenfionem reftam, veramque Dechnationem, 
provt noftrisObferuationibus inueniunturj videbisannotata hic temporum 
momenta propius ad tua acccdere, Echpfin huius menfis ob pUmiaSjqu.^' i 
6. Septemb. quatuor intcgros dics continue hic duraruni;, obferuare non po- 
tui, quanquam mc dihgenter pra^paraffem. Admodum inconrtans & pluuio- 
fumCselumhocAnno hic Calfelhs fuit, adeovt paucas admodumObferua- 
tiones inllitucrc potuerim: Percupcrem fcire , an idem etiam in alijs locii 
fuifiet. Planetas obferuare Illuftrifsimus Princeps mihinonpermittit^cuius 
mandato tantum Stellas Fixas obferuare 5 indcque vera earum loca Calculo 
indagare cogor. Vult cnim ipfius Cclfitud.vt Obferuationes noftras publi- 
cas faciamj quotidicquc calculum earum vrget, Vult poftcritati monumen- 
tum fui erga Aftronomiam amoris rclinquere : cui clementi voluntati niihi 
parendumeft. Ccdct opus hoc maxime m tuam laudcmjnec fis folicitusdc 
Inftrumentis. Ea enim cum honorifica tui nominis pra^dicatione tibi refti- 
tuam, necpr^tergrediar rehquajde quibu^; adnosperfcriplifti. Aflumfi pro 
fundamenro, vc fupenoribus quoque iiteris fignificaui ^ Aldeboras Afccnlio- 
nem rectam part. 63. n.io. quam etiam hoc ipfo Anno per Vencrem diur- 
nam veram inueni. Qnod auiemob id quinq; Minutis inLongitudinc vbiqi 
fere diffcramus a tuisObfcruationibus^nemmem^qui modo fub.ilitatcm hu- 
ius n-gotij incelligit, offendet : quin podus eo maiorem fidem apud poftcrira- 
tcin mcrL^^imur. Poicft Vencns Diameter hanc difiercntiam inLroduccre. 
NihdtamcndchacmOpere noftroagam^vctibim.egrapoccftasreljnquuur, 

dil.gcn- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
tvJtii;. locaCiltili 

:ifolii(itaiini 
tcliiloliciai^' 
vaiioDetilii'* EPISTOLARVM ASTRONOMICARVM, 8? 

dilicentius & plunbusObferiiationibushanc reni examinandi. Ncc te ofFen- 
det, quod licet videamus, te omni humana dihgentia in tuis Obferuationibus 
vfnm, nihilominus tamen a noftris, quas ocuHs noftris vidimus, non difce- 
damus: Necenimidveritatis amantes decet: ncc nofmet alienis plumis or- 
narevol-imus. Obferuaiiones tuas huc tranfmiflas dihgentifsimc cuftodi- 
mus, necalijs infpiciendas pra:bemus: nec pubhcationem earum metues. 
Tibi regnum , libi reftaurationem Aftronomis reHnquimus; acgaudemus, 
effe , qu*! ea in re pra;ftare pofsit id , quod antehac prxftitit nemo. Qupd h 
poffum tibi quocunque modo efle adiumento , in eo omne meum ftudium, 
diligentiam, induftriam , fidem fan£te tibi poUiccor ac defero. Motum Solis 
i te huc tradmifTum inuenio exadtifsime cum noftris Obferuationibus con- 
gruerci pra-terquam circa primos Gradus«-, vbi eum aliquantulum lufto 
tardiorem per Venerem reperi : quod tamen ipfuin tc quoque animaduer- 
tifle in prionbus literis arguis. Accepi in fuperioribus Nundinis Francofor- 
tenfibus aM.IoANNEAALBORG Carmina qua-dam a te ad Nobihfsimos 
quofque viros perfcripta : qux cum auidifsimeperlegerem,incidi tandem m 
id,quodad T)^. F alc h o n e m Go y e miferas, atque abalterapagina: par- 
te inuenibinasimagines,altcram Aftronomia:,alteram eius Artis,quamSpa- 
gyritam appellas. Quas cum diligenter intuebar, animaduerti ab vtroquc 
carum larere hterasquafdam, circa Aftronomiam quidem , S V S P I CI- 
E N ]) O D E S P 1 CI 6 : circa rcliquam vero, D E S P I C I E N D O 
S V S P I C I O. Diu hxc cum admsratione etiam atque etiam confiderans, 
cogiiauitandem Hieroglyphica efle,teque iis force annuere, Artem Spagy- 
ricam contineie totius NaturcE & Mundi contemplationem, & pennde, ac 
Aftronomia, fuos habere Planetas, ac quseNatura agit per Sidera c;xleftia> 
ea agere fimili efficacia per fua Sidera. Hoc fi ita eft , perquam fcire cupio, 
quid in ArteSpagyrica appelletis Solem, quidLunam, qmdSaturnum, lo- 
ueir., Martem, Venerem, Mercurium, quid Elementa. Video abftrufilsi- 
mam efle Artem, Rerumq; Naturamvixflne ea dextre intelligi pofle; fmn- 
leque quid tenuifle Sacerdotes Agypciacos. Quo ii a te obtinere poflem, vt 
de eo me redderes cerciorem , aliaque huc pertinentia adijccres , & qui Au- 
toresdehac Arte legendi: gratius mihi acciderenihilomninopoflct. Quod 
me tam humaniter inuitas, vt te inuifere non intermittam, gratias tibi quas 
poflum ago. Haudita dudum aiebat UiuttrifsimusPrinceps nofter^fibi pla- 
cere, vt nortras Stellarum F.xarum Obferuationes dedicarem Serenifsimo 
DanicE Reci. Si in ca lententia perfeuerauenc , pocero hac occaiione ad te 
venire: iln^minus, confcnpfi Vitcberga: non fine multis vigilijs Organon 
Mathematicum, quod continet Log.fticam Sexagenariam , Dodrinamfi- 
nuum, Dottnnam de Compoficione larionumfeu de Regula fex quantita- 
tum, &c Do^tnnam Triangulorum tam Sphxncorum quaui Planorum , per- 

M fpicuc 90 TTCMOMtS SRAHE L 1 I. 

fpicuc&breulrermukis& ingeniofis compcndijs refcrtum) mihiqi charilsi- 
mum : id Regi vcftro Serenifsimo dedicabo ^ nc mihi occafio ad le veniendi 
defir. Confcripfi ibidem eciam Aftronomiam, in qua Hvporhefes Coperni- 
ci traduxi ad mobilitatem Soh*s (quod fier: poffe non ignoras) fingulaquc 
Theoricarum Schemata calcuIoPrutcnico dedaraui. Verum cumperOb- 
feruationes inuenerim , Tabulas Prutenicas valde infigniter a veritate Ca^Ii 
abeffe; publicationem eius huc vfque diftulijne vitiofum calculum pro vero 
difcentibus viderercommendare. Siigicur tibiplaceret^fiqueCanones tuos 
Aftronomicos inLucem emitteres; Loco calculi Prurenici tuum fubftitue- 
rem 5 vt tuus calculus difcentibus redderetur familiaris. Mira breuirate per 
leges Logicas dilfeftis Heterogeneis multo plura in eam conieci, quam con- 
tinent vulgares Sphxrici & Theorici Lbelli. Impulfus fum ad eam acer- 
bifsimo dolore 5 quod non finefumma indignatione videremj in x^^cadcmijs, 
vbi inprimisfloreredebebanth^cftudia, nihil ferede hacArte intcliigi : Cal- 
culum quidem Prutenicum in omnium efle manibus, at tantum lecundum 
mera Prutcnica prxcepta tra6tari 5 nec inuenirij qui Hyporhefes eius inrelli- 
gant^ne quidemintereosj qui Aftronomiamprofireanturac fe fummos Ma- 
thematicos putent . Motum pr^cefsionis Aquinodtiorum & nuuatie Obliqui- 
tatis Zodiaci 5 cuius Hypothefes neminem adhuc vidi dextrc intelligere , nec 
temulrosvidiflearbirrori fumma facilirare & perfpicuirare tradaui: qui ta- 
nien aKter traftandus iameft 5 cum StxWx fuas mutafl^eLatitudines inueni- 
antur. De diebus quoq^ tam artificialibusquam naturalibus, deq; temporis 
jequatione ex ipfo fundamento non vulgaria propofui. Orbes illos reales & 
totaxes^ obfcurantespotius Aftronomiamquam expIicantes,prorfus fuftiili. 
In Theorica Solis & Lunx vnam & eandem Circulorumfuppofitionem aC» 
fumfi, nimirum Eccentricumj cuius centrum in circello fupra centrum Mun- 
di in linea Apogcei medij, & quide in centro media^ Eccentricitatis confiften- 
te fit mobile : pra^terquam quod in Sole anomalia fimplex in fumma circelli 
parte incipiat , in Luna vero duplata a Sole diftantia incipiat contrario modo 
sbima circeUi parte, Onmino fpero difcentes fummimiinde fruftum cape- 
re pofle^ Scriptum meum dc Cometa accipiet nobihfsimus ille & magnifi- 
cenrifsimus Vir, Kaafius tuus, Canccllarius vefter dignifsimus, qui mihi ex 
carmine tuo innotuit. Quem enim alium potiiis celebraret Vraniaj quam 
patronumfuum? Amo ea, qua dcbeo, reuerentiafummasfummihuius Vi- 
ri virtutes. Quodin literis ad Illuftrifsimum Principemnoftrumperfcriptis 
exiftimas, omnes Cometas in ipfo Cxlofupra Lunam generari^nullumquc 
corum vnquam Elementarem extitifll ; facile tibi concedercm, nifi obftarent 
Obleruationes Regiomontani & Vogclini. Q^ianquamenim redtc afleras, 
longc fubtihoris Arrificij efle Parallaxes riti obferuandi 5 quam hactenus 
coinmunirer vfitata xmo fuppeditare potuerit : tamen velQcitas motus eas 

Paral- Parallaxcs non videtur refpuere. Ncc fane video , cur non etiam 
nam i^eneran porsint , cuin Elementum Aeris vbique contmeatur, plancque 
ad replcndum omnia pra.'c.pue conditum videatur, vt per pra-ccdentia con- 
ftat; Qu.d de magms .llis Cometis, qui tanta Ca-li fpat.a occuparunt , di- 
cemus > Scd tamen non dub.to , quin non contemnendas halDcas cau as, cur 
ita Iktuas. Qua; mea fit fententia , ex adieais tribus cap.t.bus videbis. In 
c?pire vltimo re.eci motum violentum d.urnum. Omnino rerra- eum tri- 
buendum muenio. Hxc ad te hoc tempore perfcribere volui, ad qua- vr 
relpondeas, te etiam atque etiam o.-o. His Vale fehc.ter, nob.hls.mc & 
ino^enioillsime T y c h o, mequc tui amantifsimum efle omn.no t.bi pei- 
fu^de. CafTellis II. Calcnd. Octob. Anno Salutis m. d. lx.xxvxi. Christophorvs rothmannvs, 
IUuftrifsimi Principis Vv i l h e l M i 
Landtgravu HaSSIAj&C. 

Mathematicus. MCircfli aiDcapt- 
iiVraniJ.I* 

,rfitcafl««'' 
aciffl"' NOBILISSIMO ET VIRTVTE SAPIENTIA IN- 

CEN.OSA E.^VDITAQVE D O C T R.I N A, C L A K I S S I M O VI R.O, 
BOMINOTVCHONI BRAHE, DOMINO DE KNVDSTRVP, E Q.V I- 

Ti DANo, Mathe.naticorum noftro Scculo omnium 
piieftant.fs.mo , &c. Domino fuo cum 
obferuantia colendo,&c. 

S. P. 

ROXIMISLITERIS, VIRNOBILISSIMEACEXCEL- 

lent.fsime , memoria lapfus fcripf. ad te, extremaiB fuperhc.em 
Acris crafs.o.-is ex DcTionftrat.oneOpt.corum d.ftare a luper- 
^^c.'^ fic.e Terra: per Semidiametrum Ttnx. Verum duiTi (de ab- 
fi^u^te force fortuna cogitans, qu^d nimirumeo pra;fuppolito(equcren. 
tur perpetua Crepufcula , )' .pfos Authores conf ilo , inuen.o me ea , qu^ 
ante ahquot An.ics m i,s lcgeram, non rite memin.fl-e ; nec .ntegrunr lU 
lud, quod putaui, elfc Sem.diametrum Terr^, fcd fex.igcf.mam nondum 
Sem.d,amern Terreni partem. Quapropter pcto i te , vt qua. prarop.ti 
fcftinatione m L..ens mc.s etfutii pot.us quam fcnpfi . ca vehs cmcnda- 
re,ac proSem.d.amctroTerreno fcxagcf.mam fere Sem.diamecr. rerrcm 
M i partemj 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
TYCHONIS tlB. 1. 

partem) ac pro^duplicatione crafsioris Aeris rnultiplicatlonem vbique m ea 
demonftratione ponere. Ita enim omnia conrtabunt, ac demonrtratio mea 
hac ratione a fortiori confirmabicur. Schema quoque aUter m hunc modum 
formandumeft^ ScisenimHQe- 
asEAG&HCLex centro 
& fuperficie Terra? ob immen- 
Htatem Cxli videri parallelas, 
vel potius vnam& eandem. lam 
facile habes^quanta fit denfitas 
crafsioris Aeris circa Horizon^ 
tem^ quanta in Altitudine 50. 
Graduum. Connefte enim pun-' 
fta X A & AO5 centrum ni- 
mirum Terrx cum punftis in- 
terfeftionum extremic fuperfi- 
ciei crafsioris Aeris in Horizonte & in Alticudine 30. Graduum* lam igi- 
tur inTrianguIo A C X 5 quoniamdanturduo latera, latus nimirum A X 
Partmm 60. Min. 48. Secund. 50, & latus A C Partium 6q. exadc: ex difto- 
rum Opticorumdemonftrationibusj &angulus AC X reftus perHypothe- 
fin: dacur itaquc & tertium C X latus, denfitas nimirum Aeris crafsioris, 
per quam circa Horizontem (ormx Stellarum adnoftrum vifum perueniunt. 
Sic & in Altitudine 50. Graduum^quoniam in Triangulo A C O itidem dan- 
tur uuo latera A O & A C^ cum angulo A C O 5 qui per Hypothefin vltra 
redum datur 30. Grad. hoc eft^ Graduum 120; datur igitur & tertium C O 
latus, diftantia nimirum excremse fuperficiei Aeris crafsioris in Altitudinc 
30. Graduum. Ita vides, hoc vnico argumento, quod nimirum Refractiones 
non durent vfque ad verticcm, firmifsime demonftrari> non efle diuerfa a- 
theris & Aeris Diaphana. Nec enim ipfi Optici negare poffunc, quin prar- 
fuppofito diuerfo Atheris & Acris Diaphano neceflarium fit 5 vtRefradtio 
durec vfqueadvercicemjvcex Alhazeno lib. 7. & Vitellione lib. 10. P. 51. 
manifeftum eft. Eaquoque^ quas Vicellio lib. 10. P. 55^ de fcincillatione 
Scellarum propofuic, fi vera efl!ent , pro me facerent^ Sienim lcintillatio 
Stcllarum fierct propter diuaricationem form:^ in loco imaginis ^ fequeretur 
mdcj formam illam non alibi quam in crafsiore Aere confiitere pofle. Nam 
Ventus vfque ad concauam fup^rficiem SphGera^Lunarisnonalcendit, nec 
admodum 5 vt opinor 5 vltra crafsiorem illum Acrcm. Vixeniminpuro illo 
Acre Ventus exiftere poterit. H^c ad te hac vice perfcribere volui y ne for- 
te putares, (quod ramenvixmihi credendumerat,) demonftrationemmeam 
eo mfirmari , quod fpatium illud crafsioris Aeris iufto maius afliimlerim. 
Memori^elapfumeflejfacilc animaduertes : nec cantum cempons cunc mihi 

fumere Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IPISTOI.ARVM ASTRONOMICARVM. J»} 

fumerepotul, vt ipfos Autores confulerem. Vale igitur felicifsime & op- 
time, noba.fsime & excellentifsime Tycho, & de hoc fubhm. negotto me- 
cumconferrencdefine, Caffellis 14. Calend.Nouemb. Anno 87. 

T. T. 

CHRISTOrHORVS RoTHMANNVS. 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO 

D. VVILHELMO H A S S I AE LANDTGKAVIO, COMITI 
IN CATZENELLEBOGEN,DlETZ, ZIEGENHAIN 

E T N 1 D D A : Principi ac Domino fuo 
Clementifsimo 
S. P. r tione,quim raea ipfius voluntate adhteras quas circa Autumna- 

I le Aquinoiiium anrecedentis anni, Tua CeHitudo ckmentcr ad 

L-^-^ me ded.t,nunc refpondeam,Illuftrifs. Generofifsimeq; Pnnceps, 
oc^onem prxbuerunt occupationcs vari.. & impedimenta qusdaiu , c^nx 
circa Veris inituim inciderunt, efFecerunt^; quc, minus per eos, qu. ad proxi- 
mcpra-teritasvernalesNundinashincprofedHfunt,hasipfasquastuncador- 

naram Tnx Celfitud. tro nfmittendas curare hcuerit : accefsit & hoc quod .n 
Martio & Apnh plures m Venere interdiu apparente, & Occ.dental. a So- 
le, animadueifiones obtinere fperabam, vt eas cum prionbus matutm.s, pra:- 
fe -tim antecedente Anno in Augufto habins, plen.us conferrem, & qmno- 
rum iftorum Scrupulorum , de qu.bus in Long.tud.n.bus F.xarum conft. u- 
endis mter nos controuerfia eft, d.iud.cationem ratam & vbenorem explo- 
rationcm inft.tuerem , q-iod et.am aliquoties d.hgenter a me pra^ft.tum e t , 
veluti poftea T. Celf. qu.d h.nc eruer.m adinuenerim^ue, plen.us expona.u, 
luhJsc .ta^ue tu Jcelfitud. rogatamhabeo, vt hanc 'n-fcrioen o^^^^^^^^^ 
tionem, prxlbrcim cim iam cum fenore refarc.atur, cand.de & iementei 
exct fata.^ habcre dignetur. Scripfi et.am interea Tuce Ccll. Matnemat.co 
e.^ mora. hu.us rat.ones, T. Celf'referendas expofui. Ne Kaque d.ut.tis. .d 
QUodhaaenusimermiirumeftd.fteratur,nunc ,js,qu:E Celfitud. Tu^-ad.ue 
mife literx continebnnt, ord.ne refpondebo. Obleruat.ones meas i . CeU. 
communicatas perplacuiife , exaftamque iUam congruent.am mter Declma- 
rne"&d.ftanLsAftaarumStellarumTu.Cell.Inftrumentts&^^^^^ 
veftigatas^fummampepenile adm.rat.onen,, ex ipfo front.fp.c.oT.Ceiuud^ 
iKcramm non llne voll.ptatepercepi.^tfanc, tam exqmfita rat.o ..d 94 TYCHONTS BRAHE L I B. I. 

fcriirandi, vt In diiicrfis locis Obferuationes acceptse tam prcecijfe confenci- 
anr , hadenus infolira prorfufque inaudira manfiri vr reciifsime eriam Tua 
Celfirudo fuam de his fenrenriam pronunciar. Arque hinc hquido parcr, In- 
ftrumenra nodrajquibus Alrirudmcs & Diftanriiv Srellarum capiunrurjvrrin- 
que adamufsim refte fc habere 5 adeoq,- perfede elaborara efle , vr nulli fen- 
fibili virio finr obnoxia , pr^eferrim poftquam perpendiculi deuiario illa mi- 
nurula in Tux Cclfirudinis Quadranre per Mathemaricum cft redinreqra- 
ta. Plurimum iraque Aftronomi:^ inftaurarioni congrarulor , quod rario 
illa Pinnacidiorum 6c Dmifionis , ftruclura^que exada* Inftrumenrorum, 
quibus Siderumlocain ipfo Scrupulo jadeoq; eius aliquora parccjcarlicus in- 
ucftigarelicer, (quod ram vereribus quam modernis Aftronomis hactenus 
infolens vifum eft) qua egoahquor ab hinc Annis, non vri fperojfine fructu 
viiisfumjTuce eriam Celfirud. innorucrir^quodqi a TuaCelfirud. approbara 
inpraxin Aftronomicam^magno huiuslaudarifsuna: fcienrio! emoIumenio& 
fuccelfujdcducaruri fine qua fanc inlnftrumentorum fabrica & Diuifione, 
ac Dioptrarum applicarione, inter nos conformira^ej ad ram exaftani Obfer- 
uarionum conuenienriam , in qua eriam nihil ab ipfius caleftibus apparenrijs 
aberrarionis lareat^ perueniendi omnis alias praclufa fuifTct via. Quod au- 
temnihilominusinStellarumLongirudinibus quinisproxime Minuns dilfe- 
ramus 5 quibus mea anreriores inueniunrur, fuam apud eos^quihuiusfubri- 
lisinquifirionis perplexos labyrinthos fatis habent perfpedos excufuioncfa- 
cile mcrcrur. Ideoq; refte Tua Celfir. aflerir , hanc dilcrepanriam non adeo 
admirarione dignam; fiquidem vereres iUi AftronomiaPrincipeSj vixinfex- 
ta parrc Gradus, veritarem in his affequuri funr, neq; eriam ad maiorem prx-^ 
cifionem , ranquam id mmus forer pofsibile arbirrantes, afpirare renrarunr; 
quod tamen non tam ob Inftrumenrorum paruirarem5& Armillarum variaiii 
hinc inde inrerobferuandum diftradionem, iHis euenifleiudico^quam quod 
per foramina dioprrica {alrem Srellas obferuare didiccranr; vbi nifi id quod in 
remorionaboculoTabellaconftiruiturjmaiufcuIum fuerit; Stella^eriam cla- 
riores a^gernme confpiciuntur; & fi hocdetur^obforaminis magnitudinem, 
c\ux aliquotam Diuifionis Graduumparrem occupat, in pauculisfcrupuhs, 
obferuatioexquifitaconftaremmimeporerit.Armiilas vero Aftrolabicas eo- 
rum luft;:^ fuiflemagnitudinisj mde faris liquer, quod Hipparchus & Prole- 
mxus criam Aquino6tiaIes ingreflus per eas deprehcnderinr ; & ipfemer Pro- 
lema^^-^qnafdam Armillas Alexandria.' conftiruras^quie nimiiim magna:eranr, 
tanquam minus idoneas reijcere viderur. Poflimr tamen adhibiia peculiari 
dihgentia , ArmillaECtiam maiufculir i:a affabre componi^ vt inrerobfcruan- 
duni) per iuam R^uolutionem^aur circulorum difiundionemjnihii viriofiratis 
infinuentj quamuis nou exigua inhis requirarurcircum(pe(!:i:io5quam pra:ci- 
pua ex parce veteres etiam adiubuifle nondubito. Equideai ik cgo per Ar- 

millas Ailrolabicas» 
PPISTOLARVM ASTB.ONOMICARVM. 9) millas Siderum,loca fatis commode & prxcifc obferuaii, mukotiesexpenor. 
In quaternis enim meis macliinis Armillaribus, partim Aquinoctialibus, par- 
tim Zodiacalibus , qustanta: limt magnitudinisjVtfingula Minuta nixta di- 
ui(lonemnobisvfitat5,difcriminatimexhibeant (quastamenaptioncompen- 
dio,quam i veteribus faftitatum eft, conftruxi) quacunq; earum vti libuent, 
verusStellx locus in ipfo Minutoexhibetur, prorfuscumeocongrucns, qui 
vcl per diftantiasbeneficio Sextantum, vel ctiam per Azimutales Quadran- 
res peculiari foIertia"reuolutos,ingeritur ; prsfertim fi par vtrobiq; mrer ob- 
feruandum adhibeatur fedulitas. Alias enim nihil dmerfimodc fabrefafns 
Organis tribuerem, nifi in eundem prorfus veritatis fcopum confentu-ent; 
Atq; eam etiam ob caufam,copiam varietatem in eorum (h-uftura haaenus 
expetiui,vt non vnomodofed mulcifarlam obferuando,enucleatior certitudo, 
expeditiiis citra omne dubium comprobetur; In his vero omnibus, quia per 
Runulas illas ParalleIas,SteIIas coUineandi, a me aliquot ab hinc annis exco- 
^itatam rationem adhibeo, multo promtiiis, & fcrupulofius, ipfarum exquid- 
talcca,quamveceribusperforaminaTabularumade6erron,vn dai,obno- 
xia,obfcruatiomindubitatj;patefcunt. Per hasitaq; variasmachinas,omnt 
poisibilifubtilitatc&perfeaione affabrc elaboratas,StelkrumLongitudines 
mulciformicer conquifiiii, & non vni alicuilnftrumento confifus, fed uueriis 
rem omnem varic examinando,& magna circumfpeitione fingula trunnan- 
do, hoc tantum negotiuadminiftraui; idq; non faltem .1 Solis locoadamiifsim 
pnus correaomedianteLuna,vtvetere5tentarunt, fed etiam intercedente 
VenensStellamulcoties a meexploratum eft; vtobidmhilprorfus duoitem, 
Loncritudines a me conftitutas omni fenfibili carerevitio, & ad tantam prx- 
cifionem effe dedudas^quantamvlhushominis diligentia & oculorum acies 
comprehendere poterit. Neq;tamenproptereaT. C obleruanones iinpro. 
bandas iudico, fed mult^ potius admiror,quid vel ad eam amufsim, & cu no- 
ftns admodum propinquam concordantiam^accefferint; prxfertim in e3,quE 
perAltitudines&tranfitusMcridianos,cumtemponsannocationeadlubita 
cft, Obfcruationis praxi,quam fane maxima diligentia adminiftratamhquet, 
cum ahas nonpaucisdifficultatibus^&anfraaibus fit expofica Quoditaque 
T. Celf. a luis inuentis difcedere nolit, ob feduHcatem non mediocrem in Ob- 
fcruationibus ^dhihicam, rationes proculdubio habet non contemnendas , 
quibuse"oeciamrefragarinolo;neq;enimditrercntiainternosadeomagna 

eft , vt Aftronomic£E certitudini fenjibilicer officiat. Verum quia C ellitudo 
Tua exiftmiat fuas in Longitudinibus confticutiones ideo tam ratas ex- 
aftafq; efle, vt ab ijs difcedere nequeat, quod non folum poft correctum Qua- 
drantis perpendiculum , per tr.miitus Azimuthales beneficio exquiiiti Ho- 
rologi) adinuenta:fint,fed etiam perVenens Stcliam,inIanuario prxcedcntis 
anai aliquQties modo etiam mibi Yruato,diliscnter exploratx,comproba^xq,, 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ^5 TYCHONIS BRAHE L I B. I. 

de hisT.Celf. meam fencentiamfi paulo liberius indicaro>id Tuam Ce/fit. 
clementi & beni^no animo accepturam non diffido. Quantum ad priorem, 
pcr Alcitudines & Azimucha,cum tempore Obreruationis fimul dato^ loca 
Srellarum obfcruandi rationem attinet, licecea poft emendatum Quadran- 
tis perpendiculum , earumLongitudmes in eundem prorfus fitum, quoan- 
tea, reponat , non tamen ob id omnem h^efitandi anfam fublatam exillimo. 
Significaui vero T. Celfit Jnvltimis meis hteris^quasobcaufaSjhaec Siderura 
policus fcrutandi via , mihi non fatis tuta videatur. Siquidem quacunq; di- 
Ijgentia Quadrans ordinetur, & quam affabre Horologia elaborata fint; ta- 
nienilhc vbi velminimeputatur, error aliquis fefe furtim ingerit^qui facile 
paucorum Scrupulorumprsecifionem impediat^ fiue quod Horologium fin- 
gula temporum momenta non perpetuo sequali tenore indicec 5 fiue quod \n 
ipfo Quadrante , quo ad planum eius , non omni exparteplaroverticahum 
circulorum correfpondentCj aliquid minuculi lateat vitij , fiue eciam quacun- 
que alia non facile vifui obuia de caufa, idipfum contingat. Si tamen Tua 
Celficud. huic modo, Sidera obferuandi nullacenus diffidit, fiac falrem iuxta 
vrrunq; Aquinodium, denuohuius rei periculum quam dihgentifsimc^ ita, 
vt vtrobique locus Solis per Meridianam Alcitudin^m diligenter emenda- 
tuS) vel etiarn c noftra reftitutione in motu eius depromtus, adhibeatur ; ad- 
fit eciaminhacpraxiHoroIogiorum exquifitifsimorum ahqua varietas5& co- 
pia 5 vtq; inuicem , in Minutorum minimis parcicuhs exacte correfpondeanc 
procuretur , quod fi tunc (non femel fed ahquoties rem omnem reicerando) 
Scellarum loca, vcrinq;,& viceverfa examinandb, in idem Minucum (adhibi- 
ta inrercapedinis earum racione , fiquidem diuerfis Scellis hic vci oportebit) 
reciderint, tuncloc^ earum hac Methodofacis fcrupulofc adinuenrajfaci- 
liiis conceflTerim. Verum quacunq; feduhrate& prsecautione tradecur ha^c 
Sidera obferuandi ratio , lubrica nihilominus , & ad deuiandum 5 in pauculis 
pra^fertim Scrupulisadmodum pronamihi cenfetur. Alteramautem^quaper 
Veneris Sf ellam Tua; Celfit, Mathematicus idem aggre/Tus eft^ratiocinatio- 
/ nem multo potiiis huic prjeferrein 5 eo quod ad vericatis penitiorem trami- 

tem tucius ducat. Quod tamen per hanc ipfam, in lanuario prcecedentis An- 
ni^eafdein ScellarumLongiiudines , quas priiis & ameis adhucqujnis Scru- 
puhs di/sidentesj adinuenerit^nondum facis confirmat, nihilprorfus in veftris 
Lon<^icudinibus abandare , ealq; omnimode abfolutas efle. Nam per Solem 
& V enerem , quo ad inquifitionem Longitudinis Affixarum Stcllarum, debi- 
taJimi :ii!o cunc temporis fieri nequaquam poterat, eo quod Sol nm.iium 
elfec deciiuis.obmagnam Declmationem Mendionalem 5 & ipfa Venus eti- 
am circa Aquatorem , non admodum fublimis ferebatur : adeo vt poft Occa- 
fum Solis 5 quamprinuim Scella: conlpicua* cflent 5 tam alta non cxcitit , quin 
perllefracUonem) quo adLongitudinemj vKenor quamreucra erat ccrne- 

recur* 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IPISTOLARVM ASTRONOMICARYM. 5>7 m !rr.: ■ ,yrpoftO^^'' fctiir. Atq; hinc faaum e(l> vc neiiriquam per Venerem & Solemjhocne- 
goiium tunc temporii> exacta prxcifionem praxin deduci potueriti imo nc- 
cenanum erat Scellarum Longitudines talibus adhibitis medijs, debito vlte- 
riores aliquantulum euadere. Obferuabam quidem & ego multoties cuxa 
eofdem dies Venerem inrerdiu a Solc , & nodtu ad Stellas, non quod vllam 
cxquifitam in Fixarum locis comprobationem inde fperarem, fatis confcius 
& diuturna expericntiaedoaus, fruftraidin medietace Zodiaci auftraliten- 
tari, nifi Refradionum impedimenta , qux non femper funt prxcife i^qualia, 
ob Aeris variam difpofitionem , prxcaueantur , fed faltem vt Vcneris & Solis 
apparentesmotus,e priusrecle conftitutisFixarumlocisinquircrem5& Re- 
fraaionum infmuationes plenius expifcarer. Non itaque mirum eft, R o t h- 
M A N N v M tunc temporis quinorum illorum Scrupulorum in vcftris Longitu- 
dinibus abundantiam non animaduercifle j Siquidem ram Sol quam Vcnus 
fecundum Zodiaci Longitudinem in pauculis Scrupulis per Refra£lionem 
oborris, vlteriores neceflario apparebant , quam reuera in Cdo conftitue- 
bantur, ideoque Fixarum ab ijs menfuratarum loca, etiam vlteriora quam 
oportuit^exhibuerunt. Sique meas Obferuationcs tunc in Venere & Sole ha- 
biras 5 ad limitarda Fixarum loca examinaro 5 eciam inde (^olligetur 4» vel 5. 
Scrupulorum niniia promotio, neglefto videhcetRefra^ttionumimpedimen- 
to; fivero Koc per Tabulam ab experientia crebriore^a nobis huic negotio 
dcftinacam prjecdueaturj loca Fixarum cadent pra^cile in eum fitum:>quo:i 
nobispriusdifpLfica funr,quinis illis Scrupulis nullatenusdeficientibus. Vc- 
rum enimuero efamfi Refradionum & Parallaxium impcdimenta in hac 
collatione omni diligentia exdudantur 5 & c;£cera requifira, reftifsime admi- 
nirtrentur : camennondumomnis dubirandi occafioprxrepra eft, nifi eriam 
idem in Venere matutma , arque ac vefpcrrina, & in confimili fere fupra 
Horizonrem firu, pariq; a Terns remorione, vel e^ qu^ vrrobiqi hinc incidit 
differenriadebitomcdocorrectaparirrurina diligencer expendarur & com- 
probeturjadhibira etiam SoIis& Veneris advtraq; tempora, quo adParal- 
laxm 5 fi qua force incideric , diuerfitace j vt de Refra6i:ionibus nunc nihil di- 
cam> quse fane etia m limitanda^ veniunt 5 nifi ab vtraq; parte , in confimili tam 
Sohs quam Veneris Altitudine.inftiruarur Obferuatio. V bi enim viceuerfa^ei- 
uldem rei examinatio non fuerit adhibita 5 omniaqi fubcilifsime inuiccm colla- 
ta, adexactamLongitudinisFixarum notitiam, eriam hac minus fallacivia 
procedendo , peruenire vix licebic : adeo in profundo 5 & inreriori nucleo ab- 
fcondiLur veritatis vnicum &' immorum Cemrum. Si iraij; 1 . Celf Mathe- 
macicus, aliquando per Veneremmaturinamj pariadhibiradiligenna, rem 
omnem experius fuenC5& obftacula fefe per Refradionum& Parailaxmm, 
diaerlirateminocren.iafemouerir^non dubKo,qumhac Mechodo inLongi- 
tudincs Afluai^tp iiaCIS apf)funealr palantesj deucniccj antea veroabloiu- 

N tam 
3 ^ \ 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 98 TTCHONISBRAHELtB. 1. 

taminliiscertitudinemftatncre3fnperu.icaneumeft. QuoJ nurem per mcum 
morum Solis,quem Rothmannvs exifhmauir circa 8. Gradum c:^ pauculis 
Minutis iufto rardiorem , defeftione quinorum illorum Scrupulorum , qux 
meis numeris ineffe pucatur^excu/arelaborat, fruftraneum videturi Siqui- 
dem locus Sol^s verus m tam decliui firu per Inftrumenra exquifitifsima, & 
adhib ita enam Parallaxijprsectfe ccelitus non innorefcit. Ideoq^ prcemonui in 
primis meis lireris , infra tricefimum Gradum Alritudinis , non dari per Ob- 
feruationem.Locum Solis ratum,ob Refradionem in decliuiori fitu irrepen- 
tem; Et Tnx Celf. Marhematicum eriam per liccras admonui, in Boreali Se- 
micirculocurfumSolis folummodo citra errorem examinandumjnon item in 
AuftralijobRefracbonum fLrpediaam infinuarionem. Auji harc fuit non mi- 
nima occafio^curfummusilleCopernicusin Apoga^o, liccentriciraieo; Solis 
conftituendisjtanropere deuiarit^ quod videlicet ad mediasparrcsScorpij in- 
greftiim eius, vna cum Aqu-noftialibus tranfiribus conrulerir, Sole tunc ob 
Refrartionein fenfibilem non m coJocoapparente^ui quoreuera conftirucba- 
tur. Cum aurem Obfeniationibus per T. Celf In/trumenra facds,locus So- 
lis c noftra Ephemeride depromtus, tum circaambo Aquuio ii.^^ tum etiam 
in toro Boreali Semicirculo appnme correfpondeat^vi: cx literis T. Ceif Ma- 
thematici ad me datis liquec; necefte eft, & in reliquo Semicirculo Auftrali, 
nuliam ab ipfo Cdo contmgere difcrepanriam5& fi qua illic per Inftrumenta 
diligenrius animaduerrenri apparuerit , ea cicra omne dubium per accjdens> 
ob Refradionis hoc incommodum irrepit; idcoq, caurionem diligenrem hac 
in parte adhibcndam anrca ferio indicaui. Quod enim in fine lanuarij T. C. 
indicatj Locum Solis pcr T. C. Quadranrem muenrum non difcrepaffe a mca 
Ephemeride, ideoq; T. Celf Marhemaricum in examinatione Fixarum , pcr 
locum Vcneris, eodcm vfum fuiflcjidjquomodo cum prionbus coniiftere pofl 
fit^non fatisaflfcquor; vt potius virium aliquod Obferuacioni illi /ubefl^e fufpi- 
cer. Nam licec Sol circa vlrimos dies lanuarij^quinis proxime Gradibus apud 
vos fit eleuatior quam hic^tamcn nondum adeoin fua Alricudine mendiana 
fubhmacurjquin Rcfraftioni adhuc fatis fcnfibili obnoxius fic, ideoq; runc cti- 
amcumnoftra Ephemcnde adamufsim quadrare non potuit, nifi Reh-a£tio- 
nis impedimentum excludatur. Quia vero T. Celf indicatpcrfuum Machc- 
maricum, Ephemendem noftram ad elapfum 87. annum conuenienrer fuiflc 
cxccnfam ; vt igitur cum ab illo labore,ad plures annos hunc calculum conti- 
nuandijinpofterumlcucm, curaui quinq; proximoruannorum Ephemcndes 
Sohs.cnoitns Obferuationibus & Tabulis circamotum eius deriuatas, in ad- 
iunctis chartis dcfcribi^e quibus ad aliquoc ancecedenres,&: fequenccs annos, 
facihor eft redudio:, cum quarro quohbec Sol ineundcm proximelocum^ijf- 
dem Menfium dicbus & horis reucrcacur. Spcro autem locum Solis per ac- 
curatamObfeji'i;at;oQeaica^litus qu.ditum5cum hac noitra reftitunone.col- 

liUlOUC iitiin 

BorealiS,. 
**iittiin 
feooiisi. 

infpijiii. 

''viiiitaa ptricaiiii, «tii- 
RetH* 
Mail»- 

'lUJCI* 

nJ« 

tUB,')'' fPTSTOLARVM ASTB.ONOMlCAB.VM. 

Ivionc fa.^a.nil.il d.fcrlmnis, quod vllomodo infenfus incurrere pofsMIa- 
turum, modom Aulbali Semic.rculo Rcfradionis^dequa al.quoc.es fedulo 
n,onui,obftacula remoucanrur. Por.oqua.d T. Celfic. Mathemat.cus ex eo, 
(Viod Lo.i -.cudincs mea^ a vr ftr.s quinis Scrupui.s defic.ant, fufp.catur me ni- 
ni.um rribuere Refradion.bas , id longe al.rer fe hahere , iplem.t conficere- 
tur,fi,quam fubt.l. d.l.gcnna,quimq, var.js mod.s Refi-aaionum d.merif.o- 
nem, per dinerfimoda l.^ftrument.a , tam in Sole quam Scell.s, aliquor ab h.nc 
ann.s fcrurarus fum , fatis perfpeftum haberet. Non en.m eas ad hbuum, 
fed quales ipfa Experientia ca;l.tus fuppeditat,aflumendas cenfeo. Q^x res 
non med.ocr. ftud.o a me multotics, fi qu.d aliud , elaborata eft. S.qu.dem fi- 
ne Ref.-aaionum exqu.fita d.fcret.one , vero.-um .n Scell.s locoruni non con- 
ccd.tur omnis erroris expers mqu.fitio. Licetautem Ae.-.s d.uerfitas .nh.s 
nonnih.l al.quando alterare pofsit, tamen fi C-a:lum vnd.quaqj fuerit appr.me 
ferenum, nulliq; crafs.ores vapores Horizontem obtenebrannt,femper ean- 
dem penc- adinuenio Refrachonum in confimili Akitudine quant.tareni , vc 
citra omne dubium perfuafum habeam,illarum afiam ,quam oportuir,aflum, 
tionemanobisnoneirecommiflam, neq, h.ncin Stellarum a mc redmcegra- 
tislocis, al.qu.d vitij obcmum. Necet.amtempusinme.sObferuation.bus, 
fiue per Armillas , fiue per Horologia , fiue etiam perQuadrantem Az.mu- 
talemadh.bitum, vllam parerepocu.iinhis ipfis amb.guitatem, quemad.no- 
dum Tuje Celfitud. Mathematicus fruftra etiam fufpicatur. Ciim en.m a oo- 
le per Vcnerem ad S ciias , vel v.ceue.-fa inftitu.tur obfcruat.o, duorum vel 
triumScrupulorum,auce:iam pauloplui-ium,nonvenitncceflar.6adhiben- 
da intempor.sdcnotatione exatta ratio, fiqu.dem ncc Sol nec Venus .nter- 
lullo dec.m-T vcl oitaux partis vn.us ho.-a;,fcniibiliter locum varient. Nih.lo- 
miniis camenvbique verum tempo.-is ,mome.ntum m .pfo Scrupulo yar.a 
raaone .a nob.s appl.catur. S. per t. anficus Meridianos vet Az.muchales 
S.de.-um litus r.marer, .uxta mcdum Tuar Celfitudm. vfiracum , vtiquc 
cxact.fs.ma temporis , vel .n .pfis Scrupul.s (bcund.s cogmno .•eqmrcretur. 
Ve.um tum hanc ipfam ob caufa.n , tum criam pleralqueal.as, camobier- 
uandi rationem , tanquam halluc.nar.on. facil^ obnoxiam , m.nus prc^bo. 
Refradionem Sohs rancum.nodo in c.rciilo veracal.,exhiber. non equidem 
ignoro , fed eam mhilominus, tum ad Eclipricam, tum et.am Aquatorcm, 
prout opusfuer.t,appl.care d.d.c.,adeo,vt Tabulas m eum vfum e Tr.an- 
gulorum fontibus deriua as, & vor.s meis hac .n parce abundc latishci- 
cnces, in promptu iiabeam ; vt inde in ttmpore etiam per Ariiullas «qua- 
tonas prstc.fi: inuen.endo, fi quando ijs ad hoc offic.um vc. hbuerit, nul- 
la incidere pofsit, vel ...inima deuiatio, Qiiau.uis .n temporum Minii- 
t.,s per Arm.llas haf.e exactius fcrutand.s , l.bent.us vtar Stelhs .ux- 
ti Mcndianu'n , poafsiiiium vtro circa .pfam Aquatoris Altitud.nen^ 

M 2, v.rian» lOO TTCHONIS ERAHE LIB. I. 

verfantibiis, eo) quod eo in loco Refradlio nihil difpendij inferat , & rali in /i- 
tii OLyfsime motii primo reuoliiantur , te nporifqi mmiuilsimas differenrias 
commodifsimc difcernant. Verum ne pluribus opus /ir, his circa noltras Ob- 
feruationes dubirationibus obuiare^vnicinn ialtem ad Jam,quod cirra omncm 
controuerfiam eit irrefragabile. Si ahquis in meis Fixarum locis , vel mi- 
nimus lapfus fubeffet, quibufcunque tandemoccafionibus illefuie his, fiuc 
alijs incidifiet , certc in reciproca Obferuarione, tam ad Venerem vefperti- 
nam^quam matutinam accurata diligentia a nobis infticuta , is qualifcunquc 
cflet jefeapertemanifefta/fet j Quemadmodum in vltmiis liceris T. Celfit. 
fignificaui, me non folum Anno 82. multouies per Venercm occidcntalem a 
Sole^ & interdiu admodum alte euidenterq; apparenrem , fedeaam Anno 
8).per eandem onentalem , mxta medietatem Seprembris 5 loca Scellarum 
Fixarumdiligentifsime, medianteloco Sohs vtrobiq; exade compeno , re- 
ftituilTe, & examineaccuraro, ea cirra omnefenfibile vicium rcvl^te fe habcrc 
deprehendilfe. Ob id etiam Celf Tuanon abs re affeuerar ; fi per Vencrem 
matutinam omniaviceuerfa comprobatahabeamjnon facile conliare^qua in 
parte difcrepanti;^ iftius inter nos occafiolareat. Reuera enim ca^tera om- 
nia^qux pnus in dubium vocara fimr, foluunrur^ irnraq; euadunr, vbi circa 
Onenrem idem quod in Occafu pnus ficbar. alrernatim exploratum fuerit, 
Si qua enim furtim , vel inRefraaione > vel Parallaxb aut etiam in loco Solis 
fefe mfinuaret vitiofitas^eam reciprocaObferuatio latere non finit^tunc enim 
omnis ad errandum procliuitas facile prarcauetur. Quaproprer nulluin 
prorfus apud me relinquitur dubmm , Longitudines Steliarum meis Inftru- 
mentiSjinftaurataSjipfiCajlo exquificifsimecongruere, & quina illa Scrupu- 
la, in quibus inter nos dilferimus , nullatenus m ijs defiderari. Quinetiam 
cuidcntions certitudmis comproband^gratia, feciMenfe Auguftopr^ece- 
dentrs Anni dffnuohumsreipericulum , idque duobusdiebus videlicec 17. & 
18. quibuscirca Veneris cumloue coniundionem fermcpartilem, ferenita- 
tem nadus admodum puram 5 & opportuna, Veneris Scellam mani^ a quibud 
dam fixisSideribus, pr^efertim vtroq; Geminorum capire, diligenrifsime ob- 
feruaui , pofteaq; ad Solem fupra Horizonre fuftKiejite Altirudme eleuatum, 
omnia direxi, & deindenon folum, cuin animaduerfionibus Anno gi.in ijf. 
dem quoq; Stellis, beneficio Veneris vefpertina^ habicis, accurare contuh,' 
habita etiam ratione in Sole & Venere circa Paraliaxeos aliqualem diuerfi- 
tatcmincidentis difcrepantia: , fedetiam cum Obfcruaiionibus Venens, ad 
cas ipfasaliafq; propinquas Stellas^hoc iplb Anno, Menfe Marrio5& Apri- 
li, cum Venus inrerdiu occidenralis a Sole faris appareret , multories dihgen- 
tifsimeexploratis, denuoexpendi. Cumq; omnia admodum pra?cif,j trucina 
inhisvbiqi Iibraflem, tantum abeft, vcLonguudines Fixarum pnusamecon- 
ftitutas, vlcerius producendas admueneriub vt fi quid m dhs aiierandum efl 

fer. Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
lOI Ktlcuarani 

JillgC»' 

(('> EPTSTOLARVM A $ T R O N O M I C A B. V M. 

fct, potius dimidiumScrupulumredundansauferendum foret, qua; tamen 
prxcUio otiola eft, peneq, mpercept.b.l.s. Cum .raq, b.s v>ceue.-la mane & 

nem pr^c.lam , vtpote Anno 8 z. vefperi & 8 5- ™ane, & nunc et.um denuo 
proleelanfo 8 7 ""nc, & hoc eodem labente 8 8. vefpen, .ca vt collar.s, 
Fnu.cemque v.ceuerfa ponderat.s r.n§al.s,,n .dem prorfus Scrupulum earmn 
bca , quo a me pr.us ord.nata funt,rec.dant, n.h.lq; (en(.bihs var.etat.s vllo 
modo fu-erant , non poQum non tam crebro , va.-.,s O . gan.s exam.nat^ & 
Lerf.nfodUtq;rec.p|-ocecomprobat.ver.ficationiacqu,efce..,prvf^^^^ 

cim vlnm^ bml viceuerfa hab.ta.Obferuac.ones '/^^" P-^^^^ fv.rn vff 
fraeiumtulermt, & infuper hoc habuenntcommod.cat.s,q..od\ enus vt.o- 
b.£>q«ahter fe.e i TerL d.il.ter.t,& ob.d Pardlax.um d.fterent.as.n con- 
fumh prox.me Alcuudine infenf.b.les obtuler.t; Ref.aa.onum et.am oblla- 
culo.npar. circ.cdr eleuac.one (icaen.m Obferuac.ones ordmo, vt qu. m 
i.fdem circ.rer Alc.t..dm.bus accepca funt,i.m.cem confe.-antur) n.hd V.C.O-. 

trc" in.erence. Tea.mon.um etiam non obfcurum prxbet hmc noft.^« 
emendatfon. Scella ea , qu. .n V.rgin.s Spica collocac.jr j H.c emm « f k 
Dcchnanone vnacumLacicudme, per d.ftanc.am aScelk.la q-^J " D.a o- 
n.s v.cma Polo Echpticx , peculiar. .-ac.one prms fedulo a me .nqu.(.-a, p. x- 
finicis uoftns Scl!a.'um Lo!;sicud.mbus cicra aho...n -ed.o>- cogmno- 
nem,appnmc aftmulacur,& .n ,dem Scrupulum, ^velut h*c & pler^^, alu 
ruc acientia , breu. , fauence Deo , locuplet.us e cerc.s Obferuat.omous & 
Demonin-ac,omb^man.feftacomprobataq;.xddam,)confe.KU 
^rexaaampr.c.f.onemvlhAnnquorum.ndeabAftro..om,xexadc.p^^^ 
rrd,o,ven<Lennorumahqm,vfqueadhxccempo.^,peruener,nc,& qc an. 

u.m .nduftr.., labor.s & ce..por.s ( vc de fumnbus ^-'-^"^--"X , t 
cam , qu, omni ^ft.macione maiores func ) .n h.s enuc eac.us indag nd ,m- 
p'nde;im,ahor«m, rem omnem fundan.encahcer ,ncell^ent.um,elto ,ud,c,. 
L ,ler quos Tua Celf.vt ma.orum .lluftr. profap.a Pnnceps nacus gene- 
S,mus?.caec.am,ngcm,,acumi..e,&.udic,,grau.tate,,pfaq;adeoeg^^ 

n n ,a verc pr.ncipem^ocum non mhion Erud,non,s quam gener.s cla..- 
Lm ,m refur. l5.chcet .ca fe habeant,qu6dmLong,cud,mbus F.xarum 
Tme conftuuns, nih.I prorfus fenf.bihs deu,at.on,s , am dub:, com,T.utatu., 
confuke tamen ac.t T^a Cellit. ouod Obferuanon.bus, propr.js Inlh-umen- 
rconqu,f.tis, conftanter inhxre^, donec exad.ore.n ahqua.n .nqu.hnoncm 
nh,smllitu, urar.t. Nec en.m decet m.,s, q..a. fcni.bus expanuncur8c 
M echanice adh.b.ta compecenc. d.l.genna peruci ,gar„ .ndeq, per Geome- 
mcam cert.cudinem in nclmeros relolu. queunc,ahorum .nuencs concenco, 
elfe n.fi ciamperpropr.am,&.mn.,T.c dub.am expencnnam eadem com- 3 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 I^i TYCHONIS BRAHE LIR. I. 

corum AlrSxarnm SiclhuTim hadcnusper fua Inflrumenta inftaurarorum ccv- 
g^tare. fuocji Mathcm.arico hanc eximiam prouinciam dcmanJafrC) id eqiii, 
dem omni laude dignifsimum cenfco; nc rot laboribus & vigih^s, tantaq;' m- 
durtria& feduhratemultorumannorum decurlu comparatx ca:lef]:es Cbler- 
iiationes, fuo fruftrentur vfufrudu. Qnare ve! hac fola rationc Cellitiido 
lua de rora Pofteruare optime merebitur, & ab ca nunqiian) intcrmoru 
turnm famam^cum grara nominis celcbrationei rcporrabir 5 qii;]e apud cnicli- 
tos & inreliigentcs, non minus qidm llluftris profapia , & Gubernationis 
digmtasj claritacem, &rcucrennam cximiam perpetuabit. Oprarem vcro 
plurimum^vt Cclfit. Tua pari fcduhtatc Planetarum eriam apparenrcs mo- 
tus, ca^htus indagari curarct , id quod per reftituta AfFixarum Joca, non dif- 
ficultcrpra?ftatur. Et h non alibi, faltcm iuxta Acronychias trium fuperio- 
rum Planctarum fuhioncs 5 & in Vencrc atq^ Mcrcurio propecxrremaseo- 
rum a ^olc digrcfsiones ; nonnunquam vero in his omnibus, circa loca inrer- 
niediajapparenrias eorum cxquifire inueftigari^plurinium conJuccretj vrdc 
Apogxorum & Ecccnrricirarum,proporrionilq; circulanum Uioruumad in- 
iiicem 5 rationc 5 prjecifior quam haftcnus cognirio inquiri pofler. In quibus 
omnibus cgo quoq; mulris ab hinc annis non murjlem) v^ri fpcro;» nauaur ope- 
ram 5 vcluri fuo rcmporc faucntc Numine patebit; quando ca c^ux in his ma- 
gna, & diuturna fedulitate adinucni, Aftronomia? cuhonbuscommunicandi 
dabirur occafio, vbi plures in Saturno prxfertim exrrcmo; noclis fulfioneS) in 
remorioribusEccenrricilocisj quodrardius in co perfidrur, pcraccuraias 
Obferuationes cxaminauero. Qiiod Tua Cclfit. tam clem.cn- er & b^^nigne 
polliceturfcnonpaft^aramjVt mex Obferuationes5& vcnfica ioncsm Aifixa- 
rum locis^hinc indefparganturjmihiexvotomaximcccdit.Ipiemei enim per 
opporrunam commodirarem, mea in rcftitutione Aftlxarum Srellai um in- 
uenra pubhcarC5& ad poftcros tranfmirtere dccreui. Dilcnmen auLcin 
<]uod internos hac in parte incidit^ctiamfi interca forre nonconcilicrur.nihil 
fcr-j quod rcputandum veniat, importat; & rc(fte Tua Cellicudo aflcuerar, 
totam rem mchus apud alios fidem promerituram , vbi nihil ingratiam pcr 
mutuum confenium citra Obfcruationis ccrcx expcricntiam, admilfum fue- 
rir. Vbi vero Celfitudo Tua fua Inftrumenra, alia rationc (prout fe in animo 
habere .lcribir) inftaurant, non dubito, quin ccrto ccrriiis cxperieturjquinq; 
ilia Scrupula, dc quibus intcr nos agitur, in ^rxccdcnti Tua: Cclfit. f ixaruin 
reftirutione abundarc; prxrcrtim li per \ cneris potifsimum Srcllam> taiii 
Inatuiinam quam velpcrLinam duphcirationcObferuationcm accuratam ii> 
/hLui, dcbitoc^; modo cxaminari curarit; }k tumdemum propriaexpcricnria 

f)erluadenrc hunc excdfliim hibenrius corriger j & inucnrjoni accuratiori vo- 
ens manus porriger. Rcftifsin e inrcnm 'i ua Celfitudo concludir ranrillam 
iotcr nos dilcrepanciam non Cius efle momcQri , vc niagnopere in meurionein 

vveniat. EriSTOLARVM ASTRONOMICARVM. 

venlat. Ouam enim in tam perplexo negotiocircaLongitudmes Stellarura 
ricc proFm.cndas, qu.na fendueScrupuIa fac.i.mc excidant,non .gnoi-ant .1- 
li,qui Aftronomicarum Obferuationum fundamentaiem al.quam cogn.t.o- 
nemdiutina traaatione affequuti (i,mt. Vtinam vero in duodec.ma lilagra- 
dus porcmncula ca;Ieftes apparentia:,prxfert.m quoad Planetarum cu.-ius, 
cert'. nobis conftarent , quim bene & feliciter tot. Aftronom.x confultum 
foret , quanto6; labore , in ea denub inftauranda,fuperfedere nobis l.ceret. 
Sed nolo TuamCelhrudinem plurihus nunc det.nere, & fi qu$ h.c ad totam 
rem plcnius facient.a prieterm.ffa funt, de ijs m ali)s Iitens cum Tnx Celiit. 
Mathematicocop.ofmsagam. TuamveroCelf dcmifse rogatam cupio,vt 
dchacfublimimateriaAftronomica mecum perliteras vker.us agerc,confcr- 
req; non in.ermittat, mih.q; fuas circa FiKarum Stellarum loca,quam p.-.mum 
abfolucct fuennc, redincegratas calculationes , & fi qu.d prsterea, ad rem 
Aftronomi -am quod impenfe faciat, elaboracum habeat, clementer commu- 
nicare dionetur. Ego viciisim me meaq? ftud.a T.Celf. voIuntat.& dchde- 
njs dcmr leo. Valeac T. Celf ^iuam d.ut.fsime & felicifsime. Data; Vrani- 
burgi, Die i(5. Auijuitij Anno 15 8 8. 

T. C. addia. 

Tycho Brahi. CLARTSSIMO VIRO, DOCTRINA ET VIR- 

TVTl PKAESTANTI, D. ChR.ISTOPHOKO 
ROTHMANNO, IlLVSTI^ISSIMiPrINCIPIS 

VVILHELMI LaKDTGRAVIT HaSSIAj&C 

Mathematico eximio, Amicofuo 
plurimum dilecio. 
S, D. 

>f?^l:^TATVER.AM a,VlDEMMOCTEMrORE DOCTISSIMK tT 

ll^fll^chariAime Rothmanne, plenius copiofiusque ad proximas 
■ ''''f^ lUuftrilsimi Principis tualqu^iteras relpondere e, fed ctim plu 

^rimse, tum publicse, tumpriuatx curx inc.der.nt, & minus eti- 
am firmavtarvalecudine, a propoficodefifterevelinu.cus cogor. Accedit & 
hocquod plurcs in Veneris Stella,nunc quo^; interd.u apparente,Oblerua- 
t.o.ies vefperiinas cxpeaem, quas cum matucinis, Annoprslertim autece- 
den^e in Au<^ufto hab.t.s,denu6conferam,vt quinorumulorum Minurorum, 
qu.bus in Fixarum Longitudm.b"^ d.fcrepamus, vberior exam.nauo .nfti. ua- 
tur. Quamprimiun vcro opportunms otimnj wmmodicatemque exopra- 104 TTCHONIS BRAHE L I B. I. 

tam naflus fucro 5 illas , quas dixi 5 in Venere Obferuationcs perfecero, 
non intermittam 5 quin abunde & ex voto , tum ad Illurtrilsimi Phncipis, 
tum etiam tuas literas refpondeam. Quod te rogo , vt tuo Principi meo 
nomine indicare velis, & refponfionis moram ob caufTas antediftas cxcu- 
fare^ Interim mitto tibi exemplar fecundi libri Operis mei de Mundi 
jE.t.hcrei recentioribus Pha^nomenis, quem diligenter per otium velis euol- 
uere 3 & de eo tuam ad me fententiam perfcribere. Traciat de CometA 
anni 77 ; Primus enim eft de Stella Noua ad Cafsiopeam : Tertius & vlnmus 
de tribus alijs minoribus Cometis. Poteris autem vel ex hoc vnico , quid dc 
Cometarumnegotio penitiiis introfpefto fentianij^ non obfcure coHigere, 
Inuenies etiam ibidem circa initium capitis odtaui , nouam a me non ra du- 
dum adinuentam ca^leftium Reuolutionum Hypothefin ^ quam veteri illa 
Ptolemaica &recentiore Copernicea multas ob caufjs veriorem efle non 
dubitOjCamque apparentijs apprime confentaneam deprehendo. Tute dili- 
genter omnia mhac circumfpicito^ nihilq; concinnius, aut veritati conueni- 
cntiusadferri poflejnon ambigo quin vltroconceffurus fis. C^jpere n etiam, 
vt eam llluftrifs. Principi tuoexponeresjciufq; C.de hac iudicium mihi figni* 
ficares.Conftitui fuperhanCjCmendationem motuumci^leftiuni fundare^fic- 
que totam Artem Aftronomicam e certis Obferuationibus, quafi ad prima 
jncunabula reuocarC) redintegrareq; ; modo Numen diuinum Nmaiibus 
noftns afpirauerit, & vires ac commoditatem tanto labori exequendo fup- 
peditarit. Recenfui etiam in hoc libro, Illuftrifsimi tui Principjs de eodem 
CometaObferuationesmihitranfmiflasjeafi]; fub incudem numerorumdi- 
ligenter reuocaui, & a mcis Inuentis non admodum difl^entaneas adinueni: 
Ncq; enim vlla perceptibilisParallaxis iftius Cometa' inde colligi poteftj fed 
omnia in contrarium potius deueniunt, vtex ipfo fcripto videreiicet. Spero 
Illuftrifsimo Principi tuo hanc fuarum in Cometa hoc Ob/eruationum euul- 
gationem? accuratamq; confiderationem non futuram ingratam; fiquidem 
ad rei inquirenda^ veritatem confirmandam plurimum conducat. Quampri- 
nidm reliqui duo Tomi abfoluti fuerint, ijfq; Typographus extremam ma- 
num impofuerit, te eorumctiam reddam participem. Hunc eriam pr^^fen- 
tium exhibitorem ^Gellivm Sasceridem nomine, qui annis aliquot, 
tum in Aftronomicis 5 tum ttht% Pyronomicis exercitijs cgregiam apud mc 
nauauit operam^ velis tuoIlIuftrifsimoPrincipi commendare : cui etiam pri- 
uatim qujedam fignificauijtibi exponenda) vt eaadllluftrifsimum Principem' 
tuum per occafionem referas, quod vt dihgenter exequarisj te etiam atquc 
ctiam rogatum habeo. Sperabamus nos antea, fi fuccefsiflent Comitia Ham- 
burgenfia , neque tantus noftra^ patrise ludus (proh dolor) ex inopinato in- 
cidilTc:-, Illuftnfsimum Principem tuum Hamburgum vcnturum. Quod fi 
conngiflct; iftuc conueniendi eius Celfitudznem gratia me comuliUemjlj pro- 

pius 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 tc4 EPTSTOLARVM A S T R O N O I C A K V M. lOf 

pius huc non accefsiffet , quo de Aftronomicis rebus coram plenius pcrfedi- 
ufque cumeias Celfitudine conferendo ex voto agerem. Sedquoniam ifta 
nobis occafio nimiiim lugubri obftaculo (quodque animus meminifle horrec 
ludhique refusit) prxrepta eft^adliteras recurrendum effe videojquas etiam 
primaquaq; opportunitatejijsquas vltimo ab IlluftrifsimoPrincipe& teac- 
cepi, aftatim refpondentes, (vt fupra etiam poHicitus fum ) breui mittam. 
Inrerim moram hanc non ccgre feras 5 eamq; apud Illuftrifs. Principem tuum 
^diligenter excufes. Vale. Datum VraniWgi circa Solftitium A.ftiuum, 
Anno 1588. 

TtchoBf.ahi. DOCTRINA ET VIRTVTE ORNATISSIMO 
VIR.0 D. Chr,istophor.o Rothmanno, 
Illvstrissimi Princi^is Vvilhelmi 
Landtgravm H a s s i A5 &c. Mathc- 
matico eximio 5 Amico fuo muU 
tum dileclo. 
S. D. IClC(|UeDi]OI!l^ tannisalif) r^^-7.yK SIRIVS ILLVSTRISS. PRINCIPIS ETTVIS RESPON- 
-|;deam literis Eruditifsime exoptatifsimeq^ mi R o t h m a n n e, 
|^/\\^^ tibi perfcripfi in ijs quas interea per G e l l i v m 

^^^^^i Sascekix>em meum ad te dedi i nec enim dubito eas vna cum 
libro noftro fecundo;, de jttherei Mundi recentioribus Pha^nomenis 5 qui ijf- 
dem adiunftus erat , dudum tibi effe traditas. Librum vero illum te etiam 
inrerim dilii^enrer euoluiffe exifcimOjVt itaq, tuammihi de ijs^qUweconrinet, 
Icnrentiam aperias, & ingcnue mentem tuamde his exponas^plurimum de- 
fidero^ego vicifsim tibi, quid veritaticonfentaneum videatur, tum inhisjtum 
ctiiim alijsjibenter &: hberaliter 5 quantum in me ell, declarare non intermit- 
tam, Nunc iraq; tuis literis erudita in AUronomicis rerum cognitione lu- 
culenter refertis , vt paulo etiam vberius refpondeam ? non diutms /upcrfe- 
dendum duco. Percommodiim vcro accidit 5 quod pofteriores tuas literas, 
quibus ipfcmet nimiam vaporum terreftrium eleuationemjin prioribusper 
incuriam ahquam commiflam, opportune emendasjfatis mature accepcrnn. 
Ahas enim hac de re te commoncfacere in animum induxera m , Summi enim 
halitus iuxtaOpricorum demonftrationcm ad 12. MiUiaria Germanica vix 
afcendunr , qux Terrcc Scmidiametcr (cui tu eorum remotioncin antcaad- 
a'qua[h;plus feptuagics continet. Vcrum ha:c abOpticorum trajitionibus 
dikgnutnicncia) faciiu iniCr ahas occupaiiones pcr fcitinantiam obrepere 

O po:uit. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 lOtf TYCHONIS BKAHI L I B. I. 

potuk. Niinc itaq; adpriorcs tuas litcras , admifla fublimitatls vaporofir i'n 
pofterioribus emendatione, ordine refpondebo. De Cometico vero negotio 
Anni 8 <^ . iam non plura addam 5 fatis enim m hoc conuenimus 5 nec dimidij, 
vel integri Minuti, quoad Parallaxin^difcrepantia alicuius eft momenti , imo 
ptorfus infenfibilis ; fic neq; de Declinatione maxima vlterius verba faciam : 
Eam enim a vobis nunc per reclificatum Quadrantis pcrpendiculum , meis 
inuentis apprime confenticntem , comprobatam eflc perlibenter intelligo* 
De Materia C^rli & Refradtioinbus , quoniam h^c rcs nondum vidctur fatii 
inter nos dccifa , openTprerium ent , vt vlterius tecum agam , tuiEque hac in 
partepctitioni morem geram» MateriamSphcerarum cxleftium tunon aliam 
quam elementarem Aerem efle , & Refraaiones nullas ob Diaphanorum 
Atheris & Aeris diuerfitatem fieri contendis, omnemque Refraftionum oc- 
cafionem in folos vaporcs Horizonti obuerfantes reijcis; At ego Cdum qui- 
dem nonedura imperuiaque materia in formam membranarum pelhicida- 
rum extenfa, conftare, vel vt haclenus, etiam d pra-cipuis Philofophis, credi- 
tiim eft 5 vel ex ipfis Cometarum motibus edodus fum ; Acreum tamen vel 
vllius elementaris natur^Eparticeps eflenequaquam admifero. Abfit enim 
vt purifsiim' perfedifsim^ue &; nullis mutationibus obnoxi:^ c^lefti natura: 
elementare , corruptibile & variabile atquc huic inferiori caduc^ Regioni 
conforme aliquid aflliatur j namnc id vnquam vllus faniorum Phyficoruin 
admittere aufus eft. Omncs fiquidcm vnanimiter Ca^Ium e numero & na- 
tura quatuor Elementorum prorfus exemtum & prarftantiorem quandam 
naturam prx fe ferre 5 redifsime Ibtuunt 5 ideoque illud quintam quandam 
eflentiam a quatuor ilhs elementaribus prorfus diuerfam longeq; excellen- 
tiorem nuncuparunt. Quod igitur Phyfici abhorrent non admittatur, vt ipfi 
Mathematici tanta Cdum labe afpergant, vc cx Aerc elemcntari illud 
conftare aflTeucrantesfimphcifsima? & purifsima^ adeoq; pcrfcdx ipfius fub- 
ftantij^& naturarplurimumderogant. Ec qua^^qua^fo, fieret Elementoruin 
proportioj fi folum Aerem a Terris vfquead oftauam Spharam tam immen- 
fam vaftitatem complerc conceflerimus ? Sanc ambo Elcmcnta Terr^e & 
Aqu^e, nullamjqua^ fenfibus concipi poflTctj ad vnicum Aerem habebunc 
Symmetriam. Prceterea ii Aer elementaris orbibus carleftibus inchiderc- 
tur, confentaneum forct, c concitatifsinio Syderum motu fonum iagentem 
cierij qui proculdubioauditum etiam noftram percellerct. Olficeret etiam 
AerperpetuitatiReuoIutionis caleftium corporum, & puritati eorum lon- 
go vfu temporeque detraherct^ imo quafi acterendo, conftantifsimam har- 
moniam labefadaret. Scio quidem Paracclfum totum Calum, quartum 
&igf^eum Elementum appellare; quodfide viuificocalorc Sohs & Sidenim 
intelhgatur 5 locum fortafle mereri poterit; Nam Elertientum Ignis infra 
t.unam Qlk, \i Pcrjpa;ecKA faiiai;iat:> il aihil ^hud^ vd ipla Refractronum 

lubiilw IptrrOLARVM ASTRONOMICARVM. 10? 

fukiHtas , qu. luc rarione per tot Duphana maior redaeretur j^j|>J|;c,enter 
refell.t. Omnem .tnciue calorem .n corpor.bus mixt.s , quem ' J ^ 
mcnto lanis attnbuunt , cselitus prouenire confcntaneum eft. ^uod li ali 

Theologos c Mofe, proculduUo mmus reclc '"^^ll^^^.^'^"^"^ Xu.d 
ex Aquea materia conftare; cpam tamen .nterpretationem ^^'1« 1"^""* 
non admitt.t, fd ipfum nullatJnus ex vll.s Elementis cou,pofitum cont n, 
"d " V d";ur e't.am Lc fententia omn. naturaU rat.ocinat.o.. pl"™;f ' 
uerfari. Qu. vero Ca.lum acreum ftatueret,nem.nem ante lohannem 1 en m 
Gallum p^Tcepi, cuius tu fentent.. fuftVagari v.dcris , & nuper ett^^^^^^^^ 

nus Nullanus m quodam fcripto de Mundo ^r'' u''^ onV 
afl-erere aufus eft, firt^ etiam quidam ahj eadcm funt .mbuti op>n^o"^Vj^'" 
vero pcr Aerem,qui mter ca:leftes circu.tus cont..ietur, al.am ^ 
rem purioremque fubfta.Kiam , quam eft Acr h.c elementar.s , n te l.g^^^^ 
vel.t.s , non v%e adeo refragabor , n.fi qu^d no..en Lle..entj Acm «n ^ 
fubhmi nesot.o per fe nimis v.le & fulpeftum fit , fi .s Cc.lo fjr^^n 
oportebitque hac ratione d.ft.nguere mter Aerein a.thereum & eiemen. 
tarem, ficque nih.lominus r.s eodem red.b.t, non efle v.dchce e.ufd m ex. 
mufit. puntat.s & perfp.cu.tat.s, multumque adhuc fubent dub., , quod ne 
bac qu.dem d.ftind.one fat.s enodatum appareat. Verum l.cet nuiU mor- 
tahum de ipfifsima Cxh materia (fi modo c mater.a ahqua confta e pio- 
pr.e dici potcft) certi qu.d profcrri in promptu efle credam. Eft ^"«"^J^" 
lum abftl-aaum qu.d;& .mmatenah fimile,noftrum captum effugiens 
n.h.lom.nus fatis conclude.-e licet , .pfum de nulla .ele.nentan na uia par 
ticipare. Cum hxc fit longe pr.Tftantms & d.u.n.us qu.dda.n adeoque .r^- 
corl-uptibile & fupra omntm elementarem qualitatem exaltatum e pu- 
nfsima , fimphc. & peUuc.da rarifsimaque fubftantia , ad.n.randa D b . a- 
p,ent.a & nobis imperfcrutab.U modo plafmatun,. Vndecunquc .g uu 
txU fubftant.a fuent, qua; fane potius,qua. 'X ^ft 

p.tur, eam.pfo Aere Uqu.d.orem, V^^^-^orcmSc Morcm c^^^^^^ 
Vt ob td non immcr.to ftatuam D.aphanum ^^^^V^'/? ^^^^^^^Je 
feftius puriufquc efl-e. Licet en.m non admodum fenfib.l.s Side um Ile- 
fraftio in ahquanta fuper Honzontcm Altitud.ne .ngeratur, neque tanta, 
quantam vetles opt.cl qm Cxlum e duro & adamant.no Duphano con, 
ftarc opinabantur,'fufp.cati funt, tamen .d P'-^ '"it ' ntl 
n.h.l ahud fit ,nter odlauam Sph^ram & Terra.n quam Aer elemen a, 
r s Nam,vt m prioribus et.am Utens teftatus fum, non eft admodun» 
^aona Ma-ent.a inter ^thens & Aens tranfparcnt.am , neque ficuc 
Acns & Aqua. Diaphana fenfib.l.ter d.fcrepant , fcd cum ambo tenu, 
a-sioia fmt si Uquid.fsima, plunmum habent afrm.tatis , imo a^uAhs 108 TTCHONIS BRAHE L 1 T. ea quar intcrccdit diuerfiras, fiiccefsiue imminaitur , prout Acr a Terrfs 
fublimior & Lunx circuicibus vicniior rcdJirur; iliic cnim cum A.thereciiiari 
in vnum coalcfcit, cafleftemq, naiuram fuccelsiue imbuit, arqrproptcrca Re- 
fraaionem fenfibilem non caufatur. Noncnim datur ceruis aliquis locus in 
definita a Terra diftanna , m quo Refraftjo illa procreetur, fed Danlarini 
Diaphanum aereum in ^thereum transformatur , ideoqne non continc^it ali- 
qua repugnantia , qualem inter Aerem & Aquam ficri videmus, fcd pot^iis 
identitas quordam conciliarur ,qua^ Refractioniadmodum perceptibih, prx^ 
fertmi m lubhmiori Stellarum fi:u, quando magis directccarum Tumenad 
nos vibratur^ occafionem pnrcludit. Proptereaq; ego min.mam partem Re- 
fra^tionum diuerfitati Diaphanorum iLtheris & Aeris attribuo, fed po- 
tifsimam earum caufim vapores, Tcvvx obuerfanres eflb (latuo, ita vt dupli- 
ci racione Refraftiones concingant, parrim ob vaporofos halirus, Aciem 
Terris propinquum condenfantes. Atq; ilk- limt maxmu^ admodu;nq; per- 
cepnbiles, ideoq; earum animaduerfio plurimis in propatulo eft : Partim ve- 
ro ob Diaphanorum Cxh & Aeris aliqualem vanecarem. Hxc aurem.quia 
in iplo etiam Horizonte non admodum magna eft^ neq; etiam vltra 50. Gra- 
dum Akitudinis^in Stellis pr^efertim^percipitur, minus hadenus eft confi- 
derata, ideoque de ea potifsimum verba feci , alteram alias fatis pcrfpeaam 
prxfupponens. Neq; etiam negarim hanc ipfam.de qualoquor, vfq; adver- 
ticemquodammodo prorogari, fed vltra 30. GradumEleuationis ita fuccef- 
iiue magis arq, inagis attenuari iudico , vt nullatenus deindc in fenfus cadat, 
ob Siderum radios direaiores, neque adeo magnam aut repugnantem Dia- 
phanorum diuerfitatem. Afleris ipfemet in tuo mihi tranfnnflo fcripto de 
Cometa vltimo, Refraaionesnon vltra illud fpatiumjquo vaporesafcenden- 
tesmultiplicariiolent^perdurarejiocq; adfummum efle zo.Partium, & ob 
jd nullam aliam quam perfolos vapores fieriRefraiiionem ; at ciamegoRc. 
fradfiones in Sole , circa 30. Gradumperceptibiles effe animaduertiflanjin- 
ferebam eas aliunde etiam.quam per vapores procreari, ideoq; ex diuerfitatc 
DiaphanorumAthcris& Acris. Necvideoquomodoha^cmeam expuenent 
fententiam, & pro te faciant; neqs enim dixi in 30. Gradu Alcitudinis pmrfus 
nullam fien Refraftionem , imo dum accuratius meas Obferuationes exami- 
no^adhibita Parallaxeos difterentia, inuenio in Sole Refraaionem fieri iux- 
ta Altitudinem^o. Partium fere Min. quod vix per vapores folos excu- 
fari poterit^fiquidem ipforum impedimcntum fubito circa Horizontem alte- 
rctur^ inq; tanta Altitudine perexiguum fit, vt poftea e tua ipfius demorftra- 
tione patebit. Aft illud , quod fit ratione Diaphanorum , non quidem ita 
magnumeftjfcd diutius durat^quamuis in Srelhs fixis hadenus animaducr- 
tere non potuerim, Refradtionem fcnfibilcm tama!tc,acq; inSole inlinuari, 
▼c in amecedentibus litcns eaam indicaui^ idt;; 5 vc exiftimo^ obluminis & 

quanii- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EtTSTOL AR.VM A S T B. O N O M I C A R V M Ittil, ■ 

■ifd|iij. 
itcffintjijlii- 

Tjtipujnciit 
htaprori»! 
rtoDttnii* 
emfitn» qnan^itatis, atq; etiam diftantix niaximam difFcrentiam. Neq; fi Refraiiio 
ci rca Honzontemefler 3. Mtnut.ftanm con(equitur, vtob.d ca .n A Ctudi- 
ne 45 Graduum fieret ii. Minur. vt tu vis. Non enimproportionab.iire.^3c 
a:qualiterdccreP-.untRef.-aaio.ium quant.rates , fed .n dec!.u.o.-.bus Ai- 
titud.nibus, multo plus .ll.s dcccdit quam in fiibl.mioribus,.dq; procul..ubio 
vcMv'.; de caufa, tam ratione vaporum Terrx obuolitantium , quam CAiam d.- 
ueifitat.s Diaphanorum Cx\i & Aeris , princ.palirer tamen & maxmie ob 
ipfos halitus rerreftres,quando per obliquum Stellarum lumcn recipiunt ; id 
enim ipfa telbtur experientia , fubito circa Horizontem altcrar. Refradtio- 
nes,in fublimiori ver^> fitu fenfim & tardiusidfieri. Sic inSole an.maduerti 
a primo in fecundum Gradum Alt.tud.nis variari Refractionem fex Scrupu- 
lis primis, a fecundovero in terrium faltem quatern.s, in fublimiori vero h- 
tu vlira lO.Gradum Altitudin.s miitatio .lla vixeft dimidij Minuti, & h- 
cet hjc pervapores folos non inconuenienter excufari potent, tamen ah- 
quid enam cx Diaphanorum d.fcrepantia cUm fibi habet admixtum. Quod 
autemnonvfqiadverticemfenfibilitcrdurareappareant,perDiaphanorum 

difcrimen oborts Refraaiones,.ncaufaeft,qu6d non admodum magna lit 
eorundem d.fcrepantia, & fenfim , vti piius dixi, fibi inu.cem afsimilentur, 
adco vt lumen Stellarum,quando fublimiores fuerint , facilc irrefraCte vcraq^ 
penctrare queat,fiqu.dem cuncnonadeoobl.que,fedquahperd.re£lumlu- 
men ad nosv.brent,namficoncedi poteft id quodtumfers,Retrad.ones non 
tam fier. ob vapores .ftos,quam propter eorum circa Honzomem mulr.pi.- 
cat.onem, radiosen.m Stellarum & Sol.s vincere illam cralsinem , nec ob 
identitarem Diaphanorum in ea punftum aliquod Refraa.onis m paulo lub- 
hm.ori firu muen.re, cerrc rar.one Diaphanorum J5.thens & Aer.s idcn mul- 
toporius admittcndum venit, vt in fubhmion litu, hne percepcibil. Kefra- 
6lione Srelb nobis illucefcant : Longe enim maior hic eft Diaphanorum 
identitas & fimihrudo, quia non tantum mcer ie difcrepare conucnic Athcra 
& Acrem fuperiorem,quancum Acrem purum& vaporoium. Quod cx tua 
propriaDcmonftrat.oncrcdt.uspcrcipierur,prxferr.meaquamlecundom.l- 

fislitcnsadd.difti,qui-prioremulca.eftconuenientior; illic enimii aftumatur 
ex Demonftrationibus Alhafen & 
Vicclhonis, in fumma vaporum Ele- Q 
uat.one F E par. 4S. m. 50. quahuin X 
E A SemidiameterTcrrs part. 60. 
erit his duobus Jtqualis X x\ par. 60. X;4c 
M. 48. S. )0. Cumq; Angul. A E X, 
fit re£tus & E A latus datum,pro- / j 

uenit per operacionem rrigon.cain 

latusXEpart.9.M.55-qualiumvi. - 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
•^^ T y C H O N 1 S B R A H E L I B. I. 

delicet E A eft <^o. Atque tanta erit vaporiim denfitas iuxta Horizonrcm, 
(]U;r miUiariaGermanica 142. adirquabit , prout E A Semidiametcr Tcrra: 
eft eorundem ?,6o. proximc. In alcero vero Triangulo A E O5 ex notis 
duobus lateribus A O etiam part. 60. m. 48. S. 50. & E A, vt prius 6c. An- 
gulocj; intercepto O E A part. 1 2 o. adiedo videlicet Ang : O E X part. 30. 
ad reciuni X E A^prodibit etiam tertium latus O E part.i. M.3J. ferc, vafti 
tatem vaporum in Altitudine ^o.part. menfuranSjquod fi in milliaria vt antca> 
r^folutio fiat^, 25. Germanica profilicnt. Patet itaque quod vapores fint qui- 
dem fexduplo proxime denfiores circa Horizontem , quam in Altitudine 30. 
partium ; neque tamenob id neceflarioconfequitur, prorfiis nuIlam,rationc 
vaporum in tali Altitudine fieri oporrerc Refradionem , fiquidem interftN 
tium vaporum i^.milliariafuacapacitate adcequans 5 non videturproriusin- 
fufFiciens ad refringcndumaliquantulum Stellarumradios, autfi id concedi 
poterit 5 quanto magis in diuerfirate Diaphanorum Atheris & Aeris non 
idem admictatur, ex quo hxc in tali Altitudine multo adhuc minorem oh cau- 
fas fupra indicatas ingerat differentiam. Prjeterea etiamfi concedatur nuU 
lam prorfus fieri ex occafione diuerfitatis Aeris & Atheris Refraflionemj fed 
omnem e folis vaporibus originem trahercj tamen non neceffario obid fe- 
queretur, Cu^ium ipfiam ex Aere elcmentari & animaii 5 vti tibi placetj con- 
ftare ; poteft^nim tanta efle Diaplianorum fimilitudo & vicinitas 5 mutuaque 
conncxio^ vt Rcfraciionem nullamj qua^ anobis percipiatur, pariat^ lumine 
Steliarum fortiter vtrumq; Diaphanum penetrante. Nequecnim ftacuinnis 
Ca^Ium e dura & imperuia perfpicuitate conftare , vt Alhafcn ^S^ Viccllio) qui 
maximam ob id accidere Refradionem fruftra crediderunt, fed liquidilsi* 
mum efleipfum A,thera&rarifsimum5 nullifq; realibus orbibus coniextum,^ 
quemadmodum tu etiam mecum optime fcntis, & licet ipfo Aere perfedius 
quiddam fit, tamen circa Reuolutionesjprcefcrtim lunares, Aer hic clemcn- 
rans adco cxalcatur, vt quafi in Atiieream tranfmigret fubftantiamj ideoque 
Diaphanorumimperccptibilis eftlcitur diuerfiras, vt prius etiam indicatum 
eft, (^overo AcrTcrr;^ magis appropinquat, eo miniis de Athcrca natu- 
ra parcicipatjplufque habet eicmcncaris qualitatis, &mhilominusadmodum 
fubcilis &- rarus cft, vclumcnScellarum facilc & iiTcfratle tranfiiiitcat ^ nifi 
Terrx' viciniorfucricj vbi pervaporcscondcnfaturjturhidiorq; rcdditur. Scd 
dcRefra^ftionibus vndecueniantj an faltem intermediantibus vaporibus, vc 
tibi vidcturjan veronon foIumabhis,fedetumaIiquatenusexDiaphanoruni 
jttheris & Aeris difcrcpantia, mixta qua Jam ratione , vt mihi plac et , fruftra 
tantopcre difputamus, fiquidcm de motu cdeftium corporum refticucndo> 
ipfaque Aftronojnia a mcndis rcpurganda inftaurandaque principalisagitur 
qua4ho,& licethuic intencioniRcfra(::tionumcognicioneceflariasadfercfup- 
^ecias^quodfine haiumpr;scautiQne;ipfifsinia Stellarumlgcacdicusdcduci 

aequcant. prc 

lllfl 
luii 

flfl 

(\A 
(bgai 
non< 

(jua 
im 
ki\ 
real 
lui;: 
con pen 
ter 
pro^ 
rocfl 

plao 
occa 
U ai 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 JHSTOLAB-Vil ASTRONOMICAR.VM. 

neaueant,tamen qu.a fufficit Aftronomum fcire quim alte R efraaiomTm im- 

Aeris fimais & mconfufa aftulfent feremtas , idcnxo vnde 1^^^^^^ J'^- /';^ 
^^^^ ;unt,anduplK.vel et.am vnicade caufa,nonmultum mt^^^^^ 

& amb.guofl' d,fcepcare : Quemadmodum ,pfa et.am de "^^^^•''^ ^d, qu^- 

ftio,non proprie ad Aftronom. decifionem pert.net ; Is emm non qu.d fit Ca-- 

b & U .pf.us fplend.da co,-po.-a conftent fed faltem q--^^^^^^^^^^^^ 
hxcmoueantu!-,exObleruat,on.b->cert.speruert,garelaborat.Alterum^^^^^^^^ 

Theolo2is& Phvficis difcutiendumrelinqu,t,apud quos et.ani hattenus .a- 
ipfu,nnSnfat.seKplanacum permanfit. Tanta emmefthumam.ngen.j.mbe. 
Stas" vt opera vmuerfa Creatoris, ne qu.dem terreftr.a & fenfibus extcrn^ 
obuia,..ob.f5; adeovtpalpenturprop,nqua,penitushaurirequeat :ned.i,n vc 
fubUmem .llam & remot.fs.mam ^ther.s naturam & iubft..nt,am fat.s peruc- 
Zre"plicareq; fuft.neat. DeC^liitaq;matena,qnxeftu.perf^^^^^ 

non eft vc anx.e d-fceptem', n.fi qubd id neceflar.6 ftatuendum «nfeam,ea,n 
Quahfcunq, fit , nih.l cum elementari natura commune habere, .deoq, nequa- 
lam efl-?aeream, fed dmm.orem& longi perfeil.orem ,n fecont.nerena- 
uiram , quam qua: vllis elementar.bus rebus afs.milanda mer.to vemat Suf- 
fic c aucem .n pr.napal.or. fcopo .nter nos conuemre , Cdum v.dd.cet nu 1« 
reahbus & d,!.-,s at^ue imperuijs orb.bus, qmbus SiJ-a arf.Ka c,rcumg^ 
tur , efle contemim , fed e hqu.d.fs.ma , ranls.ma , & lubcl.ls.ma lub!jant,a 
conftare, qua. fepcem Planetarum curfus hberos,quocunq, fert naturahs in> 
perus& ongenita fc.entia,ab% vlla retardat.one,adm.ttat.Id.nquama Ve- 

feribus & mfxima et.am parte Recent.o.-um hailenus non perfpectu.n,nequc 
pro i.idub,caco concefllim , fat,s eft ad Aftronomix red,nceorat.one.T. pro ra- 
to compercoq; adm,ccere : S,c en.m Hy pochefibus conuen.cnc.us ord.nand.s, 
quemadmodim etiam d nobis .ampr.dem fad.tatum eft , conYcnd.ofio. & 
TnTor fternetur v.a. Quare , vt dix. , circa Cd. macenam, & Reh-adt.oruim 
Sonem,plunbusvroccupemur, noneftopera.precmm; fahem fiqmd.n 
£frad.on.bJspercertamexpcnemiamvlter.us.nnotuer.t,vt..,mcemcorn- 
mun.cemus, adV^t'cifionemAftronom.camconft.tucndam conducerev.de- 

Tur. Vnccum .taqf folummodo dc h.s addam, poftea ad al.a tranluurus. Refro- 
a.ones in Sole ion .nueniuntur hk circa Hor.zontem .mdtopere ma.ore* 
quam apud vos, fiquidem & ego .axta Alc.tudinem tnumCraduumdepre- 
hend. .nSulftit.oxft.uo, noncont.ngereRefrait.onem ma.orem iz. Scrupu- 
s"nam quod me eam tunc x8. efl-eScrupulorum,aflerere ex.ft.mas, v.deris 
non fac.s attendifl-e , quod de Sole in .pio occalu, fele ablcondencc locucus 
L, quando v.del.cec eius dcmid.a pars folum.nodo lupra Honzome,n cer- 
mti.r, qc.od m hac Infula fatis an,maduerc,cur, prxlerc,nnn loco ,nex hab.ca- 

uoms, qui 4deo altus elt, vc vnd,que hbei-um pr^bcat Fm.corem vifib, em. 
111 TTCHONIS BRAHE I. IB. T. I lurimumetenimvarianaircirca ipfiimOccafumRefraaiones.adeo, vt trf- 
umGraduum diffcrenria per quartam circiter vnius partem, illas alceret. 
i>ic etiam m Altitudine veftrr. Brumali 15. partium, quando apud vos in Me- 
ndiano efficitur Refraftio yf Minut. nobis jn confimili Alritudine, Sole iux- 
ta 5. Gradum vel 25 m> verfante, Refradionemnonmaiorem vnquam in- 
uenire potui Scrupulis yl.quod cum veftra fatis concordat, cum tu tamen 
cxiftimes Refradioncs hic lenfibilitcr maiores , quam illic infinuari. Et in 
Solfticio hyberno , quando Sol in Meridie nobis t^ntummodo Grad. io|. at- 
tolhtur, Refractio euadit <jl faltem Scrupulorum^adhibita in omnibus>a- 
rallaxeos ratione. Vides itaque Refradiones Solares infenfibiliter maiores 
hic, quamapudvos, modo fatis djjigenter in confimili Aliitudineexpendan- 
tur.ciElitus apparere. Sufpicor itaqj , in Srellis Fixis circa Refradionisinqui- 
litionem^ tuis inuentis aliqaid fubeflc vitij , in eo , quod aliquantulum noftris 
minushabeant^vel fortc^quia mare vaftum eloco me^Obferuationis verfus 
Boream patens, Refraftiones in Septcntrionah Horizontis parte ob vn pores 
mde continue magis exhalantes, paululum au6tiores quam alibi efficiat, in 
ca^teris Horizontis locis non video fenfibilem a tua annotatione difterenti- 
am^ideoqi nihil ferc importat^quod iuxtaVeterum fententiam Acr in hisbo- 
reahbus locis denfior crafsiorq; ftatuitur, nam 4|. Gradus, quibus in Lati- 
tudine difterimus^parum Aeris naturam immutant; quin & Augufto: Vinde- 
Iicorum fiib Eleuatione 48|. aliquot Hyemes expertus fum muko frigidio- 
res ijs ^ qu^ apud nos communiter fiunt, & itftates minus eiiam cahdas. 
Quia vero per Crepufculorum obferuationem difcerni pofle exiftimas, 
vtrum Acris crafsi fuperficies altius hic attollatur, quam in veftro Hori- 
xonte: Sciasme diligenter animaduertifl^e, iuxta tempora Aquinodiaha, 
Crepufculum matutinumhic inciperc Sole faltem Grad.i65. infra Horizon- 
tem depreflfo, adco, vt arcus Crepufculi tunc fit tanLummodo ly. piuxife 
Graduum, qucm tamen Nonniana & communiter recepra ratio Partiuin 
proxime i<s. eftlcerct : Si quando idem illic diligenter exploraueris , non du- 
bitoquin inuenies arcum CrepufculJ, nihilo apud nos maiorem cffe^ quam 
Caflcllis, & ob id noftri Horizontis vapores non altius afcendere, qu:im vo- 
bis 5 vnde etiam confequitur Acrem mferiorem non efle fenfibiliter crafsio- 
rem m hac boreali plaga , quani in locis paulo meridionahoribus. Ex his 
etiamomnibusfatis coHigirurjCa, quiv circa vaporum naturam^ & hinc fo- 
lummodo dedu(ftamRefra£iionum rationem^adeoq; detotius Ca'Ii poftmo- 
dum ex his Aerea & Elementari pronuntiata materia a te in medium profc- 
runrur, non ita certis niti fundamentis 5 atq; ingeniofe & luculenter perfua- 
dere conaris. Hisitaq; relidis ad ca:tcra pergamus. Latitudinum in Fixis 
Stellis variarionem, mutationi ])eclinacionis Eclipticce obnoxiam cffe, faiis 
internos conuenit^ & abundc e quampIunmisSielliSjinpofterionbusmeif 

liicris 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Si lfIST01AB.VU ASTH'^»^^'* literls comprobatumcft^ necfolius Syrij diflcnranea laricudo luiicafreriioni 
quiJpiamderogatj vc tute etiam niihi refte fuiTragariSjCaufalcj; lapfiis Ve- 
terum in Declmationc & Latitudine eius annotanda^ apprime verilimilcs ad- 
ducis^qUarehacde re nihilattinet nunc pluradicere. DeliquiumLuna^ Anm 
dis mmus p( 

tricis & Triangulorum ac numerorum traciarione cxpcditior ac fehcior 
crat; ignorabamcumpofteriorcs fcriberemjCum fatis concefsi(fe,ahas parci- 
us de ipfo egiffem. Eclipfin Lunx^quse m Sepremb. antecedenris Anni incidit, 
cgohicaliquomodo obfcruaui, ita vt de tcmpore eius inrra 2. vel ^.Scrupu- 
la fatis ccrtus fim; Nam hcct faltcm pcr inicrualla momentanea qua^dam fe- 
renitas nobis hic , ea durantc , intcr recurrentes nubes illuxerit , tamen noa 
vfqucadco obfcurum hic fuit & pluuiofum Carlum 5 atq, apud vos. In occi- 
dentaliori Terrarum traftu 5 per totam cius durationem 5 conitans & clara 
affulfit fercnitas , Relatum cnim mihi eft in Anglia optime fuifle animaduer- 
fam a principio v% ad fincm, imo& inCymbrica Chcrfonefo, qu-e eft occi- 
dentalior Dania? pars , diftans hinc 50. falrem milliaribus 5 & vcftro Meridia- 
no paululiim Occafui propior , toto tcmpore quo durauit hxc Eclipfis, C^- 
lum apprime ferenum & yndiquaq', nubium cxpers fuit 5 vt quidam meorum 
Studioforum^cui illuc inPatriam abeundi venia tunc concefla erat, huc re- 
uerfus retuht, Hincmanifcftumeuadit^quam friuoIo& incerto fundamen- 
to Aftrologorum vulgarium Meteorologic^ prardidtiones nitantur, cum in 
tam vicinis Horizonrjbus A eris conftitutio toto Cctlo fcepenumcro difcrepet, 
fed ha:c cxtra propofitum^ Eclipfin Lnnx huius labentis Anni, qux in initi- 
um Martij inciditjdiligentius obferuaui^crat cnim mediocris ferenitas^quam- 
diu in vmbra laborauit , deprehcndi^ue tcmpora eius Prutenicum calculuni 
per HoYX femiflcm excefsiife ; Alphonfinum vero Hora 1. cum triente 3 & 
Puerbachianum per quincuncem horce antcucrtiflTe ; A Mxfthlini infuper 
neorerica, quam in fuis Ephemcridibus pra^pofuit , reftitutionc paulo plus 
iniegra hora defecifle. Quanrum itaq; hadenusabeoconftitutar inhisredm- 
tegrationifidendumfit, Utis apparet. Sic in eaEclipfi c^ux fiebat Anno 80^ 
dic 15. lulij mane in aurora^ipfius cprrcdio per vnam horam cum tn.en:.€ ab 
Obferuatione abundauitjrefertctiammcadem^fuamponcnsredificationem, 
cucd Luna tres digitos defecifle debuit, perquartam videlicet fui corpori$ 
parrem 5 quando in Horizcnre Tubingenji occiderct, cum tamen in hoc no^ 
ftro^qui fenulfe horx adhuc cft orientaUor^dimidia Luna^antequam Horizon- 
tem (ubu-et, vmbram Terra? ingrefla fit , vt ob id apud illos totam quafi in 
vmbra dehruiflTe anre fuum occalunb confenraneum euadat. Sic eriam in qui- 
bufdam ahjs Echpfi.bus noiabikm diffcrenriam rcftkutioDis Marfthhnian^ 114 T T C H u abipfoCxIo aliquoties animadaerti , vc liincratispateatj curfiim amboritm 
luminanum , illi nondum ea , qua exiftimat pnvcifione, perfpeaum e/Tc , imo 
ctiam m rectificationeFixarum Stellarum plurimum Jiaftenus afcopodefle- 
xit> vt ex libello eius de Comcta Anni 80. liquido conftat, Video illum Inftru- 
mcnris idoneis, non mgenio & fcientia deftitutum efle. . Hxc de Eclipfibut 
ritdixiffefatis. QwpdPlanetarum curfus non ceque ac Fixariim loca obfer- 
uetisd-ligentius^aiienumquidvideturabhac to:a exercitatione; nam potif. 
iimum Fixarum loca eam ob caufam verificantur , vt Planetarum per hcec, 
curfus & apparentiar re£iius innotefcant. Ego in rribus remotioribus Planc- 
tis, pr:tfertim vero Saturno & loue, quafdam adhuc requiro acronychias 
Obferuationesjvt circuitus eorumC:do exadie congruos aliqnando/aucmc 
dia:naclementia,reftituam3 inccttcris Planetis fatis ad idperficiendum fub- 
fidij fuppetit. Da operam, vc pofthac in Errantium etiam Stcllarum Obfer- 
uationibus fidclem naues operam^quo colbtionealiquandofada^confenfus 
in:cr nos& inhisexplorariqucat. Quc)d Illuftrifs. Princeps tuusObferua- 
tionumveltrarum&reftificationum, in locis Att'ixarum Scellarum publica- 
lionem meditetur, eamq; vtperte fiat vrgeat^admodum Iaudabile'& ipfius 
Cell. nomini perpeLUo honorificum mihi cenfetur, elabora itaq; vt breui eam 
habeamus, nec eft quodvosmoueat quinorumScrupuIorummLongicudini- 
bus omnium Fixarum inter nos diiFerentia, eaenimperexigua eft^ & facilc 
apud negorij intricatam profunditatem intelligenres^ excufationem meretur. 
Qaodauteminmeis de his confticutionibus>nequaquam quina illa Scrupula 
dericianr^quodq; in his ea prcecifione,ad quam fenfus noftri pertingere pofsint, 
omnia enuclearjmjuculenter ad Illuftrifs, tuum Principem perfcripfi, ratio- 
nefq; addidi, qua^ me inpropofito confirment^neq; quicquam plus vel minus 
iufto in his admififle fatis cuidenter perfuadeant* Veneris iane diameter etfi 
maiufcula ficjhanc cameninternosdifcrepantiamnonexcufabit; Mihienini 
per rimulas prioris pmnacidij paululum ar6h'ores (vt in maionbus Stellis fien 
oporret) Veneris fidus obferuanci femper in idemMinucum eius diftanria h 
fixis Sidenbus, etiam aliquoties reitcrata , incidit , vt nihil hinc prorfus fit pc- 
riculi, quinFixarum loca per hanc>tam matutinam quam vefpertinam/emel 
atq; iterum adamufsim a mefint reftituta, ncq; quidpiam eorum, quieinli- 
tcnsliluftrifsimi Principisad me perfcripra funt > noftris inuencis vUo modo 
derogare poterit. Nihilominus vos recte facere iudico y quod veftris etiam 
Obferuationibus&Reftitutionibusconfifi, nihilinhis mutare decreueritis: 
Sic enimminus fufpicabuntur pofter^ nos data opera5& communicatis con- 
filijs, has SrellarumLongitudjnes vnanimi confenfu ordina/fe. Non tamen 
dubiio qum aliquando, vbi per renouata Organa beneficio Veneris non fo-. 
lum Occidentahs fed edam Eoa^^negotium hoc viceuerfa, & diligen!:i confi- 
del-arione, fub mcudeiu i'euQcaucnciS; quin ipfimeclitis iiquidiliune deprc- 

iieiiiiiri^ 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 !pl'JSl 
PPISTOLAICVM ASTKOKOMtCAKVM. Hj 

henfuri, quinq; illa Scrupula in vettra denotationc ^ ca^Icfti amufsi abundare, 
inmeaveronequaquamdeficerctuncciipropriacxperientiacdoaos^exaaio- 

ri verificationi^manusfponte porreauros fpero: Anteqiiam em!ii pei* r^ci* 
procam Venens adSolcmobferuationemSrellis applicatam^reshirc diligen- 
tifsimeexaminata fuerit, fruftra aliqmd ccrti denuntiatiir i Nam qubdper 
Vcnercm vefpcrtinam tantummodo a te obferuatam , plaufibilis cum priori- 
bus muentis apparuit confenfus , ob Refraaionis in Venere , & Sole decliui 
infinuationem , potiiis eueniebat ^ quam quod reuera in Cxlo ita confonuni 
fuerit^veluc h^ec latius ad Illuftrifsimum Principem tuum fcribensjdeclaraui. 
Miror te affirmare motum Solis a me vobis tranfmiffum , iuxta primos Gra- 
dus i^. efle aliquantulum iufto tardiorem, cum ipfemet non daiitearis euin 
«lias in toto Boreali Semicirculo5& iuxta vtraq; Aquinoftia Obferuationibu$ 
veftris idipfum atteftantibus cxaaifsime congruerc. Meminiffe enim opor- 
tuit 5 quod in prioribus Iiteris fatis aperte indicanm 5 Obferuationem motus 
Solis laltem m BorcaliSemicirculoipfiCielo congruere; in AuUrah vero ob 
Refradionum impedimenta, non item. Et Sol m principio s^: apud vos Me- 
ridianus exiftens , attollitur faltem part. vbi admodum fenfibilem llefra- 
dionem inducit, & necefla i \6 vli erior per Obferuat ionem apparet, quam re- 
uera eft, quod eriam mihi idipfum tentantij fa^pius innotuit. Tolle uaque la 
Auftrah Semicirculo Refradbonis impedimenra,& patebit noftram reftitu- 
tionem in motuSoIis 5 iUic etiam non mmus quam in Boreah,norm^ ca^lefti 
apprime correfpondere. Mifiauccm ad Illuftrifsimum Principemtuumad- 
huc 5. annorum Ephemerides Sohs^e noftro Calculo deduaas, vt in fequen- 
tibus Annis j huius rei periculum 5 adhibita modo difta cautione, veftris In- 
ftrumentis, fieri pofsit. Tranfis pofteaa Cxleftihus ad Poeticajvel potius 
quafdam Hieroglyphicas connexionis fuperiorum & inferiorum figuras, 
quas in Carmine quodam 5 ad Nobilifs. pariterquc in Latinis & Griscis lite- 
ris Eruditilsimum Virum Falconem Goye, amicum & alFinem meum 
dikaum 5 antequadriennium animi gratia exaratojforte fortunap^erfpexi- 
ftii Curque apud depiftum Philofophum , qui casleftia fcrutatur> hinc iqdc 
afcribatur SVSPICIENDO DESPICIO,& circa reliquum, 
qmterreftria DESPICIENDO S V S P I C I O , fohcite i ine re- 
quiris. Vt autem votis tuis hac etiam in parte 5 non prorfus defim , fic ha- 
be. Hieroglyphica hxc efle redc coniedafti ; Nam non faltem vtramquc 
Allronomiam ca^Ieftem illam fuperiorem , & inferiorem terreftrem re- 
fpiciunt, fed etiam ipfam diuiniorem minufquc vulgariter vfitatam Theo- 
logiam 5 adeoque totius Ethices cognitionem 5 videlicet virtucum & viti- 
orum difcrecionem. Prima verb fronce Phyficam rcrum creatarum con- 
fiderationem prce fe fert , in qua fuperiora infenoribus per admirandani 
aqalogiamj ica gonaexa funt, vc neutrum fine alcerg reae percipi> 

P I pcnitulc^ Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
3 tl6 TTCHONIS BRAHE LIB. X. 

pf nitufq; indngarl queat ; Nam vt refte colligis^ars ca qnam Slpagyricam vo- 
camus, totiusnacurxperucrtigacionemjadeoquc contrettacionem quandam 
interiorem concinec, & Aftronomix cuiufdam ccrreftris (vtpriiis appeliaui) 
cxercirationem iucundam , nec inucilem exhibec. Vtq; ahqua ex parce eorum 
quce expecisjconfcius reddaris,fcire conucnic^id effe feptemPIanetas inCce- 
I03 quod funt feptem Mctaila in Terra, quodq; in homine ad vtriufq; ideam 
fabricatojquiob id Microcofmus re£te appellatur, feptcm principalia mem- 
bra 3 atq; ha^c omnia tam pulcra , & concmna flmditudine inuicem colligata 
funt, vcparia fere videantur habere oftkia cafdemq; propriecaces & naturas. 
Sic duo principalia luminaria in C-^lo Sol &: Luna, duobus pra?ftamioribus 
MecallisjAuro &Argenco5in homine veroduobus pra^cipuis vitalibus mem- 
bris cordi & cerebro ;rquiparentur. Duo benefici Planeta' lupiter & Venug 
inter Metalla terrcnajStannum & Cuprum^poft priora fecunda? dignitatis, 
f^bilocum afcifcunt, in corporibus vero noftris iecur off*icinam fanguinis, & 
Renes generationis miniftros; Duo vcro Planetir 5 quosmaleficos appel- 
lanCjSacurnus & Mars^Mecallis abiedioribusjPIumbo vidclicct & Ferro cor- 
rerpondcnt 5 atq; in corporibus hominum duo miniis neceflaria & viiia memw 
bra fortiunturjSpIencm & Fel, qui:efunt receptacula atra- flauarque bilisex- 
iiberantis. Mercurius cceleftis vt eft natura fua indijflferenS) & Protheo mu- 
t abiliorjfic etiam Mercurium terreftrem fiue A rgentum viuum fibi analogum 
habet, quod etiam in varias tranfmutatur formas & omnium reliqucrum 
Metallorum naturam cemulatur, mirabilefque induit Metamorphofes; In 
corpore autemMicrocofmico> huic intcr feptem membra principalia rede 
afsimilatur Pulmo, cuius officium cft Spiritum trahere, corque & rehqua 
membra fua anhelationc rcfocillare; inferuitctiam loquel^r plurimum^velut 
& Mercurius ille cxleftis, huic prxcffc creditur* Mulca funt pra:terea in hii 
feptcm admiranda fimihtudinc , qu:r paucis cxplicari nequit, fibi inuicem col- 
ligaca; Sic eciam reliquaTerra? MincraliajGemm^jMarchafita? & Salia cum 
dmerfis PLinetis cerca lege confentiunt, & nacur.T imprimis Aftlxarum Scel- 
larum affociancur^ qu;:e Planecarum vires infelicec obfcuriiis concineant, 
quem admodum etiam herbLV & vegetabilia e certo quodam ordinc 5'non fo- 
ItimPlanetis fed etiamfixis Sidcribus in tcrreftri Ailronomia afsignantur, 
eorundemij; naturam^quantum in fe eft, a*mulantur. Hxc & plura emfcemo- 
di pcnicius iateliigcrCj non dotct vulga ris Phy fica^ neq; Academia^ y Peripa- 
teiicorum fophifmatibus & fucis dementata: > mcruftataq; 5 latcntem in his 
rcalem & ipfifsimum veritatis nucleum, incrofpicere vcl didiceruntjvel do- 
cent. Pyronomica Schola adeunda eft qua: non ca quce.plauiibilirer diffcrun- 
tur, fed qncs vcraciter maniburpalpancur, ocufis videntur & fenfibus cxte- 
rioribus interioribufq; percipiuntur, manifeftac. Dodoresm hoc Gvmna- 
fioaliquos habuu Antiquiias; & noftrum etiam Seculum ncnprorrus^jjs de- 

Uitutum tittl 

peri 
ocd 
d;i 
fert 
lcQ< 
bile 
tioi 
Vffi 

fCC. 

H 

nanti 

riart 

natu 

icc 

mi 

fcifl 

aai 

tuil 
cani roriu 

m 

tmj 

m 

rei 

del 

Tel 

fcei 

tej 

na 
tij 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 iHKlj. 

noci. 
111} m III JTOLARVM ASTRONOMICAB.VM. «7 

ftitutum fu!u, licct pompofi & formales Academiarum ProferTores eos vel 
per incuriam negligant, ve! per infcitiam repudient, auc etiam ex odio & prx- 
cccupato iudicio deteftentur ; Semper enim veritas fincerior , non folum iri 
diuinis rebus, fed etiam Mundana PiulofopHia, tam a vulgo hominum, o,uc4 
ferendum eflet, quam ab ijs, qui eamipfam maxime proHtentur (quoddo- 
lendum eft) exofa & fuit , & impofterum crit,nifi Deus peculiarem & niHa- 
bilemmundi Mcthamorphofin aliquando inftituerit. Authorcsmhacrecrffj 
tiorePhilofophia funt plurimi, intcr quos prcccipuum locuratcnent, quoad 
VcteresjHermes ille Trifmegiftus, Auchor tabuice Smaragdina;,Geber, R' - 
pccifla, Arnoldus de villa rioua , Raymundus LuIIius, Tiiomas Aquinates, 
Rogerius Bacho, Turba Philofophorum, Albertus Ma?nus; Superiori vero 
Auo Ifaacus HoIIandus & Theophraftus Paracelfus , quem plures oppug- 
nant quam intelligunt. Vcnim etfi hi, & quidam infuper alij inhac occultio- 
ri arte fcriptores, magnum difcentibus fubfidium , remq; omnem per caufas 
naturales expendendi perueftigandiq; occafioncm fubmmiftrent, tarnen nili 
accedat diligens & diuturna traaatioperexercitiumPyronomicum>fru(lra 
nudis chartis infudatur : Redifsime cnim inquit Paracclfus , neminem puis 
fcire in hac Artc, quam ipfemet per ignem expertus fit. Ha:c etenrni alijs, 
quam dignis & idoneis penitus concredere difcipulis , filentium vetat pla» 
quam pythaG;oricum. Si aliquando mecum fucris,forfan qua;dam in his !pe- 
dtabis priusdefidera£a,nec vbiq; obuia. Non enim minori conamme Si fiim- 
tu Aftronomiam hanc tcrreftrem excolo , quam illam cxleftem, ordmatis ad 
eam rite tradandam, oportunis ftruauris, & fornacum magna varietatc,co- 
piaq-,quxomniac3lamusreferrenonfuftinet. Redis deinde abhac infenon 
Philofophia ad fuperiorem illamSc a:theream,deq; fcriptis tuis,qu;r haftenus 
abfoluifti in re Aftronomica, & ijs quac ad hanc , ex Tnangulorum & nume- 
rorum coonitione fpeaant,me certiorem reddis.Optarem autem ha;c omma 
itcedi, v^dcntur enim plurimumlucishis Artibus allatura. Si vero id bre- 
ui vt fiar, commodum tibi non fuerit,faltem vt manufcripta, dei'criptaque ex- 
cmplaria mihi infpicienda breui temporc, commumccntur, mox tibi bona, & 
inuiolata fide, reftitucnda, modo id tibi integrum foret, te rogatum liao^-- 
rem. Licct verocalcuIusPrutcnicus fenfibditer ftcpcnumcro, ao ipioCa;lo 
defleaat,potcrisnihiIominus, Hyporhefes Copernianas, adimmobihcatcm 
Tcrri' reduaas, illi applicare ,laborcmq, illum pereximium publicarc , vt dt^ 
fcentescaIcuIiiS:Kypoihe.fiumcongruenciamreaiuS;&maioncumYolup:a- 
te fi-ucluque fundamcntalitcr percipiant, id cnim ab alijs,qui id tentare ag- 
grefsi func , non fatis fideliter faditatum eft, dum Ptolomaicas & AlphonU- 
nas hypothcfes Copernianis numerisAioIenter citra exaSam correfponden- 
tiam obtrudunt. H go meas reftitutiones in curfu Planetarum omnium, pro- 
Drii , non ita dudum adinuents hypothefi, adaptarc elaborabo, calcuii4uc 
f p 3 cum TYCKONTS BRAHl L 1 B. I. 

cum his, adeoq; ipfo Cxlo conrenfumoftendere,& peculian Operc^fauenre 
Numinediuino, ipfemet declararc decreui. Hypothefeos verohuiusgene- 
raliorem dehneationem habes , in fecundo noftro Tomo de nouis Atherei 
Mundi Generationibus nuper tibi rranfmiflo, quam quo dihgentiusperfpe- 
xerisjeo magis arridebit ; Tolht enim omnia ram MathemaricaquamPhy- 
fica ablurda^quse in veteri Ptolemaica, & rccenti Copernicea ahumtione, 
dehLefcunt, & particularioribus apparentijs, vndiquaque aptifsimc fatisfa- 
cit, quod neutra aHarum omnimode pra^ftat, vt ahbi ex ipfis Obferuarioni* 
bus demonftrabimus. De dierum Aquationibus fiquidem mter alia mentio- 
nem facis , fcias me diuerfa qu^rdam in his, ab anrecefforum placitis ftatuere, 
neq; eam rantam efrcjquanta vel ab ipfo Copernico afliimitur, non folum cer- 
tis rationibus 5 fed ipfa etiam experientia edodum 5 qua de re fuo loco dabi- 
tur commodior difl!erendi occafio. Si fcriptum tuum de Cometa 5 amphfsi- 
mo & nobihfsimo D. NicolaoKaasio Cancellario, viro de Patria no- 
ftra & omnibus bonis arribus, pra^clare meriro^jdedicauerisjvelur te fadurum 
fcribisjnon dubito quin ilh fir fururum pergrarumjicer nihii cum ipfohadc-» 
nus ea de re priuarim fim loquurus. Subiungis poftea te facile mihi concel- 
furum^omnes Comeras in Jtrhere generarijnifi obfl:arenr Regiomonrani5& 
Vogclini Obferuarionesj at ego quo loco hx habend;^ finr, in E pilogo toiius 
Operis noftri de hoc roro negorio iucuienrer , & minime dubijs r^Lionibiis 
oflendam. Regiomonrani annorariones , fibijpfis non confenriunr 5 neq, ad 
Spicam m Comera^ ram velocis Parallaxis, vllo modo inda^^ari potuir j Iis ira- 
que cum Ariflorelis aflerrionibus nimiijm confiderer, fi quani conieduram 
de Parallaxi aliqua y quse eum fiiblunarem redderer 5 per incuriam aliquam 
adeprus eft , cam mordicus pro veriori retinuit , videtur enim in hoc pluri- 
mum laborafle, vr quam maximam erueret. Vogelini Obferuationes admo- 
dum errone^e lunt, nec confentiunt in eodein Comera cum ijsqua? aPerro 
Apiano & Fracaftorio prodira inueniunrur^ vr alibi larius oftendam. Er mo- 
tus infuper diurnus, quiabipiofahem part. 2|. conftituitur, renuere vide- 
tur, Cometam hunc tampropinquum Terris fuifle, vt Parallaxin 55. Parti- 
um induxerit, adeo 5 vt nun fefquialrera Terr^e Semidiametro ab eius fiiper- 
ficic abfiieritjvel vt idem author incompetenter aftruere non dubitat. Quam- 
uis, vt ipfum qu6dres'eft dicam^velociras & rardirasmotus non fuflficienrer 
rcmorionem; vel appropincjuationemComerarum difcernunr, vnde nihil ob- 
ftat 5 id quod tu nobis opponere vidcris , videhcet cclcritatem motus in Rc- 
giomontaniano Comera 5 qu^ ftatuitur 40. partium Circuh maximi , in 
vna dic-5 argucrc ipfum fublunarem fuifie, tantamqj habuifl^e Parallaxinj 
quantam is illi atrribuit. Nam fi Comctam Anni 1 5 8 fas erat in alrflsimo 
©rbe Sarurni^ vcl tc ipfo iudice verfari 5 & nihilominus ab initio morum diur- 
mum abfolucrc trium Graduum y cum ipfa Saturni Stefla ^ vcl concitaLilsim* 

falcem Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
OQi ciusfiip ErTSrOLARVM ASTRONOMICARVM. 

faltem 8. Minuta vno iiie conficiai: 5 adeo, vt Comcca 5 tunc fuerit plus quiiia 
vicies ;proSaturno,velcc!eiTimo5 vclocior : Qoi qujefo, non etiam concedi 
poterit, Cometam iUum a Regiomonrano defcriptum fuiffe fupraLunam, 
Ijcet eius motudiurno triplo circiter fiierirconcitarior; Cum enim ipfa reali- 
tas orbium, Ccelo non competat (qua de re inuicem confentimus) poaimc 
vticj; fecundarice^ afcititia? SteliGe, fortiri qucmcunq; motum innata ferc 
fcientia, in quocunq; tandem Cdi locovel altiori vel dediuiori , obuoluun- 
tur, Non enim funt Planetarum& Siderum Mundo coetaneorum legibus 
omni cx parre obnoxise/ic etiam magnitudo quorundnm Comctarum^eorum 
vicinitatem non latis probat; Poffant cnim in ipfoC^elo, &: in quacunq; vltra 
Lunam fublimitate>quantamcunq; Plafmatori libuerit^acquirere magnitudi- 
nem. Nec Aer fublunarisjquem tu eundem cum cxlelH reputas, aptus cft 
ad generationem talium , & tam excellentium Phxmomenon. De his & (1- 
mihbus m conclufione^generali Opcns noftri, de extraordmarijs /Ltherei 
Mundi generationibus 5 plenius meam fum expofiturus fententiam, tibi & 
ahjs , vti fpero, hac in parte fatisfaaurus. De motu vel quiete Terra? aut 
ipfms Cxlh quantu ad quotidianamReuoIutionemattinetjalias quid fentiam 
referabo. Cuperem autem quam maxime vt prima quaq; occafione, impetra- 
ra venia ab Illuftrifs. Principe tuo, me hic inuifere non intermitteres; Sic enim 
& de his & de ahjs ad diuinam Aftionomiir artem, & abfconditam a vulgo 
cruditorumjPhilofophiamjCoram commodius & plenius conferemus , ettici-. 
amo; vt te eiu^icineris non p;:eniteat. Interim & femperquam felicifsimevale 
miamantifsime Rothm anne, tempus enim eft,vt Epiftolam nunc clau- 
dam, liquidem tuis hreris, in omnibus, qu^e continebantj nunc copiofe pro vi- 
rilinuftra^ & temporis occafione fatisfaftum eft. Tuum erit omni feduhtatc 
operam dare, vt mihi refponfum abllluftrifs. Principe tuo, & a te mature ad- 
ornerur, vtque hoc perficiatur intcrea, dum harum exhibitor in Nundinis ab- 
cft^quoadvos rediens, certo id apud te abfoIutum5& confcriptum inueniar^ 
Non enim focij itinens & curruum commoditates, eum ilhc moram aliquam 
trahere patientur. Plurimum enim exoptarem> ante hycmem a vobis ad has 
mcasliteras refponfionemobtinere, vt eo opportumus ad inftantes poftmo- 
dumvernalesNundinasrefcribereliceat. Tuitaq;omnem.moue lapidem^ 
nc procraftinetur ncgotium. Iterumquam felicifsime valcj 
mcq; tui amantifsimum rcdamare perge^ Dat« 
Yraniburgi die 17. Augufti^ 
Anno 1588. TlCHO BniLHI KOBI- 120 TTCHOKTSBB.AHELIB. 1. 

NOJilLISSIMO ET VIRTVTE SAPIENTIA IN^ 

GE N lOS A EKVDI TAQJ/E D O C T RI N A, C L A K I S S I M O VJ K,0^ [0 

cuirf ©OMINO TYCKONI BRAHE, DOMINO DE KNVDSTRVP, EQ^VU ^^^^1 

Ti DANO5 Mathematicorum noftro Seculo omniunj l ^ ti 

pr^ftantifsimo, &c. Domino fuo cum ^ 
obferuancia colendo)&c* ' \\ 

s. p; 

r^^*^*^ CCEPTATISSIMA MTHI rVERVNT VTRAQJirC TVJ^ 
liierar, Nobilifsime ac Pr2:ftantifsime D. Tycho, animoque 
^ % meolonge gratifsm"ia?5& priores cum TomofecundoPhcenome- 

i^^.^,'^ non Ca^li recentiorum 5 quas 11 Julij a Gellio Safceride accepi, 
tk, poftcriores, quas iam. Verdm ad has tibi pniis ref^ondebo 3 ad priores in- 
ferius^ Demateria igirurCceli vt adhuc paucis tecum agam, petomihicon- 
cedas. Abeaenimdiuellinon poflum. Etnifiha:cquceftioa nobis decifa fuc- 
rit, a nullo vnquam^fiue Theologd fiue Phyfico dccidetur. Non cnim Deuj 
in verbofuoquicquamdehac reuelaiiit, cum nihil ad falutem noftram perti- 
neat,nec eiufmodi difj^utariones^^quaspauci admodumctiam inrerDodlosin- 
telliguntj immifcere voluitficris literis, qua? omnibus onmino hominibus, 
Indodispariter ac Do6tis , Rudibus pariter aclngeniofis fcript;r ftnt 5 vt & 
ipfe Chriftus Ioan.3. ad Nicodemum teftatur. Phylici quoq^ quomodo de hac 
quicquamcertifcirc poterunt? Tantumenimde eiufmodi fublimibus& tam 
procul a nobis difsitis rebus fcimus nc intelligimus^ quan:um per Doitrinam 
Triangulorum & Mathematicas demonftrationes inuenimus. Sine his qui 
de eiufnodi rebus diffcrit, vanifsimus eft prorfusq; dehrat. Nec ego Aeris 
cnateriam vnquam introduxilfem ^ nifi defedus Refraciionum & Demoa- 
ftrationes opticic me ad id impuIi/Tcnt. Quou{qi cnim verum erit,quod diuerfa 
Dia{yhana efficiant Rcfradionem, eousq; etiam mea aflertio vera erit. Nec 
huic quicqudm derogant ca qu.^ u te aficruntur. Quod enim a Phyficis tra- 
jdirur, in Cctlo eftTe nilul elementarc, nihil corruptibilc) nihil variabile^ fed 
aeterna omnia : tam facile negatur quam afleritur. Probandum enim eft,cur 
irafit & vnde illudfciatur, non prohypo:hefi& axiomateconceflb aflumcn- 
dum. Quod fi cum Ariftorelc ideo id efire dixcriSj quoniam nulla mutaiio vru 
qua m in corponbus ccelelhbus vel potius in magnitudine & claritate Siderum 
dcpra:henfa fit, jnihil dixcris. Nam nec magnitudo Terrse vnquam mutata eft, 
& tam^^n m Terra & circa Terram funt corruptibilia omnia. Nihil igitur 
njagnitudinis perfeuerantia in Stcllis probat. Nee tamen interim negOj, ipfa 
corpora cceleftia e/repcrfcftifsimajfimpliciisima jnuUiq; prorfiiscorruptioni 
aut generationi obnoxia; fed tanrum de circuinfaCa materia loquorjquem 
noaimpurumfedpurifsimumdicoefle Acrenbqui tamen ab Acre puro infra 

Lunam pnoresji. EPISTOLARVM A S T R O N O M I C A R Y M. lil 

Lunam nihil differat. Nam & hic nihil clarirati Stellarum detrahit. Nec inde 
fequicur) fi ipjfa corpora fint perfedifsima & ab Elementis diuerfi , etiam cir- 
cumfufam materiam perfeftam effe oportere : fed potius, cum Comet^E in ea 
generentur, crefcant, decrefcant , & tandem etiameuanefcant ac difsipen- 
turjtant^q; interdum lint magnitudinis, vt etiamquinquaginta Gradusoc- 
cupare pofsintj non vfq; adeo amutationc&corrupnoneentimmunisj nec 
tam cEternaj diuina&imperfcrutabilisvt fingitur. Nec fi huic rationi& fu- 
periori principio Optico innitor, Ccelum (fi modo circumfufa illa materia 
C^elum appeilanda eft ; quanquam non ignorem, Acrem quoq; incerdum C^- 
lum appcliari.) Non mquam Cselum ideo aliqua labe afperlero, fed potius 
illud a vana& prxter omnem caufam&experientiam otiofeaffitla fubftan- 
tialiberauerojveramqi fententiam fubftituero. Nec fonitus vilus e concira- 
toSiderummotuinAereiliopurociebitur. Quodenim Aer iilifus & impul- 
fus fonitum edat, id in hoc craflb a vento experti fumus (fonitum enim qui ra- 
tionc vacui fic, huc non quadrare manifeftum eft) nec id caret racione. Quo- 
niamenim Acrhiccraflus fempcr ahquidaqueum in fe concinet, Aqua vero 
lit ciufmodi res, qua; penetracionem fubicam non admictac : non immerito» 
Aer quoq; craffus in impuifione & liiifione refiftct quodammod6& fonitum 
cdet. At idem in puro quoq; Aere accidere , nemo faciie probaueric. Eum 
enim efle renuilsimum ac rarifsimum, fatis inde liquet , quod hic crafliis ,hcet 
tenuifsimus putetur , camen radios Soiis eriam ferenifsimo tempore non irre- 
flexos & fine iumine cranfmiccat y liium autem purum radij Soiis abfcji viio lu- 
mine & reflexione penecrent, vt ex Crepufculis manifeftum eft. Ideo ob tenu». 
itacemv& raricatempurus ilie Aeriiiidt & impeili nonpoterit, fed abfq; vlio 
obftaculo cedet ^ adcoq; perpetuitati reuoiu t lonis ca-leftium corporum & pu- 
riracieorumlongo vfu temporeq; nondecrahet, multo minus acterendocon- 
ftantifsimamharmoniamlabefactabit. Quodfi purifsimusiile Aerhocpoflet, 
vererervta vehementifsimisvencorumflacibusinhoc craflTo Aere iamdudum 
tota Terra eflet attrita & abfumta, ac ctiam de fiio loco mota. Si item tantus 
fonus a puro lilo A ere excitari pofset , vc noftru audicum perceileret ; omnes 
Superos pr^ nimio metu iamdudum fuffocatos putarem. Mulro enim magis 
fonitus crafsi liuius Aeris a vehemencifsimis vencis excicatus a Superis perci- 
perecurjquamilieanobis. Sed tamen memini^fuiflc ahquandomioco quinq; 
milliaribus hinc fito vehementifsimum ventumjadeo vc ;^dificia & arbores 
cuerceret; de cuius tanien lono ego hic nihil audiebam. Adeo^ qu'*^ vera 
funt 5 coniedturis euerti non poflunc De proporcione quoq; Eiementorum 
fcis quomodo Philippvs MELANCHTHONiniua Pliyfica Penpa- 
teticos reprehendac, vcramque Ariftoteiis fententiamdoceat. Et fane cum 
concedis 5 vlque adLunam Aerem eiemen:arem clfc, eoipfoproportioncm 
Elemeniorum toUi$. Cum enimviq; admfimamLunam; vc ce mueniflfe in fe- 

cundo 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Ui TYCHONTS B A H E L I B. I. 

cuni^oTomomihi tranfmiflb rellaris, fint Semidiametri Tcvrx ^2. plus cen- 
ties miUies Aer maior erit ipfo TerrGE & Aqu.v globo fimul. Qnce auteui 
proporcio ell: 1. ad 1 o o o o o. vel potias i. ad 1 40 6 o g. vt interim de Terra ab 
Aqua feparata taceam ? Non igitur proporiio Elementorum obftat. Scd 
nec mea ipfius demondratio , vc obijcis. Non enim volui 5 in Altitudine ^o, 
Grad. nullam amplius fieri poiTc Refractionem > fed hoc tantum tanquarn 
pecitum feu poftulatum exprimis tuishreris ad Illuftrifsimum Principem no- 
iVrum mifsis alfumfij vt demonftrare polfem, fi detur altitudo, in qua Refra- 
iliones defmani.» dari ctiam quanro fpacio radij Solis Acrem craflum irrefra- 
di penetrenc : Eademq; demonftratio permanebit , hcet Refraftiones vix in 
40. Alcitudinis Gradu dcfinanr. Cumq; ex ea proueniat, vapores circa Ho- 
nzontem fextuplo proxime denfiores effe quam in Alcitudine 30. partium, 
fequitur inde 5 minorem proportioncm Refracriones elficere non polfe in ea 
Alcitudinej mulio minu:; fparium eiufdem medij circa Horizenrem, irre- 
fracle penetratum maius elll- co quod refraftc penetratur. Vide igitur an 
diuerfo Atheris & Aeris Diaphano ea demonftrano applicari polsit. Qua? 
%nim multiphcatio diuerfi Diaphani aut potius Aeris hic cffe potcft ? Ponc 
cnimcombinationem illammutuam Atheris & Aeris ficri in diftantia 30.Sc- 
iTiidiam.TerrenarumafuperficieTerrx,in Horizontc qua? crit mulriphca- 
tio ? Nondum enim in Horizontc 31. Semidiam. erunt. Scihcet radij tot Se- 
midiametros Tcrrenas diucrfi Diaphani irrefradtipenerrarc poterunt, vni- 
cam autem Se nidiametrum non pofsint? Quodvcro exiftimasj etiamfi con- 
cedatur, quod nulla fiat Refradioinlocoproximefublunari, noncamenin- 
dcfequij vcCa^Ium ( fi modo circumfll^fa illa matcna, vc antea quoquc dixi, 
Cxlum appellanda eft : de ea enim loquimur,) vt inquam Ccelum ex Aerc 
ElemenLari conftet : Illud longe aliter fe habct^ Qiiandocunq; enim danrur 
diuerfa Diaphana 5 datur etiam Refracbo extra perpendicularem , ^ quan- 
docunquc Refrattio extra perpendicularcm toHitur, tollitur etiam diuerfi- 
tas Diaphanorum 5 vt manifeftum eft ex capir. 2. & 4. Alhazeni lib. 7. &: ex 
Vitellion. lib. 10. r.3. & pafsim ex tora Oprica. Diuerfa cnim mcdia di- 
uerfimode tranfmitrunt imagines l ei vife ad oculum, & ciuTipnmum mc- 
dium fuerit fubtilius & rarius quam fccundum 5 imago facilius & vclocius 
tranfmirticur per primum medium quam per fecundum , & cum ad lccun- 
dum peruenitj retardatur quafi, vt ex dictis Opticis notum cft. Vndc 
quoquc hic locum habcre non^poteft ea excufatio, quod media illa diuerfi 
in mutua connexione fibi inuicem, vc linecaufa fingis, alsimjhncur, & fuc- 
cefsiuc alterum in alcerum mutetur. Erit eninr niiiilommus in ea mutua 
combinatione & alsimilatione pundum 5 m quo imago Stellarum quafi tc- 
tardetur, quod eft pundum Kcfraclionis. Sxpius hyenic-expercus fum, 
cuin apcr.a i-av('ra ruuem in uicdio GbAcru^uorij in rnhdo A vc nwi^ fam' 
M 
funti jil fPISTOLARVM ASTRONOMICARVM. "J 

fam In frioido Acre cor.fiftentem refraft^ videri. Hic certc nec /Imilitu- 
do, nec fucccfsiua combmatio & afs.milatio Refraaionem tol kre potue- 
runc. Si ver6 media illa per fe tam llmilia funt , vt inter i a nulla hz di.re- 
rentia, curdiuerfa appellas? cur non etiam fuLhmarem illum pimim Ae- 
rem ALthera, feu, vt Plmii.s loquicur, Athereum ipintum appelias ^ Ita enim 
tecum non pugnarem. Tantum enim id contendo , non efle diuena Athe- 
ris & Acns pun Diaphana , ciim nulla ab ijs gcneretur Refraaio. sca 
nefcio quomodo adeb mha-reas tuse fententix, vtetiam pra^ter omnem ex- 
pericntiam concedas, Refradtionem jttheris & Aeris durare yfque ad ver- 
ticcm,cum tamen.eam nunquam Inftrumentis fenferis. Ccrce hac rationc 
qmduis conhngere hcet. Sed tamen fequeretur inde , nuUam Stellam pra;- 
ter eas , qua: verticem tranfeunt& m vertice funt , vero lumine videri , vc- 
rum confufoSddebilitato. Omnis enim Refraftio debditat lucem & colo- 
rem rei vifi;, vc demonftrac Alhazen hb. 7. capic. 7. & Vicelho. hb. 10. p. w. 
Cum igitur diuerfitas ca ex collatione Steik verticahs ad reliquas a vapo- 
ribus hberas non deprschenclatur, nec Refradio concedi potent. \ erum 
tu iiic pocius in omnia diueria. Ais enim , has Athens & Aeris Reh-actio- 
ncs infra 50. GraJum elfe feniib les, in altiori vero fitu infeniibiles , & ta- 
men poftea addis , Refra6tionem Solis , quam in Ahitudine 50. Grad. inue- 
nifti ]i. Minutorum , per folos vapores vix excufari poire. Vtinam diceres, 
cam totam e/re a dmerlo Atheris & Acris Diaphano, demonftrarem vtiq; , 
in Aluuidine 45. Grad. cam adhuc debere efle vnms proxime Minuti. Ipio 
cnim vero venus eft , fi infra 50. Gradum fenfibilisahquaRefraa.ojs-tliens 
& Aeris concedatur, eam in altiori iitu non cam fubico infenfibilem heri 
pofle. Nam i;i"dcin medijs permanencibus non cam ful^ico mutan poflunt 
Reha<;Honcs ipfa.', cum earum Anguli non tam fubito decrefcanc , quin- 
imo iiue ab Acre ad Aquam , fiue ab Aere ad vitrum,fiue ab Aqua ad vi- 
trum , fiue conird fiant,candem fere in crefcendo & decrefcendo reci- 
neant proportionem , vt ex Tabula m 3. p- 10. ViteUion. poiua videre eit. 
Ad quam etiam relpicicns fcripfi in fuperioribus liceris, fi circa Hon- 
xomem dccur Rcfrattio Solis Minuc. a diuerfo Athens & Aens Diapha- 
no proueniens,dari tam in Altitudine ^^.-Graduum ii. Minuti. Etii t-n.m 
aliqua, tamen non admodum difsimili proportionc decrefccnt Reiradio- 
ncs ipfcL- & Refraaionum Angulij Qubd, fi mihi tempus non deeflec, 
facile Calculo examinarem. Quod autem circa Hon/.ontcm tam lubi- 
to dccrelcunt Refraaiones, id a mens vaponbus eft, qui circa Terrara 
& craisiores funt , & , vt demonitraui, multiplicantur , & ctiam a radijs 
a lacere pctunjan Alias fi eadem media manerent , eadem quan^ icacc 
codemque luodo d.ipofita, tam ilibira mutatio Refraaionum accidere non 
pofl"er, vc dcihoiiicran poieil. Sed reftat adhuc demonftratio, quam nemo 
* Qi vnquam 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 114 TTCHOKIS BRAHE LIB. I. 

vnquam infringere poterit, Si enim efl: Refradtio a diiierfo Atheris & Abni 
Diaphano proueniens 5 ea neceffario maior erit in Stellis Fixis , qua' longius 
diftant , quam in Sole , qui propior eft , vt interim de Luna taceam. Nam in 
Triangulo manente vnico Angulo & vnico Latere, reliquis lateribus produ- 
dis, Angulus reliquus ad manens latus maior redditur^per 21. p. i. Euclid, 
NecefTaric) eniin idem Rcfraftionis Angulus in eadem Altitudine manebit, 
cum maneant eadem media y nec alius poterit effe Refradionis AQguius in 
SoleautLuna^cjuam inFixis. Ex quo manifeftifsimumeftjfiponas, Refra- 
dionem in Sole in certa aliqua Altitudine infenlibilem fieri > eam in Stellis 
Fixis in eadem Altitudine adluic fenfibilem efle oportere. Cum igitur per 
Obieruariones non hoc fed ponus contrarium te ipfo tefte reperiacur : Rc- 
f raciio a diuerfo Atheris & AerisDiaphano gcnerari non pocerit: Ec proptcr- 
ea 3 vtfa-pius lam ex Opticis probaui, Diaphana Atheris & Acris diuerfa 
efle non poflTunt fed eadem. Si igiair tu purum illum Aerem Calum appel- 
lare volueris, nihil pugno, tan:iiin ne purus Aer a caflefti difterre ftatuatur, 
adeoq; diuerfa Diaphana introducantur, cum vt alterum altero fubtiliusfit, 
defectus Refradionis non permitta t. Quod autem ex Chymicis affers^ late- 
re in terrenis rebus quintam quandam eirentiam , quam tu cdeftem appel- 
las 5 illud & credo & lucundifsime cogiro. Verumtamen inde non fcquitur, 
quod hcec quint^ efleatia eadem fit cum illa materia qua Planetis eft circum- 
fufa 3 fed potiiis eam a Sole generari. Quemadmodum enim Sol Microco- 
firiij vt iucundifsime doces^ex fanguine & attrado Aere ( ex quo propter re- 
/pirationemvideturingenitafuanaturafubtiliorempartem retinere^reliquam 
rcfpuere.) Quemadmodum inquam Sol Microcofmi ex Aere & fanguine in 
dextro thalamo pr^^parato fpiritum vitalem in finiftro thalamo generat ; Ita 
& Sol totiui; vniuerfi ex Tcrra, Aqua & Aere quintam illam eflentiam in re- 
bus naturalibus generare videtur. Aut fi hac eflentia eadem eft cum illa Pla- 
netis circumfufa mnteria, eadem erit& cum puro Aere , propter adduftas 
demonftrationes. Hxc paulo fufiusj quam initio propofueranb de hac adhuc 
materia ad te perfcribere volui^non quidem ftudio contradicendi, fed ex me- 
ra (piXciXfj^iiA. Nec quicquam certi de generatione & materia Coinetarum 
aiFerri poterit, nifi h.^c qu.vftio fuerit decifa. Sed de hac pluribus , Deo dan- 
tCjin noftrisStellarumFixarumObferuationibus agam, omifla tamcnhuius 
noftra; diflfenfionis mentionc 5 ne hsec veritati rei forte quid decrahat. Nec 
etiam tui 5 nifi fine reprehenfione pofsim 5 mentionem facio 5 fed tunc potius 
omiflonomineresipfas trndo. NuncadPhilofophica iila. Sed prius adhuc 
vnum. Satis mirari non poflum^quod initium Crepufcuh matutini circa Aqui- 
noftia inueneris Sole vix i6\. Grad. infra Horizontem jn circulo verticali de- 
preirojcum ego finem Crcpufculi vcfpertini circa A.quinodium vernum hic 
inuenerim Sole i^^Grad. infraHonzoa.tm deprtfloj ita lamen^ vc nullum 

aniplius Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM A JT B. O N O M I C A R Y M, lliraniratE» 
jfrraliJi. amplius albedinis veftieium apparerec. Tu igitur idem quoqi tenta in ve- 
fpertinis Crepufculis,vbi hasObferuationes exaaioreseffe arbitrorpropter- 
eaquod facilms animaduerti pofsit, quando veftigium albicantis A.ens ueli- 
nat,quam quando incipiat,dubitante femper Obferuatore,an veft.gium iUurt 
albedinis pertineat ad Crepufculuir, matutinum. Ego quoque in matunnis 
idem experiar. Ad dulcifsima igituriUa ex intima & profunda Philofophia 
haufta nunc venio. Reliqua enim refponfione non indigere videntur, nec dc 
Eclipfibus quicquam hic propter CseUim pluuiofum obferuare potui.^ Ora- 
tias igicurago tibi quas pofllim maximas , quod me in fecretioribus i( js tam 
luculenter erudirc dignatus es, atq; vt id in pofterum quoq; facias, a te etiam 
atq, etiammaiorem in modum peto. Ciim ea lcgerem,penc exclamaui gau- 
dio. Qiiam longe veriora funt & pulchriora, quam qua: in Ariftotele tradun- 
tur. Sed tu fac vt plura inf elligam. Scripfifti m fuperioribus htens cum Ra- 
mimentionem faceres, onmia conftare numeris , pondenbus , & menliira. 
Hoc igitur quidlicctiamatq; etiamvehm mihi exphces: addafq;,liplaf ci,de 
fpiriribus Siilphiire, Sole , & Mercurio , quomodo hi conueniant non iolum 
, alijs rebus naturalibus,verumetiam corponbus humanis; qui ex his vegetet, 
nutriat&aiigmentec corpus noftrum,qui fentirc faciat,qui moueat; leii,vt 
vulgariter loqmintur, qui fit naturalis , qui vicalis , qui animahs. Admodum 
cmm placet mihi veftra Medicina. Itemde Fixationefpincuum, quomodo 
fpiricus fpirifum figere pofsic, & alcer alcerius anima fic,& cur a vobis anima 
dicatur medium quod fpiritum & corpus vnic,cum in noftro corpore non ani- 
ma fit vinculum fpiricuum,fed pocius fpiritus finc vinculum anima;. Icem vn- 
decalculus inhomine gcncretur,&vndePodagra exiftat. Si cnim de hisme 
certiorem feceris, mhiliucundius aut gratius quicquam mihi accidere pote- 
rit. Sed forcafsis nlmis impudenccr ce onero, nimiumq; mulcus fum in relpon- 
fione ad poftenores Uceras. Quapropter ad priores iam accedo.Qupd igicur 
in vcrisq; tam pofterioribus quam prionbus literls iudicium meum deijs, quce 
in fecundo Coiuetarum Tomo miht tranfmiifo continentui-jrequirisi id equi- 
dem eiufmod. agnofco efle, facile vt ncghgi pofsit. Per te cnimtanquam 
fummus artifex ipfe intelligis, quid efle pofsic, quid non pofsic. Sed tamen vt 
habeas quod expetis , ica rem deduxifti,Cometamq; illum in -^there curfum 
fuum abloluiflc ita demonftrafti, vt nemo hominum artem faltem Mathema- 
ticam non ignorans, tibi contradicere pofsit : idque tam luculencer & perfpi- 
cue,vcnemo luculencius auc enudeatius. Qiiaproptervide vc quamprimum 
reliqiios quoq; Tomos habeamus. Ica enim non tantum negocium Cometa- 
rum verumetiam Artem noftram fumme promouebis. In tertio Gapite faci$ 
mentionem maxima: LatitudinisLunx, quam & ipfe tecum eandciufer; in- 
ueni : fcd Capuc Dratonis abeft a Tabiilis plus quatuor Gradibus, vt per di- 
ftantias&Globuin itpen>necarbicrorca'culum minoreai difteren:iam pro- 

Q j duduruojj TYCHONIS JiRAHE LIl?. 1. 

duftiirnm -> qnod f:x\\h examinarem fi tempus milii non dcejfTe t. De matena 
Cometarum &cjuomodo generen^^ur, nihil in co reperire potui, nificap.^. 
de generatione caudar, de qua tamen an a Sole anvero a Venere, in cuius 
oppofiras partesad amufsimjVt cap.y.doces, toioapparitionis temporepor- 
recia fuic 5 generetur dubitas fed tamen in Solis partes tandem indmas 5 1 Jqj 
latente ac mcomperta adhuc Optica ratione fieri pofle putas. Verum me dc 
tota caudcu generatione 5 an ea per tranfmifl^bs radios fiat, dubirare non 
ignoras ex cap. y.fcriptimei ad te tranfmifsi* Cum enim Cardani;, Scahge- 
ri) <:k Apiani lententiam de generatione cauda; recitaflem, tandem fiibiunxi, 
me 5 vt ingcnue faterer , in hac de generatione caudi^e fententia poiius aho- 
rum iudicium quam meurn fequi. I-Lvrebat enim tunc temporis femper in 
animo^caudam euifdem materix quamutsrarioris cum ipfoCometa: corpo- 
re eflcoportere, proptcrea quod radij Sohs etiamfi corpus Comer^ tranC- 
cantjtamen pofl: tranfitum fine materia, in qua fimihter reflcftanturnin piiro 
illo Acre apparere non pofsint: cum nec poft: Cryftalhim au: eiufmodi cor- 
pora iux Sohs condenfata appareat 5 nifi matenata res fubijciatur , m quam 
Pyramis illa impingat: Itemquod cauda illa fit difperfa, nec radij eius con-" 
tinuencur, fed interdum longc pofl: caputabruptw apparere incipiano& pro- 
pter aliascaufas. Ciun tamen eiufraodi caudacas Siellas nunqua.n obfer- 
uaflem 5 nec dum formam & habitum cauda^ diligenrer m vlla conlideraflem, 
videremq; opinionem illam a nullo eflfe repra^henfam : tancis & lam fummis 
Viris celsi 5 quod tamen fine proieftatione 5 vt fcis, facere non potui. Fuifle 
vero ludicium ilhid meum de cauda contra fummos iHos viros verum , fupe- 
riore hyeme cognoui. Cum enim forte fortuna inciderem in illas Cypna- 
ni i:phemeridas> quas deauratas vna cum facris Bibhjs & Globo ieipfiHH mo- 
uente paruoqi Quadranrc femperfecum vehere folet Illuftrifsimus Princeps 
nofter; in pnncipio earum ita fcripcum repcri. Anno poft exhibitam toti 
Terrarum orbi ialutem fupra millefimum quingentefimum quinqu.igefimo 
odauocomparuitCometa, qui i^.Calend. Septemb. obleruatus eftablliu- 
ftrifsimoPnncipeac Doinino, D. GvilhelmoLandtgravioHas- 
s 1 is, per Torquetum lioram cuxiter nonam in 21. Grad. Latitudine 31, 
Grad.ab EcHptica remotus, romam verfus extremam caud^e Vrfx Maioris 
protendens,cum ipie eflet in Aftcrifmo Com^e Berenices^ vbi funt Stell^Ve- 
nere^ & Lunares. Inde ii. Calend. progreflTus eft in Gra.25. m^inLatitu- 
dinemautparumautnihilpromouit. Poltremo 10. Calend. in 28. Grad. rjl 
progrefllis in Laticudmis 35. cum femiffe Gradum* Et cum eflet admodum 
obfciu'us3 ab Illuftrifsuno Principe obferuari defijt. Longitudinem caudx 
non facile vifu aflequi potuit. ConftatPolosmotusCometa> fuiflenonpro- 
cul ab Ah ucaba verlus caput Vrf^e Maions. Ita erat toca annoratio. Ex qua 
jnanifeftifsimum eft 5 caudam iiiius Cometa: neque ad Solem neque ad alium 

quendam iii! cat| Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 latinife' EPlS^I^dLAR-VM ASTRONOMICARVM. 12 7 

quendam Planetam refpexiff^, feJ pcr fefe fio dafrii apparai/fe. Qiiapro- 
pter nunc flatuo, caudas eiufdem materiir effe cum capite, eodemque modo 
cjuo caput , per illuminationem apparere : id quod inde quoq; manifeftum elc, 
quod caputComera: in difparitione eodem modo difperfum apparear ar(iiie 
cauda. Nec curuatura illa cauda^, vt arbirror^^ re rec^lc excufatur, cum ninil 
tale m SccUis & Planetis ilmiliter in recfta linea e.xiftentibus appareat, pra^fer- 
tim m ram paruo inrerftitio, vt ea cauda fuit. Tu vide 5 num ha^c mea ienren- 
tia vera efle pofsit. Ita enim illi m.agni Cbmeta? apud Senecam &: Ponranum, 
quorum aUer toram viam ladeam cequauit, alter occupauit quinquagm: a 
Gradusj facile explicari poterunt, incuruationefq; caudarumnulla excufa- 
tione indigebunt. Etfi autem non alferas, qualem Comctarum materiam fta- 
tuas, ramen in fine Operis de Graminaro agens videris meam fentenriam reij- 
cere Ariilorelifque opinionem elfe aftruere. Verum multum ab Ariftorchs 
opinionedirferc. Ule enim tenacem,lentam,craflam& vifcofameam ftatui:; 
cgorenuem, lcuem^^^ a radijs perpurgatamac excodam : IUo combun eam 
vuIl & prop. er ardorem apparere^ ego cam non comburi fed a radijs S:eha- 
rum abfumi & dif;)ergi,& perilhimmationemapparere. IllefubLuna , ego 
veronon tantum fubLuna^verumetiam in Spha:ns Planetarum eam efl- fta- 
tuo. Qui^tuafenren!:iafit,ignoro. Dauus enim fum^nonOcdipus. Ex Ti- 
tulo camen, Dc nouis xi\\cxc\ Mundi generanonibus, queminlire- 
ris & ad llhiftrifsimum Principem noftrUm & etiam proximis ad ine ma- 
fis , fic eflc voluifti, conijcio te eam fecundum tuam opinionem facerc ca^- 
lcficm, generanonemque m Caelum introducere. An igitur putes, eam ex 
Planctarum corporibus exhalari, an vero ahas ab ijs generan , fcire noa 
poflum. Id opinor certum eft, ciim generationem in Cxlum inrroducas, 
ie etiam corruptionem introducere. ""Nam fecundum Arcem veftram ge- 
neracio non cxiftitmifi ex corruprione. Sed nequeo de hac rcplus agerc, 
cum tuam fenrentiam ignorem. De Hypothdibus quoque tuis nouis, 
quarum 8. capir. facis mencionem, te non per omnia aflequor. Ipfe equi- 
dem, ciim Elcmcnra mea Aftronomica confcribertm, eodem modo Lu- 
nam dcinde Solem circa Terram conftitucbam , led m Homocenrrepicy- 
clcpicychs, in centro vero maloris & primi Epicych Solis rurlum Ho- 
mocenirepicyclepicyclos reHquorum Planctarum. ita vc cenrrum Homo- 
ccn:ricorum'in rehquis Planctis idem fcmper elfct cum centro^maioris 
Epicvcli Solis, vnaquc pcr medium Sohs morum in Homocenrrico Sohs cir- 
cumduccrecur. Sed id non noua rarione faciebam 5 ft^d prorfus fecundum 
Copcrnicum 5 ncc vr conuerfim per omnia Hyporhcfes Copernici ad mo- 
biluaccm Sohs transfcrrcm ahter facere poteram: vidcbamque eam ratio- 
nem & Rhcticum' & Reinholdum incellcxiffe. Ac fccundum hunc moJum 
curauic quoque iiluftnfsimus Prmceps ngfter fupenon Anno ^^i^t'.^^)^ 
^ conftrui 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 128 TYCHONIS BRAHE L I B. I. 

condrui mir.r qui Jem paruitatis , feJ tamen omnium Planetarum motus ex- 
hibens. Eft enim orbiculus vtrmq; planus in diametro vix 6, pollices conti- 
nens 5 in cuius altera planitie Theorica Luna; cum fuis Epicyclis & Capite 
Drpconis continetur; in altcra vero Solis & reliquorum Planetarum omni- 
um Theorica^, cxhibenturque omnes motus non foium tam Anomaharum & 
centrorum quam veri inLongitudinem 5 verumetiam in tribus fupcrioribus 
in Latitudinem. An vero tiicc Hypothefes cum his ea^dem fint & confenti- 
ant 5 cerro fcire non pofliim. Etii cnim generalemquidemHypotypofin& 
ordmem Sph^rarum ipfosqucPlanetarumcirculos liue Homocentricos liuc 
Eccentricos eofdem effe fatis aperte videam : tamen cum tuas nouas appel- 
les, & in literis proximis frnbas 5 eas particularibus apparenrijs vndiquaquc 
aptifsimc fatisfacerc, quod tamcn neutra aharumofnnimodc pra^ftet, viden- 
tur diuerfjc a Copernicanis inuerfis efle, Si enim Ci^dem eflcnt y non magis 
fatisfacerent apparentijs , quam Copernicana^ ipf^ , fiquidem qua^cunq; ap- 
parentiie ex Copernicanis ipfis proueniunt , ea^ etiam prorfus per omnia ex 
inuerfis abfq; vlla differentia proueniant. Deinde videris cenrra homocen- 
tricorum rehquorum Planetarum non in homocenrrico aut centro maioris 
Epicychj fed in ipfo Eccentrico Solis circumducere, cii;/i ; Jem quoq; in Co- 
meta facias. Quod fi ita eflet, noux &: diuerfa; meriro eflent, cum hac ratio- 
ne Eccentricitas Sohs fefe omnibus PLmetis neceflario immilceretj afiafquc 
appareniias inrroduceret. Verum Obferuationes huic fuppofitioni refpon- 
dere, vix crediderim* Scio equidem Copernicum demonftrarcj nuitationem 
Eccentricitatis Sohs etiam in rehquis Planetis animaduertij quod tamen in 
Tabuhs tanquam minuslenfibileneglexit. (Vndeegoquoq; Epicychum il- 
lud Solis in maiorem Epicyclum tranfpofui 5 quod ahas ad Terram reponen- 
dum fuiflet^ita vt infima fui parte per cenrrum Terrse tranfijflet.) Verunta- 
men id omnino ex ipfius Hypothefi neceflarium eft, fiquidem per Eccentri- 
cum Solis intelligit Eccentricum Terrar, cuius centrum 5 fi mutatum fuerit, 
neceflarioEccentricitates reliquorum Planetarum mutabit, cum c^e omnes 
hoc centrum reipiciant & ab hoc centro earum magnitudincs numerentur. 
An itaq; 5 vt dixi ^ lux cum Copernicanis inuerfis prorfu$ ea?dem fint, certo 
fcire non poflum. Quod tamcn exiftimas^ generalem illam Sphi^rarum dif. 
pofitionem quo dihgentiusperfpexero, eomagismihiplacituram; fcias iam- 
dudum mihi prorfus contrarium accidiflc j de quo etiamcum Eruditifsimo 
ViroGellioSafceridc. Quoenimdmtiuseamconfideroj eo miniis mihi pla- 
cet. Etfi cnim oftendit, quomodo fccupdum medium motum Sohs Planeto! 
fupcriorcs diredi ftationarij aut rctrogradi reddantur ; tamen (quod etiam 
Ptolemaicafacitj) tantum oftendit quodficfiantjnpn quare fic fiant^Plane- 
talq; regrefsionis macula afpergic. AtCopernicea,nontantum5quodfiant 
regrefsioncs & ftaciones illa^^ oftcndit, fed ctiam quare ficfiant, nonquod 

tanr^ \0 
tii(ti< 
parci 
cheri| 
DaT( 
(|uinil 
inSa^ 

W\ 

conJol 
npott 
tftcirij 
fecutnj 

lOUCSj 

propi 
flicirj 
cde| 
m\ 
tur. j 
[patiii 
confii 
{mt 
k/i/fl| 
perpK 
etiainl 

lici 
inli 
pern 
quail 

coeJ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 iCZ'.- m k EPISTOLARVU ASTRONOMICA RTM. I^P 

tanta fit motus inconftantia in ipfis Planetis, qui femper fuum proprlum mo- 
tum afpicinnt.fed qiicd regrefsiones iWx ita nobis propter morum Tcrrar ap- 
pareant^Planetifq; putentur incflc^ciim tamen reuera Terra' infint, Ita pul- 
cherrimc nullus mo:us relinquitur nifi propnus, primus in Rcuolutionc diur- 
na Terra? , alcer in motu iplius annuo , tertius in Luna , quartus in V cnere> 
quintus in Merc urio, fcxtus in Marte , fc ptimus in louc , & oftauus tandeni 
in Saturno, abfq; vlla violcnrix aut regrefsionis labe. Deinde quis credct vn- ' 
quam, Centrummaioris Hpicycli Solis tanca efficacia prjeditum elfe, vc tra- 
here poft fe Planetas omnes, quinimo e fuis Sphc^ris detrahere rurfumq; at- 
tolicre pofsif, cum nulla corporali & tenaci matcria connectantur ? Qua dc 
caufa quoque cum llUiftnfsimo Prmcipi noftro oftenderem inTomo tuoft- 
cundoCometarum^Hyporhefin illam cuam,quam mox^vt afpexit^agnouit, 
vtpoce cuiea ex Automato fatisnota erat: Dij boni, pcriocum aiebat^opor- 
tcc cuculum illum SoHs Tneo longc efle fortioremjCiim tot Planetas traherc 
fecum pofsir^ Scilicet hserebat in animo, quod Illuftrifsim;^ ipfius Celfitud^ 
totics ad aurem decaniaram, Tradionis morum e Cxlo toUendum eflc. 
Nec vt arbitror facile concedi potcrit SoH, vt rehquorum Planetarum motus 
proprios fiia hac tradione turbet. Prajterea introducit hax inuerfa Coper- 
mci ratio confufionem in Spha^ras Planetarum. Etfi enim nulla corporum 
caelcftium ilHfio inde fequi po.eft 5 vc cxcufarc niteris ; Tamen nulla Sphsera- 
rum vera aut deLerminata diftmdio manec, fed omnes inter fe confimdun- 
tur. At Copcrnicea Hypothefis fuum vnicuique Planetce & dererminatum 
fpatium attribuit , e quo niotu fuo egredi non pofsit. Scis autem Deum non 
confufionis fed ordinis authorem efle 5 naturamq, ita condidifle , vc a confu- 
fione i»bhorrtat; Ncdum vc pulcherrimum hoc & (apiencia^ inexhautta^ ardi- 
ficium tanta labe afpcrgere volucric. Accedit hoc, quod Narura nonagat 
pcr plura > cum per paucjora polsic. Itcni quod mucacio Eccencricitatis SoHs 
etiam in rcHquis Planetis lenciacur : qu:^ ecli cran'poficionc n.inoris EpicycH 
Solis ad Terram, vc dixi^ quoquo modo excufari poceli:; Tamcn nihilominus 
omnia pcr ira(ttionem fien hac racione hnguncur. Harc igiciir&: alia muHa 
eciam atq; ctiam confiderans 5 aliud inuenire non poflum, qiulm nullam prse- 
tervnicamCopernici Hypoihelin verameffe. Nec peccac ha?c conrraPhy- 
fica principia, neccum 1 crra groflijm corpusfic, propierea ad mouenJum 
iniKrbThrerii". Quid enim putas reliqua Sidcra efle ? Non enim errare Co- 
pernicum arbirror 5 cum arf,grauicaierri nihilaHud effe ^ quam oppe.entiam 
quandam naiuralem partibus indi^am a diuina prouidentia Opificis vniuer- 
iorum) vt in vniratcmmc^^pritaicmque fuam fefe confcrancin formam globi 
coeunccs : hancc^; affedionem eriam Soli,Lun.v c;rteri!q; Errancjum fulgori- 
bus incfle,vc cii^s cfllcacia .nea^qua ie rcpra-fen^.antuo.undijate pcrmane- 
anc : ciua* nihiiominas mul.js modis fuos efficiant circunuSt E,r lane cum 

R Tei^a, 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 tjO TYCHONtS BB.AHE L t B. I. 

Terra, vr reliqiii Planerce, roriinda figura pnrdira fit, funiliterq; lihcra !n A3- 
re penJeac^cur eam admouendum nihabilem efle dicamus. Vidcmus fi glo- 
buminPolis & Axi exaciirsime & fubriliicr aut erigamus aut fufpendamus, 
arque ica libere pen Jentem in gy rum impellamus , eum faris dm hunc motu»n 
recmere, nec fubiLO cohiberepoife. Si igicur arnficiahs noruseriami^npedi- 
tus hoc pofsiti quanto magis nacuraiis non impeditus ? Sed abfurdirares Phy- 
ficas faris fuperq; refurauit Copernicus. Necenam obftat authoritasfacra- 
rumlirerarum. H.Tenim non mihi& tibi foliimmodo, verum omnibus omni- 
no hominibus fcripc^funt^ad quorum captum enam loquunrur, vt etiam o- 
mnes rheologi in exphcatione capitis i. Genef facentur. AHas Luna con- 
tra Geomerricas demonftrariones eflec maior rehq^iis Scellis. Sed & illud ex 
hoc man feftumell:. Pucarunc Hebrcei , nubes in lublimi pcnderc non pofle, 
nifi fubelfet materia aliqua dura & unperuia, qua; Aquam fuftinerer. Ad ho- 
rum igitur caprum fefe accomodans Deus ait/aciam Cselum ferreum ne plu- 
^t,&c. Iremaperuit feneftras Cieli, in Diluuio, &c. Item Mofes, cum ait> 
primodieFirmamentum condicum efle, vc difcerneret Aquasfupra nos ab 
Aquis infra nos. Qup nihii aliud intelligi pofle arbitror , quam vim iliam, 
qua nubes ira in fubiimi pendent , primo die condiram eflfe. Sic & cum nos 
Opcicisde caufis pucemus> Ca?lum efle tanquam expanfum tentoriumjideo 
facr^litera? hanc vulgi opinionem fequenres Cxium vocant expanfum, & 
Propherce Deum expandere Carlum tanquam tentorium aiunt. Nec eiiini 
hi plus de hac marena m- eiiexerunl:, quam alij vulgares homines autetinm 
Laaancius^necSpiritus fanftus fapientiam :>quam mNatin*am Deus trans- 
fadir,ijs reuelare voiuit, verum eam qua? in ftupendo illo & fupernacurali, 
<ie Rcdemrione generis humani myfterio concinerur. Er cur Salomon ad- 
to ad miraculum vfque fapiens habitus eft, nifi quod longe excelienriorein 
totius NaturiK cognicionem iiaberet, quam ante euu] quifquam alius. Pau- 
lusquoque ciim Roman: j.ait^ Deum ex vifibilibus hifce agnofci,non ob- 
fcure arguic, longc maiorem fapienriam Dei larere in Natura, quaminfa- 
cris liccris fic reueiaca. In Natura dico : De myfterio enim Redemtionis, 
<|uod proprie rraaant facr^ liter;c, & dc agnitione veri Dei, iam non lo- 
quor. Ira authoritas facrarum literarum, quanquam admodum piaufibili- 
ter proferatur, tamen reuera in liac materia obftare nihii omnino porerir, 
frd tantumfciemus,quancum per Demonftraciones Mathematicas imieni- 
nius. Eifi autem Gcflius Safcerides aiebat, te habere tnx aflfertionis De- 
monftraciones Geometricas : Tamen hoc ego cerca de caufa vix credide- 
rim. Non tamen propterea Hypochefes Copeimica^as difcen::bus propo- 
nendas efle ludico, cum vix ab Artificibus percipiamur, vt nec Mcefthli- 
nus quidem mocum iibra jonis in Laricudin-bus & oWiqiHLare ZoJiaci rede 
intellisic ; Sed eas^ qux linc ommiiiu facilun^e^ vt pedcccu.im acce/lus^aei 
j Coper- 
I 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 2!I 

131 4s" 
naa 

tm. Neta 
Vmnwrr:: 'OirSiiiKo:::- 

101 ikF' 
iDofa!»:' 

ooiniiiol»:^' EPISTOIARVM ASTRONOMICARVM. 13» 

Copernkum aperiatur. QMapropter ipfe quoq; in Elemcntis meis Aftrono- 
iBicis rupcrioremillam inuei llonem expunxi,& Ecccntncosm centro mobi- 
li fuhftitui, vt difcenies ApogJtorum motiis & loca eo facilius mtclligere 
ponent,&acldito inPlanecis Epicyclo direcliones; Ihtiones & regrelsioncs 
eo fierentmanifeftiores, nec etiam Laticudmum ratio adeo cflet obfcura & 
ina icata. Ne tamen deeflTem ingeniofis & ijs , qui iam communes moruum 
fingulorum formas intelligerent aut Automata fabricare vcllent : Ad fincm 
pro CoroUano eam, de qua fjpradixi, Copermci Inuerfionem fubieci, vt 
ita dikenccs ad Copernici ledtionem & faciliorem intell.gentiam pr«para- 
rcm, Sed fortafsis plus dc hac matei ia quam fat crat : ad alia igitur. Quod 
fub finem RoesliniansE refucationis arbitraris, minimam Eccentncitatem So- 
lis tranfijflc, idem & cgo ftatuo. Retero enim minimam Eccentncitatcm & 
obliquitatcm Solis ad Purbachium. Nec Rhericus quoq; audiendus eft, qui 
cum Albategnium nimis libere abuti myftenjs Aftrologix fcribat, in idem 
vitiumhic ipie incurnt. QiipmodoemmmutatioEcccntncitatisSohsmuta.- 
tionem impcriorum erficerc poteft? Nccidquoq; imufte reprshendis, quod 
PhilippvsMelanchthon pnmus introduxit , nimirum Solem lam 
Tcrrx fadtum cfll- propiorem , hcet ctiam Cardanus hb. 3. fubtilitatum idem 
erronee ftatuat. Nec enim Copernici ment6 in hac re funt aflecuci. Tc quoqi 
longe exaaiorem Hyporhefin motus Comet^inucnire po:uifl"enon dubito, 
CLim proportionale decremencum ipfius motus fatis arguat , ex circulanbus 
ipfum compofitum fmfle. VcruncamenHvpothefesCometarumconftituere 
prorfusfuperuacaneumiudico,cumnullusPcriodumabfoluat,necetiamvlla 
vtihtas inde redundare pofsit.QuapropterSi inmeofcriptoHypothefeos con- 
ftitution^omi(i.IpieillumCome(am,dequoinillo'romoagis,conrpexil3ern- 
burgiio.Nouemb.vnacumloanneTroldcnireroArciBernburgiC!£Cunc^tem- 
poris prarfedto, a quo ad conuiuium M aninak eram inuitatus, omnib^ Bern- 
burgihabiranribuscodieapparuit. Eratenim ibikrenumCdum. CumTo- 

mum illum '"um fc<v,o.^ur.,lJK.A. ,0. P.i,.c.p.uoarooaenderem,pliis tnbuS 
inteonshons ineo diligenrereuoluendooccupaius crat, placebacq; ipfiusC. 
nurum in modum^adcc) vc enamaftannbus eum pr.^dicare non intermicteret: 
conrendeba;q; ibimecum,fibi a re tianfiniflumelfclibrumillum,egover6cx 
inkriptionemeumarguebam, fubiungebamq;,tc integrumilludOpus, fiab- 
foluaim elfet,adllluli;n(s.iplius C. m ifurum. Vidc igituryt fidem meam re- 
Auv.as. Quodii idem eriam ad Filiain Mauruium, quanquam ncn in hac do- 
arina, tamen in Latinis,Gr2ecis& Hebraicis prxclareinftiiutum& prx-ter 
jttaLcm erudirum, Icemq; adBernhardum Prmcipem Anhal inum hic in Au- 
lanoftracum Maun:iovcrlanLem,que 11 parcnsloachimus Hrncftus fclicilsi- 
ma'rccorda:ion:.vn.iCumf.ainbusperCafparumGodrkhakumvirUmMa- 
thefeosjioniHipcntua),Ci]4mmhisAnibusiniti:uicuraiut:fi inquamadhos 

* R. i nnnniie qaoc|ue IJl TYCHOHIS BKAHE L I B. I. 

quojjue duos Opus illud tuum abfolatum huc mifcris , non duWro , qMin rcm 
graufsimam ipfis fis favlurus , hac eosrarione ad harum mcundirsimarum 
Artium amorem & cultum pro artaris captu tacite incitando. Opcra dla Ma- 
thematica, de quibus fuperioribus hteris fcripli, propediem diuina fauentc 
clem^nria fum cduurns , vbiea ad te tranfmiicam. Sedtempus iam elfetjvc 
nimis prohxam hanc Epidolani tandcm clauderem , nifi mihi llhiftrifs. Prin- 
ceps noftcr ahud in mandatis dedilfet. Cum enim Illullrifs. ipfius CeHitu J. 
in elocarioneFiha: adeolir occupata,vtrefpondere nequeat: mandauitmihi, 
vt iple ad ea , qu^ continct Epiftola tua, refpondeam. Verum nihil m ea re- 
perio^quod refponfione admodum mdigeatj auc in fuperioribus Ilhiltrifsimi 
ipfiusCelfitudmishterisadtemifsis nonfatis f iperq; fit dedudum: pnrter- 
quam quod in Obferuationibus per Venerem nutitutis nos erroris argiiere 
viderisj vitiumq; in Refraibones conferre. Veriim Refradtiones mihi obfta- 
re non po:ucrunt , cum & per Azimutha Obfs-^ruationes infticuerim , & poft 
occafum Sohs diftantia Veneris a Tertia V ac alijs accepta propter Refra- 
6tiones (quas tamen feparaui) iuftominornecellarioinuencafuiflet, adeoqj 
Stellarum loca in an:ecedentia contra fignorum ordinem fuiffeni: reiracla. 
Sed nolo de his plura agerc. Rationem enim Obliruationum noftrarum vi- 
debisin Opere noftro Deovolenie breui cdendo. Nihil igitur iam ampliiis 
rcftare video:> qu^im vt tandem hanc Epiftolam finiam. Quapropter optime 
& felici/sime vale, Nobihfsime Excelientifsimeqj D. T y c h 05 mihiq; longc 
charifsimc^candoremquem.eum moptimam partem accipe, mihiqi quampri- 
niumrefcribe. Iterum valc. Caflcllis 13. Cakndas Odobris, Annofalutis T. Ch RISTOPHORVS ILOTHMAKKYS. ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO 

VVILHELiMG HASSIjE LANDTGR,AvIO, COMITX 
IN CATZENELLEBOGEN,, DIETZ5 ZlEGENHAlN 

N i D D A : Principi ac Domino fuo 
Clementifsimo 
S. P. 

TSI A TVA CELSITVDINE NIHIL RESPONSI ADPO- 

fteriores literas circa Nundinas Autumnales rcceperim 5 nihilo- 
minus quod fubindc CeHit, tuce fcribam 5 &c dc ncgotio Aih-ono- 
i^i*^ mico conferam^ minime ingratum efTejfatis mihj perluadeo^pof- 

iuac 
fiint< fariof 
iD.trce 

DesFii 
«perc 
milira 

m\\ 
vV.eri 
cuti^ 
ubS 
peri^ 

cavll 

tiiQI 

ne/nj 

■1 

mk 
ieraa 

1 

aaj 

illcj 
fit, 

n Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 tcrop POMIN» IPISrOLAB-VM ASTRONOMICAB.VM. JjJ 

funt cnim in tanta rerum politicarum adminiftrationc, multa inciJcre , qu.e 
tuam Cellicud etiamll quam maximcvelit,a rcfpondendoauocenc; Nam & 
T. Ceir. Mathematicus, vir in his arcibtis apprime induftnus mihi per lireras 
fignificauit, T. Celf. in elocatione illuilnsfucE Filix, nuptianima; magnifico 
apparatu,tunc temporis occupatam fuifle, quominus hxc curare tempefl:i- 
uum fuerit, vnaq; fibi miunaum refert, vt is T. Celf nomine mei5 refponde- 
ret, Qaod& breuibus fccit : Siquidem ad fmgula refcribcre non duxit necef- 
fanum. In primis autem difcrepantiam, qu^ nobis in venficatione Fixarum 
in.ei-cedit aliquantula, attingit , exiftimatque Refra6lionum vitio mmimc fa- 
ftum eflc , quod Anno 87. e Sole intermediante Veneris Stella , Longirudi- 
nes Fixarum quinis adhuc proxime Scrupidis noftra inuentionc anccriores 
cxpertus llt , verum id mihi vix pcrfuadebit. Nam & ego eo Jem tempbre li- 
mih rarione , Fixarum limites explorare non deftiti, & plunbus vicibus dili- 
gcnti adiiibita examinatione deprehendi, fi Parallaxium & Rtfradhonum 
non fatis circumfpe6^cpra:cauerentur impedimenta, qumq; vel iex MmiUis 
vltenus,quam oportcat, rccidere. Sed& m Deccmbn proximeelaph Anni, 
cum Vcnus rurfas Eoa interdiu cerneretur , viceuerfa rem omncm explora- 
ui,&: tantundem illic Fixarumloca iuftoancenus cadcre, eodem modo com- 
peri. Nec dabito/i T. Cdf Mathematicus etiam in fine pncrenti Anni,& 
huiu5 labcn isprindpio,quando VenusmuUo temporcdiurna cernebarur, 
ad ipfam matutinam hxc rurfus expenderit, idem mecum admucniffe, quodq; 
iam fenrenria mutata , in noftras Longitudines confenferic. Fucre auteni cir- 
ca vu an; lempora Declinariones Solis & Veneris,3tq; huius .4 T erra diftan- 
tixnon .d nodum difpares , quod multum facit ad rei inquirendi cerricudt- 
nem penit.us nerucftigandam,prx-fertim fi confimiles,vt oport-r, aahiocan- 
tur Akitudincs. Vt vero T.Celf exemplum aliquod ^ noftnsObfcruatiom- 
vns in promptu habcat, vnicum hoc fubiungam. Anno itaque, vt dixi 8 7. die 
24. Tanu;ii ;„Hor.o.M.i^p.M.cumSol haberet Alcitudinem part. 17^.00- 
leruabacur hic per Sexcancc.nTr.gonicum quadricubitalem diftantia $ a cen- 
tro 0 partium 37. Min.5|. Dedinationc eius vnareperta r.o. m. 25- idque 
per ArmiUam decem pedum in Diametro, Axi in Mundi Polos tendenti in- 
- cumbcntem ,& vna cum hoc circumvolubilem. Hinc & ex data Declmatione 
arc; Afcenfione reda Solis pcr fuum locumin p.14. m.iS^. ss:Cognitis>elici- 
tul' Triangulorum bcneficio di-fcrentia Afcenf Rect incer Solem & Vene- 
rem P.35. M.Z6. quse addica Afcenf Reclix Q promit. ? Akeniionem re- 
ftam, 1, 350. M.ii^. Dcinde poftquamSol Horizontem fubierat, Horam ex- 
iftente 5^. inueniebacur diftantia ? & Lucidioris in cap. V p. 40. m. 45.,Ve- 
nenfq; ])eclinatio p.o. m. ipl.Borea. Ideo ciim lucida; v Dcclinatio no:a 
fit part. 21. M. 29. prouenii ambarum diftVrentia in Aquatore p. 35. m. ioI. & 
per confequens habica ratione cius qux incereain Venere hcbac promotio- 
^ ^ R j 0« Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 154 TTCHONIS BKAHE L I B. I. 

n s AfccnfTo rcflaLucidji: V ad hoc tempus, rcfultat m. cui adhi- 
bjta mododidta Dcclinatione prouenitLongitiido SlcIL^ in parte u ^t.^^.b*) 
c]uod a vcltra muentionehucrcdada, quam minimum difcrepat. Abundat 
taiTicn a vero quinis proxime Scrupuhs; ob Refradionum & Parallaxiuin in 
Sole &c \'enerc neglcdlas implicanones. At rurfus Anno mox pra^terito 
1 ^ 8. die id.Oftobns, Hora ii. nin. 48. a. m. ciim Sol cleuaretur parcibus 
termc i^» diftabat a ? Onentali p.^^y. m. i^. & Dedinario Venerisfimul re- 
perta elt part. 8. m. 56^. Mertdional. Cumcjuc locus Sohs derur in parr. 15, 
Li. y|. TTl, ex eius Dechnarione cum Dcchnationc Veneris &: di(tantia cogni- 
tis (iatur difierentia Afcenfionahs parr.j^. Min.5:^. Indeex Afcenfionc recia 
Solis cognita cunftabit Afcendo rcdta Vtneris part.185. Mm. 8^- Die vcro 
p' oxinu fequenie Hora 6. Min. 58. capiebarur Veneris & cordis p, dilbn-^ 
tia i^ar:. 42. Min. 24I. Venerctunc infra Aquarorem pofira partib.;?. m. 
timc & pcr daram Declinacionem cordis p 5 part. 13. Minut. 57^. mucn'tur 
Aii v.rimen Afcenfionale part»58- Minut ^r^^. quod fublatum ab Afcenlionc 
reda Vcneris (quar ex prxmifla ad Solem fadta obferuanone , apphcato ta- 
men mo:u interea temporis contingentc, innotefcit) pandit Alcenfii^nein 
rcdam cordis Q part. 1 4 6. Mm. 283. Idecque euadit Akcnfio reCta Luci- 
da^ V part. 25. Minut, 56^. Efl: enmi diffcrenria Afccnlionahs Reguh & hu- 
ius Sicll^e in V cx ahjs Obferuar-ionibus conquifira parr. i 2 o. Min. 32^. Es 
ilta autem Lucidje v Afcenfione refta , apphcara ])cchnarione > qu:t runc 
crat part. 21. Min. 29I. prouenir eius Lon^ tudo m rarr. 1. Min. 50. >quod 
tancundem verum Scopum anteuercit qumis vidchcct Scrupuhs quanturn 
;in:ea exccfsit, qtoJ Parallaxes & Refracliones hic etiam non adhibit^B 
rem oipnem in anrecedentia prorrudant , ficquea veftra annotationcadhuc 
duplo plus reccdirur. Veriim il obferuatio Anni 87. huc redigaturper eum 
qui mterea SreUis Fixis mefl: motum, & v.riulque loci capiatur dunidiumj 
Ita enim vrrinque Refraclionum & Parallaxium obftacula, qua* p^^^^ lunc, 
cxcluduntur, oftendetur Longitudo Srella^ in p;»»*'-^- Minut. 55. b; cum La- 
tiiudine part.9. Minut.571. qu.T duo ipfo Scrupulo rede conftare nullum 
apud mc eftdubium: Licet vel^^a politiomGrad 2. Min. i. eandem SreL 
lamadfincm Anni 88. it^ponat : Ira vt exceflus committatur Minut. quo- 
ad Lon^^itudmem : Circa Latitudirem enim in dimidio Scrupulo confeiiri- 
iiius. Pari rationc non folum ad hos dups Annos in Venere,tam occidua 
quam Orientah, huius ind^gationis periculum fcci^fcd etiam in quibuldam 
aliyS, porilsiu.um vidclicet collatione iaaa Obleruationum Anni 8 a. cum 
85. .s6. quoi^ucjcuu) prsetcnto 8 8. muKi(quc & varijs animaduerlioni- 
bus in lingulis dihgenter expenliSj arcjue lufto niodo admuiccm compara- 
trsvbi.^ue tcrininos Longuudinis Afhxarum S:cllarum planc eodem modo 
figcndo:> cognouijprouc aniea aaie coiiftuuti eranc, imoncm SoLiri tra- 

mite 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 .faltt ,qa/r 

Vojihrenult 

0t FriSTOLA».VM ASTRONOMICAB.VM. Ijt 

niire aliqnid miniuuli laterct dubij qnoi hanc PiMgmatiam , qu^ minus ad 
cxactam prarc.lK.nem perducerctur, impedu-er, Obleruaciones mtegn pro- 
ximc anrecedcntisquinquenni) circa ipfumquatuorvel qumque afTabre ela- 
boratis Inlh-umenris, tantxquc magnitudmis, vt de fcxta vc! quarta ad mr- 
nimum Scrupuli parte fmgula nos cercificarent, fub incudem Demon(h-a- 
tionum & numerorum rcuocaui. Ec iicet in Apog:vo folari modicum quid 
i priori noftra muentione adimendum repcrerim & ficcentricitatem eriain 
aliquanculo minorem, quam antca conftituendam; Tamen h j; dilkrentice ad- 
eo exiles func , vt vix ali:uius momenn sftiinandx vcniant: Abhdem eniiri 
Solis vix dimidio Gradu anceriorem, & Eccentriciiatem tertia lolummodo 
vnius Minuti parte de fexagefimis integns Semidiamctri Eccentrici por- 
tionibus arc^iorem efficiunt. At in ipfa Solis Longirudine hxc eadem lon- 
gs minus ingn-un: difcriminis, adeovcfolummodo vmus Mmnti circa Ilru- 
mam, vbi maxima eft a priori dilferentia fubrcpat, quod prorfus cfteo prav 
fercim mloco infenfibile. Nec dubico hanc pofteriorem in itinere Solan li- 
micacionem e plurium Annorum diligentiori examinatione inftitutam no^ 
bis ipfius curriculum cx-Iefti ea prxcriione Analogum manifeftafle , vt ad 
maiorem fubnlicacem vlla Organa.fenfufquc oculorum pcrcingere non fuf- 
tineant. Nihilominus camen adhibendo hanc, dequaioquor, denuo redh- 
ficacam Solans mocus correchonem , loca hicrrantium Stellarum non alircr 
fc habtre percipiebam , atque antea e pnori m Sohs curfu emendationc ex- 
pl .rarum erat, vt nihil prorlus hxfitem, ne vnicum quidem Scrupu.um in 
noih a Fixarum rectificatione vel deficere vcl abundare, Alijs etiam ratio- 
nibus huius perueftigationis praxin inftuuendo& rem ipfam vane hincinde 
comprobando. Indicat pnvcerea R o r h m a n n v s, me breui veftrarum Ob- 
feruationum procetfum, quamobrcmin quinis illis Scrupulis a me d flcn- 
tiacis, rationes vifurum, ciuodequidem magna auidicatedefidcro. Qmnic 
mca raciocinia,curnjnaIiter in his ftatuendum fenciam, quampndem a me 
indicatum eft, eciam Tiia; Celfitudini propediem faucnre diuino auxilio s 
fccundo capite pnoris tomi noftn De reccntionbus ittherci Mundi Pha.-- 
nomemJ, quem nunc fub pr.Elis habco,pcrfpiciec. Poftq.-amenim in pnmo 
capice, Soiaris mociis exqnificam normam e minime dubijs aliquor prx-cc- 
ricoruinAnnorumObferuacionibuspcrcompetentesDemonftraciones Geo- 
mecricas in pr^cifam numerarionemhifce feculis compccentetn deduxi. In 
alcero Aft"ixarum,vt dixi,SteIlarum rcftitu lonemex iplis Fundamentis mo- 
lior, ik plunbus feleths Obfcruationibusper Solem & Venens Sccllam, m 
vtroque litutam matutino, qu.im vefperiino, vna cum ali)s quibufdam cir- 
caidem experimcntationibus ratam inmimeque dubiam ftaruoj iNccdilfi- 
do, vbiTuaCellitudomeas quo^iUe racioncs lilic periuftranc, & cum luiS 
«on.uknt, quui conccdat, nJii mcic uiudngatiom lulxile vitij , mci^nc Y 13^ TfCHONlS IRAHE L l B. 1. 

ca diligcntia & rubrilitare ad vcritatis interiorem niiclcum contcndifle^vt ma- 
ioremadlnbere vix cuiquam liccat. H2ecvcroproprereac6latiuscommemo- 
ro> vt T. C. cognofcat mc de priori tranlmifla, quoad Fixarum difpofitioncm, 
Senrcntia ne mmimum quid dubitarCjquin Cxlo ipfi apprimc confona fitj & 
quia quam maximc oprarcm aliquando inLongitudmibus S:ellarum non mi- 
nus quam Dcclmatiohibus atq; diftanrijsconfenfuminternos vniformem in- 
iripoifc. Qi^ioniam vero paulo anteain Solaris femita-iterum redin^egra^a: 
menrionem mcido, mitto T. C.binorum annorum 5 vrpore huius labcnns & 
proximc infl:ancis EphemerideSjexhocipfoncorericocalculofuppuraras^vt & 
hax loca, per T. C. Inflrumenra explorentur, &: cum prius tranimiisis confe- 
rantur 5 vtvidifcrimen quod mrercidir^lit perexiguum. Scicndum vcro has 
ipfas Solis Ephemcrides ad noftri loci Merid^anum, quem ab occafu parr. ^,6. 
u'\n. 45. remoueripr^fupponojdiredascfle, vnde Meridianus vefter,quali$ 
Caflellis eftjvnum proxime Minutum inSolismotu vbiq; addir, Sumusenim 
hic vobis quafl per Hovx quincuncem (vr exiftimo) orienraliores. Addidi 
quoq; Refraftionum Tabellam 5 qu:^ in Sole ad flngulos Alritudinis Gradus 
contingcnremRefradbonemjquaaltiorapparer^quam reuera eftjmanifeftat, 
id quod haftcnus defideratum eft; v.t Celf. T. non falren^ in Borealibus fignis 
per applicaram Alrirudini obferuar^E Parallaxin ( cuius ctiam numerarioncm 
inaltera Tabellajproutnobis invfu eft^ad rriplicem SoIisaTerra rcmorionem 
lubiunxi) locum examinarepofsit; fed etiam in Auftralioribus, quamuisRe- 
fraclioni euidenti obnoxijs, hanc ipfam per difiam Tabellam prircauere, ficq; 
pcrtorumAnnumjpro^leriim quandoSolinijsSigmsmorarurjqua: diurnotpa- 
tio, aliquanrulamDechnationis variationcm admittunt: Eius curriculi mc- 
tam cxObferuationibus Meridianis cum noftro calculoconfei rc, comproba- 
req; dabitur. Etfi enim Refradiones non adeo pra.*cife.ad quafuis Akirudi- 
nes prxfiniri pofsint, quin aliquando dimidij Scrupuli vel ad funuiium inre- 
griinilI:sdifcrimcn,obnoncandem Aeris vbiq; purirarem cuLvel vlri a oria- 
tur; ramenhanc quam definiui, illarum quanrirarem eplurin^is aliqnor ela- 
p/orum annoru n ledulo fadtis animaduerlionibus concinnaram, non di.biio 
jjs Refractionibus^qua' mcdio modoSi vtplurimumproucniunr, vtihier fatis- 
c]uc bene refponluram, cuiuseriam pei^culum a vobis pluribusinuicem colla- 
tis aduerlionibus mfticuiporeft. SedncT. CeH. uuncfortealijs negorijs in- 
tentam nimiiim rcmorcr^finem Epiftol^ imponam. Deumq; oro^ vc E, Cclf 
diutifsimcincoIumem& profperarngubernet. lamq; T. Cellit. quamopriniC 
valeat. D^tx Vranibuigi 21, Eebruarij 5 Anno 1589. CM T. C. addid, 

T If C H O 13 IL A H E, CLA- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ipisroLimvM astkonom!carvm, n7 
CLARISSIMO ET ERVDITISSIMO VI RO, 

D. DOCTOR.1 CHR.ISTOPHOKO RoTHMANNO, 
I L L V S T R 1 S S 1 M I PrINCIPIS VvILHELMI 

Landtgravit HAssiA.5&t\ Mathc- 
matico eximio, Aniico luo plu- 
rimum dileclo. 
S. D. 

(^^^ VONIAM NVLLA INTEKEA, EX QJ^O TVAS VLTIm6 

accepi literas, Erudirifsime & amantirsime R o t h m a n n e, ti- 
bi refcribendi ob internunriorum defedhim, oblata eft occafio, in 
_ hoc vfq; tempus refponfionem differre coadus fum; Cum vero 

quidam eorum 5 qui quotannis ad Nundinas Francofurtianas proficifcuntur, 
mihi hifce diebus indicari curaflet, fe breui illuc abiturum , non intermittcn- 
dum duxi , quin ahqua (alccm tuis re(ponderem ; vtvt hoc prarferfim tempo- 
rc phn imis diltrahar occupationibus, adeovt ad refcribendum vix ahquid 
fupperat otjj. Quantum vero ad priorem Epiftola: tuce partem attinet, in 
qua copiofe & perfeueranier matcriamCali efle Aercm elementarcm con- 
tcndis,nec a femel arrepta fententia, te vlhs ratiocinijs dimoueri finis 5 caquc 
qu2e in conrrarium merito dicuntur , fpe:iofis fubtcrfugijs eludere conaris, 
hifce non confl:itui figillatim muha refponderc Qiiinperme tibi hberum 
fit, Elementum Aeris C^lo mifcere^fiquidem non ahrer vis. Imo fi quis C^- 
lum Aqueum effcjVt Hebrau : vellgneum 5 vt Paracelfifta?; Aut etiam Tcr- 
reum (modo cui fic lubeat) aut quiddam cx his quatuor compofitum 5 vt nu- 
per Francifcus Vallefius affirmare prsefumpfent , mea etiam non intererit, 
niodo & mihiquod fcntiam, hberc proferrc liceat; Cafh videlicet, fubftanti- 
am efle iEiheream & liquidifsimam>purifsimamq; quandam matcriam^ fiipra 
omnemElementorum naturamcxahatam, & ad fingularem quandam per- 
ft£tionem dedutttam, velut quinram quandam Efl'entiam,nulh mutationi auc 
alrcrationi obnoxiam) qua^que peregrmas imprefsiones naturaliter non reci- 
piat. Sin autem alicuius Elementi naturam Cki^ affingere non admodum 
abfurdum viderciur 5 ego porius illudlgneum, qual^ Acreum cfle concedc- 
rcm^f rout a Paracelfo iraditum eft, qui illud quar:um Igneum Llcmen- 
lu.m niincupat. Ex quo enim Stell^E & lumina calcllia Ignea fiamnianuaquc 
appareani; conuenienlq; litjquahbet corpora mlhadQ lua: natur^e Analogo 
vcrlari; qucni^^dmodi.m videnais in hac ififerion rcrum natura : Aniu-tamia, 
qua dc Munna Terra ctnftant inTerris dcgere : Volucres de Mumia Ae- 
rja in Acrcjl^ifces de Mumia Aqucajin Aquis verfar; , & ficde ca^teris, vt 
obid va- fimiliusaf pareat,SoIem& StellaSj qua Ignis cuii:fdam incoirbufti- 
biiis Ipccicm rcpralcnianc , in A.ihere Ignc^ & mcon.buiiib.h, (vnde etiani 

i> A.theri$ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 \j8 T T r H O N 1 S r. K A H 1 I fi. I. . 

Atheris nomen apiidGrjecos illi atcnhutum qdafi Ardcns rculgneum , idcp 
perperuo cum fic inconfummabilis) fuas Rcuolution^sexercerc. Airamca 
mihi ne hjec quidem fennenria, vtvt Acris aflumcione rarionabil.or fic, fatij 
proSicur. Exiltimo enim Ccelum eam habere ad Elcmenrnrem MunJum 
rat'onem , qiix eft animx ad corpus. Q^i i.aque plcn^^ exprimcrc po:erit, 
quid iK anima in corporibus, & quomoio a corpore ipfo diffcr^^r , i$ eciam 
c.ifleftis & Elcmencaris Mundi naturas & difcrimina reci lis cnodabit. Di- 
cat infuper mihi ahquis , cx qua mareria S0I5 Luna & rchqua omnia SiJcra 
cxiftantjtum demum ilh de Cxh fubftanria , inquohitc verfanrurj diflcrcnti 
facilius aurem prLirbebo. Quod fi Concemi naturam & compofitionem ex- 
phcare non dabirur, vrique Continentis multo miniis. Exiftimo autcm, o- 
liinia qiije in Cxlo voluuncur corpora, e c^elcfti , & Athcrea conftare ma- 
teria , qu^ quahs fit , vix exprimi poreft. Sdpra tamen omnem Elementa- 
rem qualicatem graduatam neceffc eft, quemadmoJum ea, qu2e ex Ele- 
nientis componuntur) in Mundo Elemcnrari continentur. Qnod fi omnia, 
& qua; in Ca^Io & Terra, cisterifque Elcmcntis funt corpora , ex tribus 
iUis principijs conftare , qua: Paracelfus fuperiori auo in lucem reuocauit, 
ab antiquifsimis Philofophis, tam ante AriftoLclcm , qu^m poft^non miniis 
animaduerfa & approbaca, Trinitatis in opifice Oeo myftcrium> quafi in 
imagine quadamper fingulas Creaturas, reprefentantia, fatis abomnibus 
reccptum forct ; Oportebit nihilominus hic longe aliam in ca^lcftibus inrel- 
iigere depurationemj & adprxcipuam pcrfediionem fummamque Diapha- 
niLatem & fubtiliratem , cxaKationcm 5 qiiam in his fublunanbus ; adeo vt 0- 
jnnis labis ^ defcctus cxpers rcperiatur > inperfcrutab li Opificis fapicntia, 
omnia fic difponcnte & pcrpetuo confcruanre. Vcrum egode hac intrica- 
tay & qua: vix incaJuca hac vita fuflficienter cnodari poreft, quaftione^qua: 
ctiam ad Aftronomije redintegrationem miniis cft neceffaria^ nolo vlterius 
difceptarionem ahquam mouere,neque tuis obicdionibus fpeciatim refpon- 
dcre 3 quod per fe non foret difticile : Idquc fi vltcrius inftas^ alias non gra- 
uarim fum fa^fturus. Nunc breuitati ftudcns ahjfque implicitus 5 plera^quc 
volens difsimulo, prafcrtim cum videam mc tibinonpcrfuafiirumj rem ali- 
tcr fe habere, quam praroccupata fert opinio. Vnicum fahem opponam 
pra-cipuo tuo Argumenro 3 quo Cdunh & Aerem Elcmentarem prorfus 
vnum & idem efle, cx co, quod Rcfraaiones non ad verticcm pcrringant, 
fcd vlrra d.midium Altitudinis Qmidranrcm infenfibiles cuadantjaftruerc 
conarisj Siquidcm id probct non efle diucrfa Aeris atquc itthcris Diapha- 
naj & per confcquens eandem vtrumquc obrinere matcriam & fiibftanti- 
zm. Uic mihi vidcris plura inducere 5 quam Aflumtio ifta fuflineat j Nam 
Iicet conccdatur, nCiUam animaducni Rcfraaoncm in Sole vcl Srcllis in 
data alicjua fubjimitate, indc quidem fatis fcquitur:> Diaphaaorum vcl nul- 

Ulu 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 K tl:finoppoc;' E P I S T O L A H V M A S T R O N 0 M I C A R V M* 159 

lam vel mperceptibilem cflc dircrcpaniiam , Sed non ob id nece/Tarlo infer- 
tur, vtriulqueDiaphanieandem prorfus qualitatem & fubftantiam exdte- 
re; Poffunt enim diuerfa^ fubllanti^ & quahrates cidem Diaphanirati pa- 
tere. Dabo Exemplum e rebus infjrioribus , qux manibus traihn & vjIli 
dircernipoifunt. Si Aquam pluuiam vel mualem praferrim, au: enam com- 
munem fonranam per fxpius reiteratam eleuationem , dcfecatifsimam reJ- 
diderimus, idemque invinoquuuis generofo fiat, donec ab omni Phlegma- 
te & impuritate hberetur, amboqi^e hihquores confimih Chryftalhno exci- 
piantur, vtiquc Diaphanitas vnius non difcrepabit abal:era , quanaim vlh$ 
fenhbus d'gnofcere hceac , ideoque Refraaionum , fi qua^ fortc hinc fierent, 
nulla eric differentia , atcamen lubftantia&naturavnius hquoris arque cor- 
poris, diuerfifsima ab altera inuenietur. Id enim quod e vino elicirum eft, 
lgneam& Sulphuream redolebir qualitatem^adeovt incenfum torum flam- 
mis abforbeatur , nullo poft fe relidto veftigio; Quod vero ex Aqua conftat, 
Aqueum permanebic, & tanium abeft, vc ardeac, vt Tgnem eriam citius, 
quam anrea extinguat, ilhque vi contrariarefiftet. Sic quoque Ca'h& Ae- 
ns Diaphanirates, fi vel prorfus eadem forent, quod tamen nondum laris 
obrentum eft, nihilominus diuerfam fubftanriam arque materiam babere 
nihil impedit, Plura nunc de his aggreg.ire nolo , non emm hxc quxftio 
ad Aftronomum proprie fpeflat, vt anreiquoq; monui^ neque Cometariun 
generationi arque explicationi vllum , vt tu exiftimas , fert fublidium, (i Cir- 
lum Aereumftatuarur : Imo hoc poiius quadraret , fi Paracelfo Igneum id 
cfle concederemus : Nam Cometa^ non Acream , fed Igneam porius quan- 
dam naturam prx fe ferunt. Quod enim tu e fumofirat.bus Terrenis eti- 
am in Acrem alcifsimum , quem inrra ipfas Reuolutiones Siderum conti- 
neri vis , fublaris & ilhc illuminaris , Cometarum procrearionem faluari 
poflc exiftimes, ex vna abfurdirate &: incongrua aflumrione , alteram fta- 
bihre incafsum claboras, vc ahbi^cum ex profefl^o de his agam, adeo eui- 
denrer, vt nemo iufte refragari queac, oftendere decrcui. . Quantuni 
ad CrepufLula attinet , refeis te vefpertinum iliic animaduercifle luxta 
jtquinodia, Soie infra Honzontem depreflb 24. Partibus, vnde valdc mi- 
raris , quod ego vix 17. Partium idem in Crepufculo maturino exper us 
lim. Reiceraui iraque his ipfis diebus eius rei experieniiam , vt tuis dubijs 
larisfierec , idque Sole quidem nondum ad Aquino£tium vernum progref. 
fo, icd luxia Principia pitcium, adhuc verfanre. Ratio tamen eft eadcm, 
Dcc ue mJgna hoc loco , ab Arietis prin.ordijs incidic diticrcn.ia. Adm- 
iicni auiem die 10. Febriari) proxunr elapfo, Crepufculi vefpertini cxcre- 
mum limicem fuifle , quando media Eahhci Orionis Meridianum ob.me- 
bai. Ideoq; Sol, quuuncerat jin f arc. z^- )i adfummum 17. Grad:bus intra 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
14^ TYCHONIS BILAHE LIB. U 

Horizontcm, vcrfus Nadir, delapfus crat, Poftea die n. mane, Obferuaba- 
tur hic primiam diluculum , ciim Spica m: abeflet a Meridiano verfusOcci- 
dentem P.35I dcitquatore. Ergo Sole tuncexiftentcin p.3|. Jfjnonpote- 
rat is fub Fimtore in eo circulo) qui verfus Nadir tendit, dcprefsior effe part. 

EodemdieCrepufculum etiam vefpertinum denuo diiigenter notaui, 
co ipfo temporis articulo, cumHumerus dexterOrionisanteMeridianuin 
cernereturverfusOrtum part.i. Min. 55. Ergo Arcus Crepufculi , vt antei 
acceptus, euadit part. erat enim Sol in part. 4^. )(. Haud aliter die if. 
Februarij, vltimum veftigium diei apparuit, quando eadem liicidior Stella 
Humeri Orionls Meridianum pra^tergrelfa crat .-art. i|. Ideoque SoUqui 
partem 7^. ^ occupabat,infra Horizontem, permodicum vlna 16. Gradus 
ddituit. Vidcs itaq;Crepufculifiuematu:ini, fiue vefpertinimcnfurainin 
Circuloverticali,nufquam ly.Gradus excedere, quod nimis magno inter- 
uallo tuamanimaduerlionem anLenertit. Atq; hin: iiquet^ qu.;mparLiin va- 
lida fint, non fakem qu.x de Crepufculis/ed etiam Refraaionibiis^quas anud 
Vos aliterj quam hic fe habere exiftimas, proponis. Qua: de veriore & fecre- 
tiorePhilofophia^quam eaquarhaaenus in Schohs vulgariter docetur;» bre- 
uiter inpofterioribusliterisattigij&aliquatenus tantiam indicaui^tibiplace- 
re video; plura itaq;, tum eorum qiix dcfideras:, tun^ etiam alia his longe pr^e- 
ftantiora in fcriptiseorum Philofophorum^quos recenfui, diligenii adhibita 
intentione inuenies, prsefertim vero ipfa Experientia rerum magiftraomnia 
cxplorante, pra^milfa tamen caufl&rum fecundumnaturamipfamfedula in- 
quificione. Mihi nunc pluribus de ijs Philofophari non vacat. Neq; enim eft 
id huius loci 5 nec fatis tuto litcris committitur. Secundum Tomum Operis 
noftri, De Caili recentioribus Pha^nomenis, tibi gratum fuiffe lubens audio. 
Et Latitudinem Lunx maximam a te eandem fere, quam illic capit. 5. indico, 
adinuentam , mihi acceptum eft. Scripfit non ita dudum ad me Clarifsimus 
& Eruditifsimus vir D. H e n r i c v s B r v c a v Sj apud Roftochicnfcs Mc- 
dicinx Galenicsc & Philofophia: Ariftotclicce Profeffor inprimis cclebris, 
Mathematicarumctiam rerunbpr^efertim Geometricatum apprime peritus, 
& in dubium vocauit hancmcam dc mutata Lacitudine Lun;r aflertionem, 
autoritatemq; Regiomontani, Copernici, VVerneri & fimilium pra^ftanti- 
um Mathemacicorum oppofuit, quod ij nihil tale vnquam deprehendiflent: 
& quia id Echpfium magnicudini, ahas facis bene calculo correfpondenci, 
officeret. Verum ego illi refpo ii, Aucoricaces horum excellencium Aftro- 
nomorum, nihil derogare meis .auencis , fiquidem illi confticutioni Pcole- 
maic^5 hac in parce prorfus acquieuerunc. Neq; ipfimct certam aliquam ex- 
pcrimentationem inftituerunt; an res ica ad vngucm fe habcret, nec nc. 
Quamuis autoritaces per fe in Mathematicis> ficubi alias, quamminimum ha- 
beant ponderis, nifi accedac,ccrtis Obferuationibus fundata , euidcns demon- 

ftracio: 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EHSTOLARVM A S T R O N O M I C A K. Y M ;Cfkb: ftratio. In Eclipfibus vcro hanc differenriam efle vix perceptibilem 5 ob pro- 
pinquiratem Nodorum^indicaui. Deinde illi vicifsim tuasquoq; animaduer- 
fiones obieci , quibus idem proxime mecum deprehendifle afleueras* Cupio 
itaq; ex te vlterius cognofcere, quo padlohanc explorationem inftitueris, & 
quid^quantumque in Latitudine Lunse mutatum animaduerteris, vt i!Ii atque 
alijs^inuentisvnius non acquiefcentibus, altcrius etiamfufFragiumjquiCa:- 
lumdiligenter vnainfpicit (quod nimis fecure ab ift^isnegligicurjcumtamen 
Aftronomihaberivelint) pro me facere, vlterius ofl:enderc queam. Licerego 
nihil ex meis Obferuarionibus depromere 5 atque in lucem edere decreui, 
quod non per fe fatis ratum exploratumq; fit 5 nulloque alterius indigeat fuf- 
fragio, Id vero quod ais, Caput Draconis abeffe a Tabulis plus quatuor 
Gradibus, teq; per diflantias & Globumid inuenifle^cuperem vtpleniusin- 
dicaros, quomoJo coUegeris ; hoc enim videtur mihi falua Eclipfiuni appa- 
rcnte magnitudine 5 vna curn earundem tempore minimc confentaneunu 
Siqaidcin quatuor Graduum differentia a Nodis Latitudinem Lunx immurec 
21. Minj:. per duas videhcet tertias proxime Lunaris corporis partes; quoj 
fans in Eclipfium apparentijsadmodum percepnbilem inducerec difcrepan- 
tiam: Qualem tamen in mulris deliquijs non faltem LunanbuS) fed etiam So* 
larib is, qua: fedulo pluribus abhinc Annis denotaui, animaducrcere non po- 
tui; Namlicetrempora Eclipfiumj ex calculo quocunq; hactenusin vfu ha- 
bitoj cum C^elo ipfo non rite conuenerint, fed fenfibili differenria interdum 
maiori, nonnunquam vero minori anriciparinr 5 vel tardiias fefe exhibuerint ^ 
tamenquo admagnirudinumformamjnequaquam adeo euidentem diucrfi- 
tatem vnquam adinueni, quanram tua: Nodorum alterationes exigunt. Neq; 
cnim mulroplusdifcriminishac in parre cognofcere licuit, quam quantum 
aberratio in mocuLuminarium, adeoque in rempore Zyzigiarum fuggerere 
valebatjNodis ipfis in loco fuo^quoTabuIcu Alphonfinx & Coperniana; (qux 
pcrmodicum in his difcrepant) eas reponunt, quamproxime permanenti- 
bus. Roo-o itaq; vt vlrerius , cur ita ftatuas 5 examinatione diligentiore fafta, 
dccIarcs."^Neq; enim adeo euidentem > in Eclipricce & vio- Lunaris interfeai- 
onibusjerrorem Tabulisfine caufa obijcere decec Refers pra^rerea, te in li- 
bro tranfmiflb, quid de Comcrarum mareria fenriam, eorunJemq; genera- 
tione nihil reperifle 5 & rede quidem id alferis. Nam nufquam ex profeffo, 
hac de re iUic tradlo: Scd ad Epilogum totius Opcrisjhanc & plcrafq; fimiles 
qucefUones , tum mulra alia in loca > tum eriam in vlrimam libri claufulam reij- 
cio, Interim ramen png.254. vbi quartum capuc Mxfthhniani fcriptidehoc 
Comcra expendo, hxc verba inuenies. Ego mareriam omnium Cometarum 
prorfus ca:leftem efle iudico; fiquidcm onmes eriam in ipfo Ccelo generen- 
tur. Vnde vero ha?c mareria illis in /£,therea Regionc fuppcrat, & quomodo 
illic procrecntur, fuoloco inConclufione roaus Opens meam expoiituras 

S j fenccn- 14^ TTCHONIS BRAHE L I B. T. 

fenrentiam, Ex his aliquomoJo colligcre potuines, qiiid Jeeorum mnrerirjj 
quod nonfic elementaris,& c vaporibus terreftnbus, vt tu len is, connara, 
iudicem. Vbi ver6,DEo volente^torum Opus adCoIophonem dedudnm 
fuerit, tum \ cterum Philofophorum, tum quoque recentium^ inrcr quos eri- 
•am tuam de Comerarum nureria & generatione fenrennam dif uriam, &: 
mmime reipfa conttarepollj Juculenris cernfque rarionibas fidem faciam. 
Inierea qua; de rnotu & Apparenrijs talium Pharnomenon rrado &c demon- 
ftrojfi^ificianr; Neque enim Phyficam confiderationem, quce mdemaxinu 
cx pane deriuanda venic , confiife admifcendam duxi , vt Methodus debira 
fjruaretur. At poftquam non lolum nouam Stellam (quse etiam non mi- 
nimum adfert fubfidij huic negotio penirius difquirendo) fed omnes Co- 
n.eras, a me diligencer obferuaros, adhibitis etiam quibuldam alijs antei 
confpeftisj licubi respollulat, fub incudcm vcri.atis per Ibas Apparenrias 
reuocauero , lum demum confequens erit , Phyficam &c Aftrologicam con- 
fiderarionem 5 generali quadam indicationc fubiungerej Neque enim res 
hcec ell: parui momenti, fed a paucifsimis , ne dicain prorfiis nuliis, anceii ri- 
te pertradata. Ideoque non perfun(!T-orie aut promifcuC) feddecenriordine, 
debuacii diligenria obeunda venit^ Qiiantum ad cauda: cdudioncmattmer, 
oftendi eam in Cometa Anni 1577. Vcneris Srellam perpetuo refpexiffe, 
quamuis ad Sofis parres poftmodum porius inclinarim^cbopticam jliquam 
latentcm rationem^ ciim vix credi pofsit, Veneris Sidus tam forres eiacula- 
ri radios : Licet nunc demum aliquatenus perfencifcere queam 5 id nonaJ- 
to alicnum a Veneris Sidcre , vrlut lunc lufpicabar , ex quo non longe ab 
cius Reuolutionibus Comera iter fuum direxerir. Veneris enim Stella, vi- 
fa eftmihialiquando eam partem Lunar^quaf a Sole auerfa erat, & ipfi ob- 
icvfta^fatis l^enfibiliter illuminare, vrvt Luna longe remotius a Veneris cir- 
cuitibus diftirerit, quam Cometa. Simile quid eriam I o a n n e m Baptistam 
Benedi£him 5 Patricium Venetum Philofophum & Mathematicum inpri- 
mis excellenrem, animaduertiffe rcperio , in erudito illo Opcre, quod dc 
Machematicis & Phyficis fpeculacionibus inlcripfit. Sic enim in fine Epi- 
ftolct^ad Baronem quendam Sabaudum Philibertum fcribens, ait : Mani- 
fefte v^detur, dum Luna reperitur fecundum Longitudmem inrer Solem 
& Venerem , quod pars Lunx lumine Solis deftitura , a lumine Veneris ali- 
quanrulum illuftratur 5 quod ego frpj vidi , &c mulris oftendi^ Hxc illc. 
Vt tamcn verum fatear , nequeha^c ratiocmatio mihi ira fa isfacit, vt Ve- 
neri tanram radiorum pctenriam j qux Comet;:e caudam procrcare po- 
tuerit 5 atrribuere aufim. Verum fit , qaoad csiudx rarionem , quic- 
quidvelit, & fiue lateat in his Opticum quid, cur Solem pcrpetuo non ad 
amufsim reipiciam liue non^ certc id nuilatenu;> fubiiftcre pocerii: y quod 

tuiu- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 i»i,ii'.!ar, 

pi 
iliipi] 
tonfsn» 

imtil 

(tr, 

xm iip 

iuliiieEp 
,ait;M* 
lattrSi» 

(fli. f' 

•115 "<'"*' 

111* EPISTOLARVM A S T R O N O M ! C A R V M. ^43 

tn in-cnd.s> caudam efle partem corporis Comet:^, & eiurJem Cim capi- 
te (libfhinti?:, codemque modo per illuminationem apparere. Id cnim li 
omnimoJe ita fe haberet, non tot Cometse a Regiomontano, Fracaltono, 
Apiano, Gemma Frifio, &aliis animaduerfi, p-rpetu^ Comam in oppo- 
fuas fcre Soli partes obuertiflent, vt ex eorum f:npris colligere Jicet : Id 
quod etiam in ijs , qui ;\ nobis obferuati fiint, quani proxime locum habuit. 
Nulla ctenim ratio fubeft, cur protraaio corporis Cometx in longuin, (i 
eiufdem efl^et cum ipfo capite fubftanti^, fempera Soie propemodum nuer- 
tei etur. Et nos vidimus in crinita Anni 77. cuius cauda , pr^xfertim aDini- 
tio valdi erat notabilis, cam admodum raram faifl"e , & inftar radiorum te- 
nuium apparuifle, adeo quod Stell^ quxdam,quas prxtergrediebatur, ah- 
quo-ies pcr illam transparuerint. Ncque ctiam erat eiufdem cum capite 
coloris, fed & hunc fubinde alterabat,quod tamen ob Acns interpofiti di- 
uerfamquahtatem,pra:f6rtimprope Horizontem euenifle cenfeo; Scd & 
caput ipfum erat fohdc compaaum , multoqiie cauda lucidius , & cx.ictc: 
rotundum confpiciehatur , adeb vt paruam Lunam ab mirio diceres. lp,i 
etiam crines capiti acuminatim copulabantur , & pcfted in latum lon- 
cum6ue diffundebantur: Vnde f-,cile coHigerc licuit, per penetrationem 
luminiscuiufdam externi, quocunqueidmodo conringerec, & vndecunque 
prouenir;t , caudam illam faifle procrcatam. Idem quoque in a!i)s Come- 
tis animaduer>ere licuit, & eo cuidenti^is , quo maiores illuftnorcfque fiil- 
fl-rin- Prxterea iUi qui ad oppofitum Solis tcndere vifi funt , caudam vel 
nullam , vei perextg',am oftendebant, eam potius verfus fuperiora auer- 
tcntcs. Huic au:cm proximiores barbam magis magisquc exerere cerne- 
ban'ur,quod in Cometa Anni 80. & 8^. d.fcrete apparuit, vt de eo, qui 
Anno 85. omnis caudx expers putabatur, qucm vterque noftrum, u nui- 
lus, quod ftiam ahus , dil.genter obfcruauit , mul:a non d.cam. Hunc, 
caudam ob id nullam oftend.fle cenfeo , quod perpetuo luxia Sol.s op- 
pofimm moueretur , nimia ctiam a nobis remouone huc aliqu.d tac.cn- 
te Si loitur cauda corum pars aliqua corpons eflec, de eadem ma- 
teria conftaret , nequaquam ciufmodi relationem ad Solem conlerua- 
rer Nec enim, qua: dc tranfitu radiorum in puro Aere iine materu obij- 
cis , faiis adhuc perfpeila funt. Etll enim Cxlum tenuifsimum fit , ta- 
men non prorfus eft immatenale vel incorporeum. Quid diccrcs ad hoc, 
quod Ariftoteles refer: capite 6. Iibro i. Meteorologicorum , nonnullas 
ex vaaii Srelhs crinem al.quando nancilci , quod Agyptios tradidiflc in- 
nuit, quibus etiam fidcm adhibendam ccnfec , ficiuidem iplemet viderir 
Stellam quandam in Canicub femore , cnnem Iicet oblcurum habudle, 
ita vt qui in eam oculorum aciem mtendebaat , obkurum lumen cerne- 
^ lent. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 '4+ TYCHONIS BB.AHE LIB. I, rent, fi vcro qiii Iculter incuercntur , clarius. Ego vero exiflimo rcm ira fe 
habere,& fcpiushoc etiam inpluribus Scellis in Agypto^vel aliocon/iuiili lo- 
co> vbi Aer mmimis vaporibus eftobnoxius, quando prseferrim purifsimus 
cxiltir, confpici : Nobis autem in crafsiore Aere habitantibus non ircm. Sunc 
cnimRadij illi admodum tenucs , nec oculis patcnt^fi Diaphanum intenne- 
dium minus defxcatum fuerit. Vt tamcn tuam fentcntiam cx aliqua ccelefH 
animaduerfione comprobes, obijcis nobis llluftrifsimi Principis tui Obferna- 
tionem, pcr Torquecum fadam , in Comcta Anni 1 5 5 8* cx qua manifclte 
colligi affeueras ,caudam illius, neque Solem ncqi alium quempiam Planeta- 
rum refpexiffej fed per fefe fuo duftu apparuiffc. Fateor quKlem, fi ea deno- 
tatio,q'iaj 15. Calendarum Septembris habitacfi:, (quofolodic caud;:eductus 
alsignatur) tanquam rata alfumenda lit^tunc Arcum circuli mAgni aSole in 
part. 5. >iin. 36. m iuxca noftrasrationespofiro, perCometjKcaput eduduin 
verfus extremam in cauda Vr&Maioris, non appropinquare illi intra par- 
tes lol , Sed tancun Jem ab hac verfus Boorcn defledere, adeo vt opoicuincc 
Solem 21. Gradum TU cmenfum huflc) fi is^&c caput caudjqueComera:>cuin 
didra Scellaj in eodcm Arcu conftituerentur» Licet vero ne hic quidem ad- 
cocxtra omnem modum difformis deuiariocontingar , pro eojquodex folo 
incuitu prima froncedifcernerelicuit, vt ob id phmc diuerfum aplurimorum 
in alijs Cometis animaduerfione hinc concludcre fufficiens prirbeaturocca- 
fio 5 ramen quia ha^c differentia tibi nimia videturoVt cft pcr le admodi.m am- 
pla^aliud quid de hocecdem Comcta ex Obfcruacionibus Clarifs.& Dodifs» 
viri D. CoRNELii GEMMAin conrranum adducam, qui libro fecundo dc 
diuinis natur:^ Charaderifmis, capit. primo, vbi de hoc ipfo nonnulla propo- 
nir, prxtcv id , quod ait cum in Occafu ftetifl'e3& caudam verfus Oriencalem 
Plagam (ideoque in Solis, qui iam occubucrat,partes oppofitas) porrexiflc, 
hancprxcipueObferuationem commemoratjquod die 20. Augufti, qui pla- 
ne idem elt cum eo , quo llluftrifs. Princeps Comeram vna cum cauda; du6tu 
verlus exrremam Viix Maioris defignauit, Vefperi eiusdiftantiamab Ardu- 
ro dimcnfus fit part. 50. Min. 52 ; Ab ea vero ipia, qua* cft in finc caudx Vrft 
Maioris i^arr» 2$. win. 33. Cumq; ad illum Annum fucrit Ai-duri Longitud. 
in i^art. 18. Min. 4. Lacitud. part.51. Min. 2. lior, & eiusqua; incauda Vr» 
fx parc. 20. Min 44. tVi Lacicud. part. 54. m. 25. Bor. iuxra noftram in Fixa- 
rum locis refticuticnem, compctcns erit ex afsignacis incercapedinibus , Co- 
mcix locumincidiflc^quoadLongiiudinemjin parc. J3. M.36. cum Laci- 
tudine part«2(5. Minur. 23. Jiorcajquodadmodumfenfibilicerabeaquamad- 
ducis, annoracione dilcrepat. Sin auLcm pcr hunc iocum, a Sole in parf, 6* 
rPo vc dixi, vcrfanre educa.ur arcus magnus ycrfus vltimam cauda: 
Vrfje, facis propc ad S c!!arn jllam acceder, ira vl incra parr,^^. huic rcncra 
^ippropiij.^uecj canniluluui lalctm veriusBooiendigrcdici:s,ajc6 vcfi Solis 

locus flOlf Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 pribcatiiroii 
admoJiiDi^ ?FTSTOLARVM ASTHONOMICAKrM. I^J 

locus afliimatur ternis tantummodoGradibus vlterior, vtpotc in^l* ^5:, cx- 
Cjuifi ein vniim ArcumCirculimagni Sol,caput Comera^^edudio cauda^,& 
podremain Vrlamaiorecoincidant. Hi^cveronon adeomagna difcrepan- 
iia apud intelligentes in iftonegotio facile excufacionem meretur. Sfqmdcin 
duttuscaudajialtemadmtuicumdenorarusert, qui facile in tan^-a diftan ia 
per ternosGraduSjaberrationcminfinuarepotuit. Ncq;enim fumma prar- 
cilio hoc pado elicitur, & verifimile eft Illuftrifs. Principem , cum nulla alia 
clara Stella tam prope occurrcret , per quam caudx exrcnlio defignarecur, 
hanc tanquam proximam arripuifte, a qua CLiam mlendlDiluer cauda^ indica- 
tiodifterrc> quoadafpectum dignofcebatur. Apparetitaq^ qram parum lub- 
fidij hinc obcmcas ad ftabiliendam tuam de barbis Conjetarum iententiam, 
aliorumque cuertendam , qua: mul is cxemplis comprobara eft, cum potius 
concrariumtucemdudionihincfequacur. Nam huius ctiam Comeca^cau- 
dam Solis parccs oppofiias fatis partiliter obfcruafle , rem omnemcH*cum- 
fpede abfque pra^mdicio pcrpendences non miiitc concedent. Fac faltem 
iplen>et in Globo periculum & locum Comera? denota iuxta diftantias a Cor- 
nelioGemmaadictis Fixis monftratas, caudamque eius nonnihil a corporc 
piotrahe inSolisad 6f. m jcollocati partes contrarias , fdcieq^ Ca^li difpofi- 
ta, qualis erat iuxta Horam nonam cius diei y ita vt 21. Gradus rrij Meridia- 
mim occupct, ficq; firmato Globo afpiccquorfum cauda primo intuitu diri- 
gatur 5 vciq; vi Jebis illam quafi in verticem tcnderc 5 & fi producta incelligc- 
rcLur nulh propius infigniori Siell;^ occurrere^quam eijqua? vKimum locami 
caudx VrfvE Maioris tenec Licct cnim quardam fit minutula in finiftro lacer- 
to Kootis, quam propius refpexit^tamen cum harc fit fahem quinia? magni- 
tudinis, difcerni non pocerat. Cumc; nulla alia in ifto tradu oculis euidenrer 
pateret , ad quam proximius caudce protenfio dingerecur > quam ha^c ipfa 
lapedida Vrf^e Maioris Scella, mcriro hanc tanquam a cauda indicacam, 
iquodeaam ocularis miuicus iatis probat, Illuftnls. Princeps arnpuit^ ne- 
giecia iUa pcrexigua , quce etiam foli vifui non adeo prompcc pa.cbat diMc- 
rcncia. Efle aucem poiius ftandum cum loco Cometa? 5 qui ex Corneh^nis 
C bieruacionibus denuaturjnuUum merecur dubium. Nam is in ipfis Scru- 
puhs per Radm n Aftronomicum (Inftrumencum a Patre fuo diligenrtr ex- 
culium) diftancias Comei^e a duobus illuftnoribus Fixis^ quar cuu) iplo 1 ri- 
anguluin fcrme asquilaterum (quod nonparum adloci cercicudinem hinc in- 
cjuuenJamfacir) conftituennc, lub:iluer demenius eft. Htlicer R:idiusper 
lc in paucuhs Mmutis non vbkp latis pra^cilasprabcac diftantias, pra^ierLim 
in maioribus mLcrcapedmibus, tamen tanca non eU eius aberrauo, vt vl ra 
quartam Gradus paricm Cometam ahter quam oponeac hic difponac j quiK 
v;.nacioidquodiniendimuSjnullatenusimprobac. AtlongC ahrerle resha- 
fct*. ia 1 orc^uctOj ^cr i^uodiuftrumtncum ihuftnfs.Pnnv<pis ^ bierua^iones 

X accc^t^^ ^4^ TTCHOKIS BKAHE L 1 B. t. 

accepr;^ fimt. Nam ctiamfi illud iuftce magnitudinis forct , tamcn c ni- 
mis mulcis & diuerfis partibus mrricate componitur, multaque requirun- 
tur ad (ingularum difpofitionem , quse inter obferuandum difficulter fi- 
mui adminiftrantur, adeo vt dum vnum cauerur, alrerum facilc negliga- 
tur^quodlibet vero per fc aliquid erroris fenfibilis fuggerere poreft. Ta- 
ceo quod ipfum eriam Inftrumentum fua mole fefe mmium aggrauet, cum 
non fecundum ^quilibrium eius difpofiriones conuolurioni adaprentur. Ira 
vt nulium fit mrer omnia Aftronomica Organa a vereribus exco^^irara, 
quod miniis expediram & ratam certitudinem Obferuatori exhibca?. vrvt 
faris mgen^ofi eius ftrudura, qua Armillas ab Hipparcho& Prcl emcvo V- furparas mplanam quandam Circulorum compngem compendiofiiis & mi- 
non fumru redigere , Arabes huius primi (vc exiftimo) inuen ores , cona^ 
ti finr. Taceo nimc , quod Lluftnfsinu Princip s Torquctuai , quo Ob- 
feriianones iftx pera!hi- func, etfi e fohdo conltabat Onchalco, ni nis ta- 
men erat exiguum, prour vidi, cum anre annosi). Caftelhs piu>fens apud 
Illurtrifsimum Principem per dies aliquor morarer. Habebat ^nim tunc 
bma ciufcemodi Torqueta 5 quorum neurrum faris capacem maanitudi- 
nem pro; fe ferebat, vrrumque vero iam pndem ab ipfms Celfirudine an- 
tiquarum erat, eo quod certas Siderum denorariones, velipfo Prmcipe id 
innuenre , nequaquam exhiberent. Facile iraque conringebat y per Tor- 
quetum non adeo magnum obferuando, ahquor Graduum a Scopo deuiatio- 
fiem commirri, quod beneficio radij, e diftanrijs Stellarum perira perueftioa- 
tione,farisrut6prcecaueriporerar3&: cauda qua; per fe tenuirer apparuittvc 
cx ipfis Illuftrifsimi Principis animaduerfionibus colligere licet, in fua pro- 
du6iione non difficulrer, quo ad longum interuallumjafpedui nonnullam 
fruftrarioncm fuggerebar, Qnaproprer fi ex Obferuationibus Cometarum 
probare elaborescaudameorum e/fe de ipfa fubftantiacorporis,& per fe fcr- 
ri^Solemque non feinper refpicere, aliunde auxihum implores necefle erit: 
Hic enim> quem allegiSj Cometa mulro porius conrra quam pro te facit, vt 
iamfatis fuperque oftenfum eft. Nunc adalia. Qu.-ecircacuruaturam cau- 
dx, noftris ratiocinijs opponis , parum ad rem faciunt 5 Si aptiorem inflexio- 
nis crinilim occafionr m,quam ex Opricis^ inuenire porcs^ eam prome. QuoJ 
tamen cauda fir ipfa Cometse portio, de eadem cxiftens materia , vr ob id va- 
rias formaspcr fc exhibere pofsit, nequaquam tibi conceflero. Non alirer 
qua: de Gramincto in fine Operis fcripfi , minus comperenter appliras. Neq; 
cnim dixi eum, quo ad firum Cometarum A riftorelear opmioni adhxrerej fe J 
falcem quoad marcriam e fumofiracibus rerreftribus , vc ilJe vuK, conftancem> 
in^ue (ubhmem Athera arrra6i-am. Quoniam vero fpfemer facens hanc tu- 
amquo^; efleopinionem , ineafdem faneabfurdiraces prolabcns > qua^ ahas 
affaiim oftendam; Nihil cnim rcfcrc^ fiuc dicas vapoici iftos len:uSiSi cena- ces^ Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Bccefir; 

v:ol)iii'.'' 
jjlijrfrf,!^^ IJISTOLAJKVM ASTkONOMlCARVM» 147 

ccs, fiue tenues & leues, aut ardentes vel illuminartos, modo terreftres & fub- 
lunares effe, inq; altifsimum Ccelum quocunq; modo eleuatos admiferis. Pr;^- 
tereaquia exverbis quibufdam adllluftrifs. Pnncipem fcriptis, quibusOpus 
meum edendum de nouis jttherei Mundi generationibus appellaui , colligis 
me generationem in Ca^Ium introducere y &c per confcquens ctiam corrupti- 
onem. Videris hic mea verba nimis ftridic captare; Sumfi cnimcgo illic ge- 
nerationis vocabulum latiori modo, pro eo quod nouiterexiftit vclapparet, 
antea non vifum , nec Grammatici partes in proprietate eius diftionis fufti- 
tiuu Sedcur nonpotiiis ipfum titulum libri impreffum arripuifti, quemma- 
gis circumfpefte) quam in Epiftola aliqua requu-itur, de nouis Atherei Mun- 
di Phxnomenis infcripfi, confulto generationis vocabulum deuitansj ne vUus 
eflet cauiUationi locus. Ahbi te longe adhuc a mea abeflle fententia videbis. 
De Hypcthefium ca^Ieftium a me admuenta conftitutione nolo in pra^fentia- 
rum multa defenfionis & comprobationis caufa in medium adferre : Id enim 
nimis prohxum foret, neq; abfq, multiplici ex Obferuatiunibus ccrtis petita 
demonftratione fufficicnter perficeretur. Dabo potiiis operam> vt ahas^cum 
de reftitutione caileftium motuum ex profeffo fauente C^h Autore a£lurus 
fum, reipfa cognofcatur, has noftras Hypothefes Apparentijs cdeftibus ad 
amufsim fatisfacere , & tam Ptolemaicas 5 quam Copernianas longe antecel- 
lere, ipfique veritati magis correfpondere, At fi illx tibi adeo difphcent, vt 
malis cum Copernico Terram & maria in Ca^Io annuatim vn^ cumconter- 
mina Luna conuoluere,adeoque triplici motu, cumfit corpus vnum & fim- 
plex,vltra SteUarum fortem, qua tamen longe inferior & ad mouendum in- 
cptior eft, extoUere, per me etiam id tibi integrum erit: Neque iam diffi- 
cihs via eft, ex quo Aerero Elementarem C2I0 &: Aftrorum reuolutioni- 
bus mifcuifti; Cur non etiam Terras & maria ? Anne hoc eft inferos fupe^ 
i* confundere, omnemque naturit rerum ordmem inuertere? Ne tamen 
fallaris 5 Non eft> quod tibi perfiiadeasj abfurdirates Phyficas 5 qui^ Coper- 
nianam Hypothefin comitanturj fatis ab ipfo effe refutatas; Neque qua^a 
te huc adferuntur,rem omnem indubitancer confirmant^vtahbihxc & plu- 
ra eiufcemodi difcutiens oftendam. Multo minus , (]ux in excufandis ijs, 
quibus facra fcnptura contrarium afleueratj a te pra^tendunturjlocum mere- 
ri poterint. Maior enim & eft & eflTc debet diuinarum literarum aucoritas 
ac reuerentia 5 quam vt fic in modum Cothurni eas trahi deceat^ Licet 
cnim ipfx in rebus Phyficis &C ahjs quibufdam vc plurimum ad captum 
vulgi lefe attemperent *, abfit tamen vt ob id ftatuamus eas ita vulgariter 
loqui, quin etiam vera proponere credamus* Sic Mofes ecfi in pnmo ca- 
pitc Genefeos de Mundi creatione agens, Aftronomi^ penctrafia non re- 
leretj vtpoie rudi populo fcribens , nihil tamen in medium profcrt, quo4 
HQP etiam ab ipfis Aftronomis concedi queat. Nam quod tu putas ex 

T i ■ iplQ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 14' TTCHOMI$«ILAHlt!B. I. 

ipfo feqiiiLunam contra Gcometricas denionflrationes rellquls Stellls fore 
maiorem, ipfe Texcus non admictu. Sic enim habet : Fecjcq; D e v i dao lu- 
minaria magna , maius ad diei , minus ad noftis moderationem 5 tum etiam 
Scellas, eafque in liquido Cxlo collocauit ad colluftrandas Terras. Hic faU 
tem de magnitudine iucis, qua Sol & Luna pvx cseteris Scellis Terras illumi- 
nant^loquirurMofesjnon dequantitate corporum. Ideoq; Lunam vocatlu- 
mmare minus > quia non tantum Terram colluftrat noaurno tempore, atq; 
Sol diurno. Si enim de magnitudme corporis hxc intellexiftcc , & 1 Jcem ad 
vulgi afpedum fefe accommodaflet , Lunam non minorem Sole appellaftet; 
fiquidem eius vifibilis Diameter Sole certe vix minorcermtur 5 fi non poLiui 
vtpIurUTiLim nonnihil maior. Nemo vero Aftronomorum negarit Lunam 
poft Solem elTe Luminare magnum ance alia Sidera , quodq; mulco plus cx^ 
teris Terram no6tu illuminet , tenebrafq; pellat. Sic ipfi Aftrologi Solem & 
Lunam appellanc, hanc Luminare nodis , illum diei , quod cum M ofe appn- 
me confentit. De ca-ceris Stcllis nunc non difpuro, an circum circa iuxta fu- 
os terminos plus claritacis effundanc, quam ipfa Luna , licet ob nimiam di- 
(tanriam lux illa Terrasnonpercellac. Nam& Moles co loco de hoc fahem 
lumine agebat quod Terras coni-ingic acq; Animancium vfui inferuic. Sic eci- 
am nimmm Prophetis derogas, dum vis ipfos non plus inccilexifte de reru n 
nacura,quam alios vulgares homines. Liccc enim ex profeflb Pliyfica non 
tradarinc, id enim non erat muneris eorum, tamen mulca fuis oraculis e Phy- 
ficis defumta immifcent, qua? nemo etiam^quam maxime naturali Philofo- 
phiaimbucusircpocericinficias, Neque ob id fequicur eos AftronomicaS: 
Phyfica 3 qua^ vel a primis Pacriarchis ad eos promanarunt , ignorafl^e 5 quo- 
niam parcius de nis agunc. Non enim dccuic Philofophica & Mundant 
Tiieologicis myfttrijs , qu^ pnecipue craftabant, nimmm immifcere. Srac 
icaq; adhuc immota Autoritas facrarum literarum 5 vt fuo loco plenius vid'^. 
bimus. Nec Copernici poficioabhac fe vila tuaopera vindicabit. Qupdau- 
tcm mea; Hyporhcfium inuencioni obijcis tradtionem quandam violencam, 
& ordinisconfufionem, rerrogradationifZj; inquinque Pianetislabem, nihil 
moramur. Non enim elfe iradtionem quandam inuoluntariam, fed natu- 
ralem & diuinitus infitam concomicanciamjobferuanciamq;, qua quinq; Pla- 
nctx Solcmj quocunq; eat, femperin MedituIhofuarumKeuoIucionum rc- 
fpiciunc, confencaneum eft. £t qtianam qu^^fi) corporali tenaciq; materia co- 
pulantur Magncs & Ferrum^ira vt vnum alcerum appecaCjCciam incerpofico 
alip corpore? Si hoc in cerreftribus inanimacis fieri poceftnaturaliterabfquc 
violencia, quid in cdeftibus, qux animaca e/fe & fcienLiam diuinitus innacam 
mu-ab:lem & prrefiantiorcm quam pucacur habere, Placonici, fapienciore/cji 
Philofophanaum non negarinc? Pcrpende diligencius ea, qua: m fine 16. ca- 
pujsLbro 2. Plmijabeoadducuacur^dc racioneftacionumatqueregrelfuum. 

criua 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EFISTOLARVM A S T R O N O M I C A B. T M. 149 

trlum fupcriorumPlanetarum) i\ux licet ambigua ohfcuraq; yel prorfusab- 
furJa viJeantur, tame/i non omniafuntplane denihilo. Satifq; hmc conigi-. 
tur , vetuftifsimos MathematicoS) qui etiam Terram in medio Mundi quieH. 
cememconftituere, Epicyclosprorfus ignora(re5& aliaquadam occultiore 
raticne iftas Apparentjas, qua? inde faluantur, ad Solem retuhffe 5 ncque m- 
conucniens duxifle, Planetas Soh ita obnoxios e(fe , hcet nulla incerccdcrec 
materiahs colhgatio, Sed ipfe Textus te de phinbus admonebit. Nec wlh 
confafio in meis Hypothefibus committitur ; Ca^lum enini eft vnicum & fibi 
fimile a Luna ad Oviauam Spharram , in quo hbere afcendunt& defcendunt 
Planetje, prout Solem pulcherrima Harmonia in medio ambulantem circum- 
cunt. Non enim credo tc rurfus diftmilionem ahquam realem orbium Ca!- 
leftium imroducere velle 5 contra quam inter nos dudum conucnit. Retro- 
gr^ JaLio Planetarum , qux rcfpcc hi noftri &c octaux Sphxrx cernitur^nuilo 
cos vicio articit^fiquidem qu6 ad femetipfos, Solemfempcr eodem modo in* 
tucanrur, curfui doftinaro vniformiicr intenti. Scd hxc & plura aha quo: for- 
le ab ahquibus plaufibihtcr contra noftram motuum rationem infcrri pot 
funt, fuo «empore, Dco conicibus noftris afpirante, fuificienter difcutiam. 
Occafionem vero has Hyporhefes conftruendi non dcfumfi ex inuerfisCo- 
pernMnis , etfi tu tale quidpiam vnquam cogitafti, mihi id , vt fatis nofti, not^ 
innotuitj neq; (imile quid vnquamcx Rhecico vel Reinholdo colhgere hcuit. 
Verum cum animaduertiflem fubtili & accurata Obferuatione, pr:^fenim 
Anno S^.habita, Martem AcronychumTcrris propiorem ficri ipfoSoIe> 
& ob id Ptolemaicas diu receptas Hypothefes conftare nonpofle: Cometas 
infuper caElitusconfpeclos& m Sohs oppofitoverfanresjmotuiTern^ annuo 
nonreddi obnoxios, quamuis haud m tantum diftent, vtplane is euanefcaty 
ficut inrixis i\c Sideribus: Copernianam quoq^ aflumtionemin mocuTerra; 
coflabafcerei Non reftabat aha via faluandi Apparcnrias ca:leftes,quamha^c- 
ipfa , qu^ nuper a me generah indicatione prolata eft. Si itaque ifta duo de- 
monftrauero ita fc habere>viiq; nec Pcolemaicamjnec CopernianaiuHypo- 
theun rei ventat i congruere , fcdfolam hanc noftram jfulficientercoinpro- 
batum erit 5 vt dc muliis alijs, quse Ivac non parum faciant, nunc non dicaia. 
Neq;enimhoc loco fingula& particulana rcferre commodum videtur. Mi- 
rabar valde ab initio, cum legerem in tuis litens , UluftrifsimoPfincipi hafcc 
meas Hypothefespniiscognitas fuiflej vtpote qui eas in Autoinate quodam 
cxpreflashaberet. Neque iatis cogitare potui, qui id fieri poflet , fiquiden^ 
optimc mihi confcius eflem, me a nuUo mortahum has cognouifle, priut 
quam ipfcmet exObferuatioiiibuseo perducebar^quodq; imere^mecum U- 
luerintameanonpublicaix. Verum poftqaam hbellus iftius Vrfi Dithmar- 
fici5 quem ahquando inquibufdam ad me datishteris digno elogio ornafti, 
impurum appeUauoNcbuloaem,miiai tranfmiflfus eilcc (idque a Uotuimw^ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ^'^® Y T C H O N I S H R A M E L 1 I. 

viro D. GeorcioRollenhagio Magdcbiirgi degenti, qui etiam du- 
dum antea mdicarat, has noftras Hypotheles fibi ante biennium a cjuodam 
meo fugiduominiftrocommunicarase/re. Ideocji fciens ameprimum muen- 
tasjdolenflj; Vrfum iftumfibi immcritoeas attribuere,hbrum illum mihi in- 
riOtefcere voluir, vt Furtum illud cognofcerem , & ab ahjs foras ehminata mi- 
hi denuoaflcrercm. Ex ifto fatis perlpexi^vndc h^ec ad vos peruenerit Rcuohi- 
nonumca:Icftiumordinatio,fiquidemiftePlagiariusreferat5feante trienm- 
um fere, poftquam hanc in angulo quodam Regm Poloni^ excogitaflet, 
(mtclhge potiiis m Infula Regni Damx Huena^ quando Anno 84. in Septem- 
bri cum NobihfsHTio & Doctifsimo viro D. Erico Lange, amicomeo 
fingularb cui tunc inferuiebat: hic adfiiiftet, apud me clam exceptas, vt qux- 
damctiam aha) IHaftrifsimo PrincipiHafsixobtuhfle, atq; ab ipflus Cehlt. 
Artifice lufto Byrgio in Orichalcicum Automatum redaitas efl'e. Scd fatis 
prodit Furtum fuum ifte impoftor^ vnaquc ignorantiam rci, quam venditat. 
Dum enim orbem Martis totahtcr Solareni ambientem dehneat, imitatur 
faUam quandam defignationem, qua? nefcio^ qua incuria hic ita depi£la 
erat^atq; ob id tanquam inepta ahcubi inrerchartas measproiecla^quam eti- 
amnum ad manus habeo, eodem nomine requifitam> vt certo idipfum pate- 
ret, Cumq^ vitium iftud in Schemate depingendo commiflum emendare ne- 
quiuerit^ fufficicnter intelhgcntibus notumreddit, fe eam inuentionemnon 
mrclhgerej multominuseius Autorem eflc, vtvthic conquifitam fibiimpu- 
denter arrogarc & Illuftrifsimo Principi V v i l h e l m o, tanquam propriam 
cxcogitationem dedicare non erubuerit. Multa infuper aha habet in ifto li- 
beJ]o3(]ua^ hcet non omnia hinc abftulerit^tamen partim a vobisjpartim ab ahjs 
Marhcmaticisin Gcrmania, fiue clam fiuepalam corrafitjadeo vt fi ahena 
demantur, nihii fere reftet, quod fuum erit. Sed facefl^at ifte cum fuo Plagio, 
tibi & ahjs Eruditis^apud quos ahquandofuitjquis fit3& quam perfric^ta: fron- 
tis, arroganli:]; nugator^ fatis perfpeaus. Hxc de Hypothefibus meis breui- 
tcr refpondere voluij plura conuenientiore loco &tempore intelligesj quj^e 
proculdubio (nifi nimium pertinaciter in vcrba & fententiam Copernici lu- 
rafti) tibi fatisfacient. Quod per omnia conuenientiorem Hypothefin in Co- 
nieta Anni 77. pra-finire potuiflem , e pluribus videlicet compofitis circula- 
ribus motibus^ equidem fatis ipfemet cognitum /labui 5 idq; in ipfo hbro fuffi- 
cienter indicatumeft.caufaqi addita,curidprafftarefuperfcderim : vndeifta 
rephcatione non opus ei*at. Hanc autem iplam, quam illic indicaui^propofu- 
i/le Hy pothefin , non caret vt opinaris^ cena vtihtatci Sicenim magis confir- 
niatur reucra cdeftes effe Comctas3& motus eorum nontunjuhuaric cicri. 
lUac excufaftiapudllluftrifs.Principemfecundum iilum Tomum non illius 
Ccli. fed nbi eflTe tranfiniflum,& veluti meo nomine polhcebariSjme vbi totum 
Opus abfohuum fueritp ipfius C. efle inLcgruni communicarurum : Id enim ' anti 

dul) 
(Iril 
lin§ 

imjx 

fifiiii 
Je!ia( 
recal 

fimas 
jraiii 
fnjf 
\h 
ofi)> 
m 
relpi 
boni 
m m 

C£iV 

n lite Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPIS.TOLARVM ASTRONOMICARVM, 2)1 

antca mecnm conftirui> & tuam fi Jem hac in parte redimem{am,non eft quod 
dubices. HabebuntetiamreliquiduoPrincipes, vtmones, Exemplaria. Illu- 
ftrifsimus MavkitivsjLandtgravii Filius, quem gaudeo in litens & 
linguis tantum profecilFe , vtinam & Aftronomica deguftaffet 5 vt in his lau- 
dabihter exercitatoParenci fic quoque fuccedere poffet: Itcm Illuftnfsimus 
Beknhardvs Anhaltinvs non prastereundus ericjCtim Sacris Mathe- 
matum imbatusfit. Quod autem primus Tomushifce Nundinis nonprodic, 
impeiimenro fuit,quod invltimisPapyrum imprefloriam) pro qua miferamj 
non adcptus fim,nimia (^opia Aquarum nuntium retardante5& propter aHa 
quxdam obftacula, qu.u non actmcc referre. At illa qua? de Obferuacionc ve- 
ftra in 9 & ^ obFixarumverificationemfaftapro te facere ludicas, & quid 
de hac rc fcn ia in htens ad illuftrifs. Prmcipem breuicer dacis refpondi ; Qn^a- 
re ca hJc reperercnon eft opcra'prccium,nec etiamopportunitasmihiconce- 
ditur^plura nun. fcribcndi^ imb hxc ipfa confcftim^non faltcm inrcr ahas ph]- 
rimas occupationcs prout obicer in mcntcm vcncrunc 5 exarauij fcd infupcr 
graui fron:is& Hemicraneidoiore obCoryzam^ quampaucis ante diebuse)C 
frigore nofhirno in cr obferuandum conrraxeram 5 immature conrtipatam, 
laborans, ita vt cpgerrime hxc ipfa conccpcnm. Ncq; cnim tan:um fiipercfb 
orij,vtmedicationi vacarc liceac. f uum icaq; eric in his dift^.culcatibusminLis 
emunclecongcfta candidl interprctari5& fi non adomnianunc particulacini 
refpondere otiumatquevaletudo patiebanrurjh.^c ipfa gencrahcer rcfcriprx 
boniconfulcre^meq; vci facis^amarc non intcrnuttcrcj v5<: fxpius peroblacain 
occafioneinlicerisreaifere» Vale. Datse Vraniburgi 21. Feb. Anno 1 5 8 9. 

Tycho Brahe. Co:crniciiii' NOBILISSIMO ET VIRTVTE SAPIENTIAIN- 

G E N lOSA Ef^VDITAQJE D O C T R I N A, C L A I S S 1 M O V\l\0, 
DOMINOTYCHONI BRAHE5 DOMINO DEKNVDSTRVPj EQ^Vl- 

Ti DANO5 Mathcmaticorum noflro Seculo omninm 
pr^ltancjfsimo 5 &c. Domino fuo cum 
obfcruanna coIcndOiScc» 
S. P. 

ITERASTVAS5 NOniLIS5IME EXCELLENTISSlMEC^yE 

D. TicHOj quas tu 21. Fcbruarij dedcras, vix 17. Augiidi 
acccpimus 5 hoc eitj fcx dtebus poft 5 cum ahcras ad me datas 
cripferas. Quanc|uam a^utem varijs iam diftrahar occupationi- 
bus 3 TriiTcn paucis tibi rcfpondendum duxi : Prjefercim cum vidcam 5 te 
litcras mcas luperiores , forcc ob varias occupationcs atquc etiam ob mor- 
bum^ longc aliter in:elicxilfe; acque ego lcripferain. Obijcis cnim ca 

mihi. 

I ijl TTCHONIS BRAHE LIB. !• 

mihij qux nec vnqnam ex verbis illins Epiftola; colligi po^erun^ nrc ctiam mU 
h\ vnquam in mentem venerunt. Vbi enim quicquam derraxi aurhorifan fa- 
crarum lirerarum ? An ea, qu<e dixi, non etiam tn ipfe & Theologi omnes fa- 
ci as lii eras interpretantes dicimt ? Nifi forte exiftima s, duo cuin dicanr idcm, 
non efle idem : Ideoq^ in mc id repreliendendum efle , q!iod alijs facilc pofsit 
concccli. Si Auguftmum legeris, mulco liberius de facris hteris loquen em 
inuenies. Eandem nnper leni entiam cum exKibuiffem Illuftnfsimo Principi 
noftro & nol^ris Theclogis vn'is fummis, ne litem hanc meam facerem (Na'ii 
in noilns Obferuationibus ei pecuhare caput attribui^vbi oftendi, (acras li- 
teras non obftare noftrarde liquiduatematcria? ca4eftisfententi;E) nec Prin- 
cepsnecTheologi eamrnprobdrunt, autquid reprehendei>dum in ca inuc- 
ncrunt. Ec t:bi idem faciendum erit^ fi modo qnintam tuam Eflendam defcn- 
derevoluens. Mihi iolius Dei gloria in omnibusmeis adionibus propolica 
cft : ne quid impium de me cogites. De Crepufculis quoq; ne me prorius cir- 
€um effice. Nec enim tam temerariu.s fam, vc in his rcbus quicquam f nbam, 
quod expertus non fim. Scio dcfinere Crepufculum Sole 17. Gradibus fub 
Horizonrem deprefltb, fi vulgariter Crcpufculum pro luce dubia accipias. Ac 
egodefiniuiexillisliterisCrepufcuIum eoufcj;,doncc nullumampliusvcftigi- 
iim albicantis Aeris appareat^quod omnino neceffarium eft^fi exrremamlu- 
pcrficiem Aeriscrafsijqui illuminari po^eft,determinare exaciius volueris. 
Confidera igituV Aerem. circa locum occubiius Solis , definente vulgari Cre- 
pnfeulo 5 eumq; cum ahjs locis Honzontis circumcirca, vt ad Or cum> ad Me- 
ridiem^adSeptentrionem conferjdiuerfiratem coloris& veftigia illa albican- 
tis Aeris omnino repenes. Sed & Refraftionibus meis nclcio cur detrahas. 
Quomodo enim alias inuenlre poflum au^: edam eruercj quam ipla Inftru- 
menta prcebent? Anin tuam gratiamhoc faciam? Iniqua cercc a me poftu- 
las, fiha^c poftulas. Sed nec ticulum Tomorum tuorumde nouisMundi a.- 
therei gcnerarionibus reprcehendi, nec eciam repro^hendcndus eft, nec tua 
cxcufacione indiget : Siquidem (]ux fiun-oCtian» gcnerari dicuncuri & reuera 
Cometa; in Cselo generantur. Propofui ea non a/ferciuejfed dubirancer & 
inrerrogaciue pocius, prxcipucvcexplicaresmihifenrentiamdeveftra gene- 
rarione corrup.ione. Qtue etiam de Cometarum cauda fcripfi, pocius cuo 
iudicio fubieci^q iatnvc vera vrferim. Et Illuftnfsimus Princcps nofter faci- 
leexcufacionem mcrecur, quomam cunc cemporisvix incipiebac tradareOb- 
leruanones , necdum S.ellarum Fixarum loca correxerat > ncc erat in Obfer- 
uacion:bus excrcicacus , nec vehm Obferuationcm illam publices. Sed & nec 
nieam de ComC' arum gcnerationc fenrenciam lcnpcis tuis immifce. Si enim 
publicandam ccnfuiffein 5 ipfe lamdudum publicafletn. Pugnaresea rationc 
criam cummuco,fiqnidcm nemomeamiftam len cnriam adhuc nouic. Poft- 
quaiimea kripcapuUuafacU fuenntj poienb ea in lUib icnpuj» examinarc 

pr9 iiiiii' 
laclt 
currt 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 iPISTOLAKrM ASTKONO MICAKVM. ^5$ 

pro Ilbltu, fiquidem tunc publici iuris erunt : At de nondum editis non eft pr^- 
iudicium introducendum. Superiore jdlHtc cum de materia Sccllarum & vix 
laftece cogitaui) in aliam lententiam mcidi : Inueni eciam,qux de trabibiis di(- 
currentibus cap.7. propofueram 5 prorfus falfa effe. Quapropter totum il- 
lud caput dematena Comecarum corumque illuminatione fum mutaturus, 
longeq; alia ratione traftaturus, fi alium mfuper adhuc Cometam obferua- 
uerojomniqi diligentia mfpexero& confidcrauero. De eo, quod Planet^ 
in fubtilifsimo& punfsimo Aere pendeant, vltcnus tecum non agam. Tra- 
ftaui hanc meam fententiam moperc noftro Scellarum Fixarum, nec te im- 
inifcui, fed rem ipfam traftaui. Idem & tibi faciendum erit, vt quibufcunquc 
pofsis modis fententiam tuam defendas. ludicabunt poftea DoLlifsimi Ma- 
thematici^cums fententia verafit. Neccnimnos ip(i inhac materia& Afto- 
ris & Rei & ludicis perfonam fuftinerc poffumus 5 fed requiritur ad fenten- 
tiampronunciandamperfona tertia, cpiAaXyiflrig & nullo prorfus prceiudicio 
fafcinata. Reuera Myfterium Tnnitatis a Deo creaturis inditum eft, & re- 
periuntur omnia Terrena in hoc inferiore Mundo ex Terra, A qua & Aerc, vt 
fuperionbus quoqi hteris fcripfi, feu pof ius ex Terrena maceria , A queo glu- 
tine& Aereo fpiriai conftare; Quam materiam fic difpoficamdeindeCalor 
caeleftis vcl Sol accedens fpecifica & ingenica fua vircuce^luce perfunditjCxci- 
tac & ^ificat. Scd ha^c ahbi tradaui. Vjdeo me tandcm apud te obcinuifle, 
quod j^aphanitas Aeris puri nihii di^Ferac a Diaphanitate macerixPlanetis 
circumfular : Rchquam cciam fenrentiamfinedubio veram^te docebic veriras 
temporis filia. De Hyoorhefibus Ptolemsei & Copcrnicij vtra vera fic, pecu- 
liari ohm fcripto difcuriemus^nec vheriorem hic difputatiohem infticuemus. 
Scnbcrem eciam de Vrfo illo Dithmarfo,deqi fyftemateillo xMundi cibi (ur- 
repro : fed Tabellarius properatj vnde illud in ahud tcmpus diftcram. Habe- 
bac miinimolliuftnfs. Prjnceps nofter tibiad hceras luas refpondcre; Verum 
fubita feftmatione icer ingrcdiens Smalcaldiam pecijt, vt hac rationc refpon- 
fio iit impedica. Quemaumodum & eo circa hoc tempus maxime impediiur, 
quod iamoperamdet ceruis,qui rem Veneream fedancurjfigendis. Nihilo- 
ininus tamen lliuftrifs. ipfius Celficudmem a te hcei-as expedare & de tc 
fctpe cogicare, ex inieda hcerarum copia pocens intelhgere, quas pi-octeriro 
menfe lulio ex ccmicatu Hombergico llkiftnfs. ipljus Cclfitud. ad me de- 
dit : Secundum quarum tenorem & Mandatum Friichhnoquoque hceras ad 
te perferendas tradidi. Quse proximis htensad me fcnpliltideftruCturis&: 
occupaciombus tuis seftiuaiibus, quod nimirum Molendinam ad conficien- 
dam chartam conftruxeris, Illuftrifsiuio Princjpi meo indicaui , cui res per- 
placebar. Liceras illas, quas ad Gelhum Salcendem laipferasj nuper tradi- 
di Prsecepcon Nobihls. R o s e n c k a n t z ii^ qui me & ex ce & ex Nobilili\ 
D. loANNEDiEj amico meo fingulari , perquam humaniter falutabatjfcqs 

V cum 154 TYCHONTS BKAHl L t B. I. 

ciim alijs ad cundcm Gellium lircris has quoquc mifTurum auc larunim fpon- 
dcbac. Nuper V i c r or i n v s Sc h on f e l dt, ProfefTor Marpurgen- 
fis,pcr C H R I s T o p H o K V M H A R s A c H I V M, Illullrifsimi Principis noilri 
Confilianum a mc pcrijr, vc Filium fuum nbi coinmendarem^acquc cx cc co- 
gnofccrcm, num poires illum mrer ftudiofos cuos ahquamdiu rcciperc & in 
his arcibuserudire, Siq; hoccibi vidcrecur, fc eum fequenceseftaccad cc mif- 
furum. Eft vt audio promorus liberahum Arrium magifter. Si i^irur cibi 
hoc commodumcft, po ens voluuLaccm cuam ad proximas Nundmas mihi 
dcchrare , vt fciac qui 1 iibi agendum fir. Hxc iam fumma feftinationc va- 
riisdiftraausoccupationibus breuiter rcfpondere volui, ^iixvt inopLimam 
partcm accipias ctiam atque etiam oro. Plura fcribam , cum occafioncin & 
otium nartus fueru. Vale igitur Nobihfsime Exccllentifsimeq; D. T y c h o, 
meqi quodfacis ama. Cafleliis 22, Augufti, Anno 8 

T. T. 

Christophorvs Rothmannvs. Christophoi^o Rothmanno. 

^tcgcnfiv^m vnti 'ilitba / (tc, 

'^^^^yh(v@ctY(mv/ "XSit mdgcii birin gnabcii ni(t}tmha(t(n/bM 
m i If i i>Uf(6 D. Nicod^mus Fnfchlinus mf^abcne »(? / f mc y.(r)* 
M ffiR^'' Daniam iuthm. ^icwcil cr Mnn foiiDcr ^wcitfcl £>cm 
aSr^^T icHONideBRAHE fommcit mirtxt/ ^ihift an i>Kh »tifcr k* 
fcdcfj iii gttaOcit / i>a6 t>u cnva cm fciit fcfjrcibcit an Ifmcit tliucfi / utiJ> iioii ilime 
jutpi(fcit b(i^(V(liVwa$ cr;ijo^utc»5 t>i>t^ah(/mt> wann cr fonc t»orgchvtl^tc!?hv 
t>cit t)(vinaht6 ettia wcrSc au^gc^cii ja(|ctt / ^ann vn& wcrlangc fc§i- &arnacfj 
folcbe itifc^cn. ^a$ t^un mv m$ iu Dtr intt gitaDcit wcrfc^cn. Datum /:)oitw 
kr^f am i^.Iulij, Anno 

^iip» ian^fgraff^u .^)c/fcii. £/tdem 
IP1ST0LAB.VM ASTILONOMICARVM, »55 

EAdem Liter&Latine reddiu. 

MATHEMATICO NOSTRO DILECTO, 

FlDEHjCHRISTCl-HORoRorHMANNO. 

VVILHELMVS DEI GRATIA LANDTGRAVIVS 

HASSliE, COMES IN CATZENBLLEBOGEN, 
DIETZ,ZIEGENHA1N ET NIDDAi&C 

llLECTE riDELIS. CLEMENTEK TIBI S I G N I F I C A N D V M 

iduximus, prxfentium exhibitorem, D. N i c o d e m v m t m s c h- 
11 I N V M m Danum iter fibi propofuifTe. Cum ig.tur T vchonem 
i,-»iae4BKAHE procul dub.o inu.fet , clementer mandamus, vt fcitum ali- 
cuod Lnptum ad .pfum matures, & certior ab eo fier. expetas, qu.d narn 
^greg,, nunc pr. m^n.bus habeat , & quando ex propofit.s I^bonbus ahqu d 
rurfus editurus fit , .lla en.m infpicere pkir.mum defide.-amus (^od & a tc 
faaum iri clementer cxpcaamus. Datum Hombergi 16. luh, , Anno 8 9. 

VvlLHELMVS HaSSIA L A N D T C B. A V I V $. 

CLARISSIMO ET ERVDITISSIMO VIRO, 
D. CHR.1ST0PH0K0 Rothmanno, 

I LL VSTRI S S I M I P R I N C ll- I S VviLHELMI 

Landtgravii Hassi a,&c. Mathemati- 
co eximio, Amico fuo plurimum d.leclo. 
S, D. 

^QJVIT) ID EST MI RoTHMANNE, CLyOD TAM INVITO 

animo accipias , adeoque finifti-e interpretcns meas vlt imo ad tc 
latas htcras, niiDifq; i hapfodice ad easrefpondeas,cu.nainicx 
^ mter nos coUationis, atq; ventatis .n abfcondito latentis penitius 
e^rl^^o^Tatia^bona intentione fcripta fint : Neq; enim ego te vfpiam in ilhs 
impietatis accufaui. Dc pietate vel imp.etatc cu.uluis, niiUumin.hi arrogo 
iudicium, Id fcrutarori cordium omn.um,vti par eft, rehnquens. Nec etiam tc 
authoritati facrarum hterarum, quali data opera , ahquid detrahere abloiu te 
dixi, faitem quod Mofis verba de Luna Juminan minore , inco.-npetenter ad 
corpons,ipfis pljcrifq, Stciiis reuera minons,raagn.tudinem tranftuler.s,ciim 
po iu« de lucis Terras conc.ngentc prsecmincntia acc.pirnda veniant, te ad- 
monui. Kacionibus quoq; vtexiftimonon incongruis adie. !is. Quod eciam 
Pi ophc.is n mm.n dcioges,eosnonpiufquamvaigus impentum in Aftiono- 
n'KJs tk Pbyluis imeUc.xUrc alIiuerando,vivt diumituS;,iauncdiiiti,c Uiftru^U 

V 2 fucr.nt, 
X?^ TYCKONtS IILAM* 111. 1. 

fuerint , & praptcrca antiquifs. Parrum vifibiliiim i D e o con Jlrarum rcrum H 
excolentium cradiriones: non paucas^noftris procul Jubio ab Ethnicis accepris f^"^ 
cerciorcs & meliores in promptu habuerint, non approbandum duxi, in qua 
ctiamnum perfifto fencencia. Neq; cnim vnquam leuuer de his decernendiun 
cenfui. Multa quidem & non pofthabenda.de ijs qua? Phyfice in facris hceris 
quoq; ex his ipfis non minima de parcc potius peienda.enucleanda dehtefcant. 
Qliin & LambercusDanafuSjvir fane apprimc erudicus5& de inftitucndis ahji 
optime uiericus,Phyficam fuam Thcologicam.tam ex vetcri quam nouo Co- 
dice non inutih labore excruxit. Poft^entq; forrafle multa de his alias dici.qux 
peculiare& reuera Meraphyficum, non qualenob-s Stagyrica ifte Grarcus 
obrrufit , requirerent volumen. Lireras tuas qum facis caperem^ nec mor- 
busjhcet & ille grauis erac^corporis camen noningenij, nec occupationum, 
quamuis $c hx non pauc^ imphcacioncs^adeo vc pmasj impedierunt. NulU 
cnim in iUis irrcfohibdia lacebant senigmaca , re omni dudum faris perfpedta ; 
Nec quicquam cibi obijcio, quod ex hceris ilhs colligi non pofsic, imo forci 
plufquam opuseft, parco. Conferancur faltem tui3e& mece, dijudicentq; alij, 
afiedibus non indnlgenres , neq; fibijpfis nimiiim placentes. Q-iacenus fa- 
cns hceris conrraria induxcris, tk antea & iam ahquomodo indicaui; te vbiq; 
ftadioleidfacerenondixi. Nccegohcet Theologiam non profirear,nequc 
quifpiam eorum qui eam fohde & Imcere exercenc , tuis affercionibus e Dc- 
domcnis facrarum liccrarum aflemiri poflumus : Fruftra icaq; pr^ecendishoc 
diucrciculum 5 Cum duo dicunc vnum, non tibi concedi vt finc vnum 5 Nequc 
cnim ah;s concedendum duco, quod hic reprehendo. Auouftinum facis li- 
bere de facris rlonnunquam pronuntiaffe 5 interdum non mcompofite, in- 
terdum vero frigidiu/cule pro eatemporibus Apoftolorum viciniore xtace, 
non cquidcm Dei gracia fum ignarus.Sed quid ifta omnia huc confcrunt, aut 
ad rem de qua agicur, ficiunt. QuGeftio mouebacurj an mobihcas Terreni 
Globi, eademquc criplex a Copernico aflerta reuera conftarc pofsitj anq; liU 
inuencioni noftra? prccferenda foret, & vcrum facr:e licerce ilhus imaginacioni 
concrariarentur^necnc : Si quid igicur habes e facns Oracuhs^aut horum In- 
terpretibus> vrpore Auguftino vel ahjs Pacribus, pro hac Copernicea afler- 
tione, tuaq; aftipulatione facienS) ex eorum fcriptis id cita. Modo iultu^ fuc- 
rint racioneS) ijs non refragabor. Id facis fcio, Augulhnum, quem folum no- 
minas^motum Terra^jncq; annuum neq; diurnum vlquam conccisifle^ex quo 
rotunditati eius tanquam minus Mathemacicus, Ancipodas denegandoj dc- 
traxcrit. Quod tainen illi condonandum ciL Quare cum roamdaiii efle non 
perceperit, mocum eciamrocundicaci compecenLcai lon^Q mmus admiccere 

potuic» 
»iniiC2Qi,KQ; i aoo: FriSTOLAR.TM AJT».ONOMICAR.VM. *5T pomlr. ThcoWontm veltratium opinationcs, & dcliis cenCvxzs, ctfi extta 
Vorum foi ic Profcfsionem , m.nufque del.beratas , no.i equ.dem contcmno. 
Sed cumvideam iUos tantiim hoc nomineaccerfitosatq; tnterrogatos, an li- 
quiditas Cxli e facris hteris, f.ue o.bium reahtate aftrut^pofs.t (prout tiu 
daufala innmt ) cumquc fc.as mc etiam longe antequam de h.s fomn.ar.s .d- 
ipfum concefsiffe , atq; pronuntiafle , miror , cur hxc n.h.I huc fac.cnt.a ob.,- 
cias Neq;cnimex,ft.moveftrisThcologisdeternaTerrxvolubihtatep.-o- 

pofuam elfe quceftioncm , ciim paucifsim. ex ilhs , eam etfi quam maxime vel- 
Ient,caperent,vtvtTerrems,quemadmodum&al.bifit,nonpa.-umtorte 

add.ai. Cum igitur de mob.litate Terra; cx Ar.ftarcho & qu.bu dam al.js 
vetenbusper Copernicum renouata introduftaq; controuerfia folummodo 
inrernos .noucbatur , qua quifo cohxrentia impulfus cam cumhmp.d.tate 
Cxh confud.ft., quam ego nunquam denegaui , fed pr.mus forte ommum id 
ita fe habercnon faltem alfeuerare, fed e ccrt.ls.mis demonftrat.onibus pro- 
bare elaboraui. An hoc eft Mathematicum, d.fparia con.unge.-e atcj, impli- 
care Qnod ue quidem Dialectici,fiue Artificiales, fiuc naturales ind.uer- 
fis termims admilerint. Liquid.fs.mam & vb.q; peruiam efl. ^there. Mun.-,i 
fubftantiam e facris hteris probari pofl^e, vel ipl.s (. ent.bus Theolog.x Pro- 
fcffurilius, .am dudum compercum habeo. Multaq; in e.us ret teft..Tionium 
confianamdiuinitus patefacta Oracula. Quin ik Clarifsimus.lle,deq; Uo. 
arinrpublica cg,-e5ic mentus v.r D. C as p arvs Pevce >te.-.s ad 
me hoc p,-2fertnnnominedatis, plur.ma facrarum l.tera.-um dtda , l^c ^aci- 
cntia collegit,mc£eque fententix circa tcnuifsimam,l.mp,d,fstmam& n.mlo- 
ininus {uperclementarem Cili materiam erudite atque egreg.c lubknpwt, 
Idque pottfsimum,vt Hypothefium mearum inucntionem mm.meab.urdani 
cfll. -nJe quoq; comproba.ct. Qmindo ego measde Ci^h matena vbiq, per- 
uia null.fq orb.bus folid.s conferta, vt in gratiam veterum haftenus credirum 
cft,&n.h.lo,ninusAere Elemcntanatq; an.mah velut loannes PenaC.allus, 
tu& qu.dam ahj promulgare audet.s,non coinquinatas rat.ocnat.oncs ple- 
n.us, quam adhuc fadtu.n eft,.n pubhcum ed.dero , ahjfq; d,iudicandas coa- 
cefl-cro,vtiqi facrarum literarum, qux primas in omni fap.ent.a Itabil.cnda, 
atq; fcientiacondendaobti.iere merentur,autoritatcmcitare,vehe non.no- 
neire , nequaquam in:ermuau.-us fum. Dei enim fohus glonam momnibus 
rpeaanda.n fempcr cenfui,.d quod& tu refti approbas , ciim venras ..bf.]uc 
,pfiuspatetaaione&donointrofp.c.nequeat;Omneen,mdonumper.edu,n 

i Deo. Mea,.,qu!n:am Eflln-.am^quam A.then,apudChy.n.cos locuuone 
non .gno:a,neq; verenbus etiam Ph.lofophis, adeoque ne ipfi Ar.ftoteh (h- 
cet m his nonvbiq fatis perfpicac) improbata,tnbuo,ralfc m,hi exprobarc vi- 
dcr,s , S:J vero dul :e, i.mp.dum, omn.a; re.Teftreitace dcfx'catum,exaltatum, 
nuilaq; cx parce ini:p.dum, autgraueolen-^-feiperperuuatiCirculauanalo- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 13$ TTCHONTS BKAHE L I B. T. 

gum, nondum deguftafti; vbi olfcceris, aut raporem eius percf»peris, turrj 
pnmum dc his fenrentiam profer; Inrerea facius d\ mimaturo fuptr/ederc 
pr.vmdicio. Roi^as, ne de Cr^pufculis tc cctcum efFiciam, ncq; temeritatis 
accufem^ quafi ijla fcnbas,qua: non expertus fis. At ego ncc tc occsecare^ncc 
rcmeranum pronuntiare vnquam prarfumfi; Vtinam &c mc & tc atq; alios i 
caligine mentis, qua plufquam credmius ofFufcati fumus, temeritateq; Mun- 
dana liberan liceret, a^que atq; oculorum externam imbecillitatem, vcl Cliy- 
niicis pnvlertmi medijs emendarc non vfq; adco difficilc clh fane in e6,quo 
ad fienpofletjquamplurimum elaborandum cenfcrem. Neq, enimopera illa 
inutilircr collocata forct. Scirc te ais Crepufculum defincre , Solc p. 17. fub 
Honzonte deprcf]o,vulgariter Crepufculum proluccdubia accipiendo. Ex- 
jftimas itaquemc vulgo faltem approbatam & haftcnus in Aitronomorumli- 
bris comcntam opinionc venditare^nihilqj e proprijs aduerfiombus huc con- 
luhfle; Atqua^ha-ceftinfimulatio. Tamdiune tccumper litcrascgi, vtad- 
luic me ventatis efl^e Rudiofum^ncq; ahunde quam vel lufta ratiocinatione atq; 
cxpencntiajvel quod potifsimiieft, patefadionc diuma eam conquirere, ncq; 
data opera falfum pro vero aftruerc, incompcrtum habcas. Sufficientcr col- 
ligere potuifti, me nc in maioribus quidern, & ad rem Aftronomicam plus fa- 
cicnribus ccecurire velle, nedum vt in Crcpufculis, facilimo negocioaulmad^ 
iiertilrlibusj irrita& Antiquorum faltemfcntentise vulgari colludendoquip- 
piam citra propriam animaduerfionepronuntiarem, Crepufculumcum nul- 
la Acris pars vndiquaq; circa Horizontem vel minimum albelcat, determi- 
nandum,iatis fciebam^quod etiam tum a me ipfo, tum a mihi feptenis vel o£to- 
iiis ad minimum in rebus A ftronomicis inferuientibus ftudiolis^quam diligen- 
tifsime aliquoties fa6titatum eft, ita vt nullum^ne quidem minimum veftigium 
Aeris a Sole illuminatj in vlla citima Horizontis fuperficie dignofci potuent, 
quando tempora Crepufculorumdenorata funt; Adhibitis Stellarum A.qua- 
torijs a M endiaoo remotionibus^SoIifq; exafio I0CO5& omnibus per trurinain 
Geometricam diligenter expenfis, tibique fi oculos aperirc vellesj candem ob 
cauflTam^ne pro libito aut vulgari opinioneconftitutajpcrlentifceres^libcrali- 
ter communicatis.Si itaq; tu duobus ocuIis5& binis quoq, faltemOrganis acri- 
iis ha'c difcerncre pores, quam nos omnes fedecim adniinimum lummibus, 
tondenu]; & pluribus ficubi opus fueritjlnftrumcntisjequidem hanc lincceita- 
tem atque mediorum modicam requificionem <ibi non inuideo, miror magis, 
Imo inaius adhuc acumen pleniorcmq, fufficientiam congracularcr. Tu u aq; 
deCrepufcuIis^tuofenfu abuncfando iibi quicquid libweritjperluadcjEgo ea 
qua^ indicaui5& pluribus etiam expenmcntis fatis rata efle^nulliq; vera' refra- 
gauoni obnoxia,minimc ha^^fito. Vide faltem ne aliorum non indubias animad- 
uerfiones eleuando, vt tuis aflertjonibus dc Acris atq; Arheris confimili exi- 
ilcntu (quam magna cxpuuc ob vaporuni in dmerlis HpnzQncibus difcrer- 

panuanif i neh 
.circ 
foC 

fcfli 

'0 

m 

Joccf 
tmi 
tunc 
eorr 
toi 

(jUi 

palell 

inJic 
etiaii 

fuU! 

Obli 
gepl 
riM 
cutai 
M 
\^ 
iUil 
fin 
m 

Rt 
ali 
« 

Pl 

1« Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ranooDitsoKi^ 
SQ&ieiittra ia: 

jiliwi-' 
(jllllDllllte EP ISTOT.Ar<.ViI AS . - . IxOMlCARVM. 'f? 

pan-i.m , & in Porcalioribus m.-igis quam Auftralibus incr.ifratam fiiblim.i-. 
tumq; nrobare conaris) patrocineris,plunbus vaporibus, obrcUntatibus atc); 
nebul.s vcruatcmipram,aJquam tcndere deberemus,inuoIuas,quam omnes 
circa Horizontem tcrrcftrcm,quouis in loco,fiuc Aultrali fiuc BoreodenteCS: 
fufcxvaporofitatcs. Proindc^curRefradionib-^nonad amul^imiub cnbam, 
nc(circvis,cumaliasperInftrumemacrucrcnon potucris, ideoq; mhil mc in 
mci eratiamfaciendum&proptere^iniquame poftularc hoc polhilando, af- 
fcucias. Atquandoego a te vnquam pctij, vt polthabita ventatc, quidpiain 
in mei gratiam profen-es,aut adec\ iniqua vrfi ? id enim reucra iniquum foret, 
fihocfcciflem. Imomultopociusde ventate ipfa pemtius enucleanda lemper 
admonui , cum hxc fit virtutum omnium pene pulcherrima pra-ftantifsimaq;. 
Refractiones a tc afiertas^cur omni cx parte approbare nequeam,&mea me 
docemInttrumenta:Siinvno atq; altcro, ijfdcmq; faltcmbicubicalibus,vtVu 
exmea inuencioneprofcais,&perVVittichiumvobis propaiaas,neq;en.ini 
tunc fatis maturis,h;EC & alia quam ego pluiqu.im vicenis Organis,p.erilciuc 
eoru quadncubitalibus &quincubicalibus,plaribasquoq; adhibifis UWerua- 
tonbus vifus acuminc fatis valentibus, a 'curatius coUimarr loUis potcs , tL 
qubd tibi & hanc prarogaciuam non inuidcam; Quin & fic ent , cur mun 
cratias agas,qu6d te per a me c.vcogicaca Inftrumenca (neq; enim id lani jgno. 
ras) tam pcrlpicacem reddiderim. Id falcem tibi pcrfuadc, quemadmodam ir, 
paleftrica Artc fieri folct, nuUum AthletamProgymna^fis fuis , ea confcknn 
inJicarc , qu£e fibi ipfi in excrcitio iftodefedu aliquo vnquam obeHcnr; bi.; 
cciam nec V Vittichium ncc vllos ahos omma mea,quiK vencati perueftigandsj 
ad amufsim fiint neccft^ana ita diuulgafl"e, qum adliuc ponon ex parce apud 
fuum Autorcm farta tecra maneanr. Fruftra itaq; de tuislnftrumcncis acque 
Obferuaiionib' nimium gloriaris : Fonc fi hic cfles omniaq; ipfemec per lon- 
plura mimmcq; dubiaOrgana,vcl tuis fohus oculis,me prtelencc imuert- 
ris, aliud dicercs. Sed & Refi attiones cuas mmium modicas efle & Crepul- 
cula mmis laca, non facis intcr fc conucniunc. Oporcec icaq; m alccrutris vel 
vcnfq; crrorem non modicum latcre, auc fanc Aercmm hoc parum fiore.a- 
liorc loco,quancumadCrcpufculaacciner, aiiquamo dcfscacrorem , quan-» 
iUic eife ,quo ad Refractiones vero turb.diorem , idquod vel rc iplo iudice 
fimul confiltere nequit. Attende igitur his diligencius , vel fi mmus luoet * 
auc in procinctu non eft , acquiefce falrem aliorum mimme dubia; decil)oni , 
neq; hic cibi quidpiam munarure decern^nJumprxfume. Ticulum :ibn mc» 
alias indubiumvocacum,aut etiam attentatum,nuncapprobas,nec am}>l;ii5 
reprehenllonc dignumarftimas; Licec iUumqucm allegaft!, nonpublic. cc i- 
denm,aui vili libro pri-fixeiim, fed falcem in literis quibuldam ad lllultnis, 
Prmcipem tumn Jacis iJlum obuer anno.arim. Gratulor itaci;&ribi& miht, 
^uod taui pulchrc relipueris, amca enun obicciUi,me corruptionem Caio m - i60 TTCHONIS BRAHE LIB. I. 

trodiiccrc jciim gcncrationis illic circa Cometam vocabiilo vrercr^nimis rigi- ^^^^ 
de vcrba mea vrgendo. Ar vide potiusjne de induftria nunc afTerendojCome- ^ 
tasin Ca-lo generari, alicubi pnrter opinionem pecces, non tam Grammarice P 
quam Phyfice, modo vocabuli propncrarem rerinere deceat» Quod non af- J*"^'" 
fcrtiue fed dubitanrer arq; inrerrogariue ifta propofuiftij vt meam ienrenriam 
plenius explicarem^id nihil apudmenouieft; Nam&' VVittichius & plseriq; 
ahjlicmecum cgerunt>obijciendo eaquje nullummercrentur dubium^vt aha 
qua^dam expifcarentur. Verum poftquam ego in eo, tum etiam ahjs idipliim 
xnature experirer , cautior fadus fum 5 vtvt non pauca in Germania hincinde 
meis fumptibus& laboribus comparatajidq; Dei foHus gratia abahjspro fu- 
jsetiamnmn venditentur, diditenturq; * Qupd paruifacio. Neq; segrefero 
ahquos riuulos ad Exteros denuari, ipfo fonte penes fuum Dommum ad- 
huc Dci bcneficio fcaturiente. Non tamen funt falfa proponenda,vt cogno- 
fcanturvera; Vera enim& falfa funr diflcnranea^nifi quis, vti apudGeomc- 
tras fit 5 cum aflerriuenihilprobaripofsitjpernegarionemjrem inabfurdum 
deducat. Sic etiam quse de Cometarum cauda propofuifti^tum in fcripto illo 
tuodeCometa Anni S). tum htcrisadmedatis nunc reuocas^neq; te illa tan- 
quamvera vrfiflte^fed tantum, vt meo iudicio fubijceres, afleris, Licetvero 
& fcriptumillud&liLenT tusequiddam ahud pvx fe ferant, attamen qu6d& 
hic in viam redieris bene me habet. Placet enim 5 quod ratiocinationes tuas 
& qua? ex IUuftrifsmii Principis Obferuatione de Comera Anni 5 8. compro- 
bationis loco adduxifti , quam parum vahda fint ( ex quo ifta tibi in fuperiori- 
bus hterisob oculospofuerim) iam faiis videas, adeo vt te iftanon lcripfifle, 
ipfemer, vti apparet, malles. Qua? excufanda? iftius Obferuarionis caufla vl- 
traea qux egoproduxi, adfers, apud ine facilem merenturlocum, qui non 
tamObreruationi ahquantulumdeuiaj^fedpotmsjquod ru hancnon laiiscir- 
cumfpede nimiiim vrferis^omniumque ahorum in plurimisCometisinuenta 
hinc ehidereconatusfis,imputem. Rogas vt egoha^cnon pubhcem^^ vtq; tu- 
am de Cometarum generatione fentenriam kriptis meis non immifceam, 
Arqui te hiccclarenon pofliun 3 mc per hteras rogatum a Nobilifsimo viro 
D» Henrico Ranzovio, Vicario Regio in Holfatia, tum etiam Cla- 
rif.imo& Eruditifsimo D. Ca5p aro Pe vcEROjPhilofophoeximiOjatq; 
quibufdam ahjs non inerudicis viris id expetentibus approbantibufque, pecu- 
Iiari Tomo vno vel alrero Epiftolas Aftrononiicas mihi a varijs hmcinde per- 
lcnptas 5 vna cum mea ad fingulas refponfione publiccm. Quod & illis non 
denegandum duxi. Cumcj; diCius R a n z o v i v s prmcipaliter lUuftrifsimi 
Principistuij acq; tuas Typis confignari expctiflet, & peNemcrerentur, vt 

friorem& principaliorem voluminis partem occuparent, iamq; hber ille fub 
rxlo fit, ea c\ux ahjs addixi, rurfus in tuam graciamdetrc^tare& fafla in- 
fcda reddcrc nequeo, Nec video cur id a me expcccndum fuerat^ curque id 

concc- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Lkfj MlIIlC icfaO^< IPISTOLAICVM ASTKOKOMIOAKVM. 

conccdercm , ciim nih J hac in rc , tuoIlluftrifsimoPrincipi , quod obfit , aut 
vUa ex partcderoget, fed faltcmquae inipfiusCelfitud.pr^dicationem, vti 
par eftjpotius cedant, admittatur. Nec ctiam tibi quicquam hinc creatur pe- 
riculi aut decrimenti, ciim honorifice femper de te loquar & fentiam. QuoJ 
fi tu qu.Tdam m prioribus fcriptis & Hteris propofira , poftca mutas 5 & re re-. 
ciiiisdcliberata corrigis, tuceexiftimationi hinc nihil decedit, etiamfi priora 
publicentur. Imo pra^ftat alios cognofcerc,quam difficilc fit, etiam ingenio- 
fis & induftrijs viris veritatis latebras cxtricare 5 & quodnon omnia qua? pri- 
ma fronte reftc fc habere putantur , vndiquaqi rite conftent. Quodq; dies 
dicm doccat, & pofteriores cogitationes, vt plurimiim^ licet non femper, pri- 
ores antecellant. Reuocarunt ahj admodumeximij viri mulra a feprius mi- 
nus confiderate pro veris habira , etiam m ijs materijs, vbi non adeo difficihs 
cratatcj; hicveritatisperueftigatio. Quandoexprofeffocirca totiusOperis 
Epilogum^quodde Afcititijs CieliPhacnomenis pra; manibus habeojCome- 
tarum naturam & procreationem^ iuxta omnium quotquot mihi innotuerunt 
opinationes difquiro, hanc etiam tuam, cum ahjs quibufdam communem pr^- 
termittere> vt quam incongrua fitjquodS^ ahas tibi fcripfijne indicem^haud 
poilum. Attamen cum videam te in his teipfumcorrigere atq; priores con- 
cepriones antiquare, faciam eius quoq; ilhc menrionem, idq; conuenienrer 
cxcufabo. Ego tuum fcriptum de Cometa pubhci iuris non faciam : Nihilo- 
minus nonnuUa hinc citare atq; cxpendere in laudabilem tui menrionem pori- 
iis cedetjquamquodreprehenfionient. Dicis quidemme pugnaturum cum 
muto^fi idagam. Atnon mutus eras cum h^c fcriberes^Iiterifqiadmedatis 
confignares; Suntenim notse fcriptce, prcefertim tuapropria manuexarattr, 
pro ipfis verbis &: loquela, imo & plus mcrentur pondcris. Sic etiam quanrum 
ad meas hreras artinetj quaspubliciiurisredderejnifirogatusab amicis^vt 
dixi, nunquam conftitueram, cumfaltem obiter^prout inbuccam venerat, 
inter plurima negotia exarata^ crant, fcias me non adeo earum penitere> quin 
tibi Iiberum relinquam 5 fiue priuatim, fiue publicc^ quocunq; Iibuerit modo, 
qua! inhis conrenta funt, difcuterc, probare vel improbare^ Si quid iuftis ra- 
tionibus, veltuvelquifpiam alius non rite in his ahjfue meisconftare fuffici- 
cnter demonftrarit 5 ego illa corrigere non erubefco. Neq; ego cum prx iu- 
dicio vllo 5 quippiam in tuis difquirendis aggrediar. Vide vt eodem candore 
circameaquoq, vtariSj nec iuuenili quodamferuorefententiam immaturam 
pronunties. Grarulor tibi, quod ex cogitatione mareria: SieUarum & y'\x 
ladtea: ad aham opinionem diuerteris circa Cometarum conformarionem, 
quam caeratjquaanrea imbutusparumPhyfica, longeq; minus Mathema- 
tica : Es enim hic in bona via, fi eam ingredi caUueris 5 omniaq; hofpiria noue- 
ris. Nec enim faris mirari poteram, qua iudicij nebula tanras abfurduares 
aftruere , vc corpus Cometarum 3 vel teipfo farente 5 prope Reuolutiones Sa- turninas 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 1^2, TYCHONTS BKAHE LIB. I. 

turninasaTcrris diftans (vtdeeoqiiiAnnog^.apparuit, confignafti) idcoci; 
neceflari6&Terra& Mariomnibufq; circumfluis vaporib^muitis parafangis 
maius exiftens , prout ferunt Geometric:^ demonftrationes , nihilominus iiinc 
in fuprema Athera afcendiffe^nefcio quo incognito raptu>& partcm elfe fuo 
toto mulromaioremjpronumiare aufusfis; idq; prorfus contra rationes Ma- 
thematicas* Si Phyficis ita fentire lubet, coniungant has mrnias ca;te4-is. J3e- 
ne igitur fuperinducis^quod ea^qucc deTrabibus difcurrentibus^quarum forte 
occafione m tamabfona prolapfus esjCiim reuera huc nihil confrrant, tantuq; 
hcec inuicemdiftent^quantum Cselum & Terra^prorfus faha enedeprehende. 
ris. Habeba in animojte vltimis Hteris & de his adrnonere, quod quomodo ne- 
glexeruii,non recordor. Nam in fcripto tuo de Comera Anni 8). vbi taha af- 
feuerare conarisjadmarginem memorix caufla hxc annotaram.qua^ vel tunc 
vel ahas per opportunitatem commonefacienda duxi. HaUtus ifti fiue Chaf- 
inata longe funt nobispropiora,quamquodhyberno tempore a Sole nimium 
infi*a Honzontem depreflojilluminariqueant^ vehjti ratio docet Gcometrica 
& Optica. Quin & Anno 15 8 8. eiusrei euidens fecipericulu die d.DecemL 
circa odiauam vefpertina. Animaduerti enim tunc accurata infpedione Chaf- 
mata quamplurima hincinde verfus Septentrionem volantia albicantiaq;, ita 
vt lumenquoddam vmbram ctiamTerr^^e iHuftrans pra^ fe ferrent;> Icngeno- 
bis viciniora eflfej quibufdam denfioribus nubibus cuxa Horizontem Boreum 
fegregatim difperfiSj adeo vt Chafmata illa inter nos & nubes, difcurrere eui- 
denter apparerent, ita vt & alij ex meis, quibus monftrabam^id fatis perfpi- 
cue difcernerent. A Sole igitur vcrfus Antipodas fubmerfo, iftavapornm 
illuminatiofierinequibat; cum;ne nubes quidem longc k Terra remoriores 
ipfiuslamen perccllere potucrit, quod facile Geometricc ha^c menfurando 
patebit. Nubes autem ilix-^de quibus loquor 5 non fuerunt continui^, fed cir- 
ca Horizontem fparfim difpofitajjad Altitudincm, quo ad vifibileni Horizon- 
tcm^circiter graduii 10. Cum igitur Radj; Solares partem vmbrce Tcrra?no- 
bis adeopropinquainiftacius fub Horizontem demcrfione noncontinpant, 
fruftra afferitur^per illuminationcm abhocquippiam eiufccmodi contin^^Tcrc. 
Simile quid fepius confideraui , prcefertim hoc ipfo Anno die 2. lanuarijfcum 
quocjj circa o6tauam vefpertmamjquando plurima ad Septentrionem hic fpc- 
dabantur Chafmatajqux nubibuslongt: propiora cernebantur. Quaproptcr 
fruftra hinc aliquid fubfidij pctij fti;>pro innaturah ifla Cometarum gencratio- 
ne ftabihenda. Atq; fi fcirc cupis^quid cgo de his Chafmatis fentiam. Sulphu- 
reitatemquandamTerreftrcm inpropinquo Aere ardcntenbdifcurrcntemq-, 
nonnunquam v/q; ad vcrticcm afcendendo totum Ca'Ium complentem^ m 
modica tamen k vifu noftro diftantiaj efle iudico^ ventorum aur ficcitacis & 
frigoris breui fubfequentiupr^nuntia ; interdum etiam, fi Jo^pius continoanr, 
nimifq; diudurenc^Acnsadcontagium Epidemic^^Iuispropenfi indiciafHa- 

bct Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EPISTOLARVM A S T R O N O M I C A R V M. 

bet enivn morbus ifte cum Sulphurea natura non parum commune,vnde etiam 
per Sulphur terrertre cxcellenter depuratum cxaltatumq;, pra-lertimli m li- 
quorem aratum redmetur,exped.ti{,s folmtur,tanqua fim.le fuo fim.lK Neq; 

enim ,d Galenicorum femper verum eft : Conn-aria contranjs cu.-ar. Ha.'C dc 
his te nunc commonere placiut. Rect.fs.n.e itaq; fecc. is,fitotumillud caput, 
de materia CotBetaru,eorumq; illum.nat.one,vti fpondes,niutauer.s^ con- 
fideratius tradaris. Nec opus elt,vt alius adhuc expedtetur Comcta.ISam .ui 
qui vel noftro auo proxime prxtenerunt , priorem tuam op.nionem nequa- 
quam confiftere poffe affatim conuincunt; id quod te noft.-a; m his ammaduer- 
fiones facile edocebunt,modo diqu.d fidei meren potennt. S.n autem noltras 
decifiones, Ucet ea, qua fien potu.t diligentia conqu.fitas, ncc vti <pei-o citia 
rcm prolatas,non tales efle, vt ijs tuto n.tendu exift.mes; agedum expedta ad- 
huc al.um Comctam fi quis interca occurrent,& eum dil.gentms,iT.odo .<! ti- 
bi conceflbmfuencdemetiendoperfcnitare. Si tuncal.qu.d d.uerh a noUns 
condufion.bus admueneris , fans ent tempons , id quicqmd er.t.n medium 
proferre; interea fJ iudicium fiifpenderis,modo noftns acqu.efcere dilpl.cear, 
non.nconluUumenc.Planetas.nfubnl.fsimopunfsimoqiAerependere(l.cet 
id adn:odumimpropried.catur,cumreueranonpendeani)qu6dvlrenusme- 
cum daeeptare nol.s,l,benter accip.o; beneq, fac.s,Ca'l. matenam non ampli 
animalem& dementarem vocando. N.hilenim hk vnquam apud meobn- 
nebis. Si mea; .-at.ones^partim prolata;,partim al.b. vltenus declaranda, & vel 
ex infenonbus palpab.libufque rebus,fuperior.bus tamen analog.s,alIat3:,tibi 
non fufficient.vt quicquid vehs fentias,fatis per me l.cet. Tradta hanc qustlti- 
onem vbicunq; hbueric,& fiue me immifcueris fiue non,idem eric. Egomea.n 
fententiam fatis probabil.ter tueri, quando hac de re agendi occafio dab.tur, 
non fupcrfedebo. ludicum doitifsimorum virorum & rem .pfam .ntelligenti-. 
um nuUatenus fubterfugio; Neq; enim ego ipfemetmihitantum arrogo,vt 
folus litem hanc dirimere prafumam. Philalichiam femper m pret.o habui, 
maion forte meo incommodo (quod tamen non xgre fcro) quam einolumen- 
to. Neq; prceiudicij fafcino,vt imputare videris,vnqua me offuican,data opc- 
ra,permifi: Quantum en.mmihidiuinitus conceflum eft,verum a faliodifcer- 
nere,perpetu6annix' fum. Si teniam aliquam perlonam appellas (v.deo entm 
te luridice mecum inre Machematica agcre, nam & Frater tuus retuht te 
ad luris prudentiam inchnare, fortequodhx-c magis lucrofa&: Mundo fpe- 
aabilior fit ) & ego conditionem accipio , lubencerq; prouoco ad quolu.s .n 
Gfrmania vel alibi Philofophos.hara rerum capaces. Vtq; denommetur ali- 
quis; ad Clanfs. Exceilentifsimumq; virum D.Caspab-vmPevcervm, 
fi ita lubet,remon,nen. defero,cum is & Philofophix& Mathemat.caru dif- 
ciplinari:i in primib fit gnarus,Theologia'q; ftud.o, vndc hxc quceft.omagn.' ex 
parre dccidi potent,nonlcgmier addiaus, & fimuhudicio «tateq; grau. pra:- 1^4 TTCHONIS BB.AHE L 1 B. I. 

ualeat : NeCjtanqua.m meis partibus nimis fauorabilis ludex fit futurus (fcii 
cnim 5 fi lurifperitus effe vis> fauorem ludicis plus valere 5 quam decem leges 
fcriptas in Codice ) tibi fufpicandum venit ^[nunquam enim is milii notus eft ; 
At cum tuo Iliuftrifs. Principe^quem fuum optimum benefaftoremjin literis 
ad me datis^nec immeriro vocat, & tecum etiam pri^fens non ingratam con- 
traxit amicitiam. Si qui funt alij inter ve(trates>vel etiam alibi^ad quos appel- 
lationem in(lituereviS5& ego eofdem appellojmodorem de quaagitur^jpeni- 
tius introfpexerint^atq; tam fuperiora quam inferioraintelligerejh^cq; inui- 
cem tanquam vnumex altero cognofcentes conciliare didicerint. Quicquid 
cnim eft iupra , id etiam infra , vt mquiebat Hermes ille vere inter Mortales 
Trifmegiftus. Trinitatis abfconditum latere in omnibus rebus creatis mv- 
(terium rede mihi aftipularis, quamuis tua de his Philofophia quam adducis, 
magis fit exterior, quam interna, nimifq; fenfibus obuia ; Cum id quod potif- 
fimum eft5& in quo rei nucle^ verfatur.prima fronte non appareatjNon enim 
fatis eft diclum, ex Terra^ Aqua & Aere omnia inferiora conftare, cum & hx 
ipfx matres alia qucedam terna habeant principia,PhiIofophis vulgarib^-^non- 
dum fatis perfpefta^de quibus nunc non eft difputandi locus. Subiungis dein- 
de te videre, quod iam tandem obtinueris^me Diaphanitatcm Acris puri, ni- 
hil dilferre a Diaphanitatemateri^e Planetis circumfufx, tibi conccGiHey nec 
ob id dubitas 5 quin veritas temporis filia me reliquam etiam tuam fententiam 
fuotemporcfit edoaura.At quibus vnquam perfpicillisha:c ita acute viditti? 
Aut quibus mpdis e fcriptis mcis id vnquam colligere potuifti ; Miratus fum 
iftalegenS) cur aftruere vchs, me mihi ipficomrariahacinparteproponere; 
Infpexi itaquedenuoExempIar literarum tibivltimoinfcriptarumjcquibiis 
procui dubio ha^c colligere volcbas. At ego nihil eiufcemodi in illis inuenio, 
imo potius tu^ aflercioni planc contrarium. Dedi iUic primo Exemplum e 
rebus inferioribus qua? beneficio Artis Spagyric^ in tantam fubtihtatemex- 
alcari qucant, vc Diaphanitacemj quantum lenfibusdifccrnatur^confimilem 
repra'(entent3& nihilominiis diuerfe c/Te fubftancix oltendi, Ideoq; nonfequi 
id, quod tu iniendebas, cciamfi concederetur:, ob Refra£liones ad verticein 
non tendentes Cxli & Acris purioris quo ad Diaphanitatem inperceptibilem 
cfledifcrepantiajpropterea ex vna & cadcm conftaremateria.ln hunc modu 
tecum ratiocinatus fuub neq; ob id concefsi Aeris & Athcns Diaphanitatem 
omnino eandem efle : Imo hxc verba aHud indicantia fubiunxi, Sic quoq; C^e- 
li & AcrisDiaphanitatem^fi vel prorfus ecsdemforcnt,quod tamennondum 
fitis obccncum eft, nihilominus diuerfam fubftanciam acq; materiam haberc 
nihil impedit. Cur igitur quaffo gloriaris^tc a me id obtinuifle quod ego aper- 
tis verbis dixi nondum fatisobtencumefle ? Curadeo iniuriofemea muercis? 
Curq; iudicium dehisPIacicis cam inconfiderate pr^cipitas? Si vericasTcm- 
poris fiha me vnquam meliiis informarit , vtiq; veritatem acceptare non ter- 

giucr- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
IPISTOLAKVM ASTRONOMICARVM. i6j inilas'i I giucrfabori idq; quacunqi tandcmoccarioneconceflum fuerit. Necdum ta- 
men video> cur vllis tuis opinionibus^ de quibus inter nos cotrouerfum eft, af- 
fcntiar : Neq; euidenter demonftrabis, me quippiam corum, qnx ad te hafte- 
nus vel obicer {cripfi , aut alias emifi, quod vllius fit momenti, retraftaflc, 
Quemadmodu tu non pauca vel in his ipfis literis , antea acriter defenfa , noa 
falrem in dubium vocas,fed prorfus irrita efle cupis. Vt te non aflcruiflle Pro- 
phetas inPhyfica mhilo phis calluiflTejquam vulgus iners : Et Mofen de uuo- 
bus magnis luminanbus loquentem contra GeometricasDemonftrationes 
fcciflcjquafi hocnonefletdetrahere facris hteris: Qua^ftionemdemotuTer- 
rx Copernicceo motamjcum materia Ca.'h imphcare^atque hanc ex Augufti- 
no atq; ahj Neotericis Theologis 5 confundendo Ca:huTi & Terram niti pro- 
bare: Te titulum Tomorum meorum de Cometarum Civlefti generatione noa 
reprehcndcrejcum anteaobieccrismecorruptionem inCxlum introduccre, 
fi generationem aftruam. Cometarumcaudas toc verbis^ tum etiam exOb- 
feruatione ahqua, ancea tanquam partescorporis eflTcntj ex eadem materu 
conftantes aflcuerafle, & iam non amphus ca pro veris habere, imo ipfim 
Obferuationem perfcriptam infefcam cupere : Totam de Cometarum gene- 

ratione fententiam , prjus adeo vel propter Graminxnim quendam 5 mihi ob- 
trufamjuunc ita pofthabere^vt inregrum capur ea de caufla in lcripto luo mu- 
tandum,ahterq; traftandum cenfeas: Trabcsdifcurrenresjantea a Sole iHu- 
minatas, nunc hunine eius orbarc 5 & fi qua^ funt aha Corollaria. Nolo enim 
omnia nimis fcrupuloie eruere. Hjcc tamen non ideo recenfeo, quod te de- 
uiationestuas agnofcereatq; emendare exprobare velim. Idenim laudo, & 
vtin-imfrpmsficfeceriS)teq;averitatcTemporis fiha,vtireaedixifti,inftrui 
permifcris. Sic centrum Circdi quod eft vnicum, colhneatius attigeris. Si 
oftenderisvnquammeahquafcripfifle qua^ reuocationc indigcanr, grarias 
habebo; Me quicquam meorum adhuc rerraaaffe nec dum fum confcms; non 
quod id fieri nequeat^vt fumus homines, fed quia quod tu in noftris fcripris re 
videre dicas^nondum meis paruerit ocuhs^neq; id adhuc agnofcam. Compa- 
ratio illa, quam propofni.tibiq; ahquatenus exphcui, inter hquorem Aqux Sc 
VinijVtroqidcpuraro^refpeaumaterixAeris&Cxh/ortemaioremmere- 

baturacceptionenhquim vt ica exciperetur. Reuera cnimCivlumita fe ha- 
bct ad Aerem Elementarem , ficut Spirirus ahquis Vini veL ah-erius generofi 
liquoris ad Aquam defcecatam. Et hcec Diaphanapeneeadem fint^tamen 
fubftantialongedmerfa. Neq;fcioan meliorcomparario c rebus terreftribus 
deduci pofsir. Hinceft^quodquidamPhuofophantium Vini profferrim Spiri- 
tum ahquories n^iodcfte exahatum dcpurarumqnac randem circuLiaione con- 
tinuaarq; diurinaabElcmentari intcmperantiahbcrarumj Jtther appeliare, 
vel Ca^hunPhiiofophicum nondubitarintjqudmuisan id earatione fierique- 
at.qua ilh proponunr^ vt qux-dam aiia non defidercnrur nunc dicere noUm. Id 
^ ^ ^ ^ X 5 faUem 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
TTCHONIS BRAHE L I B, T. fakem aperte aflTirmare aufimjin fingulis tcrreftribns fubOantijS aliquid laterc 
ca;left:i naturce analogum , in quibuldam plus, aliquibus vcro rainus, quod nec 
Acrem, nec Aquam^aut Terramj aut etiam Ignis JBlementum (fi id in rerum 
natura toret ) proprie fapiat^quamuis & hxc Elem.entaria fingulis vna infint 
grofsiori quadam compagine: Neq; exiftimandum venit^aSole faltemvel re- 
liquis Sideribus, hanc vim fuperelementarcm elementaribus ineffc , licet & 
hoc aliqua ex parte non negarim. Sunt enim qua^dam his^qusedam alijs Sideri- 
bus magis conformiajnterim tamen & vniuerfalem Cdi eflentiam in qua hx 
Aftrales virtutcs habitantj non aliter quam Sidera ipfa in Ccelofu^ naturx 
competenti voluuntur> qua^Iibet infcriora^quoadmagis velmin^^mulantur. 
Sed hofc dehis nunc/it difleruilfe fatis,cum ad vulgo receptam Philofophiam 
non pertmeant, atq^ illic fortevix recipiantur, HyporhefcsPtolemaicas vel 
CopernianasjVtramharumapprobaueris^perme tibi liberum erit. Suadcrem 
fahemjvt de Carlo e Ca^lo ipfo^non ex Chartis & ingeniofis Demonftrationi- 
b^ipfi Cxlo forrc non vbiq; confonis,iudi jiumformares. Liceat itaq, & mihi, 
quid me Ctrlum in his cdocuerit^ Iiberc pronunciare. De Surreptore niei Sy- 
ftcmatis nolo hic verbum addere^neq, enim dignus eft. Refpondi tibi breuirer 
in vkin^js,ad ea qua^huic noftrce Hyporhefium innouationi obiecifti ;plcnio- 
rem relolutionem ciufcemodi & aliorurn dubiorum obnnebis>quando ex pro- 
fcffb demotu Secundoru Mobilium egcro, cundemq; quoadnumeraLionem 
ipfiCa^loadamufsimconformemreddere elaboraro3& vt (fauenteCa-lorum 
opifice)confido,ad optatu fincm remomnen) deduxcro. Si qua: plura interea 
excogi:aris,qua? in conrranum adferri poffe exiftimesdibcre illa proferendo, 
rem non ingratam feceris. Nonnunquam enim conrradicendo Veritas illu- 
ftrior redditur. Occafiones qua? mc ad talem Ca^leftium Reuolutionum ordi- 
nationem im.puleruntjtibi etiambreuirer indicaui. Neq; enim temercjauele- 
ui de caufa huc perdudus fum , fed ipfinu me Ca^Ium ita de /e fentirc docuit, 
nullo alio Pri^ceptore aut vllis librisjvel Tabularum Farraginibus quipp^am 
huc conferentibus. Contuli etiam cum quibufdam alijs inGermania eruditis 
Mathematicis dehac noftra Neotcrica inucntione^qualicei quibufdam Ari- 
ftoteleis pra^fertim Orbium realitatibus nimium addicris> non admodum arri- 
deat, attamen cordatiorib*"'& qui fine prseoccupata fententia rem ponderant, 
rcctiulq; introfpiciunt , admodum concinna cen/etur. Quamuis v t dicam id 
quod res eft, aliorum iudicia licet non contenmemjtamen liue pro vel conrra 
faciant^nonmulcummororjmodo ipfa c^elirusdeduda experientia remita fe 
habere euidenter conuincar. Scio quam abftrufa fempcr fuerinr Natura; pe- 
nc rrahaiquamqi ea c^iix in Phyficis nos nre pei fpeda haberc arbirramurjlon- 
gifsime larpenumeroafcopo aberrenr. Idcirco non tam alioi u n Auioritaci 
atque apphuifui , acquiefcendum cxiftimo:, quin nos iplos an res ita fe habeat, 
vclfecus;periculumfacere3 &: ObferuationumacDemuniirationum triitina 

orani4 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 >licti| 

iin(nia'hj EriSTOI, ARVK ASTRONOMICARVM^ ^^^J 

omnia cxpcnderc; atq; comprobare deceat. Sed de his nuncnon eft locus piu- 
rib^ diflcrere. At quoniam video Copernica^am circa TriplicemTcrrce motuiii 
fententia tibiadmodu arridere; proponam inquolibct horumvnicumfaltem, 
licctmultopluradariquttantj nonadeooperofum dubium. Primoquantum 
ad Diurnum arca fuum axem motum^quoTerra i^.Horis conuolui nngit in*, 
ficqi vniucrfalis curfus ab ortu in occafumexcufatur^attinetjDic mihijqui fu 
cri pofsitjvt globus plumbeus ex alcifsima turri iuflo modo dcmifius, pimdiuin 
Terr^ infra fe pofitum perpendiculariteradamufsim contingat; idcninicir- 
cumduda intereaTerra,cumcurfus eiusfit velocifsim^ fierinequaquam po(- 
fe, te lupputatio docebic Geomctrica : Siquidem in vno Scrupulo fecundo 
temporisTerra reuoluidebeatetiam inhisBoreahoribus plagisfelquicentum 
paffus maicres proximc. Hinc ccetera ratiocinare. Neq; enim cafus plumbi 
Acrem concomitatur/ed violenter illum tranfit. Circa alterum motumTer- 
rx Annuumj qui oclauam Sphxram tantopere re moueret vt orbis quem hxc 
defignaret refpedu eius euanefcat^ Ediffere, anne hk tibi venfimile videatur^ 
fpacium quod eft a Sole^ tunc centro vniuerfi, ad Saturnum plufquam 700 
viabus contineri intra hunc &: AffixarumSphxram , idque totumnullis Side- 
ribus refertum. Atqui id fieri neceffe eft , fi laltem Orbis Annuus Terrcc in- 
ftarvmusminutiapparebit. Imo tunc quoq,SceiLt Fixa:Terti."emagnituduiis> 
qu^e vnum minutumin Diametro habenrjnecelfario erunr xqualcs totihuic 
Orbi Annuojid eft comprehendent in Diametro 2 2 84* Semidiaa-ietrosTcrivj. 

Diftabunt enim 7850000 ijfdem Semidiametris proxime. Qjid dtcemUG de 
Stellis primrs magnitudinis; quarum aliqua? bina, qucedam ferc terna murara 
inDiametrovifikhoccupanr; Etquidfiadhucalti^-^remoueaturoaauaSphx^- 
ra^vtmotusTerra^annuus ilhcprorfus euanefcat?Deduc fi lubet. Ivccc Geo- 
meLrice5&: videbis quanta abfurda^vel fic inferendo (vc de alijs non dicam) af^ 
fumtionem hanc concomitentur. Tertius/ublato Annuo^per fe ruit; vel fi vni 
cum illo tibi conftare pofle videatur, qui quxfo fieri porent^ vt Axis Tcrrx 
in contrarium motui centri annuatim adeo correfpondenrer gyretur, vc 
quiefcere nihilominusappareat ? Quomodo etiara Axin & Centrum duphct 
diuerloq; motu agitari datur, in corpore vnico & fimplici? Vt de tertioillo 
circa Axemdiurnofuperuenientcjnihil replicem. Taceo quoq; hbrationuni 
mtricationcSjnecpromotioniFixarum cuideftinanturvbiqicorrefpondcntes^^ 
valde abfonaseffe. H:^c&fimilia tute tecil perpendejatq^fidabiL.urjperociil 
refolue. Plurahabebis alias. Siigitur Copernica.' ratiocinatio conftare noii 
poteritjvt fane non poteft^Ptolemaica, qu:im Copernic^ (vt alia taceam) fatis 
refutauit^nihil impediet quo minus noiira inuentio locum mereatur. Exponis 
demum cauffas cur Illuftrils. Princeps tuus meis non refponderit, quas & li- 
benteraccipio. Scribercmnunc ipfiusCelf.fed nihiloccarrit, pra;ter ea qux 
vlnmis confignrtui. Simulq; vereor ne ipuus C.Reipublica; adminiftratione 1 -j ai: i ^ curis occupatammtis iciv.n:^ 
■ Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 l6i TTCHONIS BRAHE L I B. I. 

fcnbiSj hiic non vcnlt, neq; litcras vllas a te mifitj alus non inhumaniter a mc 
excipiendus. AuJiui enim virum efle varia? literatura: & facundum. Facis in- 
fuper mentionem Molendini Papyro conficien J.^ idonci> quod me extruftu- 
rumindicauijne toties& tam diucharta imprefloriapromeislucubraLionib' 
cxcudendis, e Germania afFerenda fruftrer , idquc principi tuoplacuifleais, 
quod faciiecrcdo. Nam& in his confluentiam quandaminuicemhabemus^ 
Quemadmodum enim ipfius Celf Architedura 5 Aggeribus, Fofsis 5 Aquse- 
dudibus, Pifcinis 5 Hortis & Molendmis fimihbufque Mechanicis (lru£luri$ 
conficiendis deledatur, fic& ego pro meo modulo:,pr<i!fertim Aft:iuo tempo- 
rc.quandoaltionbus vacarenonhcetjh^cq^commodiustrafiantur. Nam& 
jlla Geometricum quid redolent, fi modo dcbita Symmetria conficienda fint, 
Molendinum illud iam paratum eft, aggere altifsimo latifsimoq; fuftlcientem 
Aquam tam Aftiuo quam Hyberno tempore cohibentc^Rotaq; 12. vlnarum in 
Diametrominima Aquaimpulfa3& duplex pra-ter Papyraceum opuspera. 
gente. Pifc inis etiam quamplurimis hinc inde ordine difpofitis^vt quando nc- 
cefl!e fueritj hx quoq; Moletrin:r Aquas fuppeditare queanc^ Harcq; omnia 
ante paucos annos ficca erant. Quin & aheru Molendinum pro Rufticis meis 
& Qpificibus^inviciniacircumhabitantibushicmolior^vbietiam nuUapeneA- 
qua inpromptu nunc putatur, Nolo cnimjVt alij Chartaceas opcras & quar ad 
propria mea domeftica pertinentjperluftii^nt ati^; intempeftiui^interturbent. 
Si Viclorinus Schonfcldt huc filium fuum miferit me inuifendi caufla , per mc 
illi id licet: Quamprimum ilU vel mihi ita videbitur^vt ad fuos remectjVtnq; fa- 
tis Iiberum crir. An profnotus fit in Magiftrum Iiberalium Artiiimnecnc, 
apud meperindeeft^Mallem tam.en illumtalem effejquam appellari. Sed hoc 
non tam leui pretio proftat; fufficeret harum difcipulum effe. Scd video mi 
Rothmanneme in refpondendotuisftri(51:icribus& feftinanti calamo, vti ap- 
paretjcxaratis literis fuiffe nimis copiofum^quodcopromptius admifi,ne tu- 
am paucitatem (tanquamretaliationinimiumindulgendo) velprorfusnulla, 
vel ctiam breuiore refcriptione vlcifci velle vidcrer. Licet enim ego& plurib' 
nunc^xjuam tu iftas fcrihendo vel forte vnquam alias implicer negotijs^ tamen 
ha^c tuis quin refponderem adeoq; luculentcrjnullis alijs impediri volui occu- 
pationibus ; quod & in vltimo datis prarter morbum quem fignificabam, reuc- 
ra ita fc habuit^ vt tanto interlapfo temporc tibi procul dubio & commodius 
minufq; aduerfum refcribendi fuppetierit otium. Si tamen quid in his hberio- 
risadmonitionis fcriptumeft5inmeIiorempartemaccipe& communium ftu- 
diorum Amori tribue. V.Ie & fi vacat^iam ftatim refcribe>vt ad Nundinas pro- 
xime inftantesDeo volenterefponfumdenuonancifcaris. H a$ interea fefti- 
nanti quoq; calamo cxaratasboni confuJe. Iterumfelicitervale. DatasVra-* 
niburgi 24. Nouemb. Anno ij8^. 

TrcHO Brahe. 

Poft Q 

rtii< 
AllK «ffl Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 fifXSTOLXKrM AS TRONOMlCAKVil, nvoluiocit' POSTSCRIPTA. Q VOSIAM LITSRIS VlSTRlS, .pcrccpi T V M ITI AM ALIVN DB IllVSTKISSIMTM PHXNCIPEM L A N D G R A V I V M> Annorum publi< facc 0 5. obferuationes _ 

rc decrcaifle, tuaq; opera in hoc negotio exfcquendo vt. : Kogo, per 
Aftrononuarhonorctn & commodum, vtUbores hos, Hercule.s fortc no^^^ 
minorcj, maturare non pigeat, nc nimium procraamando, aut prorlus 
intercidant, autvix tandem incommunc Artis hums promouendx emo. 
lumentum, lucem publicam videant. Hincenim, tamilh, quimodo lunt 
fuperftites, quim pofteri, quostim fublimiumcura rcrumtang.t, facdcdc- 
cernent,quimcrroneisincrrantiumStellarumIocis,ca:Hmmuscongru,s, 

totiam feculis ob Artificum fiuc penuriam, fiuc incuriam, haaenus vlt Ii- 
nius, cum certiora in promptu non fuerint : vtq; limul conftarc queat, 
Qaantx molis crat Stellatum inquircrc normas : Et, vt coUat.s vcftns ani- 
mrduerfionibus cum meis, quas propediem (fauentcStcUarumop.hce ) pu- 
blicare conftitui, quanta accuratione & laboium conftant.a res h^c vtnnqi 
ex.-mrlata fit, dignofcatur. Nam quod veftrac reftitutiones penc m oi^n.bus 
Stellis , quafi vnciola vnius gradus , k noftris abundando. d.fFcrant id fuata 
.pud col, qui rci perplexamd.fficultatemintelligunt , facdc excHfat.onem 
mcrcbitur. Ncqi ctiam alitcr ficri potcrat, quin Stellarum a vob.s prxfimti 
limites, nonnihild.ftantiamgenuinamaba:quinoaij punAo excedercnt,cum 
folummodopcr Stellam Veneris vcfpertinam (necitemEoam) haudetiam 
fat.s crebrb, .dipfum cxfecuti fitis, refraftionc yencrem tunc mIong.tud.- 
ne, pauluiamiufto vlterius oculis infinuante. Vnde confc£lariura eft, btel- 
las abhac perintcrcapcdinemdcriuatas, ctiam Iongitud.n.bus.mag.$quim 
opuscrat, accrcfccre : rt nihil dicam de lubrica Ula obferuandi v.a pcr Ah- 
mutha & Altitudincs , vna cum tcmporum ex horolog.js minus tuto obtent.8 
dcnotacionibut, quibus omnibusvos, vti nonfruftrafufp.cor, nimisiecure 
confiditis. Verum, quia in pr.mo noftro Tomo Progymnafmatum Aftro- 
nomicorum , capite fecundo, vbide StcUarum fixarum cxafta verificat.one, 
cx profcflo ago , quomodo non folum c Vencrc occidental.a Sole, fed et.am 
eadem orientali, Stcllarum tcrminiin vnum & eundem locum tandcmada- 
niufsim rccidcntcs, & fibijpfis apprime analogi anobis conftituti fint, abun- 
dc cxponam : fimulq;, poft oaingentarum circiter , canon.cam .n certa loca, 
quoad longum & latum diftrU^tt loncm , LanJgrauiani quoq; in his rettih- 
«ationis , & cur illa propemodum v vt indicaui, minutis , noftram ferc vbiq; 
exfupcrct,mentionem nonnuUam interfcram. Nolo nunc pluribus.dipfum 
hicinculcare. Tufaltemdaopcram,vt veftrishac quoq;m partc Atlancicis 
Uboribus, corum cupidi propedicm fiuantur. lamq; itcrura vaU. 

Y Atto». •5^ TYCHOMl S AHt 113. 1. 

AVTOR AD LECTOREM. 
^Vm dd hdi ipfdi ROTHMANKO rcfiiondct^dm fuiffct . pdulo iiutitu id prcm 
^^crdflirtdtwm cft, tdndcmq; in Augujio fc^iucntis Anniipfcmct huc tn D^nidmucnit, 
Wfij cx uoluntutc ctidmfuiTrincipis, ut Injirumcntd nojlrd Ajlronomicd pcrf^iccrct, cr, 
ic ijj, qii^f krtii huiu^ pcnctrdlid pcrucjligdnddfaccrcnt , affxtim mccum cofifcrrcty in« 
uifn, Utunc nonfoliimlitcrdi^, quitu^ fupcrioriAprilinojlnsuUimis fc rcfpondiffc dic* 
hat, fccum dttulit , fcdctim 4 friitcipc fuo <{uifddm ipfm mihi commcuddntcs. Licct 
Hf ro conucniffct cm ipf^ litcra hU fubiungi, tdmcn quid intcrcd tcmporis cr dlixs quufdm 
ddipfum^ Dominum LANDGRAVIVMcic Comctd Anni nondgcfmi, pcrfcrtpfcrim, 
^diun^2 ciufdcm crinit<t fuccin^^ dccUrdtionc , lubct cm hic pr^mittcrc, intcrpofitd tdm 
mcn priui brcui quddm EpijloU , R O T H M A N N V 5, nmincfui P rincipis , mc4 
^biUo auidi cxpcaari:, lub^ntcr^ dcccptdri, (utucl hmc pdtcdt quinto dcfidcrio coclcm 
fiim rcrm Ajironomic^c^ 'mjlaurdtionis Optimus lUc P rinccps cr P hocnicc hocfcculo rdm 
rior nbfl; mtcrmijionc fiagrarit ) prxtcr dlid quxdamy muiit. Quc quidcm intcr CM.quc 
dd dnnum o^udgcjmm nonumfupcriu^ rcfcrunturymcrito difponcnda fuiffct : At quoniam 
fcrim mihiyutpotctricnniofcrepoii (ubicmq^tdndcmintcraLdclitucrit ) rcdditd fit.CT 
fri^rcs iam dntcacxcuf<f fucrtnt , iUamhocloco primum hifcrdm. Poflcdnoflrd^ adDon 
mmum L\U DGKAV IV Mdc co Comctd, uti dixiy cr t^ndcm /Si^, qudsfccum dttulie 
tnc muifcns ROTHMANNV5,Mni cum mcis rcfponflonibm dpponam. Vt dutcm dc 
crdmc hoc nonmhil intcrrupto ddmonitui cffcs , fynccrc Le^or, tch£c prxfcirc uoku 
^unc igitur dd ed, dc quibwi mdicdui,. 

LITERAE CHRISTOPHORI ROTHMANNI 
AD Ttchonem Brahe, ad ankvh 
©(Suagcfimum nonum pociiis 
pcrcincntcs. 

VID $rPE«.IORIBVS TliltlTERlS tCt^Z f %%f. l %i 

qua raiionc fynccre voIuncatitua»morcra gcflcrimj tibiq; mcum 
qua!cci!nq;,nccfortaflisvrq;adc6 magnimomcntiiudicium can- 
didc cxplicarim, Nobiliflimc Excellcntifllmcq; Dn. T y cho, 
mihiq; iongc chariflHmc, tibi cft notiflimum. Erfiauccm in proxime prarrcri- 
tis Nundinis Francofur Jcnfibus rcfponfum non finc dcfidcrio cxpcdarc- 
mus, camcn nihil prorfus, quod a tc cflct, nobis exhibitum cft. Cuius rci cau- 
fam, cumamcimpensercquircrctllluftriillmusPrinccpsnofter, nihiiahud 
rcfpondcrc potui, quam aut ce non habuififc cui rcdic hccras ad nos commic- 
terc pofles,aut ahjsncgotijs impcdicumfuiflc. Hoc vcro tcmporc^dc nouo, 
ab Illuflrifljmo Principc mco,iam cxtra munitioncm Cafleilanam, jn Comi- 
tatu Hombcrgicojvenationibusvacantc, htcras mihi attuhtDn.D. N ico- 
DEMVs Frischlinvs, vir exeruditis fuisfcripcistibifortcnotiflrimus, 
& Com.Palac» ac Poot. Laurc. quibus iubcor , vc i tc fimul& rcfponfuin 

tiagitcoii 

Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 II!, manm 

I HHITOtARVit A«Tll.6N0MJCAlLV»t. «?» 

flaeitcm T actein{ljp«radmoncam,ne Opustuum dt Rcccntioribujmundi 
r chcrei Phcenomenif abfolutum, Illuftrifs. ipfius Celfitudini mittere,vlteriu« 
differas. Sc cnimmaximo ciusvidendi defidcrio teneri, vt ipfa vcrba, qua: in 
diais Illuftrifs.ipfiusCelfitudinislitcriscontinentur, rcfcram. Scis me (upe. 
rioribustibihtcrisfignificairc, quodfpem fecerimllluftrifs.ipfius Celfit.de 
Opereillotuoatchucmittendo. Id iiaq^iamllluftrifsimus Heros adeo vr- 
gct. Qiipd igicur fupcrioribus fcct litcris, illud adhuc a te vchcmenter ctiam 
atq; etiam maiorcm in modum pcto contcndoq; , vt fidem meamredimas. 
Dcindcctfillluftrifs. Princeps nofter fuperiori Autumnonihillitcrarumad 
te dcdic, variismodii impcditus, tamen nihilominusaliquasiam iteexpc- 
ftat, prxfertim dc ftatutuo quid agas, & quid iamtibi fit dc Aftronomicis 
laboribus pra: manibus : Ncc ipfi gratior vlla eft, quamfibiqux Brak* 
prKfcripfit pagins nomen. Scd nondubito, quin m his ommbus Illuftrifs. 
ipfius Cclfit. fis cumulatifllmc fatisfafturus. Cum item Uluftrifs. & Cle- 
mcntifs. Princcps mcus mil.i mandarit, vt pcr hunc doaiflimum fane virum 
tibifcribcrem,faciic perteintclligere poteri$,llIuftrifs.ipfius Cclfit.hocfuo 
ad memandatohunc tibiebcommcndatiorem redderc voluiflc. Sedtamcn 
id per te proptcr ftudia Philofophica faduruscs, vt nonignoro. Cognout 
cciam ex literii fratrismeilohannis, quod difputationes noftrat ad Dn. D. 
P E V c E R v M miferis, quodq; Dn. P e v c t n v s alia confilia proferat, ncc 
mihi aut tibi fuffragari velit. Scd harc quo fint habcnda loco tu intelligis. 
Nihil confilium hic, nihil humana valct authoritas. Doaiinam Triangulo- 
rum qui intelligit , fuafpontc in veram pedibusibitfcntentiam. Tu fac rc- 
fponfione tua, vtaddulciflimasnoftras Philofophicas difputationcs rcdea- 
mus. Scdfortafscplusquamfaterat. Tu igiturNobiIifs.& Exccllentifs. 
Dn. Ttcm o quini optime vale , quacq; fcripfi in optimam partcm accip«. 
CaflTcllis, ^.C»ic«daiAugafti,Anno ij8j>. T. T. ChRISTOIHOHTS RoTHMAHSTt rtfr'"" AVTOR LECTORI. 

ACctpiutro tdnim |j«ROTHMANNl littrM ex Holpf k, /i rtRc mtmm, qm 
bus aiiima<e er<int «lit (\u*ddm i diutrju locU 4 pr^ejlmibui cr doaifinus Vtrte 
frM \nfcriptte,tunc quoc^ c^uxitm iHobilij^.cr tximi^ erudititnis Viro Dommo H E N« 
RICO RANZOVIO.P roduct HolptiV, mico cr affine meo inprimis diledo, qui* 
hui h£c,niMlor,inferti erdt fcheda^eferiptum partM litcrarum huiw ROT H H A N N r, 
nomkefui Principis,continens,ciU£<{uonUm A eodem R O T H M A N N O im(J« P rHtctpis 
€x*ratd rcfertttr, cr me mctf^; excrcitid concernit,hbet eiui contenta hic <tdtungere,pr<» 
fcrt\m (iui« (odcm *nno d«o mutdtK EfiitoU»feritt4ftt, cr iuicitmfuwlii admoneat. 

0U4* TTCHO KXS BI.AR1 tll. 
Qtudam ex Literis 

CHRISTOPHORI ROTHMANNT, IVSSV SVI 
Principis, ad Dn, Hekricvm 
Ranzovivm. 

bsolvtis pine literis^incidit hoc, q^vo d d h v c 
iubijciendum venit : Superiorianno Menfe Septembri mifimus 
f||| 3^ obiliflimum Dominum Ttchonim Brahe litcras, Illu- 
^i^^i^^ilnflTimusquidem Princepsnoftcr vnas, cgo vcrobinas, plenat 
variarumde rebus Aftronomicisdifputationum, ad quasMathematicusiIlc 
Mathematicorum omnium longc pracftantifllmus nondum refpondit. Cum 
itaq; mihi mandarit Iliu ftrifsimus Princeps nofter, vt eum dc refponfione ad- 
monerem , peto a tua Excell. vt oblata occafione, clemens hoc Illuftrifsimi 
Principis noftri defiderium ipfi vcds fignificarc, ne refponfionem diutius 
fufpcndat: quaquidem re T» Excell.officium longc gracifsimum prxftabit 
llluftrifsimo Principinoftro. Coram^IlluftriflimusPrinceps, & ego in eiu$ 
comitatuj inuifuri cramus Dn, T t c h o n e m, eiusq; Inftrumcnta A ftrono- 
niicacoramvifuri, nifi immatura Screnifsimi&optimiRegis mors, itcrno- 
ftrum auertiflct 5 proq; tanto & tam larto vifendi dcfiderio, Iu6tum & mcefti- 
tiam Uluftrifsimo Principinoftrofubftituiflct. Scdfunt omniiin manuprse-. 
potcntisDEi* Itcrum vale. 

ALIA TYCHONIS BRAHE AD CHRISTQ. 
phorvm Rothmannvm. 
VfERIORIBVS MEI.S LITIRI5, DOCTISjrME RoTH- 

MAHNE, tuis vicimis luculcnter refpondiy idqiquamprimum 
casaccepiflem,atq; te^vt dcnuo refcribcrcsmacurejquo icerum 
'hifcc inftantibus Nundinis Francofurdianis rcfponfioncm viciC 
fim adornarcm , rogabam. Sed video ccm refpondcndo fegniorcm , tar- 
dumq; nimis, femperq; occupationes alias prajtcnderc. Licct vcro ego non 
paucioribusfortc dccinear; nihilommustamcn fcriptionem nonintcrmiito. 
Cumitaq; noftraces, Nundinas Francofurdenfcs petituri, itcr accclcrrntj 
brcucshafcc, nc omnino finemeisi(^hactranfeant,mitterc volui, quibus tc 
de refponfo admonercm , vt ur , quae fcribam , multa nunc non occurrant. 
Hoc tamen ccfcircvolui, Tomum mcum primum iam pcnc Typographic* 
opera abfolutum ; Nam in tcrcia, caq; vlcima partc labor nunc vrgctur. 
I)iftm£t!one auccm prima,non falcem curriculum Solis & Lunxjnoftris fccu- 
lisadamufsimcorrcfpondcnsjdenoiatur, atq; dcmonftratiuc innumcrosrc- 
foluitur: Sed&poftciplurimarum Afluarum, pra:fcrcimiodaicoobucr- Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 lll E »t ITOIARVM A»T».OHOMICARVM. ^75 

r^ntium^accuratMoca verificantur, rationes^;, cur fic & Don aliter 

ehda vcnianr. adduntur. Vbi hxc cixm vcftris cont ulenfs/ac.le .pfimct dc 
difcrcpantioIanobisirtcrccdcntc,vtrinoftrumpot.usfirafl-ent.endum,ccii- 

furam profcrct,s. Neq; ctiam dubito veftros circa F.xarum loca corngen- 
da vtileslabores,proped.cm publicam lucem vifuros. Qmn & aliud qn.pp.am 
occurrit hic addendum. Poftquam literac eardem , guas ad te vltimoded., 
tmittcbantur, repcrit Amanuenfismcusintegram pagellam , nclcio, qua 
incuria prids omiflam & alicubi fepofitam, nonnulla contincntcm,qus .ntcr 
transfcribendum neglcxerat; Quod ctiam nuper reuidendoexcmplar , co- 
Rnoui. lufs.itaq;, vtquartuncprartermifl^aerant, fcorfim m charta ddcri. 
berentur , atq; hifce adiHngerentur, loco vna dcnotato, vb. .ntcrferenda to- 
rent. Tuum igitur crit, hanc praetcritionem cind.de acopcre , & ad has 
quoq; qusftiuncuUs, vbi refcripferis, refpondere. Vale. Vraniburso, die 
25. Februarij) Anno 1 5 9 o,. 

T. TVCHO BltAH*. «ortm.ff |D00 

jiteraccfl"* 
iintn""' POSTSCRIPTA. 

TuT^MM BVM HA E X A H A MT VR, C O M E T E J QJT I B A M HOCI?SO 

J die 23. Febiuarij vefperi, inter obferuandum Venerem,prope max.mam lu- 
am i Sole d.grcfsioncm , circi occafuram coeli plagam nob.s confp.c.cbatur, 
adP.fcisBorei Afterifmum fitus. Longitudociusc-athora 8- ;M.5..nf .i3.M.5. 
V lat. r. 18. M. lo. Borca.. Caudam tenuem, fcd deccm c.rciter gradus lon- 
eam adamufsimin Solis oppofitum, atq; verfus Zemt d.r.g.t ; tunc tem- 
noris eam in lucidiorcm pedis Andromcdx, l.cct nontamalte, fcdfaltem 
ad ftellulam in cap.te Pifcis Borci , ciaculando. Motum habci conc.tat.o- 
rcm, quam priorcsi meobferuati: vidc.ur cnimintravnamreuolutioncoi 
diurnam,odopcncgradus,infuoduauabfo!ucre. Tend.t mfignorum con- 
fequent.a , fed lat.tudincm verfiis Boream vnd fenfibil.tcr adauget. 1 u 
quoq; , fi vobisconfpeaus fuer.t, hunc dil-gentcr obferua, & Paralaxcslo- 
lerterenuclea, quod 5c ego,' fauente Numme , pr«ftarcno.i .ntermittam. 
Ecce tibioccafiooblata, tuadub.ain Comctis, quo ad caudam,& al.arc- 
loluendi, vidcb.svtiq;, qua: anobisinh.s rrad.ta fiint, non .ncongrua eflc, 
& caudas ncquaquampartemcorpons, fed dtfluuium quoddam rad.o.um 
folarium, iUudpenctrantium, rcuera ex.ftere. Si Mercatorcs duasveltres 
dici Hafniar adhuc moram traxerinr, antequam ad Nundmas abeant , SC- 
fc-cnum interea fuerit, ego hu.us cr.mti apparcntias plemus 
dcnocabo , & IUuftrifiimo Principi tuo, qui intc- 
icadcprchcndcro, ftatimpcrlicc- 
rasfignificabo. m 
I Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
^74 TYCMOWIg tKkHt tll. U 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DQ- 

KINO VVlLHILMO, HaJJIA LaNDGRAVIO, C 0- 

mitiin Catzcoclabogcn, Dictz, Zicgcnhain & 
Nidda: Principiac Dominoliio 
Clcmcnrifjimo. 

VA AD T. CELSIT. HOC TEMPOKE PEB.SCRI1B* 

R E M, Princcps liluftriflimc. Etfi non mulca occurrcrcnt, fi- 
mulq; vcrcrcr, ncmcis importunis litcrisT. Cclfit.Rcipub. 
jncgotijs occupatiorcm molcftarcm (nam& fcmclatq; itc- 
rum iamdudum litcras, quibus nihil refponfum cft, trans- 
^ifi > ^ndc T. Ctlfit. ali)$ curis auocari, ncq; his vacarc col- 
leg!. ) Attamcn^quoniamnouum quoddamPhoenomcnonfcfcproximcan. 
Tccedemibus ditbus , cochtus confpiciendum cxhibuit : Cometcs vidchccc 
afpcaunonadcomagnusjfcd palHdo&fubobfcurovuItuluccns. ScicnsT. 
Celfif. hums apparcntias cognofccndi cupidam cflc (cxquo in vltimo,antc 
qumquennium vifo^fimilc quid a mc cxpctitum fit ) npn fupcrfcdcndum dux/> 
quin ahquid litcrarum, vcl hoc faltcm nomine ad T. Celfit. miticrcm, veluti 
paulo antc T. Celfit. Mathcmaticofcribcns, quando nonnullasineodcm 
Comcta obfcruationcs continuaflcm , me fadurum fpopondi. Circa illud- 
jpfum cnim tcmpus Comcta apparcrccocpit, &cxpc£tanclumcrat, doncc 
ratas aliquot in cb animadueriioncs nancifci licuit. Nc igitur rcs diutius 
4iffcratur, qux haftcnus fedula dcnoratione cxplorata habco, T.Cclfit. 
communicanda duxi, vt cum fai Mathcmatici in codem Comcta obfcruatis 
( nccenim dubito cundcm ctiam a robis animaducrfum circ ) conferrc 
qucac. OccafioautcmquaiilumprimumconfpcximusjCrathuiufmodi. Dic 
33. Fcbruarij , cum Vcncris Scclla tcrris dcfccndcndo appropinquans, circa 
maximam a Solc rcmotioncm vcrfarctur, nadus poft quatriduanas aeri» 
obfcuritatcs , cxoptacam aliquam fcrcnitarcm , iUius obfcruationi fcdulo at- 
t cndendum ccnfui. Siquidcm cx dato ipfius locp , in rcmotiflima, rcfpcftu 
Sohs:, tam Vcfpcrtinajqu^m Eoa difpofitionc, ad Apogaci atqj Ecccntricita- 
t;s ccgnirioncm pcrucniri poflc, prout quo^ k Ptolemaro & Copcrnico fa- 
fiitatum cft,T. Celfit. non ignora t. Non paucas igitur ciufccmodi a Solc di. 
grcflioncs maximas^matutinas atq; vcfpcrtinas,iam anteaaliquocics cxplora- 
WI5 quibus & hanctdiungcrc faragebam; vixq; bisvcl tcr Venusiamlnftru- 
mcntisdcnotaracratjvbi cx improuifo Stellam quandamfubobfcuram, inter 
Androracdaratq; Anccis AfterifmosjiuxcaPifccmBorcalcmfcfc prartcr foli- 
tum oftendcntcm,cLim{nuIIam ciufccmodi illic cfle oportcrc fatis pcrfpcSum 
h^.bcrcm; animaducrtcrcmus, qux caam fubiiidc radiolos quofdaniad vcr- 

cicem kti 

tispl 
iraqi 

vel« 
iial| 
iarii| 
flnfflj 

crf/j 

tffCOflC 

theinal 

n« 

mm 
comfpj 
fiwm 
Mcrc^ 
dicjji 
fuisCi 
gnatui 
eft,(]ij 
mnii 

nosJ Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 lcdiilor^ 
Copemiw^ iiccm cxcrerc ccrncbatur. Neq; enlm Crcpufculuni vcfpertlnum Mm /i-^ 
tis prxtcrieratjVt Stellxminus confpicurcuidcnrcrdilcerncrcntur. Cccpb 
itaq^ ftatimcummcis Studiofis hocinfolitum Phoenoti^enonper Infcrumcn-' 
tadcmetiri, & vixclapfohorar quadrantc , deprchcndi cx motu eiiis, qucm- 
Vcl tamillo temporc fcnfibilitcr altcrabat, tam Dcclinationc> quim Djftan- 
tia a Fixis nonnihil variata, non gcnuinum, fcd afcitit^um quoddam c Ccme-- 
larum numeroSidus cxifterc, vtutcauda illa tenuior, c\um\ poftCrcpufcizU 
finem prompiius monftrabar, tunc vix oculis pcrciperctur. Mitto autcm T. 
Cclfit. fcorfim inadicSa chartabrcuem quandam ciufdcm Comctgrdcfcri- 
ptioncmj cmcis obfcruationibus, quasadepcusfum^ cxtcmporc &: fcftinan- 
tcrconcinnatam^quamcumvcftriiaduerfonibus conferrcliccbit. Rogoqi >- 
vt T.Cclfit. hancnoltram voluntatem boni confulat. Veneris Stclla toto 
Fcbruario Sc Martio intcrdiu, ctiam in ipfo Meridic apparuit, quod in poftc- 
rumquoq; promaiori Aprilispartc futurumiudico. Siitaq; T. Celiit. Ma^ 
thematicusiniobferuanda?, tam intcrdiu, quim noQu opcram fedulamna- 
uauit^admodumoportunam, dc quinisillis Minutis, quibusinLongitudi- 
nibus Stcllarumdiffcrimus, dcccrncndi arripuit anfam. Ex quo tam Vcnur 
quamSoladeo fublimcsobfcruationi patucrint , vt Rcfradionum impcdi- 
mcntis vix implicarcntur. Nec dubito, qum vcl indc , adhibita folcrci cir- 
cumfpf £lionc colijgcrc dccur, me Longitudinem Fixarum nequaquam iuft6' 
plus anticipaffc. Conftitucram T. Cclfit. dc his omnibus prius fcriberc, pcr 
Mercatorcs noftratcs Francofurdum cuntcs , fcd accidit 5 vt circacofdcm 
dics 3 quibusilHitincrifccommittebant, SercniflTimus ScotorumRcx, curn= 
fuis Confiharijs rcliquoq; Nobilium Comitatu, mc inhaclnfula inuifcrc di- 
gnatus fit , & cxindc quafi quotidianos hofpitcs habucrim. Kincq; faftuni^ 
eft, quodrardiusatqiconftitucram, hafccmittcrc cogar. Qujr tamcnmorA^ 
non firie fxnore accidit, nam c6 pliis temporis conccdebatur, pcr intcrualla, 
ca, quarindiaoComctapriusfubitocxararamj plenius, & cnuclcatius re- 
cognofcendi, vt non dubitem, harcipfi) qusemitto, vtut paucula & breuia, 
omnimode rcdc fibi conftarc, atq; apparentijs iftius Comctar apprimc effc- 
tnaloga. "Sed cum non ignorcm T. Cclfit. pro fua clcmcnti & candida crga^ 
nos affe£tionc, hanc dilatiunculamequiboniq; acciperc,noloin cdexcufan-- 
da plus occupari, quam fortc opus fit , fcd mc mcaq; omnia T. Cclfit, coni-«- 
mendata cupjo. Valc. Vranibur§o,CaicndisAprilis, Annoijpo.- 

T.Cclfit. Addidifnmus Ttcbeo BsiAHii:^* 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 Ij6 TYCHONII BRAHE 1 U. 1. 

COMETAE ANNI M. D. XC IN FINE FEBRVARII 

ET INiriO MAB.TII COMSriCTI> AD ILLVSTKIS* 

fimum Principcm VV I L HEL M V M > Hafsia: 
Landgrauium^ brcuis dcfcriptio 
TicKo^^is Bkahi. 

BSEKVATVS EST HIC COMETES NOSTKIS INSTKT- 

mcntis fumma cura & diligcntia prr integros 22. quibuscum 
ccrncrc licuit, dics : ncmpc a 25. Fcbruarij^vfqi in 6. Martij, ita 
_ vt fingulis noftibus cius apparens motus ad aliquot continuas 
horas, a fabIimiorcvfq;in dccliuior€mfiturn> fcdulo dcnotatus fucrit, cx- 
ceptisfolummododuabusj vidclicct zj. FcbruarijSc 5. Martij,quandonulla 
bic adfuit fcrcnitas. Omniumauccm obfcruationum 3 quasintcrcanaftus 
fumjcatalogum^ciim dehocipfoComcta cxprofcfTo/aucnteNuminCjadu- 
rus fum, ciusqj dcIcriptioncnjprioribusnonnulIisfubiuncSurus, cxhibcbo: 
NiriiJs cnim longum forct, hicfingula rcccnfcrc. 

CoUatis vero inuiccm & diligcntcr cxpcnfi$ijs> quasintcrci obtinui 
animaduerfionibusj compcrio^Comctamhuncmotufuo proprioarcumcir- 
culi maximi adamufsim dcfignaffc > ita vt nihil prorfus ab hoc, cis vel vltra, 
toto durationis tempore dcuiarit. Idq; calcgc, vtfiarcusillc Aquatorcm 
attigiflct, inpartccius 559. m. ^j.illum tranfijffct , indinationcadcundcm 
exiftcnte p. 42. m.o. qua; fibi fcmpcr fimilis crat, prorfusq; eadcra manfir. 
Diftitit vero a pundo interrcdionis ^idx cum jcquatorc, quahdoinobis 
primuraanimaducrfuseftj partibus pauloplus^y. Vbivcrovltimo confpici 
dcfijr,non planc8o.ineodcmgradum abfolucrat. Sicq; dimidiumcoehqua- 
drantcm pcncemcnfus cft. Fortc tamcn&huncccmpleuit, vclctiamali* 
quantum cxccfsitafimododccxaftoprincipijatqi diflblutionis termino con- 
flitiflet. Quo autem proccflu motum fuum in hoc ipfc circuli maximi tradu, 
ihtra has duodenas, quibus nobis animaducrtcbatur, vniucrfi circutioncs 
excrcucrit , parua Ta bclla dcmiim cxhibcbo, quac cius apparentias , tam in 
proprio tramitc,i|uam rcfpcdu jtquatoris atqi Eclypticae, oftendet : Ita vt 
«dhorami Mcridicnonamcomplctamomniaexaflcredadlaintenigantur. 
Circaquametiamproximccrcbriorcs pcrtotamdurationcm fiebantobfcr- 
uationcf . Rcliquas motuum difFerentias fibijpfis app^joic analogas, ad alia 
arq; alia horarum momcnta, qiias faepcnumcro vnddcnotaui, nimis perplc- 
xumatqs longumcflct,hic cnumerarc. Exhisfohs, vcftrarumObfcruatio- 
num collationcfa(fta,ci>nfenfus,dequonon dubito,probari potcrit,habito 
faVtcm^primisprirfcrrimdicbus, quibus vclocioreratComcta, Mcridiano^ 
rum rc/peau, & Rcfra^iionis etiam, ficubi in decliuiori fitu capicbatur, 
cmend»^tionc,debito modo ijiftituta. 

Erat 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 \ BPllTOLARVM A 3TA0K OMl CARVM, J77 isiflKrrifc 

:,cijviT: viu.ucu, - .>initio caput ipiiuspauiomaiusquam pofteij vu tamcn 
tria Minutain Diamctrocontincbat, rucceffiuedchincimminutum. Sub- 
obfcurum quoqj &minuscompaitum, nccinftarcjEtcrarum Sccllarufn-tul- 
gidum apparuit. Caudam ctiam admodum tcnucm&rariufculam,quamdiu 
illam animaducrtcre licuit,cxaac inpartcs Solioppofitas, dirigcbat. Nam 
dic ij.Februarij, camvcrfusclariorcm in finiftro pcdc Andromcdx ada- 
mufsim cxtcndebat : Dicautcm fequcntelucidiorem in corporc Perfci rc- 
fpexitj non tamen prxcisc , fcd aliquantulum ab hac, verfus cam, qu« ad Ih* 
cft tcrtiar magnitudinis, pro quarta intcrftitij Fixarum partc , defleaens, 
Dic 25. hanc ipfam iuxta Ilia fatis cxaflc indicabat. Dic 16. Februanj Ui- 
cidam capicis Mcdufa: intucbatur. Poft id tcmporis caud^ duftum animad-^ 
uertere rixlicuit, partim obipfiufmcc tcnuitatcm, partim proptcr.iumca 
Lunare indies validius adauaum. Die tamcn prima Martij> cuiusvcfperi 
apprimc defccata cxritit aura , adhuc aliquantulum apparuic , ita vt attenr e 
intuencibus> exili quodam veftigio Stcllulam ccrtiaemagnitudmrtiuxtamfi- 
ma lumbi Pcrfci monftrarit. Exindc cauda nobis nufpiam confpcda cft* 
Namdie 1. Marcij, ctiampoftquamLunaHorizonccm fubicratjnonccrnc- 
batur. £xij$vcr65quasindicauimus,caudxporreaionibus,cuidcntercol- 
ligicur, vbiq; a Sole fuiflc adamufsim auerfam , fi modi Solis pofuusjcum 
capicis Cometse locis, quos ijfJcmtemporibusobtinucrunr, inuicem confe- 
raotur; vtobiddubiumnonfic, crincsillos peraccidens a RadijsfoUribus 
corpusCometxminas compactum tranfeuncibusjprocreari. Longitudo 
autcmcaud^e circa primam apparitionem vifcbatur, quafidecem ad fum- 
mum graduum, fequcncibus ftatim dicbus concraSior reddica, adco vc drca 
Martij principia tanca exilicacceflet^vc in fenfusoculorum vixincurrcrcc. 

Parallaxbs huins Comctx , quanta fieri potuit diligentia, fcruta- 
tus fum, cx quo fciam, earum bcncficio, id quod pcciflimum in calibus Pha:-. 
nomenis a Philofophis controuerfum cft , dirimi poflfe. Confideracis vero 
& accurate cxpenfis omnibusobferuationibusjeius rcigratiatribus vclqua- 
tuorexa£liflrimeelabQraris Inftrumemisfcdulohabitis, nullamprorfus, nc 
quidcmvniusfcrupuliin hoc Comcta adinucni afpcausdiuerficatcm, col- 
lacionc tam fublimioris, quam humilioris ficus , vnacummotu proprio, fe- 
penumerofubciliccr&diligentcrinfticuta. Nam, fuo curfu Arcumcircu- 
ii in Sph^ra maximi , cxquificc coco Apparicionis ccmporc dcfcripfic, nullo 
Minuto abhoc vliam inpartcm digrcdicns , (qu^ fane itineris fub codeia 
cramitc dire&io , tanto tcmporc continuaca, Mecheoro in aerefublunari di- 
uaganci minime competcbat ) idq; cam in fublimi, quam dccliui alticudinc 
obferuacione hCtZy&c Rcfraftionibusjvbiopus crac,fcite cuicacis :qua?/i feii. 
fibilcm Comeca admififllrc Parallaxm , inuicem congruere ncquaquam po- 
tuifle, Geomecricx dcmonftraciones cuincunc, vccuiuisifta incclligcnci fatis 

Z, liquct. ■7* »T€K0NI8 IKA» 111.« 

liquct. Accc Jit infjper & hoc , qu6d motum proprium m fu# Itmere n#i 
aliter , cii n rublimis cflct, atq^ dediuior, comparationc diligcnti vtrobiqj 
fa6U ( vrut plur.bus intcrlapfis horis) exhibueritjquamipfemotusdiurnus, 
iprxcedenre in fequentcm dicm c confimili alticudinc clicitus requircbat,' 
tabito vna m;rqualiratis propn.r aliquantulum coincidemis refpeftu, Quod 
iatis indubitatc conuincit D^arallaxcos implicarionem motui eiusgcnuino ni- 
tilderogafTc; ideoq; cam, velprorfusnullam, vel fane fenfibus inperceptibi- 
I em fuiflc; CLim tamen fi vel in ipfo Sph^er^ Lunaris concauo curfum cxer- 
cuiffetCometes, fariscuidcnsinmotucius, rationc Parallaxcos, anomalia 
fefc cxhibuifrer, quar criam Inftrumentis noftris non obfcure patuiflet. 

Euidentifsimum autem Parallaxeos carentia- teftimonium pr;rbucrunt 
•bfcruariones die i. arq; 2. Martij pecuIiaricuraconquifira:,quando& Co- 
incres de conciiatione fua plurimnm rcmiferat, vtporc falcem tcrnos circiter 
gradus inrra vnicam rcuolutionem conficiens, cum ab initioplufquamfep. 
tcnos abfolucret, & quod pra^cipuum crat , maximeq; ad rci inquirend^ 
ccrtirudinemfaciebat, Honzonrcmiion fubibat, fcdob ampliorem hicPoli 
cxaltationem inipfaMeridianiScpteiitrionalipartcaliquotadhucgradibus 
fupraFmirorem extabat, quodSpcdiaculum in Germania 5 vbiPolus decli. 
uior cxiflit, vix concedebatur. Indicabo autcm breuibus & fummarim, 
quomodo c di£lorum dicrum animaducrfionibus Comcten omnis Paral- 
laxeos cxpcrtcm fuiflc adinucncrim , vt nihiJ citra rcm hac in parte a mc a/rc- 
Mcrari dignofcarur. 

Diei. MarrijjHora 7. m. 19. f. m. quandoComctcs elcuabatur 
35. 35. iamq; paululum po. diflantiar a Mendiano Azimurhalcm gradum>idq( 
«on plene duabus parribus exccflerar> cius aPoIo rcmorionem, per Armil- 
lam DecempedalenbDeclinariones Sidcrum in quocunq; fitu, quo ad toram 
ccrli rouolurioncm 5 fubrilircr rimantem, deprehendi parr. 51. Mmut22|. 
Eratenim tuncDechnacioobferuara p.58. Pofteaver6pr3eterIapfis 
a MeridiC h. 15. m. 25. quomomcnro Meridianum verfiis Scprentrioncrm 
tranfibat Comeraj cx alrirudineciustunc obferuata,&^ Rcfradionc vindi- 
cara p. 4. M.49I. cademq; fublaraaPoIifublimitatc, quar efl partiumjy.M. 
54^. proditeiuldcm tunc ccmporis a Polo remotio p.51. Mutata eft 

igitur Declinacio, fiue ad Polum acccflfus interuallo Hor. 8. m. 6, pcr Mi- 
auta 17. Die autcm (cqucntc, quandoconfimilem habebat Comeres Alri- 
tudincm, vrporc p. 47|.eius Dcclinationem eodem Armillari Inftrumcnro 
compcri h. 7. m. 34. cfle p. 39. m. 22. Ideoq; ^ Polodiftantiam p.50. m. 37I. 
Adauxit iraq; Dcclinationcm inrcruallo 24^. Horar. pcr|. vnius gradusr 
Quarc compcreret Horis,s. m. 6.quarra gradus pars, fi aequahrcrinrermu* 
caia fuiflcc Dcclinario. Ar quoniam variario ifla celerior erat ab inirio> 
fjuaoi icinccps codcm dic ^circahoc cmm tcmpus, Deciiaationis incrc- 

fncntuoft 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 iRiiiiijiiirt^ AllMt!!! ■ flSTOlAHTll A8TK#N0 JlieAlVU. »7» 

%^fntum,quafi pcr fcxtam gradus partcmin vna rci^olutionc inhibcbatur, 
ita vt in prima cius Triadc potucrit cfTc 2. Mmutisconcitatior/iuim arquahs 
proportio rcquircbat ) Compctunt itaq; 8. horis, m.^- vtriq; obicruationi die 
;.Martijhabita.,intcrlapris, Minutaproximci7.. (^odappnmc confcntit 
caraca mutationc, quam ipfaobfcruatioprxbuit^ Sicq; nulla pcrcep ibihs 
JiflFcrcmiaDcchnationumin tanta Altitudmis difcrepantia, totq; mtcrlaplis 

Horisfcnticbatur. prgetcrcam, quam ipfc motus Cometx proprius plano 
rcquircbat : Vt ob id ncccffarium fit omnis Parallaxcos cxpertcm f uilic^ ^ 
in altiffimoarthcrc curriculumfuum pcrfccifle. Etiamficnim inipfa Luna- 
lium Rcuolutionum proximaora^quam CopcrnicusrcmouctScmidiame- 
tris tcrrr,5i^. cxtitifl-et^rationeParallaxeos diftantiam a Polomdcdiuiorc 
Mcridianifitu,plusquartagraduspartcmaioremrcddidiffer,propiusq^ ad 

Horizontem acccm(rct, quam in altitu. 47^ prar fefercbat^vtu: propria^ mo- 
tionis intricatio & variatio folcrtcr prxcauerctur. At tantum dflcrimen, 
quodquadrantem Graduscxccdat, mcis Inftrumcntis non dikerncrc, qux 
Minutivnius portionemquartam, modo dihgensfiatcolhmatio, ^^^j^'^- 
ftrantur, nimis ahfurdum cflct. Reucra itaq; Comcces hic omni fcnlibJi 
Parallaxi dcftituebatur 5 Gucd& fcqucntisdiei Confimihmcthodoinftituta 
Oonfi<lcratiecomprobauit. 

Dici.Martij, hora7. m. i6|. cum Cometa eflctin^o. Horizontis a 
Mcridiano gradu, Altitudinem 50. part. vix tribus defidcratis fcrupulisf 
•btincnSjDcclinationcmhabuit part. 55>.m.2i|. VndcaPoIodiftabat p. 50. 
M.382. At hora 15.M.35I. quando in Mcridiano fuit^infra Polum,habuit alti- 
citudincm a Rcfraftionc libcratam p. 5. m. 19I. Ideoqj a Poloabfuit r. 50. 
M.15. Fuit autcm fcquentis dieiw.^iin confimilialtitudincDedinatio 
40. M. o . quarc mutatio cius diurna cruitur 38- m. Corrcfpondcnt itaqj ho- 
ris8|. vtriq; obferuationi intcrcedcntibus m. 132. modo aliquantula ctiani 
babcatur ratio,qu6d m primo Rcftitutionii diurnacTricntc,DccIinationcni 
paulo cdcrius mutarit, quam poftca. Dcbuit obid cum Mcridianum infri 
Polumtranfiret^Jiftantia dusaPolo,lcruataahcrationispropriacanalogil 
€flcp.5o.M.25. quod apprime cum ipfaobfcruationc confcntit. Itavthic 
quoq^ Parallaxis nihil impcdimcnti obiccerit : cum tamcn/i in confinio Or- 
bis Lunaris cxcitiflct Cometcs, ca ipfa cfFcciflct, vt non faltcm intcruallo tot 
horarum Polo propior 14. Minutis, prout motus proprij ratio cxigebat,red^ 
dcretur, lcd in citimi Mcridiani altitudinc nonnihil ctiam remotior ab illo, 
quam in altitudinc p. 50. apparuiflet. Parallaxis cnim, Dcdinationis au- 
gmcntumjpcrquod Polopropior ficbat,plusvUraabsorbfiflct. Inhuncitaqi 
jnodum, vcl ex his duabus obfcruationibus circa primos dics Martij habitisp 
fatisccnopatuit, Comctcn nulli Parallaxi fuifle obnoxium, ideoq; non (al- 
tcm in iplo A.thcre longc fupri Lunamreponcndum , (cd& Solari Orbc 
f ropiorcm Ytfcxticiflc, 2. Bxfri^ Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TtCHOKIS IXAHl IIB. !• • 

, Rcfraaioils vcr6 implicatio , dc qua fcmf 1 atq; kcrum dixt, fi cui harc fni 

lortcdubiumahquodmouct/acilimceuitaripotuitcircacitimam,vtidecuir 
cius altitudmem, ex quo Lucida Mcdufx Scella confxmili fcrmc eleuationJ 
Mcndianumm propmquo tranfiret, ita vt Refraftiones, qua? in hac Fixa 
conangebant, Cometa: etiamcommodcapplicaripotucrinr. Veluti ha!c,& ^ 
alia ad Parallaxium prxfertim enodationem facientia^ fuo loco & tempore , ^ 

cxplicarc3 Geometrice^i demonftrare conftitui. Nunc 
labcUam illam, Comets apparcntias ad h©ram p. m. fingulorum die- 
rum , quibu£ il uxit, contmentem , quam pollicitus fum, fubiungam, cuius . 
luccm(3am explicationem pr^mittcie lubet. 

Explicatio TabuU fe- 
cjuentis. 

Duar prieres Corumnac Menfes & diesjquibus Comcta nebis apparuit, 
dcnotant. Intelligcnda autem tenit vbiq; Hora illa Nona complcta^ad quam 

cmsmotuumhabitudinesrclatxfunt.aMcridieafsignatidiciclapfa , idq; in 
longitudinelocorumpart. 37. proxime» 

Tertia Columna ipfuai Cometac motum proprium in fuo tramitc ab 
iaterfeaionccum Aqoatorc in partc 339. Min. 45. numeratjindinantc fefc 
du6tLi iJIo arcus maximi ad Aquatorempartibus prxcisc 42. ita vtvix vni- 
cum negligatur fcrupulum. 

Quarta.quantitatemarcusmotusdiurnijquemComctapropnocurfu, 
infuo, quemdefignauitjarcuabfoluit , oboculosponir, ibiq; multoconci- 
ratiorcm abinitiofuiffc, quam vbi ad confummationcm tcnJebat, liquido 
patet. Neq; tamen prxruptoaut tumulruario curfu cicbatur, fed ordinario 
& d celeriorc in tardiorcm fuccefsiuc atqj conuenicnti proportionc fefe rc- 
niittcnte, quod ctiam cx quarta illaCoIumna fatis colligere hcct. 

Quinta & fexta^re/pecau jtquatoris Cometar Apparcntias in Declina- 
tionem, quar vbiq; Borea erat, «tq; Afccnfionem Rcaam, difpertiunt. 

Septima &: odaua, ciufdem habitudincs ratione Eclypticse, quoad 
longitudinema pundo Aquinofiij vcrni5& latitudinem fempcr Borcam ex- 
primunt. 

Etfi ver5nonomnia pcr Triangularem fupputationemadhucobocij 
defeaum, cx obferuationibus fubtiliter rimatusfim, fcd pl^raq; c Globo no- 
ftro Orichalcicojqui Sexpcdalis in Diametro eft, Mcchanice faltem deduxe- 
rim^ tamcn non dubito,ha?c fatispraccise conftituta^ ipfisq; Apparcntijs ap- 
primcconfonacifc. 

DIARI. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 If ISTOtAHVM AiTXONOMlCARVM. I8l f iuTtriia 

ORlltOCDKi 

iiiDecfc icc DIARIVS MOTVS COM ETAE EX OBSERV A- 

TIONIBVS DEDVCTVS, PER DVODENOS QjIBVS 

confpicicbatnr Dics, ^ vbiq; horisaMeridic W 

(/) 


O 


Motusin 
fuo ^prio 
dudlu. 


Motus j| 
Hiurnus ji 
propn'.; 


Delcina- ! 
tio vbiq; 
Borca. 


Afccn- 
fio Re- 


Longitu- 
do ab A- 
guinodt. 


|Latuu(Jo = 
vbiq; Bo- ; 
rea. ' 


c=: 

hri 
w 
i7 


31 


G< 

6 

T 


M. 

34_ 

34 

56 

43 

5a 

17 

48 

if 


14 


M • 

I 


G. 

9 


M. 

29 


G. 

18 


M. 

27V 


G. 

iS 


M. I 

55 
i4 


4? 


"7" 


18 


16 


16 


25 


26 


21 


19 


< 
> 


1 


51' 
51 


40 


22' 


58 1 


3 
20 


24 ; 

-t 
i6 


57 
34 


15 


28 


52 


P 


11 


20 


5^ 


< 

• 1 


17 


<5i 


12.- 


4 

? 
3 
2 
2 


><f 


12 


54 


9 
16 


21 


12 
18 


37 


J8 


,3« 


39 


^ 18 


25 


21 


I 
8 


38 


41 


41 


56 


21 


57 


21 


M 
2 


7' 


X— 


39 
4<J 


2 


24 
21 


12 


> 


3 


74 


21 


40 
4S> 


I 


^7 
21 


7 

»■ 
4 


7« 


24_ 


2 


44 


40 
51 


45 
44 


20 


58 f 


78 


8 


I 


I40 
55 


58 


1 


34II 


20 


" t 
•5 , 


1 70 


41 


I 


34 


41 


1 10 


r 5« 


0 


3 


1 15 


20 


^46 11 Poftdicmfcxtiim Martij Comctcsnufquam amplius cerncbatur, imo 
cWcmvefperaadco cxilisfiiit, vt sEgcrrimcfcInftrumcntisdcnotari patcre- 
tur, namnifiivifusacuminc pollcntibusetiam locomonftratovixconfpicic 
batur, Lunaribus radijs corpus eius per fc admodum cxtenuatum plus adhuc 
ofFufcantibus. Attendebam igiturdiligcnter pcra(5o Plenikmioj circi dies 
mcdictatemMartij proximcantcccdentes, an vefpertinis tcmporibus Luna 
nondumexorta, ipfiusaliquodveltigiumfupcrefret, fcdnullum prorfus vfpi.. 
amcxtabac. Nonigiturdiupoft fcxtamMartijdurauit, necetiam 
antc 2j. Februarij multum erat afpcdabilis. Sicqi 
totaeius Periodus dimidiocircitcc 
Menfc conficicbatur. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
TYCHONIS 1B.A1IE X. 11, > 

j u ^efTcn/ ©rauc |u ^a^aidn^ofiai/ ♦ 
aic^nu m fo kn^triat nic^tgrfc^ncbnv if? Dic W^clj/Da^ vnfcr 

Mathcmaticus Christophorys Rothmawnvs, (u\ 

— _ ' jCKfang j^cro fafi t)npa^(icJj gat)cfcn/ ju Dcm aucb numehr mv 

fcJbft/tam molc octatis, quam laborumatq; curarum, &crmaffcngcDrucfnt>cr<J 
Ucn/ Da^ tpir m$mitt)m oblcaamentis Mathcmaticismc^emchr/ tt>lCtD0( 

jutJor bcfcfjchcn / oblcaircn fdnncn. ^7ic^e tcflo trcmgcr abcr/ dato ocio, 
»n^cr(af)cn tPir.Vnfcr Scudium Mathcmaticum nicf)( fo gar Mcibcn / fonDcrit 
^ittcfcn noc^ ^cmac^cr/ttjiccinare ^©cib am etccTcn / ^c^nbcn abcr tochj 
taf) C5 IciDcr mit fo mci^ fommcn ift/ &a^tt?a$tpir^ic&ct)ormagna alacri- 
utcfcrbftcrfun^cn/K§onicf)tmchrtt)oft?crficficit. Opietas, oprircafidcs; 

quis talia fandoj Tcmperct a lac^rymis ? ^Bvl^ ^bcr rorgcDacljfcn Dnfcm 

Mathcmtticum bcmff( / if? &crfc(bigc &cr mcpnung / tt>cnn cr nur cintt^cnig 
micht wanicrn / Diciufft t)crcnDcrn / i4 af^&cnn mit )Bm bcffcr tt^cr^j 
6cn foJtc/ ?Bc(c%$ tt)ir|^mabcrhar(ti?i&crrat^cn / ©o l^r crabcr Doc^cinen 
rtgncn^opff/ ^mfauflhtrraUcjar cincncijncn S)ut/ &amu ma(]cntt)ir)hii 
(affcn 3ctt>crcn / 2(bcr Uibt mxc mo / mnn )^m cimgcr ©c^aDc tt>iDcrfa^rcii 
Jbltc/ Dcim cr ifl iRgcniofusjvnD cin fdncr 3c(chr(cr ©cfcU. "^ca^ctcn \>aU\fi 
bcn gnii&igficb/i^r ivoQce cucfj f^m x>on mfcxt m$m (afjfcn l>cfo5(cn fnjn/ vx(t> 
fhmcttJcrcInftrumcntaMathcmatica fc^cn(affcn/ 2(ucfjtt)iDcfumbwn)hm 
vcxncmcn/ m$ mfct ^6rmac(>cr filr Inftrumcnta gcmac&r/tJnDnocl) ju 
macbcn t)n&cr§anDcn ftaf. ^c^3(cicl>cn m$amh ftinmiDcr iucnthxctcn / x$\t 
aUcn(^a(bcn/ fo xt>oi ^m6cucba(^aue^ctt)cm gndDigftcn ^crmDcniungcit 
J^dni^/ DnDDic lanfjc Dvcgicrung Dcp .^dnigrcic^^Scnncmarrf/ ici;of?cBce* 
;t)a6fcpnD( tt>n'ftintt>iDcrgcgcncucf2 in ©nvtDcn/ Dami(tt?ir cuch fonDcruwal 
Scn^ogcn/iu crfcnnm gmcyf. Dacum m ^nfcr @(aDt m'^ ^cflung (Taffcl/ 

0m if t Mai;, Anno i jf 9 o. 

^if^cdn lan^t^xafi t » ^^f{nh 

SeqHuntHT cjtdem LiterA in Latinum 
conmrfiZ propter exter<9s. 

HOBU (juanii 
moleil 

omniii 

dnio) 
llruni) 
mm 
fimuj; 
paratj 
quidi 
taU 

tUQllll 
CUOI 

confcci 

tibilii 
Itaa,; 

i Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 

KOBILISSIMO, NOBIS SING V.L ARITEl 

»lLiCTO> TtCHOKI Bi.AH5,Do- 

mino dc Knudftrup. 
VVILHELMVS DEI GRATIA LANDGRAVIVS 
Hassia., Comes in Catxembl- 

L I 10 GEK 5 &C. m rrf/i 
tATIA, ET ?AVOM «eiTILO f ». A M I J S I », K«B1I.I5- 

fimc & fingulariter dilcae. Quod nihil litcramm a nsbis tanto 
tcmporc acccpcris , in caufa fuit, ciim , quod Mathematicus no- 
■^c^.^&^ fterCHRisTOfHOB.vsRoTHMANKVs valctudinarius ali- 
quandiu fucrit,tum, quod nofmctipfitjlmartatis, qu^mlaborumcurarumq; 
molc ita premamur, vt obleaamcnris Mathematicis non,vt quidcm antca lo- 
Icbamus, reficcrc iam nos pofllmu» : Nihaominus tamcn, dato ocio,noft 
omnmo hoc ftudium Mathcmaticum intermittimus , fcd vcl claudicando li 
adhuc infcquimur, non alitcr , ac pedo fiio innix* anus. Compcnmus au- 
tcm,c6nos,pr6dcIor,deucniirc,vtea,quar magnaalacritate antcaipfi mue- 
nimus , iam vix amphus peropiamus : O pietas , 6 prifca fidesi quis talu 
fando, Tcmperct 4 lachrymis > Quantum vero ad Mathematicum no- 
ftrum, is eiusopinioniseft, fe priftinam fanitatem, peregnnatione&aerit 
Biutationc haud dubio rccuperaturum: quodtamenmagnoperc ipfidifliia- 
fimus. Sedhabct peculiarequoddamcaput, cuiquotannispropriumcom- 
paratpileum , qucm ipfi ita rclinquimus. Veriimtamen xgre ferrcmus, fi 
quid illi acciderct aduerfi. Eft enimiuucnisingeniofus, & infignitercrudi- 
tus. Pctimus idGircoclemcmcr, vt ipfumtibi , noftronomine,commenda- 
tumhabcas, ac Inftrumcntatua Mathcmaticainfpicere eumpermittasi 8c 
cx eo vicifiimcognofcas , qualia Automatopceus noftcr Inftrumcnta n»bi« 
confecerit, & adhuc conficienda prse manibus habeat. Nos panter auidc cx- 
peaamus, quoraodo tum Clementiffimus vcttcr Dominus & lumor Rcx, fi- 
mulq; totius Regni Danici Statu$,tum ctiam tux res,fe habcant,cx te cogno- 
fcere. Hocipfumviciflimcrgateaffcaifumuscum gratiofavoluniacc, qul 
tibifingulariterfauemus, dcmereri. DatumexVrbenoftraac Arcc Cafl'cU 
lana, 15. Maij, Anno 1 5 p o. 

WlLHSX-MVS LaNDGRAVIVS 
H ASSi ■«•* NOBI- 

rly European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 
□ges reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
430 4° copy 2 ( 
TYCHONIS BKAHE Lll. t. 

NOBILISSIMO, ET VIRT VTE, S APIENT lA, INGE. 

NIOSA EKVDITAQ^VE P O C T IL 1 M A CLAILlSgXMO VXKO, JDOMI» 

noTycKONi BiiahSj Domino dc Knidftrup, Equici Dano, 
Mathcmaticorum noftro fcculo omnium prscftan- 
tifimo, &c. Dominofuocumob- 
icruantia colcndo. 

1, VT OVIDIVS CANIT, CaRMINA FROVKNIVNT 

animo dedufta fcrcno, Nobiliflimc Exccllentifnmcq; Dominc 
T r c H o , multo m agis profundifsimns & fubtilifsimsc Ma thcma- 
ticxDiiputationes, qux cum Carminum cxarationc nonfunt 
comparanda?5 animum a perturbationibus libcrrimum rcquirent. Non igi- 
turrcm aut anoftraamicitia alienam, aut cxcufationc omni, vt tuargucrc 
yideris,indignamcommifi/rcm, li refponfioncfupcrfcdiflcm. Quicnimma- 
iores cruciatus aut dolores excogitari pofTunt , quam ego in Podagra iam vl- 
trabicnnium, & in Calculoj hac Hycmc, grauifsimis omnium morbis, fufti- 
neo? Quimorbi hacHycmealternatimmcinuadcntcs, corpusmcum tam 
debilitarunt 5 mentcmq; pencdeftatu fuopra?cipitarunt y vtnciiteram qui- 
dempotucrimfcrccxararc. SuperiorcautemxftatCjquanquamprstterPo- 
dagram, languorcs continuos,& ab omni labore horrorcs in mc deprarhende- 
rcm^nefciebam tamcn,qualem morbum mihi efrentapportaturx& inflic^u- 
ra?infolitaeiIIarIaf$itudinc$ : Quodmihiiamacerbifsimis doloribus &crucia- 
tibus fatis innotuit. Spiritus cnim Podagricus ( ita cnim iam hbct cum appcl- 
larc) in tantam malitiaminmc cxcreuitjVtnontantiimvias vrinariasj&re- 
ncs, verum ctiam vcnas mcfaraicas arcna rubea3& tartaro arftifsimc confti- 
parit , adco vt quamprimijm comedcrim aut bibcrim, propter nutrimenti k 
na tura attrafti inhibitioncm, & vrinx expulfioncm, vchcmentifsimos crucia- 
tus&inmefaraicis, & invijsvrinarijs, inftardolorumcholicorurafentiim, 
cibumq; aflumtum rctincrc in vcntrrculo propter naufcam & vomitum nc- 
queam. Et extant in mc non obfcura flgna, *<]ua:cundcm Spirituminali/s 
quoq; mcmbris idcm tcntarc nonobfcurc arguunt. Tentaui Medicinam 
Galenicam, mc curantc cruditifsimo Dn. Dod. B v t t e r o , Mcdico lllu- 
ftrifsimiPrincipis noftri ; vcriim finc omnifucccflu. Cum ca vrinampellere 
voluit,obftantc tartaro, in vijs vrinarijs antc vcficam,vehcmentifsimoscru- 
ciat us fuftinui. Quid balnca quoq; & infefsiones pofsmt, facilc intclligisjcum 
propter Podagram pcdcs ipfis immicterc prohibear ; cxtrcmis autem mem- 
Ims non calefadlis , intcrmcdia vir dcbito modo calcfiant. Quanquam hcr- 
barum virtutes licct tartarum forrafsis franijere pofsint, in aquam tamen 
cuna diffolucrc non poflunr ; quod liiz omninj neccflanunicft, fiaut in in- 

teft.na i4 
0 

Spiri cumial 

rfis 
rtloa 

PMfOi 

infrjf^ 
velocil 
piiiini)! 
lutuinj 
murcj 

mM 

kmi 

mi 

quoij 
inliii 
tcsp, 
Jignii 
oinnia 

tiu$:| Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 id 
EplSreLAJlVM ASTHtNOMlCAKVM. 

tcftina rcgurgitarc,autpcrvcficamabirctranfudandodebcar5morbus4,-ra- 
dicitCis curari. Num ctiam ha;c tanta fpiritus Podagrici malitia poflit cx 
fecibus Salcm PetraMn megcnerarc, cumq; adextremumgradumfubtilita- 
tis continuafublimationc pcrducerc, adcoqj mihiin momento vitam cnpc- 
rc, tibi cxpendendum relmquo, qui facilemielligis,quid notem. Hic cnini 
Spiritus> cum fixx, vt fcis, fit Naturse 5 reliqui autcm Spiritus meliorcs, qui 
hmu$malitiamretunderepoQunt,fint volatilcs, & per cogitationummtcn- 
tioncs 5 quibus me cxuere nequeo , quotidicabfumantur^ an non m immen- 
fum virtutem fuam augere5& tandem fibi folum totum irapcrium affumcre, 
a nuUoimpeditus, poterit ? Proindead fola Diuina mcritome tocum con- 
ucrtcrem> omiOis Philofophicis, quanquam & hzc Diuina fint. Attamen 
cum iam qualemqualem cruciatuum remifllonem quodammodo fcntiam, 
pro Amorc in tc meo, qui certe vulgaris non cll, & pro noftra Amicitia m- 
tcrmitterc non potui , quin aliquid faltem , quod mihi in his meis jrrumnis in 
mcmcm venirc poffit, ad tuas Difputationcs iam feorfim in Charta ad me 
mifrasj refponderem. 

Quod igitur CopERNicvMdc triplici motuTcrrar impugnando,prio- 
rclocodtidiurnomotu affcrsjfiTcrra i^.horis circumuolui fingatur, fieri 
non poffe , vt globus plumbeus ex altiflTima turri demilTus , pundtum Tcrrac 
infra fc pofitum,perpendicuiaritcr ad an^ufsim contingarjcum illudpropter 
velociflirnum Tcrra: morum^fcfe ncceffario interca fubducat, globumq; 
plumbcumpoftferelinquat: Hpcfaiisa Co pe RNicoenodatum&diflo- 
lurum cft. Cadentium enim 5 & alcendentium, vt ipfe ait, duplicem fatca- 
mur efle motum oportetMundi comparatione,et omnino c ompofitum ex rc- 
ao,&: circulari: Quandoquidemquar pondercfuo deprimuntur , cumfint 
oiaxime terrea , non dubium, quin eandcm feruent parces Naturam, qu^m 
fuum totum. Id quod cibi mulco miniis dubium efle debet, cdm ru cx melio- 
re Philofophia fcias , quod Natura Nat ura deleaetur , Naturaqi Naturam 
rctincat. Si corporibus illis fui motus fcientia eft naturalis, vt tu vis 5 crit ca 
ftiam partibus. Quemadmodum cniminalijsrebusnaturalibus>verbicaa- 
fa,partes Auri rctinent Naturam totius , nec eo modo fcparatae^i totoid, 
quod a Natura ipfis peculiariter & fpecificc infitum erat , abijciunt : Ita & 
inhiscorponbusjquxmotumjVttu non ineptc vis, naturalem habcnt, par- 
tes primariamhanc infitamfibiprserogaciuam, &: prxcipuam acfpccificam 
dignicatem non abijcient. Sed quid de cafu rerum grauium folicirus es,cuni 
omnia,qu«in fupcrficic Terrar libefa& a toto feparata lacrntjqumimo ipfi 
Turrisjcxqua Globusplumbeus dimittercturjipfaq; asdificiaruerentjatq; i 
Tcrrse motu rehnqucrcntur necefle efletjfi parres non retinercnt motum to^ 
tius: quodquam fit contraNatura^ Sapientiam^nemonon vidct. Quod au- 
tcmdc Supputationibus afferSjTarara ca rationc in vng fccundo temporis 

Aa fcrupu. 3 
■ Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 1^6 TTCHONIS BHAHl LlB. I, fcrupuloreuoluidebere in borealioribusibi plagis fercjuicentum paflTusma» 
iores proximeiQuxfo vtrum cenfcbitur credibihus & fapicntix Naturse,c]uae 
femperpcr pauciora agit, conucnientius : anvtfefquiccntumpajffus, anve- 
ro vttor inillia nonpafluum, fed miliiarium Gcrminicorum in vnofccundo 
temporis fcrupuloconficiat? &quidem fub codcm efFedlu& fine ? Annon 
jdvehementiffimecumdida Naturarfapicntia, qua fcmper pauciora&bre- 
uiora el'gir,piignabit5 fi alTumto ccrlimotu per omnium SLcIlarum & Planc- 
tarum diuerfos, vjhemcntifsimoS) menteqj humanaincomprehcnfibilesat- 
que ctiam innurn^rabilcs curfus efficerc cogetur, quod potcrat m vno facili- 
me prxftare? Annon .&hoc, quod ea rationc Planctisduplcx & fibi ipfi 
comrarius incffct ccntri motus ? Nefcio ctiam , an fixa Sidera in tanta nio- 
tus pernicitate,tam conftantcr fuas ab inuiccmdiftantias cuftodircpoflent. 
Scdfcxccnta eiufccmodi profcrripoflTcnt, qux (atis conuincunt, motumdi- 
urnum in nullo alio corpore quam in tcrra quarrendum cffe. 

Ad annuum autcm motum quod attinctj cur mihi non verifimilcvi- 
ileatur 5 fpacium a Sole ad Saturnum tot vicibus contineri intra Saturnum 
& affixarum Srellarum rcmotioncm ? aut quid abfurdi fcquirur^fi Stclla ter- 
ticE Magnitudinis a^quat totum orbum annuum ? An id aut cum voluntatc 
Jiuina pugnat , aut dmina? Natursr inipofsibile eft 3 aut infinitcc Naturx non 
competit ? Harc dcmonftranda omnino tibi funt 5 fi abfurdi quid hinc colli- 
gere volueris. Non tam facile abfurditatisarguipoflunt,qua? vuIgoabfurJa 
primdfronte videntur, fcd longc maior eft diuina Sapientia & Maieftas. Et 
quantumcunq; cciam Mundi Vaftitatem, & Magnitudinem conccdas^ nul- 
lam tamen proportionem adinfinitum Creatorcm habcbit. Quo maior 
Rcx, eo maius&amphuspalatium deccrc putatfuam Maicftatcm. Quid 
cogitabisdc Deo ? 

In tcr tio vcro terrx motu,cur axis terra: non annuatim refl€(9:erctur,vt 
quiefcere nihilominusappareret ? aut cur non axem & centruduplicidiuer- 
foq^ motu agitari dctur ? Si terra impafta cflet duro aUquo orbi &ab eo cir- 
cumfcrrerur^hxcfortafsislocumhabcrepoflcnt. Atcum terra libcrrimcin 
acre pendeat, cur non ^ fi centrum promoueatur^ axis nihilominus fupcr co- 
dcmcentro pofsit nutare c6,quo Natura vclit?Ccntrucnimfcmperinaxc 
cdySccd quafi Polus, vtitadicam, rcficxionisaxis, ncc vnarcflcditur, fcd 
refpeftu reflexionis cft immotura. At ha:c axis rcflcxio facilius intcfligitur, 
fi pcr idem rcrrar ccntrum ctiam ducatur axis Zodiaci , vcro Zoduci axi pa- 
rallclus,qui inimmcfitatc Spharra^ cum vcroaxc idem vidcbitur,circa qucm 
Yidebitur axis terra^rcfledi, non quidcm ad Angulos rcdos, fcd ad tantum 
Angulum, quanta cft Zodiaciobhquitas. Sciohocin loco CofERNicVM 
cfle adniodumobfcurum, nccfacileperccptibilcm. Scd haec ahomodo lon- 
gcfacJiuspofluntcxplicari, nee opus cft triplicitcrrasmotu, fcdlufficiunt 

diurousiy per 
icti 

qat 

dd 
m 

Lio 

diei 

I 

m (Intjli 
ciufoi 
iUI teaN 

m. Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 4i(tr llUCft u 
ii ir I S T OL A B.VI1I AST».ONdMI(W^VM. 287 

«Tmrnus, & annuus. Nec axis tcrr* reuera refleaitur, fiquidcm manet fetn- 
per idcm Aneulusinterfeaionisplanorum Ecliptica:& Aquatoris, axisquc 
terrsmotu annuo ita circumducitur, vtfemper parallcliterverfuseandcm 
mundi partcmfpeaet, adcoq; propter euanefccnt.am orbis annui m im- 
menfitatc Sph«ra:ad vnum&idem punaumvideaturfcmpercollimare:tx 
quibus, fuperucnientc motu diurno, reflexio, tanquam cffeaus refultarc vi- 
dctur. Sed h«c fufius & cnudeatius D e o dantc, inucniesin lecundolibro 
noftrarum Obferuationum, vbi dc prarcefsionc xquinodiorum agemus. 
Librationem quoq; licct in curfu Mercurij non probcm, tamen eiufmodi 
cflTc vidco, vt m pltniscirculorumfcfc variantibus , naturalior motus cxco- 
citari non pofsit. Sedhorumomniumcxplicationimisobfcurca C op ek.- 
N I c o propofitacft , & cffcaujcum caufafmc diftindionc itaconfufus, vt 
nuid velit , non facilc a quoquam intclligatur. Scd plus intendo mentem> 
quamvalctudomeapajitur. Alibiharcfufmshabebis. Comctamcadem 
dicquatu, vidi,&IlluftrifsimoPrincipiooftrooftendi,quiapudmecom- 
morabatur, doncc Horizontcmfubircr. Obferuaui cum, quantum in hac 
mca valctuiincpotui: quarum qualiumcunq; obfcruationum copiam leu 
cxcmplar adte mitto, vtipfcindcmotum&congrucntiamcumtuis cruas. 

Harc igitur hac vice tibi fufficiant in his mcis arrumnis, qua: quantas 
fint,facili potcs affcqui conicftura ex eo,quod iam in flore xtatis conftitutuj, 
ciufmodi morbos fuftineam. DefideroOleum Vitrioli rubicundifsimum 
illud&fragrantifsinium,itcmq;01cumTartari,nonquidcmcommunis,fcd 

fmgularitcr perfingularcmyfteriumindagati, vttefinedubio nonfugu,ali- 
ascu infupcr extradiones & folutioncs. Pro quibusfifortafsis nunciumad 
te ablcgauero (Hiccnim, vt & vix in alijs Germaniailocis, iuftam eorum 
prffparationcm,nancifci nequeo)non dubito,quinpro noftra Amicitia mihi 
ea fis communicaturus , falutiq; me» pro virili confulturus : Aut occafionc 
«Uata, ipfc in pofterum, pro Difputationibus Mcdicamenta mitte, quorum 
ratioiammcrito potiorcft. Seddetuainmcbeneuolentianon 
dubito. Vale miNobilifs. Dn. T t c h o. Calfellu 
ex \tQ.o mco, 18. Aprilis, 
Anno I j 9 o. T. T. CHK.ISTO r HeKVs Rotmmannv». Kk % CLA- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
EPlHitLAKVM ASB.0NOM1CARTM. 

AVTHOR LECTORI SVO DE PRALCEDEN- 

TIBVS ROTHMANNILITERIS, ET AD EAS 
RESPONSIONE. 

NtECEDENTES LlTERAS RoTWMAKNVS NOK JdT- 

hiy uti rclniudspcr intcrmnciummifit; fcdipfcmct fccumattulit,qudndocx 
'oluntatc fui Prlncipls mc Augujlo mcnfcAnni i f 9 o. hicin DamJi Vrmm 
^ jurgi inuifn: ut Injirumcnta mca Aflronomicd pcrj^iccrct , cr dc non^ 
vuUi^ ud hunc Scicnttam plcnius cxcolcndAm fjicicntibus mccum confcrrct, Quaproptcr nihil 
illii tunc fcribcndo rcj^onfum cjl. Vcriim cim pcr aliquot fcptimmas inccum idchic mora^ 
tctur^ fubindc hac dc rc orctcnm cum co cgiy ipfiu^c^ Argumcnta, in Jj>ccictn futi^pUufibLli^ 
infrcgh hommcmq; alUs in fuo propofito admodum pcrfcucrantcm tanicm c6 adcgi, ut bjt* 
fuarctprimumnonnihil, pojlcji timidiu^^minu^c^ccrtoijla fijfcrcrct , dcmum ctum prio» 
rcs conccptioncs omnino aucYfarimdcrctur ; adcoyUtfcnihiihacdc 7cha^cmviin f ubli* 
€uni cdidijfc, ncc in pojlcrum id fa^urum ; fcd faltcm dijputandi gratia h<£c mih\ propofiim 
ijfc affcucr^rct, In quiutpcijlarct fcntcntU^ ncc^ opuiabilia ^ cr Jpccicm quandamucri 
habcntia apud arguta, cr curiofa pratjntim mgcnia, pro cXi]uifitJi, cr ihdub.tatx Vcritatc 
proponcrct, lUi hortatorfui. CXBo ucro alijs quodmmodo conjht, quibu^contrarijsrati* 
cnibui hiCc ab illo obiCLl:a argumcnta dilui qucant, lubct nonndU m gratiam corum , qui 
huic Philofophia dcditifunt, hic addcrc, atq^ Epijtols ijli, gcncrulitcr ad omncs mtclligcn^ 
tes cd fcribcndo rcjpondcrc, Pr^tcriboucr6priorcmcmpurtcm,tuhil Ajlronomicicon» 
tincntcm, fci tantum dc ualctudinis cm graunnfirmitate conqucrcntcm ; dc quaipfmct 
prxfcnti mcam apcrui fcntcntiam; quibusq; ratiouibushuicmalo obuiandumforct, mdica* 
ui; Et mcdicamcnta nonnnUa c Spagyricx PyronomiJi profc^ia aducrfiu ijlas rcfolutma 
iartarcai cxpofui , v quacdam ctum cx ijs, qu^ tunc mihi mfromptu crant, Urgitui fum, 
fluraq; poUicitus y fi modois, ucl pr^fcns ,ucl pcrlitcras mc dc ijs commoncfaccrct, his 
itacj^ rcU^ts, qu£ Mcdicinalia fj)c^ant,ad aitcram,qu<£ potius Ajironomica cjlyEpijloU 
fartcm, quacq; dc motu Tcrr£ agit, tm diurno quam annuo, iuxtn C O P E R N I C I Jf c^ 
cuUtioncm ( uti ROTHMANNV5 uoUit) cQmprobando,mc confcram. Ad Argumcm 
tum nofi^rum dc cafu plumbi cx altij^ima turri , quod pcrpcndicuUntcr Tcrr^e pun^um i/n» 
frA pofitum non pcrtingat,fi Terra motu diurno tam cclcritcr , uti rccefjc forct, circum* 
uohutur, COPERNICVM fati6 rcj^ondijfe ait, quod cadcntium cr afccndcntium dum 
plex fit motws, altcr rc^ilincus, altcr circuUris, cum partcs omncs fcrucnt Naturam Totm, 
At Hcro naturalitcr grauia dcorfum fcrri , Ccntrumq^ tcrne appctcrc dubium non ejl» Sci 
tadem., qujccunc^ tandcm fint , ^Tcrramatrcfuaauulfa, in liquidij^imo acre , qui ca fc^ 
mm trahere ncquit , jj^ontc Tcme CircuUrcm motum fcqui , non modud vndigct probatio» 
ne, Ne^ cnim fcicntia motus Naturalis omnibui partibu^, afua radicc,fcu matrice fcpard*^ 
tis, imcji utpUrimiim cmortuis, e^uigorc Naturali dcjlitutis,^queincjh,atq^ corpori totj, 
Auulfio enim cr dcftru^io ifia Natural^ non cjl ;fcd prjtter Naturam, Cumq^ um corpori 
dupUx fic mcffc dcbcat motus,fine uUo rc^ore , mirum fanc erit, quod alter altcrum mhil 
prorfu^ impcdiat, qu6 nunus omnia ita cxquifite eucniant, in tamconcitata motionc Tfrr<f> 
dc fi ej.dcm prorfus quicfccrct, Nf c aiim Aer qui adco tcnui^ cjl, etiamfi w Tcrr^c diurnum 
motum ob uicimtdtcm quandM , atq, affinitatcm ad an:uj?im tn.icarccur ,corpora foUda, 
tumq; fubitc caicndo pcnctrantia fccii adhac cclcr orc motu ty..hcrc potrjl E f fi ro; pora \fis 
ftrfe,uti is uohUc , Jacnaam mQtu.h^bcnt ad injtalmcm totiw^^^quS Jjcn.c c^rcujngy Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TTCHONIJ «H A H E l IB. I. ^^9 

untur , ii dwoJ m Akvo , er McuUicis, ftmiUbm<^. m^trfcf «^'»P^« > ^ «''» N<</«- 
r*Ifm uMommm confcrumibM ciuodimodo locmt moeri quc4t (/« ^fumpuo ucr^torct.) 
rmcn m Upidm c rAiccfui Mulfu, imc^ cmortm,Gr Ugnii 4bfci)iii,Aridii$,cx cmjcc 
mdi *li\sMc mi conccdi nuttM potcnt. Ntcf; cnim uigor totiui corponi hifcc pmibui 
^mplmLcimUtcr rtcjt. Zt quid, qu4o,fict,ftrormcnto Bomb.rdico majon imfu^Ortunt 
iircilo , cxplod.tur globm fcrrcui , fcu plumbcui ,fiuc ctium Upidcui,4t<^ cx co ipfo ucrjut 
occfum in codcm loco dijM^to, idcj; utrinci.^d p.rilcscumHorizontcMgu osrcJfcau 
prions mcUnmoini clcu^toiKn fcri po\fc putMium,ut globm utrin<j^ c*dcm pulucrn quan^ 
tit^tc V «i cmiflk tantunicm m Tcrri pcrmcctjpmj, ob mturulcm motus fcicntium qiU 
plobui quihbcc c tcrrcjiibM formutui toti rcrrm concomitarctur f Vbi igiturmnchit «10« 
lcntiEmui iUc motm c pulucrc ^ombAriico pr^tcr UMram concitatui , cjut fanc ultcn .«« 
nmr<LU,<iuo Tcrn \n gyrun mti icbcrct,utut admoium pcrnici.quoimmoio ^muUn cjt f 
Sunt imur im m Globo fic cmijfo trcs motui : Vnui.quo IJ rMwnc grauitms pcr Uncamrc. 
aam Ccntrum Terr^ p«cret : Mtcr quo pcr conjccnjm, totiits ToT<e conuo utioncm uia^ 
mujiim imitarctur: rcrtnn ucrh lUc, quifit pcr moUntiam, c^uam uis mnfulphmjata , cr 
carbonibm iujiammata^mllar romtru, ct VuUmmi, cogit globum rapidifi mo impctu co pcr. 
ocrc , quo mmmrc fuaptc mtura udlct. Cumij^ M uiolcntijVmui motui altcrwm, quo graui^ 
ncccHxno . cr n.f «r./-ter rc^d dcl'ccniunt. aico hnpcdiat, iit nifi poii longc cmcnjm ffa. 
tium, imo uix quiicm anrq«.tm uiolcntia ittafc rcmifcnt, atq^ in quictcm paulatm ic icnt, 
rcrra contingcrc pojiit, quiinam qu^o.obtmcbit fccunius lUc motw. ji V is naturahs cjjct 
( m circuitum uticUcct conuolutio ) pnuilcgiu ut m Acrc cciam tam tcnut pcr molcntijimiam 
taimconcitattoncm,contra mturamfaaam nihil prorfui impciiaturf Expcncntta cnm 
tcilacur, ciuod Globui ciufdcm magnituimiS cr ponicrts, co, quo itximui, moio,utcc ucrjl 
mpukcrls bombardtciciufdcmquantitatis.ZT uaUditata cmifjus, tdcm proxmcjpatiudc fu- 
pcrhcic rcrrx poit fc rcUnquat, tm ucrfui Ortm, pari, uti dixi, ciuficm Tormf «t. .«c/i- 
nationc, quim ucrjla Occafm ciaculatus, kcrc pr^crtm fatts tranquiUo cxiftc,ttc,ctha,tc, 
ucl lllmlnpuljtoncm mhtl pcr acciicns promoucntc, ucl rctariantc: cum tamcn ob Tnr* 
motum iiurnm (ft qun cffct) concitatifimum.giobui t^crfui Ortm cmff.ti ncquaquam tan. 
tm lhjitiidcfupcrjicicrcrr<ccincttnpoffct,prJucmcntcno,tmhilfuomoturcrra,a.(^ 
is,qu,ucrfus Occafm pariformttcr cxplofi^ ei^,Tcrr<I tunc aUq,od dcfupcrfictc,motu pro. 
priofubtrabcntca-ob idj^atim tntcrccptm augcntc. nam ut itluciitusha^ctntcWgan^ 
tur cmaximaBombarii,ciuam iupUccm Cartoatri uocant,Globuifcrrcui,adobUqum 
rntku mtra iuo mmuta tcmpons utx motufcffi^ rcrrm pcrtmgit . quibus «'S"'" ""«^ 
plum maY>rum motu dturno tn paraUclo Gcrmani^ conuolut icbcrct , jt mottom dturne 
Iblxia ciflt TcUii. Stc cnlm tpfcmcc R O T H M A N N V S , ^"''-^'«[«««'"^y'- 
fionf eIol,i em.x«»oTor.«fn£o aI;^«an;io pcricu^.mfcaffc (quamiiii nonbaciccaujia, jcd 
faltcm. ut Ibattm . V tcmpm promottonvs Globi cxpcrirctur)mhi mduabat. F.fr. tta^; 
uon potca %t motum lUum utolcnttjUmum ab unlpartc admoiumfc,,ftbiiitcraugcrct^ aU 
tcr/ucronimtscuidcntcrantiap.irct. Ojiomco Argmcnto,fiid,quoddccafuplmbi dt- 
xmui kuiufctdm (cum tamcnfattsuaUdumftt) uiictur,fatis oficnf^ cxfmto.rcrr^ nuU 
^ZproprL ab Occafu mOrtm incffc motm : Doncc ts, ucl qmj^tam aUuitnutats ratton 
nul Uqwio ojicr.icrtt, qtitfien pof^it. utfupra moium utolcntui tUc, ic quo dixt, motm, * 
3.,o!,i . quos iUc affmu, naturalib->4. omnmo nM mpcitatur . ucl cttm hcrs nuUo uc^ 
C Jdo «cro ^ boc , qitod ft circa Tcrr^f ote, ubt mot^s iturnuijft If* rYCHONlS BRAHE ^IB. 1. 

ifuis cffct) \n quictm dcfuiity cddcmficYct ucrfn^ qumcunq; P.orizontis pctrtcm pcrfctom 
pctim rdtionc antc di^Ji cxpcrlmcntatio , idcm omnimodc cucnirct ,ucfim vicdio tntcr u« 
trmq; polum apud lEqudtorcm^ ubi motio circwmfcrcnti^e Tcrr£ concitdtifimd cfjc dchc< 
rct : \ti ctiam In quouis Horizontc^fi ucrfm ortwm cr occafwm pdrili rationc cmittatur glo* 
bu^^idcm conficitjlpatij^ quoducrfui Nicridcm c:?' Scptcntrioncm fimiliimpuljUnc cmifjlbf, 
cum tamcn Tcrrjc, f\ quii incffct diurnu^ motuiy is occafum ortumc^ rcj^iccret : Mcridicm uc^ 
70 ^ Scptcntrioncm non itcm : Cum igitur hjcc uniformitcr ubiq; cucniant, quicfcat ctiam 
nbiq; uniformitcrTcrra , ncccfjum csl, Qjiod ucro quidam cxflimant tclum c naui furfum 
cic^um , fi intra nauis Utcrd id ficrctpcafurum m cundcm locum motl ndui , quam pcrtingc* 
rcthacquicfcentc; mconfidcratehxcprofcrunt , cumrcslonge alitcrfehabcat : Imo^quo 
uclocior erit nauis promotio, eo plus inucnietur difcrimi^is : Paritcr cr in circuituTcrrx^ 
quoad magls uel mmls hxc cucnire oportct, Licct cnim omnia grauia Terram , adcoc^ cius 
Ccntrum,fi attlngerc poffcnt^ pctant , id quidcm rcjfc^u eiufdcm Ccntri inteUigcndum r ft, 
4d quod omncs cius parces ucrgunt , cr cui innitcntcs conquicfcunt. At mota intcrca ciy« 
cumferentijiTerrXjnon eandcm in fupcrficicpartcm attmget^id quod ab eaaltc-cmiffum eft, 
quam peterct bac quiefccnte. Atc^ hjec ex ipfa Terra , dc Tcrr<e quicte fatis indicata nunc 
fufficiant; Oceanoquoq^ circumfiuomotufuof^aturali^eodcmq; in feipfo uario^oftcndcn*- 
tc, non conuolui communis Globi circumfcrentiam; uti expcricntia eorum tcftaturp qui vta» 
gnant Occani partem circuninauigarunt ; qua dc re alus plcnius , particulariusq;. Motm 
itaq; Terrdc diurnm , quod is rcucra non exifiat , fic dcquo ingcnio cr iudicio pr/ditis oficn» 
fum fit, QttifeM^ hxc non fatisfaciunt, uix plura id pr^fiiterint. Adfcram tamcn conucnicn* 
tiore ^ tcmpore e:^ loto alias adhucrationes hanc affumptioncm mfirmantes, Sublatoau^ 
tcm motu diurno , Sccundits iUe , cr annuus ^JCOPERNICO Terrx attributu^ pcr fe 
corruit , cr mutiUs cuadit : Qum ctiam cm iUo Tcrtius ipfe pcr axis m contrariis partcs 
mitationemi eandcmq; circcUis libratorijs mdigcntem, E tfi uero admodm plaufibdc uidca* 
tur, m mmoriTtrriC ambituminori ctiamncgotio rapidifiimamiUamyGrpcnemcredibdcm 
cdefiim corporm ; prdcfcrtm uero affixarm fieUarmab ortu m occafm motionispcr^ 
nicitatcm faluari ^fiquidem terra non opus habeat,fic intrd unm temporis mlnutm , quoi 
circiter centumpaufas contmt^ ultra 187^°. paffus majores^ fcui^.miUiariaGcrma'' 
nica conficerc : Cimodaua^utiuocantjph^ra ( prjcfupponcndo eamxTcrrisiuxtanoflri 
placita,remoueri quatuordccm miUibus Scmidiamctrorm Tcrr£) mtered miUiaria Gcrma* 
nica f 2 5* ^ o. proxime,fcu paffus 2(S277rooo* abfoluere dcbeat , dffimendo pro quoli* 
bct miUiari quina miUia paffum , cr terrje circmfcrentiam 74 o o. miUiarim Teuthoni* 
corm uulgarim pricfiippor.cndo, Indccens uero dcfi>mari queat , id per plura , CT majori 
fieri,quodperpauciora,crminorincgotio pariter, Vcommodimpra:fiaripoffei. AthU 
elucct mcomprchcnfibdisDE l opificis mpcrfcrutabtUs SapicntiayO' Fotefids^quiaeUcoT» 
poribus tamudfiis i omni cogitatione cclcrioremmotm y cundcmq; fimul, cruniformenh 
cr diuifm dupUcemq; attribuere CT uoluit, cr potuit : Qtti^ Terr^c pigrm, craffm , CT 
di motioncm circularempcrpctuamc^haudidoncmcorpuiyfud fubtiUtatcfundduit^utifi 
perpctum non moucatur , quo hmc^ tanquam cx Ccntroquicfccnte , Calefiim corporm, 
^u£ lucidx cr ignca ^fcd mconfmptibiU compagme confiant , qujtq^ motioni cclerrmdc ai» 
modum apta funt yjpontcq; hanc appetunt , curricula fiupcnda , cr mdcfcffa conttmplariU'^ 
cerct , Diumiq; l^umnis Mdicfiatem , quafi m J^cculo intucri. Apparet itaq^, mfinitm iU 
Imy cr wmcnfm opificcm , cum finitm hunc, cr mctis tcYmmatm mundm condidiffet, 
IMfi 61 t?ISTOLARVM ASTKOK ©MIC AXVM. «9»^ 

iluo m^xhwe confr^ru huic mdidijfc.Motum uidclicct.O' Qu^cccm. Et quiu motm pr^ftun^ 
tior, cr digmor fit ({uictc , mngisc^ uitalis , ccj^it is prajiantiori^ V digniori parti mundi, 
ncmpc Kcgioni lEthcrc^ : Cumqy Ccclum wniucrfum loco cr tcmporc fiMtum quidcmfuyfcd 
infinito ^ incrcdibili mjignuudmc cr pcrcnnitatc fvnilc : adcc, ut Diumitatcm quandam ob 
id ci attrihucrc non dubitarit Stagirica : conucnicm etiam crat , motum ipfm Cah Uifimta* 
tcm quandampr^fcfcrrcyidcoc^ ixnta r^piditatcmturalitcrcicri, ut cogitatio noflra 
tam uix dffcqui pof^it , ipfs /cnjiks hU omnlno obflupcfccntibm, CT motum cclcrrlmm d 
quictc , nifi poft Kh^wod tcmpons IntcrunUum.non difccrncntibu^. Tanta nmirum Dmni 
l^ummisSapicntia^ut mcUcaushuminushicobmutcat. Quictcm ucro motui cQntrarum 
Tcrr^, ad Ccntrum Vniucrfi fit<e indidit Opifcx, candcmq; dbfolutif^hnm, nifi quatcnus cu 
\nfc ipfa,fuit% nonnuUis partibM uiuit cr ucgctatur: quoad totum tmcnjpfa m fc conflan^ 
tcr pcrmunct fupcr ca , qua fundata cft , flabilitutc , qud non moucbitur antcuniucrfitatis 
diffolutioncm : Siccj^ TcrrUytanquam paticns cr quicfccns.C^U agcntis crrcuolmuircs,ac 
mfiuxus ad Ccntrum tcndcntcs commodiiis rccipit.atqy altcru Mundi pars, utut mmmU:, non 
mmcrito fimul cxijlit : cum tot tantac^ pr^ctcr aniniantia ipfi calo amlogu comincat. 
Idcoq; fcriptum cft, Crcuuit Dcus Calum cr Tcrram, ubi Tcrru altcru, cr Calo quaft conc 
fcrcndu Mundi pars ccnfctur.CT prd:dicum : Nccinliar minimicuiufdum, im6 cbfcuri, cr 
4ibjc6li Aflri ( prout fcrt Hypotypofs Copcrnicca) abijcitur ^ut ncgligitur. Dupliccm uc» 
ro calcllibm mcffc motum, cum cr circu polos duos, cr diucrfos abfolui uidcutur, Vrouidcn^ 
tiK T>ium£ m ufum l^uturdc conditx, plucuit. Ncc ubfonum cft , altcrum , qui cft uniucr* 
fu udcoq; totius Cxliy i, limitibus Lun£., ufq^ ud cu fidcru , qu^ uffixu uocmm , circu Polos 
Mundiytiuc Mquaiorii uigmti quutuor hons ab ortu m occafum cclcrrimc conuolutum uhos 
particuUrcs c^lcflium corporum motioncs diucrfu^ ab occufu m ortum mtrafc comprchcn^ 
dcrcy Diumitus mdita^ cr quafi "^uturalitcr congcnicu motionis qiiudum Analogiu , cr cona 
comituntiu : Uu, ut quod ipfi Cdo uniucrfahtcr mfit, ommbus quoq^ cius purtibus y utpotc 
lucidi/s in co corporibus und communc fu , ip fjs tamcn purtibus fcorfm fmul pcrfc motionis 
lcgcm obfcruuntibm r Non ^/i:cr, quim m Occuni pifcibin, ucl Acris uolucribus (f puruu li= 
cct componcrc magniO quodimmodo ficri confiat. Licct cnim uolucrcs ucris motul obnoxlj 
fnt y ut cr pifccs Occani fiuxui uc rcfiuxui , attumcn tm uucs , qumpifccs nihilominui 
proprium obfcruunt promotioncm , qu6 nuturaUs uocat uppctcntU.^ Vcrum hd:c rn cale^ 
jhbMcalcfiiquodam,crlongcuiuucmc,cxquifuiorcq; modo cucnlunt ,^uamin unmiunj^ 
tibvA tcrrcfbrihujs, ud ^quoras : Cum cr Calum ammatum cffc, ipf^q^ calcflia corporu anl^ 
mantlu qu^dum Cali uituli ff>iritu pneditd , non ubs rcfcnfijfc uidcatur Diuina iUu?latom^ 
coru rhdofophiu. Sccundum LUum.cr annuum Tcrr£ dCOPERNlCO attributu motum 
fubUto dlurno pcrfc fruflruncum cjfc , iam dntai dixlmus : ^ihil!>mmus cam , quam m Epi^ 
jloU prmc R O T H M A K N V M adduxmus ubfurditatcm hinc prodcuntcm is non fu^ 
tis^jl'murculdctur:dumli>uclum quod cS:kSolc,tuncCcntroVniucrfi cxijlcntc adSutur^^ 
num plurlmis uicibws ab hoc ufc^ m Ajjxxurum dijf^ofuioncm uucmm cffc^cr Sidcribus pUnt 
orbum , nuUac^ rutionc aut utiHtatc addnaa, quarcfic cffc oportcutj nihil uucrl Imuhtudmc 
dbhorrcrc ccnfct- Sic quoq; StcUu: tcrti^ mAgtutudmU 4cquurc totum orbcm annuunyd c& 
Sphxram SoUs, nihil udmittcrc ubfurdi, pronunclurcnon ucrctur> Per uohntatcm Di«t«^m, 
tiufi^ poliibilitaccm, cr mfinltULcm talcs uniucrfi ufymmctrius cxcufans. At quld hoc c& di^ 
cn c f N;<m uoluma^ Diumu IrrcguUrltcr CT m ordmutc ujj^ium agit, contru, quum dusm 
mg Jr.M/uii Tbcut) o aPpurct ^\li omnU lufiQ tcmporc^, mcnfura V pf)ndc\c li/idtjM.^; rzte l<^l TTCHONIS BRAHE LIB. I. 

d'ijl>optd funt f Kihil udcuiy mhilfruflunciy mhil fibi inuicm non ccrtu hdYWonu, CTprot 
fortlonc corrcf^ondcns- SciUcct i Suturno ad fxxi StcUxi non quidpumin ufus TcrruoU^ 
rum dcjllndtuAn contmcbitur , pcrintcruaUum , pkfi^iim 7000000. Scmidumctrorum 
Terr^, StcUis fixis qu£ longi fupcrius cUti^c funt^his tmcn nonmmhnum infcruicntibus, 
Scilicct ctimfixa ftdcra nonnuUa totum Orbcm Annuiiy qucm Sol dcfcribit (fiuc^ ut lUc uultg 
Tcrr^ ) fua magnitudmc xquabunt^ nonnuUa ucro adhuc longc maiora crunt. Ipfc ucro Sol, 
pr.ecipuum Mundi corpus ac lumlnarc huic quantitati uix confcrcndus uidcatur, cum tamcn 
StcU£ m Cali cxpanfo conjlitut^i mhnmam, rcjj^c^u Solis in patcfa^ionc Crcationis Ulunn 
di obtmcant pYJcrogatluam, uti ctiampcrfc comparationc cius quam minmam habcnt; Sci 
qu ffi ab AuthoritatchuiuSy ^ pra-cmincntiaiUti G^rcUquiPlanctte dcpcndcant, ^tquaUi 
quxfo liundi uijibdis Symmctria fc prodibit , fi maxma pars CYcaturis uifibdibus dcjlitutd 
frii : Quxduw ucro corpora calejlia in Immcnfumfcrmc augcantur, qujcdm ucro utut pcr 
fe uafta^ cum his tamcn uix confcrri popmt f Vaccffat ifla agcomctrica , cr afymmctra , 1»« 
ordmataq^ philofophandi ratioi afapicntidy pYouidcntiaq; Diumd aUcnifiimd ; Qjiam ctiam 
ip/e R O 7 H M A N N V S cwm ejjet mccum^uUcrius tucri non audcbat.fcd magnam abfur* 
duatcm piiri incrcdibditatc coniun^am hifccfubcffc , intcr confcrcndum non inuttc tandcm 
fatcbatur. Mcmim cnim, ipfum fcmcl intcY aUa mihi dixifjcy fi Copcrnicca affumptti} 
in Yci ucYitcLtc conflarct , ncccf]arium fore , ut plcr^c^ affix£ StcUx totum annuum Orbcm, 
fcu Sphjcram SoUs fua ucra quantitatc cxupcrarcnt ^ antcqudmtam mcxhaujijldiflantia, 
^uatcm lUis ncccffario COPERNICI attribtdt YUtiocmatio , cam , quam c Terrw ccrnim 
tnm, utfbdcm ijs conccdcrct quantitatcm : C^cmadmodum ipft a mc obicCiwm crat. At hoc 
omncmjidcm fupcrarCy prorfusc^ abfurdim uidcri non inficiabaturj ncq; pcr omnipotcntiam 
T)iu:nam id uUcritis cxcufarc nitcbatur , cr mugnam quoq; afymmctrtam cx his mduci non 
iUubcncer admittcbat. lAundu^ quidcm finitu^ , quoad Crcatorcm infinitum,nuUam hiibct 
froportioncm : Scd quoad fc ipfum^fuasq; partcs maximc proportionalis cxiflu. CXuod (T 
in finguUs anmantibus tcrrcfhribus ( ut dc dijs cius partibus taccam ) uidcrc eft. Sunt cnim 
omtiiu/m animaUwm pUYtcs CT mcmbYa ita pYopoYtionabiUtcY ad inuiccm ordmata cr dijj)0» 
fita, ut quodUbct horwm ccrtam rationcm ad totwm , tilm quoq; ad rcUquas fuaspartcs obti* 
ncat. Qucmadmodwm m t]s,qu£ ex Humani corporis (quod Microcoftnicwm cH) fymmctrti 
dcmonflrault cximius lUe piiloY D VR E R V 5, Uquct; ut aUa his confoYmia nuncpr^* 
tcrcam. Tcrtius tUc motws pcr accldcnsdxi TcYYenje <tCOPERNICO mtrufus^dtluttotte 
non mdigct^fiquidcm fublato Annuo nuUus ptynec pcr fc congYuuSyfcd abflYufam cr mom* 
^ctentcm AnomaUam TtYYX mfinudns; Adco ; ip/e R O T H w A N N V S hunc aU$ 
modo cxcufaYC nitatUY. Verwm dc toto hoc ncgotio dUas, utijpcYo, dabttur 
commoda pcrHdYtas ciYcumfldntiM uUcYius diffcYcndi occafio* 
iiis i^itUY nuncybencuolc lc^oYiHcquicfcef 
donec plcnioYd obtin cm. AdPrafCcdentfs Argumcntorum Rothmanni dc motu Tcrrar,qui- 
bu5 ufus cft pro tucnda afTumptionc Copcrniccajdilutioncs^nihil ab ipfii 
hadeniis rcfponfuni cft > fiquidem is cas intcrc^ non vidit : Nec cnim mihi 
coaftarcpotuit, ubinam locorum h^rcrct ; Namad Principem fuum, uti 
pjroporuer^t, noa cft rcvcrfus. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
iPlSTOtAKVM ASTK OMOMIC AVTM. 'ifl 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DO- 

VVlLHlLMOj LaNDGRAVIO HaS$IJL> Ct>- 

miti in Catzcncllebogcn, Dictz, Zicgcnhain Sc 
>>Iid<la: Principi ac Dominp 
Clcmcntidimo. 

JenIT IAM »VPXIl MVC IH DaNIAM AJf Ml T. CttSir. 

Mathematicus Cwhistophoilvs Rot hm ANNVs,Prin-. 
kcps llluftrifrimc , tujcq; Cclfit. litcras attulir, quibus adcodiuti, 
«jLSiizi-^namin fcribcndo j d mc intcrmiflionem tum bb curarum molcm> 
tum ctiam Mathcmaticiaduerram valetudinem,bcnignecxponit. Q«od vcrb 
ftudium Mathcmaticum T. Cclfit.ob tottantaq; adminiftrationis public;^, 
fenij ctiam fuccefTiuc obrcpcntis impcdimcnta y non prorfus rcpudict , fed 
«uantiam pcr ocium licucritjCtiamnumcontinu^t, mihi qu^m iucundum au- 
AkvL eft. Aitamen, quod pari alacritate^qua antea, priora inucnta nunc re- 
cognofccrc, traaareq; vix promtum fit, mirum eflc non dcbet 5 cumanni» 
cur^ & mprbi, vrii cum corporeaefanitatis moleftatione,ipfum quoq; anU 
Wm atq; ingcnij vircs., potiorcm noftri partcm,non parum aggraucnc atqa 
obntfjjilent. V erum cnimucro auicquid in hoc generc T.Cclfir. propria opc- 
raadco fufticicntcr atq; copiosc, vt prius, ob caufas anrediaas , in poftc- 
rum prceftarc vix faffcccrit , id perahos idoncosartificcs fua autoritatcarq; 
hortatu, tum etiam fumnbu$& libcrahtatc^compenfarc faciie fuftinebit. In- 
telligo RoTHM ANNYM valctudinis causa acrcm mutaflc, quod liccc T. 
. Celfft. atqj alijs minus tutum arq; confultum ab initio vidcbatur, tamcn 
quaarum exipfiufmct rclationecognofco, illinoninfcliciter ceflir. Nam fta- 
tim ^ itincris mgreffu fucccfliiic vires recupcrauit, & interca dum hic mora. 
, f ccur, non admodum infirmo vfus eft habitu. Quamuis rcfoiutiones & coa- 
' gulationcs liix Tarcarear,quibus intrinfecus infcftatur,adc6 altc ctiam inhac 
iuucnili artacc radices cgerint , rtnontam facilcper folamlocimutationem, 
atq; viausrationem,prorfuscxtirpari qucant,cum& Galeniftarbm,vtutfa-. 
tis verbosc & afFcaatc dc his Sc fimilibus diflcrcniium medicationcs quafi ex 
alto defpiciant. Ncq; enim citra rcm aicbat incomparabilis illc Germano- 
rum Philofophus& Medicus,^^ quamplurimis citius improbatus quim inteU 
lcftuSjAurcolus Thcophraftus,Tartaream Roadesnequcunt curarc Poda- 
gram. PcrRoadc$(fuomorc iudensin vocabulis) rudes&mexpertos Mc- 
dicos intcUigcns. Exccllenciora fanc & prarfcnciora hkrcquiruntut Medi- 
camcma,quamSyrupi, atq;Dccoaa, PilluI^;autfimilcsSeplafiariornni 
impurx& confufi mixcioncsfuppcditarc qucant. Scd dc hiS| cumalccriuf 
£ncflcgQcii,pbraooaaddam« ^ . t94 fYcilos^ls tiLXizi: 111« K 

Fult atttcm ipfiusRoT HM ANNiacccfTus mihi inprimisgratui) tant 
^ubd k T. Cclfit. mihi commendaiiatur, quam quodipfumob cgrcgum& 
pcnitiorem Artis Aftronomicx & rcrum Mathematicarum cognitioncm 
plurimi fcmpcr fcccrim. Infpexit illc omnia.mca Inftrumcnta A ftronomica^ 
<lc quibus ipfemct ad T. Cclfit. rcferct. De Globo quoq; Orichalcico qua- 
drupcdali,vcl potius ampliori in diamctrOjquem Automatopxus T.Ccl.iam 
pracmanibus hfibct, mc ccrriorcmfccit. At vercor, vtfola rornatione cura 
ad exadamrotunditatcmvndiquaq;perducat. Idquodmeus^qui maiorad- 
huc cft, vtpote firxpcdahs , mc fatis fupcrqj docuit. Scdipfacxpericntiaia 
his &fimilibusoptimacritMagiftra. 

Quantumad Statum Rcgninoftriattinct, amnia adhucjdiuinofauor^, 
tuta & pacata funt. Scrcniflimus Rcx noftcr eletlus profpere dcgit, & cum 
Rcgni Primatibus nunc in Cymbria comitia pcragit, qux tamcn hifcc dic- 
feus finiuntur. Ego mco morcftudijs indulgcoPhilofophicisjquantumpcr 
alias occupationcsatq; auocamcnta licct. Libcr noftcr primus reccntio'. 
rumcoeli Pharnomcnonfcre cxtrcmamTypographimanumfubijt, fedPa- 
pyri imprcfloriie dcfcftus rcmoram aliquam , quominus prorfus abfoluti^s 
fit, iniccit. Licct enim ipfemct in hac Infula Moletriham pro Papyro-con- 
ficicndanon paruisfumtibus cxtruicurarim, tamcn cum Cha^ftpxo idbnc^ 
dcftituar, nihiladhuc fubfidij, quantumad Papyri prarparationcmjMticoh* 
tinere licuit. Spcro tamcn mc breui c ricina Gcrmania ciufccmodi artiff- 
ccm obtcnturum, quipcrinftantcm Hycmcm, ca quac dcfidcrantiir, confe- 
iiurus fit ; ficqj in hbro illo dcficientia fupplr.rc cotnmodum erit. 

Scripfi circa initiumprartcriti Apriiistua! Cclfitudini.de Comcrahiiitli 
Anni>quipattl6 antcilluxcrat, vnaq; cius luccinftam dcfcriptioncm c noftris 
Obfcruationibusdcriuatam traDfmifijproutpcrlitcrasad Rothm Aii^Nvk 
antca datas mc fafturum pollicitus cram. Vcrum , cum ab eodcm nUnc irt- 
tclli<^am) id quicquid crat, T. Cclfit. interca non cflc rcddittim, initincfc 
intcrcidiffc fufpicor. Curaui itaq; dcnuo ciufdcm Comctac cxpofitionem 
transfcribi,'ik:his literis adiungi, auam vt T. Celfit. cxpcndat^dijudicctjbo- 
niq; coofulatjrogo. Plura non addam, nc Celfit. T.alijs fortcoccupatiorfi- 
6us prsepeditam nimiura dctineam. Valc. Datje Vraniburgi, Cakndis^ 

T-Celfit. 

Trcii6 BRAHft' Vm\ ^c^ctv mfcxm htUn QScfotit^^rH/ 

TtHGOKI 

;>rtimimfftr anlan«<i«tfmiecl?ra^«t/ tioc^audiftttwewoii 

i-wrmObfcruationjbutMathcmaticis, vUi tt?<ttl3frtriC«niC% 
TO^^iwchc/ »nl)tt).i6wr 2<mwn tc^cruvorfancn/wrttcmcn mu* 
m^^M Siabocfeicbcricu sufonfcrm gcf«Ucngcfc^cOcntt)crf/&a»w&r* 
Sa\hZZnmUuhmm^^^ mnntpjr t>cnn^icmac^ cm fon&cr icfevcr. 

vS? dILS / ecn^crn t>u. jt.cfe cttpaf.uf. ci.rcH 

Shcmatici.Obferuationibus,t>n&1«fc«>cr^C«Ctt)rfObfcr^^^ 

rumP x^rum communicircn, t)amtttt>tr fKmtt &cn vnfcm confer.ren mugCtt. 

Sn cucB aucU fcrncr ntc^t vcr^aftcn / i4 »n# vcn ctncm n^^r 
St/ Sunm tn Wc<^ f n ^nDcn/ wt> ^itS^mg ^ ff Ijf^l*» ?r 

t^t^^zLumM 4 rin ^>rfc^/ 2lbcr gar fffjtt>a«cf c^drncir ^o. 
im/v^mK^^^ mwolmmx t)«fcrn Authonbus. 

rronCiWfcnfcf)rct^cn/nac^^^^ 

.nnocb"\Stl>c(Tflbt^^^^^ ixroWl^nanmcHnt^ 
ir rUftt^ne cntlconem «cn t.fttffltcn 2;^tcrfn mac^fn lafifn / 

Xffi4cnnfbm 

SfTorMiutta thim / 14 bmmt< «"ffff *^»f«-»^ Mathematico»nl, lic^ 
Sar«XtSrit{*}uMfrm 

SSSsJIt>o«;n^ Datummvnfcreta.»* 

»80W«n«^afrfVaW3.Fcbruar.j> Anno 1,9 .. 

OT§clrtt«t«rAf j« ^cfTc»» 

Seqmntur eiAm UterA m Latinitm 
eonuerfA^ropterexteros. 
tYCHCNXS lHARi 111. t: 

NOBILtSSlMO. NOBIS SINGVLAMTER 

OJ(LXCTO> TlCHONl BkAUI^Do* 

xntnode Knudftrup» 
VVILHELMVS DEI GRATIA LANDGRAVIV8 

aATlAj ET PAYORE MOSTKO P R Jl. M 1 S $ 1 S. N O H L 1 S- 

limc & {ingularitcr dilefte. Nihil a tc iamdiu litcrarum accc- 
pimus , nec quidquam de Obfcruaciombus tuis Mathcmaticisj 
muko minus quomodo tccum agatur> aut quid rerum in vc- 
ilnsorisaccidat, inaudircpocuimus cumtaracn ifta cx tcintcllcxifTe, im- 
y rimis nobis gratum forcr. Iraq; cum horum dcfiderio impcnse flagrcmusj 
•enignc pctimus, vt non foluin tuum & Danix ftatum ad nos pcrfcribas, ve- 
WumctiamqujrdamexObferuationibus tuisMathcmaticis5& prjefercimOb- 
leruationcstuasStellarum Fixarum^nobifcumcommuniccsj vtcascum no- 
ilris conferamus. Celare te infuper nolumus, rclatum ad nos cfTc ^ animal 

3uoddam in Norucgia repcriri, Regcmq; cius generis ahquot Hafniar & Frc- 
crilburgi in horto fuafcrarnm habcre Eius quidcm ftaturauahior fcr- 
tur quamccrui y cornibustamcnprscditumcftvalde tenuibus , appellaturq; 
Rix. Nos> licct omnes Autores noftrosj qui animahumhiftonam fcripfc- 
a-unt, inlpcxerinius^cius tamcndefcriptioncm& nomcn noninuenimus. Ro* 
^amus idcirco clemcntcrj vt Iconem nobis didi Animahs dcpingi curcs, 
c[uamcumciufdcmhiftoria5aclimulObferuationc$.StcllarumFixarum,qua- 
j-umfupcrius mcminimusxccrtoad nostranfmutas: PrrEtcreietiamjrc cu- 
TCS halce adiundas literas ad Mathematicum noftrumdiledum & fidelcm 
Christoph OKVM R OT H M A NKVM^ indubicatc perfcrri. Hoc ipft 
gratiflimumquiddam nobisfeceris. Et nos, erga tc graciofavoluntare>qul 
te compleflimur , ad promcrendum propenfi fumus^ Datum ex Wbe no- 
ftra & Arcc Caflellana, 3. Fcbruarij, Anno 1 5 9 u 

yVlLHELMVS LAKDOCLArirr 
HASSlJb# Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
ejliTOlARVM AJTlioweMJeARVM. "«97 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DOw 

lilUO VV11.HELMO, LANng^AVIO HaSUA, C O- 

miti inCatzenellebcgen, Dietz,Z)egenhain & 
Nidda : Principi ac Domino 
Clementiflimo. 

EDDIDIT MIHl, IlLVSTRISSTME PRINCEP S, A Clt- 

fit. T. amandatus hocnomincTabellariusidie 23. Marti),lue> 
' rasCelfit.T.3.FcNruarijlabentis Anniadmc fcrrptas: inquibiis 
«as,^,^^ Celfit. T. ftatim abinitio, de tarditatc &raricate mearumlite- 
rarum.quod^iexObfrruatidnibusmeisMathematicisnihil adipifcamr,me- 
cumexpoftulat. Ategofupcriori «ftate Celfit. T. fcripfi, atQ;m Ccmcca 
proximeeUpfi Anni measObferuationescommunicaui,& fimul, qusdciilo 
Mathematicc breuitcrdiccndahabui,expofui : Adqua:ommaninuadhuc 

refponfi accepi, adco vt addubitem, an ea ad Celfit. T njanusfarta tc.ta 
perucnerint, ncc ne : prxfcrtim, cum R o T H M A N n 6 :l Cclfit. T. huc a^e- 

gato,qui ance Hycmcm prsteritam, circaSeptembns finem,hincdcceilit, 
nihil de his ccnftitcrit. Scripfietiam denubper cundem R o t h h a n n r m> 
fed meas Celfit. T. non fuiife aUacas,cum iple R o t h m a n n y s nondum fele 
in Aula Celfit.T.ftitcrit,haudobfcurcconijcio. Manfit lUc hicmecumquin.. 
quecircitcrfcptimanas,intcreaq; cum iUo de rebus Aftronomicis noniniute 
?ontuli, vnaq; Inftrumentorum mcorumformam, Magnitudmcm, Diuifio- 
nem&Pinnacidiorumrationcmipfumdefigaarc,vtiipfilibuit,l.bcnterpcr. 
mifi:quorumaliqua,dumhlcmoraretur,adT.Celfic.Iitcrisconfignata,fe 
fniffurmn aicbat,nonnulla ve. 0 plcni.\s peiiuftrataSc accura tius dcfcripta fe- 
cum Caireliasallaturum indicabat. Non tamcnomnia adT. Celiit.qu^ in 
Machinis Aftronomicis pcruiderat fe refcrre audcrc tacitc .nfmuabat : neq; 
enim Cclfit.T.inomnibus iUi fidcmhabituramexiftimabat, fiqu.dem plc- 
raq; in iUis omnem fidem exccdere, nec vcftra his conferr. polfc, Ipontc faie- 
retur,ne,fi fortchorum magmtud.ncm,cxauifitam ftrufturam, &mter ob- 
feruandum tradandi hab.htatera , prout rcs erat , luculentcr exponerec , in 
firatiammciidloqui, &vcftrishac in partefabricis,qu.pp.ammmusdecorc 
dcrogare videretur : At ego iUi l.bcrumreliqui, ca,qua: h.c viJerat, fiucdi.- 
cere, fiuc tacere, prout iplemct confultius id cftc arbitrarecur. Se J c«m tn- 
tra femeftreiamelaprum ad T. Celfic. nondumreucrrusfic, fatisf-- Pyiha- 
eorcuminmeisnonoam.moJeifticpropaUnd.s, exhibuit Epline, cum 

Brumam inftare vidercm , vtp.ote tum Michachs Fcfto prsfonbus cx-1 e ncr, 
i quo temporcob appropinquantem Hyemcm , nauigat.ones mar.s .^aMci 

magis ina|i$q, imporcua* cuadunt , ipfum adhortatus fum , uno qua.u.uiv licuii ^rfi>vt qttam citifllmc ficri poffct/c Ctflcllaf rccipcrct.Ncq; eMim cttf. 
Witabam, Cclfit. T. dcfidcrio cegntSfi:cndi ca, qux hic vidcrat, quacq; mcc«m 
cgcrat,impcnsi tcncri. Ii quidcm propcdicm fc iftuc reiiturum fpondcbat, 
flt intcrim pcr patrlam fuam fibi tranfcundum 5 ncgotiorum quoruhdam cx. 

f)cdicndorum gratiajrcfcrebat. Ficriitaq;potcft) vt ifticTalctudinariusdc- 
itcfcat 5 cr;it c nim cum hinc dcccdcrct > minus adhuc confirmara famtatc, 
^updcolorfaciciadmodumpallcfccnsjfatis innucbat. Atquodpcriitcrasid- 
jpfum, Ycl fi quas alias habucrit dintUrhaf iftiui mdrx cauias, nanfignt 
ficarit, miror : ncq:; cnim facilc crcdidcrim, humanitns ipfi quippiam acci- 
difle. Vidcbaterah^s TXclfit. vti par cratl^^obfcqucntiffimus: I^tStclla. 
rumdcfcriptioncinatq; cx obfcruationibus vcftrisdcmonftrationcm^ proat 
illiiniundumcrat, brcuifcanimolubcnti alifiSfuturum fafii promifit: quod 
yt mature ctiam clficcrct,ipfum fcJulo & fxpiiis inftigHui^ quo collatiotan- 
jdem inrcr noftras vtrinq; Obfcruationes inftitui qucat5& qua dc caufaQuina 
illa Scrupub, in quibus diffcrimus 3 dcfidcrcnturjcuidcnti Aliqua comproba- 
5ione cnodaripofTit. Cutn autcmcxcotcnTporc,quo hinc dcccflit,omnin6 
nihi! de co, vbi locorum hacrcatjconftitcrit ( in Dania enim cum cflc non cft 
quoi T. CcKit. fufpicetur ) rcmitto litcras, quas T. Cclfit. mihi pcr hunc 
cundcm T^bcHarium ad iilumdirigcndas tranfmifit : cum Cclfit. T. multi 
commodius poflit, in qua Gcfmanix parte nunc commorctur, cxpifcari 
(fi moJo nondum CaflcUas rcucrfus fit) atq^colitcras, fiuc has fiucaliag 
propria autoritatc dirigcrc. Quantum ad Mathcmaticas Obfcruationci 
& Sccllarum Fixarumdcfignationcs, quas Ccl. T. fibicommunicari clcmcn- 
Itcr cupit, fciat mc Oilingcntaram circiccr Fixarumcanonicamdcfcriptio- 
ncm nunc moIirijCamq^TominoftriprimiProg^-mnafmatum Aftronomico- 
V.um (quiadhucfubPrxlocft ) Capiti i.infcrcrc dccrcuiflc, vnaq; carum 
Obferuationcs quas habiii accuratiorcs,& his innixas dcmonftrationcs Gc«. 
mctricas. Quin & alia dc Solc Sc Luna caclitusdcducla Obfcruataj atq; it 
Kumcros pcr Triangulorum rationcm digcfta, idcm Tomus cap.i. com- 
plciiitur ; vt nihil dicam dc ijs, quar noiiam il/am & fupra modum mirandara 
Anniij yi.StcIIajn, alias luculcntcrtraftata concernunt. Qmbusfubindc 
nonnulla adrcliquos quoq; Planetas pcrtincntia, oportunitatcfic cxigcntc, 
intcrmifccntur. Oftcndi autem R o t h m a k n o hic prarfcnti Volumcn il- 
lad Progymnatmatum, quoad ha£icnu$abfoIutum cft> in quoeciampauculi 
dcfidcrancur quatcrnioncs, cum pcr fc ahas magnum fit, & vfq; in quintum 
Alphabctum cxcrcucrit.IsT.C. dc contencisin eo^quaccnusin mcmoriaha- 
bctj rbi reucrfus fucritjC ertiorem facilc rcddcc. Quam primum vcro Opus 
illud, totalitcrl-iborc Typographico abfolutum fticrit^nullatcryus intcrmit- 
tamquin C.T.cius reddam parricipcm. Suntquxdamingraca^^ofcftacula^qui- 
kus quo niiii^ non fol^i boc, lci aha quxmcditor, Aftroaoti>i« 

* fuftctir fort 
Pl 

&in 
iti(f\ 
0n 

{iidi 
korcj 

\d 

iikl 

tm 

rius 

lcCOI 

ekr 
litianl 

QIDi 

Sdi 
km 

im 
\m m 
ccpij 

H Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 fuftentawla ad optatutn finem,ea quS maximc cuperem matumione pcr Ju- 
ccrc queam,nolens volrns.impediar/ed fpero 5c ab h.s atqj al.;s W.cem^^^ 

•ptatamlibcrationcm,quacunq; tandcm id ratione fien queat. O"'"'^*^^:" 
fortf Patria, & c«lum vndiq^ fupra cft. Intcrim C. T. non xgre ferat,qLod 
plura cx meis Obfcruationibus & mucntis Aftronomic.s non mittam, id cn,™ 
inusconfuitum, necetiam, ob tot viarummari tcrraq; anfraftus, atq; hom.- 
num, in quorum fortc manus intcrca peruenire poflent, non on^ n.no perlpc- 
dam finccritatcm,fatis tutum arb.tror. Mora ha:c qual.fcunqifucnt,fcnore, 
vtifpcro,compenfabitur. Dania: Patna: noftrxftatus,quemic.rc.amdc- 
nuo expctis, cft in hoc quafi interrcgno, adhuc (quod d.uin^s bon.ta t. accep^ 
tum fer.mus) fatis tranquillus & fortunatus. Scrcniffimus Princcps nolter m 
Rceem eledus , indicsproficit non faltcm «tateSc corpons vigorc atq;re. 
borc,fcd&, quodplunsfacicndumduco, virtute atq; bomsartibus; .uvt 
non dubtam conccperimus fpcm , illitm optimi &laudat.frima- mcn.or:^ 1 a- 
tris hcroica vcrtigia non fcgniter fuo temporc mgrefrurum ; atq; ad Rcmpub. 
Uudab.liter & dcccntcr adminiftrandam eximic idoneum futurum, tanq..a.ii 
adhocnatutn,&diuinitusnobismlocumpr*ftantiffim.Parent.sregnohu.c 

prsmaturc adcmpti , reftitutum. Interim autem dum lun.or hic Prmccps 
adhuclubCarator.bus,virisprxcipuis,obxtatcmverfatur,Quatuorbcmo- 

«sertsmConfilianisRcipu.gubcrnaculaadm.niftranr.InterquosPr.m4^ 
rius,cftDn.NicoL Av, Ca.s.vs, CanccUarius,virvfur«um,.^^^^^^^^ 
& c^nfulta prudcntia, inCgnitcr, prster Gcnens ant.quam Nob.Iitatcm, 
ckrus.InIi«risct,amhumanionbus,pra:fc.timveroH.ftor.,s,&quxadia- 

litiarum gubernationcmconducunt, apptimcverfatut. Siquid veroarda- 
-um &fol56grau.u«inciderit, in ComitiaRegn.,qux quotanms fcmcl circa 
Selftitium ^ft.uum cclebrantur,ad vniuerfum Rcgni Scna. um,vel ef.am an c 
ftatutum tcmpus, fi opus fucnt, conuoctum dcfcrtur. Ita vt Anftocra^ 
qu«dam, qu« etiam reipub. forma non admodum improbata eft,apud no,, 
3onec Sercnifs.mus Rcx Elcclus ad matur.orcm «tatcm peruencnt, cx.ftat 
Intcreaq; omn.a modcratc & confultc admin.ftramur , vna cu- Pr.nc.^s 
noftri, vt. par cft,fumma obfcruantia. D . v s ,n poftc um ctiam btncd.a o- 
aemclcmcnterlargiatur, vtomn.a pacatc& fchcKcr focccdant & conftr- 
ucntu.-, cxoptatifs.mumq; noftrum Principcm ben.gne protcgat, 5. m lul- 
ccpto v.rtuti$ tram.tc confirmct. Quantum ad mc meaq; a.tinetc,a pnltt- 
nam ferme retincnt condit.onem. Ego in hac Infula pr.uatus dcgo ncc mc 
,cbu$.mm.fccopoliticis, quodctiamnunquam hbensfcc, n.fi nccclsKatc 
.liquacompulfus. Sunt al.asfatis m.ilt. qu. ifta affedant,qu.q; tal.bus Ofc- 
cijs, mefor'c multo mclius prxcflcqucant, qu.buscgohanc , vbicam aflc- 
quuntur, fortunam nuUatcnusinu.dco, fcd nu,l.opo..usgaudco, qucd la 
copiarepcrianmr,quimetal.i.usvcnus ..cnbus 4uamhon.nbu.l.bc.cnt, >0g TTCHOSIS $aAUX tll, t. 

\t c6 commodius 8c cranquilUu5,ocio fi ui Philorophicollccarjatq; rcbus coe- 
lcftibus potius quam terrcnis vacarc ; quamuis ne fic quidcm ab impcdimcB^- 
tis8<tumultuationibus,quasvitafuggcricciuilis,pUnccxcmtu$> cciamcnm 
maximc cupiam^ (pflcqucamjfiuc idlicquodamfacomco, fiucquorundam 
Cnitlra incclligcntii cucniar, Vcrum cgo animi magnitudinc , inccgritatci 
8< tcri iuftiq, obfcruantiaid, quicquid crit,faucntc nobis diuino,quodonini* 
scGnis introfpicit oculisjnumincjcxfupcrarcadnitar; Sraltiorcs curas coclc- 
fti Piv.lolophiae, cui mchatftcnus totum dcuoui, afpirantc ctiam noftro cona- 
tuicoelcftiumopifice, porro impcndcrc pcrgam. Dc Animali ifto, cnius 
ctiam Celfit,T,inlitcri$ fuis racminir,fic habeat: NuUumciufccmodihic 
inDania reperiturj neq; Hafniaf,ncq; prope Fridcrilburgum. Fuicnimali- 
quoties cum Scrcnifs. Rege noftro^laudatifsimaf mcmoria^^in ferarum hort^ 
Friderifburgcnfi , neqitamen huiufmodi animal vnquamconfpcxij neci 
quoquam relatione audiui illud iftic nutriri, Hafnia? autem cognoni antc 
Annum vnum velalterumanimalfuifreeNoruegiaoriundum, quodRan- 
gifcrum Latini rocanrjNoruegi autem Otmf&iia/ quod an adhuc ibifit val- 
dc dutiiro 3 non cnim poffunt iftae beftiqkr calorem, qui vel apud no$ cft , fufti-i 
ncrc. Scripfi nihilominus ad prsEfcdum Arcis Hafniacx > qui icidcm affir- 
mabat Ccruum iftum Rangiferum in aeftatcprxtcritaprxcalorcexpirairc» 
alias eum facile ab ipfo pro T. Cclfit. impetraflem. Exiftimo autem hanc 
ipfam cffe feram de cjua Celfit. T.fcribit, & aberratum ab eofaltemeflcia 
nomine, tunc quoq; proceritatc, obcornuum longitudincm & multifariara 
intricationcm, quilquis illc tandem fueric, qui apud Cclfit. T. hac dc re mcn- 
tioncmfcceric. Adiunxi vcro huius Animahs genuinam defignacionem>non 
tam cx Icone Gcfneriana,quar camcn nonmultum aberrauit,quam indicati- 
one cuiufdam cx Studiofis meis, qui Bergis in Noruegia natus eft, atq; fc ali- 
quoties huiufcemodi feras vidifle rcferc, Tunc quoq; de natura carum,quae 
illi compcrcacrant:, nonnulla fignificauic,quxetiamannocandaduxi, vc T. 
Ctlfit. defiderijs eciam hac in partc, quancum .n me eft, facisficret. Si in po- 
fteruin aliquid cercius vd dchoc; vel ahjs, quibus Cclfit. T. deledari cogno- 
uero, inteliigere licucric, haud inccrmictam , quin Celliir.T.de ijs cercioreiu 
reddam. Habeoipfcmet Alcemquandamiuniorcra , mihinupcr donoda- 
tam, quam fi Celfit. T. expetit, nongrauatim eam per occafioncm mittam, 
& fi in ahjs longc potioribus quippiam pcr me fieri poccrit, quoi Celiit. T. 
acccptumfier,inticniar incxfequendoquam paratifsimus. ValeacT.Celfit, 
iiuamdiMi:ifsimc& f^-Iiciisimc, Datum Vcaniburgi,CaL Augufti, Anno ^ 

-.u.rn^ldy T.Cclfit.^ 
fli bQfjp ,o:ib ^ IrlSTOLAKVM ASTIl«WO M1<A»VM. 

!5cm^5cfmi/ m{cxm (tfOen ©ffonbcrii/ 
SBilt^dm t?cn ©ottc^ ©nat^cn/ ?ant)f (j^^^^uc 

S^l^g S|?fr hcfccr QScfott^cr/ )^r vnevn&crttt dato Vraniburg. m 
J^gjS. Apnlis vcrfic^fti gcktt/ t>af; )^r jc^o Drn crflcn Tomum dc 
^^^S Rccentioribus cali Phinomcnis tn 5)rucf JU vcrfcrdVjctt fur* 
^^Sf& ^aht I tttli »ne&cnfcl()l^cn iU communiciren dbottcn/ Dae ifl t>tt0 
»m5 |o tticl Jcpo Itc^r gctpcfcn ju wnctttctt / Dictt>c9l ilrittgcbac^rcmTo- 

inoquafi cx profeflTo de rcaificatione Stellarum Fixarum (tJarnaC^ Wirftf 

langc icif bcfonDaatJcrtongctt gc^bt) tticf>taacttt traftirct, fijnCcrt aucfj ct* 
licBc fiunfccrt etcTH au^ c»»cm Obfcruatiombus emcndtrct crjc§(cn t^uf. 
*a3oncn ^cmuac^ &crtflt>ctt Opcris gcwcrtig fci^tt/ mit®na&cttaut)crfcf)Ul< 
tcn. P(n(anacn&f v^nfcrn Mathemacicum , §at cr ficf) itt^^ar »or cfhc^cti 
C!)?ott«tCtt6c9 tjn6ffincrici&0:^rancf^cit^al6cn t^cffagt/ ^j^ atcr/t>nan<jcfc* 
|cn cr ffbnfft(icl> ju vcrflcftcn gcbcn / t)nbtt>tr)^mfo(cl)6gncM(j(ic^cn6c< 
fo^lctt ^abctt/glcicfjtwol nic^f aiigclangf. ^Dafj cr abcr mcfjf toitcr fdmpf/ fdtt^ 
itctt X6\x wt> nicfjt gnugfatii vcnrunDcrn/ wttt» madjcn «ne fcljicr Me gclian* 
rfctt/ oDcr Sufpition, ^rt^ cr cfttjati citt fcfwcrc vhI> fcfjcDlicftc ^rattcf ^cif ^abc/ 
^c (cngcr cr nu l>cnfc(6cn bcp ftcf) \oil \< crgcr C6 mif j^m tt)irt)f tt>cr&cit. 
^ae i)'ae O^icne bctnff t / if? cin ^cnifcfjcr ^iuig bcp vne Dcf? ®cfcf)(ccf>f * riti 
?33t(&f/i)frf)af one batJongcfagf/Da^ t)froitn 2:^!crgarfCttiu^iDcricfj6(>ur3/ 
5tcm/ju Koppcnf>a9Ctt/ ctlicljc fct^n foHnt. ^ir ^abcnf^tt auc^gcfragt/ o6* 
>cr Dicincr fcpcn/ |af cr ttrin ac fagt/ f^onbfrn fcpc gar cin ^oc^ 2:^icr. 2(lf \9* 
tCtttttrmlibroGermanicoGcfneridc .Animalibus Annoij dj.^U^liricbgf* 
gCtrurf f folio L X X X V. Iconcm & dcfcriptionem bcffclbCtt gcfiint>Ctt/ 3l6ct 

tcp Dcttctt/ fo mit Dcr ^dniaitt &icraufTcn ju -^olffcnbrtftc( gcnjcfcn / fcincn 
tcricf)f Davon l^abnt f dnncn. ^bcc DJIjcncn ^dcf o&cr 2:6icr ^abcn tt^ir au^ 
^c()wc&cnauff jtt)C9 ma(faf!ittDic§uttDmf?ucf laffcnab^olcn/ &icricljauc^ 
<n lBinfcricit3anett)olgc|alfCtt/t>nD auffm (X'i^ &cn ecfj(tffcn/)(>rcm kauc^ 
Itacf)/ gf iogoi/ <5o (>alDf aba Dif '^Bf rntf cin^icf rcf cn/ allc gcf?orbcn/ Dap xoit 
«Ifofc^cn/Daf? flcftc^im @ommn'/t)ttDn)Cttn Dic ^lBcrntc m\x\v\kx ^u ianM 
titcfjt 5a(fcn fdnttctt. ^a^abn- Dic (JicnDf bffrtfff / ^abfttttJiffiHfeiH »tt# 
ffrm^^^ifrgartftt jur ^apfffttburg / §f(f fic() t)on Martim bif? auff datonoc^ 
tt>o(/ lcufff wnD fpringt/ vnD ift guf cr Ding/ t>nD fonDcrlicf) njntn voix in \)nfcrm 
2:§in-garfCHauffvnfcrntgriincn TOglcin^numbfa^rctt/lcufft cr Dcuttccfj^ 
flcn5uvn6{u/ »nD«Mrtftauffvtt$al^n?fnnefittJ;)unDtt)frf/ ^lbrrDif @CiS 
fcdni ivoUfu j6ttt mf^t ff^r wac^ffn / Wl> ffi^nf tbi^ auff dato m\i vbf r f in« 

Cc Singcr» i tit TTCKONTS «HAKE tl?. T. ^ 

^incim mi man rm Signum fcpe / baf^ fu jiclj titcl^fWDf w6f^ 

I n hk^cm iat\t>t artrn/ Dae mrit man fchcn. fiabrn tpibcr m (Scfjiw J^' 
t)cn gefcljicf t / n^tr Dcrc ntrbr brf ommcn f dnbtcti / QBo ^bcr jf>r vne cm^ ^^' 
cbcr jmei?/ fonDcrlt cb tic 5a iafm tr crcn/ jufcfMcf cn fnnDct/ baf^li t^c( jfir Vn^ 
ju fonDcrm angcncmcn QcfaUm I QBir moHcn^ viucb tn ©na?cn rMntoiDcr cr<f 
fcnncn/ Dn&cucfj Wc autfgctt^cnDfc 9i)nfo|!cn wD -srftrunafgnc&iijlicfjcrfiiU^^ i 
f^n. * "^Bae Dcnn onlongt Dic bcj^crtc 'Papicrm.acfjcr/ nidgcn tpir ci^cfj gncDig^ ^ 
Cicfj nic^t ocr^;alicn / mir iniDcr cincii cini?i<}cn &akn / Dcrfcl b ric!jtet5 
dlcrerfi an/ t)nD macfjt fc§r fcfjro^l^crcf f j^c auf; ^^cgcntDcftis^cn 0apicr/ i^nD ^ 
cucfj '^\X(icfcxx\<^\cm ^Sricff ^ti jtf rcn/ ^lljf tvoCcn vnt> abcr ^u ^jrancf furt rmb^ ^^»;' 
l^drcnlaffcn/ obmirnic^tcinoDcr^tKcn E^^^^^ >tcn/ Dafrfiefi:l>. 

jucucf2bcgcbentt?o(tcit/;l)Dcfjma(Tenu>ir^^ ^ ,,. . . acfKrgcflalt jbrfie ' oiniK^ 
|alten t^uD t)nDcrf>a(tcn tronct : ^JBofleit tmr a(|;Dati)firc '^tbfcrtyung a.|jfa ir«" 
(§cft bcfdrDcrnhelffcn. ^o(tcntt>tVcutfy Deni trirmtt^naDcn fonDcre tvot m 
getoogctt / a(fo gncDij^ticf) mcbt t>crha(tcn. Daxiim in onfcr iSfaDt vnD >Qe^ Ai 
%mvi^a^c\l m^^^ Maij^ Anno i'^ 91. M 

mi^r(m ianDtgraff ^u ^e(]en. 

Sequmtur eAdem Liter.i in Latlnum igd 
conuerU propter exteros, '^.^ ' ^ 

' ^ ^ ctain 
koEILISSlMO, NOBIS SINGVLARITER 

mino de Knudftrup. * ^^'"'fl 
. VVILHELMVS DEI GRATIA LANDGRAVIVS^ 

H A S S I A 5 C O x\t E S I N C A T Z E N E L- 
L I BO Ct E N 3 &C. 

O B I LISSIMfiET SINGVLARITER. ftj L 'tf C T B. 0 II- 

ub dar^ Vraniburgi 2. Apnlis nobis fignificaueris, iciamTo- 
mum primunl dc Reccntioribus cocli Plia!nomcdis Praclo fub- ' f^, 
^j^.^ ;4^^S" {Tirtterein animohaberc^eumq; noi3i(cum communicare vellcob-: ' 
tuleris> id eo lubf ntias incelkximus, quod in prardiclo Tomo quaH ex pro- 
fefTo de Redtificatione Stcllarum Fixarumjcuiusiam diulingulari deluierio; 
etnemur, nonfolum cr^ftesj verumctiam alicjuotcentcnas Stellas exObfer- 
«arionibns tuis cmenJatas recenfeas. Ipfum itaq; Opus expedabimus , cle- 
t!tenter gratiam reiaturi. Quantum ad Mathematicum-noftrum, isante 
aliql50t Mcnfes dc aduersa vaietudine graujter quidcm nbb's conqucftus 
cft:,&/ic?^ f^^'* brcras iJipfumindicariCjiiv^sqi ipiid^aenter^.vc vcniretman- Irano 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 4aucrlmus, tanicfi nccdum aducnit. Quod autem noa rcdeat, fttis admirari 
nequimusi Sufpicamur ex graui aliquo ac perniciofo morbo ipfum alicubi 
decubare, quem quo diucius fecum fouerit, cb pcius habcbir. Ad Ran- 
giferum quddattinet, eft apud nos adoiefcens quidamDanus, ex familia 
BiL DORVM, quinobis retulit, Fnderifburgi m Horto ferarum Regis, 
iitemq; H.ifniJtr,eius gcneris aliquot cffe. QujrfiuimuscA^ coan vcrc Rangifcr 
effet, negabat,dicens admodum alca ftaturacffe Animal, qcrrmadmodum in 
GermanTcoiibro Gefneri, Anno x ? 6^, Tiguri excufo^folLxx x v. Iconcm 
& defcriprionemciusinuenimus. Verumexijs^quicum Regina VVolfFcn- 
bucelij fuerant^nihiltaleexpifcaripotuimus. Rangifcrosceruos exSuetja> 
duabus vicibus ad cencenarmm vfqj numcrum huc deftTri curauimus 5 qui 
omnes hyberno tempore benc fe habuere, &c in glacie vehiculumj fuo niore^ 
traxere : Ac vbi calor rcdijflet, ad vnum omnes pericrunt, ita vt clare videa- 
jnus,qu6d jcftate & calorc ingruencc inhifcc regionibus perdurare nequeant. 
Ad Alccs autem quod actmet, vnicam in Horto noftro ferarum ahmus 
ZapfFenburgi^qua^ a Fefto Marcini hucvlq; benehabct3curfitat3faltat5& bo- 
narum rcrum eft^ac pra^fertim cum in Horco ferarum viridi noftro cffedo cir- 
cumuehimur, adcurritnobisquampotcft proximc , nosq;non ahtcraccanis 
aliquis obferuat. Veriim cornua non admodum illi fuccrefcunf 5 nec vlcri 
digici menfaram, hoc ipfo temporc, prominent. An hoc fortc fignuoi 
fit5 casinhifccorisdifticulcerdegcre, diesdocebit. Nos iterum in Sue- 
mmmifimus, anfortaffisplures ibidem nancifci queamus. Si autem ipfc- 
nict vnam aut altcra abpr^slbrtim quse cicurcs eflent^ad nos tranfmitterc poC- 
fcs,rem nobis apprimc gratam prseftarcs; nos cius viciflim clementcr memi- 
nerimus , fumpcusq; & viacicum beriigne rependemus. Dc Charcopcco> 
quem expetis, clcmenter cc celare nequimus, vnum vnicum faicem nos ha- 
berc, qui iam primiim Opusaggredicur:> Papyrumq; ( vciexprcEfentis Epi- 
ftola; charta & ad tc miflTis Ii^ei'is videre eft ) conficit paulo groflTiorem. 
Francofurci nihilominus inquiri curabimus , num vnum auc alccrum per- 
mouercqueamusj qui fefcad vos conferre velinc. Prasfcicndum tamcn no- 
bis, quibusconditionibuscos habcrc &alerc velis; quocognito corumpro- 
fcaionem cumprimtim promoucri curabimus. Atq; hi^c tc , erga qucm 
graciofa voluncacc fmgulariter afFcdi fumus, clementcr celarc noluimus. 
DatumcxVrbenoftraSc ArccCaffellana, iz. Maijj Anno 159 i. 

VVlLHEI-MVS LaNDGRAVIVJ 
H ASSIJS.. M4 TTCMONI8 BHARl tlf.l. 
Z)m ©urcf (cncfiftarccti / J5oc6vif6omcii ^^iirflcn 

vn& J)(m\ / S)(m V Vi l h e l m, ian^fgrctum ju S)(f{(a/ 

t)7it)t)a: S0?cincm gnc&igcn ipcrnu 

;95rclj(cuii5(t(i|lcr/ •f^ocftgcborticrjurft. (^wxtS.&.fmbmtint 
fl(^^mUig( ^icnjtc nacb aOcm \)rrmiigcn icDcrjcK iu\)oran tcrcrt. 
®ncDi^f?cr^crr/ C£tt).5.@.an micf)t>nDcrdaroDcn 22.Maij 
nccl>flftin/ auf; /^rcr etaDfwD 99c|Tun9 (Talfcl auf^gangcnc^j 
<icijrcii?cn/ t|l mir nu crfl Dcnr. huiusafl^ic auff Vraniburg^ti funDcnfoin^ 
•iicn- ^o ($ fo fangc sh SOJonat / vnDcr ^lCcgcn fc^auf^gchaltcn/ fan tc^ 
ntcljf trtffcn/ fonfl ^ctec tcb6.5ctt(ic^criti bcanfivortcn ntcbe vnDcHaffcn. 

^a^rrflltcfjmcinCC^fttr^aknbcn Opcris primumTomumde Rccen- 
tioribus coeliPharnomcnisfccIan^f/tntVClc&cmCapitci.Stellarum Fixarum 
Rcftiturio fundamencaliter traftirt trirl5f/^cf]cn (fm in )()rcm iSdjrct:^ 
fcrn^icDrncff/ ;©arauff fan(I-tt?*5%(^5.tcl? Dicnf](tcf?nid)f\)rr6arfcn/ Da);bap 
fdb Opusnocfjtticljf xJolIcnD^DurcfjDcn 5)nicf v)crfcrtigf ifl/ iDcnnicbDicfcti 
^ommcr anDcrcr noffwcnDigcr auffli(g(nt^(Y (^5cfcbcfffc ^albcnnicljt tt^ci?! 
^(^aU/ folcfjcmauffiutt^arfcn. ^cnn abcr @off @naD rnbgclcijcnbtif vcr^ 
(ci^cn toirDf/ Da^ ($ Dicfcn ^mf cr mdc^fcfcrfig ivcrDcn/ al|;Dcnn tvil icfj^ ^tv^ 

j^rcm bcgrrcn mch/ miff§ci(cn* 
iOa^ (f it). 5- Mathcmaticus, Rothmannvs, nocfj nicf)f ^u <2:tt>. 
@. tt)iDcr anfommcn gcavfrn/ folcf)6 f^uf micfj nicfjt tocny vamntcYnf 
t(nn rr ^af ficf> bct) mir nicf>f anDcr^ mcrdcn laffcn / Dcnn Daf? cr ron fTunDrn 
mi(v jtt rt*icf grn (^affcl fici^bcgckntoolfc/ n^clcfjce nu cbcn nn ^ahr mtlif^: 
tcn ifl* ^ofcrn Dci; Morbus (Dr(fcn i^iv. ;5'. mcIDuinj thut) m caufa 
torrr/ Da|§ rr fo langc aufMciU/ fo ^cffccr jr miflcr jcit ficl^ fonncn curircn lap 
fcn. (St lic^ frclj folc^^e mmtgcte aH^tr gar nirf)t rrrnrmcn / fpn|? trcrciDicI^ 
Iricfjf §ic foguf 9>aracclftf rf> Rcmcdium ba^(<i(n }u iinbcn/alf; anDcrf;tt)o/ttvb 
c^c^)hmcaucf> o6njtrciffcl trolhimtflifJ. ^c&gcDcncfcabcr/ focrnocfcntc&l 
n^iDcriimbju (Stp. 5* ©.anfommnt tjl/crtt)crDc ficf> mit Dcm crftcn tt)iDcr cm^ 
flcflcn* (^ewcnc^i/ taf)(r DaeOpus Sccllarum Fixarum mtt aft(t grlcijcitiJ 
^cit Dcrfcrf i^fc/auff Daf; Dic lancjn^c^limc^ t^nDgro^ am^ctt^anDrc mtifx xmb jici^ 
tti(f2t&inDcri)licbc/fonDcnt anDcrn/iniDPofteritatijunui?fommcn mdcf>fr* 

0 ml Da$'Diicn6ffticr ktrifft/ Da Cfhr. wn fcf>rcibf/ f^ab icfj trol 
ituclj in Drm ^rutfcfjcn Gefiicro, ml^^ ^uc^ mir auc[> bcr) Dcr hanDf ifl/ fcitt 
Iconcm rnDDefcnptioncmgcfiinDcii/bcr r^cin 3tof*hufc^ncnncf/ Qib(vbi()sf 
^rro ftaf)icf?nocf>nicf>t crfa^^rnifdnnrn / Daf? cin folcljc^^ alihic foU ocr^anDcii 
fr^n/ yi} Un fcl^cr iu ctliHcn malcn fccp ^dnialicfKr 9}fai(cflaf/.f?ccl>ldf>lu 
^(r^(i((bu\u^/im ^icraarfcn aovc fcn/ §a() al)cr fcin folcf);^ allDa/cmala rcr;^ 

nom^ m 

4 

m 

m 

iii^ 
niawj 

(111(6^ 

duffil 
roiil 

DOlll 

f(ii 

N 
m 

1« 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 tH»T«LAILTM ASTROKOMICAKVM. 2«5' 

m 5t^p«Sr^f3att«rtt/ W^ tcf tm t)orfgctt ec^rcibctt angciogcn 
Kffitttot allhif Dcn eommcr «bcr tttc fjt lct>cn/ t>ttt) Dtcipi^c x>o:m^/ 
Sm ci.m^m.'^e5«^cfrcn/ ot)cra.tDcr.tormt/ ^«^"|[ ^^^^^^^^^ 
Itcacn / i)cnti fic l)abcit ||re (leUc m fccm gar Septcntr.onah partc Norueg^* 
Snfsucai, t>nt) fdnttcit mcN trolan anMn crrcn vbaKctbcn. Q^ctJ^i 
hcimm I ttJictvol fic mC, auf: !^om>cocn rttD ecfjti^bnt ,rcn vrfr una 
fiaSt/fo>dtmcnricfocl>an§.cm;©cnnc.ttarrfct(tc6c3^^^ 
Snt)crhaltcitti^criit/v)crf>arrcn. 93frfc^cmtff?^arumb/mantvr.&cfKa..ifj 
S ScS e.c^nt tntD f^attcn Fdnnc^ / ;©cnn ce bif;n,n?kn tHom eom. 
ffw I foS alf^ torf: 3cf? [vib m 'itflf/ tS"'. 5f • .cfjjufcf^nfb/ 

U tr>onc.t|crttbcr aulf Dtcfc>fuf feofcn fa)^n/ tfl c.an ^^^^ "g^ 
inft,^an^6froticn/^icf>.c5C3fnv)bfr(t9f/anfo.mnftt/t)ntapa«ficj^^ 
Sn SlolTc/ U c^ncm4r.ctmann/ ^er mcmcr ecf)tpc|tcr itocf>(cr^ac/ 

fcj ircppc iMtiauff ^cganacn/ t>nD r,ff> m&cr ^^"1^"«''" ♦^^f f ..^fj^.fj 
«ofSctrunc^fn/ c^ ni tr.t>cr ^frabgf^f.t/ Dtf ettfgf ^.nab3cfaUcn/»n& 

f;r5^iS S&ar,lbcrafrtorbfn. eoba(Dttcf>abcrcmanDcreo&fr cmrar 

rt>cr/ roi^m.,5-:@. .racf>c,ncm ot.cr^tt>fcn5u Snmcffurf tvoltc^mb^orc, laf. 
Sfan &. 5- C^..cf)nicfjf bcr8cn/&a,^tcf> fclbcr fcfjonctmn bcfomniftt 6ab/ 
Ifr Df|.^anDtn)frff^gnti3fa.n ftfarfu/tMtD ntimif fmf^ 
SvTrnb l)ruffpaptfr ^umacfjcn. 2:^u ntid> flfftf f>.t)ol gf^f n .»>. S'- 

SSStbcf"^^^ 

lBo|tp'|@.tcft>mt^^^ 
ScVvt'.?t>3cfaacnrct?nfatt/l)ar5Ucrb,cfftc^m,cf>g^ 

mofmL5uyb,cfcni:.abftt. <iBiie.t^5--(3..necfj.rm&^fj2tl(c,^^ 

^dcVfi n n, at,3.rWfr gtuffttcf^cr ®cf«,tt)ff^ctf t)nt) ^attD.rfa.crung ^.fmtf 

^ff^tnt «• D^'""^'Vraniburs, Df » 8. Scp teitto. Anno 1591. 

^ifnflwtatjjcf.- 

TtCH 0 B».AHE. 

Cc j POST- 
iC6 POSTSCRIPTA. 
gjW \>4 (iltv t)i(; mcm ^cMai nicU dUincwn bm ^ttnfcUn Zf>i(* 

mt/font»Cni (tm& Je Ca-Ieftibus ( qua- nollra eft voluptas) i«^a(fr/lVO(ee 

id) mcfjf »nbcrf.#»/ (gro. © . figm ficiren, i^af) Martis Stclla,Dfr fonfim 

tlte^l- aif) bicanitm plmctcn/ txn Calculum Aftronomicum eludirt, ifl int 

fc^fJcn Acronycho fitu , WflcJjf^egefcbf^fatfliinanfrtngc&ff; ^.Zc^^» Iunij> 

circa Perigaeum folarcj mtf iJfltl Calculo Copernicieo gar nafic ©bfrftnjjf* 

|f{fnmff/«irc>/baf? f^mttt ©ra&e^cff^fcf f)at/fo Doclj Dfn Numcris Alphon- 
fi ni s nacfj b(i} 4|. @r«b ^ u x>id gcwcfen / avlcfje fonflc!', in iin&crn Oppofi tio- 
nibijs Sohs & Martis, Dcfflt tc^ ffdc^f obferuirt, mcf)f gffcfMcljf. <X)nbfH!l> 
Martem ^imv / WCnn a ifl pcrnox gewcfcn / circa Arictis & Librs initia^ in 
mcdioquafiloco inter Apog3C4m& Periga.'umfolare,confiJerH-t,Dcif;cral^^ 

tAn wn itf) C o p E H I c I Calculo h-r^i. oicrj. ®raD abQcmhm }|V »nD 

i)ae in parrcs contranas, prouc ferebat Ecccntricitatis folaris ratio. (^c (hi( 

mch t>ic Alphonfina Supputacio alltia mc^f J>«flf&fn fdniifn. 5(tif; Dif ffni ifi 

tftcf^fftcfjapud rem penitius introfoicientcs rtlvunifrcffn/ t>a[; t>a nocfjcm am 
tifrin,rquahtasf;1r§anDfnff9/ c folari Ecccncricitaceproueniens, Dif llc^ini 
t\*napparentcmmocum Planetarum infinuirt. <25nt)tt>irt» in Martc, quoad 
rres fuperiorcs , ant mcificn Scf)fim/ ticW(1}l CV fcincn Circuitum ad Solem 
tnchtfo^rof; ^at/alf; bjc <iiiDfrn/&af; iarmnb Eccentncitas Solis rt fpc du am- 
Pitus, quem is defignat, cmfenfibilem pioportioncm §(lf/&tf Docfjm loue jjiv 

m$cr/ »a&in Saturnogitr rocnt^ijffpttrf tt)ir&f. J)icraufj tfliufc^dfffcn/DaJ; 

«nfcrc Inucntion in Hvpothefibus coeleftibus, rsif(ff)f tffj lib.2. deachcreis' 
Pha:nomenis cap. 8. gcnei^alitcr & lato modo indicirt hab/ aUcinc nnt t)(l\ 

A pparentijs t)[>f rftniuftnitmfn vf rm<?3. 93nD t>af) wcScr ticaltt 'Pfolc mfi^ 
fdjf / tiOcf)&tf ncwf tfopfniicftfcf)c ^tcrinmcfjf ljff?f§fn/ Dfitn fif fcJnnfn Dtffc 
ma:i:iuahtatem ittcbf QcbmHcti excufiren. ^cfj ^ab rtUCfj »pn Dtf ffm tnjjf* 
^eimmif ^-ir. 5'.@.Mathematico,a(fj frfiten)ar/3frct)f/ Dfrficf? Dfiutnichf 
ipfntg CaroI> wera^unbf rf fiaf / mb Manbt / baf) crmvor barhin mcfjf ^ttb <jca 
tfttrfVn foimcn/ foitfT^effefrfftnluJiciumde mcis Hypothefibusnic^falfb 
prEcipitirt. 93n&tflt?if(ant)frehjfrnf(>fn^umcrcfen/t<)c(cf)C6^u tpctffetifi»^ 
n'fr/aa§ieju erflerot. ^if; bab tcfj tiu aUe tn jiim ^25ffc^(uf;/t»nt) mb cmi(>t 
;^(ffroiiortt!ft^e Collacion fptben/ ©t>. ®, anact^ftt n?of(fn. QJtffenJX/ 
(^w. 'S- @. vjoUt Dtfffm/nacf>;rcmfto§cn in hac fcicncia ^rrflanDf/ 
jirtc^Dcnffen/ vnt> mirjhrc ^c^nun^ t>awn gnf Digf? 
jufommfnlafffn. Datum vtfupra. 

See^uuntHr e&dem Literx, m Latinum 
conucrfx. propter exteros. 

XLL7. oiiini Bf(f 

m{ 

€on 

tnur 

iu 

\% 
h 
rc( 

naj 

h Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 «flSTOlARVM ASTHONOMICAILVM. t^y 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DQ- 

MINO V Vl L HEL M-O, LaN D GB.AVI O HaSS.IA, C ®- 

miciin Catzenellcbogeii, Dictz, liegenhainSi 
NiAia : Prmcipi ac Domino 
Clemcntiirimo. s. ^^-jLL VS TR I S SIME ET G E N E 3. O S I S J I H E P B. I N C R P S.- 

PoftdebicnmCelfit. T. OfFiciummeum, vnacumomni promp- 
^ ■titudmCvScanimivoluntatiscjipropcnflone; Clcmcntiflime Do- 

imine- C. T.Iitet«.-,daca' 22. Mjij in Arcctua Cairdlana, y.de- 
muiu uu.us Menfis Vraniburgi mihi reddita: funt. . Vbi mterimtrescum fe- 
miire Mtnfcsdetencs hierint, kiienequeo, alioquinon mtermifiiremcKius. 
illis reipondf re. 

Ad Operts itaq; mei dc Reccntioribus Phznomenis Tomum pnmura 
Quodattmet, mcumsi.Capnc, dc Stellarum Fixarum Reaicutioneftmda- 
mcntalitertraaatur,,cuiusC.T.mliterisluismemimt,ceiareC.T.officios3 
nequeo,Opcri iiJinondumaTypographorupremammanumimpofitamefler 
nam mihi ctrtatc hacahjs qmbuldam & necefranjs ncgotijsimpcdito ocium 
non fmt fwnuliliis vacare. Si vero D e v s gratiam & opportunitatem mihi 
€onccfl"erit,vc hacinftanci Brumaabfolui poiru, C.T.dehderijs millocora- 
municandolubcns litisfaciam. . ^ 1 /r t' 

Quod autem C.T. Mathcmaiicus Rqthmamhvs nondum ad C.T,. 
i;edient,non parutn admiror. Nam dum mecum eflet, nil ahud pra: fe tuht, 
quam quodconftftim Caflellas fe reciperc dccrcuiffet , a quotcmporc latn' 
Annuselapfuscft. Qiiodll Morbus ( cuius ctiam C.T. mcmimt) m causa 
fuic tam diuturncE ipfius cm.in(ionis, potuiflct certe interea tempons fibi 
medelam adiiibcn curauifle. Scd t a!c nihil apud mc prodidit, altoqui fortaf- 
fis Si hic tam inlignc Remcdium Paracclficum aduerfus roalumillud repcr- 
tum fuiflct, quam ahbi vfquam,dc quo etiam ipfi prociildubioconftitic. Ex- 
iftimcmiUum finondumadC.T.reucrrus fu,quampnmum acceflurum. Ex 
rcefleteumprimaoccafione Opus Scellaruiti Inxarumabiuluere,nediiin!r- 
nailla&exantlatamokftiadiligcntiaq;intcrcidac,fcd aliisquoqiac poftcns 

TtiHtaticflcpcjftit.. , T^. T 

Quantum autem ad Rangiferum, de qiio C. T. fcribit : Eius cgo Jconem 
&;deknp.ionemm Germahico Qefneri ExemglaTi (quodetiamm Biblio- 
thccamea kruo ) repen, vbi Hippclaphus appellaiur. Rckifctre tamcn 
Kadenus nequiui, an tale aliquod animal hic alicubi inueniatirr. Ftii ali- 
Guotiesiplcmet cuui Regia Maieftatc pixmemorixin Horto ferarnm cius, 
«enim taie aliqucd nuKqu.im ibidem ammaduerti , vti necHafnis. Si quio 
^ twnerti ^©8 TTCH0N18 BRAUl L 1 1. f. 

tamcn In poftcrum ca dc rc pcrccpcro, C. T. cius faciam ccrtiorcm. Rao- 
gifcrorum ccruorum fwcrunt quidem vnus aut altcr Hafniar , vti in prioribuj 
wcis litcrisattigi, vcrumarftatcm hic fupcruiucrc & calorcm tolcrarc non 
p©tucrunt,mult6 minus in Haflia, aut alijs in locis ad Mcridicm magis rcrno- 
tis: Habcnt cnim manfioncs fuas inadmodum ScptcntrioHaliNorucgi2>& 
Suctr» partc> ncc alijs in oris fupcrcffc facilc poffunt* 

Alccs auccra licct ctiam cx Norucgia & Suctia origincm fuam trahant, 
pofrunt nihilominushic in Daniaahquandiu , fi bcnc habcantur, pcrdurarc. 
Putem idcirco ctiam in Gcrmania habcri, aliq; non difficultcr pofrc. Nam 
intcrdum a^ftiuo tcmpcrc non minus hic acr fcruct , qua m iftic. Habui vlti- 
mo, cum C. T. fcribcrcmjvnam hincc rcgioncin Scania in villa mc3, & cum 
in hanc Infulam dcporcaricam in animohabcrcm, vcnit Land$cronam,quod 
Oppidum hutc Infulaecxaducrfofitumcft > vbiinArcc aliquotdicsapud vi- 
rum Nobilcm, cui Neptis mca nupfit,animi causa detcnta fuit , acciditq; vt 
cum mcnfa; afliderent/gradus fpontc afccnderit, feq; cx vahdioreccrcuifi» 
potuadeoingurgitaritjvtin dc(ccndcndogradib'decidcrir,pcdcmq;alterum 
frcgcrit) qui poftca nulla dihgcntiacurari potuic, ita vt hic ratione obierit. 
Qnamprimiimautemaham habcrepotcro, autctiam paraliquod cx ijs qux 
cicuratacfuntjcasadC. T. promtc& ftudiosetranfmittam. 

Porro cum C. T.in fuis literis mcntioncmfaciat Chartopa:i, quodq; 
C.T.dc vno aut altero habendo Francofurti inquiri curarc vcht,cclarc C.T. 
ncqueo, me nunc atiquemnadum cncciusopificij fic /atispcritum , qui 
iam cum fociofibi adiundo , opus ipfum aggrcffus eft, vt chartam impref* 
foriam parct. Nihilominus C. T. offlciofifrimc gratias ago, quod clemcnter 
Tolucrit, ncc grauata fit, molcftiam illam mea causafubirc j ficubi viciflTiin 
C. T. promcdiocritatc meainferuirc,gratumqi quidpr«ftarepotcro,plan6 
volentcm & promptum mc inuenict, & C.T. mihi ctiam abfq; hoc, quod vo- 
Iet,prxcipiet. C. T. tutelx Omnipoteniis, vt diuturnd <5c feJici valctudinc 
«c gubernatione fruatur, his ofticiose commcndatam vciim* Valc, Dacum 
Vraniburgi, 8. Fcbruarij, Anno 1 591. 

T.Cclfit. 

Addidifs. 

Ttcko Bkari^ 

POSTSCRIPTA. 

VT AVTIM HA MIA LlTERJt NOH TANTVM DI A M I M A L !• 
bus tcrrcftnbus, fedetiam aliquid dc Cotleftibus corpcribus ( quse no- 
jlra cft voluptas) nganc : nolui omicccrc , quo minus C.T. fignificarem, 
Sullam Manis, qiixali^splus ca:tcris Piaoetis Calculum Aftronomicum 

ciudfttf jiij 

i\t\ 

(15)^ 

eira 

i 

iH 

jniid 
tu$({j 
minoi 
iM 
PM 
tijicd 
M\i 
Qnt. I 

u 

tcnitj 
cipiiil 
retb; 
quaifl Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 tludit, mpoftrcrao Acronichio fKu, quifuit iDitiodieip.IunijjdrciPeri- 
gaum folare, quam proximc acceffifle ad Calculum Copcrnicarum, ita vt hic 
vix i. Gradus aberrarit,cum tamen in numer.is Alpbonfinis circiter 4i- ^ra- 
4us'abundauerint. Quod nihilominus in alijs Oppofitionibus Sohs & Mar- 
tis,quaruin aliquot obferuaui , nonaccidit: &inMartc antei,cum pernox 
eiret circa Arietis& Libra: initia,in medioquafi loco inter ApogJjum& 1 e- 
rigxum folarc, confideraui , cum a C o p t r n i c i Calculo circiter z. aut j. 
Gradusdeflcxiflc, idq; in partescontrarias, proutfrrebat Eccentricicatislo- 
larisracio. Nec tumetiam confifterepotuit Alphonfina Supputatio. Vnde 
facilc abijsquirem pcnitusintrofpiciunt,animaducrtitur,adhucahamlatere 
inicquahtatem e folariforte Eccentricitatc velahunde proucnientem, qua: 
fefe apparenti PUnetx motuiinfinuet. Deprehcnditur autem quam maxi- 
ine,quoadtresfupcriorcs, in Marte,<um circuitum ad Solemnoncam ma- 
gnum habeat, quim catteri , vt propterea Eccentricitas Sohsrcfpcdu ambi- 
tus quem is defignat, fenfibilem ingerat proportioncm , qu« tamen in louc 
minor & in Saturno o^nlm minima animaducrtitur. Hinc condudcrc licet, 
noftram Inuenrionem in Hy pothefibus Ca^leftibus , quam Iib. z. de a:thereis 
PhjEnomcnis cap. 8. generahter & latomodo indicaui,folam cum Apparen- 
tijs conc ordare poflc,& neq; vctrres Ptolcmaicas , neq; nouas Copernicaras 
hic fibi conftarc : Nam inaEqualitatcxn hanc conuenicnter cxcufare nequc- 
ant. Hac de re etiam cum C.T. Mathcmatico dum hic cflet contuH, qui 
hau J parum hac admiratus , & fimul conftflijs eft , ifta fibi in mentem priiis 
venire non potuifle ; alias iudicium fuum dc meis Hy pothefibus non ita prx- 
cipicaflct. Vcriim multa aIiafimulconfiderandavenium,qux prolixumfo- 
ret hic declarare. Hxc faltcm Conclufionis gratia, & vt Aftronomicam ali- 
quam collationcm C. T. adfertem, indicare rolui ; Rogans C. T. vt ifta pro 
fua in hac arte fingulari intelligentia, confiderare, miliiq;fententiamfuam 
hac de rc dementer tranfmittere velit. Datum vt fupri 

iu.^fflVn/®raueiu2!rtijciK(nfco3fn/fff. 

'5?fmi <}nf Ngf n ©ru^ juvor/ 90f f?f r (tf bf r «f fcnbf r/ <^8ir m^* 
gf H f ufi^ gnf ^taltcl) mdjf »f r^a(f f n/ Da^ wtr m vtiff r»n %^UxQm 
tai «n (5lfnt)fiflhifr^abfn/&c.^ ftcfjliflnDtfffn^tnffr»ttD€pni* 
_ mfrvbfrnHM gf|«(tfn / t)n&fftn}U9fnommfn ^af/ jmaucrjft>t!j? 
Mfcfef^ manAflf/ a(§ Dap fe.ffmcn ©fr^tttjff n §af, 'Bqim m (wttni 

Do iiiti^pfti 
TTCMONIS IILAHS LIBcI. 

i&n^fi<n ^d)Yu1>cn fub dato hcn 2. Apnlis \>cr(lant)fn/&af5 ir aucf) nti fcfitw 
^bw ^aut/vnD weDafTcibiijcgcnie ^ujlcbcn lafTcn ii>Dlrce/^oncnicnn>irDa|i 
fcibigc t)on cucf) ju gncfc^cn Dancf an/ x)nD habcn Dcmnacb nicfjr t)uDcr(a)]cii 
fDoUcn / <?CsKmrcrtu3cn '2>i>(tcn ju cucf) at>iufcr(Hcn / t)n&)ni^u bcfcWen/ta^ 
cr t>cmd( ^(cnDt bCi> mchabt)okn/ unD wta jufnrcn foK. ^Befcrnc jrm^ nu 
l)a|]c(bi^c/ ciiocrm ^urcbrcibcn nacfy fo(gc!i (affcn mollct / tric n:>ir t>neg(cic^ 
n)o(^u cucJjDcrfc^^^ni fftun / ro3c(cl)icfj(wi6 Daran ju anaencmcn vjcfal(cn/v)n& 
irollcn mv c^ f^icrnccl?rj mrt cmcm hubfcf^cn ^apfcnburgcr gc^cncuc^cnPM 
tcvn/ vnt> fon(l in ©naDcn cingcDcncf fepn* 

^irjtpciffc(nauc^)mcf>e/|rtt)crDc(in Dcm^cu(fcljcn ExcmpIariGef. 
neride AmmalibusQuadrupcdibus ^clcfcn habcn / n^aacr fol.s^.Doncmcni 
St^icr/ fo Rix,oDcrti>ir c((icf)c moflcn/ Oni^cnanDdwDf/ fcf)rcil>cn(hu(/ 
5J)?dc^(cn gcrnc tDiffcn/ ob )r Dat)on cttrae in (^rfarung bracb(/ obcr mc^imit 
Imm !?crcD(/Dicc^gcfcftcn/ oDcr bcricf)(cn fdnncn/n)a6C^t)orcm gc(cgcn^ci< 
i^arumb^v^bc/vbi inucmatur, 3c ii tancseproccritacis, quantsi Gcfncro pin- 
giturjfiec. 

SOnfcT Mathcmaticus C hk i s r o p h o r v s Ro tmm aknv$> t(l 
fccp \>n^ nocb nicln miDcrumbanfommcn/ wD ob tvir jn ml iu tona an6f ro cr^ 
forDcr(/ fo fyita ficb Docf) fcimr (5cf)tracf)ct( §a(bcn (Darumb tvirg^cic^tvet 
fnnen^m(lic^Cijc(c3cn6ci( wiffm) cntfc^aiDigcn (af]cn. 

iOic be^mc 'Pvipicrnwc&crftabcntDU- bi^hcro tobcr an^(cmcnDfcn |!ci| 
iiic^( bcfomnun fdnncn / ^Bir habcn abcr rnfcrtt iDimcrn / fotDir jcin aiitjc^» 
^cnDc Jranif fur&cr D}?c^ abicfchi^t/ bcfolcn/ Daf; fic fich Dafclbf? l^cifTkj Xfmb^ 
f^oYcn follcn/ ob fic Dicfclbiijcn^iwcgcn bnn^cuuidgcn/ ^Tt3;^;?nuDicfdbycii 
mipricl)(cn/ Dat)on folt )r ^icrnccfjft bcr4c^(c( tvaicn* 

tvir bifmc\l wn ^cuun^cn bc() bauDcngc6ab(/DaDonff^Uit tt)ir cuc^ 
^icrncbcn Zbfchnfft iufcrtu^cn / wD mcrDc( jr Darau|; Dcrncmcn / mic c^ iu 
{Jrancfrcicfj vnD auDcrn or(cn ici}i^cricu flcftc(/. t>nDi)a|; CiJ miferr^rxus Status 
totius E iropxif?. j8r Dandc Scatu bani;£ t)nDfonf?nctrc6rtab(/bc^c# 
tcn mir iVicDivjkrf)/x)n6 fo(cf>i5 hnumDcr.ju coinmunicircn. 9L>n& bJabcncricfi, 
mit Qmhwm ijutcn I13if(cn mlQcwog^cn. Datum in vnfcr @(aD( t)nD >l}^i* 
f?un3iraj]c(/vim3i- Augu/Uy Anno 1 

^rtficfmionDfaraff ju ^cpn 

PO STSCRIPTA. 

W2fnaUcf)Cm(TC Obferuationes Srelhrum Fixarum &erraticarumfcr^ 
(ia/mdcfjfcnti>irDicfc(bfv]c mol ^abcn/ mu Dcn t^nfcrn^u reaiHcircn. 
CO?u Dcm Orix moflcf flaiTi ^ nacfjfragcn / ob t)nD anma6or(cn man c$ 
p^f /P»D n?ie aacm^ifbvu q^iliii<;xrcc ,,^n ^ric/ft?ici3f r cmcr ^cttat 

AfcaiuM p 
tHJT01.A».VM AST&ONOMICABVM. «H 

Afcanius Blldc , wi( &crijim 2:^tcr5artm iu (ToppotHf n vn& e^^^ 

luc^t (0 gro^ alfj Gefnerus, ^an 23. epan / ifl <iii grpflc §o§c/ Pon cm<ai 
JS^Tcr/Oocfj jfi^ tvm Creatori nif^ vnmpslic^. 

^ubijcimture/idem Liter/i Latinilate donati, 
^t ab exterisintelltgantur. 

NOBILISSIMO, NOBIS Sl NGVL ARITER. 

Dii.ECTO,TTCHOMlB».AHI,Do- 

minode Knudftrup. 
VVILHELMVS DEl GRATIA LANDGRAVIVS 
Hassia, Comis IX Catzenki- 

ItBOGEN, &C. 
B.AT1A ET l-AVOIiE K O S T O AMISSIS, NoBlLI». 

rime& fingulariterdileaej Celareteclcmenter nequimus,ha- 
bere nos in horto noftro ferarum Alcem, qu« Hyemc& itfttW 
«rsw.^proximc clapfis optimcfehabuit,cgrcgicq;accrcmr, vti necad- 
huc quKCJuam ipfidcfit, nifiquodfociidcftiruatur. Cuin uaqiCxproximis 
tuis htcrisdatist. AprihsintcUcxerimus, te ctiam Alcem haberc, quam no- 
bislubensdonarcvehsi clcmcntcr& gratiosceam iplamitcacccptabimusi 
Bcc intcrmittcrc potuimus , quin pr«ffntcm himc Tabcllarium adtecono- 
mine ablcgarcmJs, eiq; mandaremusvtprarnominatam Alccmadnosdcdu- 
c«rct, modb eam iux.a htcrarum tuarum tcnoremnobisconccdcrc volucris, 
prout hacde rcnihiiominushaud addub.tamus. Entidn»l>is quimgratiffi. 
inum , nosq; in poftcrum gcnerofo Equo Zapffcnburgcnfi te rcmuncrabi- 
musj&ahasetiamtuiviciftimclcmcntcrmcmincrimus. ... 

Non dubitamus quoq; quin apud Gcfncrum Germanicum dc Anima- 
libus Quadrupcdibus kgcns , quid fol. 85- dc Animali quod Rix, aut vt qut- 
buldam placct,Onxjippcllatur,icnbat : Scirc vchcmcntcraucmus.an cade 
re quidquam expcnentia tibi compcrtum fit , aut cum hominitus contulcris 
qui id vidcr int, aut doccrc potucnnt , quar conditio cius fit , aut vbi inuema- 
tur,&nuin tantae proceritaris,quant3e aGe(nciDpingitur,fiet. 

MathcmaticusnoftcrC H KisTOP h o R V s k o th m annvs non- 
dumad r.os rcucrfuseft: Et lictt cum per htcras rcuocaucrimus , attamcn 
infirmitatis fua: crgo ( quamuis nccdc hac nobisquippiam certi conftct ) ex- 

cufarc fc vohut ^ ^ -a, 

DcfidcracositcChartopaeosctiamUimmaadhibtadiligfntiahaitfnut 

nancifci ncqumimus. Prseccpimus autem naniftris noftns , quos ad inftan^ 
^ D» i t«s f VCHOKIS BJIAHE Lll. 1. 

tcs Francofurdenfirs Nundinas amandauimus, vtipfiihidcm dil-genrcr JiC 
quirant^a n aliquos adipifci pofllnr. Quid vcro ij cffecluri (int^dc co proxiinis 
uoflris litf ris ccrriorcm tc faciemus. 

Nouarum Rcrum, quancum hoc tcmporc ad manus habuimusj dcf.^ri- 
ptum his adiunximus; vndecognofccs, quomodofcRcs Gallicse, & aiiarum 
orarunihabeant,quoJq; miferrimusfitEuropar lotius Status. SiquiddcSta- 
tu Dani^5 aut alias etiam noui habuens , id nobifcum viciflim communicari 
clcincntcr petimus. Pcrmancmus autcm tibi clemcnti ac gratiosa vuluntatc 
fauentci. DatuminVrbc&Arcenoftra Caflcllanaj^i. Augufti,Annoi5 

VVi LHEXMYS LaNI^GILAVIVS 

Hassiju 

POSTSCRIPTA., 

QVamprimum Obferuationcs tux Stcllarum Fixarum & Erraticartim 
abfolutar fuerint, libcnter cas habercmus cumnoflra rcfitificationc con- 
fcrcndas. 

DcOriccdiIi|emcrinquiras,an,&vbilocorum inucniatur,&quomo* 
dovndiquaq; qualihcctur : Siquidcm htcrarumharumallatorcognatustuui 
Afcanius Bildc, vidifle fcinhortofcrarum Hafniar& Croneburgiaut Fru^c- 
rifburgi aliquot ciufccmodi putet. Verum proculabcft, vtex indicatione 
ciuf lanra! magmtudinisfit, quantx pinxitGefnerus : Namij Spitami, pro 
Animali ingcntem conftituunt altitudinem* NihilominusCreatorinonclTct 
id impoilibilc. 

2)em ©iircfhtcPftaftcii/ J|3ocf>acr>cmrti Mxfim 

»nl) -fjrrrn / Jpcrrtt VVi l h * l m, laniit^raucn lu S^i(fa\/ 
&raucn ati ^amulnbo^m/ ^irgc nfuim vnt> 
i^iiita: ^cincm gucDyni -^Jcrrnt 

^vcl}iml}tU}iicr/S;)ochq^^^^ ©ncDi^flcr ^rrr/ ©rff 

fan uh bicnjlltchvnanqcxciKiitnicbt la\Jcn/ wicba^ icl} tcn 
(clbcn C^c^rnbcn wn /rcm^cnifcfjcn^^iyen/ Dcm ^ilDcn mciV 
^^^) ncm ^X^cttcrn &cn 23. Septcnkbris tvol cmpfanQcn hab. "-jn mU 
ihcm Cfm*(5'-@. abcrmale von icm lcn&iHhicr (trot)on!:^cmma(in mci> 
itcm ^ctrcibcn^iifa^rgct^cm) mclDtui^r§uf. ^.u> abcr D^OclWg ^fticr 
( i)a ichenoch im rorra^r hcttc/ vnt> tpilicne war/ Cf (3. t>l>ci ^ufcfjicf cn ) 
itm ^cmbrucf^r fVirn iufaW bcfommcn hab/vn^o ^mubcr iTcflorbcnrcp/ folc\}$ 
i{f m mcmcm tjoru^cn ^ d;rc:bcm?nugri^m an^c^oacn / '^Xcfj^cfcrcibcn tcfj 
t>rm ^'Mcn vnD cn-^cnricf)Ovammcf/ mcincm i)cft>n&crugufcm Jrcun^ 
t(/ (o balot a mir '^. ^brtcjf Ct>c^ Datum vnDtrm 22*Mai; flfhct) 
fir(/Li nm 

orud 
110, q t»nr 

hi 
ift 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 K VM 2W (Fni 

«UII!i,[ft um tH$TOtA».VM A»T«.ONOMlCA 

liebtfucbf/ »nE»airo folcbcu Q^mjf niit m\m cuyn ^ottcnan ^w.^. 
jufcrtigcn vohcificn. & hat avA ^^'^ «wl wtt f r anban nut ntu rcii fc^ 
ro Theologorum (t)jf Anno 1^-2 }u O^^arpur^ Mit^^iimffBftt^fif" ^;^^* 
glacbuiii; gcrc W / ouD tvintfbcn etn iDciic;cI?<* Scripcum ( mkli& Ltt>. 6- 
imc ^bcrfcbtcff)gW^{/wcnni)!cfdP^<Concordantien 2irficunrctf; vcrfatt/ 
mt> mit etv. 5. ^ant)tfcl)nf t «Of nfh.i(ecn ;u wctffrcr ^OfJ/if^itiin^ 
i)cr<tf 5f tdjnct fcpn^f . SX^n^ trictvol tcfj Damale &tcfelttgf mtf 5f n mS^^J 
in Hilloria AugulhnxConftffionis, FrancofordiaradMKnum, pcr Mat- 
thiam Rttterurii Ecclefiallcn Anno .578- «'lita, & a Chytraoprms conrex- 
ta, fol.645. & feq. commcmorirt tt>frl?fn/pb flUf» bona fide, tri^? e$jich^^ 
fcurt/Latmc refcnrt ttnt;reddirtJt>trW/5Uconfcrirentt>tllcnegCtrcfcn ttn/ <iO0 

m Cocf? (Dicwcpl gc&acfjfcr Ramel.us von^timcnnaclj ^^ommcrnno£tt»cnDt# 
«cr ©fjiljffftf halbfn fplfff/ rnftauc^ »mb ani)frfrfurffaftt?infn)nacl?Ntc* 
bcn. Cfefanal>fr(£tt>.5.@.lftcf)tltcl}mtf t>cm)f<jf(}ft'acf)fcniafrtilircl2fntx- 
emplari cm Collation ftjcrtn inftituircn {afTfit/ 0& aflfc^gfbarltcfj vnl>m\m(}^ 
fig transfcrirt tpor&cn' '^cfc^fitcl? aucbgfm f^un mUc/wan (2n>. S- 0- nur 
aucf}ctn 3{>fcljrifff t>ar>mx gncDtgltcfj communjcuen, oDcr abcr m mir nrmcU ^ 
(er Ramelius ctit ^o\)(p wn Dfm fciittacnmiffcilf / gfjlaffcnwolcc. -Oan kJ} 
»frmfrcff irol aufj Dcr nnDcrparffptfcf)cn Theologcn eu»nffnt5fiffnau,;3an^ 
«fttfn Script.s, Daf; nenicf)f aUfttf^afkn candidc & conucniemer Aduerlart- 
orum fententias cit.ren wtD (iufiU^cn/ fonDcm Da^ftnarofff Phtlautia,anibi- 

tio, od.um, »nD vmccndi vindiasq; cupid.tas bo) jncn mc^mn fftl6 mvi 
K\ni>t afnommfll/ Ita vt fub praetcxtu promot ioms veritatis Euangcl.cs, le- 

iplos& tua vtplurimumqusrant. abfriiiaumagfif lujrfr i>JmDfWciwii/' 
vni jrc (6acf)f n fclbcr t)f raitfn>orfcn (aftV n» 

3(n(attrtf n&{ abfr me in worbe mf f Df ? ecf)rctbf n ( inmkfxm tcf) onc <tu 
lfacnf>tif »om (S-lcnDetBifr DfnnflDff ^ab) fcf)tcfctc() ^w. S'-^- «n ^aljclp^u» 
j©an'D.iobKDaff)fcr Ramehus aujf Dfm mcic/ af^ cr wn ^tnncn nac& 
;?)cuffcf?far^Dfrn)fcfc/ trfam/ Dafj (tw.S- ®. ^un^eaafSif rcrhanDcn tv.ir/ 
liaffrmirDfn <5ri>ff twDcrjunM gefcf?icff/»nDDarnebcncmmanDcrn/ Dcn cr 
fcfbflan^£ir.5.e.d..ig.rt,atiffDafncl)(£To.j^.@.>n.acnDtc!ci^^^^^^^ 

fccrc ^Qnfoflftt ju v)f rmcijDm / inifscbm funDff/ ivf !cf)5 tcfj aucfHm^^" b ? >>/ 
tumi t>cr %m<i( tpiDfrumbju ^w. 5- balDf juriicf ^mcl)f. IScb^ao au 
t>nncr Dcr xcit/ Dic cr fnc tm iauDc wcrharre t/ aUcnf^albcn bn? mcinf r ,Vi-cunDi^ 
fchWtnachforfcbmfaffcn/ obirgcnDtcem (£-ffnt)eti}:fr/ Da^^ibmff!?/ wroan^ 
Ln tt>crf / fibcr ntcrgmDte cin folc^e rrfragcn fdnncii/ fotit^ffff ifb ift^wA^cr 
1 n(6 mif Df mff fbi^m ^un^f n ( Df r mtr Attugfam^ ti rcpcf hm .^^V 
' frae Ci-tt». ,V. ©• fur .<5«-of)f -iufl jti ftnctn fofcfjm 2:^icr habc) rbcr^cfcfv . f. 
Zuff^MaUr (itt).5.@.8lfifl2Svol[wimmif Dcm cifim miJcfjtc 3a»if ^ ii 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 f. ^4 TYCHON15 «1LAH« LlB. 

tjafffr/ &cn <f&lfnwt)1Bol3cborncn 2ljrcl (^iiltxnftmt / mkha mm gat 
tta^c 9SmranWrr xmt) frhr guttr ^tcmUt^/ flc\\i\s QcfckntUn tonDangr^ 
Un^t I Da^ cr nnr auffo tt>cnigfi tin par Drrrrtbiijcn 2^l^irr / Dic Da )ung xohinl 
mx cr|TrrgrIrgrn6nt^rrab fcStcfcn ttjolcr/ Dait bcro mrctncmic^cn\)nD ©c^ 
fcicfc ct Itc^c pcr6aiil)rn frpnDf / ^ab aucb (jlricijfaU^ rtnrm anDcrit t£:Dclman iti 
IJ^omicgcn/ Dcr mirnahr bcfcbtragrrf ifl/ grfdjrtrbrn / baf; rr mtr auc^ rin por 
ituf; frntcm icF^rn (Da tnan auc^ Drr^affuttgntc^f n?cnt3 ftn&cf) tnif Drmrr^ 
firntt^oftriuffr^cn !a)Tcn* ^in Darutnb gufcr ^offnung / tclj ft)crDcauff<>tt>Ci' 
itiijflc v)OH Dicfrr rincm/ wo nicfjf t)onanrn brpDrn/ DcroS^fticrcn rfltcbcbc^ 
f ommcit. ^Bc(c^6/fo ce tiicfjf t)oim ^infcr gcfcbcficn fan/^offr icb Doc^ auff# 
^or)ac (£tv. 5- btmn nvU-^frcintriUcnDirnftUc^jufcpn. 

^ao antriff f Dae^ antcr 2:ijicr / tt>clcfj6 O nx gcnanDf iDirDf/ §ab icfe Dai 
<!ucfr in ntcincm ^©ruffcbcn Gcfnero nacfjgcfucfjf/vnD cin fur^c ^clc^rctbuttj 
Dat^on am ^s. %(af gcfunDcn/ Docbfcnir ^X5crjcicl>nuf5 Dorbct;/ 60 mclDcfi 
<tuc^ ntcftf/ tt?ic ^oc^ t)nD gro^ ce fcpn foQ. ^orauf; icfc t?crtncrcf c/ Da^ ^jf tt^^ 
?f ^cuffcfjcr Gcfncrus cin anDcr ^uc^ vnD Excmpla r fcp/Dan tt>c(c^6 mir 
Ux) Dcr ^anDf if?» (£0 muf; rin grtt^alrtg gro^ ijhicr frpn/miD tt)cl brpitt^cpcr 
CDJane ^,o§r crrrtc^cn/ttian C6 23. ©pann hocb tfl- 93on Dicfcm tt:*ci^ man in 
»nfmiianDcn/ wD Dcnfcmacn/ Dicnoc^ mchrgcgcnlJ^orDcn gclcgcn fcpnDf/ 
fcif;brro gar ntdjf^ itifagcn/ Dan ce n^irDf allDa faum grfunDcn* ^cfj btn xotA 
ticfrlicb m crfarung fommcn/ Da^i?orbcmclDfcr 2(;cl@ttlDcnftcrn Dor furfjcr 
j nf/ cm fcl^mce vnD iut)or ntcbf t)icl bcfanDf c$ 2;fticr in !fi onvcgcn/ von Dcit 
irttigrn irufrn / Dir t)&cr Dir ho^c duD mtf Scf^ncrbcDrcftcn jvlippcnauff bc^ 
fDnDrrn fangrn t)ttD brrifrn /)oltjrrn t)nDcr Drn Jtiffcn fafl gcmacl?t/gar fcbticll 
lauffnt/ olfo/ Daf? fic cin i)irfclj crcplcn fdnttrn/ fofl auffgcf ptirt feabcn. Slbcr 
ft)a^ r^ filr cm 2;t>icr fcp / t)nD ft:>ic grof? / f\ab iclj nocb mcfjtgnugfam crfarcit 
fonncn. <So balDf ic^jnmgc ^^tf]cnfcfjaff( Dat)on frirgr / tt>il tcb ^xo. 
fofcfji^anjrigrn* 

93on DrnObfcruttionibus Stcllarum Fixarum,Dat)on ©.allf ir 

(tucf) mclDunq f ftuf / hab iclj itt mrincm t)origcn ^cfjrctbcn anjcigung gcrban/ 
Da^ DafTdbig^^iSucfV Darm ficbrgrif^^cntDcrDcn/ nocf)ntc^ft)onrnDfotniDru(f 
mfrrftgf fct). Bo balDf abrr Da6 grfirfjicfjf/foU Cftt). j. @.Daj]cll) iuiufc^tc^tt 
iiic^f DnDcrla jjcn tt>crDcn- 

*©a^ (f tt). 5- ® * Ma rhcma ticu^ Rothmannvs, nocf) 6tf?^rrO ficl 

nicbf haf cmgc|lclf/ rhttf micf» ic lcngrr fc tnc^r t)cnrunDrrn/ t)nD C6 tnuf? fcl^a^ 
)nc^rfacf)c^abcn/©af5 crfo lan^K auf^Mrtbf- ^^trcr J. ©.ttnrDf tt>ol 
ftnDcn/Da^ ftrinttMDmtmb w jirf^allictrcn fd:inc/tt:^an firfcf>oncinigcLibcra- 
iicct, mcf>ralfj |6nf?/auff /n ttMgcn folfr/auff Daf;cr Dadt)orgcnomnuitcOpus 
J^ikarum^StcUarum Dcffo tpi^igcr t)nD WlDcr pcrfcrft^r. ^ Dtattgclt intram tinj 

w 
mt 

»51 

M Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IMS rOI^ARVM AST&O NOMICARVM. «f^ 

Inccniowib Wcm^-cl^itffDar^umcfjt/ 2b(tmivh<it wol an itiu ^(t>mckt/ 
>a| cr ( twc e»>. .S-- <HiclH" p^n ,m gcfc^nc Kti ^at ) «««1 ct^ f miML'. 
fchcn 5lopff lubcn foltr / n^oraulf )nic nur 3clit|]c(c fcinc n ctBfu Jpiit fluftiu.f^ 
icttf m nian Dait ojft |uiDct / taj^excclJent.a Ingtn.. auc() ,rc fonDcrlicN 
©fbrccknynD Nituos habcn/ t)ictnanDan/for>f ^^"^"■'^^"'^""'S"'^^^ 
frnwDt/acDultcnmaii. ic(yt>crtc|^c micfe ^uunc/ cr tvcrfc ficlj tifclj&(n»«W 
»nD ficb ^-tt». 5. ©. tPitcr cm|?cncn / m fiir^abcnCcn 'OBcrci-f ffincii 
fl<i6 »nb muhc fp<?.rcn/ Dainit ce aut &f in crflcn an 'Za^3 itiocjjf c f ominfu. 

9[}en Dcn 'Papicrmac/j^uf)4b tcl^ ^tv. 5'- C^- «"cf? »»' «o"^"' ^cljt-fi^ 
tcn ju»crf?fhcn«cbcn/ Safj icfe^tVn |ciMm&crfcmcn k&urfrc/ &tctvfiltaj|clbe 
(cbon lcnafc ifutc bffommr?ti>i& / tn iiMrMf 2lr&fit t» crncf^tcn. >S^^» »"«J 
fllcicl^trorfarCfncttoucncuj^nfDijjfntrjilcn/ gf.3fti Crn). 5. (i).Dtfnf?Iicbvn& 
jum ^dcfjl^cn bftancffn : ©Iftcbufalf^j aucf) furDicmttjjctcilccniwc $,atm^ 
t)ifmtraar«iiaciicmgftt)fffnffr)nDt. ^ c 

'^SjaeDifff ianDfrantrifft/ «?ft^ icfjeit). mc^ts ncr^f6tt)tDfrun!6 
imufchra&fn/DanDafj ScatusDaniact»nDNoruegia;,noc^ Cvj3ott^ob) gar 
fricDi^rnbrtcfedsrfi?. 5^fr 2(ffmfcf>ti3f eofttt)otIftr«tcrettaDct)crIci|cn. 
^iCci^ C£-. @. Difjmal ttjcttcre nicljt iu^u fcbrfibfn / '3Bo abcr f ttvae fUrfcUf/ 
foa CStt). 5. @. mitcrflcr (jclfvtfnlicit refenrt wcrDfu. 9L5nD m\ igt?. 

m ©oftfe aUntffljttafttstiaDcnrcic^cn ^cfjtrnt/ ju laiiijttJingfr (i)f< 
(unDt^ftf »nD frtfDlic^r ^anDi^rfdifrung/ §tfmtt bffo^lfn §ab»n. i>atua- 

Vraniburg, Dfn 26. Scptcnibris, Annoi 5 jii. 

^tPffJ.©. 

^tfn|!t«>tTIt<jfr 

TtCMO B11.ABI. 

POSTSCRIPTA. 
\:m»fmifr)t>frmfrcrfaufj&ii.5.^-«r«IT/J'i:r5&^^ 

^ nocf)nKf)tinfolangcj«taii3ffoiinnfnifl/3f^"i«ff'ff?»'''/f^^^^ 
DefcriptioucnmeorumInftrumentorum,tt>flcf)ffr^tft>criflcf?nft^at/f^n.M 

ttirDt(£txv 5. @.«U(;fffI)icff f>abcn.5>arumb Babtc^tttcf)f tt)olk^ 

Micmcm ^CUfcljf 11 Amanucnn ^u bcff ^lf n/ Dafj f r t)On nW ftn Defcr.pt .on Do. 

Don/ |b vifl imm Dcvft?! mttglicbtt^crf/iufammcn fSif^"^/»f?J'^"'* P; 
fticrbcpmitt>oracmfIDtcn.^nabcnb<fcmmcnttMrD.<U^«tttffjfclbf!finmaIb^ 

ftr ttVl)! liabc / binicf>n)lllfnc> aflcnwmc Inftrumenta Aftronom.ca Dfut icf)f» 
JnD fif fTwfr/bf pDf mtt irc Fabrica wiD vfu ju bcfcf;rfibf n- g.©. tt^eOc Dif* 
0^friit5f Confignat.on m gnfDigfn IBillfnanncmfn. Datum vt lupra; 

SequmturilU ipfd l itera inLattum [ermO' 

nem conuerU propter exteros. 
TTGHOltlS BKAMl 111. U 

liLVSTRlSSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DO- 

MXNO VVlLKlLMO> LANDGB.AriO H^A8SIA> C 0- 

iniciinCarzcncllebogen, Diecz, Zieg^nfaaift 

& Nidda : PrincipiacDonuao * 
Clementiflimo. 

LLYSTKtSSlMl ET GjHEKOSISSlME PrINCEI3j 

Clementinime Dominc. Celare Celfit. T.officiosc neqiieo, li- 
ceras C. T. a Danico fuo puero Bli l;de 3« Scptembris re&cmihi 
raditas effe; In quibus C. T. Alciiiftius ( quam inmeis fcmcl 
pro.uiii ) uerum menrionem facit. Qualem autem illudipfum Animal (dum 
adhuc penesmc eiTct 3 acadC.T.tranfraitccreidinanimohaberem) expe- 
dis fuifradura cxitum habuerit) inprioribusmcishterisfufficientcr indica- 
lum eftj qcas NobUifiimoviro,Dn. Hen rico Ramelio, amico meo 
fingulari , confcftim ac jlle C. T. Epiftolam ( fubdato 22. Maij) ad memiff- 
ratjviciflimtradi curaui. Ipfereropaulo poft me hic inuifit, cafdemq; htc- 
ras ad C. T. cum proprio Tabellario fe amandaturum conftituic. Qiio 
ciianitemporc jnter alia mecumdcTheologorum(qui Anno 15 2 9. Mar- 
purgi cooueneranc ) conciliatione loquutus cft , Germanicumqj hac dc rc 
fcriptumjquod C. T. ipfi miferac 5 oftendit, in quoConcordantijc iftse arti- 
culacjm comprehenfx, & C.T. manu vbiq; vlterioris cercitud«nis causafub- 
fignat^e funt. Et licec eas ainc cum i;s,qux in Hiftoria Auguftanae Coftffio- 
niSj Francofurti ad Marnum per Macchiam Ritterum Ecdefiaften Anno 
1578. edita;, &C2lCh XTJk AO priiis contcxta,fol. 643. & fcquen. coromemo- 
rantur,anvidelicetomniaibibonafide,ficuti afta funtjLatineexpiimantur, 
confcrre decreuiflem j tamenid, cum pra^didus Ra m e li v s hinc in Po- 
tncraniam, ob necefiaria qua:dam negotia, propcraret, tum quoq^ obalia im- 
pedimenta, intermiflum cil:. Porent autcm facilc C. T. Collacionem quan- 
dam curare inftitui cum prxnominatoLatino Exemplari , vc dignofcatur, an 
omniaconucnicnccr &fvnccrccranflatafint : Quod ipfemct adhuc lubcni 
faccrcm, niodo C. T. defcriptum cius clcmcnter mihi communicai it, aut vt 
Ramelivs cxcmplum mecum impartiatur, pcrmiccere vdit. Facilefiquidem 
animaduertoex aduerfantium 1 heologia? Pi oftflorum noftriaeuiedicisfcri- 
pcis, cos noncandidc vbiq, & conucnicncer Aducrfiriorumfentcntias citarc 
autinierprerarijfcdmagnam & pcruicacem PiuhiUtiam,ambiiionem,odiuni 
& vinccndi vindida^q; cupidijatem apud corum quam plurimos irrcligiosc 
pr.TuaIere,ita vt fubpra:textu promucionis vcnraris Euangehca;, feiplos& 
fua vtplurimum quserant. Sed hi in valof v 1 '-.o reiinquancur, & caufam fuam 
ipliapuiiuftumiudiccra, proiirpoieriai> dicant. 

Quancuru 3 M 

M 
AiM 
mi 

{"> 

mt 
fpcffl 

nico^ 

inilii 

Hi 

mt 
tov 

k 
pot 

COD Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
\ilV iDiiKaiif,J^''' Qiumum autemad pratfdiaas mcas lircrris, in c|uibn$omncm Alcis 
c^nJjtioncmexplicaui.eas C. T.iam tranfmitto. Nam cum prsenominatus 
Ramelivs hincin Germaoiam profcfturus m via reftiudletC. T. pue- 
rutti hic adcflTe, lircras iftas mihi remifit , {imulqj alias, quas iplc ad C. T. di- 
rcxcrat, vt eas C. T. puero> vitatis maioribus cxpenlis, vb^ tradcrem. QiioJ 
ctiam a mc fadum, ex quopucrillc ad C. T. quam citiflimcreuertatur. Ego 
intcrci dum hic morarctur, vbiqjapudcognatos meosinquiricuraui, nunt 
alicubi Alcecicurata inucniretur, fed nufquam talcmrcperire l.xuit: Alio- 
qui ftatim eam cum pucro hoc (qui fatis mihi indicauit quanrum ifto ani- 
iiialiC.T.dclcaaretur) fimultranfmififlem. VcautcmC T.dcfidcrijs hac 
in parte nihilominus gratum quidame prxflaretur, fcripfi dihgenfiflrimc m 
Noruegiam ad Regi.e Maieflatis ibidem Viearium, Nobihfrimum virum 
AxiLLVM GvLDEKSTEkNjQui fanguinc mihi admodum propinquug, 
amicusq; imimus eft^vt ad minimum par Animahum horVim^quxibi fortaf- 
lls ad manus habct , prima opportunitare huc mitrat ; na ni in cius prouincia 
aliquorcijfcemoJircpenuniur. Simihter etiam ahjcuidam Nobih inNor- 
ucgia,qiHnpcafiinitace rang\t,fcripfi 5 vtctiam parah^ucdcx Prouincia fui 
( m qua cius gencris quoq; non pauca ohuia funt ) qua mprimum ad me cura- 
reyeht. Bonamicaqifpemfjuco,mcf.iltemabalccrutro^ finon abvtroq^^co- 
rumanimaiium aliquocnnpctraturum. Quod fi antcHycmem ficri nequeat, 
fpero mc inftantc verc C. T. hac in re ex fentcntia gratifica rurum. 

Ad alrerum illud Animal, Orix diftum , quod attinct j dc co in Gcrma- 
nicomeoGefneroinquifiui, & breuemcius defcriptioncmpag, 68.hanc ta- 
mcnabfq;vlLi Icone repcri> vbi neq; altitudincm ciusj ncq; magnitudinem 
indicauit. Vnde couijcio C. T. Gcrmanici Gefncri aham editionem efle» 
quam qux mihi nunc ad manus cft. Oportet Animal admodum magnum 
fir, ita vc duortim hominum alticudmem fupcret,modo fit 23. Spitamos altum. 
Dehocinnoftrisoris, &ahjsad Scptentrioncm remotioribus, nihil fciturj 
vix enim ilhc de^it. Intcllexi quidem nupcr^prxdidlum Ax 11 l v m G v l d e n- 
$ T E BL non ita diu>infohtum & antea parum Noruegis notum Animal,apud 
cos> qui peraltasillas&aiue coopertasrupes^aflcribus inlongum lcuigatis, 
quos plantis fubncftunt, adco vclociter currunr> vt ctiam ceruum fubmde af. 
fequanturj indagaflTc : At qualisquantaq; fcra illa fit> nondum fatis expifcari 
potui. Quamprimum ccrii quid de ea perccpcro. C. T. id fignificabo. 

De Obferuationibus Stellarum Fixarum quarum etiam C. T. memi- 
nitjin prioribus meisliterismcntioncmfcci; quodvidelicct opusillud,inquQ 
comprchenduntur , nondum planc a Typographo abfolutum fit : Quampri- 
milm autem id fict, non inrcrmittam C- T. hoc quicquid erit tranfmitcerc. 

Qiiod autemC.T. MathcmaticusR oth m an n vsnecdumrcdierir, 
id quo diutius, c6 magismiror. Pcculiaremfubcflecaufamncccfreeft^ quod 

£fi tandiu il 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 tandm cmafteat. C. T. facilc aliquam rationem inibit,quaipfumad (chcnlgni 
ilhciacjvtut libcralitatc aliqua maiori quam antea crgaillum vtcretur, quo c4 
libcntius & citius Opus fufccptum Scellarum Fixarum cxpediat. Non defti . 
tuitur ad hoc ingenio &fciCDcia, verum facilc cx ipfo perfpcxi , fui ( vclut da 
€0 cciam antca C T. fcripfit ) capitis ciTccui, prout libucric, proprium impo- 
nit pilcumj vclutiplerunq;cxccllcntia ingenia fuisctiam naruisobnoxiafunr, 
^ui fi corrigi ncqucant, fcrcndi. Exi(}imcm ipfum adhuc animum mutatu^ 
yum, vt ad C. T. brcui rcdcat , necin Opere mchoato laborem vlium fubter- 
fugiatjquo idluccm publicammacurc viderequcac. 

Dc Chartoparis C. T. in proximis q^foq; meis liccris ccrciorcm fcci ,c\ubi 
corum nunc nullo cgcam ; nam quofdam iamdudumnadtus fum , quiilhij 
Opus cxpedianc. C. T. nihilominus pro oblata clcmenci voiuncacc, ofti- 
ciose gratias ago, vci ctiam pro communicatis nouis , qux acccpta nuJu 
fucrunt. 

Quantumadhas Rcgioncs attinct 5 nournihil fcioqnod C. T. refcriu 
liam. Nam Dani«& NorucgiaeStatus (lausD lo) pacificus & ri;i»nquillu« 
cft. Omnipotcns D (E r s gratiam fuam porro conccdat. Plura C. T. hcc 
tcmporc quxfcribam non habco; fiquid tamcn intcnm occurrct , idC.T. 
primioccafioncrcferctur : Hisqi C. T. Omnipotentis De 1 lutelx, vtdiu- 
turna valctudinc & pacifica gubcrnationc fruatur, commcndacam vcliiiib 
DatJim Vraaiburgi, 2^. Scptcmbris, Anno 1591. T.Cdfit» 

Addidifs. Ttcho BsiXnr^ POSTSCRIPTA. 

PofTQJ^ AM, IX C. T. LITIJLlS INTILLIXI^ RoTHMANKVM 

1 nondum, vel rantointcrlapfotcmporc, rcucrrumc/rc, cftcur fufpicer 
ipfum Jcfcriptiftnem nrcorum rnftrumcntorum, quam hic ftudiosc cxarauit, 
vixad C.T.tranfmififle. Idcircoomittcrcnoluiquin Amanuenfimco Gcr- 
manicoprxcipcrcm, vt corum indicationcm aliquam (quoad tamcicofieri 
poflct) confcribercr : quam C. t. hifcc adiundam pcr prxdiaum pucram 
acccptura cft. Quando aliai mihi pcr oportunius ocium vacabk, animum 
tadmi, omniamca Inftrumcnta Aftronomicavbcrius&accuratius. 
vnicumfabrica corum ac vfu cxplanare* Intctim C. T- 
fcrcuemhanc confignationcm clcmcntcrac- 
ccptct, Dacum vt fupu. C4 117 1 

m 

khti 
ftent^ 

¥i 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
itliife 
locnirtHiiilt; 

11^ ijiJtaina»''- C-rjl vott btti )«ii^rtt/ biV in t^m fi*trnrm(?(n ^au^ «m ^c^ro$ 
Vramburg, wflcfee ^crnac^cr JclinirtWtrW/ 
gcfunt)cntt>crt)fn. 

3(nf<it|tfc^ «Bcr von txn Tnftrumcntf n , t>tr tn t>m S^urmo&cr Ob- 
fcruaroriogc^cn &it>tn/ wdcb» mit Utera O ^ciCtc^ 
«c( t jl/ fq;nl»t gcinctnltc^ difponirt, 

y» 

pcndicul jcn & Rf gnlam in cxtrcmitatc Diamctri , in initio circumfcrcn- 
th applic^tam. ^jl ibcraflm fo Gradusgrtdt / Zl{o/t>af^<;' ^Mckobtn 
im mnttn ^cf; arcus fubperpcndicularcmfanm. Eftq; Orichalcoobdudlus, 
& infifbt Horizonti azimuthali, cfolido Conftanti fcrro, atq; in Dimcticnte 
habcnri^. cubitos, quem 5. columnarcum fuiscochlcis fcrrcis (quas Per«n- 
nes vocanr ) quibus tocum Inftrumcntum in jLquiIibrium Horizontis dirigi- 
tur , fuftmcnr. ^icfcr Scmicirculus ranalkntMbm mit fdnm Manubrio 

t^mbgctrKbcn tw&cn. Jpat an cmn fcitcn ftarcfc Cfpfc^^nc erangcnpro fu. 
ftcntaculis, bamit ($ frincn (TanW in plano circuh vcrticalis &c^a(tc. 93nl) f?e^ 
ftcn Obcn tarauff ornat«s cau$a Geomctria & Arithmctica 5 porrigcnccs 
Aftronomixfublimiusi^lanci auxihatriccsmanus. hxc numcrisj illaTrian* 
guhsi lculptilibusomncstrcs aftabrcexprcfla: imagmibus. 

//. 

gtn Scxtans A ftronomicus, cuius arcus Orichalco obdu(3us, ^af att b(t 

dncn fciccn ticbcnCcm ^^nnctVat Cen ro ryimdrico, noc^> rinanDcrbf(;g(ct<j 

cf)Cn/ & huic in trcucorrefpondcncemlocum , cui (quoticsncccflritas poftu- 
lar) pinnacidium imponitur ad obleruandum minimas diftantias, quxalio- 

quiobfcruatuclfcntdifficiles.ecnrtl^at &iffrrScxtansaucf}fctncan&cntPin- 
macidia,inRadij& Regulx ternnnis/ Hoc Inftrumcntocapiunturexquifitc 
tamDiftantigequam Altiiudincsbicii*irumintra6o.Gradu$,diucrfimodeta- 
sica iilud apphcando* 

///. r«ii C?t!t Q;ia<frans , qui tota fua fuperficie 3i centro ad circumftrcntlam i 
lio conlUt Oricbalcg, S$f4r(tftinfaiKniradi:>ii.cubitoSjVn&5<t(nct>ctl 

Efi i fctncr 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 »*• TTfCHOKlS BKAHI lll. 1, 

fcincr gflvdnfic6cut)iuifionitof^>(jn&rrcfcefont)cre2(u|?(fiJu«4. ^M^i imm 
halb Dcm Horizont ( »rc(cf>cr ^takn ip/ v>nt) im Dimeticnte b(Y;mhc t>r<i) cn. 
bitosgitf) dn Pulpitum , j)a m<uirtujf|lc^cnl)t^cn Quadrantennac^ fcwcm 

Perpendicul ncljfcn/ vnt> jum obferuiren tt^cnt»cn Wbtradiren frtn. 

////. 

Regvla Ptolemaica Orichalco omnibus fuis partibus vcftit^r, 
in quibus duorum Angulum quarfitum ambif ntium latcrum quodlibct 4. 
cubitoscontinct : Diuilioq; Hypothcnufe, Tabuk/inuumfexCyphraspro 
finu toto coraprchendcnti, omnimode fatisfacit . /3abri1 am Ju^ fcif ab(i(f 
^cn&m lateris jtc ^ci^^rauhn/ ivmm Dao Pcrpcndiculum ( mkhe^im (clbu 
^gcnlatcrc ^crafcficngf ) vnb alfo ^ar^gan^c Inftrument rcaificirc fanti>crt)civ 
inclufothcc^perpcndiculifiloineventaquocunq; flante dimoueatur. 

F. 

lytoch rtn anUt Inrtrumcnr, pro DiftantijsjbtV ntcfef \)UY3o. &tCit> {cr)nW 
per vnicum Obreruacoremcapicndis. @cin3rcust]i ueu ^Upffcr/vnDlflia 
Noua Stella aftl nui\lcn gC&raUCfjf tVOttcn/ hM 4. cubiios d ccntro ad.cir- . 
cuiiifercntiam. 

VI. 

^CtnCtCin Quadrant, utlf fi^ncm Horizontc,Ilcg\il, (Sc\}VCiUhcn / t)n& 

cUcm/ von frarchm gufcn ?0?cfjfin^ / ganf; gcmacf)f. Sjicfcn fan mau x>on 
rinanDcr (Cijcn/ iniDtDiDcrumb ^ufmmcn fc^en / i^nDmif ficbfftfirai Mvnm 

nnU ^C^rctfft in radio^acencro ad circumferentiam (cfjicr anDcrf})aI& cuU- 

tos, t?nDin Dimcticntc Horizontis cftrao &ara£)cr* 

F/l 

C:^rcr?nDf ancfjaffDa Armilk^Zodiacalesi)crfianDcn/&crcn Circuliau^ 
gan^cm ^npffct Qd^vffcn rnD Dai nacfj gcDrc^cf fcpnDf / ^abcn Ut)nah( 5. cm- 
bitos inDiamctro^alfo/Daf? DlcGradus jrcfingula Minuta pcr pun£ta trant - 
wcrfalia comprehcndir<n fduncn. Qlbct J>if; Inftrument tf? antiquirt, Dan biC 
Armillxfuo pondcrcfKrjaajUt^icfaggrauircn, Daf^ mauntcfjf cxadc, nH(: 
inif Dcn^nDcrn Armilhs Aquatorijs, Damtfobferuircn fan.. 

Q3C9 Dicfcm Obferuatorio tf? rm grcf^ Horologium , frc(dj$ DtV ©fun^ ^ 
tcn/ S5)?tnufcn t>nD Sccundcn ;agf/ t>nD ba$ pauciscxceptis Durc^ ciniat ro- 
tam OrichalcicamjfDCfc^CJtrcpCubicosin.Diamctro ftaf/t^nDinuoo. ^cftnc 

gar /Icifftg au^gcfctff . ^af auc^ Darncbcn jtrn? anDcr flcinrrc HorologTa, W( 

lC^Qlcicl}Cn Horas, Minuta mt> Sccunda^cigcm 

Atq; harc praememorata Inftrumcnta habcnt fuum propriumObfcrua- 
torium in Arcc fupra Mufa?um,YCrfu$ Auftrum,ficjvc exhoclocojnquam- 

cunq^ 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 KV I STCLARVM A $ f «. © » © M 1 C A R V M. 2X1 

«iinq; Hcmifpherij partem libuerit, cxplicatis teftis obreruatioinaitul poffif 
<»ni) fxcUt af n 4MIcn/<T(f icbfana mch «f<?fn 3cftcn / Ur) ttcfcm Ohkr. 

uatono ,'cin SuftentacuWm mit fincm Globo, m.yi t>tf Scxtantes ^um ob- 

k[aircaAuifkQt/(ini(tc$auff{(mmUfQt\Umav.^^^^^^ 

VJII. 

©fgftt eii^fJK^^fr/ttf&fnttfrfm Obfcruatorio,t|l nof^ ftn aiitfr fffiV 

tlffVDant' flUftn Ctn Infhumentum Armillarum Aquatoriarum, nttt CuJcfttn»} 
^^.iti^vkrjOfltftt/rtfBff. ;^frMeridian, Dann bff ant)f rn Armillz 'om\>\mf'^ 
ffn/tft »on fetaf l/»ni)f)af tm Diametro Uf^\\o.\^C 4. cubitos. Cftn 5!«i''/ ^»'*" 
t)a^<»;WftC Inftrumcnttrcaff/ i>nDbiircr)4;ecljr«i!^fnrff^tor*J.ntrt, ift vm 
9an.'Km Barfctt it^fcn fWi vnD ^iibrc^ gctnaffif. 9Qnt! adhic fan man aticlj 
laeSacrj aiirfjcljia^cn/ ^n tDfk^fmortmanwl/ vm&Dic Obreruacion ^it m- ftituiren ^olgct nut^on inftrumenten, bictm aut^cnv 

grofTf n Obferuatorio, litera R notirt, aitffttt 

efI)tof]f QfSfn t^orDcn flf§fn. 
JX. 

(f rndcfc/ Rcgiilx trilaterje, tt)ot)on btc ivot^ latera an fiuanbfr ^cfafi 
(rmtbf / 21(fo/ t)af;fifauff^mvnt)frftfnlatcrc(tt)f(c^f6r»i-fj m ^^^ffti m&cr 
(v/ofTc »fri?lftcf>f/vn&si.cubitos(an3tfl)4maufftmt)ntcbfritf§^^^ 

5)a3V>nt)frflfligfaU5flfmHorizontisarquil.brlo, mouirtfifb l^fruinl) m Cir- 
culo Az.muthali,t)nt) refpondirtaucfitmf ffmfrSlur^fftlUltg/Tabutelinuum» . 
fex Gyphras tocaliter habenti. . ^<X)\\U mif OJ^f fTmgaUf nffialtfn kflf tbff/ 

nf&cnDfnar«ubus,t)aricljt>tf ^wfplatcraanauffjtfjfn/vnb frfitffflfn flanbt 
halfcn. ^arnfbfn tf? bfr Horizon, njf kl?f r xmff f mcr fffxfn wb runbfn 
SOJatrfr Itaf/ aucb t)on SOJcffmg/ vnb IBaf mi Diametro la. cubuos. .4^i(j . 

Inftrument Bafaucfernttc ronbcrltcbf ©cfjrau&cn/ tt)Omtf ce ad"amen pcr- 
pendiculiaffttfcffttPJrDf/& iuxta Obfcruatonsoculum fin (ail^ auft|tfPfHDt» 
ncrpehdicularcRilcrum, tt)Ortj&fr ftn eftPlf^t ftfngt/ tt)f tcftf^ bic W auf 
ttnbnifbfraflifnbflatcra fmpor^fI{/bantifbagabfff^fttbtlatus,aufrbfr5^a|)I/ 
t»ir f8 mtcro&feruandum , intcrtioSc iacentelatcrc ^ftjjf/ vnUfirructf Wf tl)C 
Ad fzpediaorum duorum latcrum iunduram, aftixum cft Pmnacidmni 
Tnum,& alicrum adObferuantis ocuIuminfri,rimuUs habensfupcnonpa- 
rallclas. 

X. 

^n fia(&fr Sextans, habet duos diuerfos arcusmagnitudinc «quales, 
«uorum vtriqjfuum proprium rcfpondct ccntrum Cylindricum. ^fl au| 
r r . itVf^f»! TTCHOMIS BKAfit L 1 1. t. 

jwq)(li f^(id}<t\ Circulis amtacJjf/ t)n& rm ir^cr arcus mi^. ®ra^ ^«ci7f ; Sic, 

vc primus Gradusin rnoarcu, &pnmu$Gradus!n alrcroarcudiaaccntra 
parallcle rcfpiciant. ^Otcfc Ccntra flcBcn gcraum cmcn Cubitum trcnt)0li 
Cmanlcr/t)nDcbcnfoWCi(aUC^ fclC initia Dmifionum mdidis arcubus/ Hxc 
intcrftitia acquiparant quafi quartam parccm magnitudmrs icmidiametri Cir- 
culorum, cx quibus hoc Inltrumcntum fuam habet menfur^tioncm. 
mffm^ilffc/ auff folcfjc tt^Clfc j[Cmacfct/Dvlf? maM in omnia plana vcrfus Sttl. 
las dirigircn f^\u 6cm vfus ifl pro minoribus Strllarummrcrcapedmibus, 
irclc^cDurcbDtcan^crnScxtantcs, vbi ctiamduobusOblrruaronbusopuseft, 

nidMlfo gcmccfj(icb fc^nncnicnommcntPcrDcm ^icjc^ ^nprumnualcttgc 

l^3|*cubitorum. 

XI 

^mChalybcumlnftrumcntum in 60. Gradus <tC(rfff* ^t^faufF CtUcfyli 
gan|cn Wb^albtn Circulis, iat^mchceaiuh m on nrs coeli partcsfan com- 
inpdcdirigirt mcrDcn* ^KmimcrDcn SLcIlarum Diftaacia? per vnicum Ob- 
icruatorcm ab^cmcfiVn* 

XII. 

9?0C^cm ftocfcn Sextans bifurcatus, cuius longituJo cft ^.cubltoru». 
S)iXt^n>a) t>crfcf)nDcnc Pinnacidia cxtra ccntrum, quibus oculi admoucntur : 
tc duoin arcu^ad qua?radij vifualcsdirigumur i fatisq; praccisediftantiasjli. 
cctaliquanto maiori ncgotio; rimatur. 

x/i/. 

^(j; Focf)6cnlm6fCn NiceLAi Copernici Parallatlcx Rcgulae 

»on S)olHc/ tvorm Dic f crttmg mif Ovi^cn Durcf? iDmtcn fchmrt} gcmacbr/ vcr^ 
fficfjncf flc^cf/ ttJcldjc^C o p eil is/ 1 c v s mu fctncr.hanDffcIbcrgcmacb(t>n» 
j5 ^raucfjtftaf. SuntTicHON'! Varmia cxPruflrj4donomifl«. Latcrahu- 
lus Inftrumenti rqualia fcpn&f Ctn JC&ca 4. cubitos lang. J©tcfc^ Inftrunicnt 

i^af Iycho tnchr vmb Dc(} f>Dcf>(oblicf>cn C o p e r n i ci unticn / memoriac 
tanci arcificis causa, tn i2hra\/.^l(^ Da^ c^nuMdcfjfcp/oDfr in cnngcObferuari- 
on rabtmffi^iu (jcbraucfc»cn* 9SnD nncgrof^cr Dae^ ha(fc/|ct§ctDaii Carmcn, 
Da^ cr Daitq? fjc|Tci;f i^af/trcfcfj^m Dcr^afcmifcbcn Exphcation folgcn foll» 

iDtcfcbif%r anumcro I X. cric^ffc Inftrumenta frc^cn iK^^^'" !)7orDcntm 
Obfc ruacorio, Da man Dof ^acf) auc^affciu5a(bcn fan au^icfjlav^cn t^nDaufv 
ff f.ai/ Da ct wn ndfcn fftuf. 2(uffcrftaft» l^ic{cm Ob/cruatono f?cficn/tr»icot>cn/ 
Aucffiwcr) Column* oDcr Fulcin^cnrj , mitircn obrn cinwrirpcu Glob s , Da 
rnanbic ScxtantcsjutttobfcruircnaujfiCijf/cnic^iic^cu^^^cn/onDDafi anDcr 
^r;^Cii ^Bcpcn/ ctnKDcd ftlr ficfjtcfcnDcrauff cmcmau|;(jcj>an?cfcn Hlmn/ 
mn ©vUkrcpcn vmb^qo^nu 

Adbuc 6(1 

(iVi 

i 

itiniid 

Cvlnl 

mm 
(ukili 
mii 

wi 

Ticii 

M 

ccnri^ 

m 
i4 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 «Jror 0' ^ ' E'? I S r »I.AILTM AST-\0 HOMIC-Aa. VM. 143 
^tcf^cn , _ - . 

ticn/auff t)rtf? man ^viDiirc^obleruircn fcmic/ traemau Mircf) ttfvsomu^t 

tC/ Dif tiH f(f Uicn OSfcruatorio gfjjc n eu&f « l'tcra N notirc |Tf §f n / mxb tC^ 
S)ailf0 WiU<n/ m pl>>ga cceli Septcntrionali ittcfjf jc^fU fvlU. 

9?oc^ ijl ft!uin?crfi-»on ?9?fjTm3 gan^$c<?o|Tfnfr Quadrans, tn cinfr 
vntxtm .^'rtmmcr^cfj j>auff6/ ^f^fn eu&nvf? / auCtf mtivcr mit iTarihH 
Grnffnt edjwubf u fafj s^muxchtf gcrabc in plano Mcridici ,]4(U(t/ vno tj^t 
in f incm lochi/ \v(ki}($ gcacu eu&cn burcf) Dtc 0)?asrfr ^(h(t/im Ccnr.ro nn 
CvlinJrum brichalcicumdeauratum, cuius beneficiovmbra Solis,veIradij 
StcUarum, in binis pinnacidijs hincinde in ipfa Quadrantis circaiTicrcn;u 
mobiiibus, excipiuntur, & altitudines fiderum in haceadcm circumftrcntu 
fubcilitcrdifccrniintur;habet enim quilibetGradusnon faltemfingula Mi- 
nuta difcriminatim perpunda tranfuerfaliadiftributa ; fcd etiam quodiibct 
MinutuminfcxpartcSjfiue dena fccunda eadem rationcfubdiuidicur. iOau 
ttcrQuadrant tjl anflC^ fclbfi gar ^rof;/ »nl>5af accntroad circumfcrcntiam 
funffc&albf cubitos. ^nncr^al^ Difffm Qiiadrant ia fpacio vacuo ip Dcf? 
T I c H o N i s Effigies an ftn 'iSaflFf ( a1>$(maUt/ fo ^ro^ a(f; fr i(l/ r»?ft mt> 
Iffrnf f ficb cin einm 2:tfc^ / mt> trf ifcf mif l>tf (in(S)ant)t ju &f m ieib( m U( 
!S?atrfr Kinauff/ &a Dif Obferuationes bmch Difffn Quadrantcngffcfjflfu. 
eon(liff«ucf)Daff(I)flfinarchytcaonifch©(m4fan3f^fi3t/i>«nnin«l'""fis 
conrignatienibus x>i(i wn 6fn ani(tn ffinfU Inftrumentis a&gficicfjnft / m\t> 
tK Studcntcn t>arUt)/ Wi( ftf Damit ;u obferuiren ^flfgf tt- ^Darnfbfu auc^ 
ciit Studorium, Oa ftlic^f bfpm^Eifcfjf ftBcu/ alf; ujan fic (tudirtcn vn&calcu- 

lirten. (X-6tftaUCfjffm Laboratorium Pyronomicum raPUnfrr/i>OC^mitft(l«« 
t{jcn Fornacibu s , 5ic fcni^f u/ &if &arauff trarf f n/ t»f racicfjncf. ,©if? aHc^ 
lila(foarte piftoria in minori forma repracfcntirt,a(f; trau fdWOU of>^f t>acbfC1rt 
groffcn Effigic wftt abfTunbe/ tt>if»o( ceallc? iu fnifin plano tfl. vnDfrfl 
Itgf f iufr »ou ff incn ec ()tcf;f»unt>cu bf ff ntf n JfifTf " aHfniaUt/fo groj) 
a(p frirar/ non tam nobilitatis, quam fagacisingcnij Symbolum. '^nb i\t 
tifp&( Dif Effigies wtDaflf^ an&fr @find( m arca huius Quadrantis itur orna- 
tuscaufa,»iii>ltafjDa« SpaciumtliC^f (fDi^ (l»lllt>f/Sfma(^t. 

XVI. 

%nMufso,&at)tfS'ndcntcn Df^ ^ta^fCtrf OperatioHCs |a6ctl/t>n 
icHONis Bibhothcca Q(fumm^t/ tVfiC^fOlpinined^ contigna 0 214 TYCHONIS L I 1. 1. Unthalbm mit giitctn&icfrn COjc}]jiiij tokriogcn if?/ fo fki(fig/a{f5 ivan (voon 
nncm (Incf gc^oflcn trcrc/ vn^ ij? &urcf^aup lult runfcf/ 2u(i} cin }<bn @ra^/ 

&cp5cnil A.q»iatorct?nt)Ecliptica pcrpiinfta tranfuerlhliainfingiila fcxaginta 
Minuta gctdiU iD^ncr ^tntfcincm Diametroc.pcdcsj VMtDDcr Meridian, 
&a!incrrmbfcuffe/ i|l ron hartcm &tad/tvoran aucNncGradusmfinguU 
Minuca iiibdiuidjrt fc()nit S)(r Horizon t(l mu Q^ifffinvj oUn (in 6fait 
trcu gcf fcitcf/ vMt^Fi^ttlctnc Gradus Azimurhalcs. ^Rnb &cr Jyuf? / mk\ya 
hn/ 5". (Scfjucfj ftociyi}^ '•ttr5Kr(eVf)crt (frvjfcn tranfucr/m) a^c( mbmibcu/al^/ ^ 
taii (tb(n Globum fcr(^ tnD fall^u tragcit vjcrmaj. (£tcfi(naucljKir<;i!uit ^ 

(crlcpartificesMathcmaticifuitft(lc!>gCina(cf. 

5533ac> auff btcfcm Globo atjfwcnbrj} an tcm Horizonre mtf aHfbntcn 
^Suc(>f]abcn ^af ci.itfc^ gcfcfjncboi {?c(>cf / wittt man ftit&cn tc^ 
^cr nacf^fpf^cnDcn ia^tntfcfjc Vcrfion. 

€ wcr&cii aucfj in bcmfcibiQcn Mufco foitfi anDcrc Globi, c^^ t>n^ fUiw/ 

fccf^^i^^tcracljtnumcrogcfunDcn/partimcc^ 

•;l[/:r(cr?a!!&crcf(dncOrgana Aftronomica t)it& Automara. 3(ucl;§criunf)|)cr 
f.i! hr ^anDt ;tr;fcf)cn Dcn ^cnf^an ((v>nbt iniXajfctn an^^cm^c^f/ praftan- 

tmmaiiquoc AftronomorumEffigicsj a(^ncm{tc(>: H t f ? a r ch i > P to- 
i. i h\/Liy Albategniij&NicolaiCopernici. Addituretiani 
Uluilriflimi Principis, Dcmini VVilhelmi, Landgrauij Hafsix, &c, 
^ar^uaUcf>Dcf;bmunl)tcnPocca' Buchanani,&: fcpcem Philufophorumlta- 
hcorum, qui antc annos circitcr centcnos vixcrunr. 93nb fonfi UxrDcn vi(l 

anDcrtDcrg(c:cf>cntn&cmfc(WM[cn Mufseo, t>on ^§i(ofvHt^tfc^cn \»iD3{/?rpit(M 
imlcbcn ^acl^cn gcfunDcn/ mlc\i$alliu lanQ mcr^u cricb(cn^ 

QOonbniinfirumentcn, fo caiffaMi)t)cm 

@C&{o|?ifiCrypti$.fubtcrrancisordinirc fcpn» 

2uffctWb Dcm (ScHc^c ^(<i(n (Subcn/bcr) 70. (^chritwn txm^aU 
U/ hat Dcr T y c h o cm BcforrDcrn &(rn^aufjin ctttcm Collc , Dmc^ cfdcfj^ 
Cr/pras,tt^c(c.^.c af(cron VMit)vi: l>j(;obcn gcinamcre fcmiDf/ macf?cn{af]cn/Da^ 
ficl^ ntc^iirodn plano rcpr:t/cnMren (c^ / jcDocf) fo v>k( umgdc^ / in nvU(jfo(^ 
c^cnuf ;)'i^tjr fiir Zuiicn ^Cfi^iU/ tvclchc al\(jc^cicf;n^l tf?/ !dicc6 ftcfj au^n^cnDig 
icfi an\\hcn/ mn nw\ m nmtcn/ alfbct} hcm "^iithfiabcn B ftnnhc. 

i^viiUcb bd) Dcnt A ifl fontcn vjcacn ^u)r&cn/ ctn Porral pon (jchatrcncm 
^(cni/ron!ix'(cf:cm ciUijcinanmc^Ijrppc^Tnta^v^c&ct. 93toDiCicm Ponal 
j?c(>cn Dt-cpauf^v^cfnitti^ntcgcfrcutc^duKn/ onD DirmirtclfTccm Hicrogly- 
phifib Sccptcr iu ttaQcn/mvi:\ ckn}\ctr)^($(nm an^ct omb^cfcrfc Tnan- 

gul njiii 

N (irctj 4 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
m wAtnmxn Circulij orthogonalitcrwif<#<f<9t}J^ 
Hciniftychion,t»)c(cjjdmn«^fo(3ni&fri«t«n#cr^u^(c^un^^^^ 

ittt{(ipm<n Xmflm mit giWfcw Q5ucft(?a6m «crjric^ncj/ foHm ouclj »tw 

RrtrinaiilwgrofrcrvicrfanDit^w Zuiffitin/ auff«>c{c(5miaucf)rt(Jc^c»ort 
in profa mUBMUtHn ^&uc^flakn »(riric^nc(/wiDim ia(cmi)c(}m g(cic^f<«U 

juftnDm fcptt&r t^rSi-cijpm^tnringc^rt/ tnbcr ^ae B^ Wmprman 
mrin t>tfrfrtntx»56e(u&tct!t/ wf(c(2e# ofecn B(ricfet>cr ert>cn «cwcjbctij?. Jn 
^nnfcibtgciidsjcnokn »kr Dcnennfman Dcn t>icr '333fn&m/auf fcHcr ©cm 
j<n ir^ Aftronomi a{>^^ema(rt/ t)nb|lc§rt»n5rtm )Cl>m cm Diftichon anfcctt 
etmfcn vcrjacfjnct. 'movm fcic tRamm »nt> Vcrftu fc^ti/njnfct mfri mi ia* 

Ktmfcbcn rcfcrir:. ^ 

3u btcfcm fubterranco Hjrpocaufto, auff fccr Scttcnsfgcn i:>ftcn/raii 
tnan ctn g>anef( aufffc(>(a3m / vnJ) Da^tntm iflrin gemawcrf »n& gcwe (bc 
?5fftf!e(/t»0rinT ^ c h o &tf;a)fD(m fc(b|?/ t»an ($ intcmoau obfcruanduo» 
«tfiar wirJK/riifttn fan. ca3ieaucfc§m&cr beranfccrn eritfn fin an&fr fir(^p'< 
®c«jirt alcicr}faUft/ai#r|ja(& l>cr ©tubm wr^an&m tfi/fiir fcinc Studcntcn. 

5(uff tcr^ajcjler ^<\Hn t« 6er@(uben/ ftc^rt m\Mii<x^W^Alcp 
ntan fi^nfan / tn&Wc Obferuationct annotircn. ^int)cr l>icffm .Utfc^cati 
Ut ibanlw vn^f n on bcn etmff n ^mgt rin grofff * Inftrument, n>ie f m Scmi- 
circulus, aUfnt6aIbfn\)frhra&fnt)n&mi( SiJJfftntac bffcbfa^m / Kamjt ma» 
tifdiftantias StcUarum, ftf mt1gmfo<}ro^fft)na(fjrt<n)oUm/ncmmfan/t>n> 
fiattnfrincmDiamctroffC^* cubitos. ^lBan maneset>rauc^<n tt)i(/ fo mup 
ntane au(;(ra^rti/»n5auff frtnmiti3fC>^rijf ngufj (egcn/3(cic^ wic l>icanl>crti 

^*"" 3n "t>em 1J?(frl>tt>f f!f r ^intf c l ^ngrti m> *?O0iit>crrf ^ l>cm 
ttflckWe Horas, Minut«»nl> Secunda au^wcifen / 2((fo/ Dafj Der DieObfcr- 
«iationcsanff(}rft*t / ba^epfi^/ vnD i>a« Momencum,tt)an MeObfcruati. 

(lefcfeidjt/ flur anmfrctm fan. QOiff Df m f inc n grdfff rn |1f ^m jti d&a fl forn* 
!n in SKf fjing Dif Carmina au^acftoc^cn / fo in Dcr i atcmift^cn Vcrfion fo(* 
lcndcfunDcnwerDen. ^ 

^Jtcgcgm vkr/in Dem ^J^orDoftcr ^in(fe(/ fte^rt on (^pfern -Ofmvn* 
ftrt-m f(rtn<n ©ftv<(t/alfe Da^ rt fcincn raum rinnimpt/auff Da^ man tempo- 
re Obfcruationum in Di^@(iif>(<infdnnertn§t«cn. 

i^tai vn&cr Dmt ©etrri&c/ t)a Diefe(bi«e etube mit {u^cDetf ( tt>irb(/ 
ff^rtbc^T 1 c HOHH ncotcrica inucmio Hypothcfium coelcftiumjfojre^ TTCMOKfS IHAIIB L 1 !• 

tie ^anWabcontrafcyct , jrtgee rr mit &rr rinru >pan&r ba^inauff/ ton> ^ot 
imfcfyn &m jwrprn ^ingrrn rinrn ^tmaltcn grwrr/Dormiff grfc^nrfcm pr|rt : 
QJV I D S I S I C ? Zl^ woltt rr )u fcrn «n>rrn t)pn0«i wD t>mWi3rni)m 
Attronomos fagm : ^aifejlnrff rucb Daiton i 

Qlnfbiefmx &t&blm^(^tt man aDrnt§a(6min>i<an&rm Cryptas, d« 
Wrlnftrumcnta (^r^rti/ Jmrcfef)rfonDrrr2;5iJrm. 

XFJI/. 

©?i«mfilr^r^rn ©ftDm / gr^rf man m bk^tefft^t Cryptam , n>rfc^e 
mi( C vrriricfjnrfifl / Dann rin grojjre Inftrumcntum Armiliarc t)rr5an&^n/ 

tt?c(c^^ mit nncr Armiila,Dic iuxta Polorum mundi Axin x>mbidufft/aUt Dc- 

clinationcs Sy dcr um am ^imd/ »?o fir fr^n/ Uic(j({Kh nrmrn 

ein an&rr ^alt^rr Circulus, Urr Drn iiquatorcm rcpracrentin: , mckfjrr auff s. 

Ctrinrrn ©rufm/ mi^ S^fcrnm ©cfjraubflTcfrn ot^rnvrrfafl/ fccun lum 

iLquinodialis planum , Uft^i^ttUgt I tt^ODurc^ mau &ic Diilantias Aquato* 

riasgar lacfjtlicfj t>nl)fIci)Ti3ncmmfan/ wDaucf^ Dirtcmpora Aquatoria Ji- 

ftantix Sydcruma Mcridi-no fc^r iuft crfarm/ baDurcfj&rrMomcnta Ok- 
fcruationum 3arfIci|]}5<?cfunDcnn>crDcn/ wDDic Horologia , fo t^tt^s>m 

titttn (5u(/Corrigirr. ;©Jcfrha!l)C Armilla AC(aatoria !)at mjr^m Diamccro 
fccp 9» cubitos 5 \>nD Dic t)or^cntc(5ec ^m^t Armilla Dcclinarionuin %t:i;it% 
ixn Diametroy. cubitos , Dv1f?manvl(fo}t»>f%nlwniobilemcirculami^ n. 
xum fcmicirculum fxA SCmarHiclj h})\o^t\}t^i mb fc^nOUfic \>tt}it(A\t\\Mj 

tm mit gufcm OJ;c|]nii]c t^Scrjogcn t>nD v^of t>mp.ucr. ^Dcr Axis, Dv^.bn; Dir 
gan^cAnjiillaviniblaufft/ i|l\)9nftm^ &ocf)inrt>mDig§i)ci/>a^c» 
flC^mdje !uo ponderc mclinire, t)nDlj1ti?cl bci? Drci? Jn^cr Dicf / <}ani? f!ci/]i^ 
tcresgcmachr/ auff D^^^ crauff aacn tScum fc^ loiccmGnomon, Dart)CJ?Dir 

Diihntiar A(]aatoria: parailclitcrpcr;j]jpropnara pmnacidiain fixofcmicir- 
fuIomota>fdHnrniufl:a&<}cnoninicntt»crDcn. i^a^auc^ cinCylindrum in me- 
Jio ciuidcm cranirici.&c^ Wtkhtm mmi Dl'cDecli»'iaLiones in circu- 
tiolubili integra Armilla abmc|fcf. ^arncbcn fc^nDr ^n^cr/Crfcp S^rcp^ctt 
ftmmtxti DaDurcf} man Uxjbt^^xxbtx^ymtn i^nD^dbm Armillen auff unft 
^bf?cigf/ ^aniacb co intcr obferuandum t?on udecn t\)ni ^Daa t)nDcr|?c ifH^r 
i5i>m Axi DcrrunDcn Armillcn, t^w^x \)m6 auff rmcr (iakn mxUmtw ''plM^ 
itwi XiHk^t mit (Scfjraubm t)crfor^c(/auif Da^* man;5 rccfjtmcffig rr^ircn fdn^ 
»c/t)nD Daf) auffm (angcn vnD,^rcffcn @oft(anDifcf)cn@rcinc/Dcr n>oi &c9;tt)C9 
4flicninDice:rDc/ (x\\^tm ft^^mtxw Fundamenr><irrci;rn|t/ t>nDbci) jtt)f» 
ii:ffcn vbcrDcr CfrrDcn au^f!c5cc/ t^orm Athlantjs Regis Mauritani^t (^lcicfy 
Jiu(; fimrrlrc^ aupgcftatt^cn t|l/ a(f? fvan cr Dcn i^iminci {^iWffc tnycn. 
«iDrr ^:yiDrDcjj AxisgcijCH ^vrim/ (aMf?V(wnl>mcMirmgraffm 3rfpa(crii. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ■ HtTOlAILVM A«T>.«KOMlCA»tlf. S»f 

ru«W ftanmK ecuJcn / t)on ^«Jtm Jclfm gf mac^t/ itfff j^f t tft. 
«Uoj an &tfr<m Inftrument fo fefl / J)a^ man» mt( grollcr (larrfctfnD gcitalt 
mtmtMtnfan/ n)*nmanfc^ondcnwtt>ol«. S«rumb/ «'^««""«'j; 
rc tfct acricFtff i(l / ftat man barnadj ntc^t^ »»aran reaificiren. «^f^ 
«efcbchc/twpceDurc^ Ia.n3fktf Dcr iutmitgcn man^d frtcgtc/ fanmatiJDaiot 
wtb ift^c^tltc^ Durcfj t)ico&cttt)MD»nt)cn auecorfcitft* ec^a«&tn ta |cmcrcciiM 
inc(|iafcit«nt)crum& ctnric^ctt» 

2«^ man a^crMnbcm euboj?cr Angulo itf Hypocaufti m^^^tt m 

Cry pt»m F, ftchct b.inn cm Se xtans quadncuWtalis, womtt matt DtC Uiitan. 

iia$ StcUarum kftmfcc nmimfan. S?at fm Fulcrum runOcn Globum, 

»ar<»ufrc*in omnesccElipartcsgeSDmDftiPirbt/alliCit fffi Itf^n- Dmilione» 
fh>n5t per puiiaatranfucrfalia ; vnt) pinnacidia itltf t>cm iugf^ongcn <-yl"»- 
*b:o»d«CBtrum,iwr^CH^Urc^riinuIas & lineaspai-aUciasgfbtaucIif. 

XX 

©cam»krtnbfmeubtt>cncrmn(rf(/«c|cftitaninbicCryptamG, 

>arttt ftcftff Cmarog Quadratum Geometricum, tPf (cfK* f infn Qiia<»ran«« 
in fui faiTft/ &fr i centro «d.circumferentiam p. pcdes comprchendirt, 
•nitft Dt6 Inftrument ex fol.do Chalybe gfmacfet/ 3l&fr DfT arcus Qiudran- 
tiiaitffDfreaffn/DaJtcDiuiGones fif^fn/ijlmt^JJfffJiiJ/Durc^Wau* 
tmior ftfiffig vnDfcHccbf angfmacbt/^fflfifff. ^nDift bi|? Inftrumentun» 
«n f in grofcitcrfanDftaf (Spff mc ectKc «cfcflct / t.f cfjc fZK'±iTZ 
«uffflcficf/wD iuwDcrft auff cinc 6«rff ficinfmcecu(c gf ffW (Dtcftcff m Dtj 
i^rDm ftab.htatis gratii tfrgrakn tft/ wtDotm mtt w^driijfn (£t?fmMO 

ecferaukn Dcrforaf/Damit r>M gan^c Inftrumcnt,n?an ceron tt^tfn'5"t/^;f!; 
reaificirt tt)crDfn/»c(c^6 ^oc^nic^toic(n(5fi3 ifl/ tt>an c* ftn ma{ rcdjt ffc^cf) 

2u(5bcrftaljfrjf^ffDtfff(t»c(£pffmetatt3CtnctnruitMWtt>c(c^e'»^^^^^ 

furfu {tif 9fr grofrcn (angm (Spfcrn etangm/ Dic ««^'«S^"^ "''.J^ ""^^ 
l,fr$f§fn/t»n& o>cn anDtc Cl)?a»fr «fffflft (fpnW/ gcmach^^^^^ 

t,r/lnftrumcntf«iimCircuIumAzimuthalem,tt>f(cfjfrauffDfrpan)^ 

»mlV iu tnnfrf!/ quafi in media parte ligf/ allf* mif $0?f ffms wcr«03f n/ VttO 
ftct imDiametrobf95>.cubitos, 2(lfo/ Da§ m«n Jtt>tfcFjm Dm Honzontem 
Azimuthalem, wtD Dfm Inftrument gf^ftl fan/mMWn ndfcnf^Uf. ^tf(< 

Crypta liaf auclj irf gfmatPfrtc Srfppm/ Daman iu bm Quadranten mter 

«,bferuandumaufft>nDniDfrf?ft3fllf«n/proutaltitudmcsdcm«icndxrequt- 

runt / vtiD obm f in ^ath/ Daf? man tfpDc lumbDrf ^f n mt> auffjc ^lasrn f«n/ 
ttiit ff incn itiv^f [^fJri^f n if^f^frn / «acf) iPfnt fi> Dtf Ol»leruat>ones frror£.fr;.t. 
^«rc(i Dlfffin Inftrument, t>4 i}rop wDgan^MctaUicumtjt/ ^^^'^Y^^ Mi^tf/ fvm m«tt ffnffi^ tU Altitudinct Syittumm^iatn fcxtin ptgu 
tem vnius Minuti, fcu dcna fecunda j fltm<|f(tt» 

XXI 

•Ocrnacfjer / af^ man m Hypocauftum wn b<t(til(n Xtcppm nrfl 
rm^eficn/ fdmpe man auff bic &(itm Dir Crypram G, tvom nocl} tin antxt 
Qiiadrant mit Si)?cffui3 Ufcfiladtn I t)n& aKrnt^a(6en t^ol ^otmatttl auff rtncr 
pcmrrn ®rukn/ i^nl) o&rn t^nD w6cn glcicfcfall^ m CS^fm ^chym\^ 

t>rrfa(l/ t)mWaufff / t?n& ftar a ccniro ad circumfcrcntiam 4. cubitos*. 
ll>Clc^cm Wr Altitudincs Solis & StcIIarum> intra quartampartcm Minuti, 

auc^ gariuft aK:umc(fcn frpnW/w^mrt&rmrrll^rmrlWrn Chalybco jucon^ 
fcrircn. Jpafaucfjo^man &crrun&rn SOlawrrrmm Circulum Horironti- 
lcois mif CD^rlfmg brlcgf/ fearauff %it Azimutha grjnc^ncf f!r^rn/ trrJc^e Dia. 
jnctcr i|! fcrmc 6. cubitorum. ^icfc Crypca l^af auclj fu t)n&rrfj frr 2>rp^ 
pcn / &a man nac^ t)rm Quadrantcn , fcamacfj r^ Dir noffurfff rrfcr&rrf / aiiff^ 
Dn& nic&rr f?rigrn fon/ vn^ oJ^m f<m ,©ac^ &c9l)r t)m&iu&rc§rn tjni auf^w 
fcf^Iagcn/n^ic ^a^ vor^c 

XX// 

2(uff &cr an^n ©rifm jrgcn t>f^/ vcrfus Occafum, ^cfirf man m Wr 
Cryptam D 5 \:>mn flc^cf auffricr furpr flcmrm @mlrnrin Inftrumcntum 
Armillarum Hypparchicarum & Ptolcmaicarum, fcictrn Zodiacum §abrn/ 
^afcurc^ Longitudincs & Latitudincs StcIIarum^on CimgC Supputation^vni 

tadcraq; opcrajfdnnm^cnommmwcr&cn/ t)n&&armn&t)onl)rmTicHONE 
Armillie Zodiacales gmanDf. (f^fr^nfcfabcr^^cfr Armillr mif cincmh^fon^ 
IrmCompcndio alfogrmac^f/ tJa^ffcnic^f fo t^irl Circulos 6rfcilr|fcn/ mt 
Hypparchusxjni) Ptolcm^us^gcbrauc^f fia6rn/ vn&frpnfcf foflorcf w&f?rtff 
componirtj^iU flc fic& fc(bflft:»of in frrmgcburftc^m Pofitu fraam mugm/tnt^ 
ftif t)Cn jrcm rccfjf m plano diftrahirt n^crfcm. rr iMeridianusjfcarill fic x>xn^ 

fauflrm/ificx folido Chalybc, tnfc&rrgan^r 5'u^/ &rrflrtrrgrf/t)on(£pfrti 

^tXnatH* ^akn Dicfc Armillac im Diamctro bcptiaFiC trcs cubitos, t)n> 

frpnfcf auffm SO?cffm^i)afic mif mducirt^in lingula Minuta pcr punda trand 
ttcrfalia fubdiuidirt. ^a&cn auc^frc };AU\sm%t Pmnacidia t)nD Cylindrum 

in mcdio> n)ir an 6man&crn Armillcn) t)n&t)icr flarcfr @cf>rau^ rn&rnont • 
gu^/ OaDurc^ fic miiscn gcnc^f ct mrr&rn/ fo tt> t)on nof cn f ^uf. ^ 

XX/// 

2((^maniuWrfrn)r$t6rrflrfcnArmiIIrnn)irrin3cr>rn/^m^ ^ct> 
im m mtxxi brfon&rrnRcpcfitorio , tn&cr SOfawcr Dar^ugrmac^f / noc^ciit 

i^nfcrr Scxtans^ Orr t)irr cubitos \ ccntro ad circumfercntiam ^af/ t)nOif{aU 

Imffeai&rn/ pcr omnes fuas partes, m« iSfc/fmgc ^cffoW pjtO an t^cfonocrii 

ortm 0« lHSTeiAllVM A3TJlOJieMlCAl.Vll, «9 

rw. Pinnacidia »nl>^^anes^bmaJtt)f»Tt strtcfjmffTiS. 

^ " Regul^ePtolemaic«>t?mttokttfubnumeroIIILgC^^^^^ 

•.n^tcfctt,Ua«m9>f«1^^^^^^^^^ 

fccn affUcrrorgf/ba^ tttantcpDc ti( Rcgulas,«nl)i>icfcflcm( ArmilUm Doroil 
wirtcfcfcn on6 gcbrauc^cn faiV nac^ t>m co^cfcut. 

XXV.' ^ . , 

(y,,j!auc^an^act«RadiusAftronomicu« wttCO?cp|gemac^t/t»«r. ^ 

^i^x/mctun^^icet^^m&^lm^^ 

<^M<ncin AhnulusAftronomicus.tfOn«ffUmS»?c(rttta/»rf<^ 
fttt Diametro cincn cubitum ^j--<^y^jj • 
2atc^c.nf(ctncrC»?c|B^5eC^^dran^aam^^^^ 

troadcircumferencumCtamcub«um«t§cJf/ WlbftC^OUftm CPjCm^MHf 
reuoluirt. XXVHl 

5^,«iffecncittffdnAftrolabium,von59?cfftn^»n^tt>a*fon(im»onj^ 
famm"cfrmSp- 

'^"'"iliraEfo^S&Obferuatonof^ 
ftrumSfA&S^^^^^^^ 

^'^^'^^?,St)tcr»rj^^^^^^^^^^ & CryptamE; (|Tfttl ^ 
I Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ^ TtClOHIS StAUI 11». t. 

La Watorio Pvrenoxnice , trf fd^« dlicft vftbO' i(t (Srt>«l im gf^OI ^tcolfl 
^ffnt ^C^Iofff ifi/ mdc^tf IH fubccrrancum Obferuatorium mi>fr{>fl 

Cj'?>*fi <m^ t»tt& finsf^w/ <t(fb/ fci»^ man DfU^^J^ad^te tf^ ^wtfrjfitm/ 1)« 
PfortfH m bftt ^adfn iiif^; &ur^tf atif jf^df iTfii. 
• ■ "3« &frHnttf »oJtMf(fit Cryptis, i{i^^ml^b(pxmtmiBtAUm* 
iftitV jtltticffw rjiO Cemcnt tt?e( vfrtr^irf (/ wt> &af att tJifr pitr it tia§f t>f9 txm 
erDrfiff) rauf ^^fnflfr/,|)a &er Stag fitifdmpf. fonHdUmmbm mt(tu 
ttn Uitat/ vni> mKgrtljtfin ©roff Umcii(<n/ t»a^f^ fcfjftn»/ t»if fttt flfihfr 
ColIu,tt>orauffiU(5t»frf!fmv)onO)?fftm93fgefffnf*Mcrcurij^ti&f(iw(^^ 
«ac^ fijtfr OComanirf^ftt Antiquitet, vhmu^wol j^fmac^(/J5a^ ^.m tx^ilcu 
«.^«i^Mm finbfn fe(ff ); fic^fn yfl<st( / tJnD i>!|n?f i(fn/n?a« mmmlu/ &ii)c^ 
rm 2)?fcla*uf4 AutoinatuaivnlJfrgfmac^f/jfmdfhftc^wn^fftfn, lfll>fy 
*tnff (fUf « vni^fff ^ §ocb gf tpfffn. 2lbfr ^fr T i c h o f * bf m ^urc^ 
irt)f(;ftgf?fn S'tf' fi t»I/^fr(?og tii s u a i c o I v l i o ^raunff^Wftg / dji 
.&frff (6ig jn a(i§if auf Vranibarg Ufucf^t/ mff f<m &f5frfn / t>m(pl im 
A23i(&t f» njoJ gffaHfn/ gffffjfnd-f. 

^ui ifj fm fur$f 'vOfrificl^nup* »on tx^ (2?W«Hj«t) 'TDrf^f&orii^ 

Ttchonis B;Xahx fVlnifm^f^fn 3flrpnpmtfcf)fnln(trumcntcn, bf!)Uf/ 
^f(c^e^fnauffm©e^(i?ffcVraniburg, aucl»&raufffn InCryptis fubterra. 
Hfisflf^. ef9n&t{uf<»mmfnk9XXVUI. ^fltljf grofff »«6 (angtPiV 
rijjf Zrhdt fl($ / vnb ctU^( 2:auffnl>« S^^afff expenfa» , mf§r lan i« 
tiau&fntfl/imfaffpftff^abnt. 

3frttfffalIfin(lvnt)infon&fr^fifju&ffd^rfi">fM/ba^niattftgfnbf{icbfrf 
Compo/itionem Vfum»frflf§fn m^d^/ tfl tticfef n>o(mtig(icf}/ fonDfm 

^^flrf(^inu(?pcrocularemexpcrieniianiactra(ftationemmanualcmgff(;fcffifn/ 
von tm\ i(ms(i\ / i>i( Mrmff finijfn rcc^ffn "vOnflan&f ^ab(t\/ »nt> lufimt> 
ii(i( t>arf ti fr«3fn/&frf n man todi/«\ici} v\\t(r bf tif n/bif ^c^ ftk A ftronomai 
#«|5^^cn / iu vnf(r )fif C (fibfr )'n?fni3 finbff. SOnb fo man fU aHf obf rf tn 

}:'C>ii'^ infonbcr^flf flgfnbflif^ pcr omnes circumftantias kfcfcrf ibfn folff / fo 

n>alff >«r|u fin bcfcnif(t$/ aud^nidjtafringf QJudJ/ gf^drcti/ wf(f^» aucf^AlU 

' iAdrumcnta vtttt fin;f&f$farnc**perinucntioncm>fabricam,& vfum expla- 
i-i'", tjub frf Iconas3{fif^f(5rji:i3«(»}jf;ftfbnff fur ^tugfn ftfOcf. ^dc\>(n Lu 
©orcm Dfr T s c H o ffi&ft/ tt>a«cr»c!i otibfrn ©ffc^fffnmf^^ |at/ am bffTfn 
it\$ QjSfTfif fJf nf n ftwi t>nb yc rm.ig. 

QBasbif 5i$urfn hcUwim t^iit/ bf^fi}rHfmbf?fn/}<?uff«am©cWo()/ 
«tft^ t>fr fonDfrlic^fit Crypccn l>arauf)Vtt/i»fr£>f n §fniac6f r au(ft?f in bif lixtcU 
«jfc^f Explication fiir 21usfa gfficact / mt) mricn borfc/ tt>a» 
iiUftnifcI^c Veri vnt> &ckriffta\ all^ic vntxrt 
laDfn/giiusfaman^ci" 
Sequhurvr(bfc^^^Cii(<;i\v.i^:rL4tit. .^..xpUcMto, 
i/0 (19' St Ti^O P S I S 

l^sfSTRVMENTORVM ASTRONOMP 

• CORVM, QJAE HINC INDE IN INSVLA 
H T A N N ▲ difponi curauit 
Ttcm^ BniHt Damvs» 

Primo corum, tju^ in fubfequente Arci^ VramhHr£tu 
Ichno^raphtajiters Ofignato Obferuatorio^ 
^erfiu AufirHmvtplurimumU- 
catSyQonfpiciuntur. 

L 

ClUICXlLCrLT 1, CTIVI DlAUlTIH IIX CTlXTeiVK Bft^ifr^ 

O Longitudinc. Pcrpcndiculum & Rcgulam habct in cxcremitatc Diam^^ 
tri, ad imtiumcircumfcrcntixjapplicaram. Diuifus Tadiq; cft in po. Gradu**^ 
ira vt 45.dircac fupcrius in mcdium Arcus li;b jicrpcndicularcm incidanr^^ 
Eftoj Oricbalcoobdu6iuf5& infiftit Horizonti AzdmutbaK c folidocwift^ 
fcrro,atqiin Dimeticiuchabenti^.cubitosjqucmj.Columnxcum faiscocSi* 
lei: fcrreif (quas pcrennci vocanr ) quibustotum loftrumcntum in arquill- 
briumHunzomisdirjgiturjfuftinent, HicScmicirculusTndicjuaqjfuoMa. 
nubnocircumagiporcft. Munituf cftab altcro laterc fiimis& fcrrcis vtai- 
buscanquam ruircritaculis, Tt pofitum fuum inplanocirculi verticalis vbicp 
conferuct. Inliflunt ei fupcTnc, ornatus causa, Geomcrria & Anthmctic*» 
porrigcntes Artronomiaradhuc fubiimids difpofirar auxiliatrices manuf; has^ 
ramcrisjilla Tmogulis jfculptibilib^^omncs trcs affabrc exprcfliimagituU^ 

//. 

Sextans Aftrcnomicus,cuius arcusOricKako obJuaus,habct ai) akerr 
panciuxta principale ccntrum Cylindricum, aliud cidemfimjlc , & huiciti' 
arcu ccrrefpondentcm locum , cui ( quotics necclTuis poftulat ) pinnacU 
diumimponituradobferuandumminorcsdiilantias.qux alioqui captueirent 
difficiles. Prartcreictiamcoatinct hicipfc Scxtans ahafuapropnapinnaci- 
dia in Radii& Rcgubtcrminis. Hocrnftrumcnto capiunrur cxq-uifite tam 
Diftantiar, quim AltitudincsStellaiurnintra 5o.Gradus,diucrfimodciIIud 
apphca ndo. £ft autcra fufdcicntc magnitudine prxditum>vtpotc quod i cen-- 
tro ad circumfcrcntiam 4. cubitoscontinet , & per puada tranfuerfaha diui- 
Conem tam fubtilcm cxhjbcc, yt intra diiuidium mi nutam aQunaducrfio rarm- 
pcrhocficriqucat* CJ^ * 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ///• 

Qttadrtfts><jiiit©cafuafuperficica cciitro ad drcumfcrcntiam c folid* 
conftat Orickalco. ComplcaicurinRadioii.cubicoSjhabctqjpractcrrfjta- 
tamDiuifiOBcm.aliasctiambinaspccttliarcgDiftributicncf. IntraquoqjHo- 
rizontcm ( qui Chalybcus cft, atq; in Dimcticntc circitcr J. cubitos occupat ) 
pcdalc babet, cui infiftcrclicct, vt C^adrans ad Pcrpcadiculumfttumiirigi 
Obfcruationibusqj accommodaripomt. 

//// 

RcgulaPtolemaic«Orichalcoomnik«s fuisjv^rtibasTeftitae^in quibus 
ihorum Aiigulumquaffitum ambientium laterum quodiibet 4. cubitoicon- 
liact : Diuifio^i Hypothcnuf* Tabalae finuura fex Cyphras pro finu tot» 
comprehendenti, omnimode fatisfacir. Habent «d Bafin ereCb iatcris coch- 
lcas fuas, qhibusad perpcQdiculum (quod ab hoc ipfo latcrcdepcndct)to- 
mm Inftrumentum rcaificari potell: indufothcca: perpcndiculi hlo, ne 
Tcnto quocunqi flaatc dimoueatar. 

K 

Aliud Itcm InftrurRentun pro Diftantljs , ^uat 30. Gradus non cxce- 
^unt,pcrvnicumObferuatorcmcapieiidis. Arcushuius cx xrccft.S: vfur- 
f«baturquskmma»meinNouaStclli; h^betqp illud 4. cubitos k ccmroad 
«ircumferentiam. Sed lam intiquatum cft. 

Porro Quadrans cum fuo Horizonte , Rcgulis, Cochlcis, qu« omnia 
.exfohdofaaafuntOrichalco. Hic difiungi»ici{nmq;cuniungtpotcft; 8e 
^uocuaq; libc*t,tr«n$fcrri. Coroprcneadit in Radio i Centrttadcircumfe- 
rcntiam i^. cubito$,Sc iaDimctientc Horizontispaulo tltri. 

rii 

Ibidcm quoqj Armillx Zodiacalcs confpici«ntur>quarum circuli cx fohdo 
arrc fufi tornatiqi funt. Cubiros fcrc 3.contincntinDiamctro,tdc6rt Gra- 
dus fingula fua Minuta pcr punfta tranfucrfalia comprchcndant. Vcrum 
kftrumcntumhoccitra ffumcft. Nam iftx Armillxnimiumfc fuopondcrc 
aggrauant ; ita yt non tamexadc pcr has, quam aliis Aquatorias aut Zo- 
diacalcs Armillas obfcructur. 

Ccrniturinfupcr iuitiObfcraatoriumhoc, magnuta Horologiura 
Orichalcicunb quod Horas,Minuta,8.: Sircutda notar, idc|i,pauciscxccptis, 
pervnicam rorami quxcubitos2.in Diamcirehabcr, acmuoo.dcnticulos 
, Jiligenter diuifa cft. Proximc huic duo alia raicora Hcrologia, qux Horas, 
Minuta& Sccunda indicam,appcnfa funp» 

Atq^ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IflSTOLAKTW ASTJieHOMlC A-XVIC» aj-, 

Atq; hrc prxnominata Inftrumenta habcnt fuum propriurt Obfcru* 
toriunvin Arccfupra Mufxum, fic vtcxhocloco, inquamcunqj Hfmifph 
rijpartcm Auftralcm libucrit^cxplicatistcftisjobrcruatioinftitui poflit. Po- 
fUumcft vcrfusOrtum, vti & vcrfus Occafuro, propehcc ObfcruatonunH ' 
fuftentacuhim cum Globo, cui Sextans ad obfcruandum imponitur ; quodli* ^ 
bct in Altano ( vc vocant ) pcculiariter fibi ail hoc cxtru(fiOo 

VIII. 

Vcrfus Mcridicmproximc huic Obfcruatorio ^ adhuc alfudfpcaatur 
■iinu|> inquo tantum vnrcum Inftrumentum Armillarum Aquatoriarum • 
OricMilco vndiquaq; rite obduaum , collocatum cft. Meridianus , in quo > 
Armilla: iftar circumaguntur, prorfus cxChalybc cft ; habctq; in Diamctro ' 
ferccubitos^. Fulcrum cuitotum Inftrumentum innititurjacquatuorcoch- 
lcis infcrius pofitis dirigitur , cx folido fcrro dihgentcr & afFabrc elaboratum • 
eft. Et hkquoq;vaIu2cfuperiores apcriri cxphcariq; pofTunr, vcrfus quam-- 
cunq; hbucnt H^mifphcrij partcm, prout Obfcruatio requirit. 

Seqmntur Injlrumentay (jua tn altero Obferuatorh ■ 
magnoy litera R notato, in Arce verfM 
Se^tentriommcoUocatafunt. 

ix: 

PtlrobRcgula: paralIatic«,quarumduolatcrafibi inuiccmanncxafunt,vt - 
tn infcrion (quodmagnitudine vtrumq;«quat, cubitosq; Si.longumcft) al- 
lcuando dctrahcndoq; dirigantur. Inferius vcrb fcmper in Honzont is vcr. 
fatur «quihbrio, circumagiiurq; incirculo Azimuthili^aCrcfpondct, qtjoad i 
Diuifionem,Tabul« finuum/exCyphrastotalitcrhabenti. Orichalcovndi- 
quaq; obdua* funt, vni cum arcubus, in quibus binaillalaferaattoUuniur ' 
acfirmantur. AdhxcHorizonjqui firmo & rotundo incumbitronro,fridtm 
Orichalco fupcrinduaus cft^continctq; in Diamctro ferc 12. cubitos. Habcc : 
ctiam hoclnftrumentumfuas pecuharcscochlcas^quibui adcxamen pcrpcn- - 
diculi difponatur, & iuxta Obferuatoris oculum, altum ereftumq; ad Zc- 
nith fulcrumjcxqiio pcrpendiculum dependet, cuius beneficio, bina illamo- 
bdia Rcgularum latera non folum contmentur , nc cxtra planumdmagari i 
<jucant y fedctiam attolluntur vel remittunturintcrmediantc funiculo (u- 
pcriiis rotulaeimpofito , vt hacrationc omnia ad planum circuli cuiusuisvcr- 
ticalisdifponantur, &ReguIainfcrioratq; ccetrrisduplolongiorj jrquilibri- 
um Horizontis, inquodcunq; Azimuthcircumuoluta^ obferuet, Anguliq; 
diftaniix Syderum i Zenith menfuratio , commodc &ftbnlitcrfic inftitui 
queat. Adlipc dictoruraduorum IatcruaiiunGuraii3,vriUnufli).tiritftpin- 
^ Gg •acidH ^4 YTCBCMlt BKAHl LtB. f. 

nacidmm, 6c quo^(lamalccruminfraadobferuamisoculum>rimidaskab^ 
fuperioriparallelas. 

Dimidius Sextans habens duo« diuer(bs arcus > magnitudine jrqualeit^ 
.quorum vcriq^ruumproprium reipondetcencrumCylindricum. Faduseft 
«iduorum circulorumiibi inuiccm rqualium porcionibuS) diuifiq; (iinc fin^ 
guli arcusin 15. GraduSyfic yc primus Gradus in vno arcu>&: primus Gradus 
alcerius di6ba ccncra parallele refpiciant. Harc cencra cubicum longum i fe 
inuicem diftanc^vcScinicia diuinonumindidisarcubus^incerfticiaq; i(taa^qui« 
parant quafi quarcam partem magnitudinis femidiamctri circulorum> ex 
-quibus Inftrifcmcntum hoc fuam habcc proportionem. Innititur bafi, eo mo- 
^Io extruda^jYt inomniaplanavcrfusStcllasdirigipofBt. Vfus eiuseftpro 
«lincnbusSycieruminrf rcapedinibus, (iquando non facilcperaliosSextan- 
les ) vbi etiam duobus Obferuacoribus opus eft> obtineaotur. Huius InfirUi» 
jnenci Longitudo eft 4. cubicoruiu* 

XI 

Chalybeum ^uoddam Tnftrumcntum) cuius arcus in ^o. Gradusdiuu 
ius*e(l, incumbitcirculisquibufilam & femicirculis) quibus quoq; inomnes 
ccelipartescojnmpdcdirigitur. Hoc Scellarum Diftantiy pcr vnicumObfer- 
uatorem^ licet non ita expeditc & fubtiliteoprout carteris Sextantibus^ acci» 
piuncun 

XII 

Adharc SextansbifurcatusChalybeumhabensarcumvCuius Longitu« 
.^0 eft 4. cubitorum. Obtinet pinnacidia bina diuerfa extra centrumy quibus 
ocLiliadmoucnrur, Acbinain arcu^ad quarradij vifualcsdirtguntur, (atisqs 
prarcisc Scellarum Diftaocias, licet aliquanco maiori negocio>rimatur» 

XIJL 

Celcberrimi Viri Nicolai Copekmici Parallaticx Regiilx lu 
gncz>quarum Diuinoin Imeis atramento (ignatis , confpicitur. HasCo* 
jpEiLNicvsipfe propria fua manu fcciffc ac vfurpafle dicicur. Suntex 
Prufliat Frucnburgo,fcupotiu$Cathcdralicuis(edc VVarmia,vbi olim vi« 
xit CoriiLNicvs, aNobiii&ErudiroviroD. loHAMNi H annovio» 
Canonico V Varmienfi, T x c h o n 1 dono mittx. Latcra binarum Regula- 
nim iniricem arqualium 4. cubitas m Longitudmc habcnt . Hmc tcrtium ra- 
tiocinarilicetjvt AnguluscompieaturRcdus. Eilivcrohoc Inftrumcntum 
cullau) vtilitatem inObfcruationibus ritc mltituendis prabcar, nonfaltem 
^uod nunc obfbletuni&: admodunjantiquum fit, venimetiam tumobmate- 
iria? ifgncae ificondanciaai (c^uaauaincni^uodaailngenio > per ahematimin 

longum Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 lii M 5*1 comDarabilii iUius C o p i r » ic t memoriam , m precio idhabet &c Urtura 
eZrconfc uat. Quantiver6idipfumfacut,fubfequcatcs yerfus, quo, 
eodcm dief quo iUud^aus cft , dc co lufit , aueftantur. qu.qj m TabelU 
prope idemlndrumentum appensalcguntur. 

SVMMI MATHEMATIcYnICOLAI COPERNICI 

iNSiKTMBHTTK P A K A L t A T , CV M , A L I A 1 ReCVI.* 
PTOI.«MAICAdiaum}TTCHOHlS BrAHS 

Hexameuum. Scriptum Die 23- Iu''J» 
Ahoo 1 58 4' 

T S, malem non ferra Vtrum,per Secula multa 
^ Frocreat, Jnuidik tardans cju^ Optima, qualem^ 
JpraCihi vix Aftra ferunt,per milie recurfm, 
rot CentrUi Polt^i Itcet, totiOrbibu^Orbem^ 
Tam rapido tnuolt^ant curfu, nec lap fattfcanl i 
Jlle Js,quiCoelogenitus,C(eleJiiaTerrts 
Progenuit, (edpartu alio, i^mm prifca Parentum^ 
Fert veterum/oboles, Caito necforfitan tpft 
Dezeneri^Patrupropriosfubimaffne^vultm, 

Sedmaiis atq, magis referente, quod omnts Olympt 
Te{iatHrfacies,VHlgilicettnfctaturba ^ 
Non^vtdeat^cfuidnamreuoluiiscongruat Aftru: 
11 l e &\ cmi Ccclo poterat deducere Solenu, 
Acprohibere loccTerras^^inuoluere Olympd, 
Et Lunamrerris, Mundi^ muertereFormamj, 
J<lcma parte tamen, quamuu conuerfa,dehiJcat, 

SedconcinnamagisMgcirninm^'^.'^^* 
Subftdtjs, motireferatjpeaacula Cjlt : 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TTCHOHIS BKAME LIB. r. 

liLt, mqHam, taritos olimCo PERNicr sAufm 
HU Umbfu TiMultSjfacHi licet arte paratisj 
-^^^^JP^' ^^^' ^^gf^ prxfcrthere Olympo, 
A/iracjg celfa adeo, vili fubducereligno 
Suftimit, Superum ingreffM Penetralia, nuUi 
Quamprope Mortalt conceffum ah origine Mundi e!f. 
Quid non Ingemum fuperat r funt Aiontihus olim^ 
Incaffum Montes conqefi fPelion, Offdj 
uEthnaij^ teflantur.pmul hisglomeratw Olympus, 
Innumeri(jj alij, nec dum potuiffeGigantes 
Corporepr^ualidosyfed Mentis acumine inerteSy 
iftSuperxs ptnetrare Domos :Jlle Inclytm, II lb 
Vtrihts Ifigenij confiftu.rohorenullo, 
Pudthptt hu parms,celfum fuperauit Olympunu. 
> O tanti Monumenta viri ! fint lignea quamuii 
Hii tameninuideatfuluum (fi nofceret ) Aurumj. 

HAC<juinq; indcanumcroIX. enumer*taInftrum«nta,Jocat*(untta 
Jiiflo Obferuatorio Septcntrioni>Ji, cuius vnditjuaq; tedium non rainus quim 
inalijs cxplicarejacexeoprofpicercditur, proutopusfuerit. Extra veri 
boc,funtetiam (vtifupra) duacolumnsefiue fulcimentacumfupernccom- 
prehcnfisGiobis, quibui Sextantcs adobfcruandumimponuntur, altcrum 
^fCrfusOrientem, alterum verfus Occafum j quodlibet inextrudoad hocfibi 
( vti appcllant) Altano. vt n r 

JL 11 1.1. 

Armilli altcrx ^quatorix eiufdem fcrc cum fupradidis magnitudini^ 
Orichalco fuperjnduftae,quarumMeridianuscxfcrro eft,& pofit* funt inpe- 
cuIiariacparuoObfcruatorioIitera R fignato,Ycrfus Scptcntrionem,vt per 
eas confidcrareliceat, quod per prxdidUi (qux in Obferjiatorio minore 

vcrfus Meridiem iitera N notatofcruantur) impeJiente Arce,io coeli Septea. 
tnonalis plaga, vifui non patct. 

XV. 

Quadransquidammagniiscxfolido Orichalco fufus&apprimc lcuiga- 
ta% iiii «ubiculo vcrfus Afncum confpicicur, muro firmiflimis cochlcis prac- 

cisc 0i tTTSTOLARVM A S T K O K O M 1 C A K V M. 2J7 

ciscm Mcridiciplanoaffixus. Habctin fbraminCj quodad Auftrummtt- 
rum tranfit, pro ccnrro, Cylindrum Orichalcicum dcaurarum, ciiius bcne- 
ficio vmbra Solis, vclradij Stcllarum, in binis pinnacidijs hinc indcin ipsi 
QiAdrantiscircumfcrcntinmobihbusjfxcipiunturjquibusAlcitAidincs Sydc- 
ruminhaccadcmcircumfcrenriafubtilitcrdjfcernuntur. Concinctautcmin 
caquihbctGraduSjnonfaltcmfingulaMinutadifcriminatimpcrpunila tranf- 
ucrfahadiftributaj fcd criam quodhbctMinurum infcxpartcsfiucdcnafc- 
cunda cadcmrationefubdiuiditur :Nam Qaadranspcr fc admodummagnui 
cft, occupans 3k ccntroadcircumfcrentiamfcrmc quinqicubitos. 

Intra hunc Quadrantcmjin fpacio vacuo^ipfius T y c h o n i s Eftigics in 
tabula dcpiaa cft , camagnitiAftnc,quiEipfi rcfpondeat. Se<lcns inclinat feaxl 
menfara, ac altcra manu monftrat parictisforamcn, pcr quodObfcruationcff 
hoc Quadranrc fiunt. Ibidcm pr«terc4Architc£ionicaqa«damdcfignatio 
vifirur» in qua diucrfis conrignationibus plurima cx alijs ipfius Inftrumcnris 
delincatafunr,fimuiq;Studiofi ifti$adiunguntur> cadifpofitioncdcpiai>qu3 
intcrobfcruandum confpiciuntur; Vnaqi Studoriumjvbi ahquot mcnfar ap- 
piai affidentj acfi ftudijsfuis calculationibu$q-,occuparcmur. Infra etiam 
T r c H ON is LaboratorijPyronomicidcfignatiofubijciturcum fornacibus 

aliquot, ac ij $, qui iftas curcnr. Harc omnia non alitcr arccpi6loria in minori 
forma reprarfcntata funt, quim fU pracdida maiori Effigic admodumrc- 
moucrcnrurjlicct incodcm planovicinafint. Infimoloco, pcdibu$ adiaccc 
^nus cx canitus ipfius vcnaticis, ciufdcm prorfus cuiuscrat magnitudinis; 
non tamNobintari$,quamSagacitati$& iogcnij Symbolum. Adiungunrur 
vcrotumEffigicshaec, tiimrcliquapiaura, in arcahuiu$Quadranti$>fai- 
tcm ornatus cau^a, & nc fpacium yacuum rchnqucrctur, 

JCVl 

In Muf^o ( vbi T T c H o N I $ Studiofi intcrdiu Studijs incumbunt,ac 
Opcrationcs Aftronomicas cxcrccnt, vbictiam ciusBiWiothccarcpcritUTt 
idqj in mcdia c oncignationc rotundac Turriculx vcrfus Auftrum ) G l o b v s 
magnus confiftit, qui vndiquaq; felcais&denfiufcuhsOrichalcilammisob- 
dudus cft , idq; adco induftrie, ac fi cxfolidomctallo fufus foret; & cxqui- 
fita cciam vndiquaq; conftat rotunditatc. Quin & fingvili Gradus tam itt 
itquarorc, quammEcliptica , pcr pundla tranfucrfaliainfexaginta Minuta 
fubdiuifi funt. Habcr cnim in Diamctro 6. pedes. Et Meridianus , in quo 
gyrarur, cxintcgroChalybecft, cuiusquoq;GradusvniucrfiinfitigulaMi- 
nuta diftnbuuntur. Horizon Orichalco fpitamum larofupernc obdudtus eft^ 
habcns Gradus fuos Azimurhalcs. Fulcrum vcro , quod circiter 5. pede$ aU 
tumcft,affabrefaais ferramcnci$ritc conncdicur, ira vc Globuraconueni- 
enccr acfirmiccrfuftinere poffic; inquoctiam varij artificcs Mathcmatici 
infcrius ornatus gratiadcpnfti confpiciuntur. 

Cg 3 Hinc §31 TTCRemf tiLAyrt tf i. 1. 

Hufc dutem Globo in extf riori Horizontis limbo oculis primum obuit» 
lurcis ticeris ficcircumrcriptum eft. 

AMRO A CuiklSTQ HATO cIo. Id. XXCIV« KEGNAHTl 
iN Dahia Fhideilico SECVKDO, HVKC COELESTI 
MACHIHil. COHFORMEM GlOBVM>IN O AFFIZA OCTA- 

yfJL S?HAKA SlDERA COELITVS OeGAHIS DErKEHEMS.Aj 
STIS CLyAQ^E LOCIS ADAMVSSIM k £ P E JS. S E N T A K E : Ee- 
IlANTIVMQ^VE StELLAKVM.PEJL HJLCAfrAKSHTIASrEB^ 
VESTIGAHE DECHEVIT: C OE L O TeKRIGENIS^ QJfl KATIO- 

NEM eam cafi vnt, Mechahico OPEKE F A T E F A C T O.^ 

Tt CH O BaA HE O. F. SIBI ET I O $ TEKIS E. E, 

Inueniuntur infuper in hoc Mufaco alij Globi magni paruiq;, fex vel oflo 
nomera, partim cocleftesjparcimterreftres; practercaq; omnis generi$m>- 
nora organa Aftronomica & Aucomata» Parieciquoq;,inter feneftra$,T^. 
bulx appenfx func , in quibus prxftancium aliquot Aftronomorum Effigies 
dcpiftxccrnuntur, vtpotc H r ? f AJic M I, Ptolemai> Aliateg- 
Hii&NicoLAi CofERN I c I. Addicur eciam IUuftrifrimi Principis> 
Domini VViL iiELMr,Landgrauij HafTiarj&c. ob infigoem rerum Aftro*- 
nomicarum peritiam,Imago. Quin& CelcberrimiPoccae Bvcha h ak i 
Scotilcon fimul adeft, quamNobiliffimus & inlitcris humanioribus Erudi- 
tilfimus magniq; nominis vir Dn. P e t r v s I v n i v s , Magnificam^miffus A 
Regef«io(cuiu$ incimum agit Confilianum ) in DaniiLegationemobicns, 
kTTCHOKE M Vraniburgi inmfens, dono ei dcdit. Ha^c adeo appo- 
ficc B V c h A N A N v^M reprxfcncac , vc cum ipiemec. Serenifllmus. Scoto- 
rum Rex poftmodum Annoi59o. inDaniz pra:fcns Vraniburgnmctiam 
.Teni{fct,quamprimumTTCHONisMufaEumingreflu$ eflTet^hanc iui olim Prs- 
ccpcoris Imaginemconfeftimagnoueric,iIliqi nutu& digico applauferic. 

Adfunt iofiiperfcpcem Philofophorumlfalicorum, quiantcAnnoscir- 
ciccrccntcnosfloruerunr, Effigies vnaeademq; Tabulacomprehenfa:. PIu- 
rimactiamaliasinhoc MufajoPhilofophicaAfttoaomicaq;reperiuntur,qux 
proiixum nimis forcc hic recenfere. 

Exornauit vero T t c h o hoc Studorium muhis alij$ Elegantibus &• 
Mufioconucmentibusrebus, atq;hincinde pluribus pidiuris , cum quoq;. 
Garmmibus&fcitisPhilofophorum diaerijs, qualetfl illudPUconicum in 
Epinomidejquo dodrJnam numerorum & motuum coelcftium vnicam & vc- 
ramad difccndum,& fapicntiam inhac vitaaflrequcndum,viamcflc afleue- 
wt, quod Lapidf Poi-phyrio aurei$ liccris infci iptum eft. Inter ahos autcm 
Mcrfus> quos T yxho varij$ Efiigiebu^fubiunxit, ha-c faliem quat P roLE- 
MAi&CofERKici Iconibus fubnc^luntur hiic anaotare libuit. 
tnuiAii iiktf i,iii»f Proi'' IN ^ 

CZ.. FTOLEMMl ALEXAN^ 

DRINI EfFIGJEM' 

SIc Oculos, Facicm, Barbam, fic Membra gCTcbat, 
CLAVDivsis, nomencuiP.roi,»M AVSC 
Illc<iui<Iem UluftriRegum de ftemmate cretus, 

Nilusvbiirriguisprata pererrataquis i 
Regali lamen hunc non eft dignatus honurc 
Roroanus toto MilesinOrbe furcni. 
Idtulit inuitus patienter,fpemq;fouebat, 

Se fore quem maior forti maneret Honos. 
Nec fruftratus in hoc ; qiiamuis AEgyptia Rura, 

Quamuis Niliacas non reparauit Opcs. 
Qmn priuatus adhuc, maius quam Roma gerebai 

Imperium, totomaior in Orbc fiiit. 
lUe etcnim Tcrras, hinc qui calet India,doncc 

Vltima pcrpetuo Tylc niuofa gelu eft: 
Europje, Lvbia:,atq; Afiac, latiffinia Rcgna, 
Cunda fub cxiguo difpofuit Calam©. 
Sola iBtafia fuit, noftroquxcognita Scdo, 

Amcrica, cft Latias qua: ncq;pafla tnanuf. 
Kcc contentus adhuccclfumaffcaauitOIympum 

Aufusinacceflbs exuperare Polos; 
Et Coclum, &toto fulgcntia Sydcra Calo, 

Ingenioobtinuu luppofuiflefuo. 
I nunc Roma, tuos de NiloextollcTnumpho», 

Hicfatus ad Nilum, tc magc Vidor erat. 
Tupartem Terrarfupcraftifanguinc multo, 
Is totam, nullo fanguinc, folus habet : 
TuCoelos nonaufavnquamconfcendcrc; aiille 

SubdiditlngcnioSydcracunftaluo. 
Quodqi magis mirum ; tualaus St fama fepulta eR, 

Quae potera» alios vinccrcjvidaiaccs} 
mc pcrtnnc mancns doncc fua Sidcra Calum 
Poflidet,2tcrnum Nomen in Orbcgerct. 

TfCHO BftAHt F. 

Anno Dominiij 84« 
KaLOaob. «1» TTCKOMIS lAHHt tlB. U D. NICOLAI COPERNICI TORONENSIS EFFt 

CIEM5 QJAM IPSEMET SVA MAMV 

e Spcculo dcpinxifle dicitur. 
Tlierc fublimi Tcrram comitantc Diana 
' Currcrc, oc Phoebus poftmod6 pcUat Equos; 
IplcfcdinMundimcdio> folioq;quicfcens. 

R«gaIi,hinciubeatquomodo01ympuscat : 
Nil tamcn vt Tcrris habirantibus indc nouctur, 

Annus cat paribus, Noxq;, Dicsq; , roris : , 
Nunc vaga commodius voluantur Sidcra in Orbctn ; 

Multus is & vaftus nil Epicy clus agat : : 
Quodftcnr, quod rcpcdcnr, tardcqs, cicoq; 'rccurrant, > 

Vnica nam cundiis Tcrra volura dabir. 
Addc quodinnumcra oaauofplcndcntiaCoclo 

Sidcra, compofito motu inhiberc qucat. 
Jlle, vel inuitar tancos Copehnicvs Aufus, . 

Qui tribuit Tcrrse^Corporctalis crat. 
Cur non Ingcnium pociiis depmgitur ? inquis j 

Partcaliqua Coelo pingiturlngcniuni, 
Partc aliqua Tcrris ; quamuis Ccelumq; Solum^, , 

Tam magnolngenio par necvtrumq; fict. 
At Corpus,diccs, fpcdatur Imagine falrcm 

Dimidia, haud tanto fufficicntc Viro : 
Sciliccc; istoram qui gefllt in AthcraTcrram, 
Toca nechunctocumTerravcl ipfa capit. . 
Alivd in evndem Cope aw !C v 

Slrobuftaadcofuitlngens turba Gigantum, 
Moncibusvt monccsimporuiffc qucat. 
Hisq; veluc gradibuscelfumaffccbric Ofympum, , 

Qijamuisin prarccps fulminccafta ruit: 
Omnibus his Vnus, quanco C o p ea ni c vs Ingcni, , 

Robuftusq; magisjProlpcriorq; fiiic ? 
Qui cotam Terram^cundis cum Montibus, Aflris » 

Inculic, & nullo fulminc Ixfus abit. . 
Corporishi fedenim, temeran;i bellamouebanc . 

Viribus,idpoceratdifphcu:fleloui; : 
1$ placidus, Coclum pcnctrauif acumine Mcntis, 
Menti, cum Mens fit luppitcr ipfe, fauet. 
TircHoBB.AHE p. Annoijg^. Dic2.0ao&; 

DE Dl &Opcr 
iresfcil 
Sceptn 
Triaoj 

chiuiD' 

foecci Jitur,, 
gniaG 
iilk 
temacit m vfuol 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EF1STOLAI.VM A S T K 0 N O M X C A B. V M. .*4l 

DE INSTRVMENTIS, QVAE EXTRA ARCEM 
XN Crxptis svbterkaneis disposita svnt. 
Extra Arccm vcrfus Meridiem, 70 circitcr a Vallo paffibus minoribus» 
ObYeruatoriumquoddampeculiarcTycHo in colle^ pcrCryptas quafdamf 
&omnesquidemabimo adfummum exfolido muroftruftasjfieri curauit. 

Totum vero hoc Obferuatorium Steknsvrgvm,^! Scellarum Ob- 
feruationibusfumtaDanicadcnominatione,appcIIatur. Gircumfeptumclt 
vndiq^ quadrata (intermixto tamcn verfus ^.mundi plagas,rotundo ambitu) 
Galleria,vti conimuniter vocant. Qux ompia ecfi in plano repra^fentarc^^dif- 
ficile fir; c^men, quoad ficri potuii^ ad Colophonem huius defcriptionis ocii- 
lisfubijcientur. 

P 1 M o apud literam A, veftibulum portale h^bens cx lapide Gothico 
&OpcreIonico,feupotiusCompofiro5fcitcelebprarumoccurrit5fuperquod 

tres fculptiles Leones coronati,(quorum medius&altior Hieroglyphicum 
Sceptrum, duobus fibi inuicem orthogonaliter incra binos etiam circulos 
Triangulis tranfpoficis conftansjtenet,) coUocati funt; quibus hoc Hemift^- 
chium faxopccuhari excifum fubfciibitur, quo aliorum tacitis obicdiom- 
bus, qui per imperitiam hos tantos tamq; fumtuofos apparatus inutiles eflc 
forte ccnlcanc/uccinat &: verc^quoad M undu temporancumj refpoadecur . 

Nec F ASCES NEC OPKS 
SOLA ArTIS 

Scept».a perennant. 

InfrJi vcro hoc Hemiftichium , ftatim fupra lanuam pcr quam dcfccii- 
ditur , medio loco inter T y c h o n i s Familise Patern^ atq^ Matcrna: Infi- 
^nia Gentilicia>quce in fuperiori parte huius Portalis rtrinq; cxcifa vifuntur, 
cft aliud quoddamHicroglyphicum, quod pcr annulum aureum Adaman^ 
tcm acuminatum geftantem,quem fubicnsloricata manus^deculTatim binas 
haftulas tencns, quarum vna vas Igne plenum, altcra Aquam pcr rimas di- 
flucntcm figurat; vtrifcji extra annulum iuxta Adamantem hinc inde pcndeii- 
tibus^rcprcfentatur. Gircumfcriptus autem cft Verficulus/enfum Symboli- 
cura exponens, qui cfteiufccmodL 

j NON INIMICA ABOLET | 
Vl S VLLA 
NeC VNDA NEC IGNIS. [ 

Ab altcra deinde huius veftibuh feu Portalis partcj qua^ Auftrum refnicict 
idq; in fubfecuturafiguraricne fupra literam A>ahudmagnum Quadrarum 
faxura e Porphyrio conftans lapide, hanc infcriptioncmjqujc oxafionem & 
vfum harum ftruecurarura indiiat, aureis htcris cxhibtc, ut ii quirur. 

Hh D.O. TTCK*MIt lHAfrE LI1. I. D. O. M. 

POSTERITATIQVE SACRVM. 

ASTRONOMIAM SCIENTIARVM OMNIVM 
ANTIQVISSIMAM ET PR AESTANTISSIM AM, 
DIV QVIDEM MVLTVMQVE CVLTAM, NON 
DVM TAMEN SATIS SOLIDE CONSTITVTAM 
AVT A MENDIS VINDICATAM ANIMADVER. 
TENS, EI INSTAVRANDAE P E R FICIEND AEQVE, 
VARIA EADEMQVE EXACTA ADINVENIT CON- 
STRVXITQVE ORGANA,AD OMNIMODAS CAE- 
LESTIVM CORPORVM OBSERVATIONESSVF- 
FICIENTIA, LABORE, DIL I GENTIA, IM PE N- 
DIOQ_VE INCREDIBILI, QVAE PARTIM PROXI- 
MA EANDEM OB CAVSAM EXAEDIFICATA AR- 
CE VRANIBVRGO, PARTIM HISCE CRYPTIS 
AD CONST ANTIOREM ET O PPO RT VNIO RE M 
VSVM DISPOSVIT; TIBIQVE O INCLYTA OMNI 
AEVO SVCCESSVRA POSTERITAS HVNC THE- 
SAVRVM RARISSIM VM ET P RECIO S IS S IM VM 
COMMENDANS, DICANS, CONSECRANSj VT 
IN AETERNI DEI, ADMIRANDAE COELESTIS 
MACHINAE OPIFICIS GLORIAM, ARTISQVE 
DIVINAE PROPAGATIONEM, AC PATRIAE HO- 
KOREM, PERPETVO CONSERVES, NEC VETV- 
STATE, ALIOVE INCOMMODO COLLABASCE- 
RE, AVT ALIORSVM TRANSFERRI, VE L OVO. 

CVNQVE MODO VIOL ARI SINAS: SI NIHIL 
ALIVD AVTHORIS SALTEM VNI- 
VERSI VINDICEM REVE- 
RENS OCVLVM: 

QVI EA CVNCTA IN HAC INSVLA ET INCHOA- 
VIT, ET ABSOLVIT; HOC MONV- 
MENTO POSITO TE RO- 
GAT ET OBTE- 
STATVR 

TrcHo 'Brahe O. F. 

HAVfi Qvi Ha.c Legij V^Qis<^Ei Et Vale. 

Qiiando 
IMPiOli SSifl 
lOElESl!! 

iTisiij; 

RIAER. 

cv£n 

mii 
II- EHSTOtABLVM A S T 1 6 N 0 M I C A «. Y M. 14* 

Quindo autcm in ipfo veftibulo pcr Gradus dcfcenditur fub litera B 
m fequenci harum Crvptarum figuri , quadratum quoddam Hypocau- 
ftum fubcft, quod propriam habct lanuam vcrfus Septentrionem, lupr* 
qulm fcqucns Epigramma in alio Porphyrio lapidc cxcifum lcgitur. WRania hxc cernens tcrreftria coelitus antra, 
Qu^ nova fiib terris techna paratur ? ait. 
Delapla ingreditur : CDeli quid Sidcra celo, 

Rurrum ait, cn tellus in mea Sacra volat ? 
Hic tcrr.T in gremio quicquid fcclufit Olympus 

Panditur^haslatcbras Sidcra nuUa latcnt. ^ 
Quoriiim opus immcnfo CdcIos diftarc rcccllu, 

Curve tot abftrufis /£thera volvo rotij ? 
,Si pcnctrant humilcs mca ceha Theatra cavernx, 

Ima etiam Telius fi dat in Adra viam. Tycho Brahe F. Eft vero hoc, dt quo loquor, Hyporauftum, totalitcr fubterraneum, 
nifi quod fuperius iuxta humi plaDitiem in laqucarium lapideum fornicatuin 
affurgat, ut cxtcriiis inftar colliculi appareat, terra & vindi ccfpite confulto 
obdu6ti,quo Parnaflum Mufarum monticulum,quarum Vp. a n i a & pra:- 
cipua,& primogenita eft,quodammodo rcpra:fcntct,idq; intenigentibus fal- 
tem &Philofophi«fublimiori$alumnis j ex quoetiamPoetx h«c fabularun» 
tnvolucris texcrint, ne vulgus imperitum capcre poflet. 

Habet quoq; hoc ipfum Hypocauftum quatuor feneftras ftatim fupr« 
terra: planiticm,ex folidi* lapidibus latiueatas,idq; in quatuor Angulis huiuc 
quadrawgularis vaporari;,quorumquaibct plagammandi,meridiano& cir- 
culoverticaliprincipaHori (quivtdelicethuic ad angulot redos confiftit) 
prorfusintermediam, adamufsimrcfpicit ; ficq;in hoc Hypocauftum,lxcet 
fubterraneum fit, (atis diurna: lucis intromittitur. 

In fingulis huius parietibus,fupra limbum arte fabrililignaril fciti elt- 
boratam,binorum AftronomorumEffigiesquafiinIongumrecumbentium„ 
piGtK confpiciuntur, ita utodto fimul fint, quorum quilibet in dido limbo 
Diftichon fubfcriptum habet, quod eorum intentionem brcvitcr exprimif. 
Nomina autcmillorum&rublcripti Verfusin hunc modum fc habcat, ut 

nunc fubii ciemuj. ^^^,^ 

Hna TIMO- 344 TYCNOHIS klLARE IIB. I. 

TIMOCHARES ALEXANDRINVS 
▼ixit Anno 300. ante C H «. I s T T M. 

Sdlvete Herocs, 'vetus oTimoch aki aveto, 
Mtheris ante alios aufe fubire domos. 

HIPPARCHVS RHODIVS 
vixif Anno 120. antc C h r i s t v m. 

Etqui menfm erasSolis LurnLc^ recurfks 

Hi ppARcHE,ac cfuotcfuot Sidera Olympm hahet. 

CL. PTOLEMAEVS ALEXANDRINVS 
vixit Anno 140 . poft C h r 1 s t v m. 

Antiquos fuperare volens P tolemaee labores, 

Orbibus ^ numerispromptius A/Iranotas. 

ALBATEGNIVS ARATENSIS 
vixit Anno 880. poft Christvm. 

Emendare aliqmd licet A lbat egnivs orfis, 
ISlon tamen exa6las pertulit ire vias. 

ALPHONSVS REX HISPANIAE 
vixit Anno 115; o, poft Christvm. 

Quod Labor Studium reliquisy tibi contultt Aurum^ 
Alphon SE)Vt tantis annumerere Viris. 

NICOLAVS COPERNICVS TORONENSIS 
vixit circa Annum 1 520. poft Christvm. 

Curriculis tritis diffife Copernice,T '.rranu 
Jnuitam, Aflriferum feSlere cogis iter. 

TYCHO BRAHE DANVS DE KNVDSTRVP 
circa Annum 1 5 S o. poft C H R I s T V M. 

QuAfitis Veterum ^proprijs Normjt Aftra fubegi, 
Quantiidt ludicium Pofteritatis erit. 

TYCHONIDES. 
venerande Parens, tua(f^ alta Inventa fequentem 
Det Defs, Atlantiimcontinuare vices. 

lohoc \ 

m 

miiij 
tusjj 

rizoj 

\ tranftti 

juaui 

[phxii 
alibii 
toeu 

11001 

\ 

m 

uatioQl 
Moint 
\i\t 

n 1 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 BPISTOLARVM A S T K © N O M I C A V M. 2^f 

Inhoc autcm fubtcrraneoHypocauftoja parteOrientalijCxpHcatoparie- 
tts mediano (vt vocant) intus ex muro conftans & fornicatus left us confpici* 
turjinquoaliquandoipfeTifCHo, cum nubibuscoeluminternoduobferuan. 
duin obducitur, quiefcere poteft : veluti etiam ab altera itidcm partc alius 
multo maior^ cxtra taracn Hy pocauftum, in vfum ftudioforum ipfius orJina- 
tus^reperituriidqjinpeculiariad hocdeputata Cryptajquseetiam prorfus 
fubterraneaeft: & Hcet teftudineatafitjtamcnfuperiusad^quilibriumHo- 
rizontis plana apparetj ne quidpiam impediat. 

XVJl 

AbOccidentali Hypocaufti parte oblonga mcnfa collocata eft^cui is 
Studiofusaflidet^quiObfcruationcsconfcribit.Poftcammcnfamadpariete, 
infra Hmbumjmagnum pcndct Inftrumentum,inftar Semicirculi^Vndiquaqj 
tranfuerfis contignationibus firmatum, ac Orichalco in circumferentia ob- 
duftum. Hoc Diftantis Stcllarum, quantarcunq; fintj in toto ctiam Hcmi- 
fph::erio capi poflunt. Habet autem inDiamctrofexcubitos: Interdum & 
alibi repunitur, cumq; emsvfusrequiritur, (quod tamenrarofit ) requifi- 
to exreriusfLilcroj quoinomnem Stellarum fitum commode dirigi qucat, 
non aliter qu^m in cjeteris Sexrantibus fieri folct> imponcndum vcnit. 

VerfusBorolybicum prope mcnlam tria difpofitafunt artificiose con- 
fc<aa HoroIogi33quaeHoras,Mmuta & Secunda defignant, ita vtquiObfer- 
uationes in hbro huic vfui quotannis deputato fcribit, his prope afliderc, 
Momentumq;, quo Obfcruatio fit, mox animaduertere& annotarequcat. 
Vni vcroeorum adfrontifpicium^hocEpigramma Orichalcoincifum eft> Empora circHim CoolumfHgienHa voUiity 
NecmodoprAteriensHoraredire potctl. 
T^emporihm totm fugittHis clanditHr Orhis. 

PrAterit ^ totocfmcqmdin Orhe viget. 
Ergb qmdexpediet MnndifHgitiHafigHra ? 

Cur his conformeSy qn^ peritHra^ fnmm ? 
Eft alind cjuod nos Ccelmn €xpedat(j^y vocat 

ld(^ mby afpeSiHy limitthmc^^ caret; 
lov A Sol hic eU:,fimilat(^ Ecclefia LHnarrUy 

Angelico Stellis conveniente Choro. 
Hhc hnc tendamm^ manet htcnosPatria^vera:, 

Immnndi Mnndi necremor etHr Amor. 

Hh 5 ""H^ Il6 TTCHOKIS BE AHELIB. t. 

Hlnc e rcgionc in Angulo>qui Borrhapcliotcn rcrplcit/crrca quftrdafor- 
ffiax fub convenientc tcftudinc,ita ut nihil in Hypocaufto occupct fpatij,pofi. 
ta cft>ut cius bencficio tcmporc Obfervationu hybcrnalium frigus arccatur. 

Supcriusautcmfubipsa>qua Hypocauftum contegitur,fornicc,dc|)i- 
ftaeft TycHONis neoterica inventioHypothefiumcoeleftium,ca,quam 
ipfatcftudocaperepoteft, magnicudine. Proximcvero fubhacadpariereni 
paulo inferiorem, verfus Septcntrioncm, ubi cius Imago reprsefcntatur : 
manualterafurfummonftrans,habet intrabinos digitos pidam fchcdam, in 
quah;5t'c infcriptio. QVID SI SIC> Quafi antlquioribus iftis 3^ circum dppifiis Aftronomis dicat : Quid dc 
Jiacinventioncvobisvidetur J EyHypocauftohocitur, ordinaria lanu- 
arumdifpofitione, binciade, inreliquas Cryptas,ubi Inftrumcntalocancur. 

XFIIL 

Pcr mediam lanuam vcrfiis Auftrum venitur in maximam, qnarC 
notarur^cryptamjvbi ingensInftfumemumArmillarevificur,qucdvnif a 
Armilla, qua: luxta Polorum Mundi Axin circumagitur^jomne.s Declma- 
tiones Sidcrum^inquocunq; fitu &mundiplaga fcuennt^tarafiiMcridiano 
qudm extra, facillime & exquifitedemctitun 

Ibidem quoq; Scmicirculus circumponltnr^Aquacorcmcoelcftem, 
quatenus fupra Horizontcm extat^rcprsefentans, qui o&o faxeis columhis 
fuperiuscochlcas ferreas habcntibusinnititur,& percochleasillas, quibus 
firmiter inha?rct,inplanum A.quatori$,fiunquamopusfuerit(ncq;cnim{c- 
mcl ritc difpofitusfaciledimovctur)cxquifite dirigitur; cuiusctiam medic- 
tas,undc divifiones utrinq; difHuunt,rationccentri c€u Axishabita, Mcri- 
diei iincam cxaftifsimc rcfpicit. Hoc intcrnicdiantc Diftantia? Aqoatoriae 
Corporumcoelcftium faciic & accuratcaccipi pofluat,tum quoq; tcmpora 
Aquatoria diftanti» Siderumi Mcridiano prarciscexplorari, quorum opc 
MomentaObfcrvationum cxadifsimc invcniuntur^HoroIogia^ cum opuj 
fueritdtam cx Solc quam Stellis, fivc in Mcridiano fint, fi vc cxtra,corrigun- 
tuc. Harc dimidia Armilla jtquatoria in Diametro fuo 9 cubitos comprc- 
hcndit,&pr?cdidaintcgra Armilla AquatGriaDcclinationum,complc(ftitur 
inDiaroctro 7 cwbitos, ita «tintramobilcmcirculum & fixum Semtcircu- 
lumjduorum cubitorum iiitcrccdcntc Yacuofpacio,commode traafcatur. 

Eftq;utraq; Armiila, tam integra quimdimidiata, undiq; optimoOri- 
chalco ita obduda 5cmunita,ac fi cxfolidohoeconftarct Metallo. 

Axis vcrocirca qucm circularis illa Armillarotttur,cx forti Chalybe 
eft,interiiis concavusjnc fc ponderc fuo inclinet,crafsitudinem habens trium 
digitorum 5 cxtcrius pcr totamLongitudmcm, omncmqj cius circunifercn- 

tiara IIISTOIAILVM ASTKONOMICARVM. 247 

tJS exqulfuifsimc, ncc finc labore atq; induftria,teresfaaus, & u!>iq;, quo ad 
Iongum,dnaumreailincumabfq;ullaiocurvatione,quomodocunq;rcvol- 
vatur,exprimcn$;ut hac rationctotaliterinftarGnomom$fit,ad quemDi- 
ttlhti» Aquatoris paralleliter pcr covenientia in fixo Semicirculo mota pin- 
nacidia prsecifecapi pofsint. Habctquoq;hic ipfe Axisin mcdioloco Cylin- 
drumOrichakicum,qui eiufdemcrafsitici eft,ad qucm fimiliter Dechnatio- 
nes in circumvolubili intcgra Armilla per fua appropriata pinnacidia men- 

furantur. r n i 3- 

InhacCryptalnteriuj dupliccs graJus lapideifunt. Per alteros ad inte- 
riorem& intcgram Armillamhincindccircumcirca afcenditur, proutDe- 
dinationes Sidcrum in decliviore vel altiore fitu fupra Horizontem,cius be- 
neficiodenotandsveniant: Alteri, quihos, adcoq; ScmiarmiUam Aquato- 
riamanibiunt, utrinq; a medictatciuxta lanuam, ita paulatim afcendunt, 
quemadmodum js.quatori$inclinatiorequirit,qu6 Obfcrvatorcs,fivc unus, 
fiye duo(nambina habct bsc Semiarmilla pinnacidia )inquacunq; parte 
per Axem teretem Sidera utrinq; collimanda fint,gradibus (atis latismfiften- 
tes oculum pinnacidijscommode &£bfq;moIeftiaappIicarepofsint : Mu- 
rali etiam circuitu, quiftatimprocrAfsitieiunius hominis menfura ambit, 
dorfoObfervatorumfukrumpracbentc. ^ 
Inferior terminus Axis rotundxArmillar circumvoluiturinChalybea 
lamina, cuicochUis itaartificioscprofpeftum cft, ut adamufsim &:rite fc- 
cundum Axemmundidifponipofsit, idq; inoblongoacmagdoGothicola- 
pide, qui duas circitcrulnas fubtcrrl in firmo faxeo fundamcnto collocatus 
duas infupcrulnaseterri prominet, in cuiusinfcriori partc Atlantis Mau- 
ritanijE Regis cffigics artificiose cfformata confpicitur,acfi Coelum humeris 
gcftarefatageret. Nam & fupracoronameius,incodemIapide,GlobiHe- 
raifpharriumcftStellis aureis infignitum,quod parte quadam Coronxfuae 
attingcns, hunc quafi portarc vidctur. Quo Hieroglyphicoinnuitur, quod 
Reges & Principes fublimcm hanc & vere Regiam Aftronomia: Artem fulci- 
re&liberaliter fuftcntarcmcrit6dcberent,qucmadmodum Atlas iUe mul- 
»iq; ahiohm fccerunt; & fuperiori svolibci-alitatcilluftri& vixunquam ob- 
litcranda, Alphonsvs RexHifpaniae hanc, quantum inipfocrat,promovit. 

Alter Axisterminusverfus ScptentrioncmcmineBS,&inipfumPolunii 
direftus, gyraturjnmagnofixoq; fuIcroferreo,cilifuperius cfam cochleis 
provifumVft. Hocbims exdurifsimofaxotcrctiI»uscolumni$,ijldemqiUnum 
cubitumcraf$i$,& in Altitudine^ hincinde exhibentib',firmif$imeinfigitur 
Sunt vcro utrSEq; hae Columnar ita convenicnter difpofitar, ut non fal- 
tem fcrreo fulcro, quod fuperiorcm Axis tcrminum gtftat,fuftcntaculuni 
firmum piJEbcant, fedunalanuam infcriotc fui partc,perquam exHypo- 
cauftoinhanc Civptaniuitratur,aptc cxhibcant. Tantundemenimabin- 
" vicem ^4* r tC HONIS BHAHE LIB. X, uiccm rcmoucntur, quantum fpacij mcdiocris crafsiticihorao pro iutrandt 
vei excundo requirit. Habent vero Schx ipfaeColumnse pro fundamcnto in 
icrra duos raagnos & latos lapides campcftrcsj in fixo & argiilacco fundo fir- 
matos, nc illse liis infiftentcs , & infiiper vtrinq; muro huius Cryptarmufai- 
tse^quippiamdcfuofitu vnquam rcmittant. Adeoq; ali^s in lioc toto In^ 
ftrumentojquoadvtramq; Armillamjomnia rcquifita ita firmiter ordinata 
fiint 5 vt nc quidem ingenti robore & vi 5 ctiamfi quis id data opcra conctur^ 
dimoucri,aut ad obferuationcs inutilia reddi queant, Quocirca cum fcmcl 
rite fingula difpofita fucrint, vix ac nc vix quidem aliquid inuenitur , quod 
poftmodum rcdificationc vltcriore indigcat. Si tamen id aliqua temporis 
diuturnitatcaccidere pofllc^autipfapartmmattritionc (nam&redein Ver- 
ficuiodicitur: Morsctiamferromarmoribusq; vcnit) facili opera fatifq; cito 
per cochlcas hinc indc,vti opus eft^ordmatasjia debicum tenorem reftituitur. 

Atq; harc tam de hacCryptajqua^ctiam fuperius tcdumhabet, quod 
veltotumaufcrri, veipcrValuas huicofficiodcputatas, verfiisquamuis cocli 
plagamaperiripotcft, qu^m de Inftrumcnto magno Armillari fcfquialtero 
falcemconftantccirculo^quoomniaqusBvetcrcsTix (ex vel pluribus ijfdemq; 
minutulis & Obferuationi cxadiae nonfufficicntibuSjCxequi conabanturjmul- 
lopromptiusj ccrtius, & fubtilius cxpcdiuntur, fic indicafle fatis. 

x/x 

CumautcmvcrfiisNotapeliotcncxHypocaufto in Cryptam G cxitur, 
Scxtans in ca occurric Quadricubitalis, quo fubtihfsime Diftantias Stclla- 
rum capiuntur. Fulcruniluumcumrotundo,quoinomnescoelipartcsdiri- 
gitur, Globo, ftabilc habcc. Diuifiones faclse funt per punfta tranfucrfalia, 
ica uc ctiam quacHbet dimidia Minuta diftmdlc cognofcantur. Pinnacidia 
aucem cum adiun£to ad centrum Cy lindro, pcr rimulas & lineas parallclas 
vfurpantur. 

XX. 

Porro c rcgione vcrfusNotolybicum adCryptam F Intrando, ingcns 
cjuoddam confpicitur Inftrumcntum , cx folido & duriflimo Ferro conftanSf 
quodQuadratumGcomctricum (vt vocant) cxtcriushabetjcuius quodlibet 
latus incegru numerum TabularumSinuumfexcyphrarum, infuS fubtili& 
tranfucrfalifubdiuifioneadimplet. Intrahoc cftQuadranscircuIi quam ma- 
ximus cffici poteft; qui ab altcra partc,inquadiuifioncsfunt, Onchalcici 
lamina cxquificifsimc fupcrinduftuscft, ita vtOrichalcum cumfcrro quafi 
conglutinatum vidcatur, atq; in cxtcrior c planitic adamufsim, & pohte leui- 
gatum. Singulivcro Gradus inbocQuadrantcfubdiuidunturjnonfaltcmin 
omnia Minuca, fed & quodlibcc horum in fcx partcs feu fingula dcna fecunda. 
£ft cnim admodum magnus hic Quadrans y vtpotc qui a cencro ad circumfe* 

rentiam IFISTOLAB.VM A I T «. O N O M 1 C A «. V M. 24> 
' itiir,iiiiii codipanKiiH' 0,: 

fcrrococlti^ 

-cijiqui^^-; rcntiam 5. pcnc cukitos contincat. Hincdc Quadrato circumpofico^quantx 
fit magnuudinis, ratiocinari licct . 

Affixum auccm cft hoc Inftrumcntum pcr fui mcdictaccm ad oblongam 
&qliadratam Columnam fcrrcam mfta craffitic prxditam^ui firmitcr in fu- 
periori & infcrion partc cochlcisapplicatumadhsercc, tanquam in quodam 
Jtquihbrio, ita vtvtrinq;dimidiam ftrufturam cxcrat. Hocfuftcntaculum 
fcrrcum>quodcotum Inftrumcntum portat> infcriusinconumacuminatuni 
dcfinit , qui quadraca; iaminar Chaly bcxforamen fupcrius coni huius acumi- 
nicorrcfpondcns habcnti^infiftit, vt ficminimoncgotio, tanquamin punfta 
quodam artificiaii, conuoluatur. Nam ftjprcma pars huius coiumni^ ferrcas 
tcrcs eft, atq; in brachijs fcrrcis dccuflatim Mt tranfcuntibus, & murofupc- 
rius in quatuorlocis firmiccrinnixisjac vbi vcrfusZcnith coinciduntjrotun- 
dumforamcn habcntibus^gyratur, vtq; Zenith pcrpctuo refpiciat y cohibc- 
tur. Lamina autcm hxc Chalybca, dc qua dixi, tcrcti column* lapidcar,qua: 
profunde in tcrram, fubftrato folido fundamento,dcfofla eft, & quafi duobus 
cubuis fuprahanc cxtat , imponitur ; & ita cochicis hincindcrcgi potcft, vt 
totum fimul Inftrumcnrum> quod illi innititur,tam in planum vcrticalc quam 
adHorizontisxquilibrium, proutlatcradiucrfimode exiguntjCommode di- 
rigi qucat . Vbi vcro femel rirc difpofitum cft,& cochlcse infcriorcs bcnc fir- 
mat^e fucrint^vix poftmodumaliquid vitij contrahit, quo minusObferuatio- 
nibus adamufsim inftitucndis fufticiat Nam ctfi vnus vel alcer quantaecunq; 
magnitudinis homo lUi infiftat , atq; vna cum Inftrumcnto aliquocies circum- 
gyretur : tamcnlnftrumcntumnihiidifcriminishinccontraherc, aliquoties 
comprobatumeft. 

Circumponitur quoq; huiclnftrumento Circulusfuus Azimuthalis^qui 
muro rocundo vndiquaq; , quafi in cius media partc, incumbit , omniaq; in co 
obduda funt Orichalco. Occupat in Diametro 9. cubitos, vt inter Horizon- 
tcm Azimuthalcmaclnftrumcntum,cum opusfucrit,commodc tranfeatur. 

Habetctiamh^ecCrypta ca^mentitiosfuos Gradus, pcr quosadQua- 
drantcmintcrobfcruandum afccndidcfccndiq; potcft, prout Ahitudincsdc- 
meticnd^ requirunt. Superius teftum eft,quod & circumagi & cxphcari po- 
teft^cum fuis quatuor vaiuis, prout Obfcruationcs vcrfus hanc vcl iliam coeli 
plagam inftitucndx cxigunt. 

Per hoc Inftrumcntum,quod (vti diximus) magnum ac prorfus Mctal- 
licum cft , valideq; firmatum, exactifllmealticudines Sidcrum, etiam intra 
fcxtam partcm vnius Minuti fcu dena fccunda dcnotantur , ita, vt nulluni 
his fubcflc poflTit dubium, modocoUimatioStcllarum per rimulas pinnacidij 
Cvlindro adccntrum pofito parallelas fatis accuratc pcrficiatur , & in Solc 
YmbraciufdcmCyhndri intraterminos,ad interiorem pinnacidij planitiein 
in hunc vfumpra:ordinatos,adamufsimcomprehendatur. 

1 1 Dcindc TTCHOKIS BIL AHI 111. 1. XXI. 

Dcindc cif ca rcliquos daos Angulos Hy pocaufti adhuc binx funt Q-j- 
ptx, in quaspatctintroitus ftatimcxtra Hypocaufti lanuamad vtramq; par- 
rcm 5 vbi vidclicct gradus, pcr quosdefccnditur, dcfinuHt , & primumab 
Orientali partc intrando ad Cryptam G^qur ad Angulum Hypccaufti Bor- 
rapclotcn rcfpicicntcm cxiftit>alius quidam Quadrans occurrithincindc af- 
fabrccontignacus3& Orichalco bcre vcftitus,i$q; in faxcacolumna infcrius 
confiftcns^cciam coliimnj? fcrrcar affixus cft^cuius bcncficio fupra didam co- 
lumnacii lapidcam , ferrea lamina & cochlcis fupcrius inftrudam facilime 
tconuoluitur ; fipcrius in foraminc rorundo fcrramcnti tranfucrfim nniro 
innixi, coIumn2efuprcma& ccrcti parte fcfcvna firmicer gyrantc. Habet 
auccmhic Quadrans^ ccntroad circumfcrcntiam 4. cubitos, Cylindrumq; 
;ftpud centrum Orichalcicum 5 quo intermcdiantc pcr pinnacidium , quod in 
limbo mouetur, rimulashabcns ipfi Cylindrovtrinq; parallclas Altitudines 
Stellarumadamufsimcollincarc licct 5 vnibra huius ad interius pinnacidij 
planum Solis alcitudinem difccrnenre , proutcciam in aIccro> dequoprius 
diximus Chalybco fit Quadrantc. Eft autcm ipfa circumfcrcncia huins 
Quadrancis inlamini Orichalcica adco fubcilirer fubdiuifa, vt fingulorum 
Graduumfingula fexagena Minuca^adhucquadrifariam diftribuantur, tora 
illa diuifioncpcrpunaatranfucrriliajmorcnobis vfitacojadminiftrata; ficq; 
huiusQuadrantis bcncficio, Alcitudinescoeleftiumcorporum, incra quar- 
ramMiniitipartcm coeliciis dimcriridatur,& hec^collacioncftpcnumcrofafta 
cumijs Sidcrum fublimitatibus, qu^c pcranccdidlumChabylcumQuadran- 
tcm (qui hocaliquantulo maior cft) eodcm rcmporc dcpromunrur, qnim 
apciflime inuice n congruere deprehendunrur ; adeo vt vix fextce partis 
vnius Minuti differcntiola incidcrepolTit , id tamcn fa^pius vel rariiis, prout 
collimacorcs fuo fatcgcrin: ofticio. Concordant etiam \\x AIticudines>hifcc 
duobus Quadrantibiis in Mcridianofaax, adamufsimcum ijs,quseper0ri. 
chalcicum Qnadrantcm {uperiiis inarce paricti murali cubiculi Norholybi- 
ciaffixum denocantur^ tumquoqi cum alijs Inftrumentis eidcmvfui depu- 
tacis. 

Habet quoq; hic Quadrans fuum circulum Azimuchalem fupcriiis mu- 
rocirculan incumbcntcm> qui cciamOrichalcicalamina fupcrindudus eft, 
& diuifionesgraduum Azimuihalium fubrihtcr & cxquificc prarbcc, ipfifli- 
niaMcridici Imeanonex Alcitudinibus Solis vel SteIlarum,vticommunitcr 
faccrc confucucrunc , fed ex ipsa Polari Scella, quando vtrinq; iuxta maxi- 
mama Meridianodigreflioncm vcrfai:ur,& quafi in vna lineaafiquantotem- 
porc alceadcndo vel dcfcendcndo confiftcrc vidctur, fubciliffima& infalli- 
bjli viain hoc Horizontah hmbo pcrucftigata, adcuiusctiamindicationcm, 

caftera [.jiiSoimI?* EHSTOLARVM A S T R O N O M I C A R V M. »5' 

c2tera,iD quibus flc opus cft, Inftrumcnta difponuntur, vt Mendiano cctlefti 
cxqu fmZc- correfpond«nt. Cont.nct vcro hic Hor.zon Az.u^utha um 
DTrn:tro6.cuxuerLbitos,qu6fpaaua,requ>fitutnmtcr^^^^^^^^^^ 
h^&c muriinterioretncircuitum, per quodObferuator, cutn rcs poltuUt, 
trf^epoffit.conuenicnterft,perfu^dfunt^ 
dusit.terius,perquos,proutObferuat.operhuticQaadrantemexg,^ 

ditur defcenditurue,& habet fuper.us tedutn, quod c.rcumsyrar. pc .c.t^a 
vtduoforamina quar apertis valuis e regionc cxh.bet, m quauicunq; cocli 
partcmnbuerit,&prout Obieruaciocapelfcndnequim, conuoUu poismt. 

XXII. 

E rcgionehuius ab alteiiparte verfusBorrolybicumltur 
demcum hac, dc qua d.ximus , fo.-mx & qua.u.tatisCryptam , ^ 
fubfequcnt.figuratioacindicatam, vbi Inarumentum quoddam Arm.llare 
vif.tur,quodnonfaltcmAxeshabetPohsmund.analogos,Merid.ano^^^^ 
lybeo.,Lrentcs,fedinfuperquoq; Zod.acalemc.rculum,..iPohsi uscon- 
uolubilem : proptereaq, T . c h o hoc Inftrumentum Arm.Uas ^odjacales 
appellare ioict.'^ Exh.bentomma quoeH v . r akchvs & ProLEMAVsiu.s 
InftrumentisA.milla.ibusfaaitarunt,fcdlongcma.or.compend,oatq;pr«- 

cifionc. Ncq; enim tot circulisconftant,quot iUorum requ,rebant,fed lolum- 
mod64 habent,,nter quosctiam Merid.anusille immotus numerarur,5i m- 
hilominiis tam Long.tud.nes quim Latitudincs Stellarum cxtcmpore ab q; 
ylla tsdiosa Supputationc, mcdiantibus duobus Obfcruatonbus, pricsc 
adeoq; in ipfo Minuto rimantur. Quam fubt.l.tatcm an veterum , de qui- 
busdixi,Armill«cxhibuerint, nonimmeritodubitandum yenit; cxquo ncc 
H I p p a R c H V s,nec ctiam P t o l e m AVs,maiorem in SteUarum Longitu- 
dmibus atq; Latitudinibus per cas pra;cif.oncm dcnotarint, quam qu« mtra 
fextam Graduspartem,addenafcilic« Minuta,cohibeatur. Vndcvcr.fim.ie 
<ft, .llorum Armillas,vtut forte e folido Mctallo conftantes, non tanicn adco 
maenas fuifl^e^vt fingula Minuta caperent,f.ue etiamquodcastamfubt.l.ter 
fubdmiderc neglexcrint , aut numcrationem adc6exaaam,fupcruacaneam 
«luxerint. Quodcunq; horum fucrit , certe haec nimis lata S: plat.ca coelc- 
ftiumcorporum dimcnf.o ^ coelefti norma haud infenf.biliter eos deuiare fe- 
cit,idq; non modico Aftronomixinftaurandxdamno. Habet autcm Mcr.- 
d.anus , qm totus , vt d.x., Chalybeus cft, & rcliquas Armillas .ntra fe conti- 
nct,tie$cubitosinDiamctro; atq;h.ncrel.quarumfefevcrlus mtcr.ora con- 
comitantium Arm.llarum quantitatcm af ftimaielicet. D.u.fiones tam in Mc- 
ridiani Armilla fcrrea , quamca:terisinterior,bu$Or,chalcoextcrmsobdu. 
a,s perpunaa nanfuerfalia fubtiUteroj-dinatatfunt: ita vt&,nhis Arm.I- 
Visan^uUGradusinfingulaquoq; fexag.nta Minura fubdiuifi fint; & p.nna- 
" Ii » cidi» !1 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TTCHOMISBH.AHELH. I, 

cidia diuerra cum in Armilla Zodiacali,tum in circulo Latitudinum hinc ind* 

tur. Nam&mh,s Arm,llrs, Axis quidcm apprimetcr«cft,perPolos Zo- 

r mdl T"" ^"^;r ^^^"'^^"^' "i"^ circum^ntiam lW 
g ud.nrs Stella.-um collmearc dacur, is^; i„ fui „,editullio Cylindrum ^c 

fl Atq;ficfuperflu,tasmArmillisTeterum,quxObreruationem 
flux.orem redd.d.t eu.tatur, omnia^; magis facc.nai& cert.rexped mntur 

ponde.ed,uagar., vt„n ant,quis illisaccidi/re, haud citraiuRascaufasTufpr- 
m ZlT ^"'"^"'■^^^"''/^^^^'^^^"-""Oeftexmteg^^ 
l,do fcroadmodum firmecompofitum,& infcriushabetcirculum fcrreum 
denfiufculum cu, 4. cochlea. adaptat:. funt,qux quatuor etiam bre orZ 

colummslapide,sfuper,iislaminul,sferreisml,t,-s,nfiftunt,quarumcoc^^^^ 
learum opera totum hoc Inftrumentum in debitum fitum atc? cum aJcuL 
cocleft,bus exqu,fitam correfpondentiam d.rig.tur. Quod cu,n femel rit^ ef- 

^^.1 ' "'T '°r/r '"P'^'''' °^ beneconfirmltam omn,umpa,-tium 
d,fpofit,onem , a hqu.d d,fcr,mm,s incidit. Qu,n & harc Ciypta fuos habet 
C.radus, non falcem per quos ,n eam afccnd.tur, (eft enim fuo pauimento 
em,i^ent.oraltera) firdet,am m qu.buscrca Armillas vnd.quaq , vbi opus 
cft,alt,usconfiftcrehceat; hostamen vnicos,cum hi fufticant. Etfuper.us 
tc6tum portat, cu,us dim.d.a pars explicari poteft, atq; in quamcunq; Hemif- 
phacr,;partem,proutObferuatiorequirit,circumag,. ^ 

XX///. 

Cum verb ad prxdiaam Armillam afcenditur, appendetlatcri parie- 
mdcxtro, m pecuhanad hocin ipfo muro faao Repofitorio, ahus adhuc 
bextans, qu, quatuor cubitos d centro ad circumferentiam complcditur. 

Hunc Sextantem omni cx parte Orichalcicum & cochleis variis com- 

& longc d.fllta Rcgna Obleruatores ahquos pro Poli Altitudin.bus, & ahjs 
qu,bufdam ,ft,c denotand,s mittcret , ij hoc Inftrumentocommode vti pof- 
fen t,fiqu,dem id & exphcan, & rurfus per cochleas d>fl^olui,& ,n thecam feu 

c, ftamhu.cpr2ord,natamcomponipoflit,&ficabfq; vllodetrimento in quaf- 
cunq; hbuentorbis partes feu mar, feu tcrra,tranlportari,ita vt poftl,m,nio 
rcd,ens, & per diClas cochleas denuc> in debitam d,fpofitionem expanfum, 
ornn,no eafdem tam Altitudines, qu^m diftantias, quas a ntea , inuiolate cx- 
h,beat, modo non n.rn.i v,olent,a, vcl per ,ncuriam,vel data operS, in itinerc 

d, fturbatumfuer,t. Habet quoq; peculiarcfulcrum , quodfuisetiam coch- 
lcis diliung, c©n,ung,qj poteft,vnaq; ineademcum Scxtantcciftaconferuari. 

Suntq; EPISTOLARVM ASTRONOM1CAB.VM. 253^ 

XXIIIL 

Sunq; \xxc prxcipua Inftrumcnta Aftronomica, qux in Obferuatorio 
ful|tcrrancovifumur. Eft tamenadhuc, pra:terharc, Armilia qujrdamPor- 
ratilis.qu^ tresferccubitosin Diamctro continct, Orichalco ctiam obdufta 
&infingula Minutafubdiuifa. Ha^cquando eius vfus rcquiritur, cxporta- 
tur ac applicatur ad l^ipidcas columnas vcrfus Ortum ac Occafum litcra H 
& I fignatas. Capiuniur autcm eaDeclinationcs Sidcrum, prarfcrtim cum 
Horizonti appropinquant^ nec facilc maioribus iltis Armillis Dcclinationum 
difccrni poflunt. 

Regul^ infuper ProLEMAicjt, quarum fuperiusjnumcro II 1 1. mc 
minimus, prGedifris Columnis nonnunquam appofitc accommodari foUnr. 
Nam vtra:qj hse Columnxlapidear, quxin arcubus verfus Ortum & Occa- 
fum pofit2eiunt,ita fuperius ferramentis& cochleisabvtroq; latcrcmunmn- 
tur, vt & Rcgulas & minorcm illam Armillam Declinationum ijs imponerc 
liccat,prout res poftularit pro folis tamcn Rcgulis inferius in codem Colum- 
narlatcrcferrcalamina cochleis circumpofitacxiftcntccuiusfupcrioriconi- 
co foramini latus Regularum, quod Zenith rcfpicit5infiftens5& in perpendi- 
culum verticalc ritcdirigitur3& fimul commode conuoluitur^ altera Colurn- 
na fupplentc^quod altcra denegat, fi quando difficulrasaliqua inciderit, quod 
tamen rarifllm^ contingit 5 ficq; his etiam Rcgulis pcncs hoc Crypticum Ob- 
fetuatorium commodcvti Iicet, quando OWcruatoribus ita vilum fuerit, & 
plures Altitudincs fimul aut intra breue temporis fpaciu denotandac vcniunr. 

XXV. 

Quin&aliusminutulusquidamQuadrans hic reperiturefohdalami- 

naOrichalcica, eadcmq; dcnfiufcula affabre elaboracus, qui a centroadcir- 

cumferentiam cubitum occupat, eftq; vndiquaquc fuluo Auro , intercedcntc 

Mercurio& Vulcano, obdudus^ quod .inaurari vocant, reuoluiturq; in 

ferreo quodam fulcro^ ita cochlcis alijsq; requifitis opera fabrili adornato 5 vt 

Quadrans hic & in omnia Circulorum verticalium plana circumagi5& ctiain 

in jequilibrium Horizontis rite difponi quca t. Circumfei entia cius extrema 

pcr vfitatam diuifionem diftributa cft, ita vt finguli Gradus in 12. portiuncu- 

las, quarura quarlibct quina rcpra^fcntat Minuta , fubdiuidantur. Intra ta- 

men hunc cxtremumlimbum aliacftdiuifiofecundum cam rationcm, quam 

Pet-rts NoNivsin libello dc Crepufculis tradiJit^ per arcus vidclicct 

plurcs introrfumdudlosj&diucrfa rationc Anguli rc£H numerumtoralemal- 

tcrando & fucccfliiie imminucndo, fubdiuifos : idq; in vna huius Quadrantis 

facic ; in altera enim quafiintabula numeriexcifi funt, qui Gradus& Mi- 

nuta fingula , per punda qu^ in diuifionc Noniana exfiftuntjConfeftim abfq; 

longa Supputationc expediunt. 

^ Ii 3 luxta 
T Y C H O N I S U A K K E L 1 B. !• luxta ccntrum in vacuoalias fpacio, intra circularcm quandam figu- 
ram Hicroglyphica quxdam fubriliccr facla incifio eftjvbi ad Arborcm ab al- 
tcra parte viridem & frondoram, iuucnis fcdet laurca infignitus & vna mjnu 
G L o B V M coelcftcm porcans, altcra librum. A Ixnz vero parcc A rbor habct 
& radicem emarcidam & frondc^ fteriles folijsqi carenrcs, inter qux Mcnfa 
cft) capiens quippiam corum quac maximc in hoc tcrreftrimundoin prctio 
iunc, vt ciftulamnummisrefcrcam,Sccpcra,Coronas,arma Gentilitiajtor-. 
.^ucs.aureos, Gemmas, muherum ornacusj Pocula, ChartaSjTeffcras, atq; 
his fimilia ; quacomnia Scheleton quoddam morcem rcpra^fcncans manibus 
pcdibusq; ambit & complcaicur. Suprafcripaim vero cft Hemiftychium, 
qu«d f cnfum alle goricum explanac : J VlVlMVS InGENIO, CATEK A MORTIS ERVN Idqj ciratione^vrpriorparsVerfuSj ncmpehssc: Vivimvs Ingekio, 
cx dcxcra & viridi Arborisparcc, ad quamluuenis ille Philofopbansrefidct, 
tanquam infchcda fcripta dependeat : Altcra vero, nimirum : catera 
MOR Tis ERVNT^ab arida illa partc dclcripca apparcac. Quemad- 
modum 8: alias Ttcho hoc Symbolum Hieroglyphicum, vbinonfalcem 
ad Temporanca > vc hiCj fed ad^terna & potiora adaptatur,vfurpaf. Illic 
cnimin viua& frondefccntc Arboris facie^C hristi do(?lrinac&: vit:^ Hie- 
roglyphica rcpraefcntatio cft,cui fiiperfcribitur : V i v i m v s i n C h r i s t o. 
Hic vero Philofophia: quoq; ftudia eorumqi Hierogly phica indicia ad altcra 
Arboris ficcam & marcidam faciem fubMorcis arbitrium tranfeunti eadcin 
ibi^qux antcain tcmporanco Emblemace,mancnic Infcripcione; ica vctocus 
Vcrliculus in hac acccrnicace rcfpicienccHicroglyphica figuracione fic fonct: 

J ViviMvs iN Christo, c/ltera M o r t i s ervnt. Sicq; T I c H o pcr harc Symbola Hicroglyphica innucre vuIt,dofl:rinara 
folidam,& rcrum tam Calcftium^quam Tcrreftrium cognitionem,adeoq; to- 
tam Philofophiam in hacquidem mortahvita mundoq; vifibili& tempora- 
neo5 homincs multo potiiis a mortalitatc vindicarc, quam alia illa quce nmn- 
dani homines vcplurimiim moliuncur ; accanven ad a^ccinitatcm in fiimma bca- 
ticudineconfcquendamjnihilconduccrc, fcd ifta.quoadhanc^morti quoq;&: 
abolicioniobnoxia eflc,exquoil]ic Dei bonicas & mifcricordiapcr mericuin 
Filij C H B. 1 s t 1 lledcmpcoris, eiusq,- do(9:rin;^ & vicce obfcruanciam&imi- 
tacioncmjfblummodolocumhabcancacq^perdurcnt. Qujn& alia fentcn- 
ciose difta atq; Emblematice veritaccm in medullis rcrum non corcicibus 
profundcabfconfaminnuentia,camfuperiusinipfaarce,varijsin locis^quam 
ctiam in nonnullis organis , aflSgaari curauit , qux omnia non duco operar- 
preciura hic apponere. 

AdHy- i 

m 
aGj 
hi 
into 
Vc- 
0A 

«liikcl 
noniCf 
GueCi 
diumj 
maiii 
iisfa( 

1 

cft,ta 

niioq 
nicoti 
gulau 
k(fi 
Otfen 

\m 
Wlj 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
tllJTO tAJ!.VM ASTR.ONOMICAB.VM. 

XXVL wUKliit;, 

■ffl; ciiui 

It. QotM 
nvliiooiiulii: 
itf!ir[«t,liii 
•kml 

iClillSll 

iiiiiliciaijib; 
iuntjiiis •rm 
ipcrfflti* icjriiol*' 
■ki5,f' Ad Hypocaufti quoq; parietem pendet R a d i v s A 5 r r o n o m i c v s 
e:^richalco totusconftans,cuiuslonsior Regula (eu ,pfe Rad.us c.rcul.Sc- 
midiametrum reprxfentans,eft paulo plus quam trium cub.torum ; cftq^ ol.m 
i G V A L T B K o A a s c E N 1 o, Nepotc doaiffimi .ll.us Mathcmatic GEMMi^ 

F M s 1 1 B A T A v I , qui pcculiarem de hoc Inftrumento ed.dit l.bcl um , ad 
inftar cius qui illic aG e m m a defcribitur.fubtiliter elaborat.as. Habct et.am 
T vc H o adhuc alium Radiumtotumquoq; exOrichalc.cislammisconltan- 
tem, exterius trianeularcm & interiui concauum, v t eo Ht leuior , qui per 1.- 
neas tranfuerfales Junftaq; in his notata long^ plures & lubt.hores diuifiones 
exhibct, quamvulgaris illa Rad.jinparticulasa-quales diftribut.o; adeovt 
numcromaximoTal,ularumTr.anguliorthogonijhucfac.ent.um,quiquin- 
oue Cvphras habct , fatisfaciat. Verum T t c h o Obferuat.on.bus per Ra- 
dium quomodocunq;faa.sparumtribuit, praffertim fi remot.onesSiderum 
ma.ufcula: fuer.nt; longa experientia &collationecum ca;tenslnftrumen- 
tis faa a fic edocence ; quod & fua s caulas habct, quas ipfemct ahbi torlan in- 
dicabit. 

XXVII. 

Adeftquoq; Annulus Aftronomicus,quitotus cxOrichalco confeaus 
eft,tamafFabreArgcntoliqucfa6toconglutinatislateribus,vtfohdumdicc- 

reseflcMetallum,cum tsmen interiusquachbet eius Armilla concauH.nt, 
qu6portatuleuiorfit,neq; pondcre fuo dehifcat. Habetautem.n D.ame- 
tro nennihil y lcra cubinim. Eft ver6 & hic Annulus ol.m ante Annos plus 
minus trigiata ^ fupradiao G e m m /i. F r i s 1 1 Nepotc G valt f. a o conue- 
nientcrvndiouaq;Ccnnpofitus, adimitationcm e.usquem Gemm Aiplelin- 
oularide hoc cd.to l.bcllo,tam quo ad fabr.camquamvfum,.lluftrauit. hc 
hicquoq; Annulus, vtutmagna diligcntiafabrefaausatq; diu.fus, quoad 
Obferuatio.ies cccleaes exaaiori tiutina rimandas , T tchoni .nhabil.s 
prorlusq; inutilis cenfetur. Referuat eum nihilominus ob vcterum placita, 
imprim.s vcro ob celeberrimum illum G e m m a m F im s i y m, qu. proculdu- 
b.ofuumNepotem huiuscontcaionc.ndocuit. QuinSc alterum lioc multo 
minorcm Annulum Aftronomicum in promptu habet,qui l.cet vix Ip.tamum 
paruuminDiametrocompIeat,attamcncx IolidoconftansOnchalco,6f d.- 
liocntcr fubtihfllme6i infuos Circulosdmifus,idem fcrmcpraftatquod ma- 
ionllc; nam in talibus Inftrumentis ludicris,V.rtus,vt d.ci folct, non icmpcr 
innuantitatc,fed potiusinqualitatc confiftic ; aut (fimau.s) mneutra. 

XVIII 

Eft quoq; ad manus paruum quoddam Aftrolabium totum ex Onchalco 
conftans,&advetenimdefcriptionemcfformatum,liabensvanasintnnIecus 

* inatn- 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

imoges reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 -*5<? TTCHOHIS ■R.AHE L IB. T. 

matriciilas pro diiierfis Poli Altitudinibus , vduti ficri folct. In Diamcfro 
vnum faltem fpitamum compicttitur. Quamuis autcm T y c h o non multum 
tnbuat tahbus Organis, qua: potius Sidcrum motus cognitos prifupponant, 
quam quod cos inquirant,tamcn in promptu habet laminas quafdam Orichal. 

Altrolabium quoddam Cathohcum , minonnegotioquam vetus illud omni- 
bus Keg.onibus mferuiens, & longc plura expcdiens, claborarc conllituit. 

Adfunt quoq; tam in hoc Obfcruatio quim inalijs, qux fuperius in 
Arcc lunt, muha aha Organorum quorundam media tam pro exapicndi» 
racli)s StcUarum atq; vmbris Sohs & Luna:, quam ad alios vfus, minus tamcn 
pnncipalcs,conducibiliaj quarfupcruacaneumforctomnia hic rcccnferc. 

Patet itaq; qu6d ad hoc Obfcrua torium fubterraneum ,Sternbvr. 
G VM,vruhximus, appellatum, XII. pertincantlnftrumcnta Aftronomica, 
quarmodocxphcuimus,infcr quar prima iila & maiora, exceptis faltem qua- 
tuor poftremis , ad vniucrfas corporumca-Ieftium Obferuationes,ca fubti- 
Iitatequxinfcnfusvifualesvnquamcadcrc poffit, perficicndas, omnimode 
lulnciunt. 

Porio ( vt & hoc innuam ) cum cxitur cx harum Crypr arum vapora- 
riopcr lanuam fubtcrrancam ad dextrum latus verfiis Septcntrionem , in- 
cfaoatuseft tcftudincusquidam fub ipfa humotranfirus, qui vlq; inmaioris 
Domus, quacin Arce eft,Hypogaeaducere dcberct,qu6 cx Laboratorio Py- 
ronomicojibidcm fub Auftrali TurricuIacxiftcntc,eodcmqi ctiam fubterra- 
neo, inhas Cryptas pcrmeatuminfraterram tranfitus aliquandoconccda- 
tur, netemporc Brumali Portas V alli no£lu j cum fer^ num fucrit y apcrirc 
neccflum fit. Scd hunc Crypticum tranfitum T y c Hoadliuccertisfortcdc 
caufis imperfcaum relicjuit^cum ctiam per fc non admodum fir ncceflarius. 

In mcditullio huius Cryptici apparatus, cxrcrius fupra ipfum monti- 
culumHypocauftilaqucaria ambicntem,folebat T y c h o habcrcMercurij 
quandamlmagincmcxOrichalcofufamjquaradimitationcmcuiufdam Ro- 
manx antiquitatis folcrtiffime fafta crat , adco vt omnium mcmbrorum dc- 
ccnti proportionc & difpofitionc huic vix fimilis facilc obuia fit j qu^ ctiam, 
ytut paulo altior vno cubito crat , Mcchanico Automato inferius (ubflrato 
infiftcbar^vtpcrhoc^cumlubcrctjin Gyrum, quafi fpontaneo motu, con- 
uoluipoffet. Hancautcm fufilcm Mcrcurij Imaginemllluftnfrimo Principi 
HenaicoIvlio Duci Brunfuiccnfi , T i c h o iuxta cius pctitioncm, cx 
quo ilh h^c Imago plurimiim arridcret, cum ipfum Vraniburgi Anno 1 5 9 o. 
inuiferct, dono dcdit ; cuius cum faltcm modu.Uim fibi viciinm conccdi, quo 
ad inftar eius pcr idoncum artificcm ahum fundi curarc poflitjfemel atq; itc- 
jum per litcras expeticrir,nondum impetrarc poruir. 

A T QJ^ B (fl. fflKnonCID,!!!. 

mm 
.al)or«:cnoPy. 
,etuniiikfn^ 
iao(!ocoiK((!i. 
ifcenijjfcnn 
;ccrosfoiKi 

icaiiifiaiiiSo' iij(]flzcMa 
criiljfutto» 
comofHif^'^ tpMTdlARTM ASTKONOMICAKV^I. 

A T 0^1 hac cft brcuis Dcfcriprio prxcipuorum Inftrumcntorum No- 
bilis viri T Y c H o N I s B 11 A H E, qux partim in Arcc Vraniburgo, P^^^ 
Cryptico Obferuatorio extra cam difponi curauit. Suntq; numcro XXVlll 
h^tcnus abfoluta , qua: nonfaltem indefeffis laboribus, magnaq; &con- 
ftanti dili'^entia ab illo aliquot continuis annis per varios in Imnc vfum fu- 
ftcntatos Artificcs Mechanicos claborata funt,fcd infupcr ahquot millium 
Aureorum & fanc plurium.quamcredi facilc poffit, fxpenfasconftiterunt; 
quas camen ipfc non magnopere rcputat^cum in viliora ic minus durabilia, 
necvfq;ade6Yniuerfaliter(mod6omnesreaecapcrent)ycilia,majorcsaba. 

lijsfarpenumcro profundanriirfumptus. Vcrumenimvcr6h^comniaca,qua 
opuserat accurarioncdefcribercjarq; pcr omnes partesexplicarcjquo iUo- 
rum compofuio & vfus vndiquaq; incelligi poffit^magis ardui forerlabons> 
quam ha?c brcuis Synopfis capiat, cum nc quidcm plurima hic fufficiant 
vcrba, fed pocius manuahs traftario, &oculari> infpcdio requiratur , idq; 
per cos qui harc fcitc intelligunt , & ritc ijs vti norunt ; quorum tamcn 
parpauci etiam intcr eos, qui Aftronomi haberi velint, hoc a^uo, (c^iiod 
dolcndumeft) rcperluncur. Sinaucem onmia debitomodo^quoad fieripof^ 
fic,expla^anJaforent,vciq; int^tgro volumtneopuseiretjita vc per Inuencio- 
nem;F^ricam,& Vfum rircfingiila exponercncur,adiun6tisquoq; omnium 
Inftrumentorum debito mododclineacislconibus. Huncautcnt Laborcm 
ipfcmet T Y c H o> cum ab alijs grauioribus Scudijs & cxcrcitijs confuetis va- 
carit, optimc atq; aptiffimc in Opus deducere & nouit, & fuftinct. Inte- 
rim tamen & hanc qualcm.cunquc indicationcm non otiofara aut inucilera 
forc confido , qua: eciam in hac Lacina vcrfionc vbcrius & dilucidius multa 
cxplicac, quam prius appofica Tcuconica expofitionc prseftitum cft. 

Hxc igitur dc ijs hoc tempore & loco per mc ipfius T y c h o n i s Ama- 
nucnfem indicata fufficiant. Supereft vt nunc delineationcs Adificioruin 
huc fpeftancium oculis fubijciancur^idq; cam quo ad corundem Orcographi- 
^m, quam Ichnographiam, prout fieri poccft, in plano rcprxfencatam , vbi 
primum maioris Domus,cjux in medio Arcis pacct, defignationcs vtrarquc, 
& crca^, vidclicct, froiitis ab altcro latcrc, & arca: ciuldcm iacentc funda- 
mcntahq; dclincationc cxhibcbuntur. Poftca idemvcroqi paritcr modo ia 
Stell JiBYKGocxtra Arccm in coIlcdifpofii:o5&Ortographice,5: Ich- 
nographice prxftabicur; tum quoq; in alijs quibufdam, adictla finguhs, 
prout locus paticur, fuccinfta cxphcatiuncula. 

Scicndum infupcr^quod Stella.bvrgvm illud ccfi paululum cxtrt 
trcis moenia in collc quodam fundatum fic , uci ex pra^didis paccr ; camen 
pcrduftum quendam lubterraneum inftar cuniculorum hdc c Laboraro- 
riopyronomicocranficus ahquandopaccbir,T y ch oNEjprour opusfuerir, 
id pcrmictentc : At quoniam oblunga huius fubrcrranese viae Crypta non- 
ixiin abfoluta cft, caiu aon plunbus mdieandam duximus. 

Kk ORTHO- 
I Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 

Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 ErXSTOtAKVW A5TH.ONOMICAKVM. ii9 Expltcath partitim exteriorum prAcipUA domns. 

ATi(nM4 OtmuXvi cx lonico C7 T^orico opcrc compofitd. B. Cccndculm hybcYnum 
FXdpis fundamcntalis.qucm pofait Lcgatas GaUicu^. G cr H. Tcncjlr^ ccUx fubtcrrd^ 
rfl^^. C. Cmcric pro hojpitibus. Suntq; ucrfui Occdfm du£ fimilcs. M* Muf^um cm Bim 
bliothcca. L. Laboratorim Chymicu/m fubtcrrmcm cr rotundm contmcns iCMdri^for^ 
mccs drti Spagyric^ dcjllnntai. L¥ormcn pcrcluoddcmittuntUYCdrboncsproUboribui 
Tyronomicis. Z. CcUd fubtcrrancd pro rcponcndis lignis. Jf. Coqum. D.Cmcrduocdta 
Yubcd. a, CdmcrdflAUd o^ogondlls. B. Camcrd c^rulcd. Uis tribus Ycjl>ondct ucrfus Occd^ 
fum Candculum mdus i^flium uiridi colorc cr hcrbdrum pi^uris cxorndtmyunde nduium 
^fiiuo prccfcrtm tcmporc pr<€tcrnduigdntium ingcns nmcrns projf>icitur. X. Ycncflr^cfu^ 
pcrioris contigndtionis. O. Obfcrudtorim mdius Mcridionalc, dliquot Infgncs cr ntdiorcs 
mdchmM Ajlronomicds contmcns, P. Globus uolubiUs.cui imponitur Inflrumcntum intcr ob^ 
fcrudndm dijidntids StclUrum, huic fmilis ucrfiis Occdfm rcfpondct. Q^Awbitnsoaego^- 
ridlis m ^Mo jitus f Globm prtedi^UiS. N. Obfcrudtorim mmm Mcridionalc ArmtUM iE= 
qudtoridshabcns. vy.dcfccnfusmLdbordtoriumyC^ dfccnfus m Obfcrudtorim. K.Obfcr^ 
Udtorim mdius Scptcntriondlc dliquot ctim mdguis Injlrumcntisrcj-crtum. S. Obfcru.dtori- 
m mmiw Scptcntrionalc dlidi ArmiUas lEqudtorus capicns. T. Alius Globi^ ucrfdtilis InH 
poncndis Scxtdntibusmfcruicnsycui ctidmucrfus Occdfmfimilisrcfpondct.ln locoautcmfu* 
fcnorc ipjiiLi domus,ubi fcncjlrnc rotundic uifuntur.Odond cubicJdfunt pro Studiofis. i.Su^ 
frcmd Camcra o^ogundlisproximc mfrd cuf^idcm domus^ cx i{Ud undici; patct projf^c^us, 
hdbcns m circuitu ambum, ({ucm Gdllcridm uocunt Jupra tcdum. 77. Stru^ur^ oaogom 
iidlcs.m quibus imagmcs,cxcif£^.AnnipartcsrcfcrcntcSyConf^iciuntur. €€. Scptcm Cammi 
inunm dcfmcntcs ucrj'us Aujlrm ^cralij fcptcm ucrfui Borcam , ubi omncs Camm totm 
domu/idijlmaimconcurrunt. l^.horologimcuiusCdmpand s.fupcrius pcndct. A. Pcgd* 
fus aurdtus, qui ucrfdtili induc mfrd tabulutu fuprcm^e Cdmcr£ ojicndit undc ucnti jf)ircnt. 
Ibic^ dUus indcx in codcm ccntro uolubil^ hordi monjirdt. Ttlis cft cxtcriQr facics iomuifif 
uc ab Oricntc fmc ab Occafu fffc^ctur^ 

Jchnographia pr^i^m T)omHS. 

A Unud Oricnt : C Occidcnt. 
0 Trdnfitus 4 ad dngulos ycm 
eios concurrcntcs. B fons A« 
^udrium uolubilcmrotdnsciui 
4c^M hinc mdc cumi lubct cid^ 
culatur. D Cocndculumhybci^ 
«umEFG Camcr^ prohof^i- 
tibui L. Grddu^ pro dfccnfu in 
fupcriorcm contigndtioncm H 
Coqna K Putcu^ 40 uln : pro« 
fundw!y drtificiohyddncofcrm 
uicnSyV aquds pcr Syfiphonci 
in fmguldi cdmcrds dijhibucns 
P Grddus pro dcfccnju in Labordtorium TJ^ibliothecd. w Gfofcu^ wdgnu^ OrkhdUieUA. f 
m^nf^* ^^QJiatuor Cdmini. YLcfli. C£tcrddcutu^'m^c{ior fdcilipcrfcdifcernct. 

TYCHOHIS IRAHE Lli. 1. 

ARGIS VRANIBVRGI QVO AD TOTAM 

CAPACITATEM DESIGNATIO. 

Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
SflSTOtAKVM ASTAOKO MICARVM. Delineationis tottm capacitatis 
explicatio. 

h I>o)«t« bxtcimi m ipfo mcdituUio totiut capacitatis extrund yCTper qudtuor Ultr* 
^ tciudc M*irAtm cjficicntiA m 4. mmdi pUg^i cxaaifmcucrgcns, ita mdue tmn= 
tuUh\cridima- Stptcntrioncm, mh£ ucroualv.e Ortum OccAfm cx,{ui[nc rcjpt. 
cidnt. E. Porw Oricntdis opcrt Rujiuo Tufcane compofm. D. Vortd Occtdcntdn co^ 
icm operc cUbordtd. Hdbent dutcm hcc bm,e port£ fupcrius duos cancs mdiorcs kngUcdnoi 
txcubdtores inconucniente domuncuU, utundic^^ aducntantcs Idtrdtu mdtccnt, crjimulju^ 
pertiis cdmerM pro pcregrinis. B. Officma Typogrdphicd, mdioris domw U^dm p^rw/or. 
md quoidmmodi rcfcrcns. C.DomuncuU pro mtniji:ris,ctidm mMorem iomm,ciuo ddfron^ 
tilbtcia ct quxdam ulid rcpr^entdns. f.lntcrior udHtfdcics. G. nxtcnor ctusforma cumjud 
dtAojitienc. N. Quxtuor ui£ ucrfut dmbds portds cr utrdmq; iomunculd^ duccntcs, (Jh« in 
4.m«nii pldgdt ddmufim cxc^rrunt. O. Qa^fKor idnu£ hortorwm. M.VcrguU quatuor m 
iUii fcmicircuUnbus «dflw dmanttdtis grdtU dijj^ofitx. L. Korfz hcrbdrum cr jiorum. 
H.Hortt drborum u.\n\%encri^ numcro circitcr trcccntdrum. Attf; h£c e^ tofiKS cdpdcttdtts 
dcfcriptto. mbct dutcm udUi dmbitusfigurdm (iuddrdtm in mcdio ScmicircuUn intertex» 
tdmM i» dnteceientc dcjigtutionc patct. SinguU ttero quddrati latcrd cottttncnt pcics ?oo. 
Craj^icics uallifundmcntalti eft 20. pcd : Mtttudo citts 22. pcd : Dtamctcr ucro Scmtctrcu^ 
laris tuUi inccrtor cHped: circiter 90. Domiw ipfd in medto fttd, c[U£ etidm exd^e ({uddri" 
td eii, habet m fmguUs Utenbus circitcr pcdcs, 60. Altitudo mun 45-. pcd: Turres uero ro» 
tundic d. Meriite zs- ScptcntrtoneappofttshdbctttyZZ.pcdcs in didmetro, quibtti ambitvt 
txceriusdihjercntesddduntpedcs 10. Porticw db Oricnte cr Occtdcnte mfenus quadratt 
habcnt ij. pedcs m quolibet Idtcre. Totd dltitudo domus d terre fuperfictc ufq; dd Pcga- 
fum fupremum eSl ptdum yf. Domiw ctUm ipfd^quaquducrfum pdtct, hypogaa habct ddt- 
ficid,quorum profuniit.is cSl pedum duodecm. Imo cr quxddm aliafunt mfra hxc. Ijid ucro 
fubcerrdncd cum ftnt non hic rcpr^entdntur, utut multis conjlent iifcrmimattombui, 
cr Mi Udrios ufut ordmatd ftnt, qut cttam magnis fumptibus , er ptne 
non miNoribus , quam fuperior domtss pars quafvpr* 
■ tcrrxpUntticmextdt, ac fubdio 
pdtct,confeiia funt. 

orthograhiae 

STELLAEBVRGI SVnSECiyBHnS EXPLICATIO. 
A Port4lc« lomco operccompoftttm,per quodfit dcfceiifus in Cryptas huim obferudfoc 
^rlfuperimhdbenftrcsUoleicoroLtosajfdbricxa^^^^^^^ 
rios,qJiLfcrtptioncsconuententescxh.bcnt.Brotu,tdmUquearu^^^^ 
L mod undtkc Cryptts mgrcff^ patct. C Cryptd w qud krmtU E.qudtortxma *res.oU 
ItnmV^CryptdC^dlLL^^^^ 

ZT^mZJtdcaU^^^ryptd in\ud mdgnm c^adrdtum Gcomctrtcum adybettrn 
ter^^Zduntcmloiutn.^^^^^^^^^^^ 

fuo fuU^V GlobocoituoUbtlt. ttsc quodd Cryptastpfa. ''"«'"'^'f f .^/^ '7 
UcxpUcdtmm , idrfm fuprd ind-ata , m,uicji^^nid,fuppcd^<^bt.t^ OHTHOGRAPHIA STELLAEBVRGI EXTRA 

ARCEM VRANI^E SITI. 
■ mi VrfW^ft drtd hii^m cdpadutU ^TELLiEBVRGlCiB (olmn^ Uplita H T m 
#rf«^; <xd Ortwm CT Occafum iijpofu^ , ^wifci^ f^rn KtguU PtoUmaic£ iftiponmur , ^m;»! 
ArwiU^ mmorcsportatih.quando rcquirituryfufpcnduntur. K L N O Globi fulcris fu^ 
fHmbcntt^ , cr m diaa arca nonnunqum difj^ofm , ut ijs Scxtantcs ad qucmcunq; StclUrun§ 
fmnt €ontmandum rcctincntur, M mcrfd hpidca cr rotunda.Quadrantipomtili, cr aUjS 
wlnoribuA tnfirmsntism C4,<umopus fucrit,con(litucndis,ut obfcruationibwi ccmmodim 
1 1\ v; kw^^ dcfim^tA Kiltitu ocuUtui V intcUi^cns ccnfidcrmr fcr fc mmaducrtct. m 

trim 

T10T( 

m( 

tup 

fflioti 
1 

U 

1 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 I r I s r « 1. A K V M A s r R O K O M I C A ». V M. 

ICHNOGRAPHIA STELLAEBVRGl 
ICHNOGRAPHIK HVIVS EXPOSITIO. 

h^ZoiiJLl ^?roQudr.nu ChdMo m.p^oUbcm cxmmQn.ir.tmnGcom, 
ctL cMybc^O Pro Sc.t.ntc OjudruubiuU Globo fuo cornM n^ofi. 

cucucrfudoct^. KLliTGlohiScxtantiba^Nhonomuisfulcund^^ 
r^rotmL fuxca. O hai^ T YCH ON 'S. (^kau^ Studioform. P J 
tnp S Lm fubtcrrJL.t. infr. u.Uu. .tc,^ horturn .« L^fcor^- 
„om.c..m Ar... .l.>.r.do (D v; iciuccni.. mce.tu. cnm cii,fcd '^^^^f^fdSiZ^ 
r.or.rc<,c„m/-«.G«Ccr.;/,.fccnnquai.bct^«4<Jr.M '''«'■«'"'l"''^"^/'"'';'''^''^^ 
„.rt«m pcac. 70. Diamctcr «cra/cl.crcul. n.c^.o /oco .«:crccp« f /''^•^'V-t i . « 
<,«tcm;ng.<i«b«i.sQ«.dr.w.rc^ «cr/l« Not.pchofcn cr Notol^fc.cum ^^^JJ^;*^;'^ 
cpormufunt , in <ju.l>w m.<.w .llud .«j}r«mcn.n.mrcmicirc«/arc <3«o '''^f '''^ ^"f Jl^ 
m qn.ar;«tcm c<.p.«nt«r, tim quocj; Scxtmcs al,l,fw,duc^ Org.n. J/^^^.J" 
„on /cmpcr rc<iuinmr ,Prr. tcrt. con/cr«....«r, ,j«cm.dmod«m ct.^ 

fic/.otcn cr Borolybicum T Y C H o <}K.cd<,m fuo tmporc tl#o»o c conjntmt. 
^ HLXc«.crcicStr«.;j«r.5b,/ccAiWm.. .nrcru.c„t.fc..a.il./.«M«t «c^^ 

r«l in cjuu hjcc proximU d-<iuot .<.mm non mhm Uboriofc quam l«^f tuo/c 4 T Y t H o 
^ TTCMOMIS BRAUE L I B. |. 

TOPOGRAPHIA INSVLAE VENVSIAE, 

kW^S HVENN£, '4 ■4tf o *4- BXPLICATIO HVIVS T OPOGR APH I iE* 
A ArxVuniburgum. B SteU^burgum. C Pr^dium otconomiadcllinmm. D officind dr» 
^ tifieumAflronomica Infirumenta , cr alid fdbricdntium. E M0/4 4/4^4. F Pagui^o. 
€ircitcr rt^icorum hdbttdtiones contincns. G Nloletrind pdpirdccd/frumentdrid pcUifi^ 
€ca, H rtmphm, I Ycrum judicideruJlicorH. K L M P/yimi^ mtf (or«, quarum L Mo/r r rmiC 
^pproprtdt^ profunU dtitudinii t ft , er ^ggrrir IncrcdibilU molis fundata , <rqu4rMm m 
copiit moletrin^ mferuicntiumftt reccpuculunu H^^rcliquyq; Pifci/njc co circiter numero, 
mjgnam copidm pifcium diucrfi g^encris contincntes , in ufum dia^ moletrimcfdcili ncgotio 
quundo opuifuerit, pro mdjoripdrte exonerdntur. O Pr^f rnn pdlufire Alnis dtquibus djjur^ 
gcns. T Pafeua arbufiis nonnuttis in locis confitd. N Syluuld Coryloruin littorc boreo opacdn 
ta. P QR S Vefiigia 4 Arcium, qu£ w hac Infula olkn extitcrunt, Uabct autcm tota infuk 
^circmtuSiCopaj?:md\or: eiusueroldtitudoultra gyCrlotigitudoultra^tS g, Qud^ 
irxto ciramfepto tam In minutis, pam fecundis Gcogratbicc exprmtur. Kcliquafuo tcm* 
fcfit CT loco diluctdius (D v; cxplLfabuntt*r. I L L Vu \m 
iliic< 

Vli 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
»?1JT©IA11.TM. XSTROHOMICARTM-. Stff 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DO- 

J4INO WlLHBLMO, LaNDTG».AV10 HaSSIA> 

Comiti in Catzencllcbogen, nietZ) Zigenhain 
&Nidda; Principi ac Domino 
Clementifsimo. 
S. D. 

LtrSTMSSlME ET GlHBJ.a5MJlMI PrIKCEFS, 

'ciemcatifsimcDominc; Intcrmittcrenequiui,quin Celiit. 
T. per prxfcntem hunc ad inftantcs Nundinas Francofur- 
tcnfcs properantem, harc, qux occurrerunt, fignificarem. 
» Et primum , quod Sc Alces ( de quibus procurandis , 

.^. ^'meaai, quantura ficri polTet, operam addixi) «tcinet, cas 

in aliqHibus Norucgise finibus mihi promiffas in promptu c/Te cognoui, 
TeramcumNauigationes ob Hyemera nondum fufcipiantur, refponfum 
•dhuc ea de re tan. fubito obtincrc non potui. Quamprniium autetii eo- 
rum animalium vnum , aut plura ad mc pcrTenennt , prout futurum Ipero, 
C. T id annunciabo, vtpcr C. T. propriuro nuncium ( h m.hi ipfi oportu- 
Bitas nullaadhocexpcdicnJum fe obtulerit) quivias& femitasnorK,hmc 
in Hafsiara dcducantur. _ - 

Ad C T. Maihcmaticum Rothmanntmio omncm eucntum , u 
fortc ad C. T. rcuerfus fit, adiunaas iiteras dircxi; fin vcro nondum acccf- 
ferit, potcrit C. T. curare Epiftola illam per al.um aper.n, vt contenta eiut 
perfpiciantur. Prscipuum in ea hoc cft j fi R o t h m a n n v s proxime lub h- 
!iemDccembrisfaaamEchpfinLunx,pcrC.T.Inftrumcnta,quoadoranu 

fua momenta & alia requifita diligentcr dcnotarit, vt Obferuat.ones .ftxmc- 
cum communicentur. Et licet illo temporc omn.no hic nulla fi.cr.t fcren.taf, 
quo pridiaa Eclipfis h nobis obfcruari pofsit,tamen motumLunoc permul. 
tipl.ccs Obferuationcs totics tamq; d.u pcrquilitum habeo,vt conhdam c 
umnumeris ma$pra;oreac omnimod^ refponiu.um, ita vt hac rat.onc per 
coUationcmObferuationisifthk fafta:, cum numerat.one c propr.js Tabult» 
in motu Lunje,d.flfetentiam Merid.anorumcxqu.fitefatis colligerequeam. 
Quod fiautem Rothmannvs tnnc t emporis non adfuer.t, cxift.mcm ego 
C T AutomatopaEum,autalmmqucmpiamhanc Lcl.pfin, fi modo lerenu 
ibi coelu tum extitent,non ncglcx.fl-c , qu6 etia fic raih. n.h.Iom.nuse.usob- 
fcruata communicentur. Si quoq; alia Li?n« dchqu.a prscedem.bus al.quot 
Annis fa^ta & coelitus dihgcncer denotata ad manus faermt,cupere me C b- 
feruacionis corum, quomodo & a qu.bus Stellis accepta (.nc,partic.pem fieri. 

Me s T 1. 1 N v s haud dubiohuiufinodi Obfcruationcs aliquot pcr Alti- 
tudmcs ScellaruOT, vcl quatunq; alia rationefcdulo deprehenlas, fib. refcr- 
«at Sniaq;C.T.clemeuceridlibicurarhaberenongrauctur,eaciidecau(a 
^ Ll adeum MiiH 
teop »YCHOHII «KAUf. t.r«. I. 

eumfcribictiret, has proculdubio C. T. non denegabif $ tt Jta flUo<t ti 
roanuitneas perucnire pofsint, mihicnim nulla cuni^co interceditnoticia 
Requiro raltrm nudas Obferuationes , licuti annotata: fum , ipfemet dein^e' 
t«mpora,fecund«m propria ratiocinia,hincfacilc eruam. Si quoq; illeipfe 
M E s T L 1 N V s Saturnum circa annos 75. 77. & 78- & Martem quoq; Anno 
76. & 78 m fuu Acronychioahquoties fedulo confidcrarit, optaremquoqj 
eiufmodi Obfcruatione^ihicommunicari, quoeas cum mei$ (quascirca 
eadem tempora.Iicei non tot, tamqj exquifitas, ac ipfemct quidem volui na. 
ftus fum) conferrem. Similium alias Obferuationum circa Solis oppofitum, 
multas in promptuhabeo, idq; fermc per totum Eecentriciarobitum. Vel- 
lcm nihilominiis, ob certas &peculiares caufas , circadiaos Annosinhifce 
duobu$PIanetl$apparentia$Acronjrchiasexaminarc,&cumc»tcris,qua» htt^ 
apud mc feruo,conferre. Nihil refcrt quomodo ea$ dcnotarit,fiue interme- liir«< 
diante Radiopcrdiftantiasacerti$fixi$,fiue perhncasreaasiuxra filiexten- 
fionem,modoillivfitato,decuiratim faQa animaduerfione: Egotamen ex 
ijsfacilcmccxpediam, modonomina Stellarum.&ipfaObferuationis ratio 
defignata fit; quamuis (vt dicam quod re$eft) eiufcemodi, vel eiusvclalio- 
rum Obferuationes non multum moror,quoadexquifitam prxcifionem.fcio 
enimfatisquamum in hislateatfcrupuU, vt vix vnus vclalterquem defidc- Cljfifi 
ramus inueniaturlcrupuluslogifticus; j, 

In Italiametiam& Hifpaniarofcripfi, queraadmodum & in Pc^oniim, 
tt aliquot EchpfcsLunarespraEteritorum Annorum (quialicubiibiaccura- 
fc coehtus obtentx fucrint) nancifcar,ac ex ijs& fimnlillis,quasex Ger- 
mania haberepotero, Meridianornm difFerentias reaiilsquamhaaenusfa- 
6:umeft,difecrnara,atq; ita Gcographiam (exquo Aftronomi», vtiC. T.- 
oonignoratihaudparumfubuenit)quantiim fieripofsit,emcndem. 

C.T.etiamofficioftrogatamveli,n,vt AutomatopxofuofiueHoro- ' 
l6g;ar!6pr!rc.piar,vtfiaIicubiart(ficemaliquemnorit,quiHorologiaacAu- 
tomata dJigemer conficere & traaarcfciret.quiqj Inftrumcmorum meo- 
nimcuram gerere pofler,efficcretvtisquamprimum hucfcfeadmc confer- U , 

tft. Ego ipfo m huiufmodi ncgotijs vterer , ac tantum mercedis darem, \ 1 

quanrum alib» meren poteft. Aurifaberenim meus lohannes Crol nomioe, 
qui liic apud mc Inftrumenta curauit, eoruinq; plurima manufua fccit,rai- 
hiq; mhifcerebu$ multi$ annis ( vircxterainteger& honeftu$)dilip-ntcr3c 
fideHtcrinferuiuit ,antcpauco$dics, quodvaldedolco, obijt; vcproptcrei *' 
tius loco alium quendamidoneum hominem defiderem,qualis in hifce orif ' ^'"> 
non facilereperitur. Confidoiuq; C.T. Automatopxummiiuoperamfu- 1 H 
ajnhacinrenauaturum, J ^ 

AucoC.T.ObferuationcsStcllarumfIxarumnancifci,qu^ea$cum 

ine:$confcram,nainvixalucrcredidcrim,quamqvodRoTHMANNV$fuc- ^ 
celiime opafUludabfoIuiurusfit, Ad ' ^ ittur» 
tonnti 
jiereil 
piioiii 
iiii)ii(l 
CM 
iies,^ 
prosn 

{eleal 
tefpM 
diutgl 
noctl ttt 

'U( 

»fn3 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
lH5T0tll^V*t AStHOHCMlCAlLVM. Oiinii-ic::,., 'Ad primum mcuro Tomum quod attinctjin quo dc ij$ mulrifariim tra* 
^aturj illum C. T. D e o iuuantc. quamprimum ficri potcft, vlfura cft. 

^ ScripfiinfupcrC T. Mathcmaticodc oaodccimillisMinutisjquacm 
Obfcruationibus Comctx Anni 1 5 8 o.mihi communicscisjvbiqidtfidcran- 
lur. NamquoticsComctai/lcpcrMeridianumtranfiuifjinucniprafcisc 18. 
Minuta Caflellis lufto minus obfcruata cffc , cum mcic Obfcruationcs codc 
tcmpore fafta: :>fcmpcr totidcm Minuta pliis habcajfit. Vndc conijciojtalcm 
dcfcd:um ob Qaadrantc m^viiio pcrpcndiculiin rot fcrupuhs non rife dircdi> 
commiffum rffc. Qua ctiam dc rc cum R o t h m x n n o, dum hic cffctj con^ 
fulijiliudq^ pcrcollationcm vcftrarumatqimcarumObfcruationumdcmon- 
ftraui,ita vt hinc admirationc nonmodicatcncrctur,ncc ccrta ahquamcau- 
fara cius rcddcrc potuerit. Addixir aurcmfc, quamprimdm ad C. T. CaflcU 
las rcucrfus fujflcr,hacc ultcriusinquificurum,namcum Comcraiftc obfcrua* 
rctur , in C. T. miniftcrium fc nondum tradidcrat. Quod fi igitu r pcr Au- 
tomatopa;um>autahumaliquc,dcfc(auf hiccommiflus fit, fcirclibcnter cu- 
pcrcm^quadc caufa is cucncrit, idqj priufquam Obfcruationcs in dcfcri- 
ptionekumsComct* ad vfumdcducam. Quodautcm inmcis Obfcruatio- 
nibus mcridianis > circa cundcm faftis nullus crror (ubfic, confirmant fatU 
Clarifsimiviri Thaddai Hag aci 1 luncquoq; Pragac fumtae AUitudi- 
ncs , qusc cum mcis , habua falccm rationc diucrfitacis Horizontum, quam* 
proximc conftntiunt. 

Vcrum C. T. iftis & alijs ciufmodi diuiius grauarcaut dctincrc nolo, 
fcd cani (cxpcdata pcr prarfcnre^ciiai a Nundini» ad C. T. rcdicrit, clcmcnfi 
rcfponiionc)nunc& pcrpctuo Dei Omnipotcntis dcmcncifsimar tucclx iti 
diuturnam corporisincolumicacem ac rranquillam Gubcrnationcm cxani* 
mo commcndacam habeo. Daca; Vranihurgi, 10. Fcbruarij, Anno i 5 9 
CdficT.Addiaifs. 

Ttch© Bkahe» 

PPOSTSCRIPTA. 
OrrbC.T. officiose indicandum habui,mc C. T. Gcncrofo & Illuftri fi-i 
lioLandgrauio M a vk i t 1 o fcripfiflcjac C. E. demifscrog^flc, nf graua- 
rcturinOpcrum mcorum Aftronomicorum commcr><lanonem Caimcnali- 
quodiudcrc; cx quo faiisiamdudum inrcllcxerimC. E.cximia pnrdiramcflc 
vcna Poetita>calibufq,ing;nij a giauioribusftudijsrcvrcation.bws dtlcdari. 
Confidam idcirco C. E. dignaturam ciufmodi Carmcn ab alctra parce primx 
pag^TiX ( vbi Titulus meorum Tomorum 5 quos iam optra Typogr^ phica cx* 
pcdircprarmanibus habeo, vnacum DiplomaceCajlaicocxprtiTus cft.cuiul 
C.T.tnacxcmplaria tranfinifi)piopr amanuadh r.'btrf. Jd gratifsimum 
mihi crit , ac C. £. prout cxiftimo, haud jnglorium , fa cia tt^; infupcr ad dcLUS 
& promotioacmlurumaruum. Datavt iiiprainlitciis. 

Jll a C L A* jSn TYGKOKtf BlAHt L 1 1« f. 

CLARTSSTMO ET ERVDITISSIMO VIRO> XX 

CH».4lTOfKOF.O RoTHMANNO IlLV$TR1$«IMXPmiUp 

cipis WiLHEi.Mi> Landrgrauij Haf$iac,&c. # 
Mathtniacico cximio > Amico luo 
plurimum dile£lQ. 

1R7D1TI5SIME CT DILECTE M1 RoTHMlMMt^ 

fe> cx quo hinc difccfsifti , nihil prorfus ad mclitcrarum dcdilfc » 
d^pfo fcrme iam fcfqui^ltcro Anno. Ncq; enim cxiftimo tc tam 
inhumanitcr ^ me vel cxccptum> veldimilfum fuiflcjquin pau- 
cula vcrba rccordationis crgo > vicifsim fcribcndo impcrtiri> aut falrcm pcr 
alios me falutarc^dcq; tuis rebus commoncfaccrcxquum fuiflcc. Scrip/itfc- 
mcl atqi jtcrum aa mc Illuftr ifsimus tuus Princcps,atq; vbi tam diu morarc- 
ri$ miratus cft. Vcriim cdm cgo igaorarcmj quibus in locis dcgcrcs > (cripfi 
hacdc rcfratriruo loHANNi Rothmanno> qui tc valctudmiarium in 
patria h.Trcrc tandcm fignificavic. At quoniam cxiftimcm tc inccrca ad 
Prindpcm tuum rcucrfum cflcj intcrn»;ctcrc nolui quo cx)ini!ute his corapcl- 
larcm^ Rogo autcm, vt Eclipfia Lunapvltimam, fi modo illic accurate ob- 
(cruata fic, raccumj quoad totum Obfcruatioais proccfluLm> comrauniccs. 
Apud nos tunc tcmporis non crat (crenum, faltcm Lunam biduoj & ancc 
& poft) cumcflct circa po.ab Horizoncc Ecliptic2egradum,fcdul6obfcrua- 
uimus 5 id cnim foliim conccdebacur. Et fi quas alias Eclipfcs vcl Caflrllis, 
auc criam aMtsTLiNo vcl alijs dd/gcntcr annotatas > conquircrc Iiccbir , 
fac vc caruro nudas falccm Obfcruationcsdefcriptas, pro Mcridianoruiu 
diucrfitatibus hinc indc rimandis conciliandisq; obcincam. Expcto ctiaiu 
Acronychas Saturni circa Annum 76. 77.&78* .&Martis j6,&C 78« Cunfi* 
dcrariones , quas proculdubio iMisTLiNo pcr litcras impctrabis ,^ duiu-. 
modo is talibusattcndcrit. Dc ig.illis Minuris (quar, cum faic cflcs, man- 
ftraui in Alticudtnibus mcridianis Comccac Anni j 5 8 o- ill c obferuatis vb:qi 
d^fi.ccrc) cupio a tc ccrcior ficri, proucctiam polliciius es, qja occafiont 
idipfum concigcrir. Vtlim infupcr, vt mihi cxponas rationcmcam facili- 
me conccxcndi Canoncs Sinuum, q'ir alvsTO ByRcro veftro dicrtur cx- 
cogiraca. Ncq, cnim facis afllqiior, an in rcccflTu habeac id quod primi 
frontc pollicctur ; Roge)C|;,tum dchisjtum alijs,d^*qj tuo rcrum ftatu.mi- 
h' pcrhunc ipuim homincm Bibliopolamnoftratcm c Nundims Francofur* 
ii^^is ad Qos rcde^iiccm , uiT^.im rcfcribas. Valc. Tvcifo Bkamm, o*(tf m 

h fflt 
W Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 >t(iii tr. fca Cit>fred)rC!f>cndedatoVranil.urg,bfn lo. Februan,,U^ 

Uoi 6er liib(e«t mm 3ar f» cm tolic^t CSR.iiI "J'\"",zStM^ 

ttnb&frorclknObreruation ^cmm/ tf? fP anbcm^^^^^^ 

fcn vnfcr» Mathen,at.ci R o T H M A N N 1 ( t^f^ r^»^^^^^^^ n^t obferueric 

^abm/ eonDcrn/m n,>»^ wtc ,r Mn "^.^^^l^^d^^^^^^^ cjjj^r^ 

ffrm Mathcnanco , bcn tw nct»'.tcfecr Z<x^e m ^ 

Bisrj &c|(f flc( 6akn / «uff^crtffcn tiwbcn. T.dni!rcfcc ^CDfcrIic6< 

f<Y? r cs (iclvn 2:av3cn an t>neaUa-^ncbi3ft ,f I J^^^ 

&fnf r fetfbf V5r flfm«ci2t/pnt> D^auff OtC Motu, PUaeuru«WMt3(Pra^^ \ «i^ «n^ «nfff Cm follf / »t)if tt^ir Mn wfchin/ <r i/ff 

ronffn^ot Micha eht n?i5mnnb tt 9 i?n* f»pn wcrtx. " 

mlu/ (0 &of|^crofdf)t3rfi K^tgftriftt ffmrr allhtfr «n^uft-ffffn/Cffi M m 
«fe^frt)nf<t93§rm<td?frm.fffrtnfrrf9ffn.f^f.nf,«fok^^^^ 

• ^?'^^ f »«r<r eo^n ianbfgraff M o m x 2 an ruf^ fcferrttfn thutf 
J": Wrre Opcris Aftronomici grmrtc^f / Dafi f-a&f ir 

Jtow^fn |ti rmpf:in|fn / onb kaftrn gnfDt^hcrj/tt^an folch Opu, Qat »crfi»> 
ttjjt/jrwc«etDnei)ffff(fct^fnftnExtmplarjufcf}j-cffn, ' ' ^ ' 

^oUfntt)irfuc|§nwt&frgnftia(,f^j)ifjntd)f»fr^af(nt. 93rt&fr»n&» 
«^dj,mf|ncDt3cmm(lfntt>o(dfnft5f. Dicumni»nffr@fal>f vnD 93f^ 
fwniJ ^ap/ «m 2. Aprili$, Anno 1 j s 1. 

^j(§ffm ianbf^raff iu Jfjfffcn* 
Sfqmntur cAdem I^iterA in LmlinHm 
conuerfipropter exteros. 
KOBILISSIMO, NOBIS SINGVLARITER 

DILECTO, TtCHOHI BrAHEj Do- 

niino deKnudflrup. 

WILHELMVS DEIGR^ATIA LANDGRAVIVS 
Hassia, Comes im Catzenel- 
i. e s o g c m, &c. 

tlATXA k't rAVORE NOSTRO F B. A M T J S I S. Nojr- 

j ifsimc&fingularitcrdilc^tc: Literastuas dacas Vranibur- 
> gi lo. Fcbruan; , rcac acccpimus ac lcgimns. Qwantura 
\gitur primiam ad cxpetiram a nobis Alccm artinct , gratias 
ibi clcmcnter agimusoboperam & curamco nominelufcc- 
ptam. Nec celarc tc «ciam poflumus nos trcs ante Men- 
les quatuor ex Succia Alccs acccpiflc, qua rum (re$inrcrc4monujeiunt,,ic 
VI earum vnicam filtcra iuuenculam, & prartcrca bouem eius gcncris, quem 
•nte Annum cx Suecia nadifumu$,reli(juoshabeamu$. 

Caufa »utc,cju6d ita cmoriamur.hinc ortacri exiftimamus; quoil Devi 
«jiie Aanam uotutn glandtuai proucQtum conceflent, vt plurimx inuiccm 

cuaccr- 
m ilTEi [iiiajVrJD;* tfilTOlltTU ASTSLCk6M!CAilTlW 17»: 

f oacematae multis in locis coraputrucnnt,qiiarum fi fort^ mmium comtdt^ 
tmiy id ijsputrcdineincorporc pcpcrir,vndemori illaincccflum fuir, Simi- 
li^cr quoq> magnus Damaru numcrusjpraticrciq; noucndccim Rapicaprart 
quls antc Annum ci Bauaria aJfcrri^ & limul in horcum noftraro fcrarum 
ZapfFcnburgrnfcm deponi curauimuf,candcm,vtputo,obcaufam obicruni. 

Si nobis ad cam, qux fupcr cft, Alccm mafcula^, vnicam ciu5 gcncrif 
femcllam, qu« duorum vd trium Annorum xtatcm habcar, pcr praclentcm 
Duncium huc pofsis tranfmitrcrc, rcm nobis faccrcs apprimcgratam. Nos j 
vt id viciftim clcmcmi gratia promcrcamur, haud crimus immcmorcs, Illa 
enim przcipuc, quam iamferc bicnnium habcmus mafcula A!cc,adcoitum 
procliuts cft, modo fu« fpccici fxmclUm habcrct. 

Qubdadcam, qux prcxime dapfo Dcccmbri accidit,EcIipfinLunar, 
& ciufdcm obfcruationcspcrtinct; cft quod candcm abfcnte Mathcmatico 
noftro R o r H M A N N o ( qui nc adhuc quidcm propccr diuturna, quam pras- 
tcndit valctudincm, ad nos rcdijt ) non fatis obfcruaucrimus ; cius tamcn cal- 
culum & ddiacationcm Madicmaticoquodam alio noftro,quem cx Vnj- 
ucrfi tatc noftra Marpurgcnfi vocari curauimus>confignata mittimus, qucm- 
tdmodum ex adiundis viderc cft. 

Ccbrctc infuper nequimus> Carfarcam Maieftatem antealiquotdies 
clemcnrifsimead nos [cripnfre, & pecijfle,vt adCacfarcam ciusMaieftacem 
Automatopxum noftrum Ivsttm Bt».givm cumeo, qucm anteafecit, 
Globo, in quo motus Planerarum rcprcdcntauit, tranfmitferemusi quod 
nos CicfarcxciusMaieftatidcnegarinoluimus; quapropterpradidum A,u-^ 
tomatop2umnoftrum,pnmo quoq^-tcmpore ad Maicftntcm ciusCiKfaream 
ablcgarcdccreuimus; itatamen vt fequamprimumiterum apud nosfiftat, 
licvtconlidamusinftanti Mich.ielis fefto, hicdenuocumadfuturum. 

Ettamctfi istuorogatu Aurifabrum aliquem,qui Automata &Horolo* 
gia quodammodo tradarc ftiar, libcntcrad tc mitterevclit,nullumfamcn 
eorum, hoc tempore, hic inuenire licct.In fuo autcm fufccpto itinerc, didus 
oofter Automatop^us, dctalialiquo Aurifabro vcl Autoraatopxo (cifcitabi- 
lur; & fiquem repcriat,cum iiio tuo nominc aget,vtfeadtcconfcrat. 

Quac filius nofter Landgrauiul M a vkitivs ad tc perfcripfir,& in 
commcndationcm Opcris tui Aftronomici compofuitjhilccadiundahabcs; 
petimusq;clcmcntervt vbi Opus illud ablblutum crit, ciusad nos Excmplar 
quamprimiim perfcrendum cures. 

Hxc nostcviciftimceUrecIcmentcrnoIuimus, &fumu$ gratiosa v«* 
liantatc bcnigne erga tc fempcr afFcdi» Datx in Vrbc & Arcc noftra CaC- 
fdlana, 2« Aprilis, Anno z > 9 

\i^lLKlLMVS LaNDGI^AVITS 

Has&ia> Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
^fcrit gncWgrn ©ru^ {uvor / SQ^f?cr dcbrt- f oti t>cr. 3|f 
n:^t|Trt rurfjitt?rtffd^ ju nintimi/ttuJcbergctblt irm»^ {ftc^ 
tcv^or rtltfbcr (f Icn^c l^lbcr (^utc vcr(rdfiunggft§att/5)^rauff 
tpiraucft nic^t vitfccrfaffcn/ wfccrtrtdato, tcm. Apnlis, cmctt 
tif^mw ^o«nt mir cthcm ^cljrctbcn an cuc^ Iftalfcntc / a&iui 
fcrttgat/ ta^/n?c folcfjc (^lcn^c kptuc^anfetnmcn n?crcn/ir 
l^ne t)tcfc(Wgcan^cro fcrtngcn folfc ^tr ^abcn a^cr fte)cr bcm &a6 gctmglTc 
tiid^f t?crnommcn/obfo(cf)cr ^otrc fccp cucfj anfommen/ol)cratcr ot> cr (cbcn^^ 
^tgofca- cob^ fc^/ o^cr it^tc cffottfi vm{>ilhncn f?i^c/ &a§ t^r^ nocfj\)on cuc^ 
f cfttc HMimxi \\xUxm,<x^ tfl . QBtc akr D cntc / trctt ton^ W (SlctiDc/ fo t?cnn 
^arau^ecf^tt^cDcn fccfommctt/ancgcflorbcn/wDttJir nur cincn GfcnDfccfj^ 
fcn/ fo Dor jt^cpcn ^arcn auf; ^cljtt^ctcn jufommcn/ fiabcn/ Dci fc(6c fcan 
fcftr fcfton t>nD fcm ja^^^ ^f^/ ^»^^ ^^"^^ altcrctr nn fcm ©cfidrn \)ott an^crfe 
^itbcn iScf)u^c l^odj^^gcfcljobi^n ^ac/ tjnDjm nicracn&t tt>oranman3clt/al^ 
t><?l5 cr fcm *J53cthc&cn f\af/ tamtf cr ftcfj \fm\\ mdcljtc. bcijcrctt tD/r gtic^ 
fttgficfytt^ofcrnccucfjfofcfj^f t>crfrdf?ctc(i:tcn&^f§tcr/t)n& fonDcrliclj cin^cil^i^ 
cfjcn }^\xfm\X{c\^ votxil)x tooDcc\)n3 l)tcfclb:gc aujf Dnfcrn foftcn fo balPt t)bcr^ 
fcljtcfcn. iDanm xW /r t)n^ ju c\\<!^iximi\\ gcfaacn. 'vOnD fcpn&e tt)iV c^ 
i)nt^ cttclj Mntt^iDcr tn allcn ® aa&cn/ Damif tt>tr cttcfc oftnc &a$ g cnio jjcn / ju cr^ 
fcnncn^cnci^f. Datum in t)nfcr ^fa^f mX> SOcfmttg Caffcl/ ant 3^* ^^"^h 

Anno ijpi* 

^TBtf^cfm ianbfdtaf }u -^c/fcu^ 

Literjt €s.dem Latinttale donatA. 
NOBILISSIMO, NOBIS SINGVLARITER 

PXLECTO, TycHONI BrAHEj Do- 

mino dc Knudftriip. 
WILHELMVS DEI GRATIA LANDGRAVIVJ 

HA55r£> COMES IN CATZENEL« 

lEBOGEK, &rc. 
RaTIA IT rAVORBKOSTRO P R M I S S I S. NoH* 

!ifsimc & ringularitcrnobisdilcdcrmcminifli proculdubio, 
q ia rationc nobisancc hac dc qmbufdam Alcibus habcn- 
jis fpcm fcccris, cuiusgratia inrcrmitrcrcnccjuiuimusjquo 
.ninusfub dato 2. ApriJis propriuin Tabcllari'Jm cum lcri- 

pti^ ad 

tHSTOLAKVM ISTRONOMICAICTM. ^T^ 

ptU ad tc liccris ablcgarcmus , vt fi ciufmodi aliquot Alccs ad vos allatar ct 
fcnr , cas illc ad nos adduccrcr. Nos autcm ab co r cmporc , nc mmimutn 
quidcm rcfcirc potuiraus,anTabclIariusad vos appulcrit, aut ctiam an vi- 
uiliiauc mortuus fit, aut qui practcrca occafionc cucmat , quod nobis huc 
vfqi nihilfcfponfi ab co pcrfcratur : Vtutautcm fir^poftquam cx, quac no- 
bis antcannumcSttCciaadfcrcbantur Alccs,omncs cmortuaefint, & nunc 
faltcm vnicam habcamus mafculam^ quam antc bicnnium itidcm c Succia 
acccpimus, <\\xx & ipfa admodum pulcra & cicurara cft, fic rc hoc dcraum 
anno cgrcgia cornua fcfquialtcrum pcdcm proccra cnatafint , ncc ei vlla m 
fC quippiamdcfu^nifiquod farmina fui gcncris dcftituatur. Pctimus clc- 
mcnccr, vt fi promiflas Alccs & prxfcriim faemcllam aliquam nadus fucrif , 
vclis nobis cafdcm noftris fumptibus ihox tranCnittcrc. Hoc ipfo rcm no- 
bis facics acccptifsimam. Nos id vicifsim crga tc omni clcmcntia , qua ta- 
mcnalAs tibi faucmus, promcrcri non imcrmittcmiis. Datum in Vrbc & 
Arcc ngftra Cafldana, 50. lulij, Anno 1 5 9 ^J^ILKILMVS LaHDGILAVXV5 

Hassijl. JLLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DO- 

MIHO WlLHELJ^O, LaNDTGKAVIO HaSSIAj 

Comici in Cat^cncUcbogcn, cictzi Zigcnhain 
& Nidda : Principi ac Dominu 
Clcmcatifsimo. 
S. D. 

^'^ITIHAS CelSIT- TVA, IllVSTMSSIMI PMNCIf f, 

circa ApriHs aufpicia pcr proprium Tabcllarium ad mc dcftina- 
\>r^M proximc fcqucntis Mcnfis initia rcftc acccpi. In qui- 

i^^^Sbus Alccs quafdamNorucgicas C.T. antcaimcpromiffasjad 
fc c vcftiglo tranfmitii dcfidcrat. Accidit autcm,vtijfdcmpcncdicbusCon- 
fanguinci mci Nobilifsimi viri AxilliGvldinstern Rcgij in Noruc- 
gia Vicarij litcrar vna ad mc pcrlatar fmt, quibus conqucrcbatur fc Naudc- 
rum,qui bcftiasiftas incolumcs &: illacfas huc iransfcrrc in fcrccipcrcvcllcti 
oftcndcrc illicacmincm. Idcirco inanimofc habcrcfcribcbat,poflentnc tcr- 
rcftrihucitincrcpcrduci,pcriculumficricurarc. Scripfi nihilominus cidcm 
Axill o fcmclatq;iccrum,iamqi antca mihifadlas polIicitationcsiHi inmc- 
moriaro rcuocaui. Vcrum is ncq; tcrrcnis locis, conuallibus vndiq^ inuijs, 
& cgnfragofis rupibus armcntis illis tranfitum difficiliorcm rcddcntibus » ft7* tyCMOMII tHAftt. 11«. t. 

tuto&certi adduci poffc rcfpondcbat, Et liccr id ficri concedf rctnr r neuti- 
quamtimcn ncgotium hocob xftiuum Soli$ardorem5& antcquamCan»cu- 
lare$ prxtc rijflTcnt fcruorc$(quos idgcnusanimanriumin pcrcgrinis ina^tf- 
uofolo tcrri$, primo ingrcflu haud ficilc fufttnct) opratos habiturum f ic- 
cf (fas fpcrabat. Qiu dcrc fc quamprimum profcdionc in Dania tum rcm- 
|)ori$mftituta plcniushic mccumcommunicaturum reccpit. Atqj hinccon* 
tigir, V t dumindics vclipfius Prorcgisad nos aducntum auidccxpcdlarcm» 
tcl animalium iftorum copiam nobis intcrca ficri polfc confidcrcmj C. T. 
TabcUarium diutiushic apudmc dctincrcncccffchabucrim, doncc certi a- 
licjuid hac dc rc mihi conftarct. Ncc cnim finc Alaba$ iUis ad T. C. rcmit- 
tcndum duxi , prarfertim ciim i$ indicarit,fibi iniun£tuiuiflc,vt non abfq^ hi$ 
rcdirct. Sed quamuis prardiftus hic Axillvs cxpcdationc noftra fcriiis^vt- 
pote circa Mcnfis huius ingrcfrum, hiic aducntirit ; Pcropportunc tamcn ac- 
cidit, vrad idcmfcrc tcmpus>quoaltcr T.C.nuncius ,poftcriorc$litcrasdc 
eadcm rcmc commoncfacicntcs afportarir, Axillvs c Norucgia huc pri- 
mum appcllcrct,mccj;in hac Infula moxinuifercc. Confcftimttaq;Cumiplo 
dc Alcibusdadiim promif$is,fcdul6 cgi» Veriim i$ diSiculratcs non paucas, 
quo minus tcrra mariuc intcgra huc valctudincpcrduciqucanr, obijcicbat, 
curq;haftcnus ca$ mittcrtnonlicucrit,cau(a$ cdidit. At cgoinftaba,rcccn- 
tiorcm illum C T.nuircium,qui iampridcm acccdcbat,qucmadmoda Fcij^ 
ciufmodic longinquis adducj dcbcantjfaris callcrc : ficjuidcm prius c Succia 
jiliquot talcs T. C. indcmncs attulcrit. Prorinu$ itaq; duobu$ Nob.hbusjqui- 
bu$ Arccro& Prouinciam, cui inNorucgia prxcft? fc abfcnte commifcrat, 
pcrlitcra$ mand^uit^vt quinq; Alccs,qua$ hincindcinmcigratiam conqui- 
Jierat, atq; in vanj$locis alcnda$ ( doncc indc commode huc transferri pof- 
Ur\t ) difpofucrat, cidcm nuncio vna cum ahmcnris cxrcrifq; rcbus ncccfCirijs 
ddigcnccr &c finc mora procurarcnt. 1$ promdc acceptis hilce hrcris, vna cu 
Ithcro a mc commcatu in Norucg^a iter accclcrac ^ vt obrcnris ibi cjuinis htf- 
ce Alcibus-> ijfdcmq,innaucmimpofitis5rc<5ia Brcmam traijciat, atq;hinc 
tcrrcftn palTa defidcrata iam diu animaha adT.C. qua porcrit^cura &fc- 
dulitatcpcrducac. Qiiod fi fingulafana& viuida iftic iiftcrc conccflum fuc- 
rit, nondubuo, quin 1. C. pciitioni,adcoqi diutinx cxpcdtacioni^iam tan- 
<lcn>>quanciLimin nobiserarj fausfcccnmus. Rciulil auicm Conlanguinc- 
11$ lUc mcusj cum hic prxftb cflcc, vnam inrcr iftastjuas habct Alcc*(ati$ 
grandacuani, candrmq; mafculam cflc: rel/quas vcrcquatuor iun!orc$par- 
tim mafculas, paniuitinidlas. At quorquo & qualclv nnq; fucrinc, vt C.T. 
has boni ron(Lltrc, atqj moramhanc» quaroia pcncasftaccrcfponfiohxcdi- 
larafir^ob amediSas caafas cxturataajh^brrcd gnctur , dcmiflceriam atq; 
etiam rcgo: ncc labtllario primiarn amandaro,qubd tam diu hic hacfcrir, 
fucvciucre vtiic Si qua aliamiC T« C. tn lulcc QVi$ iuc4 qualicunquc XJpelU, (Ttod eidem gratum acceptumq, fuerit , quippiam prtftar; ^»'^'^'"^ 
;,cn.ct mcvb,q; & m omn,bus quam prompt.fsin.,un,. De Aftronom.c.s no- 
i;rre"rcu,jslncnihild,cam! Qu-dm h.srnoliarT.C alusdata occaf^ 
r?c intelligec. Id falteuj addam, me noo l.benter ex hoc vlunu, T. ^^^;^'""' 
n atophoro percepifle , R o r h m a n n v m necdum rc<ir,fft, Tusq; Ceil.tud. 
Inftrumcnta Aftronomicamterei i C«ltft.um conlidcrat.ombus prorlui 
fe. tri Idcoq; quimmaxim^optarem,vt C.T. aliumquendjmharumre- 
ri n»pcrirum,inipfiu$ locurn iubftitu. curct, qui inchoatam tc aro ritcpcr^ 
tcxai, & Obferuationibus fciulocontinuandisdcinccps inu-g-lct. Sed me- 
umnmcftT.C.quippiamprxfcribercprjtfcrtimcumna.uraliquadampro. 

pcnfrate & fingulari fauorc «d hacc ftudia amphanda &promoucrdu,non (i- 
ncpradara Uudc, feratur. Divs T.C.adomncbonum opus^xcquendu, 
quam d,ut fsimcconleruct incolutnen. lamq; T.C.quiin f..iiCilsm.«val«at. 
Pat« Vramburgi,iO.Septemb. Anno 155»*. 

Celfic. T. 

TlCHO Bb-ah». »til> t)7tJ>l>4 : C£)?ftn<tti iWiU 

«?Crcf)ffUf fjf i«fr/ J^cff <5f tfntf r 5ilrfl. Ctrfr 5- M*» * ««^ 
itf j^tfnPf n<tcf) aUm wtnilgfn KHcriinf iM«or <tn bfrftr. ©nf* 
^ dturr .fjfrr. •JCtfwol if r> niif ®- ''f ^««^ 

.^.^^^» t^it icf) (fw. 5. @- Jpfrrn 9Qaffr/ t>er ftltcfccn ^arcn jti (rafTtl 
tffufljtf /in trf {f fjcr iftt (f w. ©• »«><^ «^^ )"«»S w^r/^^f »f ^'^^«^f? S'"^ 
«>Dl fiftfr DfT jf it von anbfm »tf (tnate »f rflanfcf n / 1>4 ^^vtr ,y. k». m n f «rtf 
tu^Uthm 5tlrf?(ic^fnitugfnl)fn/ aucfjntcht mt( gfrnt^fr gflcbrt^ftt (oUbf* 
fabtftr;n. 90n& fiatmir (^.5.@--0trrn 9Qatfrf> Matheqiaticus RorH- 
». A N K V s all^if sffaj?t / fca^ (S». 5. @. mcm l^^amc fo f»^r vntf fanDt nt^t 
f p : <J5if (Ittlfi auf; Dcn ec(jrfil>fn/ Wf tc^ iti «(tcfccn maln an ^mv S-p- 
i:(rm "vi^atcr / ron 2lf?rotio»nt|t^tn ^adjfn Mf nnitcf? a.c>.\(k(n ^ab. 2l«p 
irtlcf^cK vno anDfrti sBrfacfjcn ic^ ntcfjt l^abf wDfrlafff n welkn/ (Swtr 5. @. 
in« otflcm tnftnfmgfriiti^fn/Kboc^DicnlTfrbifttgrnKgc^rcikn lu briucfjnt/ 
3n bof/nuns / ^tv. 5- Wf rD( f e tm btpxn aiif nc mc n- ^an mir Dan 
TYGHOMIS IKAHt t!i. t. brp&e roit ^c^acfikm Mathcmatico w&ant)<rn/ bK&^^ute^iiTrnfc^^iffi 
bmunb haUn I g(aubn>uri)i>jer QSrnc^t gct^an ift/ baj; (f m. o^n &rni/ 

Dafl (lc Hcbraica , Grxca , & Latina lingua tt>o( Crfa^rCU Wft gCllbcC fcf / 
t)n& an&crc Artcs hbcralcs in prctio ^Uc/ dn cxccllcntc ^fc TCnamPoeti- 

cam , t)nl) grefTc iufl \\x folcfjcm Poetico ftudio ^a{)cn foftc : 60 ftabc ic^ 
mtcf) t)nt)crflci>cn Dilrffcn/ (Sn>» 5- Dicnfllicfj an5u(angc«/&a^fic njolti 
DnbcfcIjtVCrcC fcpn/pcr otium cm Carmcn conaincndatorium in Opcra mca 
Aftronomica, quae pr« manibus edcnda habco> \\x componircn^ t>nt) Xm 

\><X) t)irfcr ^oftfcljaffi/ t)a&iet)pn Dcr grancffurtcr 20?cffc wibcruntb ju riJcfi 
jcucfjt / gncMctj mU jut^ctfcn. 3^ ^^^f4^ ^^^^ / <^ ^^^^^ ^'^o. ®. foU 
^cefnnc^ n)cgC3 inhonorificum fn^n/ Don ic^ bin njillcn^/ &affcl{)i3egcftrarfi 
auff Da^ an&rc ^(ac tn mcincm primo Tomo ( n^oruon ic^ Drq? Excmpla. 
ria t)ca crflcn ^ogcn^ ^icbepgc^cgt f^abc) brucfen ^u (affcn^ Sa Dcro^ 
n^cgcn i^.^. ricfen>o(re tJcrDcmiif&igcn/ Daffclbigc Carmcn auff We cine 
^euc/ Dic Da Iccr i^/ nec^fl fiir ^cm Diplomate Carfarco, micci^encr ^an> 
fclbcr }u fc^reiben/ t)nD mir alfoeinca Dart)onn)j&crum& jujufc^icfen/DaU 
tcfj C6 Darnac^cr balDt ncc^fJfoIgcnDe mm anDcnt ( we(d)co ic^ a Scrcnifsi. 
mo Rcgc Scotix, \>txci\xA\ m frefffif^ gufcr Poet if| / \\\ alcicJjer maffcn f^ 
(icf) gcmcrfigbin/t>nDauff Dcr crff cn @cit/nccbf?DcmEfiigic, X>iiwx){ er citi 
^dnuiv^/tjnD mit t>nferm Mm\\i\)t\\ ^fame &cfc{}n)%crt i^ / fle§m mirDO 
mdcl)teimprimcrenlaf)en: (Srjcigfc (Smcr in Dcm nidjt alietn iren 
©onDerlicf^cn gncDigcn ^illen gegni \wxihj\m^tx\\ aucf) ein tt^olgent^igf (icb 
fragenDee ©^muf gegenDie ^crdicfjc 2(flr onomifd)^ J^mifi t)nD anDcrcl^ofte 
Scudia , SOiiD tt^crc c^ i^ttw i^. @. o&rtDo^/ t>on mcijcn ire^ .Ooc^^el.efcrn 
t)txx\\ vOafcre / Dcr Dicfcr ^xxw^ t>jcl f)t*r cincn grof|cn iufl t>nDgcfa(^ 
Ken gcrrav^cn/ v>nD hodj Darcin c.tfal>reit ifi/nic^t t>nrAftm(icb. ^an ;e t>nDa(k^ 
jcjDt t>on 2(nfan(5 Der '^cIf/f^Ic^cfnrfiTjflic^e j?unfi/t)on ^o^cn \XiHxtiiS:im 
93crj?anDe crl(ii:f?fcten Potcntatcn, jtc^jcrn/^dnignj t>nb 5t!rf?en/tt>ieauc6 
infonDcrftnf t>cn '^xo. % @. i)crrn sOatcr/ ane .i^efltgf ij?/ in groffn- ^ rct>e t>n> 
QBiirDe ge^If en/ audj nic^f ohn ^e&ilvlid)e 93nfofTcn &efdrDert t)nD .^e^Df^ 
^at^f fc9nDf>< 3c^ itt^etflTcI nicbt/ ^tD. % @* n>crDe gleic^^fafle Daraj^rr \x\ \(xU 
rcn gcnciijtfcpn/t^nb /r gitrfllicf) @cmdt in folcfjen tinffcnDnmlrDigeit ^imli^ 
fc^cn vnD fto^cn @ad)cit/ bifinxplen t>on Dcn 3rDifdjcn ( Dic mati Doc^ rraiti- 
ren mu^) cr^a&cn/)crcn^erie mc5r dclcdircn t>nD acuircn, t)nD Da^cr ^qne<* 
Di3lid>3ett>0i?cn fc^tt/mcincr otuiycrcgfcn ^2)ift fcep )ldj flat pnDcn ^u (aftcn. 
@o f)a(Df ctlid^c t>on tnancn Tomis bttrc^anp t^erfcrfigt jcpnDf /tt)i( idj nicbl 
allcine (£«>. 5^ ®- -O^»*" vQafcr/ Dictt>a;I fcinc entcn bcfonDcrn tt^olijci 
faflcn Darju frcj?f/ t>nD Dajfcl&iVtJ^Di^f^ t>on mir fccgcrf 5at/ fonDcrn atid^ (Stt>. 

% @-efIicf?e Excmplaria Da\>.^n coaimunicircn. tt>0 ii^ i£tl> % 0. 

Itacfi Vixmm BcriUvjcn vcrnuljcn fonjl Dicunt fan/iT^icfe tcfe micf^ tiMtlivjcif 77 ;iaii 
iiStntt Vriniburg, 20* Ftbruinj, Anno 1 5 9 2. 

Tic»o B&ARf» 

Sequtinmedem Liter^ Laime expop^pro^fer 
eos qui Germamca ignorant, 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC I^OMINO. D(>. 
MiHO Mayk.tio, LandtgkaVio Has ia. 
Comiti in Catzenellcbogen, Dtetz, Ziegcnhaia 
& Nidda : Principi ac Dotnmo 
Clementifsimo. 
S.. D. 

T. P«.nd. Ma,h.m.r.c...K or h „ « » Pj^S,^ li,.,i,,,uas 
T.„...„uoftn.™_o.^^^^^^^^^^ 

tliquoties ad 1 . Parentem ae rv oKhaf itaq; &a ias caufas in- 

»isU"Pfi>*»beodemv,c^s.mr«p^^^^^^^ 

termittere haud potui, qmn C. T. h»*" * " dementer inter- 

fperans C. T. hanc meam Xulma^ici tum ex aI.orum,qui- 

pTeraturam s Cumq, ego tum « prxd,«i M^^J"'"*^^^^^^^ habeam , C 
Eus id.pfum certo conftaret , fide d.gna ^^^^^^l^^^^''^ vcrfi- 
T. prxterquamqu^>dia Hebra.ca , ^«f» 
,J,ctiaLl.asArcesL.beracsm^^^^^^^^^ 

vcna Poecica donatam ^^'''^^^'J^f'^^^^ „c dcgrauarctur per 

circofumf. confidcntum, «^-T- j^™'^^* ^^^^^^^^ 
otium in Opera mea Aflronom,ca,qu^ p xma^^^^^^^ „uncium, qui i 
aUquod cotnmendatorium ludcrc , mih^, .d per prxientcm ^ rrancoftrrrcnfibtisNandinis rcue rtcrur ^clcmf ntcr communlcirc. Exiftf- 
JllofancC.T. hocipfumnullatcnusinhonorificumforc: dccrcuicnimmci 
abaltcra pajriniprimi mci Tomi (cuius primi Qnatcrnionistria Excmp^a- 
ria hic adiunaa lunt ) id cxcudi curarc Quod li igicur C. T. di§nabK.ur 
idcm Carmco ab alccra pag^na , qur vacat proximc anrc Diplom* Carfjrc- 
uraj manu propria dcfcnbcrc^mihiqj huc illorum Qjaicrnionum vnnm rc- 
mittcrc, auo idipfiun mox iuxta alccrum ( quod a Scrcnifsimo Rcgc Scorix, 
qui & ipfc in Pocfi cxcclht, indics cxpcdo, quodquc in primi paglnar ciut 
dcm partc> fiquidcm Rcx cft, 8c Rcgio noftro Srcmnati affinitaic lun^us, 
collocabitur) imp/imi facum;cq iidcm C. T.non folumpcculiarcm & clc* 
mcntcm crga mc bcncuolcntiam fic dcclarabit, fcd ctiam propcnfum amaa. 
ccmq; animum crga prxcUram artcm Aftronoinicapubliccoftcn'ivt>criiqj 
id prartcrca C. T. vcl cam ob caufam, quod C. T. parcns mul is abh nc an« 
n s crga Artcm hanc magna dclcdatione affciau$fucr»t, pfurimumq; ciui 
pcritus fit, conucnicns &: gloiiofum. Scit proaildubtoC. T.indcaMun- 
di primordijs hanc fubhmcm fcicntiam i magnis > & prxdara intclhgcntij 
praedicis iHuftribus viris, adcoq; Impcratoribus,Rcg4bus& Pr^ncipibusjpro- 
ut ctiara pccuharitc r& prarcipuc a C. T. ParcnrcvVtidixunus,,cxcuham 3c 
in prcrio habiram, ncc non rcquifitis fumptibus & adminicuhs I bcrahtcf 
ruftcncatam fuifl^*. Non dubit o igitur , quin C. T. fimilitcr ad cani foucn- 
ilam propcnfa fit, &cxccIfLim animum fuum in huiufmodi caleftibus at^jj 
arduisftud js fubindc a rcrrcftribu$(intcr quarnihilominus vcrfari cogitur) 
claruiH, mag'$ mag fq^ dclcact atq; acuat , camq; ob caufamica affcita tir, 
▼r fupcnori mcar pcticioni Ijcum apud fc clcmcnccr conccdar. Qjampri- 
mum ahqui mcorum Tomorum prorfus abfoluti fuerinr> nonfaltcmC. T. 
Parcnrijfiquidcm C E. infignircr ijsdclcciccrur, ac idipfumclcmcntcra mc 
pccicric, vcrum ctiam C. T. corumaliquot ExcmpIariacommunicabo,Sc 
ficubi aliis C. T. gratum quid prxftarc potrrojquim promptilsimumniC 
pfficiosc & rcucrcntcr dcfcroi atqj jn his C. T. mihi ftmpcrprouc Yolci. 
|)rjecipiat. lamq; CT* Dei OmniporcntisTutclar in dmci. 
^am profpcritatcm fidclitcrcommcndaram habco^ 
PAcum Yraniburgi, lo. Fcbruarij, 
Anno 159 a. 

^nfr4 hat tkeras ^Ttcho hoc fe^juens ipfeme^ 
[ublcri^ferat 6^igr4mmx^ 

Inclpi «HITOLA»«rU AST».OMOMlCA».TII, '^4 »51« jie e% AVRiru fMmihus Anme catU 
^Si vacaty al(y al/o non tua cura vocat : 
Krc pf^cat no/lros vena tUnftrare Uhores 

Melltflua, tih quamfautor AvoUo dedit, 
Kon indigna tuoy necages aliena Parente^, 

Qut Jura egregie caliet amatjf Poli: 
Nectihi dedecorum, cfuia Principis enthea, foU 
~ Haud ob/lrida Solo mens agat, alta vola. 
%Adde quod vna nouem Mufas, cjHo* dihgu , inter 

Vrania e(l, primo conffficienda loco ; 
Uanc igitur modico fi ornaris CarminCyfiet 

Cum fratre relicftio plus tibi amica choro. 
Jpje muxj^ ( 'Vt magnii liceat componere parua ) 
Ss mea qutd valeat Mufula , ^attu ero. 
Tu« Celfit. Addiails : 

Ttcho BaAKik 

^ikw ' onfcvm Mm ® cfcnbciiv 

TicHONi BR*H»,^f»Tnjuitnu&jtrup. 

\M ^#n/ g^MUf ju (!t«$fnclii&t>acti/ f ff. 
>- 5^ff rn 9«f Dt^f n ©nif? ^u wr/ ^f ^f r hftfr Q3f Mbf r. mt^^ 

1 l^cttan/ f nirfancjfn/ gf Jf ffn/ t>ni> D(«r«u| «af^ t>tr 
€^,5#^in6bf3frftWanDfn. 

fflrtrfffl^atPoacr,<,munbt/t>n&fuc^ vnfcrf vena P^^""/!*',!'/.^;": 

dlccScrDfn/ &ar.n Vct-Kbt t>n»itt>ar ju mf(/5«n 

Commtndanon, m^mar t>n» «uffc 5urratt>«/ tm^HCfrcf mfjt Jtrftwnffn/ 

S" «rcre., Docljabfr folcb Excrcitium Durclj anDcrc mf§r miiftf^fnr 
eacbfn/numc^rftnf gfraumf jm ^^^^.^^^^^^^^^K^^,^ r 

"'57tcf>f<^ Pf (lo tPf niafr abcr Sa&cn n>ir fwfrm sffinn« nof^ on rmcn 
«ommcndatonum,fp»U<»irf^UWC^Ct»WwKlVPWmc«Opcra^ Mt TteHeHis iHAHB ixi. t. 

tic&titt vot Um Diplomic Cxfarco, t>aitt$f^mU^tttt/mit(iimS)an0 
ttn grfcl&rictrtl. S)^ ruc^ tlU wfcr Carmcn commcndajorium antlCttldt^ 
fcin tv&rbt/ grfcfjc^c x>m batan tin gttc&t^c6 gcfallcn. « 

^ofrctt trtr cuc^ ^tittrtbcr gitcDtijhcfj ntcfet vcr^frctt/ 90tt& rc9it&< ruc^ 
nttrsncWaCH trtCctt aplBCttClgr. Datum(|affci/ant2. Aprili$> Anno 15 y 2. 

SS>?ori$ iattl)rgraff ju ^cflfctt» 

Cdrmen vero quodhisliterls Germdnku adiun£lum 
erAt,J}atim pofl fequentem Latmam 
verjionem fuhijcitur. 

MOBILISSIMO, NOBIS SINGVLARITER 

PILECTO^ TrCHONl BkAHEj D o- 

mino dc Knudftrup. 
MAVRITIVS DEI GRATIA LANDGRAVJVS 
HA55I;E, comes in catzeneu 
xbbogen> scc* 

RaTIAET IAVORK NOSTRO ?KA.MISSIf. NoBX- 

lifsimc & fiDgularitcrnobisdilcac.Litcras datas Vranibur- 
gi,io.Fcbruarij,& ad nos fcriptas acccpimus lcgimusq;,& 
quid indc pcras,intcllcximus. Qu^od nos fub nominc cxccl- 
lcntis & prarftantis Poctar cclcbrcmur , tibiq; noftra vcna 
Poctica adco commcndata ficjhoc ipfo nimium nobis tnbui 
ccnfcmuf,ncq; cnim tanta Elogiavautidquod tibidc nobispolIiccn$,rcipfa 
omnino cxfcqui poflc nobis ;H-rogamus. Haud tamcn intcrmifimus quo 
minds in progrclTu ftudiorum noftroru> 8c in Pocfi quoq; nos aliquanmliim 
excrcucrimuf^vcrumita vtcxcrcitium illudobaliasmagis ncccflarias occu- 
pationcs longoiamtcmporc non traftaucrimus, 

Njhilominus cxpctitionc tua Carmcncommcndatoriumjqualc idcon* 
ficcrc potuimuS) Opcribus tuis Aftronomicif , quat in iuccm cmittcrc dccrc* 
uifti prsefigcndum^cpmpofuimuf >idqj proximi antc Diploma Caifarcum pa« 
gina,prout pctijftijpropria manu fcripfimus^Quodfi tibi hocnoftrumCar- 
mcn placucrit> nobif id gratiosc acccptum crit. 

H^c tc viciffim cclare noluimus > & fumus crga tc clcmcnti voluntate 
fcmpcr propcnfi. Datuna C^fcllis^ 1* Apnlis, Anno 1592. 

Matii.itivs Lakpcilavivs 

Uas SIA. 

MAVRl. 
EPISTOLARVM A S T O N O M 1 C A K V M. 

M AVRITI VS HASSI^ 

LAN DTGR A VIVS 
TYCHONEM BRAHE, NOBILEM 

Er CLAI^ISSIMVM VIR.VM. 

\TR ANIE [uperat rdicivas dhina Sorores, 

Dicitur facrigloria prima Chori. 
Hanc coluere Patres Priftiy Reges^potentes, 

Qui proprius Menti^ vi tetigere Deos- 
Hanc optat fapiens fludiorumfigere metam, 

Vt famA celehris pr^mia digna ferat. 
Qvanto etenimi: errascelfiu fupereminet Mther ; 

JlliMeHtantbnotiolavdeprior. 

Jpfa docet Cdt motus, Cdumt^ tueri 

VultibfisereBisnosjubetipfe Devs. 
Ne ventura malis ttmeamus fata, fedAJiris 

Tr^imomti,ad Superum confugtamus opem. 
Nec tfu/tramus humi pafumfedlavde vehatur, 

Qvi fruxit CaU taieCreatorOpus. 
ErgotuuUtMmeritiifiudfjs^foverc^ 

Perge Deam tantam ; Munera larga dabit. 
Qvandoqvidem duduK' miratur, pervia cun^a 

EffetuisFabricisifUAlatuerepriM. 
Hinc tibifcrutanti Leges fuhlimis Olj/mpi, 

Inter honoratum prxparat AJira locum. 

MAV&ITIVS HASSIit I,A« pTCB. ATlTS, f. 

& maou proprii (cripfit. Nm 

1^2 TTCHON15 BKAHE LTI. I. 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, 
DoMiNo MAvritio, Landtgi\avio Hasjiai 

Cgmiri in CatzencUebogcn, Dicrz, Zigcnhain ^ 
& Nidda : Principi ac Domino * 
Clcmcntifsimo. 

S. D. 

LLVSTMSSIMK *T GENEROSlSSlMt PkINCEPS: 

Plurima cquidcm T. C. mc Iseticia affecic , dum non modo Lirc- 
I ris fuis dcmcntcr noftris rcfponderc : Sed & Carmen commcn- 
^j^^^^^datitiuminOperajOUce molimur,Aftronomica,fcitc & elfgantcf 
concinnare , proprijsqj di^itis circa frontifpicia chartsc tranfmilTx config- 
narc, non dedigoata fit. Pro qua ctiam clemcnti crga mc, meaq; ftudia 
affcdionc gratias; T. C.demifse agOjquaspon-jmj maximas. Exhibebunt 
utiq; vcrfus illi clarifsimum T. C. crga tam lublimcs Artes & me ctiam fa- 
voris & bcncvolentiar TiKfjLr^icv^ Poftcritati in aufpicijs meorum Opcruin 
Aftronomlcorum iugi mcmoria confecrandum : mihi vero dcvotar crga 
T. C. obfcrvanrix iA.^HfjLocru\9v nulla obhvionc intericurum fuppeditabir. 
Cur aiucm non antc^ T. C. hoc nominc refcripferira, & quarc Tabcllarium 
hunc tam diu hicdecinucrim^cauflasin Litcris adllluftrifsimum T.C. Do- 
minum Partntcm datis , luculcntcr expofui. Quin & antea idcm per Prar- 
ftantif & Eruditif Virum Doaorcm Nicolavm Theophilvw, 
nunc in AcademiaHafnienfi luris Profcirorcmjolim T. C. Parenti inCan- 
ccilia: ncgo.tijs operam nauantcm> indicarc animus crat : Quo etiam 
nomine ad ipfum pcrfcripferam. Vcrum intcllexi poftea^ ob aducrfam va- 
kcudinem iter cius, quod in Hassiam adornarat, pra!:pcJitum fuillK 
Prxter voluntatcra igitur meam accidic, quod adeo tarde tam Illuftniiiiiii 
ParcntisjquamT.C. Litcris nunc refpondcatur. Quam nioramut C. T. 
clementi animo in potiorcm parcem accipiar, atq; excufatam habere velif > 
ciiam acqi criam (ribmifse rogo. Nec ulccrius T. C. impohtis hifce meis l'^ 
tcrulis, alijs force inrentam, gravabo. VciumC/r.DeoOpc: Maxiii..>> 
quam plurimum commendatam cupio. U C. T. vicam &: adiones in vcili- 
Pia Paternarum virtucuRudi^^S^^Sc ad Rcipub. cmolumcntum fchciter ii- 
iponac. Vale. Datae Vraniburgj, 21. Scptcmb. Anno 1592. 

Cclllc. T. Addiaifs TlCITO Bp.AME. 

NOBI- coioi 
Prir 

Di' 

CUf [d 

f« 
pnsj 
totii 

tufi 
(tra{ 
m 

U 

i 

d 
1(1 
tal 

H 
ii Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
NOBILISSIMO ET SlNGVLARI ERVDITIONE, 

» ' Eqmti Dano,&c. Domino & Am.co fuo cum 

• obfcrvantia colcndo. (tl;; 

tfsJcmifiic, :(;3jreTjiiclr 
[asuiiiEiT.CL iTai !j;]tap«r" 

[.CPr--: jli;;shifcCK 
VAKTOS SVSTTHVtKlM HACTEKVS C».VCIArVS, UK 

Nobilifsime & Eruditifsime , nonopus cflc arbitror ut rcnbara. 
Tanticcrte fuerur.t, ut anima vix corpori mlixTcre potiient, 
recurrcnte fubindc artiirit.dc & Lnmanifsim.s ncphr.tias 
do.on.u. Q^ui ctiam ia caufa fucrc , quo minus ad Illuft.-. s.mum 
Sp m ac Do^^unum mcum antc ipf.us obitum rcuertcre^ t.b.q; ca 
n.^";L,ifcram , transmittcrcm. Sed iam antc paucas «l^I^g J/^" * 
Diuino ftuorc iliquo modo c;cpi rcfpirarc. Dbv s xtcrnus Opt . Max .in 
anus cc^fpcau c^o a.r.bulo, pro fua incxhaufta '^«-'^J^P;; 
ilcrum auxilio f«o mihi adf.t, & quod cxpit , clcmcntcr »d 6"^.^^ duc^^^^^^ 
Dc noftris autcm ftudijs ut aliquid attingam, d.i.gentcr haacnus fciutat^^ 
^m Catalogos Francofuttenfes, num i T . c h ok e Bk a h k qu.d cd.tup 
^Tjs invem?c poffcm: Vcrum nih.l reperi. Miror 'g"-, q-d caufc H , 
ouod Opus iUud tuum de Cometis fuppr.mas ncc .n pubhcu prodirc f.na , 
ixfcrtim cum non tantttm .llud iamdudum fuerit ab olutum, vcru.T,ct.arn 
unto tcmpore tam ccrt6 promifcris.te proped.cm dlud cm.flurum. 
Equ dcm hbcntcr,quantum in.nrc clFct, Vkanx am noftram o.narem & 
fxcolcrcm Sed quid mihi fic obftaculo,vidcs. Quod .guur m.h. den.ga- 
tur, tu c6 ardcntil fupplcas. Ncc cnim Mathemat.ca Studja patum .du- 
ftrabis,Poftcritatici; commendabis,fi Opus .llud tuum d.vulgabis. Incuf:n- 
?u cn m vS, quafi fint finc frudu. 'scd cum ex Opcrc.Uo tuo anunad- 
ic tcnrTnos fa oLhaacnus ignorationc Mathefcos pro vcns cred.ta funt, 
falfifsima cfl-c^crtifsimc dcmonftrarc poffe, obturab.s o.-a t^m tcmcrcui- 
dlcaSm, illosq; fu^tcmeritatis conuinccs, modo apud .pfos vcntat.s .n- 
u ntb Tt m abditifsimarum tamq; i nobis procul d.fs.tarum rcrum cognu 
tioSaus ccnfeatur. Incitabis fimul criam hcro.ca & pra.clara mgen.a ad 
a:mulationcm,turpc4;fibLc(rcduccnt,fiha:cignorcnt:qucmadmodamlo- 

1« Draedaris ir.gemjs n.hil dctcftab.lius vicicri, quam pra:clara quxq; lono- 
rarc Prsterelquotvirosdoaosputascditionemtuamfingulancumdefi- 
Lr\o cxoc&nc ? Oui ccrte plures funt, quim tu tib. perfuaderc potcs^qu.q; 
de tc non alitcr nifi prscclare fentiunt. Noli igitur ulterius iftorum omm- 
um expcaarionem fufpcndcrc, aut ctiam lua ipfis inv.dcre. Sed fpero non 
committes, utftudia Mathematicadiutius iftotuoornatu carea.K,proptc. 

Nh 1 "-'V< 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

mages reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

.N 430 4° copy 2 
t84 TTCHONIS BF.AH1 LIS. t* | 

rcaqiminus colantur. Haec fucrc>quac ad tc hoc tcmporc pcrfcribcrcvo* jrpi 

lui : quse licet fortafle non fint magni momcnti ; tamcnnadusccrtu homi- ^ok 

nem, qui ad vo$ irct, vacuas ad Amicuni Liccrasqu^m nullas darc maliv!. vJlrf 

Accipics igitur hacc in mcliorcm partcm y filcntiumq; mcum diuturnum fu- {^^i 

pradidadc caulafufficicntcr cxcufatum hatcbis.Hortum fororistuxPhilo- jpfefl 

fophicXjDominx Sophia Bkahe Matronx pcrquamfolcrtifsim^&No^ jiiJ 

bibfsimxj IlluftrifsimoPrincipi ac Domino mco, fclicifsimflc rccordationif, jmj 

pro dignitatc commcndaffcm , fi ipfius Cc Ifit. acccfsifTem. Attamcn pcr .^A 

Litcras omnia IUuftrifr: ipfius Cclfit. figmficaui. Valc fchcitcr & opri gjj^ 

me mi Nobilifsimc & Eruditifsimc Domine Br a me, Vraniamq;, quod ^l^ 

facis, fplcndidw^ornarc pcrgvto. Bcrnburgi iS. Scptcmb. Anno 1594. ^^^1110 Christophob.vs Rothmannys. 
{lol 

M 

ritii Com GLARISSIMO ET PR^^STANTIS 

SIMO VIRO D. CHRISTHOPHORO ROTH- 

MANNO> VARIA ERVDITIONE INPRIMISCLVfi 

Rcrum Mathcmaticarum infigniperitia 
dccorato , Amico fuo plu- 

rimum diieao. . ^!^^^' 

S. D. 

m 

CcBPl TANDEM ^ TE LITERAS, E V D i T I S S I M E 

j>& amantifsimc Rothraannc, diu muitumq; antcadefidc- 
/: ratas : c um j quod collationes noftrx in Rcbus Aftronomi- [ alijj 
^cis inrerca prcetcrfolitumfcnarentur; tum quod dc tctuaq; j riffij 
valctudinc,& vbinam locorum h^rcrcs ( fiquidcm ad - biua 
Principem tuum tanco tcmporc rcvcrlus non cfles) ccrti j m 
aliquid cognofcerc avcrrm. Intclligoautemcx hisipfis, te pra^nimia in- U 
ralctudme ad ipfum Caflellas antc obitum cms non revcnifle , rccardancc tn 
morbo^ cx hiium Tartareorumrcfolutionibus provenicnte , & tc toto hoc | cc 
temporc, pencabrq;intermifsioncmfcftantc. Dc qua valctudims finiftri k 
affcdionc tibiplurimum condoleoi quodq; in hac viridi adhuc «late tam . j C(^ 
fcevis morbornm tormenus obnoxius iis^ At cum tc nonnihil lam rcfpiraflc 
indices,cft,quod'ibj congrarulepj urq^hajc valetudinis rccupcratioquoti- 
dic incrcmcniumfamar,conftan(q; permaneat^cxopio.Si mca Mtdicamcn- 
ta cx oificina noftra Pyrono nica prodcuntia, ncc parvj laborc auc (umptu 
prxparata,tibi mhis .ancismalis ( mod6,ucific jaliquandorccurranc) pra:- 
l\o cflc ^oiQxiati tskUbcas gffcro, Sc lubcntiui impcrtiar : quemadmoJum 

& prac- 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EMSTOLAKYM AITI.OHOMICAI.TM. ^ih 

& pr^frnti tibi meam in hifcc operam non dencgavi. Quod avcem c| 
SmLXmr,,rnoncs, tua ipfius culpi faaumeft,qm medc adverQ tua 
e£ nr t^Xr- rc^ad.d.fti/ncc quidpiam eiutood. ^^^^^^^^^^ 

Icedenti ultro oblatum ) a me poftei per lueras «P= f ' ^ J^Jf 
ipfcmethucrcvcrfusfaeris,ut.quodammodomtercccp.ft.,rw^^^^^^ 
X i^on,..,m Kotrirem hac de re commoncfeceris, .nvenics mc ad pracltan- 
? TXii m1n hScilem. Adhortarisinhifce Litcris,utComcto- 
'nltrC^^rrtf: finam, & --am d.u apud mc 

5cufcfcant,m.raris; pr«fertim cum illa pro ma.on partcd.u ' 
tamo' diu mc cvulkaturum promifcrim : Erud.t.s ct.am v.ns non paucis 
oZcopiTmabiferidcfidc^rantibas. ^ed & non parum cmoW^^^^^^ 
Mathcmadcaftudiaornanda,.tq;abimpcr.torum & calumn ato^^^^^^^ 

aationibus vindrcandahincprovcnturum aflcveras. F^^'^'^^^^"^'"^' 
R oT H M ANN maeniexparteanimi tuiingenu.tas, &crga nos, ac com- 

LnanobisriaA- 

ritatcm hifce non modicam fubcfl-c, (fi abfq; glor.anonc & «nv.dia d d^ e 
S rcO non co infic.as. Nam quid & quancum M^^hcmar.c.s excrc.tn^ 

£mfaret^^^^^^^ 
SSaffLion.bLp^ 

chao Ph.lofoph.. cultores \uc m partc '-«l"" ^"'"^'^q^^^^^ 

bium: ut de pluribus corollari,, qu. h.nc J^^^ ^^^^^^^ 

n,us cxcolcndasdcnyantur, n.hd ^'''"^'^^^^^^^^ dctinu- 
Comct.snondampub..c.,unsfic^^crj.fc^^^^^^^^^ 

^ov. d.nt,a,lSngo .am tcmporc .nc.dcrunt,qu. ™e --frat Ph.blo h co 
& Vranix (acris , prout vellcm , htarc non pe rm.fcrunt. AOco 'nv.aa c« 
Mu^ hu u inind. turbulen.a,concra purioris ^"^^^^^ 
fophiciskvdibilbusCaaafpcaab.hsrcbus;nedumutinDmmsA^j;^'^ bilibus MunJi illius Archctypij & rationihumana-impcrvcftigabilibuS) fi' 
quid abignorantixtenebris in apcrtaniluccpcrducatur> acquierccrepdfsit. 
Acccfsit&hocjquodnoftricirca Coroctaru^prxreritis aliquot Aonis confgc- 
ftoruapparentias accurate difquircndasjLabores cuiufvis nrftimationc ^iia- 
iorcsjplus tcmporisjOpcraruArumptuurcquiricrintjquaniingrati nonnulli 
hominesjadeoq; exipfiS5quiDirciplinarU)& quidcMathcmaticarum amorc, 
fcicntiamqi haud minimam prxtcndunr, agnofccrc potuerint. Intcr quos 
unusprxfertim cft^qui nonfaltemnullas mihi ageregratias pro totvigilatis 
nodtibusjtoi: crogatif impenfis, totq^ cxttlantis in Dcmonftrationibus & 
^ KumcrisjUt vcritasintcmerata cruipoflct,Laboribus5xquumccnfuerit;fed 
& oblocutionibus, pcrverfionibus^ certitiidinis patefadse impugnationibus; 
imo cavillis & fcommatis nos impctcre non erubuerit» Vtob id Excellentif- 
fimumillitTi& prudenrifsimum virum Iacobvm Mok avj vm, hono- 
rando! memoriar (Nam, uti audiojantctriennium fatisconcefsit) non im- 
merito ad eximium Mathematicam Bai.tholomjs.vm Scvltetvm, 
ciimlibrum noftrumdcCometa Ann^ 77-^0 accomodantcnadusjinfpcxif- 
fctjinhun: modumfcripnflcrecordcrjproutctiaminScultetituncadme da- 
tislitcris annoratumrepcrio : Ouos fcliccsmmd^^quibai indomos fupcr^ fcdndcre 
curafuit^ CT cjl hodicquoq;, MiVimj fum m.tgis qum mtcllcxi Untam diligcntim D. 
TychoniSjquuntdanimdducYtiturinhocilliiisOpcrc. " Tt^cillumhortcri^y ut rcliquiii cti^ 
m promat opcris illiui pdrtcs Htidmfi hoc ficctdum nojlrum non fn dignum iflis tot c 
t4ntii boniSy qudc ncn dgnofcit^ cJlqudpar crat ^jatitudinc, Wratiflauu dioc x7. *Jiitiij 
ftili uacrli Anno i r 8 8- Ha^c optimus ille vir , pro co , quo excclluit-, iudici; 
acuminCj acin Ilcbus> tamPhilofophicis^quam Politicis prudentia,&pi"o- 
tulitj&c quafi prcefagirc vifus eft. Isvero^ quiprcecactcrisjnoftruminllc 
Cometica ftudium elevarc^ & oppugnarc attenta vit> Scotus quidam nationc 
fuitj Medicinx* Galenica^ Doftor, & Ariftotelex Philofophix fiipra modum 
addi<5lus. Qaemhicnominarcnoloj eius honoriparcens. Vultquidem 
isgcnu-cNobilis haberi> uti dc feipfo nonnullibi infinuat: fed tamen difto 
^ hdofopho Ethnico nimis fcrvihter,potiore fuipartCjhoc eft,gcnio & ingenio> 
inhocpr*EfcrtimdeComctis negotio^ mancipatus, Cumillccx intcr- 
ccfsione cuiufdam fui contcrranci mc hic invifcntis librum noftrumfccun- 
dum de AEtherci Mundi pharnomenis, quidc Cometaillo ingenti Anni 
^/.afFarimtradatjftatim^atq; isTypisabfolutuseratjaccepiflctjfcriptisad 
me litcrisjaflertioncsnoftras ifthic comprehenfaSjprarfertim^quodComc- 
laaullum in AEthcrca Mundi RegionCj&nequaquam Elcmcntari (con- 
tra qudmdocuit Ariftotclcs) curfum fuumabfolvifleoftendcrim, indubiura 
vocare3& quantum in ipfocratjlabefadtare conatuscft. Exiftimabamcer- 
tc abuiitiojhomijiem amicc & candidc, veritatis penitius manifeftandx 
gratia id ipfumagere Quod& mulci alijjnon incruditi virimccumopinati 

funt: polil 

vcrfl 

m 
J 

id4 

inillaj 
terej 
m 
m 
m 

m 

■m 
m 

P« 

til 
in 
m 
k 
(m 
m Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 0- Im liis; tpx,tOtA^VH A.TKONOMICAKVM. ^«7' 

cancellarius, qui, mifsis ad 1^ Lilia expifc- 

c^ntradiccrcnt,idfer.6nonagerc; ^dftK^ ^^^^, 

reRtur,boniintentionemohnex,A.mabat ' ^ 

Politicis, fedin MathematiC|squoo.; f^^^^^y^XrfT h 1 ^^i.^ o Ha c- 
fimul iudicio pr«ditus : ut de Clar.fs.mo Doaore 1 h a i, 

::^?^::ir%r.a.n.ere;K,aW^ 

quidcm, qu. .n A"ft°^^'"/<^'^^ '""X" n Aete gencrari,inFerebanr, 
dudnm receptaop.nione , Come tas -^^" '"^^^; 8^^^^ .^m ita fe ha- 
nulia tnmen ratione Geomecr.ca vel faltcm hu^t^ pr^^^ 

b^re probantes, rctatattone ,1, id po^-emo loco 

n^d,duaaargu,nentanoomn.utnu^^^^^^^^ 

XT^tncp lus troexmkrit) muUum contra nos vcndicSrir ; 
nius d;lncld^f.s explicaKm , atq; ^^^^/^^ ^f^f '^' ^j,-, veriraus hac in 

■at eorum ceniurasparaer «^^-^^^^-^..j '^.'i^^^^^^l^^^^^^ ipfinon 
fti:climitcsulp.amtranlgrcfl^^^^^^^^^^ 

fum cor.(..us. An ^ '■oanH"oaftc-tu(un no^ prdudiciodifcernere,5c 
crrem,diiud,cent ah^qm ..rum^^^^^^^^^^ ^^^,^^^^,^^^ 
norunt,&volunt. At«^^^^ 

hanc cand.dam,& -pH P''f tcrtium Annum hanc am> 288. TYCHONX5 *KAH1 HB, I, Bobis aOcrtam cludat: Ncc tam Scotice, quim rcopticc agir. Cum 
multiscnim c Scotia oriundis > nos hic fubinde invifentibus, tam Doarini 
quam Genere claris mihi res ftiit y in quibus eximium candorem, pari hunjA- 
nitate coniundum animadvertij quibus etiam ingenij& iudicijacumcnrfin- 
^ulare non defuit. At, qui tam inerato & averlb animo 5 tamqj petulami 
Imgua) mc meaq; incefleret^ hadenusfenn ncminem. Quin & quidam cx 
ipfiusproprijsconterrancis, hoc eius inverccundum faftum apertc dete- 
ftatifunt ; quodq; fic ipforum Gcntemjexterorum &faniorum hominum iu- 
dicijs obnoxiam redderer ^ cx quo folus taha attentare 5 reiq; ita demonftra- 
tae, ut omnibus approbarctur, etiam ij$> qui ante^ conrrarium fcntiebant , ic 
inpubhcumpromulgarant^nihiJominus arroganti aufu contradicere non 
erubueritj conquefti funt. Et fanc, fi id quod verumeft^ pro meipfodicc- 
re liceatjnpn immcrito hoc protulcrunt.Nam cum ahj in Mathematicis non 
minus excellcntes viri, quamifte AntagoDifta (cui inhifce difciphnis fcien- 
tiam non derogo,mod6ea rccieuti vellet) quiComctam illum fublunarem 
fuifrej& Parallaxin quinq^ circiter Graduumadmififle^ fcriptis fuis in pub. 
hcum cditis iam anteapronunciaffent, accepto hoc noftro libro^ & rc meliuf 
perfpeaa.nonfaltcm^feabcrairejingenue fafsifint; fed &5quodccrtiora 
monftrarim , mihi non modicc gratias egerint: Hic folus, licet ipfemet 
nihil in codem Comcta, quod ahcuius momcnti foret, cxpertus eflet , 
tamen noftraslaboriofas vigilias & fummam circaha:c dihgcntiam cxtcnua. 
re , & quantum in ipfo erat , irrita reddere nitebatur : adco , ut aliorum 
quoqidata& pronunciata^qu^ ipfimctauthores tandem 3 rcmclius intellc 
da averfati funt^ & retradaruntjin manus rcfumferit, & ijs, cum ipfemct nul- 
la habuerit, contra nos ufus, vel potius abufus fuerit. Vt aute ahqua ex par- 
iccognofcasj optimiC Rothmanke, quaniais nonfahcm mc; fed&ip. 
fam vcritatem, quam penitius pro virili inquircre fatcgimus, iniuriaafficc- 
re, quamq; fcoptice mea inceirerc fibi arrogarit 5 pcrcurram brcvitcr In- 
veftiv^ cms (fic cnimpotiusquim modcrata aliqua Apologianominari me- 
rctur) pr^Ecipuos quofdam locos : folidiorem & /pccialcm cius rcplicatio- 
nem,un4cum conuenienti rcfutatione aHcui cxnoftris Amicis,aut ctiim 
Difcipulis harum rcrum gnaris, fuo tempore cxcquendam commendans. 
Titulumfecit huic ftomachofo & infolenti fcripto : CapmrdnU refiiniiio, feii 
Cometdrm in lEthcrdfublimmonisrefutdtio, Cum tamcn cgo nufquam , Co- 
mctas^Iicetrcvera AEthcrcifint, cx fumcfitatibus conftarc afferuerim; fed 
pocius e cdcftimatcria: proutiftumlibcrnoftcr fccundusjqucm impugnat, 
admonercpotuit;quifichabctpag: 154. ^go mdterim omnium CometarM 
trorfuscalellemej]ciudico,pquidem etimomnesin ipfocxlogenerentur, Atdefumis, 
quosjUe venclit,nihil. Tu quidem mi Rothmanne, aliquando fuifti 
m ca lentcntiap quod fumofitarcs Tcrrcftrcs Carlum ( fiquidcm illud tua & 

l0HAM« abj 

r 

diii 

t(!i 

h 
U 

a 

ca( 
Ni 
fei 
tan 
daj 

crii 
rpa 
iud 
Bt 

iiii 
fi 

f 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 2^9 ijrcinebiiiiJii 

m: 1(Q loHANN^s Pek«l GalHopinioneplaneacriumcflcOfabmtrarf poffi^nr, 
& matcriam ifthk Comctis pr;eberc : Quodtamcncgoimprobavi turc 
«X vialaacaalitcr poftcacdo£lus,id ipfu rcvocafti : uti exEpiftolis mtcr nos 
cqmmunicatis vidcre licct. Subiungit dcindc in cadem mfcriptione , quod 
ca,qua: proaflcrcndo Csclefti Comctarum fitu ^ & Apologi^ mea adfero, 
ab ipfo infirmcntur oronia: ubi fibi ipfi non conftarc in hocipfo fronr.fpicio 
vidctur; dumnuncmc pro AEthcrcisphs^nomcnis, priiispro caeleftibus fu^ 
xnisComctas habcrcinfimulat : Etnon dccimam partem eorum^qux Lbro 
fccundo, atq; in Apologia, pro aflerendo Comctarum AEthereo fitu ad- 
duximus, velfuprcmis labris attigit ; ncdum,utea omnia ( utinimisarrogan- 
tcr iaftitat ) infirmarit. Imoeaipfa, qnx carpit, nc conquafl^at^quiJcmjnc- 
dum 5 ut labefaitct vcl dcftruar. Dcindc in ipfo fcripto ftatim mcorum 
Inftrumcntoru obfcrvationcs pr^e vctcruhi diutino confenfueUvat ; quocJ . 
quam rcfte faciat, tutc ( quinoftrafpcaafti, & corum ufum hanfq; rraaatib- 
nempenitiusmtelligis) dijudicarcpotcs. Poftcirotus fermc,vcl fcomma- 
ticuseft^vcl contra nos iniuriofus^noftra diftrahens autpervcrtensjneqi.uti 
decuitj redc accommodans. Et, ut paucis dicam , ea vcl omnimodc 
noninccUigir^vclintelligcrenonVult. Ait, fcab initio non puraflTe, mc 
fcriofic de Cometisfenfiire ; fedParadoxadiffcrcndi caufsa ftruxiflc : Ciim 
tamcnhbernofter fccundusfatis oftcndar, me non iocofc inhisludere, tot 
cadc caufsaexantlatis & Obfcruationum & Dcmonftrationum, tdm quoq; 
Numerorum laboribus, quos facilms eft carpere , quam imitari. Ait ctiam> 
fencquaquam itamccumegiflcjUtdeveritatcfcntentia; Cux quicquam dubi- 
tarct ; Forte^quiacxtraaliorum hominum fortempofitus, ne dubitarc qui- 
dcmjncdumcrrarcpotucrit ; utpote in Ariftotclcmcredens, qui apud ilb» 
cft, icviig i(pA. Dicitquoq;^ mcalios ignaros & crronbus mancipatos 
criminari; &additfcoptice: Bona verba^quirfot Cum cgo tam rigide nu- 
fpiam locutus fim ; fcd faltem cos, qui Ariftoteli nimium cum quodam prx- 
iudiciomancipati funt, modcftcnotarim5& crrores corundem oftcnderim. 
Dcfidcrat quoq; in nobis Mathcmaticas Dcmonftrationes; & nonnullibi 
poftea; me folum affirmarc quidhbct3& citra neceflariam & Gcomccricara 
induaionem,mihi & mcis Inftrumcntis fidem adhiberi vellc,impudcncer in- 
fmiulareaudet. Quam cnim falfah3ecfint,tu,& alijeximij Mathcmatici, 
qui noftra kgerunt>& Demonftrationuminviaarum non parvam copiam 
% pcrfpcxcrunt, teftari poteftis. Rcminfupcr hanc ^e Cometis , lam levcm 
cfle ccnfet, ut multis non opus habcac difquifitionibus. Scilicet , quicquid 
ohm ebuccinavit Ariftotelcs^nuUi amplius difticultati obnoxium cft. Mc 
vcritatcm nondum perfpiccrc, & cum dctrimenro Aftronomis hic crrare, 
audaacrmagis^quamvereiudicatjvclpotiusprxiudicat. Quodtc rcdms 
intcUigcrc haudignoro. Vgcatjquajin Apologianoftrafcnpfimus> Tf^/a- 

OO $075- ¥tCK0KI5 BKAHK LIB. f. ^^T-^p^t^ qnanJmi» ad qiiam refponderc non vulf. Arqui fub hocpnttet^ 
tu inultj ficro de pvj?ieiit^ cjn^ convellcre non fuftincc. Obijcit, quo4 
caudaras C»!o Stdlas >mira inonQ:ra 5 intrafcrim : Cumtamcn Antiquit;^^ 
ronindafnlrcmifthic cfCc corporadocuerit. AtcgoipfumtDomccflccorpui 
pcr fcro:undamcif?5ncc caudam adh^Ercntcm dc ipfius fubftantii; fcd pcr 
accidens, Optica rarion^ ficri affrvcravi. Vt& hacc monftrofapotius fic ca- 
lumnia. Mox, quod Cdcftcs circuitus, & Numcros cx Hypothcfi didu- 
ftos C »mera? ilH aicnbiiam, quodque id imicationc Masthlini & 
CoANELii Gemma faciam^invcrccundc cxprobrat. Ciim potiusno. 
ftf r m his conatus, apud candida, & difcrcta ingenia gratiam mcreri dcbuif^ 
fer. Et cantiim abcft, ut ego & M jts thhno vcl Gemma illa mcacx» 
truxerimj ut potiusinillorumfcriptavalidius^quamhic ZoiLVsfacit; fed 
ramen canf.ide,&bonaintcntionc animadvcrtcrim. Ettcftaripoflct,fia«U 
huc vivcrct^^iTicHivi, quodnoftrasdc Cometaillo conceptiones hic 
confcripferamus, antcquam M a s t h l i n i , vcI C o n e l ii huius libcUi 
n)ihi fatis innotuifTcnc : Adeo, ut cum Wi t r c H i v s antei, Comctas omni- 
fiofublunarescjTc, & Masthlinvm, atq; aliosin Gcrmania, qui con- 
trariuma(rervcrunt,haIlucinatosfuifle,crcdid5flret, cx meis foIummodoOb- 
fervationibus, & Dcmonftrationibus conviftus , fentcntia murarit: Qvod flc 
in Gcrmaniamrcdicns,apudmulrosfaflus eft; quorumahqui , & quidara 
Scorus, huius contcrraneus, mihi id ipfum reculcrunt. Poftca , quod Ar. 
cum circuli maximi Cometx motui atcribucrim, & quia illum in omni fitu 
pcrpctu6obfcrvarit,indcprobarim, fublunarcm nonfuiflc, prolixc cavillari, 
& varie vcrtcrc, atq; invcrccrc;im6 ctiam Dialeftice transformarc,fortc 
ut Organicum fe probcc , non inccrmittic. Vim tamcn Dcmonftrationis 
vcl non pcrfpicir,vel fuisfophifnatisobfcurar. Vtq; cxemplum det, quo- 
moJo Arcuscircuh maximi fubLunanon miniis quam in altifsimo AEtherc 
dcfignari qucacj Tale ludricum & futilc e fuo vcrfuto ccrcbello promit: 
Bdinburgorcai Vranoburgim profiafcamurototocurfuiurticibu^noftris in oaauo orbc 
fn^ximi Circuli tramitcm tcncbiinu^ : cr fic maris fupcrficicm fulcantcs Vrdnoburgum ue» 
tiiemu^, inVrdno non crimuA. Egrcgia fcilicct fimilicudo, qux nonunovcl af- 
tcro,fed omnibus quatuor pedibus claudicac ( quam cachinnis excipi- 
cndam , vcl pociiis exfibilandam, qu^m fcria aliqua rcfponfione digoan- 
dam, tutc & alij harum Rerum gnari fuflficicnter intclligicis : ciimctiam 
pe r fe intcntioni noftrx nihil ofliciar, Poftca fpeciosa quadam Sc 

fucaca DemonftracioncoftcnJcrcnititur,poflx Cometas, feu, (uti fcopcici 
loquicur) Pf"udopIanccas mcos, Circulum dcfcribcre maximum, &nihilo- 
fniniis in Aere longc infra Lunam vcrfari; ita UtParallaxin quinq; GraJu- 
um adrnittant. Uq; pocifsimiim cx motu ciusproprio. q'ii Parallaxin exhau- 
j-it, mferrclabora^r. Ac fruftra hzc^ labgrat PfcuJophiiofophuj iltc ,ctiamfi 

iniilics liidC 
M 
&Di 
risSj 

ficcofl 

b^ij 

tionej 
(\m 
m\ 

priOj 

UflOl 

inrd 
m\ 
\m\ 
pio^ 
pro4 
ili(|Q 
lojiei m 
Ari 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 liUiiiiiii. triSTOIARVM ASTB.0N0M1 CAXVM. ilMtk; ().;;: 
I2li!]iii,!:(iaii: 
PoWjifioJi'. 
tiliiiDinoiMr. inflliesin Ariftotclcm iuraflct. Nos cnim motum proprium Comcta; ab 
variarionCjquam Parallaxis in divcrfis Alritudinibus illi mfinuarc poterat^ta • 
iVolcrtiadifcrcvimus, ucncutrumaltcri obftaculo clTe potuerit, quo minui 
hirfc vcriratis inquifitio rite proccdcrct : quantfi quidcm opus cflerjinq; fcn- 
fus cadcrct. NcctantuscratCometae Anni 77. motus proprius>in Ortum 
& nonnihil AquilonemnitcnSjUc Parallaxin camjqua: vcl m ccncavo Luna- 
m Sphaerac concingcrct^abforbcrc potucritj ncdumfiea quinq; faiflTet Gra- 
duu; quandopcr Parallaxin motus Accidcnrarius, e fuperfkic falccm Tcr- 
tx apparcns 5 intra duas vcl tres horas ranrus evaderct 5 ut Comctx motum 
proprium anriciparct^eumq; rerrogradum videnfacerct; quod tamennun- 
quamccntigit : Prouc hxc liquidoa nobis dcmonftrata iunt. Qi\x omnia 
ficcopede tranfic,nec dcvia^in quscdelabitur , animadvcrrerc vulr h«c lubci- 
lis Ariftotelis dikipulus. Scdliarcalibi fortc cx ipfius pailiara ^emonftra- 
tionc>velalia plcniusrcfutabuntur. Et licct vcrum fic , phxhomcna ilL7> 
quxadeoprcpinquanobis funt^uc femidiamctcr Terra? ad diftaniiam cam 
comparata fenfibilis cvadat, tnplici involui morui , urpote univcrfaii illi> pro- 
prio3& ei^quipcraccidensc Parallaxicontingit : tamen h^ec ira fepararc,ut 
unum alccri non officiari fed potius pandat, circumfpe(3:i cft Marhcmatici; 
necjadhibira pccuharidihgcntia idira impofsibilc eft^ur fruftra incauris pcr- 
CiadcrcconaturhicAnftorclcus. Nani & id, cum in diflo Comeca, tum 
in rcliquis fcqucntibus fufficicnter prcEftitin^.us ; contr^ garriatiftc, quan- 
tum volcr. Dijudicestu &alij, hsecpenitius, & fincprariudicioarftimaptcs. 
Im6& is, an id mLuna fieri pofsit^dubitat ^ fi pracrupponatur , ciusvcrum 
gnorari morum, uc Parallaxis nihilominus cxmcctur : mcq; , uc id pra^ftcm, 
provocat. Ac cgo huic ftupiditari nc rc fpondcndum qutdcm duco : cum 
aliquis cx Tyronibus mcis^qui Cselcftia, non faltem in hbris, fed in ipfo Ca^- 
lopcr cxpcncntiamtradtarcafsucvit 5 hunc nodum haud difficultcr refolvc- 
rit : quod & faepifsime fadum cft. Quid dicet ille dc quarta adhuc qua- 
dam illi ignota loci apparcntis divagationc, qua: cx refraftionibus Opticc 
fuggcritur, idqi nonlaltcm in Comctis& Luna; fcd & omnibus alijs Cac- 
leftibus corporibus , quando potifsimum vcrfus Horizontem inclinant : 
Idqi fcnfibilitcrmpgis atqi magisinfra vicefimum Altitudinis Gradum , do- 
ncc in ipfoHorizonte maxima cvadit: Qucmadmodum hxctibi^mi Roth- 
MANNE, ex Inftrumentis Landrgravianis fatis pcrfpcdta funt : quje tamcn 
Ariftotchcohuic ne fcmclin mcntcm vencrunt. Etliccthxc refradtionura 
divaricacio longe difficilius ccgnitioniccrta! patcat, quam rcliqux rrcs mo- 
tuum commixtioncs, & ab inviccm fcparationes : tamcn & hunc cxploratum 
habcrc,& quantum reliquisaddat, velauferat ^difpicere diutina nos docuit 
cxpcrimcntatio, varie petita &comprobara : Tantum abcft, ut rdiquas il- 
Us variationcs> minusficgoti) factflenccs, convcnicntcr cxtricarc non fu- 

O o * ftincamus. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 l^Z TYCH0U15 BKAHE LIB.l. 

ftineamuj. Forfan is, qiiacfibi ,& fuifimjLbus Aftronomiam inchartls & 0 

fpcculaxionibus vanisfolummodo exccrceniibus impofsibilia videntur^ alijs etii 

quoqi>folide, & vere eam tradanribus , & Cxlitus pcr raram cxpericntiartf m 

(utipareft) deducentibuSjminime pervia cenfet. Quin&inij$,qu<is M 
hifce poftmodum mncdlit, argumcntationibus, non con/idcrat, indivcrris 

Altitudinifcus eundcm nihilominiis tramitem Circuli maximi Cometam An- /lfOQ< 

ni 7 7. ad amufsim obfervaffe : quod ficri ncquaquam poterat , fi is admodum tentij 

fcnfibili Parallaxi fuifset obnoxius, vclLuna infcrior. Neccftiuftuscon- Qnoi 
tradidionilocus, ctiamfi rumpercntur omncs Anftotelici Capnocomcti. 
(jindd 

pudorc non aflicicur. Si e vc- , fida? 
riorc illa P[;(:onicorum Philofophia pociiis , qu4m eius , qui hinc apoftatam ' rtsn^ 
cgit,Stagirit\5plaufibihbus conic£turis, inftrudusfuiflct ; utiq; & quce di- ^ Qjiaj 
xeram, & quod non adco abfona , uti putat , dixeram 5 rcftids perccpiflet , & tio^ 
mihilocofubfanniorumgratiasfortecgiflret. Vt vero dcmonftrativepro- ie 
ponat, vel, (quod veriias cft) imponat, qua rationc Arcum Circuli maximi de- fjH 
fignarcqueantjCtiaminAerelublunarivcrfantcs, utq; idcxmatcria? vi ficri (j^^i 
perfuadeat, in varias fc> adinftar Promethci, verrit formas, & negotium hoc pjjrf 
pliis mtricat, qnam cxtricat. Cumq, alix motionum Icges non fufticiant , i^ko 
Helicas imperveftigabiles & fiditiasin auxiliumadvocat , & quiJvishic fin- pijjl 
git atq; refingit, ut Comctas cogat tales irc vias, quales Natura ipfis non vere 
attribuit^ncq; ulla cxpericntia, in quoquam id ficn^ Carlitus dcprehcndlt. M 
Quin necmatcriaeigne;^, &inflammatae5qualemefle vult ipfiusprarccptor ] 
Anftoteles, talis circumrotatioordinanalcge certosraoclos & mctasobfcr- < Ja 

vansjcompetitjica ut diutino temporepcrfcverarcqucar. Si itaprohbicu | fer., 
de Cometismotusquofvis(utphantafticaaliquaafsumptio5a vcritatc alic . mjj 
nifsima falvari qucac) affingcrc liccrct; utiq; & aves in acre alitcr volarc, ^ 
quim fcrt Naturalis & voluntarius impetusj doccbimus : & cur fic^ atq; non 
alitcrvolircntjlcgcsillispraffcribcraus, Heliccs compofitas, flexas , acq; rc- 
flcxas, adfcendentes & defcendentcsj & quorfumcunq;Iibuerit 5 inclinacac U 
aflingcinus : Et tamen avcs avolabunt quo volucrint, nollramq; fpcculatio- 
ncm cludcnr. Scd iftj^e abfurditates , qucc impcritis fiicum faciunt , aliis uU 
Cfriujenuclcabuntur. Porro, ucadhucmagis fc Dialeaicumprobcc,mea 
Sophifticene<ftit, & folvitj proucfutilisipfiuspotius^quamfubtilis argutics 
fuadetj &malc mcas indudionesaccommodat. Acne fuidifsimilis vide- 
arur, noftrum inTriangulorum pcr Numeros rcfolutorum laborcm^ haiid 
cxiguu illum aut contcmncndum, pr;]efumptuofo quodam fcommatc exci- 
pit, diceas; Ad hunc inuniutm ftomachum fuum Umdudum naufcdf]}. O dc- 
licatulum fiomachum Hellcboro curandum, ut hinc oiiinis infipida 

naufcit 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 IHSTOtAB.VM ASTI.ONOMICAH.VM. »9J 

nauf« materia eximi pofsit, una^; z^^AyK^(pciX(^ e-m curari. Nec 
«lam, quod Cometam fuo duaueandem perpetuo ad tcdipticam inclina- 
ftonem retinuiffe ex Obfcrvatiombus per totam eius durationem Ijquido de- 
in6nftrarim,inculpatum rdinquit ; paucula quasda Mlnuta , qux duodccima 
Gradus partem nufpiam cxccfrerunt , tadtc obijcicns : Cum vetercs A- 
ftronomi intra fextamGradus partem Mundi coxra Sidera defignare con- 
tenti fuerint. Et certc trium vd quatuor Minutorum m Anguli iftiu$, dc 
quodiximu$,variatione> ncc per fcfatis fenfibiliseft diffcrentia, ncc quid- 
piam momcnti indudt. Masthlinvm quoq; , quem meum pcr con- 
temptum vocat Parochum, liccr cum «runquam vidcrim, & nuUam , ne 
quidcm pcr literas cum eonotitiam contraxcrim , ridct , ob eius pcr hlura 
fadtas Ammadvcrfiones, quibus tamcnDoaorhic Galenicvs melio- 
res non attulit. EtcoroUaremipfms in hypothcfi afrumption?^ fublannit: 
Quam licet non tutamur ; attamcnaliorum ingeniofa invcnW adco hccn- 
tiole carpere ,& nihil quod melids fit , cdocere, non cft moderati & pru- 
dcntis ingenij. Ncc etiam noftras Obfervationes , Inftrumenns in- 

falhbilibus (prout tu, qui ea fpedafti, eorumq; confcntientem ccrtitudinem 
expertus es , facUc teftabere ) in dubium vocare erubefcit. Imo hanc 

pikractam audaciam infolcntcr iaaitat.&exprobrat his verbis : Kic obHup» 
fc» obfcrMtmcs ms m Mmm »oc4ri, inf dhhiks m rfp, cr pro ccrufsimn pnnci^ 
piiJ h*bcnd<i(. Atqui ego non ob id obftupefco, quod is tam ftupidus atq, in- 
verccundus fit, ut de re ignotS iudicium ferre pra:fumat ; & ab i,s, tanquarn 
NoauaiSolisdaritateabhorreat. Habetroultos ahosin hac Mundana 
fcsna fibi firoiles, qui, ad vcritatis lumcncaligantcs, eiq; obftrepcntes , mcn- 
• dacijspotiusfidemprsebcant. Vtver6aliquidadfcrat,quorneammOb. 
fcrvationibus pra:ftandis diligcntiam fu^peaam rcddat ; id quod in Apolo- 
atq;aUbi Lonueram, ex Altitudinibus Solis, vel ftdlarum exaaifs.ma 
tcmporummomentanon fatis conftare poffc; tim infip.dc & lufonc cavilla- 
tur,utpudcatrcferrc. Hicq; oftendit,quamfubtiiis & dihgens fit Aftro- 
rum fcrutator; ciim aliorumcircumfpeaasin his Animadvcrfiones nc mtcl- 
iieerequidcm pofsit,& veritatisinhispenetraliaagnofcere; ncdum, utgra- 
to ani.1^^0 accipiat. Loca ftellarum a mc rcft.tuta .ncerca cflc , .gnoranter 
ocdnit,nifi ahjidemfenfcrint; utpoteabaliorum authoritate fuo ,norc de- 
pcndcns. Solis quoq; curfum i mc reftitm in nova quadam Mund, refor- 
macione , infulse r.dee: cam mihi pro reftitutoSol.s curr.culo , unde caetcn 
Aftrorum motus dependent, ex humanitate fua Ph.lofoph.ca, rcfercnj 
sratiam» Refraaionem quoq;,& tard.tatera mutation.s Ah.tud.nis crca 
Merid.anum, eiufq; inalijs, quoadAEquatorisicqualemorcuitum^ddpari- 
tatem,nuIlaefie,pra.-nim,a,gnorantiacffutit. Vtq; me.-.m rar,onem nulh 
ambiguuati obnoxiam, qaa pcr AEquatorem Mechanicum , Csiciti AnaU)- TYCKOKll kKAll Lll. I. 

gum, Tcmpori exaftiuf , & ccrtius, quam cx Alritudinibus ftcllarum rimari 
ciocui^^furpcaam&dubiam reddat^audi qwxCoy quibus tcmerarijs verbis, 
quantSq; impcritia de his blarcrct : Scd.qu^fo, qu4m tufcc^uerisf l^<{unto^ f 
fcm nofcwpro/cr;Mccfcamcwm, conuoluhiUmyfm fixmy ]Equdtori m fuofuuAnalog 
Jttm, cr colmnii lapidcis fcufcrrcis innitcntcnu Hii dii^ii , qu€rii , dn duhucm , tc poffe 
mnimds TcmpoYum particulis pr^cifcrcpcrircf Ociiptm dgcrc mnfolco : Currcli<\u4 
fupprmis f cur totdm rationcm hon projcr^ <{um pro certi^mA Ud:^ , ut (^uid ucri hdbc* 
4t , fcidtur f Tmu* fixu4 JEqudtor <jm numcrm rcuolutiom lEquitoriiy quo dcfinitur 
tcmpwi, cxhibcbity nifi 3. Tctrapodcfuo dimouedtur f Mobilis , quo moucnte , dd cundcm 
Andlogice circmd^etur f Si Logicon dcdcris, qul intclligcty fe dd dndlogim Ciclcflcm mo- 
uere f Si dlogon^ fiue pondcre^ fiue dlii ui d^at, in co dnomdlidm l Cdlcfli dndlogii difcre» 
fdntemfdciledcmonflrdbo. Sic bonus illc vir dc mcis Inftrumcntis, & obfcr* 
vandi rationibus fibiimperfpcdis ccnfuram ridiculam profcrt: ut quemad- 
njodumMar((dc Sinone aicbai j Ex uno difcc omncs,fc. Graecos, fic ctiam 
«xhifcc prolatte, qualia ,& quanti cxtcra fint, facilcqucas arftimarc. Po- 
tuiffct utiq; illcafuis contcrraneis , mc crebro hic invifenribus iam antci 
cognoviflcjutrdmlnftrumcnta mca Logica, fcu rationcprardita cfrcntjncc 
ne, vel an alias McchaDicc ita daborata y ut ratiocinationi noftrar commode, 
& fine obfl:aculis fatisfaciant ; Ne is ita finc rationt infanire vidercturi & 
in ipfo AaVw alogum fccffc prodcrct. Dcinccps 5 quia in Diftanrijs capi- 
endis, horologijs Minuta ofl:cndcntibus contcntus fim ( ita tamc,ut cafiib- 
indc per Stcllarum, vcl Solisa Mcridiano, AEquatoriasdiftantias, fi quid 
minutuli vitij contraxerint, reftificcntur ) caviUatur ,meaIiorum ex horolo- 
gijsdcfumptatcmpora rcijccrc; & tamcn ipfummct huc configcrc: Imo 
mc Temporum portiunculas advcrbialitcr, ncquaquam Mathcmaticc depro- 
nscre,obicijt; co^quod in rcccnfcndisdiftantijs Comctac Anni 77. a ccrtis 
fixis nonipfifsima horarum momcntaubiq;apponam; feddicam aliquandoi 
circaidtempus, vcIpauI6poft,& fimiliter. O fubtilis vitilicigator, & mo- 
mcntorum Tcmporisinanis fcrutator f Infpice lu , mii Rothaianne, 
primum caputems Iibride ComctaiIIo*tibi tranfmifsi, & vidcbis , me fatif 
prarcifc horarum in particdis difcrimina ifthic annotaflc , quantum in Di- 
ftantijs rimandis opusfuit: adcoutfi maiorem fcrupulofitatcm adhibu- 
iflem, prudentibus fcrupulum poriiis movcre potuiflcm ; Annoniftafub- 
tilitas futihcas potius quacdam cflTct, & fupcrvacanca affcdatio ? Cum c- 
niminrercapcdincsComcta: a Stcllis fcdulo capicbantur, idbis vcltcr tcn- 
tandum crat, uc in ipfo Minuto convcnircnt. Quod fane vix intra fcxtam 
Vcl oaavam horae partc commodc praeftatur, Sufficicbat itaq; ahquo- 
tam horar parteni inrcrmedi^ Obfcrvationi qoam proximam alsignarc: 
ira tamcn, ut nufquam fextantis unius hora^ comirratur divagatio, Ncq; 
tnim Cometarmorus intra fcxram horce portionc fcnfibihter altcrabatur,ut 
#b id fubuhorc indaginc;, quara a nobis prxfticuna eft , raomcnta illa , quoad 

diftaacias^ f fllTVlAlLrM ASTKOKOMICAKYII. ^ff 

aiftantus afsfgnarc, planeotiofum fuiflct. Vt hic nodum in fcirpo quac- 
rerc, quod & plerunqi alias facit, contradi^lor hic vidcatur, At ubi cx A- 
\:imuthis & Altitudinjbus Comct«ParaIlaxcsinquiro,ifthic nonfalccm fcru- 
f\}h prima ; fcd & corum aliquorampartcm in fccundis annotarc non intcr- 
mifi: Quoniam hoc in loco tanta prxcifionc neccflTario opus cft: ncqua- 
quam aurcm in diftantijs. Et quod in alijs rcprchcndi, quod horologijs 
crronccj&nimislatomodoutcrcntur , cTcahancipfam Pragmatiam id fi- 
cbati nonautcmjquoaddiftanriarumdcfignationcm: quam fi vcl in quarta 
uniushora; partc ricc annotaflcntjUtiq; ijs,licct gcncraliscflct indicatio,con. 
(^onaffcm. Vidcitaqiquamcandidc,&finccrehicmccuro agat illc Arifto- 
tchcu j, du m noftra aUo, & m "divcrfa trahit , ac malc accomodat , atq; fubtili- 
tatcm, ubinon opus cft, quarrit; convcnicntiautcmloco indic^iam & invcn- 
tam rcfpuit: Quimoscftcorum,quiprxoccupatoanimovc'^tatcm eludc- 
re,& captiuam tcncrc conantur. Sic quoq; quod in locoruili Comcts pcr 
Trianguloscxaminationcnonnunquam i. vcl 3. Minutor. difcrcpantiainci- 
dit, m^ eius tramitem non rite dcfignaflc arguit : Arguta fane vanitatc : 
vt qui potius tam propinquam coincidcntiam admirari debuiflcc, quam id, 
quod vix in fenfus cadit, ncc alicuius cft apud candidos & intclligentcs «fti- 
matorcs ponderis, nimisrigidccxaggcrare. Prsetcrca infcrt, quod non cx 
Diltantijs^ fcd falccm Alticudinibus atq; Azim.uthis Comctx Parallaxisin- 
dagandafuiflct:quotu tamcnos utrunq; prxftitim^ At vclipfo infcio accar- 
cutientc, ratio pcr diftantias debito modo applicata ccrtior cft ca,qu2e cx Alti- 
tudinibus & Azimuchis, inquibusvix fenfibilis crror admodum foecunduf 
cuadit, capitur: prout harc tibi, quica traftafti, fatiscompcrta funt; quiq; 
quam facile in Altitudinibus & Azimuthisabcrrccurj in diftantijs vcro non 
itcm, cxploratum habei. Scd hic Chartaccus Aftronomus loquitur dc 
hisatq;fimihbusfermcubiq; tanquaai coccusdc coloribus : &tamcnfibiac 
fuis fic admodumplacet: Tandemq; concluditj Obfcrvatis meis non cflc fi- 
dendum. Atqui vel hac fola ncgativa potcratad omniapro fiia pcrfrifta 
invcrccundia rcfponderc : ficq; dignus rcdargutionc non ccnferctur: Si- 
quidem contra principia neganccm non cft difputandum. _ Obfcrvata .n, 
hic pro principijs habentur: qiia: tcmere inficiari cuivis licct: Ac non id 
ita cfrc, aeque 0x6 a quovis probatur. Quid fi nos pucidifsimam calumni- 
am3& inverccunda hanc cfle pracfumprioncrefpondenvmus? Vrri noftrHm 
credcndum? anmihi^quiin totaliorum Sidcruni^adeoq; milie fix.irum cxa- 
ftifsimis dcnotationibus, maiori prxcifione , qudm ab nllo vercLvm aut rc- 
cenciorum ( abfitgloriadido) obfervatioiKS q'aam plurimas ^contmuis lim 
aliquoc Annis perfcccrim ; atq^ cas vcritati exade corrcfponderc demonftra- 
rim: (pronie C;xlo adhuc toco!o(p<:nrc Sc t : 
roiiii, qurtalia ca^ c^ua €>pus eftj accur.. ivnc ' l^^ TTCK0H13 BIlA«l LIB. !• 

ullumclusfpfrcimenhaftenusprotulit? Imo ctiamfi quammaximeyellcNid 
(utifibi pcrfuadet) minime obvium elTct; & uti bcllum dulce cft incxpcr- 
tis ; fic & Aftrorumobfcrvatio facilis vidctur incxcrcitato. ^ Vcrum is cy 
lcvitatcquadam dc noftris nunquam vifis aut intclle£lis fibi cenfuram ipa- 
ncm>&flocci faciendam arrogat. Deindc, mc ^J^itichiym> bcata 
rcquic frucntcm , indcccnter & immcrito excipcrc calumniatur. At cgo 
Doftifsimum illum in Mathematicis ^S^itichivm ncc vivum ncc dc- 
fundium fuis privavi honoribus; fed lapfusj quibusinterdum in hifceftudijs 
Cxlitus cxequendisj (fiquidemijsnonaifvcverat) nonnunquamjVcritatis pa- 
tefacicnda: caufsa modeftcindicavi. Qiiod& illihic pr^fcntifxpiiisfcci: 
Nec id ci, ut huic imbelli cius propugnatori, ingratum crat. Vbi laudc di- 
gnus erat \^itichivs, videliccc in Geomctricis, & compcndijs qui- 
bufdam Triingulorum j laudavi, neq; quidpiam ipfiunquam imraeritb dc- 
traxi. Vei^im qujc non folum dchoc; fcd & fummo illo viro A n dr ea 
DvDiTHio nimisUudaaergarritjnoIo rcplicare. Ipfa EpiftoIaDvDi- 
THii,pr^fixa hbello Thaddai de Cometa Anni po.J&tis fuperq; oftcn- 
dit, quim falsoifta proferantur. Moxin Optimum illum virum M i c h a- 

£L 1 M ,M A s THLiNVM pro fua tcmcraria licentia dcbacchatur; & qux 
^odc bbfervationepcrfilum ilhufitata, cuni alia ad manus non haberct 
Inftrumcnta, verc admonui, tumquoq;> quxde Inftrumentorum vulgaritcr 
obrepcntibus dubijs indicavi, illc in ahum fenfum pervertcndo & diftrahen- 
dojfuomorc, mordaci Imgua arrodit. Ectandem Masthlinvm atq; 
alios > qui vcritatem in hoc Comctico ncgotio diu fcpuham e tenebris plul- 
quam Cimmcnjs in apertam lucem deduxcrunt, hoc elogio dignatur : 
Ccrti ncfao.cjuid non mcrcdntur^ ^ui fcicntUi confpurcant: Fortc cos adludiccs defcr- 
ri>atq5 puDliccineosanimadvertijprofuacholcricaindignatione, quia Ari- 
ftoteh non fidunt, oporterc ccnfet • Dchinc , poftquam mca Inftrumenta , 
coru mq; ufum cxtenuafrct> oftendens 5 fc quidvis fine pudorc profari audcrc, 
fua quonda in Inftrumcntis trad:andis(qualia olim in Gcrmania habuit) pc- 
ritiam e contra iaditat : quae dcbitahabuifle pinnacidia 3 non tamen inca ri- 
mofa , fuperbe & fcopticc (uti alToIet ) fubfannat. At cur non etiam 
in Scotia talia ad manus habet ? Producat vcl unam Obfcruationcm vcram 
& ucilcm^quamunquamjfivc inGcrmania, five Scotiainulla Ffxa, vcl erra- 
tica ftclla aut Solc vel Luna perfecerit. Vix credo. Et tamcn aliorum 
indefcflbs acexquifitos laborcs prae fuainertia clevarc pra:fumit. Rimas 
meorum pinnacidiorum Cylindro, ad Ccntrum pofitoparallelas, ridet.qui- 
dcmj&rimofoexcipitfcommatc: fcdeorumncccflarium, maximcq; accomo- 
du ufum non videt 5 qu2 tutc, mi RoTWMANKi^reclius nofti : Ciim ab codcm 
VviTicHio^qucm hic Scotustantopcrcdcprardicatjprimo hicvifum5&: Prin- 
cipi tuo ohm commumcatum 3 raaximi femper fccifti j imo & alceram rimu- 

lam ab n 

H 

M 

YCfl| 

tde' 

0 
Ui 

veiitl 

^4 

motj 
m tim 
flonaii 
Cuiiii 
«1« 

fitni 
phf 
m Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
EPISTOLARVM ASTROKOMICARVM. Epillokfc 
iTiniin MicEi icteoeti itioDeiD'^^^ 
fiy,vekrf^ 

umeo*"'^ 

leta*f 
^/i^ieoacc Litn abipfo nimis fccure neglcftam compctenter rcfticuifli. Quin & iDfc 
VviTTicHivs cum hoc compendium hic a nobis didiciflct l^tabunaus 
licbat; fe iam candcm vidifrc& cxpcrtum efre^quoddiua DvDiTHio ac 
aUipfo incafsdm quaefitum erat , nec fe fruftra in Daniam 5 vel hoc nomine , 
vcnifTe, aicbat: Imo fc ne ccntum Coronacorum lucro hanc cognirionem 
conuTiutarevcIle,aicbac. Sedogganniac3& Scommatisinfultethic Arifto- 
tcleus,quanru volct^rcs pcr fc manifefta eft; quaut pcnitius intelligat,fe ip- 
fum indgnum facir. Poftmodiim etiam dc Scvlteto quafdam adijcit, 
vel pociiisobijcic ^quod dificncanca imcipfodixerim, dum interdumipfiui 
invenra probem 5 interdum improbem. Ac hoc non eft a fe ipfo difsidcrc, 
laudarcj qua: laudanda funt5& ea quar minus quadranc, fuo loco improbarc. 
Vtrunq, cnim eidem authori cvenire poccft : Quarc & utrung; in codem 
admitti. Demum de Landtgrauianis quoqj obfcrvaiionibus|tum tioftris 
& alijs collatis honnuUa inconcinne profercj nec , quam patAim confona 
veritatidicat ,moratur. Et h.EC omnia Colophonis loco hac clata 

& pruricnce loquela claudit : KuUmin Um alto trdmitc diucrticulum rcUnqucndum 
fuit, quo i ucritdtc Vrdnix tus dcuidrc pojjcs. In gratim cum cl cr in rcddm uidmrcdL 
Incerccdac igiturpro mecharusille Vrama: Antiftes,ut in gratiam.cum ca 
redirc pofsim^ fiquidcmillc fe ei rcdius notum & acceptum pra^fumicjUrpo- 
tcqui totannis lUi convenientius, & magis dcvotelitavic, quam nos forte 
pra^fticimus. Poftea quod Cometam non tumultuario , & inordinato 
motu ; fcdregulari quodam pcdeccntimdefinentc, ncquaquam Elcmcnta- 
ris; fed potius Cafleftis Pha^nomcni Naturam praetuliflc afleruerim; ille> 
quiatandem evanucrit, Eleajcntarem neccflario fuiflTe, infcrre conacur. 
Vcrum hocefl^ quod inter alia pra^cipuc oftendcre intendimus, Ca:lum non- 
nunquam nova recipcrc corpora, altcrationi obnoxia : Quod hadenias ob 
Ariftotclisauthoritatem creditum non eft. Sed cum refragetur experien- 
tia invi6la,faceflattalis authoritas,plaufibihbus tantiim & conic£tur^libus> 
non autcm Apodidicisratiocinijsfundata; Idcoq; veritati minus confona. 
Cumq; ego fimilicudinem quandamex Mccallis adduxiflem, ut aliquacenus 
cx harum rerum Terreftrium Natura , quae de cselcftibus innucrc volcbam, 
cxplanarem, non quod ccrtam aliquam probationcm inde ftruerem ; ciini 
fimilitudines idipfum non fuftineant : illc e contra plurimis, ijfdemq; So- 
phifticis, & a candorc alienis idinfcftatur verbis. Ec ne nobifcum fentiat, 
concra Ariftotcli datam fidemjpeccat, ab ipfo fimihaquadam nobifcum dc 
gcneratione Metallorum aflSrmantc difcedens ; & mecalla omniacx una 
eadcmq; materia prima conttarc ncgans: adco,ut etiam Mercurium aura 
nonineflTc contendat. Multaq; dc his frivoie tadtitat j forte ut (c Chymiac 
& Natura: Mcralloru non cxpertc pro arroganti fuo mgcnio ofttnr.et. In 
quibus tamen ^que parum atq; in Aftronomicis verfacus cft. De utrifq; 

P i enim 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 1^9 tyCHOKlS BRAHl IIB. t 
cnim verba pro rcbus vcnditat. Scd ifta fortc alibi fpccialiiis rcfutaburu 
tur. Nc vcro Nova illa ad Cafliopeam ftclla illi , & fui fimilibus Arirto- 
tclcis officiatj qu6 wiinus > Caclum nova non admittctc corpora difToluti^ 
oniobnoxiaj pcrfcvcrantcr,vclinviiaipfacxpcrientia,& contra Gcomctii- 
cas Demonliraricncsafrevcrarc polfmtjCam ipfam Sttllamjomncjuqjcirca 
ipfius appai entias veriiatcm tam vafris fubtcrfugijs in dubium vocarc niri* 
tur^ uc vcl iic faris oftcndatj c\uitn parum fit vcritatis amansj & quim ni- 
hil aliud agar, atqj ut hanc fpcciofis tlufionibus cvertat : quod a viro intc- 
gro & finccro alienum cfFc dcbuit. Sed pudcndumrcferrcjquac illc hic 
max'ma invcrccundia contra multorum pra^ftantium Mathematicorum 
indubitataexpcrimenca cvomerc non vcrctur,cx opinionum varictatc ccrti* 
tudioem onincm elidcrelaborans. Quafaneargumcntatione nihil fermc 
amplius ccri|^\fupcrcrir ; ciim vix quidpiam fit, de quo non vaiient homi- 
n um fcnrcnt\^. Scd diftingucndum intcr cos , qui fccundum expcrientiS' 
e cerris ratiocinijs & Demonftrationibus pctitam differant; quivcronon: 
Et fenrentiae in his nonnumcrandse, fed pondcrando? funt. Quin nec fu- 
is femicontcrrancis parcit, ut amorcm 5 qtio Eruditos quofdam in An- 
gha profequiturjpalam faciat. Iouaknem Dee Pra^ftantilsi- 

mum Mathcmaticum & Philofophum ( qucm tutc nofti, c lim a Landtgra- 
vio honoroficc exciperctur ) in fuo Nucleo Parallarico^ in finu femifsis 
gradusprincipium pctcre^ falsc cxprobrat. Thoma Diggasei alas 
falconum ioftarjrcmoto advolatUj inimobilia Phacnomena aflequentcsj ijr 
ipfis verbis fcopticc cxcipir. Ex quibus omnibus Na^nijs tandcm ita con- 
clodit) utuno verbo omnia dicatj fcu potiiis fingat: lUud mnm Vhxno* 
mcnonomncstum hUthcmAticos ficclufiti Ht nlfi rcccgtiofi^iint:,Yecoc^antq;, tum dcmon» 
liraffc, quodaisp diccrc ncqucant. Et cum nc fic quidem fibi ipfi fatisfecijflc^ 
videa^ur, tindcm ad adagium quoddam fui Pr^eceptorisj tanquam ad fa- 
cram anchoram confugit : Vm hirundo non facit ucr^ Vt vel in dicierijs 
Ariftotelicis probationis vim Iatcrc,nobisimponar. Sit fanc.quod una hi- 
rundo non faciat vcr, & taha in fimilibus locum habcant : At una aliquan- 
do ftella in altiLimo Galo vifa 5 quac poftea cfTc dcfijc , Carlum nonnunquS 
nova admiticrc ccvrpora , qttit incerltui fint obnoxia, ncccftario convincit r 
AdcO) ut ipfc Ariftoteles^ fi fuperfles novam illam Stellam cx altifsimo a- 
ihere nobis illuxifle, & tandempoft annumj vcl pauloampliiis confpici dc- 
fijflc ,an;maducniflct ; ne hifccrcquidem contra tim evidcntem cxpcrien- 
tiam aufus fuiflTct: fcd pocius;fuum dc Ca^Icftium Natura pblofophandi 
modum hinc totahter correxiftct : quod & mulri ali; cximij Ariftotchci 
hinc cdocti poftmodum fecercj hoc Scoto penc lolo in fcmcl arrcpto, & 
confirmaro crroriscsnofe adhuc volurance,ac perfcvcrancc : qui ?c vetcris 
ijiit.is Hi^parchi authoritatcm & cxperknriara con:cmr:cre JuJc^duch U 

refel tati 

ailo^ 
licet 

Nai 

m tisi Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
^99 iviroin,» [M; 'tntn;;; 
'M (jiiiveroQoi; 

h 10 linti biiii! 

DlCGJLSUlk 

(miucoi^ 
latiiftciS iiiocoflviou'' (fumric ait: ^ccPlimMMrrdtioclidltcrmr^efnon^^^^^ quafi vel Plinius faL 
Ja acHipparcho dixcric ; vciillc intcrvctcrcs Stcllas,quas fcrmc omnesiuii 
ISrganis dcmcnfus cft, atq; novam aliquam in Cslo fuis tcmponbus cna- 
tam difccrncrc ncquivcrif. FaccffaDt \&x infolcntix. ycriim quia 
inprimonoftro Tomo Progymnafmatum Aftronomicoram dc hac Itcila 
luculenter, & cx profcflb cgimus > camqs in altifsimo Athcrc ultra annum 
cxtitifl>,&tandem difparuiflc^hquidifsimc demonftravimus, ita ut nullus 
fit tergivcrfatiom locus; & flmul ah'orumpr6& contrifcntentiasabundc 
difqui/ivimusj utinde fatis fupcrq; patcat^ quamabfurda &infriHafint,& 
abipfa veritatc ahcnifsimajqux hoc locodc ftella illacongcrit hic Arifto- 
tcleus : Atq,- cxindc in cartcns quoqnqu^m vcrax fit, tanquam ex unguc 
Lconem cognofcerc hceat : Idcirco opcrxprctium non duco j^Iuribus hapc 
refellcre, & eorum ipfufficicDiiamdcmonftrarc. Quin & (^m varie dc 
Comctispofteabaccharur. & tc quoq; pctcrc vidctur , dumlfSnice aic : cof 
ctiam fupra Saturnum evehi. Et me^quia cx alia Czlcftium Natura,quim 
putdvit Ariftoteles, edoccri nos djxi, Ca^Ium non cflc actcrnum aut Divini- 
tatis particcps j ( prout illc vohiit ) fcd & aliquando diflToIutioni obnoxium, ^ 
quod Crcatornosin hifcc adfcititijs Ca^li corporibus, quaj intercunt, In 
quodam quafi cxemplo, admoneat ; hic noftcr Maftix non minus fcopticc 
alloquiturjdum ait; me magnam hinc confolationem capcfcerc; quod fci- 
hccc ficftatuam: moxq; fuo morc arrodens,ultcrius cxcipit ; nc quidem 
i nimis vulgato illo abftincns : hdculu4 lidt in Angulo, Ergo Pontifcx Ro- 
cft» Vocat ctiam hac occafionc Comctas, (quos mihi Pfcudoplanctas 
quofdam appcllarc libcrtatc Philofophica hbuit,)Pfcudoprophetas mcos s 
& muha alia fupcrvacance adducit pro Ariftotclc^quod Mundus fic fuaptc 
Nacura a^ccrnui & incorruptibilis, fcd tantummodo voluntatc Dei fincm 
habiturus. Dcquibusnihiladdam, cum parum ad rcm dc quaagitur, fa- * 
ciant ; fcd potiiis, pompofe quardam difputationum incxplicatarum oftcnta- 
tationcs fint. Dcindc ad ComcraSjCorundcmq; confumptioncm redicns, 
multa nimisaudaftcr fingit, quaencc Comctx Anni 77. dc quo potifsimum 
agitur, competcbant, nccanobis ilhufpiam attributa funt; fcd eorum planc 
contrariu oftenfii. Et quia Comcta illum tardiorc motu (uo proprio fuiflc ; 
quam Luna, ideoq; altiorecxftitiflTe, vcrifimilitudinc non carcrc dixcrim, 
nulla tamcnncccfsitatc hic attcxucrim ; illc , quibus fannijs impctat, vixfa- 
tis invenit. Ait> nihil prohibcrc, quin ad lovis fohura hoc padlo cvolct , ut 
altcr Icaromcnippus. Quin & Luciani fabulas dc abrupto Afinorum 
pontc convocat : utfcLuciani quoq; illufiones magnifaccrc, & cius na- 
tura (apcre^prodat. Et quia porro obitcr quafi indu aram, Comcta k Tropi- 
co Cancri ad Tropicum Capricorni itcr fuum dircxiflTc^atq; intra has metas, 
quibus ctia Solis orbita claudicurjfc contiuiflTcjidcoqi quidpia occuIti?Ca'lcftt- 

P P a bu$ 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 TTCHOIflS BKAMl 1 1 l. i. 

bus tacirS analognm InhnuaflTc; ilU fubfannando fic illudic: mm pro U 
tntclligcntu, tpjus ( fai C^pricorni) frigora fugicns y huius ( fal. c^ncri) 
focum pc gcrc uolucnt. Std valeant ifta fcommata , qux na nifi authonV 
va.nirat^m & levitatcm arguunr. Poftei Mathematica mea ratiocinia 

co-ivdlcre praefumens,cnumcrat quidem, cjua rationc Coroetx Parallaxin 
pcrvcft)ganm , uc fc noftra utrunqi intelhgcre, oftemec : Scd ha?c ibi nulhi 
coatranjs rationibus mfirmac,nifi quod plumbeam normampro fuaautho. 
ritatc aff^clata vocct, & difFerentiam longitudinis mter Cafsellas & hunc 
locum in ahquoc icrupuhs dubiamcffe ,fruftrane<>fcrupulo obicijat^ Landt- 
gravunalq; Obfervationes, non omnes , fed fclcdtas; quafdam a me ufurpa- 
tas reijciac , veriorefq; fuo arbitratu fuiffc altcras dicac, quas neglcximus: 
hifq; fiaiiha paru probantia,necper fc omnimode vcra,nihjlq; ad rcm fa- 
cicnciaagglq^neret, Si cx ulhs Landtgravianis Obfervationibus,qua$ ego 
Lbro fecund^ prout mihi communicatar erant 5 ingcnueannocavi, probarc 
pocuiffec, Comctam illum fublunarcm fuiflcj nullum cft dubium,quin id 
ip(um,quantum in fe crat^fecifTet. Scdquia nulla tahs obvia crat, pro 
hbidinc,certa& rata dubijs involuit^atq; offufcarc nititur. Ego Landtgravi- 
anasobfervationc$,nonproarbicrio>utcertioresncghgerem,fclcgi; fed cas, 
qu» in tcmporc plurimiim diftarent, ufurparc malm,qu6 Parallaxiumdif- 
fcrentia:, quar fic augencur, eo prompcms inde tluccfccrc poflcnr. Quin 
& in te quoq; Dodlils: Rothmanne, Ixenter invehicur, quod Comctam 
Anni 1585. infuperioriCxloconfticutamaflerucris. Vt vcro fciaSjqui 
id faciat,cneiusverba : Scd ucnio ad artificium ucjhrum. mm nonfolumtu, fci 
illc quocptdntopcYc i tc ohfcicntiamdcmon^rAndi, cr pcritidmobfcruandicQmmcndatUi^ 
CHRI5T0PH0R ROTHMANNVS, Rathcmdticu4 LandtgY4uidnus,cJU 
icm Mcthodoutitur,tcrcfcYcntc ,dum Comctaoaudgcfmi quinti Anni fupm SxtMnum^ 
injpdtiumfubfixis proximum infcquitur; miri ccrte fag.tcitatc. Et illi quoq^ ignarus 
'lAathandtum habcbitur, qui dubitdt quin dcmonjlrducris , tuum Cometam in lEthcrc cur^ 
'fumfuumabfoluijfc. Hdnc cctifuram tdnti fdtis.ut imnuturis contradiccntium fcntcntm 
cpponxs. THd Clarify. D. T Y C H O, /1 quis alim commcndaturM fum cb amichtdm^ 
Cr nunc ucllcm : Scd Amico aduldri contrd ucritdtcm non folco. Optarcm mihi Obfcruil^ 
tdy fi non dcmonjlratdillius Artijicis commumcari y quibws hoc Pdradoxonafjcruit ^ CTdit 
f critid, fcicntiduc fud co pcrtmgatyipfc cffcs iudcx, Sipro Vrdnidt tu£ dcjcufwncucritdm 
tcm uii manifejiari^Cbfrruationcs communicd. crc. Ad hxc tutc pro cc ipfo refpon- 
dc, ciim mca ope non indjgeas ; ncc difficilc id fic > ciim ftet a noftris parri- 
bus veriras, fexcentis ciuicemodiiihiiionibus non commovenda. Egotua 
Obfervata, h!fq;innixas Demonftrationes ilh communicarc, ncc volui, ncc 
volo: fiqiiidcm ijs non uci, fed abuci , pcrvertcndo,diftrahendo, & caviilan^ 
ilo ( iiri m meis facit ) folummodo (aragat. Et quorfum opus forec ilh taha 
iniperriri, cum de ijs ctiainnon vilis.ncdiim incelleais, uri bonos (fc.) dc- 
ccc ludices, ccnfuram fcrr c pracfuiUiu ^ O inflpidam arr oganciam ( Vt vcro 

poftmoduia laflj 

fUllj tdi 
ur 

iafej 
ni 
rt&i 
tricl 

&t{ 
Qm 
mi 
h\i 
piuat 

meQi 
ht 

amlioij 
Vtnj 

Ix 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 EgoLiiJijrjfl. 

pofcQt. Qttn iiua. «|ISTOr.ARTIl AST 5.0H-0M ICARTM. 

poftmoJum ad fc rcdicns , & tanquam c Tripodc Dclphico aliquid fccrctr 
confilij naaas, qu6 mca Mathcmatica ratiocinia circa Cometa^ '^^^^^^^i^/" 
i%pugnct & cadem Opcra tc quoq; adoriatur, ( fiquidcm rc fimili quadam 
induaionc, qua&nos ufi fumus, adinvcniflc Comctam Anni 15« nuU 
lam pcnitus habuilTc Parallaxim fignificaram ) diccrecum non pudct , mo- 
tum, qucmdiurnu, apcllamus, apparcntcm falccm cffc, & nullarcniis vcru : 
Idcoq; & omncspartcs cius fubfumptas fimilitcr apparcntcscfrc At hic 
non attcndic pcrfpicaxillc alicnoru laboru Cricicus, qui dcbitis tamcn fpc- 
cilhs utincfcit, quod locus Comctar^quiin ccrtaahqua Altirudinc obfcrv*- 
tur, ctfi apparcns cxiftat5& Parallaxi,{mod6 quam habcat,) obnoxius : ta- 
mcncircumvolutocodcmmotuunivcrfi, doncc dcnuo ad cundcm fitum, 
candcmq; fupra horizontcm fuWimitatcm rcdcat, & tunc quidc^ii apparcn- 
tcr obfcrvari. Scd cdm Parallaxis utrobiq; cadcm prorfijs fvjc, quancutn 
in fcnfus caiiat ; idco hxc & utrobiq; ^qualitcr addit vcl dctnfhit vcro mo- 
tui, Cum igiturid quod xqualc cft, utrobiq; additur vcl aufcrtur : quod 
rcfiduumcnt, priori «qualc ncccflario ccnftbitur, vcl iuxta ipfa Gcomc- 
tricaprimaaxiomata. Ex quibus fcquitur, quod quantum apparcntcr pcr 
unam rcuolutioncm diurnam promotus vidcturComctcs incadcm Altitu- 
dinc bis obfcrvatus a fupcrficic Tcrrar, tantundcm vcro fuo motu, qui c 
Ccntroprodit, variatus fucrit: Idcoq; diiFcrcntia vcri & apparcnris motus, 
cum in tali fitu adinviccm coxquctur, non difFcrcc ctiam apparcns i vcro. 
At in alijs arcubus, qui intcgrum circuitum non habcnt, & m divcrfis acci- 
piuntur Alticudinibus, rcs longe alitcr cvcnit. IlHc cnim Parallaxiutn 
difFcrcntixad invicemnon acquantur;fcd quopropius fucric Tcrris phamo- 
mcnon, c6 maior incldirinconvcnicntia , cx qua ctiam rcmotio a nobis con- 
ftarc poterir. Verum hxc & fimilia acutus & argucus illc Dodor yidc- 
rc non potuit. Ncc fi plunbus coHyrijs uccrccur, pra: caecitarc, qua pcr 
Ariftotehca placita prarpcduus cft , ccrncrc potcft. Idcoq; faltcm pro 
authoritacc(qux uulla eft ;loquicur ,6c dr Hyporhcfibus mcdiorum ac m- 
arquahum rootuum, ncfcio qux, hic immilcct ad hanc rcmplanc nihtlfaci- 
cmia: ucvcl fic oft^ndat, fc noftranon in^ellex.lR, mulio mmiis dc ijs iudi- 
care poffc. Idcoq; arroganti quo Ja pra^iudicio fic cenfurahanc iuaclaudic: 
Vr nulUmdmonfhrattoncmucltuudKOTHnAl^NyS hu pra:tcndcrc dut pcrfudm 
icrcapud tAdthcmdtum^ pcricos qucdtis. QBodfinccrc uobis indudrc uolui, Hic mcrito 
fiibijciendam forcc iUudinitio ab iplb ufurpaUim : Bona verba, quxfo I 
Aulcuirct vcro & hoc,nihil tam bencdicium circ,quod noncahimniandodc- 
pravari queat. Dcinccps ratiancs noftras, quibus Coiuctani minorem ip- 
fa Luna divcrfitatcm induxifleluculcntcr probo, vr.ric profcmdcns^aiq; pro 
Imiru ijfdcm aburcns, infcdarur, & id, quod ex anieccdtntibus canu dis 
Mathematicisfatis patuic,acc Dcmonftrauoi.cultenore mJiguic,in dub 2. 

P r i Vocaf>> 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 J^^ TTCM0H18 BKAHK 111. I. 

Tocat, nt habcatj cjiiod cauillctur. Vcrum hxc omnia fuo fortc loco & 
temporc in ipfum rctundcntur: Qoemadmodum & rdiqua his corollariL 
locofubncxa : &qua; infupcr addit contra tcrtiam noftramprobationcm? 
idq; pari iurc, quo c^tcra 5 id cft, animi quadam caccitatc, & prxoccupalg 
iudicio, nccfinc afFedata prarfumptionc, hinc inde vcrfutc& fucatecongc- 
rit ; quibusincautos non difficultcr illaqucarc & decipcrc pofsit. Amjs 
qui h^c pcnittus intelligunt, & folidiorc ludicio, eoq; candido tc finccro 
cjcpcndcrint,multa diccndo nihildixiflc ccnfcbitur. Quin & mc pofteiin- 
ftruir,quomodQ hxc tcrtia ratiocinatio,quar c diucrfis locisproccdit, corri- 
giqucac. AtcumisaHos, rcdius fortc, & diutiiisin hkPaleftra vctfa. 
tos timbellcinftrucrc, atq; abcrroribus liberarc qurat, cur non ipfcmct 
manum Oppi admovet, & ccrtius quid ( fi ficri poflet ) profert ? SciHcct 
faciliiJLs cft ^ccrc quam faccrc, fpcculariquam fcirc, taxarc quim imitari. 
Ignorare vidiiur hic iudiciofus ccnfor, multa fpcculatlve & Thcorice cxco- 
gitari pofle, quac Dcmonftrationem quoq; Gcomctricam admictant : At 
nonob id in praxin deduci, & Mcchanicc cum frudu cxcrccri. Sicquoqj 
qux dc Longitudinibus quorundam locorumfubditjnugje funt , & cx ani- 
mo malevolo, non candido prodcuntia. Tandem etiam contra noftram 
ultimam cx Altitudinibus & Azimuthis, adhibira fimul DecIinationc,com- 
probationem, fimili, qua antca, licentia , & animi car co impctu calamum a- 
Cuit,noftrain dcvia trahendo, atq; ijs pcrvcrsc utcndo: ade6> ut nc 
auidcm eam> quam circa Regiomantani ratiocinationem in ufum, quoad 
ncri pof$ct> dcduccndam) adhibucrim diligentiam > inculpatam rclinquat : 
multaq; alia prarmcra philavtia & contradiccndi hbidine,cui in fcholis Ari- 
ftotclicis & Scotifticis afvevic, congcrit , qua! pigcc & pudct hoc loco fin- 
gula rcfcrre aut rcplicarc. Quin & co dcmcntix aut malcvolcntiae tan- 
dem pcrvcnit, ut non dubitet inhmularc,me nomcn mcum ficprophanarc, 
ubi quam maximc confccrarc cupercm, Quod fi vcrura cflec, ccrtc tu, 
in hac ipfa Epiftola fruftra ais>rDC Mathcmatlca ftudia non parum illuftra- 
iurum> poftcmaciq; confccraturum,fi vidcliccc noftrum de ComccisOpus 
cvulgaro. Verum harc omnia dcbito modo rcfucarc, alccrius crit ncgo- 
tij. Nimis cnim hic prohxum forct. Vcnict forte tcmpus^quo cor- 
datiorcs, hunc Ariftotclicum fibi nimium applaufiflc> & antc vidoriam 
triumphum ccciniflejpcrfpicicnc : Vtut illc oculos ad vcritatis lumcn apc- 
rire, aut ncqueat, aut nolic. Poftrcma claufula huius fcopcici fic arro- 
ganris fcripci>qu6 rcfpondcant ultiraa pr/mis acq; intcrmcdijs, fic habct : 
Hxcucritdtii CT dmiciti^ caufsl contrdfumofitdtcs tuds cxdurclibuit' At quim vc- 
litaii confona attulcrit, tuum & alioram hacc rcdliiis intclligcntium cfto 
iudiciu. Quod &c aliquando (uti d:xi ) pleniiis patebic. Quali amicitia id egc- 
rit, fi mca dc ijs> qux mc ipfum conccrnunc, ccnfura fufpcfta fucrit; au- 

diamus. IPllTOtAKVM ASTHONOtMlCAKVM. $9f. 

diamtts, quid Optimusillc, & iogcnuo candorc praiditus Thaddavi 
^AGGEccirs de hac ipfa Capnurania, tamilhj quam D. Cvrtio 
i^pcnj Procanccllario Maihcmaium pcnrifsimo, ut in cam difqiiircrcnt^ 
tri^nfmilfa, ad rac pcrfcripfcru : qua? ctiam cx ipfo Th add a. i aurhogra- 
pho huic Antagonift* in Scocia ahquando, non finc ipfius cfFrcni ftoma« 
chatioac prxlcdU funt, Hodic , ^ui cfi dies ultimm] l^oucmbris Anni iy9^ noito 
flyloy cum hdfcc pojlYcmas tUM , fcriptxf 23. Scptcmbris; i TabclUrio Mdgdcburgcnfi 
cum fcripto illoi accrbo f^ne tui ijliu4 fajiuojJ,pr£fra^i, mordacis^ cr mdefani An« 
tagonijl^ acccpifjcmy aUcromox dic , cr EpijloUm tuam y cr fcriptum illud, legendi 
iedi D. C V R T I O. U primiim iubct te faluere plurimiim^ t biq; jign'ficAri , fcriptum 
iltud Scoti non inniti uUis firwis rationibiis^ omnem do^rinam PanlUxium fuis quibuff 
dm phantafmatibu^ prorfus toUcre ueUcyhojlile^nonamicumfcriptumcffci ltaqicenfU 
re^omnino abs.tc refutanium, Et paulopoft fubjungir. Hifc dum fifribo , fubi\t m 
tncntem Scotui iUe,fubtilisr>9i1ordi^ui,(iuodde eo rcfcrant Scriptores JuijJc confoffum 
flylis pugiUaribus. Ego tum hunc Antagoniflam Sco:um, c^uod iidmmndam CT prx- 
cUram Aflronomi^ partcm de ?draUaxibi^ fuis fophifmatU euertere cupiat", db omni* 
bus Aflronomije fiudiofts multo iuflius tUo fubigendum cr confodiendum cffe cenfercm. 
h<£c tu folu/i,cui ncc facultM ,ncc uoluntM decfl , caUmo fclicifsime prjtflare potervs. 
Haftenus Thaddavs. Ai^ mox^fc carptim ca fcripfiflc, in quibus non finc 
magno laborc ultra bicnnium fortc inludavit. Si itaq; pro carptira> car- 
pendodixiflec, vcriora utiq; protuliflet. Quin & mca dc Comctisconcc- 
pta m.cas famofitatcs apellat , non defincns fumos pro rcbus vcndcrc> 
fttqi impudentcr calumniari 5 & fcommata cfFutirc : Ciim cgo nufpiam 
(uti etiam ab initio protcftatus fum ) Comctas, c fumofitatibus ullis con- 
ftare ccnfuerim: fed ille cum fuo Ariftoiclc, ciufq; aflcclis ira opinetur 
magis quam fciat. Quare lubeat il!c fccum fuos fumos ic fumofi. 

taresj ncc alijS, uiut fipud ipfum vcndibilcs proftcnt, qui taleslcvitarcs e- 
mcre nolint, obrrudar. In finc dcmum,ut cxcufcc callidc plufquam duo- 
rum Annoium in abfblvcndo hoc Apologctico (cripto moras ( Nanti c^o 
illud primtim acccpi Anno i 2. circa fincm Maij: Cum noftra Apolo. 
gia cffct illi Anno 1 5 S 9. tranfmifla ) fubfcribit , quod abfoiuta fucrit, quo 
dic Sol Anno 91. ad digitosferc obfcurabatur. O calv^am cxcufationc , 
vcl abipfo Sole Ecclipfatoprxtcnfam ? & 6 obfcrvarofc, qui idin Solis.dc- 
liquio animadvcrtcrc potuir, quod ncmo cx rudifsimo vulgonifi plane car- 
cus, difccrncrc ncqLiiverir ? quota vidchcct cius pars tcgcrecur. Vbi 
ahac apparenriac ? Vbi cxada tcmporum momenta ? Scd h^ec non pa- 
tcnt Spermologis^ faciundo opus cft, Vtmarn vcro is fuis digicis , cum 
ifta fcriberet, non p?ils vcricatis lumcn offufcarcjquanrum in ipfo crat,nixus 
tflct,quam Solis lux ex iftis (cmitribus digitis Lunx intcrvcntu vifiii noftro 
fubdudisjdamni quid paflus cft, Sed valcat iftc cum f lis vrrfunjs ac ^com- 
aiaus^ infirmismiirmatigTiikus; In qu:bu^ ccctnlcudis pliis fcnc reniicis 3®4 TTCKONIS Il^AlIl L 1 1. 1. 

infumpfi 5 quim mcrcantur5& quJlm Epiflolar faaiiliaris Irgc5 patiantUN 
Tuum itaqi crit, mi R o t h m a n n e, hanc prolixitatcm boni confulerc. $i 
vcro totum hoc fcripcum Scoti illius (cum& tc nonnunqua pcrftringat) cj/ 
pcricris, faxo, ucpcr commodam oportunitaccm id nancifcaris. Tu<ic 
ipfcmct plcniiis perfpicics , quod y in varias formas fc Ycrtcndo> veritatcm , 
quam oppugnat, cxpugnarc ncqucat : quodquc infringat folido, propria dc- 
lufus ab arcc. Compctcntcm vero & plcnam ciufdcm rcfutatronem fuo 
fortc tcmporc obtincbunt vcritatis Amatorcs fi non a mc ipfoj falccm ab 
tliquo mcorum. Ncq; cnim cgo libenccr cum tam rixofis & arroganti- 
bus ingenijs concendo, qtai cx fola contradidlionc fibi laudcm qusercrc fata- 
gunc ; Ncq; vcritacis incima pcnciralia ipfis impcrveftigabilia pro fcopo 
habcnt. Scripfi auccm hac dc rc paulo copiofius ad tc, Dodtifsimc 
R o T H N N E; cum quod inveftiva ifta tc quoq; impcterec ; cum 
quod firiam, ^ admodum miracurum, aliquem ufpiam forc Mathcmacico- 
rumj qui Comecas fublunarcs effc, patefafta cam cvidcncc in concrarium 
Dcmonftracionc , afleverare in poftcrum auderet. Mcmini cnim , cc 

mihi dixiffc , cum hic efleS) tales , fi qui ufpiam prodircnt, pro infulfis & 
ftupidis habcndos 5 & rifu potiiis, quam refponfionc cxcipicndos. Harc 
igitur dc iftis nunc fic dixi/Tcj facis fupcrq;. Vnum vcro vclalterum ad- 
dam^antcquam hafce concludam. Ad Epiftolam tuam, quam hic prar- 
fens mihi reddidifti, in qua Tcrrg mocum cam annuum quam diurnum ex 
C o p E R N^i c I opinione aftrucrc laboraftij iam dudum nonnulla rcfjjondi, 
quaiobid cibi (acijfactura exiftimo,qu6d,cum mccum cflcs, non adcomor- 
diciis fcntentiam illam tueri vidercris , fcd paulatim in noftras parces tanfi- 
rc. Eft vcro infiiper magnum argumentnm infirmicacis aflertionum 
CopERNi CEAKVM, quod Ecccucricitas <? ucquaquam ica fe habcat, 
prouc illx j>oftulanc. Cumenim is m Eccentricicaccm aliquanto mi- 
norem, quam fert Ptolom ai denotacio, fc ad inveniflc affirmarit , & 
hmc eciam folis quieccm ac Tcrrx mocioncm, eiufq; exccntricitatem vari- 
abilem aflcrucrc non dubicaric, adco ut Excencricicaccm <^tii apparcntcr 
imminucric : tancum abeft> quod rcs ita fe habeat, uc ^tU Exccntricitas i 
nobis dcprejhcnfa fic pcr minimc dubias cxpcrimencacioncs cadem pcne , 
quam Ptolomavs illi atcnbuic, vcI potius nonnihilo maior. Nullatc- 
nusigicur minor rcddica Copep.niceis placicis fuffragacur ; quod fanc 
non modicam hacfitacionem movcc,Hypocbefcs ipfiusxninus rcctc confta- 
re. Vc dc Veneris cciam Excencricuacc nihiidicam^ quac paricer niuho 
aliccr fe habet, quam aflevcravic CopEaHicvs. Apogaco quoq; eiuC- 
dcm nequaquam in eodcm loco odavsc fphacracj quo cracicmpore Pto- 
LEMjtij pcrmantnicj ica uc nunc in decimo feptimo Gradu nha^rercc: 
jxii fcrc Cop£B.Mx ci ratiocinacio : cum pocius inicia ^ obcineat. 

Dc ^PlSTOtAHVii AltJ.0N0Ml6XK.VM. 50J irefpoi, afcoEim 
itifetub, 

i;n:i«f^niTari. 
(fr/fapparentcr 
£xc!ntricit3ji 
eadempcnc) 

lor. N*: 

155 qW^^' Dc ^uitas aliis Dco volcntc latius. Cupcrcm cajquar dc fixis Stclli^ 5 ca*- 
rundcmq; Obfcrvationibus^cum apud Laudatifs : mcm: Principcm Wii*- 
Velmvm Hafsiac Landtgravium vCrfarcris 3 confignafti, in publicum cd^ 
«t conftarcPQftcritati pofsit> Obfcrvationcs noftras^in divcrfis Tcrrar locis^ 
variaq; rationc pcrvcftigatas>quam minimum ab inviccm difsidcrc 5 & idco 
his c6 maiorcm atcribuat fidcm» Sunt & alij) qui jLandtgravianas Aflha- 
rum reftitutiones tuo laborc pcraftas obtincrc avidc dcfiderant. Da iraq; 
opcramj,ut, quantumin rc cft, & pracfcns & futura artas tanrofruatur bono^ 
No$ m:!lcna$ cirdtcr rcftitaimus StcUasiniplo Minuto ,tam quoadlongum 
quamlatum>quarum Canonicam cxpofitioncmPrimusnoftcr TomusPro- 
gymnafmatum Aftronomicorum>Capitcfecundo promaiori partc cxhibct. 
illic fuo tcmporc, quid nos in carum locis ad amufsimdifponcndis inveftiga- 
▼crimusj vidcbii . Intcrim & fcmpcr mi Optimc jRothma^-ne fclicitcr 
Valc, & me tuis fubindc litcris invifcrc > quod iam diu neglcft Sm cft > nc ul- 
tcrius fupcrfcdc. Itcr^imq; valc. Dakantar Vraniburgi dic 14. lanuar^' 
Aoni J59f. 

T. T. 

TlCHO BrAME; )?fc^{f (thimni itmiwr vtttWfntgen twat^rit 4D<ftt|?f/ 
soi ®» tf| Dtttffi^rtt^ntf^ tttjl^t t)t>f ^aftftt/ '3Cif &<»tt 
o^tif fotttfr |tt>ft(fd Cf. 5. gttf Wgf tpifmrcfeafff 
&ftt tvft^fn/^^Bflc^fr 0fpaltl>frmjffe^Durc|JfU(^ftafr ^otfc* 
^ 3f ^^r ^flrp »ttl» S)m/ ^fr W 1 1. h e i. m , ian&fgraff e'u 
gfflm/tsraff {u (Jaefttfrneogftt/ S^tce/ ^tfgfti^n wl)t5lit)64/^(?c(5(o&* 
lK^frgf&ac6fttup/aut>n(frrt^tfWtc%fn ma^Ifn tmtfr atHJfrcn/etltd^fr it\in\U 
w m$ 5?orM>f<<n fnnfr ©. aum tfflfn ^u tc f?f «fn ^cx fTfifetgf ott 
nrtfl Mcferifjftt. «u^n tpof mir jum |tJc^<lm «ngflfgoi rftnlaflhi/ 
gwgwfr 5- ®- ><nftttnf mft«fnt>n(frt§fnt3?n gffltfTrttfrt mHfn tm 
wmf J^f^gm moc^tf / <tuc^ ftlicfef fcfrofflbtgm ^fjifrf iu m^t mM^u 
^mm^ t>P(i& tm^MwiiiiX Ja^m mii3fn/^ai Wfff»^m frtmficf? an 

fftj» 
fTCMOKIS tHAlII Lll. I. 

(<ine 5.©. ««^«Smc^i mtiK.Zli <t aitt mMidi ^ri^mt buf<6 m tnidisnti 
abgcferti^t/ mit t^<lKc&/nr folf < ntf f |u rilff < fofft<n/<^< <r txvofcibni 
Xbittt mtt ficfj briA>u/fyiU^ lx»ifclbtg<n «off<n vm fymab in tRornxge. 
„^«f(rttg<f / wKaUcn miigltc^<n flriftJ angcwmlxt/ mt§r ftlnff fulc^nf 
€U<n&cgffc^ff» TOurDcn/ "^Bk mtr »ott ^ntgUdjflr £S);a)<ff : tn 9?or»cgfti 
^fa6fhalfcrcn/m<incm^(u(6i(xnt)anfcn AxEL Gvldenstern jug<* 
fagt wnb gchaffcn t(l n7orl><n. SOon t>cnfcl&igcn fiinfcn/bic cr ta wol iu paffe 
ecfonlcn/ .^af cr nitrgttti/ <in '333<i&Icinvtt&rinC5)tcnlcinlcbcnt)igal5tcan<« 
«&rac^f. 'Intnitfcliiabcr ifl al^ie Di<tratprtg< 3ritfungct>on.f?ocbgcm<fc> 
irr ^brcr €5. toMltcbcn 2(t>gangaueDi<ftr ^clt crfc^ollcn. ^Dorob ic^ 
«tf allcin (n>ctl cr mtr alicit m ©naDcttgcnJogcngcwcfcii) fonlxmatic^anc 
frommc .f^frecn ^oBce wfinibrigco (lan&<e/btTItc6 rin brtrilpf<tf mitlribcngc^ 
labl. *vOin> w<rc'jtt)artt)o( m «Jilnfc^ gcttjcfcn/ Da ce fccm 3Ucr^dc^ftcti 
JjfogcfaII<n/"\i6 frin 0. noc^ cin iongc jriff Dcr Crtftttcbcn ^trdjcn/auc^ 
Knfl t>cm aanpcn vOatfcrlanbf !£cuffcljcr Nacion jum froj? vnD bff!<n / (« 
t<n fictf < mwgf n- ^an abcr ffincr @dbf lic^cn 2lflmacl)f in Ccro wrifcn gc^ 
rtcfetnif ittar<tf<n/ fo mufeman auc^ Biainnc (icfc &f(fflbi9cn vntt)anjclb<w 
KnttJtTIcngcfiorfamlicfe »ntcrgcbcn.. ;Ofr gcfrcnx @off woUc fctttf :Xutfc/ 
»n& «)plu;rWcn« (irafc »on vm gncbicljttc^ abtpcnt)cn / vnt> ^oftc .Oauptf» 
mi gurflcn/ fo nocb vbricfe vnb lcbcnDig gcblicbfn/ frOalfcn / S^omtf ffttie 
«ircl)f •onb®ltJ^ma{|htbfiDatfflbiv5fn Ciitf^ gnfHtgc mttUch( ^m</^W 
«£rof!/ ecba? vnt> ec^irm haUn nnsgcn. =IDril ban ©nccigcr ^wtfl »n!) 
Jh(rr/tc6c6 bilUcr} ^afoir f^oitam i5oc^gcmcltf6(£tt>. Iotlifl?fn .^riW 
<Sat(mtbffft:Hfj foi'y</.tvnnocf?l>iffc»rc/ fowbrig/ vnDlcbcttbtggc^ 
ftlicbcnAtn btmnptnt OvW »11» ait ffaf f fnncr lobluljcn 5- ®. i^o g-. 
luacfcrttsetwtTOnt/ 7Afo t^ut i)crof<(big<«tcb ftc §i<mif briDcro ti^nen Q5of* 
C<nt)ntfifrtvnf¥*v?affnD<r./SD?:tt>nfn-t6ftttgfr<»ttf/e 
«itvrt» ate oue wttcrt^fntgc gfnrigff it ttJtaf n g<fc{)«n/gnf DtcljlicbtJfrmfrcf cn / 
5ttd>ttt)dn;3.'r audj/ al? bfro .^3PcbW&ftg<r .fxrr <»«tt<rgrt{)o»/mt^ tn 
^nabmcmf^ ,^(5nf<tcfjiuaa<reriff pnDgclcgrti^rif 5-®. fyn* 
tt):c&mtmb v»<it!ifrtcJiS3< bjfnfJf/ n>orinnf « frin woUt/ rt-jrigfit/ foitot Dif ff U 
Itacn mfinfrt gcnri^tm pnDgrtrrtpm tt)illcntn^crcf gncDic^ligf ju rtfpitroi 
fcabcn/ Dictcfehfcmif im gncDigctifdju^ D<;j2(Urt^dc^(?<n brigufrtexclwnl) 
i«ke@ffunDt6fiDf/vnDangfl2fnDfrNlfamrt' DCcgifrung (juttxlcfNcr itw* 
5.©.ic^aud)htcmi( t»on @o(t Dcm QlUmcc^figcn ®lt\df pnD ecgcn n>iiiu 
fd^c) ((m.j< 3citf ju fr^-ilfcn g«rot)(igf vnD Pttfrtt^rttigf f§u bcfScIni. Datum 
Vrambursk oyf /pufH/ 6<n i*. Dccembris, Anuo 1 j p tf. 

^tm/ItDtllign: 

TrCKO B&AHB. 

0 
SecjUHntur eAdem LiterA m Latmum 
comjerpL propter exteros. 

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DO^ 

MINO, DOMINO MAVRITIO HASSIAE 

XANDTGRAVIO, COMITI IN CAT2NELI.fi* 
10GEK> DIETZ) XIGKHHAIM 
£T HIPDA. 

LlTSTRISSIME ET GeKEB.OSHSIM*E PMHCEff^ 

Dominc Clctn^ntifsime : OxRdorum nofl:r3rum fubmifsl 
.addiftionc przmilla : Cclf: tuam celarc nf o^JcO) qua ratio- 
ncIlluftrifsimusPrincepsac Dominus > DiminusGvLi- 
>fi L M V s Hafsiac Landtgravius, Comes in Catzncllebogcn> 
Dictz, Zigcnhain & Nidda^Optimx 6c Laudacifsimx mc- 
inorix>divcrfis tcmporibus AIccs aliquot^^quod C^lfit: proculdubio nonfu- 
gir.) a mcintcr alia fibiprocurari, Clcmcntcr & fcdulo expctivcrit. Et 
quamvis totus in hocfucrimjUt ipfiusCcIf: mcamin hoc Opcram probar^ 
& ciucedam id gcncris Animantia tranfmittcrem ; tamcn conatibus fortuna 
dcfuit, nc viva iUa omnia cius Cclf: rcddi polTcm. Cum vcro tandcm 
praefcntiumcxhibitorcm Cicmenter ad mcmittcret^ca cautionc, nc fincijf 
Animantibus rcdirct, nuncium hunc in Norwegiam ablcgavi, & fcdulo c- 
nixus fum^ut ipfi quinq; Alces traderenturjprout ifthic mihi a Prorcgc Nor- 
vvcgi^e AxiLLO Gvldensteiln confanguinconico,addidu& pra^fti- 
tum crar. Quorum duofolummodo rcfidua>mafculum nimirum 5cfafmcU 
lamjvlvaad nos dctulit. Intcrea vcro triftis rumor dc Celf: eius Obittt 
kicincrcbuit: quinon tantiimmc (quiCIcmcmifsimcfempcreoufus fui) 
fed ctiam ipccum omnium cuiufcunqi ftatus animos iurc pcrcclluit Et 
quidcmoptandumfuifret,fi Dcoita placitum,ciu$ Celf: publicoEcdcfiaf 8r 
totiiisPatrixGcrmanixfolatio ac bono diutiusfupcrvixiffc. Vcrum^enim-» 
vcr6,quia OmnipotcntiaeDivinar fapicnti iudicio pracfcribere quidpia ncfif 
eft, illms immutahli voluntati fubmittcrenosdcbcmus.DcusOpt:max: vir- 
gam fuam & promcritaspoenas avcrtat,&: Uluftrifsimos Chriftianofq; Prin- 
cipes,qui adhuc fupcrfuntjClcmcntcrproicgatjquoEcclefia cfi fuis mcm- 
bris^ab ijs Divini opc , confilio ac folatio, faraa teda confcrvctur. Cum 
igitur,CIcmcntifsimc Princeps ac Dominc,mcrit6 praidiai tuiParcntis Opt: 
inem? volun:atiobtcmpcranduexiftimarcm>adhuc ea animalia in dcftina- 
ti*mlocum tua: Cclft nominc Parcntis jaudatifs: memori«,hoc ciufdc pro- 
prio Nundo tMnfmittcrc volui \ fubmifsc rogans^ui Cclfitudg tua hoc^non 
^ iliundt 
{09 «YOMOMtS BHAUB. tlB. t. 

aliun<fe, qaaim J fubie(a4 & propenlavolimtateprofcdum, Clementi 8c«4 
quanimi vultuaccipiat; ncc minusj quam laudatifs : menioria: Parens tuu^ 
aobis Clemcncer fareat. Si ego viciisim quocunq; tempore & occa'^' 
fione, ftudia Sc obfequia mea Cclf: tux probare ulia in re potuerr» 
promptam meamvoluntatem opere ip(b &: cffec^u neutiquamdeiiderabiti 
Quamhifcc DeoOpt : Maximoad animi 5c corporis fanitatem, & indpi* 
cntis ialutarts gubernationis felicitatem ( quam fummam precor ) ft^bKoiftQ 
commcndo. Uitz Vraniburgi die %2. Decembris, Aani 1591. 

Tu« Celfit. 

AddiOifs: Trcito BnAHR. gVLlELM/ UASSJ^ LANDTGRAVll 11 AN l B V S M AG N l S 
PARENTATIO 
T. B. 
Jcm iaces , Trmaps bprdfiarjti(?ime f /Icni 

^Alter Atlas terris Mite ? Jicne iaces t 
\Qifi modo mnTerras faltemiPairiamc^ re^ehoii 
Sedpoterdsipfos fttfttniiilp Potos : 
Clanff^is ab exigua ^ 'vilt telUrCy recumbit, 

Digne magis TcrrA totittt efe decm. 
Qonfdijs Patrtam rexi/iipromdiu almam^, 

Curaftihre ar/tj cura fuerefoci. 
MAfta vecfaltemy tota afl Germania fenfit, 

Qnam S^pienSi Pacid ejuam ftudiofm eroi. 
Qal^ia^ idfenjit turbata^Britanniafenfit, 
T.elgmnmagnonit nec mini^s cra /oit. 

Danific^ Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
iiii 'Guni [rtjtk 
s t iL<J t> O M. 1 iL, A K t U, ^4fii4(ff,dtjU0rea4 quamvis femota per undas, 

T^tcum Adamantlnam fixit amicitiam^. 
Stieciacjuinettam,boreiscju* (uhiacet Vrfist 

JSlommis (5' meriti non fuitorbdtui. 
T f ^1*0^1^ ^ euthoniA licina Polonia ad Ortum^, 

tAlpibm uUerior novit ^ Italia. 
Quare Ortum,Occafumy aut AuftrumySe^temve Trtawf 

Si quis aditt clarum nomen uhiq^geris, 
Nec T ellw faltem tihi dedita, deditus Mther, , 

llie tuo afpirans In^enio ^ Genio. ' 
hvia namfuperifcandenspenetralia Cdi, 

ISledare di?nui eras, Amhrofia^ frui- 
Hinccjf Polipsblimis Amor, redamatuiut efes 

CalicoliSi tibiquicendoluere, dedit. 
Srgo mortalipreffum fuh pondere [ohunl, 

Indigetemqf A/iris inferuere norvumj. 
Quft num fub pedihns verfans^ velut ante fupinm 

Spe^lafti» agnata fedepotitus orvas. 
Nil(^ iaces igitury PrincepSy Cali tnco/a, nil^ 

Jiiens tua nunc patitur Terreat nilq^ iaces. 
eRRATA T2F0GRAPHICA 
Sic Emendanda. I 2 icU dd 

4 pcx Kotenburp 

15 41 impcrtiri 

7 27 ifino(44M 

8 14* VVitichio. 
IX iijudicabit 

IX 3$ o&/cn4icaomiui 

17 24 txtitiffc. 

18 17 fdll^idm 

21 x7 iifcrcpircn 

22 prn, tiKljC 

2$ 5 LongiVu(f/nii 

ij 19 Uro 

24 20 ^Mi^irupCtftilu 

24 2x inhdbiliord 

24 f cn. Pfcrlo/bfhutom 

1« 4 txpcnfdi 

2« f nntwc 

2« 12 difccrncre 

28 it r^riMtcm 

29 X) obferudtionei 
(, Piig. Lm. Lcge jo 25* confiituto 

50 37 iomc/licMl 

40 4 n/mzum 

40 22 longitudinibu^ 

40 )o momcnti 

42 20 udridbantur 
44 58 8 M. 57. 

47 mI^* ^Udfidtn 

27* pro«cniftt/fW 

^4 ^2 ^uoi 

(Jj* H /wnt 

(ts 2 ^i44tm 

6^ 22 Prmcipli 

77 ix fcitrwH 

80 11 fum 

82 4 CopcrniVc/l 

^ SpbfiCncrwm 

88 x^ obferuationct 

94 50 /t 

97 wlc. JongiV«JirtCi 

lo; 2 pr^finicnddt 
lot m Ti>Mlo Vtrfwfe io5 f 
120 pcrt 
122 2X 

14.^ 

i67 
184 
i87 
189 
190 
190 } 

sr 

uU. 
7 

r 

?9 19X f cn. 
199 ^ 
»99 H 

217 12 
241 XI 
2S7 x6 
2<J3 ^ 
292 27 
29^ pcn 
297 4 
297 22 
300 6 
p04 24 prorfmi 

qudtn 

pcnctrdTi 

hor2 

nhnii 

Copcrnicci 

cum 

pdtitur 

occdfm 

Mcridiem 

fldbilitdte 

irrcguUritcr» 

mmus 

ittinet 

Vicdrim 

cUbordtm 

pcrpduci 

fcfquidltero 

deU ie 

primo 

icfmcnti 

utcHn<j^ 
trdnfiri C4ttU fi iU£ Uuid occurrcnt crrrdti, (dndiiin 
UHorfdciU conigct. 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 

Ex officin^ Typographid Authoris. 

A N N 0 DO M I N r. 

. ■ ■ » 

M. D. XGVL 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 20 1 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 430 4° copy 2